Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

2 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Kinderopvang 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Mandy van den Brink, epidemioloog, namens de werkgroep KTO Inspectie Kinderopvang 2010 Kenmerk: GBO U Werkgroep KTO Inspectie Kinderopvang 2010 Marinette van Acker, kwaliteitsmedewerker, voorzitter Paulien Rustenburg, toezichthouder kinderopvang Karin Herfkens, toezichthouder kinderopvang Mandy van den Brink, epidemioloog Esther Duin de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker - 2 -

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Werkwijze 4 3 Onderzoeksopzet 5 4 Respons en resultaten Respons Resultaten Afspraak en voorbereiding inspectie Het inspectiebezoek- en rapport Webpagina van de GGD Algehele tevredenheid 8 5 Conclusies en aanbevelingen 9 Bijlagen Bijlage 1 Webenquête 10 Bijlage 2 Uitnodiging per 13 Bijlage 3 Herinneringsmail 14 Bijlage 4 Tabellen

4 1 Inleiding Dit rapport is een verslag van het onderzoek naar de tevredenheid van kinderopvangorganisaties over de dienstverlening van de GGD Hollands Noorden (GGD HN) bij de inspectie kinderopvang. De inspectie kinderopvang wordt uitgevoerd door medewerkers van de sector Infectieziekten & Milieu (I&M) van de GGD HN op grond van de Wet Kinderopvang, en in opdracht van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Alle kinderopvanglocaties (dagopvang, BSO, gastouderbureaus, peuterspeelzalen) worden minimaal één keer per twee jaar geïnspecteerd. De toezichthouder beoordeelt of de locatie voldoet aan de in de Wet Kinderopvang vastgelegde kwaliteitseisen. Het gaat dan om zaken als beleidsdocumenten, accommodatie en inrichting, pedagogisch beleid en praktijk. Een inspectiebezoek kan aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden en er zijn verschillende typen inspecties, zoals een reguliere inspectie, een nader onderzoek bij geconstateerde tekortkomingen en bij de start van de exploitatie van een locatie. De resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Ook behoort de tevredenheid van klanten te worden gemeten om te voldoen aan de HKZ-normen 1. Het biedt daarmee grondslag om te voldoen aan de HKZeisen die gesteld worden aan de verantwoordelijkheid van directie/management. De sectormanager I&M beoordeelt in overleg met de toezichthouders of en zo ja, welke verbeteracties gestart kunnen worden naar aanleiding van het KTO. Kinderopvangorganisaties en gemeenten worden per brief geïnformeerd over het verschijnen van het rapport en kunnen het rapport inzien via de website van de GGD. Het rapport wordt via intranet ook verspreid onder alle medewerkers van de GGD. 2 Werkwijze Het onderzoek is uitgevoerd door een werkgroep, bestaande uit een kwaliteitsmedewerker, twee toezichthouders, een epidemiologisch onderzoeksmedewerker en een epidemioloog van de GGD HN. Het KTO Inspectie Kinderopvang is gelijktijdig met een KTO Ship Sanitation opgezet. De werkgroep is voor de start van beide KTO s driemaal bijeen geweest om te spreken over de aanpak en de te gebruiken vragenlijsten. Na afloop van het onderzoek is het conceptrapport besproken in de werkgroep. Tijdens het onderzoek hebben de leden van de werkgroep elkaar op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. 1 Stichting HKZ (2005). Certificatieschema voor organisaties voor de openbare gezondheidszorg. Utrecht

5 3 Onderzoeksopzet Doel van het onderzoek is het krijgen van inzicht in de ervaringen en de tevredenheid van kinderopvangorganisaties over de dienstverlening van de GGD bij het uitvoeren van de inspectie kinderopvang. Er zijn vooraf geen streefscores vastgesteld, omdat dit het eerste KTO Inspectie Kinderopvang is en als een nulmeting kan worden beschouwd. Doelgroep van het onderzoek zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus die in 2010 of 2009 geïnspecteerd zijn door medewerkers van de afdeling I&H van de GGD HN. Peuterspeelzalen zijn in dit KTO niet meegenomen vanwege de wettelijke veranderingen voor deze groep sinds augustus 2010 waardoor (nog) niet alle peuterspeelzalen zijn geïnspecteerd. Voor de dataverzameling is een webenquête gebruikt. De richtlijnen voor het meten van klantenervaringen van GGD-NL 2 bevatten geen informatie over KTO s kinderopvang. De enquête is daarom zelf ontwikkeld door de werkgroep. Hierbij is gebruik gemaakt van eerdere KTO s van de sector I&M en van een KTO van de GGD Flevoland. De webenquête is vooraf getest door enkele medewerkers van de GGD en in november 2010 verstuurd aan de kinderopvangorganisaties. Een kinderopvangorganisatie heeft vaak meerdere locaties voor kinderopvang. Omdat iedere locatie afzonderlijk wordt geïnspecteerd is aan alle kinderopvangorganisaties gevraagd om de webenquête voor elke locatie door de locatiemanager in te laten vullen. De enquête (bijlage 1) bestaat uit 14 vragen over o.a.: de voorbereidingen voor het inspectiebezoek de dienstverlening tijdens het inspectiebezoek de webpagina Inspectie Kindercentra van de GGD HN vervolg na de inspectie en andere opmerkingen en suggesties type kinderopvang en kenmerken van de laatste inspectie. Op 22 november 2010 zijn alle locatiemanagers van kinderopvangorganisaties die bekend zijn bij de GGD HN per uitgenodigd om de webenquête in te vullen (bijlage 2). Anderhalve week na de uitnodiging is per een herinnering verstuurd naar alle locatiemanagers van wie nog geen ingevulde enquête was ontvangen (bijlage 3). De sluitingsdatum voor de enquêtes was 10 december Alle ontvangen enquêtes zijn anoniem verwerkt. 2 GGD Nederland (2008). Handreiking instrumentenkoffer klantenervaringen. Utrecht: GGD-NL

6 4 Respons en resultaten In dit hoofdstuk worden de respons en de belangrijkste resultaten beschreven. In bijlage 4 staan alle resultaten weergegeven in tabellen. 4.1 Respons In totaal zijn 345 locatiemanagers per gevraagd om de webenquête in te vullen. De enquête is ingevuld door 157 mensen (46%). Dit is een goede respons voor dit type onderzoek. In vergelijkbare KTO s van de sector I&M lag de respons tussen de 35% en 40%. Van de ondervraagde organisaties bieden 54% alleen dagopvang of alleen buitenschoolse opvang aan, 46% bieden dus meerdere vormen van kinderopvang aan. De meest voorkomende vorm van opvang is buitenschoolse opvang (71%), gevolgd door dagopvang (58%) en gastouderopvang (12%). Van de locatiemanagers geeft 60% aan dat de laatste inspectie aangekondigd was en 40% onaangekondigd. Volgens 79% van de locatiemanagers vond deze inspectie plaats in 2010 (21% in 2009). De meest genoemde redenen voor deze laatste inspectie zijn achtereenvolgens jaarlijks periodiek onderzoek (57%), risico gestuurd toezicht (13%), reguliere inspectie na opening (12%), start van de exploitatie van een locatie voor opening (10%), nader onderzoek (5%), verandering op de locatie (3%) en vervolginspectie pedagogisch domein (1%). 4.2 Resultaten Afspraak en voorbereiding inspectie Vrijwel alle respondenten tevreden tot zeer tevreden over wijze van aankondiging en het maken van een afspraak Van de kinderopvangorganisaties bij wie de inspectie aangekondigd plaatsvond is bijna 100% tevreden tot zeer tevreden over de gang van zaken rondom het maken van een afspraak voor de inspectie. Van de respondenten is 35% zeer tevreden over de wijze waarop de inspectie werd aangekondigd (1% ontevreden) en 38% zeer tevreden over het gemak waarmee afspraken te maken waren met de toezichthouder (2% ontevreden). Tevredenheid over duidelijkheid procedure en voorbereidingen vooraf, maar verbetering lijkt mogelijk Van alle respondenten is 84% tevreden en 11% heel tevreden over de duidelijkheid vooraf over de hele procedure, 5% is (heel) ontevreden. Driekwart van de respondenten is tevreden en 10% heel tevreden over de duidelijkheid vooraf over de op te sturen documenten. Echter, 14% is over dit aspect (heel) ontevreden. Onder de algemene opmerkingen worden suggesties genoemd die duiden op mogelijke verbetering op dit punt, zoals het niet opvragen van alle documenten bij reguliere jaarlijkse inspecties, maar alleen over grote veranderingen informatie opvragen

7 4.2.2 Het inspectiebezoek- en rapport Meer dan 90% is positief tot zeer positief over het bezoek en optreden van de toezichthouder Meer dan 90% van de respondenten is het (helemaal) eens met de (positief geformuleerde) stellingen over de houding en het optreden van de toezichthouder. Het meest positief is men achtereenvolgens over de beleefdheid/respect van de toezichthouder (62% eens en 35% helemaal eens), zorgvuldigheid en deskundigheid (62% eens en 32% helemaal eens), uitleg over wat er gaat gebeuren en gelegenheid tot vragen stellen (beide 65% eens en 31% helemaal eens), en tot slot de uitleg van de toezichthouder over het vervolg na de inspectie (70% eens en 26% helemaal eens). Bijna 60% vindt de inspectieprocedure wel belastend, maar ruim 90% vindt dat de inspectie een meerwaarde heeft Van de ondervraagden is 3% het helemaal oneens en 39% oneens met de stelling dat de inspectieprocedure belastend is, 49% is het wel eens met de stelling en ruim 9% helemaal eens. Desondanks vindt slechts 7% dat de inspectie over het geheel genomen geen meerwaarde heeft, 78% is het eens met de stelling dat de inspectie over het geheel genomen een meerwaarde heeft, 15% is het hier helemaal mee eens. Inspectierapport is duidelijk en ligt ter inzage op de kinderopvanglocatie, maar er wordt ook op andere manieren bekendheid aan gegeven Bijna 92% van de respondenten vindt het inspectierapport duidelijk. Kinderopvangorganisaties geven vooral bekendheid aan het rapport door het op locatie ter inzage te leggen (92%). Het minst wordt er via een link verwezen naar het inspectierapport op de website van de GGD (29%). Ruim 40% van de respondenten noemt één of meer andere manieren om bekendheid aan het rapport te geven, zoals de nieuwsbrief (38%), een exemplaar naar de ouderraad/locale cliëntenraad (35%), publicatie op de eigen website (18%), bespreking met het team (9%), en via de website Opvang (5%) Webpagina van de GGD Webpagina inspectie kindercentra van de GGD door minder dan de helft van de respondenten bezocht, maar redelijk positief gewaardeerd Slechts 44% heeft de webpagina inspectie kindercentra van de GGD bezocht. Van de mensen die de webpagina wel hebben bezocht, zijn meer dan 90% het eens met de stellingen dat de webpagina overzichtelijk is, nuttige informatie bevat en dat de informatie gevonden kon worden die men zocht. Het percentage mensen dat het helemaal eens was met de stellingen is 4% tot 9%. Het minst positief is men over de overzichtelijkheid van de webpagina (12% oneens). Op de vraag Welke informatie mist u op de webpagina? worden de volgende antwoorden gegeven: wat te doen bij infectieziekten (twee maal) een directe link naar de inspectierapporten bij het punt openbaar maken inspectierapport (twee maal) men leest liever de informatie vanaf de webpagina dan het te moeten openen via losse documenten (twee maal) - 7 -

8 de informatie klopt niet; er stond bij een vestiging dat er extra inspecties waren gehouden, terwijl dit niet het geval was (eenmaal) wanneer wordt de nieuwe digitale risicomonitor gehanteerd vanaf 2011 (eenmaal) Algehele tevredenheid Algehele dienstverlening inspectie kinderopvang van de GGD krijgt een 7,2 Over het geheel genomen wordt de dienstverlening van de GGD door de kinderopvangorganisaties met gemiddeld een 7,2 beoordeeld. Elf respondenten (7%) geven een onvoldoende, bijna 40% geeft een 8 of hoger. Het overall rapportcijfer is wat lager dan de resultaten van andere klanttevredenheidsonderzoeken van de sector I&M (cijfers variërend van 7,4 tot 8,1). Een mogelijke verklaring hiervoor is de aard en het verplichte karakter van de inspecties kinderopvangorganisaties. Men komt niet op basis van een concrete hulpvraag in contact met de GGD, zoals bij bijvoorbeeld reizigersadvisering, medische milieukunde en tuberculosebestrijding wel het geval is. Binnen de kinderopvangorganisaties wordt de algehele tevredenheid lager naarmate de inspectie meer onaangekondigd en risicogestuurd is. De respondenten die de laatste keer te maken hebben gehad met een onaangekondigde (40%) of aangekondigde inspectie (60%) beoordelen de algehele dienstverlening met respectievelijk een 6,8 en 7,4. Het overall rapportcijfer daalt geleidelijk van gemiddeld een 7,5 voor inspecties bij de start van een exploitatie naar een 6,5 voor inspecties op basis van risicogestuurd toezicht. Er zijn geen verschillen in algehele tevredenheid tussen typen kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau) of het jaar waarin de laatste inspectie plaats vond (2009 of 2010). Een derde van de ondervraagden heeft suggesties en aanvullende opmerkingen Suggesties of ideeën om de dienstverlening te verbeteren betreffen eerder aankondigen van onverwachte inspecties om belasting en stress te verminderen en de GGD beter te woord te kunnen staan, vaste toezichthouders (werkt efficiënter, minder overdracht, meer wij -gevoel om te zorgen voor goede kwaliteit), minder verschillende opvattingen tussen toezichthouders, meer kinderopvang praktijkervaring bij toezichthouders, minder nadruk op details, regels en protocollen en meer aandacht voor praktijk en pedagogische kwaliteit, bij reguliere jaarlijkse inspecties niet alle documenten opvragen, maar alleen over grote veranderingen informatie opvragen, sneller aanpassen van oude aandachtspunten wanneer deze verbeterd zijn op de site van de GGD en meer gelegenheid tot geven van een zienswijze vanuit kinderopvangorganisatie (bij onaangekondigde inspecties en wanneer de mening van de ouderraad wordt gevraagd)

9 5 Conclusies en aanbevelingen Vrijwel alle locatiemanagers zijn tevreden tot zeer tevreden over de contacten met de toezichthouder, het optreden van de toezichthouder tijdens het inspectiebezoek en de mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Suggesties voor verbetering zijn een meer uniforme werkwijze tussen toezichthouders onderling en/of vaste toezichthouders per kinderopvangorganisatie of locatie. Dat vindt men efficiënter en zou meer het gevoel geven dat men in samenwerking met de GGD zorgt voor een goede kwaliteit. Ruim 90% van de ondervraagden vindt dat de inspectie, ondanks de belasting, een meerwaarde heeft. Verschillende managers geven aan dat er meer gelet kan worden op de pedagogische kwaliteit en dat het prettig zou zijn als de toezichthouder ervaring in de kinderopvang zou hebben. Meer nadruk op de praktijk en minder op regels en protocollen. De inspectie wordt als redelijk belastend ervaren, dit betreft vooral de benodigde voorbereidingen en onaangekondigde inspecties. Suggesties voor verbetering zijn het niet meer opvragen van alle informatie bij reguliere inspecties, maar gericht vragen naar informatie (bijv. alleen bij grote veranderingen). Ook zou men graag zien dat onaangekondigde inspecties toch kort vantevoren worden aangekondigd om de werkdruk te verminderen en de toezichthouder beter te woord te kunnen staan. Het inspectierapport vindt men over het algemeen duidelijk en wordt op diverse manieren verspreid. Enkele kinderopvangorganisaties geven aan dat er te weinig rekening wordt gehouden met de zienswijze van de kinderopvangorganisatie. De webpagina van de GGD is door minder dan de helft van de locatiemanagers bezocht. Hier kan bij de voorbereidingen voor de inspectie wellicht meer naar verwezen worden. Genoemde verbeterpunten voor de webpagina zijn meer informatie over infectieziekten, minder informatie via losse documenten, directe links naar inspectierapporten en sneller aanpassen van informatie en aandachtspunten wanneer deze verbeterd zijn

10 Bijlage 1 Webenquête KLANTTEVREDENHEID KINDEROPVANGORGANISATIES U bent gevraagd om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met de inspectie van uw kinderopvangorganisatie door de GGD Hollands Noorden. De vragenlijst bevat in totaal 14 vragen. Bij elke vraag gaat het om uw mening. Geef bij iedere vraag het antwoord dat het beste bij uw situatie past of daarbij het meest in de buurt komt. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! ALGEMEEN 1. Welk type kinderopvang biedt u aan? Meerdere antwoorden mogelijk. Dagopvang Buitenschoolse opvang Gastouderbureau 2. Wanneer is uw kinderopvangorganisatie voor het laatst geïnspecteerd door de GGD? In 2010 In Wat was de reden van deze laatst uitgevoerde inspectie? Verandering op de locatie Start van de exploitatie van de locatie (voor opening) Reguliere inspectie na opening Jaarlijks periodiek onderzoek Nader onderzoek Risico gestuurd toezicht Vervolginspectie pedagogisch domein Wilt u s.v.p. bij het beantwoorden van alle volgende vragen denken aan deze laatst uitgevoerde inspectie? AFSPRAAK EN VOORBEREIDING 4. Vond de laatste inspectie aangekondigd of onaangekondigd plaats? Aangekondigd de vragenlijst gaat verder naar vraag 5 Onaangekondigd de vragenlijst springt automatisch door naar vraag

11 5. Hoe tevreden bent u over de gang van zaken rondom het maken van een afspraak? Wijze waarop inspectie werd aangekondigd. Gemak waarmee afspraken te maken waren met de toezichthouder (bijv. over tijdstip inspectie). Heel ontevreden Ontevreden Tevreden Heel tevreden 6. Kunt u voor onderstaande aspecten aangeven hoe tevreden of ontevreden u daarover bent? Duidelijkheid vooraf over hele procedure. Duidelijkheid vooraf over op te sturen of klaar te leggen documenten. Heel ontevreden Ontevreden Tevreden Heel tevreden BEZOEK VAN TOEZICHTHOUDER 7. Kunt u voor onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het daarmee eens bent? De toezichthouder heeft me met beleefdheid en respect behandeld. De toezichthouder vertelde duidelijk wat ze ging doen. De toezichthouder was zorgvuldig en deskundig. De toezichthouder heeft duidelijk verteld wat het vervolg is na de inspectie. Er was voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens Het inspectierapport is duidelijk. VRAGEN OVER DE WEBSITE 8. Hebt u op de website van de GGD Hollands Noorden de pagina Inspectie Kindercentra en gastouderopvang bezocht? Ja de vragenlijst gaat verder naar vraag 9 Nee de vragenlijst springt automatisch door naar vraag

12 9. Wat vindt u van de volgende aspecten van de webpagina Inspectie Kindercentra en gastouderopvang? Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens De webpagina is overzichtelijk. De webpagina bevat nuttige informatie. Ik kon de informatie vinden die ik zocht. 10. Welke informatie miste u op deze webpagina?.. ERVARING EN VERVOLG 11. Kunt u voor onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het daarmee eens bent? De inspectieprocedure is belastend. Over het geheel genomen heeft de inspectie een meerwaarde. Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens 12. Op welke wijze geeft u bekendheid aan het inspectierapport? Meerdere antwoorden mogelijk. Via een link naar het inspectierapport op de website van de GGD Hollands Noorden Het inspectierapport ligt ter inzage op locatie Anders, namelijk.. TOT SLOT 13. Als u de dienstverlening op het terrein van de Inspectie Kinderopvangorganisaties van de GGD een rapportcijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven? Hierbij is 1 de slechtst mogelijke dienstverlening en 10 de best mogelijke dienstverlening Heeft u nog aanvullende opmerkingen of suggesties over de Inspectie Kinderopvangorganisaties van de GGD?.. HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST!

13 Bijlage 2 Uitnodiging per Deze mail is bestemd voor de locatiemanager van <locatienaam>. Mocht u niet de locatiemanager zijn wilt u deze dan doorsturen naar de betreffende persoon? Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvangorganisaties Geachte heer, mevrouw, Uw kinderopvangorganisatie, locatie <Naam>, is conform de Wet Kinderopvang, geïnspecteerd door een toezichthouder van de GGD Hollands Noorden. De toezichthouder heeft beoordeeld of uw organisatie voldoet aan de in de wet vastgelegde kwaliteitseisen. Wij willen graag weten hoe tevreden u bent over dit inspectiebezoek en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom vragen we u een korte vragenlijst in te vullen via internet. De vragenlijst gaat vooral in op de gang van zaken rondom het inspectiebezoek en gaat niet in op het nut of de inhoudelijke aspecten van de inspectie zelf. Onderwerpen die aan bod komen zijn de dienstverlening van de GGD in het algemeen en uw tevredenheid over de uitgevoerde inspectie en het optreden van de toezichthouder. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. De vragenlijst kan worden ingevuld tot 10 december 2010 en staat klaar op: <Enquêtenaam met individuele sleutel> U kunt de vragenlijst in delen invullen omdat ingevulde gegevens bewaard blijven wanneer u de website afsluit. Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt door de afdeling epidemiologie van de GGD en worden niet aan de toezichthouders of aan derden verstrekt. Ook de resultaten zijn niet herleidbaar naar personen. Na afloop van het onderzoek is het rapport in te zien via de website van de GGD Hollands Noorden. Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de afdeling epidemiologie, telefoonnummer: of via Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, GGD Hollands Noorden N. Plug, directeur

14 Bijlage 3. Herinneringsmail Herinnering Klanttevredenheidsonderzoek GGD Hollands Noorden Geachte heer, mevrouw, locatie manager van <Naam locatie>, Ruim een week geleden heeft u van ons een mail ontvangen betreffende een klanttevredenheidsonderzoek over de inspectie van uw kinderopvangorganisatie door een toezichthouder van de GGD Hollands Noorden. Tot nu toe hebben wij nog geen reactie van u ontvangen. Graag brengen wij dit onderzoek nogmaals onder uw aandacht. Wij willen graag weten hoe tevreden u bent over het inspectiebezoek en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom vragen we u een korte vragenlijst in te vullen via internet. Het invullen neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Uw onderzoek staat gereed op <Enquetenaam met individuele sleutel> U kunt tot en met 10 december 2010 dit onderzoek invullen. Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de afdeling epidemiologie, telefoonnummer: of via Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, GGD Hollands Noorden N. Plug, directeur

15 Bijlage 4 Tabellen Type kinderopvang en kenmerken laatste inspectie (N=157) Aantal (N) % Type kinderopvang Dagopvang (meerdere antwoorden Buitenschoolse opvang mogelijk) Gastouderbureau Jaar Reden Verandering op de locatie Start van de exploitatie van een locatie (voor opening) Reguliere inspectie na opening Jaarlijks periodiek onderzoek Nader onderzoek Risico gestuurd toezicht Vervolginspectie pedagogisch domein Aankondiging Aangekondigd Onaangekondigd ,0 71,3 12,1 79,0 21,0 2,5 10,2 11,5 57,3 4,5 12,7 1,3 60,5 39,5 Tevredenheid over maken van afspraak (alleen voor aangekondigde inspectie, N=95) % heel ontevreden % ontevreden % tevreden % heel tevreden Wijze waarop inspectie werd aangekondigd. - 1,1 64,2 34,7 Gemak waarmee afspraken te maken waren met toezichthouder. - 2,1 60,0 37,9 Tevredenheid over duidelijkheid voorbereiding (N=157) % heel ontevreden % ontevreden % tevreden % heel tevreden Duidelijkheid vooraf over hele procedure. 1,3 3,8 84,1 10,8 Duidelijkheid vooraf over op te sturen of klaar te leggen documenten. 1,9 12,1 76,4 9,6 Mening over bezoek toezichthouder (N=157) % helemaal oneens % oneens % eens % helemaal eens De toezichthouder heeft me met beleefdheid en respect behandeld. 0,6 1,9 62,4 35,0 De toezichthouder vertelde duidelijk wat ze ging doen. 0,6 3,8 64,3 31,2 De toezichthouder was zorgvuldig en deskundig. 1,3 5,1 61,8 31,8 De toezichthouder heeft duidelijk verteld wat het vervolg is na de inspectie. 0,6 3,8 70,1 25,5 Er was voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. 1,3 3,2 65,0 30,6 Het inspectierapport is duidelijk. 2,5 5,7 67,5 24,2-15 -

16 Webpagina Inspectie Kindercentra van GGD (N=157) Aantal (N) % Website bezocht Ja Nee ,9 56,1 Mening over webpagina Inspectie Kindercentra GGD (alleen voor bezoekers webpagina, N=69) % helemaal oneens % oneens % eens % helemaal eens De webpagina is overzichtelijk. - 11,6 82,6 5,8 De webpagina bevat nuttige informatie. - 4,3 87,0 8,7 Ik kon de informatie vinden die ik zocht. - 5,8 89,9 4,3 Mening over inspectieprocedure (N=157) % helemaal oneens % oneens % eens % helemaal eens De inspectieprocedure is belastend. 2,5 38,9 49,0 9,6 Over het geheel genomen heeft de inspectie een meerwaarde. 1,3 5,7 78,3 14,6 Inspectierapport (N=157) Aantal (N) % Wijze van bekendheid geven aan inspectierapport Via link naar inspectierapport op website GGD Inspectierapport ligt ter inzag op locatie Anders ,3 92,4 42,0 Algehele dienstverlening Inspectie kinderopvangorganisaties GGD (N=157) Aantal (N) % Rapportcijfer (1-10) < > 8 9 Gemiddelde 7,2 7,0 7,6 45,9 33,8 5,7-16 -

Inspectierapport The Cinemakids (BSO) Cinemadreef EH ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport The Cinemakids (BSO) Cinemadreef EH ALMERE Registratienummer: Inspectierapport The Cinemakids (BSO) Cinemadreef 211 1325EH ALMERE Registratienummer: 225572825 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Zo (BSO) Zuider Carnisseweg AZ BARENDRECHT Registratienummer:

Inspectierapport Sport en Zo (BSO) Zuider Carnisseweg AZ BARENDRECHT Registratienummer: Inspectierapport Sport en Zo (BSO) Zuider Carnisseweg 101 2993AZ BARENDRECHT Registratienummer: 125241872 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: BARENDRECHT Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting KC Pr. Amalia, Locatie Finlandia (BSO) Brigantijnstraat 50 3028HH ROTTERDAM Registratienummer 142964979

Inspectierapport Stichting KC Pr. Amalia, Locatie Finlandia (BSO) Brigantijnstraat 50 3028HH ROTTERDAM Registratienummer 142964979 Inspectierapport Stichting KC Pr. Amalia, Locatie Finlandia (BSO) Brigantijnstraat 50 3028HH ROTTERDAM Registratienummer 142964979 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang ZoWieZo (BSO) Berkhouterweg NS HOORN NH Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang ZoWieZo (BSO) Berkhouterweg NS HOORN NH Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse Opvang ZoWieZo (BSO) Berkhouterweg 23 1624 NS HOORN NH Registratienummer 177981416 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BREDA Datum inspectiebezoek: 10-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Zwaluwen (BSO) Grebbeberglaan VX UTRECHT Registratienummer:

Inspectierapport Zwaluwen (BSO) Grebbeberglaan VX UTRECHT Registratienummer: Inspectierapport Zwaluwen (BSO) Grebbeberglaan 4 3527VX UTRECHT Registratienummer: 508949269 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 10-03-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST

Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 15-04-2013 In opdracht van gemeente: OOSTERHOUT IvT ID 075093 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN Dit is een publicatie van: 13.0008636 Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN Toezichthouder: GGD Gooi & Vechtstreek In opdracht van

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Waterspiegel (BSO) Haagbeukweg CR ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport BSO De Waterspiegel (BSO) Haagbeukweg CR ALMERE Registratienummer: Inspectierapport BSO De Waterspiegel (BSO) Haagbeukweg 36 38 1326CR ALMERE Registratienummer: 153452146 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 05-12-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Het Anker (BSO) Zuiderzeestraatweg Oost LD ELBURG Registratienummer:

Inspectierapport Het Anker (BSO) Zuiderzeestraatweg Oost LD ELBURG Registratienummer: Inspectierapport Het Anker (BSO) Zuiderzeestraatweg Oost 62 8081LD ELBURG Registratienummer: 232570127 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ELBURG Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport B.s.o. Bloesem (BSO) Losplaatsweg CV NOORDWIJK ZH Registratienummer:

Inspectierapport B.s.o. Bloesem (BSO) Losplaatsweg CV NOORDWIJK ZH Registratienummer: Inspectierapport B.s.o. Bloesem (BSO) Losplaatsweg 38 2201CV NOORDWIJK ZH Registratienummer: 188401118 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 29-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectiebezoek: 03-12-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Toverfluit (KDV) Roskamweide XB NIEUWEGEIN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Toverfluit (KDV) Roskamweide XB NIEUWEGEIN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf De Toverfluit (KDV) Roskamweide 2 3437XB NIEUWEGEIN Registratienummer: 221563222 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: NIEUWEGEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: HULST Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 18-11-2013

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Sterretjes (PSZ) Maasstraat LP LELYSTAD

Definitief Inspectierapport De Sterretjes (PSZ) Maasstraat LP LELYSTAD Definitief Inspectierapport De Sterretjes (PSZ) Maasstraat 29 8226 LP LELYSTAD Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectiebezoek: 13-12-2013 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport Kleurenboog (BSO) Planetenstraat HB LICHTENVOORDE Registratienummer:

Inspectierapport Kleurenboog (BSO) Planetenstraat HB LICHTENVOORDE Registratienummer: Inspectierapport Kleurenboog (BSO) Planetenstraat 45 7131HB LICHTENVOORDE Registratienummer: 153208156 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: OOST GELRE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Heldenrijk (KDV) Catootjepad JG ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport Het Heldenrijk (KDV) Catootjepad JG ALMERE Registratienummer: Inspectierapport Het Heldenrijk (KDV) Catootjepad 3 1336JG ALMERE Registratienummer: 657647688 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 10-12-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Autismehuis (BSO) Voorsterweg 38 a 8042AD ZWOLLE Registratienummer: 183603278

Inspectierapport Autismehuis (BSO) Voorsterweg 38 a 8042AD ZWOLLE Registratienummer: 183603278 Inspectierapport Autismehuis (BSO) Voorsterweg 38 a 8042AD ZWOLLE Registratienummer: 183603278 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectiebezoek: 08-07-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Rakkertje (KDV) Kroostweg 33a 3704EA ZEIST Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Rakkertje (KDV) Kroostweg 33a 3704EA ZEIST Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Rakkertje (KDV) Kroostweg 33a 3704EA ZEIST Registratienummer: 125667012 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat NA ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat NA ALMERE Registratienummer: Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer: 196966504 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 02-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kleine Volkje (KDV) Maresingel HA LEIDEN Registratienummer:

Inspectierapport Het Kleine Volkje (KDV) Maresingel HA LEIDEN Registratienummer: Inspectierapport Het Kleine Volkje (KDV) Maresingel 19 2316HA LEIDEN Registratienummer: 201678299 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: LEIDEN Datum inspectiebezoek: 02-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer:

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer: Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer: 230229475 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectiebezoek: 16-08-2013

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer:

Definitief Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer: Definitief Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat 108 1363 BG ALMERE Registratienummer: 177675524 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Hanzehonk (BSO) Prinsenstraat 22b 8061ZC HASSELT Registratienummer:

Inspectierapport Het Hanzehonk (BSO) Prinsenstraat 22b 8061ZC HASSELT Registratienummer: Inspectierapport Het Hanzehonk (BSO) Prinsenstraat 22b 8061ZC HASSELT Registratienummer: 102301505 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWARTEWATERLAND Datum inspectiebezoek: 05-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Locatie Veenhof 1712 (BSO) Veenhof AZ WIJCHEN Registratienummer:

Inspectierapport Locatie Veenhof 1712 (BSO) Veenhof AZ WIJCHEN Registratienummer: Inspectierapport Locatie Veenhof 1712 (BSO) Veenhof 1712 6604AZ WIJCHEN Registratienummer: 117726928 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: WIJCHEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 15-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport 't Sprookjesland (KDV) Kofschip EZ LELYSTAD Registratienummer:

Inspectierapport 't Sprookjesland (KDV) Kofschip EZ LELYSTAD Registratienummer: Inspectierapport 't Sprookjesland (KDV) Kofschip 5 8223EZ LELYSTAD Registratienummer: 556654821 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectiebezoek: 21-11-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectiebezoek: 06-08-2013

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek BSO School B (BSO) Meester Z Ter Steghestraat KG STEENWIJK Registratienummer:

Inspectierapport nader onderzoek BSO School B (BSO) Meester Z Ter Steghestraat KG STEENWIJK Registratienummer: Inspectierapport nader onderzoek BSO School B (BSO) Meester Z Ter Steghestraat 1 8331KG STEENWIJK Registratienummer: 621094031 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: STEENWIJKERLAND Datum

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek

Inspectierapport Nader onderzoek Inspectierapport Nader onderzoek Kinderdagverblijf Kinderopvang ZoWieZo Berkhouterweg 23 1624 NS Hoorn Registratienummer 692599010 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN COTHEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord 14 4617NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 230790082 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan PZ ZANDVOORT Registratienummer:

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan PZ ZANDVOORT Registratienummer: Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan 101 2042PZ ZANDVOORT Registratienummer: 104229998 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: ZANDVOORT Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Bron, locatie Spaubeek (BSO) Schoolstraat 3 6176BZ SPAUBEEK Registratienummer: 784636308

Inspectierapport BSO De Bron, locatie Spaubeek (BSO) Schoolstraat 3 6176BZ SPAUBEEK Registratienummer: 784636308 Inspectierapport BSO De Bron, locatie Spaubeek (BSO) Schoolstraat 3 6176BZ SPAUBEEK Registratienummer: 784636308 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: BEEK Datum inspectiebezoek: 08-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport De Kameleon (KDV) Verlengde Spoorlaan MB VEENENDAAL Registratienummer:

Inspectierapport De Kameleon (KDV) Verlengde Spoorlaan MB VEENENDAAL Registratienummer: Inspectierapport De Kameleon (KDV) Verlengde Spoorlaan 2 3904MB VEENENDAAL Registratienummer: 149388056 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: VEENENDAAL Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Peutergroep 't Oude Weeshuis (KDV) Papengas WT NIJMEGEN Registratienummer:

Inspectierapport Peutergroep 't Oude Weeshuis (KDV) Papengas WT NIJMEGEN Registratienummer: Inspectierapport Peutergroep 't Oude Weeshuis (KDV) Papengas 8 6511WT NIJMEGEN Registratienummer: 158876222 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079

Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079 Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: WESTLAND Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat ZV ERMELO Registratienummer:

Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat ZV ERMELO Registratienummer: Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat 8 3851 ZV ERMELO Registratienummer: 214022237 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ERMELO Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer:

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer: Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer: 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport SNO Woudenberg (BSO) John F. Kennedylaan XM WOUDENBERG Registratienummer:

Inspectierapport SNO Woudenberg (BSO) John F. Kennedylaan XM WOUDENBERG Registratienummer: Inspectierapport SNO Woudenberg (BSO) John F. Kennedylaan 116 3931XM WOUDENBERG Registratienummer: 118814771 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WOUDENBERG Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Dante's Vriendjes (KDV) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer: 226713477

Inspectierapport Dante's Vriendjes (KDV) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer: 226713477 Inspectierapport Dante's Vriendjes (KDV) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer: 226713477 Toezichthouder: GGD Regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Oki-Doki (KDV) David Tenierslaan ZA VEENENDAAL Registratienummer:

Inspectierapport Oki-Doki (KDV) David Tenierslaan ZA VEENENDAAL Registratienummer: Inspectierapport Oki-Doki (KDV) David Tenierslaan 6 3904ZA VEENENDAAL Registratienummer: 221129649 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: VEENENDAAL Datum inspectiebezoek: 12-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Toezichthouder: GGD Flevoland Datum inspectiebezoek: 17-05-2013 In opdracht van gemeente: LELYSTAD Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda, Bruintje Beer en IJsbeertje (SPR) (PSZ) Acacialaan GD RHENEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda, Bruintje Beer en IJsbeertje (SPR) (PSZ) Acacialaan GD RHENEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda, Bruintje Beer en IJsbeertje (SPR) (PSZ) Acacialaan 11 3911GD RHENEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: RHENEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Twinnie (KDV) Veeweg AW EINIGHAUSEN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Twinnie (KDV) Veeweg AW EINIGHAUSEN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Twinnie (KDV) Veeweg 15 6142AW EINIGHAUSEN Registratienummer: 128000508 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: SITTARD-GELEEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland Datum inspectiebezoek: 03-05-2013 In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Ship Sanitation 2010-2011

Klanttevredenheidsonderzoek Ship Sanitation 2010-2011 Klanttevredenheidsonderzoek Ship Sanitation 2010-2011 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Ship sanitation 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Esther Duin, epidemiologisch onderzoeksmedewerker,

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Bibelebonz (BSO) Lange Groenendaal LT GOUDA Registratienummer:

Inspectierapport BSO Bibelebonz (BSO) Lange Groenendaal LT GOUDA Registratienummer: Inspectierapport BSO Bibelebonz (BSO) Lange Groenendaal 46 2801LT GOUDA Registratienummer: 151415067 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: GOUDA Datum inspectiebezoek: 07-11-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Le Garage KDV (KDV) Ravelstraat XD BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Kindercentrum Le Garage KDV (KDV) Ravelstraat XD BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Kindercentrum Le Garage KDV (KDV) Ravelstraat 10 4614XD BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 961886523 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BERGEN OP ZOOM Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: HOOGEVEEN Datum inspectiebezoek: 31-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Het Zonnekind (KDV) Nachtegaallaan BW EDE GLD Registratienummer:

Inspectierapport Het Zonnekind (KDV) Nachtegaallaan BW EDE GLD Registratienummer: Inspectierapport Het Zonnekind (KDV) Nachtegaallaan 49 6713BW EDE GLD Registratienummer: 115127069 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: EDE Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Op Stoom (KDV) Cypressenstraat 11 4849AN DORST

Inspectierapport Op Stoom (KDV) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Inspectierapport Op Stoom (KDV) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 15-04-2013 In opdracht van gemeente: OOSTERHOUT IvT ID 075088 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat AR HOOGEZAND

Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat AR HOOGEZAND Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat 4 9601AR HOOGEZAND Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: HOOGEZAND-SAPPEMEER Datum inspectiebezoek: 12-09-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Eva Dak (BSO) Elzendreef EB VOORBURG Registratienummer:

Inspectierapport Eva Dak (BSO) Elzendreef EB VOORBURG Registratienummer: Inspectierapport Eva Dak (BSO) Elzendreef 6 2272EB VOORBURG Registratienummer: 190299125 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum inspectiebezoek: 23-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Springplank (BSO) Enkweg 10a 6881LZ VELP GLD Registratienummer:

Inspectierapport BSO De Springplank (BSO) Enkweg 10a 6881LZ VELP GLD Registratienummer: Inspectierapport BSO De Springplank (BSO) Enkweg 10a 6881LZ VELP GLD Registratienummer: 792488416 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: RHEDEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectiebezoek: 06-12-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark EE ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark EE ALMERE Registratienummer: Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 02-09-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport incidenteel onderzoek Kinderopvang Plons Buitenschoolse Opvang De Brug (BSO) Ruiterlaan BR ZWOLLE Registratienummer:

Inspectierapport incidenteel onderzoek Kinderopvang Plons Buitenschoolse Opvang De Brug (BSO) Ruiterlaan BR ZWOLLE Registratienummer: Inspectierapport incidenteel onderzoek Kinderopvang Plons Buitenschoolse Opvang De Brug (BSO) Ruiterlaan 14 8019BR ZWOLLE Registratienummer: 822209779 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Safari (BSO) Bisonspoor 237 3605JM MAARSSEN

Inspectierapport Villa Safari (BSO) Bisonspoor 237 3605JM MAARSSEN Inspectierapport Villa Safari (BSO) Bisonspoor 237 3605JM MAARSSEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: STICHTSE VECHT Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. Peuterspeelzaal Het Visje (PSZ) Trasmolenlaan GZ WOERDEN

Inspectierapport Chr. Peuterspeelzaal Het Visje (PSZ) Trasmolenlaan GZ WOERDEN Inspectierapport Chr. Peuterspeelzaal Het Visje (PSZ) Trasmolenlaan 2 4 3447GZ WOERDEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WOERDEN Datum inspectiebezoek: 26-09-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Grote Vriendelijke Reus Gouwzee (BSO) Wilhelminalaan CW MONNICKENDAM Registratienummer:

Inspectierapport Grote Vriendelijke Reus Gouwzee (BSO) Wilhelminalaan CW MONNICKENDAM Registratienummer: Inspectierapport Grote Vriendelijke Reus Gouwzee (BSO) Wilhelminalaan 58 1141CW MONNICKENDAM Registratienummer: 208169490 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: WATERLAND Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg CA HOOFDDORP LRKP:

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg CA HOOFDDORP LRKP: Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP LRKP: 200888948 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectiebezoek: 28-10-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout KL ZOETERMEER Registratienummer

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout KL ZOETERMEER Registratienummer Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 01-12-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Startgroep Horizon (KDV) Brahmslaan BW DELFT Registratienummer:

Inspectierapport Startgroep Horizon (KDV) Brahmslaan BW DELFT Registratienummer: Inspectierapport Startgroep Horizon (KDV) Brahmslaan 42 2625BW DELFT Registratienummer: 680071015 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: DELFT Datum inspectiebezoek: 05-12-2013

Nadere informatie

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Korte Wal GZ VELP GLD Registratienummer:

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Korte Wal GZ VELP GLD Registratienummer: Inspectierapport De Apenrots (BSO) Korte Wal 6 6882GZ VELP GLD Registratienummer: 108637335 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: RHEDEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst 405 7328TK APELDOORN Registratienummer: 188640617 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat VA RIJSWIJK ZH

Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat VA RIJSWIJK ZH Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat 1 2286VA RIJSWIJK ZH Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 22-05-2012 In opdracht van gemeente: RIJSWIJK Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN Cothen Registratienummer

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN Cothen Registratienummer Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN Cothen Registratienummer 102856734 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Wijk bij Duurstede Datum inspectie: 01-05-2017 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Wis en Wierig (BSO) Watertapweg BP GAANDEREN Registratienummer:

Inspectierapport BSO Wis en Wierig (BSO) Watertapweg BP GAANDEREN Registratienummer: Inspectierapport BSO Wis en Wierig (BSO) Watertapweg 1 7011BP GAANDEREN Registratienummer: 308354606 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: DOETINCHEM Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg Datum inspectiebezoek: 05-11-2012 In opdracht van gemeente: GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan 35 2273DX VOORBURG Registratienummer 386145313 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Korein Kinderplein Wersakker 55 (BSO) Wersakker KE MIERLO Registratienummer:

Inspectierapport Korein Kinderplein Wersakker 55 (BSO) Wersakker KE MIERLO Registratienummer: Inspectierapport Korein Kinderplein Wersakker 55 (BSO) Wersakker 55 5731KE MIERLO Registratienummer: 154988972 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: GELDROP-MIERLO Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Korelon (GOB) Lievershil RJ ZWIJNDRECHT Registratienummer:

Inspectierapport Korelon (GOB) Lievershil RJ ZWIJNDRECHT Registratienummer: Inspectierapport Korelon (GOB) Lievershil 42 3332RJ ZWIJNDRECHT Registratienummer: 125774060 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: ZWIJNDRECHT Datum inspectiebezoek: 10-12-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. kinderopvang BijdeHandjes (BSO) Wageningseberg GR Amersfoort Registratienummer

Inspectierapport Chr. kinderopvang BijdeHandjes (BSO) Wageningseberg GR Amersfoort Registratienummer Inspectierapport Chr. kinderopvang BijdeHandjes (BSO) Wageningseberg 43 3825GR Amersfoort Registratienummer 849722512 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kom aan boord (KDV) Morra KH DRACHTEN Registratienummer:

Inspectierapport KDV Kom aan boord (KDV) Morra KH DRACHTEN Registratienummer: Inspectierapport KDV Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer: 122985278 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectiebezoek: 09-07-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Royal Kids (GOB) Lijsterbeslaan HE Rouveen

Inspectierapport Royal Kids (GOB) Lijsterbeslaan HE Rouveen Inspectierapport Royal Kids (GOB) Lijsterbeslaan 7 7954HE Rouveen Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Staphorst Datum inspectie: 15-09-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf de Blokkendoos (BSO) Albardastraat 16 7611BD AADORP Registratienummer: 156624497

Inspectierapport Kinderdagverblijf de Blokkendoos (BSO) Albardastraat 16 7611BD AADORP Registratienummer: 156624497 Inspectierapport Kinderdagverblijf de Blokkendoos (BSO) Albardastraat 16 7611BD AADORP Registratienummer: 156624497 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: ALMELO Datum inspectiebezoek: 10-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek

Inspectierapport Nader onderzoek Inspectierapport Nader onderzoek Kinderdagverblijf ZoWieZo kinderopvang Korteweide 220 1722 VL ZUID-SCHARWOUDE Registratienummer 859591670 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat GZ ALMERE

Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat GZ ALMERE Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat 121 1321GZ ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland Datum inspectiebezoek: 11-03-2013 In opdracht van gemeente: ALMERE Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport BeeKidzzZ Speelparadijs (KDV) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport BeeKidzzZ Speelparadijs (KDV) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer: Inspectierapport BeeKidzzZ Speelparadijs (KDV) Duitslandstraat 108 1363BG ALMERE Registratienummer: 133913879 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 03-12-2013

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Torenkamer (BSO) Hannie Schaftlaan 1b 2162JB LISSE Registratienummer 224979358

Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Torenkamer (BSO) Hannie Schaftlaan 1b 2162JB LISSE Registratienummer 224979358 Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Torenkamer (BSO) Hannie Schaftlaan 1b 2162JB LISSE Registratienummer 224979358 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: LISSE Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater BL ZOETERMEER Registratienummer:

Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater BL ZOETERMEER Registratienummer: Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater 2 2715BL ZOETERMEER Registratienummer: 167744501 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: ZOETERMEER Datum inspectiebezoek: 18-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 04-09-2012 In opdracht van gemeente: HEEMSTEDE Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg 4 5503HG Veldhoven Registratienummer 171819615 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Veldhoven Datum inspectie: 19-12-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Speeldoos (PSZ) Oranje Nassaustraat EC GELDERMALSEN

Inspectierapport De Speeldoos (PSZ) Oranje Nassaustraat EC GELDERMALSEN Inspectierapport De Speeldoos (PSZ) Oranje Nassaustraat 21 4191EC GELDERMALSEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: GELDERMALSEN Datum inspectiebezoek: 18-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Panta Rhei (KDV) Daam Fockemalaan KG AMERSFOORT Registratienummer:

Inspectierapport Panta Rhei (KDV) Daam Fockemalaan KG AMERSFOORT Registratienummer: Inspectierapport Panta Rhei (KDV) Daam Fockemalaan 22 3818KG AMERSFOORT Registratienummer: 596565628 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 27-06-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Meesters-Heijboer (VGO) Drietak BZ KRUISLAND

Inspectierapport Meesters-Heijboer (VGO) Drietak BZ KRUISLAND Inspectierapport Meesters-Heijboer (VGO) Drietak 6 4756BZ KRUISLAND Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectiebezoek: 03-10-2013 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport De Morgenster (KDV) Tengnagelshoek NE ZUTPHEN Registratienummer:

Inspectierapport De Morgenster (KDV) Tengnagelshoek NE ZUTPHEN Registratienummer: Inspectierapport De Morgenster (KDV) Tengnagelshoek 9 7201 NE ZUTPHEN Registratienummer: 408891944 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 17-06-2014

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Boomhut (BSO) Molenweg NC MAASTRICHT Registratienummer:

Inspectierapport BSO De Boomhut (BSO) Molenweg NC MAASTRICHT Registratienummer: Inspectierapport BSO De Boomhut (BSO) Molenweg 4 6225NC MAASTRICHT Registratienummer: 485251899 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectiebezoek: 22-10-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kwest (GOB) Druivenstraat 30 2671SK NAALDWIJK Registratienummer 256894425

Inspectierapport Gastouderbureau Kwest (GOB) Druivenstraat 30 2671SK NAALDWIJK Registratienummer 256894425 Inspectierapport Gastouderbureau Kwest (GOB) Druivenstraat 30 2671SK NAALDWIJK Registratienummer 256894425 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie: 30-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan ED LEERSUM Registratienummer:

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan ED LEERSUM Registratienummer: Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer: 829968040 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: UTRECHTSE HEUVELRUG Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie