Totaalresultaten KTO Inspecties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaalresultaten KTO Inspecties"

Transcriptie

1 Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011

2 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa

3 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden (klanten) laten verrichten. Doel was om een standaard instrument te ontwikkelen met enige ruimte voor maatwerk; een betrouwbaar en valide instrument dat vergelijkingen in de toekomst en tussen inspecties mogelijk maakt en dat toepasbaar is voor langere tijd en met relatief geringe uitvoeringskosten. Na afloop van het tevredenheidsonderzoek hebben alle inspectiediensten een rapport ontvangen met daarin de resultaten van hun eigen inspectiedienst, vergeleken met het gemiddelde van alle inspectiediensten ofwel de benchmark. In dit rapport worden de totaalresultaten en de resultaten per inspectiedienst van tien vragen weergegeven. Het gaat om volgende aspecten: 1. Gang van zaken omtrent het aanleveren van informatie aan de Inspectie 2. Bezoek van de Inspectie 3. Deskundigheid inspecteur 4. Verhouding tussen de tijd die het bezoek kostte en wat het u oplevert 5. De rapportage/het verslag 6. Tijd tussen het bezoek en de eerste ontvangst van het rapport of verslag 7. Aanvragen vergunning of erkenning 8. Redelijkheid van het opleggen van een maatregel of sanctie 9. Problemen met de werkwijze van de Inspectie 10. De tevredenheid alles bijeengenomen over de Inspectie 3

4 2 Resultaten In dit hoofdstuk zijn de totaalresultaten en de resultaten per inspectiedienst weergegeven. De vragen zijn beantwoord op een vijfpuntsschaal, met als antwoordmogelijkheden: Deze antwoordmogelijkheden worden in de grafieken met de volgende kleuren aangegeven: Steeds is ook het totaalgemiddelde en het gemiddelde (op vijfpuntsschaal) per inspectiedienst weergegeven. Het kan voorkomen dat de gemiddelden van twee inspectiediensten gelijk zijn, maar dat de spreiding verschilt. Bijvoorbeeld: Inspectie A en B krijgen op een vraag beide gemiddeld een 3. Inspectiedienst A heeft scores 1, 1, 5, 5 gekregen en inspectiedienst B de scores 2,3,3,4. Bij inspectiedienst A is de spreiding dus anders dan bij inspectiedienst B. Hoe de verdeling over de antwoorden is, kan steeds in de grafieken worden gelezen. Vraag 9 (Heeft u problemen gehad met de werkwijze van de inspectiedienst) kon worden beantwoord met ja of nee. Hieronder is een overzicht gegeven van de inspectiediensten die dit tevredenheidsonderzoek hebben ingezet en per inspectiedienst het aantal ondervraagden. Inspectiedienst Aantal ondervraagden Arbeidsinspectie 676 Inspectie van het Onderwijs (IvhO) 548 Inspectie Openbare orde en Veiligheid (IOOV) 199 Inspectie voor de Sanctietoepassing en Jeugdzorg (ST & JZ) 8 Jeugdzorg 17 Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nvwa) 253 Sanctietoepassing 13 Vrom Inspectie 148 Erfgoedinspectie 34 Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 117 Agentschap Telecom 138 Totaal 2151 Jeugdzorg heeft in 2009 een eigen tevredenheidsonderzoek gedaan onder de geïnspecteerden (klanten). Doelgroepen daarbij waren bureaus Jeugdzorg en organisaties in de jeugdhulpverlening. 4

5 Vanwege de nauwe samenwerking hebben Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Sanctietoepassing binnen het domein jeugdgevangenissen gekozen voor een gecombineerd tevredenheidsonderzoek. Ook dit tevredenheidsonderzoek is in 2009 uitgevoerd. De vragenlijst begint met een vraag over het contact dat een ondervraagde in de afgelopen 12 maanden heeft gehad met een inspectiedienst. Afhankelijk van het soort contact hebben de respondenten vervolgvragen gekregen. Niet iedere respondent heeft dus elke vraag beantwoord. Hierdoor wisselt het aantal inspecties per grafiek. In de grafieken is per inspectiedienst steeds het aantal respondenten (n) opgenomen die de vraag hebben beantwoord. Verder zijn niet alle onderwerpen voor alle inspectiediensten van toepassing, ook in dat geval kregen de respondenten de vraag niet voorgelegd. Behalve het weergeven van gemiddelden en de percentages tevreden/ontevreden is ook nagegaan of er significante verschillen zijn tussen de resultaten van de verschillende inspectiediensten. Dit is gedaan met Anova (Analysis of Variance). Hierbij wordt nagegaan of de gemiddelden van de inspectiediensten significant van elkaar verschillen en wat de variantie is binnen de groepen. Deze wordt vergeleken met de variantie tussen de groepen. Het kan voorkomen dat een gemiddelde van inspectiedienst A significant verschilt van dat van inspectiedienst B, maar niet van C, terwijl B en C een gelijk gemiddelde hebben. Dit heeft dan te maken met de variantie binnen de groepen. Ook speelt mee dat er voor een aantal inspectiediensten een beperkt aantal waarnemingen is. Omdat het aantal ondervraagden ook mee wordt genomen in de berekening heeft dit impact op de uitkomsten. Ook hier kan het zijn dat een gemiddelde van inspectiedienst A significant verschilt van dat van inspectiedienst B, maar niet van C, terwijl B en C een gelijk gemiddelde hebben. Dit kan dan te maken hebben met het beperkte aantal waarnemingen voor inspectiedienst C. Bij het bekijken van de verschillen in uitkomsten tussen de inspectiediensten is het van belang te beseffen dat deze verschillen kunnen samenhangen met verschillen die er kunnen zijn tussen deze inspectiediensten: Niet iedere inspectiedienst functioneert in een vergelijkbaar werkveld of heeft te maken met exact vergelijkbare omstandigheden. De inspectiediensten verschillen qua grootte. De soorten interventies (zoals inspecties) en projecten die de inspectiediensten uitvoeren kunnen qua vorm, inhoud en opzet van elkaar verschillen. Hetzelfde geldt voor de inzet van instrumenten die per rijksinspectie kan verschillen. De geïnspecteerden verschillen per inspectiedienst en veelal ook binnen een inspectiedienst. Inspectiediensten bepalen zelf voor welke klanten en typen inspecties zij een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Ook door de tijd heen kan dit tussen en binnen inspectiediensten variëren. De wijze van handhaven verschilt, bijvoorbeeld in het al dan niet opleggen van sancties. De nvwa heeft in 2010 een vervolgmeting verricht. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk. Op de volgende pagina s zijn de resultaten weergegeven. Een paar opvallende resultaten: De algehele tevredenheid over het bezoek van de inspectiedienst is behoorlijk hoog (7 tevreden of heel tevreden, 7% ontevreden of zeer ontevreden). Ook de tevredenheid met de deskundigheid van de inspecteur is hoog (81% tevreden of heel tevreden). Men vindt het niet altijd redelijk als er een sanctie is opgelegd. 45% vindt dat onredelijk of zeer onredelijk, maar 37% vindt dit wel redelijk of zeer redelijk. 14% van de geïnspecteerden heeft problemen met de werkwijzen van de inspectiedienst. 5

6 1. Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen, met de gang van zaken omtrent het aanleveren van informatie aan de inspectie? % 58% 58% % 5 58% % 7% 5% 2% Arbeidsinspectie (3,7;n=41) 1 17% IOOV (3,5;n=145) 8% 25% nvwa (3,7;n=12) 8% 1 2 7% VROM Inspectie (3,6;n=15) 22% Erfgoedinspectie (3,7;n=9) 22% 11% 11% SodM (3,8;n=35) 1 17% Agentschap Telecom (3,9;n=30) 2 2% 12% 19% Totaal (3,6;n=287) 9% De gemiddelden m.b.t. tevredenheid over de gang van zaken omtrent het inleveren van informatie zitten allen rond het totaalgemiddelde en verschillen niet significant van elkaar. 6

7 Deze pagina is leeg gelaten, zodat de bij elkaar horende grafieken op de volgende pagina s in een keer te zien zijn. 7

8 2. Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen bent met het bezoek van de inspectie? % 59% 5 57% 4 38% % 14% 5% 5% 2% Arbeidsinspectie (3,8;n=617) 11% % 12% IvhO (4,0;n=548) IST & JZ (3,8;n=8) Jeugdzorg (4,0;n=17) 1 1 7% nvwa (3,7;n=232) De tevredenheid over het bezoek door IvhO is gemiddeld 4,0 en dit verschilt significant van de tevredenheid over het bezoek door Arbeidsinspectie (3,8), nvwa (3,7) en VROM Inspectie (3,6). 8

9 Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen bent met het bezoek van de inspectie? % % 61% % 38% % VROM Inspectie (3,6;n=101) 11% 1 7% Erfgoedinspectie (4.0;n=28) SodM (4,1;n=48) 17% 19% Agentschap Telecom (4,1;n=32) 17% 15% 5% Totaal (3,8;n=1644) 9

10 3. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de inspecteur? % 5 71% 58% % 15% Arbeidsinspectie (3,9;n=617) 25% 5% 1% IvhO (4,3;n=548) IST & JZ (4,1;n=8) Jeugdzorg (3,9;n=17) 18% 1 12% 1 1 5% 5% nvwa (3,9;n=232) De tevredenheid over de deskundigheid van IvhO inspecteurs is gemiddeld 4,3 en dit verschilt significant van de tevredenheid over de deskundigheid van de inspecteurs van Arbeidsinspectie, nvwa, VROM en SodM (alle een 3,9). 10

11 Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de inspecteur? % 6 59% 58% 5 48% 44% 4 34% % 21% 27% 19% 1 11% 2 1 4% Vrom Inspectie (3,9;n=101) Erfgoedinspectie (4,2;n=28) 4% SodM (3,9;n=48) Agentschap Telecom (4,1;n=32) 2% Totaal (4,0;n=1644) 11

12 4. Hoe tevreden bent u over de verhouding tussen de tijd die het bezoek kostte en wat het u oplevert? % % 29% 45% Arbeidsinspectie (3,5;n=617) 41% 37% 25% 2 18% 18% 1 11% 1 7% 2% IvhO (3,8;n=548) IST & JZ (3,4;n=8) Jeugdzorg (3,5;n=17) nvwa (3,5;n=232) De tevredenheid over de verhouding tussen de tijd die het bezoek kostte en wat het opleverde is voor IvhO gemiddeld 3,8 en dit verschilt significant van de tevredenheid hierover voor de Arbeidsinspectie en nvwa (beide 3,5). 12

13 Hoe tevreden bent u over de verhouding tussen de tijd die het bezoek u kostte en wat het u oplevert? % % % 48% 38% 47% 3 27% 25% 25% 2 1 8% Sanctietoepassing (3,8;13) Vrom Inspectie (3,5;n=101) 1% 11% 18% Erfgoedinspectie (3,8;n=28) 7% 8% 8% 4% SodM (3,6;n=48) 9% 19% Agentschap Telecom (3,7;n=32) 8% 5% 1 Totaal (3,6;n=1644) 13

14 5. Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen over de rapportage/het verslag? % 62% % % 1 8% Arbeidsinspectie (3,6;n=264) 32% 32% 25% 2 17% 14% 15% 12% % 7% 8% 2% IvhO (3,8;n=507) IOOV (3,5;n=141) IST & JZ (3,5;n=8) Jeugdzorg (3,4;n=16) nvwa (3,1;n=60) De tevredenheid over de rapportage/het verslag is voor nvwa gemiddeld 3,1 en dit verschilt significant van de tevredenheid over de rapportage/het verslag van Arbeidsinspectie (3,6), IvhO (3,8), IOOV (3,5), SodM (3,9) en Agentschap Telecom (4,0). Tevens is het verschil tussen het gemiddelde van IvhO (3,8) enerzijds en die van IOOV(3,5) significant. 14

15 Hoe tevreden bent u alles bijeengenomen over de rapportage/het verslag % % 61% Sanctietoepassing (3,7;n=10) 7% 17% Vrom Inspectie (3,6;n=29) 4% Erfgoedinspectie (3,7;n=24) 22% 1 SodM (3,9;n=37) 22% 17% 17% Agentschap Telecom (4,0;n=23) 8% 11% Totaal (3,7;n=1119) 15

16 6. Hoe tevreden bent u over de tijd tussen het bezoek en de eerste ontvangst van het rapport of verslag? % 8% 1 1 7% 2% Arbeidsinspectie (3,7;n=264) 64% 1 5% 18% 28% 42% 1% IvhO (3,8;n=507) IOOV (3,4;n=141) IST & JZ (3,1;n=8) Jeugdzorg (3,8;n=16) 38% % 75% Met betrekking tot de tijd tussen het bezoek en de eerste ontvangst zien we significante verschillen tussen het gemiddelde voor de Arbeidsinspectie (3,7) enerzijds en IOOV (3,4) en nvwa (3,0) anderzijds. Ook verschilt het gemiddelde voor IvhO (3,9) significant van dat van IOOV (3,4). Tevens zijn er significante verschillen in gemiddelde tussen nvwa (3,0) enerzijds en IvhO (3,8), Erfgoedinspectie (3,9) en Agentschap Telecom (3,8) anderzijds. 16

17 Hoe tevreden bent u over de tijd tussen het bezoek en de eerste ontvangst van het rapport of verslag? % 57% 58% % 27% 17% 17% 5% nvwa (3,0;n=60) 14% 38% 45% 4% Vrom Inspectie (3,4;n=29) 21% 22% 1 Erfgoedinspectie (3,9;n=24) 14% SodM (3,6;n=37) 17% 17% 44% 1 Agentschap Telecom (3,8;n=23) 9% % Totaal (3,7;n=1109) 17

18 7. Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen, met het aanvragen van een vergunning of erkenning? % 58% 55% 3 28% % % nvwa (3,0;n=20) 15% 1 9% 5% 5% 5% 5% 5% 5% VROM Inspectie (3,6;n=19) SodM (4,2;n=22) Agentschap Telecom (4,1;n=32) Totaal (3,8;n=93) 18

19 8. In hoeverre vindt u het redelijk dat uw organisatie een maatregel of sanctie opgelegd heeft gekregen? Zeer onredelijk Onredelijk Niet onredelijk, niet redelijk Redelijk Zeer redelijk % % 35% 38% 32% % % Arbeidsinspectie (2,8;n=131) 1 5% nvwa (2,4;n=31) 2 15% 2 Vrom Inspectie (2,6;n=13) 18% 18% 9% SodM (3,7;n=11) 25% 25% Agentschap Telecom (3,0;n=4) 24% 21% 18% 5% Totaal (2,8;n=190) Tussen de inspecties is een significant verschil; het gemiddelde voor nvwa verschilt significant van dat van SodM. 19

20 9. Heeft u op basis van uw ervaringen in de afgelopen 12 maanden problemen met de werkwijze van de inspectie? % 81% Ja Nee Weet niet 8 74% 71% % % 14% 19% 7% 7% 1 12% 18% 22% 5% Arbeidsinspectie (n= 676) IvhO (n=548) IOOV (n=199) IST & JZ (n=8) Jeugdzorg (n=17) nvwa (n=252) 20

21 Heeft u op basis van uw ervaringen in de afgelopen 12 maanden problemen met de werkwijze van de inspectie? 2 Ja % 7 85% 8 87% 8 Nee Weet niet % Sanctietoepassing (n=13) 14% Vrom Inspectie (n=148) 1 9% Erfgoedinspectie (n=34) 12% SodM (n=69) 9% 4% Agentschap Telecom (n=138) 14% Totaal (n=2687) 21

22 10. Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen, over de Inspectie? % 68% 57% 6 71% 55% % % 12% 1 8% 7% 1% 1% 1% Arbeidsinspectie (3,7;n=676) IvhO (3,9;n=548) IOOV (3,4;n=199) IST & JZ (3,1;n=8) Jeugdzorg (3,8;n=17) 12% 24% 8% 8% 5% nvwa (3,5;n=252) De gemiddelde tevredenheid over de inspectie, alles bijeengenomen is voor IvhO 3,9. Dit gemiddelde verschilt significant van de tevredenheid over de Arbeidsinspectie (3,7), IOOV (3,4), nvwa (3,5) en VROM Inspectie (3,5). Verder zien we significante verschillen tussen de tevredenheid over nvwa (3,5) en de Arbeidsinspectie (3,7). Tevens zijn de verschillen tussen SodM (4,1) enerzijds en Arbeidsinspectie (3,7), IOOV (3,4), nvwa (3,5) en VROM Inspectie (3,5) anderzijds significant en ook de verschillen tussen Agentschap Telecom (3,9) enerzijds en IOOV (3,4), nvwa (3,5) en VROM (3,5). 22

23 Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen, over de Inspectie? % 59% 67% % % 15% Sanctietoepassing (4,0;n=13) 5% 29% Vrom Inspectie (3,5;n=148) 21% 1 7% 5% 1% 2% 1% Erfgoedinspectie (3,8;n=34) 22% SodM (4,1;n=69) 17% 28% Agentschap Telecom (3,9;n=138) 21% 1 Totaal (3,7;n=2102) 23

24 3 Resultaten nvwa 2010 nvwa heeft in 2010 een vervolgmeting verricht. Hieronder is een overzicht gegeven van de gemiddelden (op vijfpuntsschaal) van zowel de meting van 2010 als van We zien dat vrijwel alle gemiddelden in 2010 hoger zijn dan in Om na te gaan of de verschillen met 2009 significant zijn is er weer een Anova verricht. Het blijkt dat de gemiddelden voor zes van de negen stellingen in 2010 significant verschillen met die van De cellen van deze stellingen zijn groen gekleurd. Meting 2009 n=252 Meting 2010 n=469 Aanvragen van een vergunning of erkenning. 3,0 3,9 Gang van zaken omtrent het aanleveren van informatie aan de <Inspectie>. 3,7 3,6 Bezoek van de <Inspectie> 3,7 3,9 Deskundigheid van de inspecteur. 3,9 4,1 Verhouding tussen de tijd die het bezoek kostte en wat het u oplevert. 3,5 3,4 Rapportage/het verslag. 3,1 3,5 Tijd tussen het bezoek en de eerste ontvangst van het rapport of verslag. 3,0 3,3 Redelijk dat uw organisatie een maatregel of sanctie opgelegd heeft gekregen? 2,4 2,9 Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen, over de <Inspectie>? 3,5 3,8 In 2009 gaf 22 procent aan de afgelopen 12 maanden problemen te hebben gehad met de werkwijze van VWA en in 2010 was dit 1. Deze daling is significant. 24

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties November 2011 G207 Colofon In 200 heeft de

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

De inspecteur over de effecten van het toezicht

De inspecteur over de effecten van het toezicht De inspecteur over de effecten van het toezicht Een onderzoek onder de inspecteurs van twaalf rijksinspecties M.C.J.L. Klerks & P.B.M. Robben 1 Inleiding In de afgelopen decennia is bij de rijksinspecties

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004

Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004 Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstellingen nova heeft de afgelopen jaren haar dienstenpakket steeds verder uitgebreid. Het was nu tijd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig A.F.A. Korsten De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar het functioneren van inspecties (mede) in samenhang met de uitvoering

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 14 juni 2013 Management summary In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Klantonderzoek Skal 2014

Klantonderzoek Skal 2014 Klantonderzoek Skal 2014 Juni 2014 Skal professioneel en goed bereikbaar In april en mei 2014 is door DESAN voor de tweede keer het klantonderzoek voor Skal Biocontrole uitgevoerd onder bedrijven die geregistreerd

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Voorwoord...5. 1. Inspectieraad...6. 2. Vernieuwing toezicht... 7. 3. Domeinen...9. 4. Toezichtlasten...13. 5. Programma s... 16

Voorwoord...5. 1. Inspectieraad...6. 2. Vernieuwing toezicht... 7. 3. Domeinen...9. 4. Toezichtlasten...13. 5. Programma s... 16 Jaarverslag 2008 Inhoud Voorwoord...5 1. Inspectieraad...6 2. Vernieuwing toezicht... 7 3. Domeinen...9 4. Toezichtlasten...13 5. Programma s... 16 6. Financieel resultaat... 19 Afkortingen... 20 3 Bijlage...22

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Tevredenheidsonderzoek 2007 Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Inleiding Het VAPH zet al een aantal jaren instrumenten en middelen in om de kwaliteit van het

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Eindexamenkandidaten onnefanten College ernard Lievegoed School Onderzoekperiode: 14-15 OT Ex

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Kinderopvang 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Mandy van den Brink, epidemioloog, namens

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB. Nota van bevindingen

Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB. Nota van bevindingen Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB Nota van bevindingen Colofon Programma Dienstverlenende overheid Projectnaam Klantmanagersenquête Datum 16 december 2014 Nummer Nvb-Programma D 14/06c Pagina

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid rugklas Isendoorn College Onderzoekperiode: 13-14 hele schooljaar (01-08-2013 t/m 31-07- 2014)

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1

BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1 Bureau Inspectieraad Wilhelmina v. Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.inspectieloket.nl BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1 Contactpersoon M 06 50 768 073 peter.lustenhouwer@ inspectieraad.nl Programmanaam

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart (Vensters) volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 15-16 Scholen op de Kaart (1/1-31/5) (01-01-

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak TABELLENBOEK Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Metingen 2007-2009 - 2011 1 september 2011 DSP-groep Manja Abraham Willemijn Roorda p.2 INLEIDING Dit tabellenboek bevat de resultaten

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren

Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren 1V Jongerenpanel 25 september 2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 1375 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 19 september

Nadere informatie

Pluspunten in de recente onderzoeken (hoger dan het landelijk gemiddelde):

Pluspunten in de recente onderzoeken (hoger dan het landelijk gemiddelde): Tevredenheidonderzoeken VO 2008-2015 Samenvatting: Werkers, ouders en medewerkers zijn (zeer) tevreden over de Werkplaats. Die uitkomst ligt boven het landelijk gemiddelde: in alle onderzoeken zijn de

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid

Leerlingtevredenheid Leerlingtevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: KUBUS Kinholt en Waal te Emmen Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems RapportEvaluatie Online Mediation in Echtscheidingszaken Aanleidingvoorhetonderzoek In 2008 heeft Juripax in opdracht

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

KWANTITATIEF ONDERZOEK BURGERS NAAR DE PERCEPTIE VAN DE CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

KWANTITATIEF ONDERZOEK BURGERS NAAR DE PERCEPTIE VAN DE CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN KWANTITATIEF ONDERZOEK BURGERS NAAR DE PERCEPTIE VAN DE CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN Programmaministerie voor Jeugd en Gezin Kwantitatief onderzoek Burgers naar de perceptie van de Centra voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Uitslagen Quick Scan CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie