Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven"

Transcriptie

1 Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

2

3 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Het beheergebied De woningvoorraad De bewoners Voorzieningen 10 2 Woonbeleving Oordeel over en gehechtheid aan de buurt Sociaal klimaat Oordeel over de ontwikkeling van de buurt Medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid 15 3 Leefbaarheid Mate van overlast Meest storende vormen van overlast Veroorzakers en plekken van overlast 21 4 Veiligheid Onveiligheidsgevoelens Onveilige plekken Slachtoffers van delicten Meldingen bij de politie Bekendheid van de (buurt)brigadier(s) Functioneren van de gemeente en de politie 30 5 De woonvoorziening Bekendheid met en mening over de woonvoorziening De beheergroep Het beheerplan Gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid 37 6 Gesprekken met betrokkenen en bewoners 39 Bijlage 1 Responsoverzicht 41 Bijlage 2 Vragenlijst 43 1

4 2

5 Samenvatting De één-meting Voor een meer adequate aanpak van dak- en thuisloosheid in Eindhoven, is eind 2011 aan de Boschdijk in Woensel-Zuid een beschermde woonvoorziening gerealiseerd voor de opvang van (28) chronisch verslaafde dak- en thuislozen. De omwonenden van de voorziening worden door de gemeente, de politie, Stichting Trudo en Novadic-Kentron nauw betrokken bij de realisering en de inpassing ervan in de wijk. De komst van de woonvoorziening mag niet leiden tot (meer) overlast in de directe omgeving. Om de invloed van de woonvoorziening op de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving te kunnen vaststellen, worden drie onderzoeksmetingen verricht. In 2011 heeft een nulmeting plaatsgevonden, een half jaar vóór de opening van de voorziening. Deze rapportage heeft betrekking op de één-meting die in september 2012 heeft plaatsgevonden, ruim een half jaar ná de opening. Uit deze meting kunnen de eerste mogelijke effecten worden afgeleid. Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder bewoners in de directe omgeving van de woonvoorziening. De enquête kon via internet of op papier worden ingevuld of telefonisch worden afgenomen. Er hebben 345 bewoners meegewerkt aan het onderzoek, iets minder dan in 2011 (368). De respons bedraagt 30%. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor de totale populatie, zijn de resultaten gewogen naar leeftijd en etniciteit. Naast enquêtegegevens zijn cijfers over incidenten en misdrijven uit de buurt opgevraagd bij de politie. Tenslotte zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en omwonenden om dieper op de enquête-uitkomsten in te gaan. Woonbeleving Het wonen in de buurt wordt door de meeste bewoners (83%) onverminderd als prettig of zelfs zeer prettig ervaren; 17% vindt de buurt echter niet prettig, waarvan 3% zeer onprettig. Als de bewoners de buurt met een rapportcijfer moeten waarderen dan geven zij gemiddeld een 6,6. De cijfers over de woonbeleving zijn (nagenoeg) gelijk aan die van Net als in 2011 voelen veel bewoners (69%) zich mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Oordeel over de ontwikkeling van de buurt De helft van de bewoners is van mening dat de buurt het afgelopen jaar niet vooruit maar ook niet achteruit is gegaan. Eén op de drie bewoners vindt dat de buurt achteruit is gegaan (34%), dat is twee keer zoveel dan het aandeel bewoners dat vooruitgang heeft geconstateerd (16%). De komst van de woonvoorziening heeft ook op dit punt geen grote veranderingen teweeg gebracht. Deze cijfers lijken namelijk sterk op die van Bewoners die vinden dat de buurt is achteruit gegaan schrijven dit vooral toe aan de bevolkingsamenstelling van de buurt en aan verloedering, maar ook aan dealen en drugsgebruik en rondhangende jongeren in de buurt. De prognose voor de komende jaren is positiever. Zo gaat een derde (32%) van de bewoners uit van een vooruitgang van de buurt (in 2011 was dat 22%) en denkt 25% dat de buurt achteruit zal gaan (een daling ten opzichte van 2011 (38%). De woonvoorziening voor verslaafde dak- en thuislozen aan de Boschdijk wordt wel als reden genoemd voor verdere achteruitgang, maar minder vaak dan in Vooruitgang wordt vooral gerelateerd aan sloop en nieuwbouwplannen en de verbetering van de Woenselse Markt. 3

6 Leefbaarheid Overlast in de buurt In de buurt ervaren bewoners veel verschillende vormen van overlast. Als aan de bewoners een lijst met voorvallen en delicten wordt voorgelegd, met de vraag in welke mate deze in hun buurt voorkomen, staan rommel op straat en fietsendiefstal bovenaan. Bijna 80% van de bewoners geeft aan dat rommel op straat en fietsendiefstal soms tot vaak voorkomen in de buurt. Bijna 70% vindt dat woninginbraak, dronken mensen op straat en vernielingen aan auto s vaak of soms voorkomen. Wanneer specifiek wordt gekeken naar overlast die samenhangt met drugsgebruik dan ervaren bewoners vooral overlast van gebruik van drugs op straat (64% soms tot vaak), overlast van verslaafden en buitenslapers (51%), handel in drugs op straat (55%) en handel in drugs in woningen (43%). De cijfers wijken niet heel veel af van die van Er is zeker geen sprake van het noemenswaardig vaker voorkomen van bepaalde voorvallen. Een aantal voorvallen komt zelfs minder vaak voor, zoals woninginbraak en geweldsdelicten. Rommel op straat wordt door de bewoners veruit het meest storend ervaren. Veroorzakers en plekken van overlast Buurtbewoners (30%), jongeren (30%) en drugsverslaafden (30%) worden veelal als veroorzakers van overlast gezien. In mindere mate wordt gewezen op alcoholverslaafden (20%), dealers (19%) en dak- en thuislozen (17%). Men kon meerdere antwoorden geven op deze vraag. Vergeleken met 2011 worden verslaafden of dealers niet vaker genoemd. Logischerwijs worden deze groepen wel vaker in verband gebracht met drugs- en alcohol gerelateerde problemen, maar ook met diefstal en inbraak en het lastig vallen van mensen. Als wordt gevraagd naar specifieke plekken waar overlast vooral voorkomt kunnen de meeste bewoners deze niet noemen, men geeft vaak aan dat het in het hele gebied voorkomt. Specifiek worden wel vaker genoemd de Lijmbeekstraat, de Boschdijk, de Kruisstraat en het van Gentplein. Veiligheid Onveiligheidsgevoelens De meeste bewoners (84% zelden of nooit onveilig) voelen zich overdag in hun eigen woning en in de buurt (78% zelden of nooit) over het algemeen veilig. s Avonds nemen de gevoelens van onveiligheid toe, vooral in de buurt toe. Zo voelt 21% zich s avonds in de buurt vaak of zelfs altijd onveilig en nog eens 30% soms. Het gevoel van onveiligheid is sinds 2011 nauwelijks veranderd tot licht afgenomen. Veroorzakers en onveilige plekken Net als in 2011 worden de onveiligheidsgevoelens bij bewoners van deze buurt vooral veroorzaakt door drugsverslaafden (50%), dealers (37%), dak- en thuislozen (36%) en alcoholverslaafden (33%). In minder mate wordt gewezen op jongeren. Wanneer bewoners concreet moeten aangeven waar men zich onveilig voelt, dan geeft een groot aantal bewoners over het algemeen aan zich in de buurt of in de straat onveilig te voelen. Er zijn wel enkele specifieke plekken die vaker worden genoemd, zoals de Kruisstraat, de Boschdijk, de van de Waalsweg en het park bij de Anthony van Leeuwenhoeklaan. Ook de omgeving van de C1000 en de verschillende tunnels in de buurt worden vaker als onveilige plek naar voren gebracht. Het zijn veelal dezelfde plekken als die in 2011 naar voren zijn gebracht. 4

7 Slachtofferschap Bewoners zijn net als in 2011 het meest geconfronteerd met fietsendiefstal (26%), vandalisme (18%) en vernielingen aan auto s (17%). Eén op de tien ondervraagde bewoners is het slachtoffer geweest van diefstal uit de auto. Ook is 10% het slachtoffer geweest van een (poging tot) inbraak in de woning, dat is veel minder dan vorig jaar (20%). Over de hele linie genomen is het percentage slachtoffers van één of meer delicten licht terug gelopen. Meldingen en aangiften van incidenten en misdrijven Volgens de enquête-uitkomsten heeft bijna één op de drie bewoners het afgelopen jaar een melding van overlast doorgegeven of aangifte gedaan bij de politie. Het gaat hierbij vooral om geluidsoverlast, drugsgerelateerde overlast, vernielingen en inbraak in de auto of de woning. Volgens de officiële registratie van de politie zijn in Hemelrijken, Limbeek noord en zuid en de Gildebuurt, in de periode januari tot en met oktober 2012, 135 incidenten gemeld die geheel of gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan verslaafden en dak- en thuislozen. Over heel 2011 was dat 163. Het cijfer van 2012 ligt dan in dezelfde orde van grootte. Vergeleken met 2011 is het aantal meldingen van drugsoverlast toegenomen en het aantal meldingen van overlast door zwervers gedaald. Naast deze meldingen van overlast is in 2011 in totaal bijna 800 keer aangifte gedaan van een delict. Het gaat dan met name om fietsendiefstal, overige diefstal en auto-inbraak. Tot en met oktober ligt het aantal aangiften in 2012 op 630. Als de lijn wordt doorgetrokken (gemiddelde per maand) zou het eindcijfer voor 2012 uitkomen op circa 750. Dat zou een lichte daling betekenen ten opzichte van Ook in 2012 nemen fietsendiefstal en auto-inbraken het leeuwendeel van de aangiften voor hun rekening. Vooral het aantal aangiften voor woninginbraken, van zakkenrollerij en van winkeldiefstal is afgenomen. Bekendheid en functioneren van de wijkagent Een kwart (26%) van de bewoners kent de buurtbrigadier(s), dat is iets meer dan in 2011 (22%). Over de aandacht die de politie en de gemeente hebben voor de problemen in de buurt lopen de meningen net als vorig jaar nogal uiteen. Eén op de drie bewoners vindt de aandacht van de politie voldoende tot goed. Ruim een kwart van de bewoners is echter van mening dat de politie weinig tot zeer weinig aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Over de aandacht van de gemeente zijn de bewoners nog iets negatiever: een derde van de bewoners vindt dat de gemeente te weinig aandacht hiervoor heeft. De cijfers zijn sinds vorig jaar nauwelijks veranderd. De woonvoorziening Bekendheid met en mening over de komst van de woonvoorziening De woonvoorziening aan de Boschdijk is bij een groot deel van de bewoners bekend (84%), zelfs nog iets meer dan in 2011 (80%). De meeste bewoners (57%) vinden het een goede maatregel en dat is aanzienlijk meer dan in 2011 (43%). Vorig jaar vond één op de drie bewoners (34%) de woonvoorziening nog een slechte maatregel, dit percentage ligt in 2012 veel lager (16%). Hieruit kan worden afgeleid dat men positiever tegen de woonvoorziening aankijkt nu deze er eenmaal is. Het zijn vooral sociale motieven die een rol spelen bij de positieve houding van bewoners bij de woonvoorziening. Een deel geeft aan dat door deze voorziening de overlast op straat zal verminderen doordat de controle toeneemt. 5

8 Bewoners die de voorziening geen goede maatregel vinden, vinden vooral de plek die is gekozen niet goed (woonwijk, kinderen). De beheergroep en het beheerplan De beheergroep is veel minder bekend dan de woonvoorziening (33%), de bekendheid is ook lager dan in 2011 (43%). Over het algemeen vindt men het wel goed dat er een beheergroep is. Een kwart denkt ook dat de beheergroep een goede bijdrage kan leveren aan de inpassing van de woonvoorziening in de wijk, dat is veel lager dan in 2011 (57%). De meeste geven aan niet te weten of de beheergroep een positieve bijdrage heeft geleverd. Een vijfde van de bewoners kent het beheerplan (21%). Ook voor het beheerplan geldt, voor zover men erover kan oordelen, dat men zich hierover wel positief uitlaat. Gevolgen van de komst van de woonvoorziening Bij de nulmeting is de bewoners gevraagd of men verwachtte dat de voorziening een effect had op de overlast door verslaafden in de buurt, de overlast door dealers, het gevoeg van onveiligheid en de kans op slachtofferschap. Veel bewoners verwachtten dat de komst van de voorziening tot een toename van deze vormen van overlast zou leiden (36% tot 53%). Als dezelfde vraag nogmaals wordt gesteld nu de voorziening is geopend, blijkt dat veel bewoners hun mening in positieve zin bijstellen: het percentage bewoners dat vindt dat de overlast op deze punten is toegenomen is gedaald naar 12% tot 19%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verwachte toename van de overlast is uitgebleven. 6

9 Inleiding In het kader van een meer adequate aanpak van dak- en thuisloosheid in Eindhoven, is aan de Boschdijk , in samenwerking met gemeente, politie, woningcorporaties, zorginstelling, buurtbewoners en omwonenden een woonvoorziening voor verslaafde dak -en thuislozen gerealiseerd. In de voorziening verblijven 28 bewoners onder intensieve begeleiding en permanente toezicht. De omwonenden van deze woonvoorziening zijn door de gemeente nauw betrokken bij de realisering en inpassing van de voorziening in de wijk. Er is een beheergroep geformeerd, waarin naast vertegenwoordigers van de betrokken instanties ook bewoners zitting hebben. De beheergroep heeft een beheergebied vastgesteld en een beheerplan opgesteld, waarin afspraken zijn opgenomen over onder andere, de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, de communicatie tussen instanties onderling en tussen instanties en bewoners. Van groot belang is dat de woonvoorziening niet leidt tot (meer) overlast in de directe omgeving van de voorziening. Om de invloed van de woonvoorziening op de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving te kunnen vaststellen, worden op drie momenten leefbaarheids- en veiligheidsmetingen uitgevoerd. De nulmeting heeft plaatsgevonden in september 2011, een paar maanden voor de opening van de woonvoorziening. De tweede meting is precies één jaar later uitgevoerd, namelijk in september De derde meting volgt in september Evenals voor de nulmeting is voor de éénmeting een enquête gehouden onder bewoners in de directe omgeving van de woonvoorziening. Bewoners konden op verschillende manieren aan het onderzoek meewerken: via internet, schriftelijk of telefonisch. Bewoners waarvan een telefoonnummer bekend was, werden eerst uitgenodigd om de enquête via internet in te vullen. Bewoners die geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid zijn vervolgens gebeld met de vraag of zij telefonisch wilden meewerken. Bewoners waarvan geen telefoonnummer bekend was, hebben een schriftelijke enquête toegestuurd gekregen. Ook zij hadden de mogelijkheid om de enquête via internet in te vullen. Iedereen kreeg hiervoor een persoonlijke inlogcode. In totaal hebben 345 bewoners meegewerkt aan het onderzoek: 94 via internet, 138 schriftelijk en 113 telefonisch. De respons ten opzichte van de bruto steekproef bedraagt 30%. Ouderen en autochtone bewoners zijn enigszins oververtegenwoordigd in de respons, jongeren en niet-westerse allochtonen zijn juist iets ondervertegenwoordigd. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor de totale populatie, zijn de resultaten gewogen naar leeftijd en etniciteit. In bijlage 1 is een meer gedetailleerd responsoverzicht opgenomen. Naast enquêtegegevens zijn kerncijfers van incidenten en misdrijven opgevraagd. 7

10 In de voorliggende rapportage zijn de resultaten van de éénmeting weergegeven. Hierin staat de situatie op het gebied van leefbaarheid en veiligheid ruim een half jaar nadat de woonvoorziening aan de Boschdijk is geopend. Er wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van de nulmeting van een jaar geleden. De resultaten zijn gebaseerd op de meningen van de bewoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Hoofdstuk 1 voorziet in een korte kennismaking met de directe omgeving van de woonvoorziening: hoe ziet de woningvoorraad eruit, wie wonen er en welke voorzieningen zijn er in de directe omgeving te vinden. De wijze waarop de bewoners het wonen in de buurt beleven, vormt het onderwerp van hoofdstuk 2. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt achtereenvolgens ingegaan op de leefbaarheid en op de veiligheid in het gebied. De woonvoorziening zelf staat centraal in hoofdstuk 5. 8

11 1 Het beheergebied De nieuwe woonvoorziening ligt in de wijk Woensel-Zuid in de buurt Hemelrijken aan de Boschdijk nr De Boschdijk is de oude doorgaande weg vanaf het station richting Den Bosch. Aan deze weg zijn winkels gevestigd maar ook grote kantoorpanden en woningen. Een deel van de oorspronkelijke bebouwing in de wijk is door herstructurering vervangen door nieuwbouw. De overkant van de Boschdijk grenst aan de buurt Limbeek. De Gildebuurt ligt oostelijk van Hemelrijken. Het beheergebied omvat de wijk Limbeek-Noord en het grootste deel van Hemelrijken. Alleen het zuidelijke deel van deze wijk valt er buiten. De Gildebuurt valt buiten het beheergebied, evenals Limbeek-Zuid. In deze wijken zijn in het kader van de komst van de woonvoorziening wel kwetsbare locaties aangewezen. Het beheergebied bron: gemeente Eindhoven * de nieuwe woonvoorziening is rood gekleurd 9

12 1.1 De woningvoorraad Hemelrijken (circa 1.350) en Limbeek (circa 1.800) bestaan voor het belangrijkste deel uit huurwoningen. Zo is 84% van de woningen in Hemelrijken en 74% van de woningen in Limbeek een huurwoning. 1.2 De bewoners De buurt Hemelrijken telt circa inwoners. Ruim één op de drie bewoners is een nietwesterse allochtoon. De buurt telt relatief veel eenpersoonshuishoudens (64%) mede vanwege het grote aantal studenten dat er woont. Eén op de zes huishoudens bestaat uit een gezin met kinderen. Circa de helft van de huishoudens heeft een laag inkomen, 8% behoort tot de hoge inkomens. Limbeek telt eveneens circa inwoners. Ruim een kwart is van niet-westerse afkomst. Twee derde is alleenstaand en 14% betreft een gezin met kinderen. Van de bewoners behoort 44% tot de lagere inkomens en 10% tot de hogere. 1.3 Voorzieningen In de directe omgeving van de opvangvoorziening ligt de Coffeeshop Marconilaan. Hiernaast ligt een shoarmazaak. Beide voorzieningen zorgen voor de nodige verkeersbewegingen. In de directe omgeving is vaak afval te vinden afkomstig van bezoekers aan de shoarmazaak. Net buiten het beheergebied liggen het Diaconaal Centrum t Hemeltje en het Leger de Heils. t Hemeltje is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Eindhoven en omgeving om dak- en thuislozen en eenzame mensen een laagdrempelig "Welkom in de huiskamer" te bieden. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Het Leger des Heils is gevestigd in de Gildebuurt. Ook dit is een opvangvoorziening voor dak- en thuislozen. De wijken tellen daarnaast verschillende cafés. 10

13 2 Woonbeleving In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het oordeel over de buurt, het woongenot, de beleving van de ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar en de verwachting hierover voor de toekomst. Daarnaast komt het medeverantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid aan de orde. 2.1 Oordeel over en gehechtheid aan de buurt Een groot deel van de ondervraagde bewoners woont al lang in de wijk. Circa vier op de tien bewoners wonen zelfs al tien jaar of langer in de wijk (43%) en nog eens een kwart (23%) tussen de vijf en tien jaar. Circa één op de tien bewoners woont er nog geen twee jaar. Twee derde van de ondervraagde bewoners woont in een huurwoning, waarvan het overgrote deel eigendom is van een woningcorporatie (61%). Slechts een klein deel betreft particuliere verhuur (4%). Bijna een derde van de woningen is een koopwoning. Enkele ondervraagde bewoners huren een kamer of een etage (4%). Oordeel over de buurt Beoordeling van de buurt, in procenten, in 2011 en 2012 (N = 327 in 2012 en 364 in 2011) zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Iets meer dan acht op de tien bewoners vinden de buurt waarin men woont prettig (66%) tot zeer prettig (17%) om in te wonen. De overige bewoners zijn deze mening niet toegedaan en geven vooral aan de buurt onprettig (14%) of zelfs zeer onprettig (3%) te vinden. Het oordeel verschilt nauwelijks naar bewoningsduur. Daarnaast denken huurders er niet echt anders over dan kopers. Het oordeel wijkt vrijwel niet af van dat van vorig jaar. Bewoners geven nu iets vaker aan de buurt zeer prettig te vinden. Als wordt gevraagd de buurt te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer dan levert dat gemiddeld een 6,6 op. Van de bewoners geeft 17% een onvoldoende en een iets groter aandeel (22%) een 8 of hoger. Het merendeel (61%) geeft een 6 of een 7. Het gemiddelde rapportcijfer is niet veranderd vergeleken met vorig jaar. 11

14 2.2 Sociaal klimaat Om een idee te krijgen van het woongenot zijn enkele stellingen over het sociale klimaat voorgelegd aan de bewoners. Oordeel over een aantal stellingen over het wonen in de buurt, in procenten (N varieert van 271 tot 323) de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen ik heb veel contacten met de mensen die in deze buurt wonen als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen het is vervelend om in deze buurt te wonen helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Respondenten zijn duidelijk vaker positief dan negatief over het wonen in de buurt, gezien de antwoorden op de stellingen. Zo is het aandeel bewoners dat de buurt vervelend vindt om te wonen beperkt (10%), denkt meer dan de helft dat de mensen graag in de buurt blijven wonen (60%) en dat bewoners de buurt niet direct verlaten zodra het mogelijk is (57%). Bewoners zijn meer verdeeld over de stelling of men het nu zo heeft getroffen in de buurt: circa vier op de tien bewoners vinden van wel, maar ruim een kwart denkt van niet. Daarnaast hebben niet alle bewoners veel contacten in de buurt: 34% is van mening dat men veel contacten heeft in de buurt, 45% vindt dat dit niet het geval is. Bewoners die al langer dan 10 jaar in de buurt wonen en 55-plussers hebben meer contact met andere buurtbewoners (resp. 51% en 41% veel contact tegenover 34% gemiddeld). Daarnaast vinden 55-plussers vaker dat je het goed getroffen hebt in de buurt (59% tegenover 42% gemiddeld). 55-Plussers willen, als het maar enigszins mogelijk is, minder vaak verhuizen (13% tegenover 25% gemiddeld). 12

15 Percentage van de bewoners dat het eens is met de stellingen, in 2011 en 2012 de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen ik heb veel contacten met de mensen die in deze buurt wonen als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen het is vervelend om in deze buurt te wonen Op hoofdlijnen komt dit beeld overeen met dat van vorig jaar. Oordeel over de ontwikkeling van de buurt Het afgelopen jaar Oordeel over de ontwikkeling van de leefbaarheid in buurt het afgelopen jaar, in procenten (N = 298 in 2012 en 336 in 2011) vooruit gelijk gebleven achteruit De helft van de respondenten vindt dat de buurt het afgelopen jaar niet is veranderd. Respondenten die wel een verandering hebben ervaren, zien beduidend vaker een achteruitgang (34%) dan een vooruitgang (16%). Bewoners die al langer dan 10 jaar in de buurt wonen, vinden meer dan gemiddeld dat de buurt erop achteruit is gegaan (40%). Ondanks dat bewoners iets negatiever zijn gestemd over de ontwikkelingen van de buurt het afgelopen jaar, is het oordeel vergeleken met vorig jaar niet echt gewijzigd. De bewoners geven verschillende redenen aan waarom zij vinden dat de buurt erop achteruit is gegaan. Redenen die veel vaker naar voren worden gebracht, zijn: de samenstelling van de buurt is veranderd, er zijn meer buitenlanders gekomen, maar ook studenten, de vervuiling neemt toe, nieuwe bewoners zijn a-socialer, er is meer geluidsoverlast, er is meer overlast door dealers en drugsverslaafden en er hangen meer 13

16 mensen op straat rond, waaronder jongeren. Daarnaast hebben nu meer bewoners aangegeven dat men zich onveiliger voelt en dat de parkeeroverlast is toegenomen. De komst van de woonvoorziening wordt door vijf bewoners specifiek genoemd. De bewoners zijn van mening dat de buurt erop vooruit is gegaan omdat er nieuwbouw is gekomen, de Kruisstraat is aangepakt, huiseigenaren hun woningen hebben verbeterd en er meer voorzieningen zijn gekomen in het park. Toekomstige ontwikkeling Ontwikkeling van de buurt de komende jaren, in procenten (N = 254 in 2012 en 298 in 2011) vooruit gelijk blijven achteruit Over de toekomst zijn de meningen eveneens sterk verdeeld. Zo denkt een groot deel (43%) dat er niets zal veranderen, een kwart verwacht dat de buurt erop achteruit zal gaan en een iets groter aandeel, dat de buurt erop vooruit zal gaan. Bewoners van 55 jaar of ouder verwachten minder vaak dan gemiddeld dat de buurt er de komende jaren op vooruit zal gaan (18% tegenover 32% gemiddeld). Daarnaast gaan bewoners die meer dan 10 jaar in de buurt wonen, vaker uit van een achteruitgang (32% tegenover 25% gemiddeld). Vergeleken met vorig jaar zijn bewoners duidelijk positiever gestemd over de toekomst van de buurt. Zo ligt het aandeel dat een vooruitgang verwacht duidelijk hoger en het aandeel dat uitgaat van een achteruitgang duidelijk lager. Wanneer de verwachtingen worden gelegd naast de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, dan zijn bewoners eveneens duidelijk positiever over de toekomst van de buurt dan over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De achteruitgang die bewoners voorzien, wordt toegeschreven aan verschillende zaken: nieuwe bewoners, de mentaliteit, het gebrek aan toezicht, de verslaafden en daklozen, dronken mensen, de woonvoorziening en te weinig aandacht voor de problemen in de buurt, zijn redenen die allemaal regelmatig naar voren zijn gebracht. Vooral het feit dat er niets wordt gedaan is volgens bewoners dikwijls een reden dat de buurt er op achteruit zal gaan. 14

17 Bewoners die uitgaan van een verbetering van de buurt, wijzen vooral op de sloop- en nieuwbouwplannen die er zijn. Ook de vernieuwing van de Woenselse markt wordt veelvuldig naar voren gebracht. 2.3 Medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid Medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt, in procenten (N = 322 in 2012 en 370 in 2011) mede-verantwoordelijk niet medeverantwoordelijk weet niet Ruim twee op de drie buurtbewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, één op de vijf voelt zich niet medeverantwoordelijk. Bewoners die nog geen twee jaar in de buurt wonen, voelen zich minder vaak verantwoordelijk (47% verantwoordelijk) evenals bewoners tot 35 jaar (63%). Bewoners van koopwoningen voelen zich juist vaker verantwoordelijk (78%). Het medeverantwoordelijkheidsgevoel is niet echt veranderd vergeleken met vorig jaar. 15

18 16

19 3 Leefbaarheid De leefbaarheid in de buurt staat centraal in dit hoofdstuk. Aspecten die aan de orde komen zijn de ervaren overlast en de meest storende overlast. Ook wordt gekeken naar de veroorzakers van de overlast en de plekken waar overlast wordt ervaren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan meldingen over overlast en aan de wijze waarop bewoners de aandacht beoordelen die de gemeente heeft voor de problemen in de buurt. 3.1 Mate van overlast Om inzicht te krijgen in de overlast die bewoners in de buurt ervaren is de bewoners gevraagd in hoeverre verschillende vormen van overlast voorkomen in de buurt. Rommel op straat is volgens de bewoners de meest voorkomende vorm van overlast in de buurt. Ruim driekwart van de bewoners is van mening dat dit vaak (44%) tot soms (34%) voorkomt. Fietsendiefstal neemt de tweede plaats in. Eveneens driekwart van de bewoners is van mening dat fietsendiefstal vaak (33%) tot soms (44%) voorkomt. Andere vormen van overlast die volgens circa twee derde van de bewoners (soms tot vaak) voorkomen zijn inbraak in woningen (68%), dronken mensen op straat (67%), vernielingen aan auto s (67%), diefstal uit auto s (64%) en gebruik van drugs op straat (64%). Overlast van groepen jongeren komt volgens 58% van de bewoners (soms tot vaak) voor evenals geluidsoverlast anders dan door verkeer (57%) en handel in drugs (55%). Als specifiek wordt gekeken naar overlast die samenhangt met drugsgebruik dan denkt een groot aantal bewoners dat overlast van gebruik van drugs op straat (27% vaak, 37% soms), handel in drugs op straat (22% vaak, 33% soms), overlast van verslaafden en buitenslapers (15% vaak, 36% soms), handel in drugs in woningen (15% vaak en 28% soms) en gebruikte spuiten (6% vaak, 13% soms) dikwijls voorkomen. Naast de woonvoorziening kunnen andere voorzieningen voor deze overlast zorgen, zoals de in de buurt aanwezige coffeeshop en andere opvangvoorzieningen zoals het Leger des Heils en het Diaconaal centrum t Hemeltje. Als het gaat om vormen van overlast die volgens de bewoners het vaakst voorkomen in de buurt, dan spant rommel op straat duidelijk de kroon (44%), op enige afstand gevolgd door fietsendiefstal (33%). Tussen Hemelrijken en Limbeek-Noord zijn de verschillen minimaal wat betreft het voorkomen van overlast. Vergeleken met vorig jaar lijken de meeste vormen van overlast iets minder vaak voor te komen. Dit geldt het meest voor inbraken in woningen of bergingen, geluidsoverlast anders dan door verkeer, vandalisme, handel in drugs in woningen en geweldsdelicten. Wanneer ook wordt gekeken naar overlast die soms voorkomt, dan is er sprake van een lichte toename van handel in en gebruik van drugs op straat, overlast door jongeren en van vandalisme. 17

20 Mate waarin verschillende vormen van overlast volgens de bewoners voorkomen in de buurt, in procenten (N varieert van 174 tot 309) rommel op straat fietsendiefstal inbraak in woningen of bergingen dronken mensen op straat vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s, bijvoorbeeld wieldoppen diefstal UIT auto s gebruik van drugs op straat overlast van groepen jongeren geluidsoverlast anders dan door verkeer handel in drugs op straat vandalisme / vernieling overlast van verslaafden en buitenslapers overlast door omwonenden bekladding van muren en/of gebouwen handel in drugs in woningen mensen die op straat worden lastig gevallen 7 26 diefstal VAN auto s 4 27 geweldsdelicten 5 24 bedreiging 6 21 weggegooide condooms op straat 5 15 gebruikte spuiten 6 13 tasjesroof 5 13 vaak soms 18

21 Percentage van de bewoners dat vindt dat vormen van overlast vaak voorkomen in de buurt, in 2011 en 2012 rommel op straat fietsendiefstal gebruik van drugs op straat overlast van groepen jongeren dronken mensen op straat handel in drugs op straat vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s, bijvoorbeeld wieldoppen inbraak in woningen of bergingen diefstal UIT auto s geluidsoverlast anders dan door verkeer bekladding van muren en/of gebouwen overlast door omwonenden overlast van verslaafden en buitenslapers handel in drugs in woningen vandalisme / vernieling mensen die op straat worden lastig gevallen bedreiging gebruikte spuiten geweldsdelicten tasjesroof weggegooide condooms op straat diefstal VAN auto s

22 3.2 Meest storende vormen van overlast Meest storende vormen van overlast volgens de bewoners, in procenten (N=339) geen storende overlast 17 rommel op straat 31 geluidsoverlast anders dan door verkeer 17 handel in drugs op straat 16 inbraak in woningen of bergingen 15 overlast van groepen jongeren 15 fietsendiefstal 14 overlast door omwonenden 11 overlast van verslaafden en buitenslapers vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s, bijvoorbeeld wieldoppen dronken mensen op straat diefstal UIT auto s 8 vandalisme / vernieling 7 gebruik van drugs op straat 7 handel in drugs in woningen 5 bekladding van muren en/of gebouwen 4 geweldsdelicten 3 mensen die op straat worden lastig gevallen 3 bedreiging 3 gebruikte spuiten 1 diefstal VAN auto s 1 weggegooide condooms op straat 1 20

23 Als bewoners drie vormen van overlast mogen aangeven waaraan men zich het meest stoort, dan geeft 17% van de respondenten aan geen storende overlast te ondervinden. De bewoners die zich wel storen aan de overlast in de buurt, storen zich duidelijk het meest aan rommel op straat (31%). Daarnaast gaat het volgens de bewoners nog om een groot aantal andere vormen van overlast zoals geluidsoverlast anders dan door verkeer (17%), handel in drugs op straat (16%), inbraak in woningen en bergingen (15%), overlast door groepen jongeren (15%) en fietsendiefstal (14%). Naast handel in drugs op straat, storen mensen zich ook erg aan andere drugs gerelateerde overlast, zoals overlast van verslaafden en buitenslapers (11%), gebruik van drugs op straat (7%), handel in drugs in woningen (5%) en gebruikte spuiten (1%). Bewoners van 60 jaar en ouder hebben minder last van de overlast (28% stoort zich nergens aan). Dit geldt ook iets vaker voor niet-westerse allochtonen (22%). 3.3 Veroorzakers en plekken van overlast Respondenten die hebben aangegeven overlast te ondervinden, is per vorm van overlast gevraagd door wie deze overlast wordt veroorzaakt. Veroorzakers van overlast, in procenten van alle respondenten andere buurtbewoners jongeren drugsverlaafden alcoholverslaafden drugsdealers dak- en thuislozen openbare dronkenschap studenten anders weet niet Wanneer wordt gekeken naar alle vormen van overlast dan zijn er drie groepen die vooral als veroorzakers worden gezien: andere buurtbewoners, jongeren en drugsverslaafden. Daarnaast wordt vaker gewezen op alcoholverslaafden, drugsdealers en dak- en thuislozen. Een kwart van de bewoners kon niet aangeven wie verantwoordelijk is voor de overlast die zij ervaren. 21

24 Naast overlast door buurtbewoners houden respondenten de buurtbewoners ook veelal verantwoordelijk voor geluidsoverlast (50%) en rommel op straat (45%). Jongeren zorgen naast jongerenoverlast (84%) vooral voor vernieling aan auto s (48%) en vandalisme (49%). Bij drugsverslaafden gaat het vooral om aan drugsgerelateerde vormen van overlast, zoals overlast van verslaafden en buitenslapers (64%), gebruik van drugs op straat (61%) en handel in drugs op straat (42%). Ook zijn zij volgens de respondenten deels verantwoordelijk voor diefstal uit auto s (45%), inbraak in woningen (36%) en het lastig vallen van mensen op straat (34%). Alcoholverslaafden worden verantwoordelijk gehouden voor de aanwezigheid van dronken mensen op straat (50%), het lastig vallen van mensen op straat (44%) en overlast door verslaafden en buitenslapers (42%). Drugsdealers houden zich bezig met handel in drugs op straat (63%) en in woningen (41%). Ook worden zij vaker verantwoordelijk gehouden voor geweldsdelicten (35%) en voor het gebruik van drugs op straat (31%). Studenten zorgen niet voor specifieke vormen van overlast, maar dragen op verschillende manieren bij aan de overlast. Vergeleken met vorig jaar worden buurtbewoners en jongeren minder vaak aangewezen als veroorzaker, maar ook dak- en thuislozen worden minder vaak als zodanig gezien. Wijze waarop men weet wie de veroorzaker is van de overlast, in procenten van respondenten die overlast hebben ervaren zelf gezien gehoord gelezen 8 16 op een andere manier Wanneer bewoners wordt gevraagd hoe zij weten wie de veroorzaker is van de overlast dan geeft driekwart aan dit zelf te hebben gezien en bijna de helft (45%) heeft dit gehoord. Er zijn weinig mensen die dit ergens hebben gelezen (8%). De overige bewoners weten dit op een andere manier (20%). Handel van drugs op straat (92%), het lastig vallen van mensen op straat (88%), overlast van jongeren (85%) en handel van drugs in woningen (80%) hebben bewoners veelal zelf gezien. Dit geldt ook voor rommel op straat (74%), voor gebruik van drugs op straat (71%) en overlast van omwonenden (70%). Overlast door omwonenden (55%) en geluidsoverlast (54%) wordt vooral gehoord. Over geweldsmisdrijven en tasjesroof heeft men meestal iets gelezen. 22

25 Vergeleken met vorig jaar hebben bewoners dit jaar minder vaak iets gelezen over vormen van overlast. Er wordt een groot aantal plekken naar voren gebracht waar de verschillende vormen van overlast wordt ervaren. Vaak geven mensen aan dat de overlast plaatsvindt in de gehele wijk, in de buurt of in de straat. Voor een aantal vormen van overlast worden bepaalde locaties vaker genoemd, zoals voor fietsendiefstal de Lijmbeekstraat, voor vernieling aan auto s de Lijmbeekstraat en de Boschdijk, voor inbraken de Lijmbeekstraat, voor overlast door jongeren de s Gravesandestraat, de Kruisstraat, de Lijmbeekstraat en het van Gentplein, voor overlast door omwonenden de Boschdijk, de Kruisstraat en de Lijmbeekstraat, voor verslaafden en buitenslapers de s Gravesandestraat en het park, voor vandalisme de van Gentstraat en het van Gentplein en voor handel in drugs op straat de Johannes de Waalstraat en het park. 23

26 24

27 4 Veiligheid In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gevoel van (on)veiligheid van de buurtbewoners, de plekken waar men zich onveilig voelt en degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn volgens de bewoners. Ook de vraag of bewoners zelf het slachtoffer zijn geweest van delicten en of men eventuele meldingen of aangiften heeft gedaan bij de politie komen aan de orde. Tot slot wordt gekeken naar de bekendheid met de buurtbrigadiers en naar de aandacht die de politie en de gemeente hebben voor de buurt. 4.1 Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens in de buurt en in de woning, in procenten (N varieert van 292 tot 314) 's avonds in de buurt 's avonds in de eigen woning overdag in de buurt overdag in de eigen woning altijd vaak soms zelden of nooit Bewoners voelen zich overdag in de eigen woning over het algemeen veilig (84% voelt zich zelden of nooit onveilig). Toch geeft 12% aan zich overdag in de eigen woning soms onveilig te voelen en 4% voelt zich dan vaak tot altijd onveilig. De gevoelens van onveiligheid nemen overdag in de buurt en s avonds in de eigen woning toe: één op de vijf tot zes bewoners voelt zich dan soms onveilig en 5% tot 6% voelt zich, vaak tot altijd overdag in de eigen buurt of s avonds in de eigen woning, onveilig. s Avonds nemen de onveiligheidsgevoelens in de buurt sterk toe. Bijna een derde voelt zich soms s avonds onveilig in de buurt en één op de vijf bewoners voelt zich vaak (14%) tot altijd (7%) onveilig. De helft van de bewoners voelt zich zelden tot nooit onveilig. Percentage bewoners dat zich altijd of vaak onveilig voelt in de buurt en in de woning, in 2011 en 2012 's avonds in de buurt 's avonds in de eigen woning overdag in de buurt overdag in de eigen woning

28 Vergeleken met vorig jaar is de beleving van veiligheid niet echt veranderd. Bewoners voelen zich nu eerder iets veiliger dan onveiliger overdag in de buurt. Vooral vrouwen voelen zich s avonds in de buurt minder veilig. Zo voelt bijna twee derde van de vrouwen, waarvan 25% vaak tot altijd, zich s avonds in de buurt wel eens onveilig. 4.2 Onveilige plekken Wanneer wordt gevraagd aan te geven waar bewoners zich onveilig voelen dan geeft een groot aantal respondenten aan dat men zich over het algemeen in de buurt of in de eigen straat niet veilig voelt. Daarnaast wordt een groot aantal verschillende onveilige plekken naar voren gebracht zoals de Kruisstraat, de Boschdijk en de Johannes van de Waalsweg. Ook de tunnels naar het centrum en de achterdoorgangen bij de huizen worden dikwijls als onveilige plek ervaren evenals het park bij de Anthony van Leeuwenhoeklaan en het park bij het spoor. Andere plekken die veelvuldig zijn genoemd, zijn de coffeeshop, de omgeving van de C1000, de s Gravesandestraat en de Gemmastraat. De Woenselse Markt wordt dit jaar minder vaak als onveilige plek naar voren gebracht. Veroorzakers van gevoelens van onveiligheid, in procenten van de respondenten die zich wel eens onveilig voelen, 2012 en 2011 drugsverlaafden drugsdealers dak- en thuislozen alcoholverslaafden jongeren openbare dronkenschap andere buurtbewoners studenten anders weet niet Aan de respondenten die zich altijd of vaak onveilig voelen, is gevraagd naar de veroorzakers van deze gevoelens van onveiligheid. De helft (50%) van de respondenten die zich onveilig voelen, wijst op drugverslaafden die, volgens hen, hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast worden echter nog meer veroorzakers aangewezen, zoals drugsdealers (37%), dak- en thuislozen (36%), alcoholverslaafden (33%), jongeren (28%), openbare dronkenschap (26%) en andere buurtbewoners (20%). 26

29 Bewoners die nog andere groepen naar voren brengen, wijzen vaker op buitenlanders in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld op ongure types die rondlopen, inbrekers en op een algemeen gevoel van onveiligheid. Studenten worden hier nauwelijks genoemd. Vergeleken met vorig jaar worden vooral alcoholverslaafden en drugsverslaafden minder vaak als veroorzaker aangewezen. 4.3 Slachtoffers van delicten Persoonlijk ervaren slachtofferschap, de afgelopen 12 maanden, 2012 en 2011, in procenten (N = 307 in 2012 en 364 in 2011) diefstal van fiets vandalisme (beschadiging of vernieling van eigendom) diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto (niet door aanrijding) diefstal uit de auto (poging tot) inbraak in uw woning, zonder diefstal bedreiging met geweld inbraak in uw woning of berging, met diefstal diefstal van de auto diefstal van portemonnee of tasje, zonder (dreiging met) geweld bedrijfsinbraak diefstal van portemonnee of tasje, met (dreiging met) geweld mishandeling Van de ondervraagde bewoners is een kwart het slachtoffer geweest van diefstal van de fiets (26%), 18% van vandalisme en 17% van diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto. Van diefstal uit de auto is één op de tien bewoners het slachtoffer geweest en van poging tot inbraak in de woning zonder dat er iets is gestolen 6%. Vergeleken met vorig jaar zijn bewoners dit jaar minder vaak het slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit geldt vooral voor diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto, (poging) tot inbraak in de woning zonder diefstal, bedreiging en inbraak in de woning of berging met diefstal. 27

30 4.4 Meldingen en aangiften bij de politie Aandeel van de bewoners dat het afgelopen jaar een melding van overlast of aangifte heeft gedaan bij de politie, 2012 en 2011, in procenten (N = 300 in 2012 en 370 in 2011) geen melding gedaan melding gedaan Bijna één op de drie respondenten heeft aangegeven het afgelopen jaar wel eens een melding van overlast of van een delict te hebben gemeld bij de politie. Bewoners van een koopwoning (46%) hebben vaker een melding doorgegeven dan huurders (30%). 55-Plussers hebben minder vaak dan gemiddeld een melding doorgegeven (22%). De meldingen hebben vooral betrekking op geluidsoverlast, overlast door dealers en drugsgebruik, vernielingen, maar ook op inbraken en auto-inbraken. Het meldgedrag is niet echt veranderd vergeleken met vorig jaar. Geregistreerde meldingen van overlast Meldingen van incidenten, naar type overlast, 2010, 2011 en 2012 (januari t/m september), in de buurten Limbeek-zuid, Limbeek-noord, Hemelrijken en Gildebuurt 2010 (jan-sep) 2011 (jan-sep) 2012 (jan-sep) Overlast i.v.m. zwervers / drugs* Bezit harddrugs / softdrugs* Handel in harddrugs / softdrugs* totaal Bron: politie Eindhoven * categorieën zijn samengenomen Om inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen zijn de geregistreerde meldingen in de periode van januari tot en met september 2011, de periode voordat de woonvoorziening er was, vergeleken met de cijfers voor de periode van januari tot en met september 2012, de periode waarin de woonvoorziening is gevestigd aan de Boschdijk. Volgens de officiële registraties zijn er in de eerste drie kwartalen van 2012 vanuit de aangrenzende buurten circa 120 incidenten gemeld, die een relatie hebben met dak- en thuislozen en drugs/verslaving. Het merendeel daarvan heeft te maken met overlast door zwervers en/of drugs (82%). De officiële cijfers zijn iets lager dan die van 2011 (133). Dat geldt vooral voor overlastmeldingen. Door de politie is echter aangegeven dat de opheffing van het POV-team (preventie overlast verslaafden) geleid kan hebben tot afname van het aantal meldingen, omdat bewoners daardoor minder geneigd zijn om een melding te doen. 28

31 Geregistreerde aangiften van misdrijven Aangiften van misdrijven bij de politie in Limbeek-zuid, Limbeek-noord, Hemelrijken en Gildebuurt, 2010, 2011 en 2012 (januari t/m september)* 2010 (jan-sep) 2011 (jan-sep) 2012 (jan-sep) Diefstal uit/van personenauto of ander vervoermiddel** Inbraak woning / box/garage/schuur/tuinhuis** Winkeldiefstal Diefstal personenauto Diefstal fiets / bromfiets / snorfiets** Overige (eenvoudige) diefstal Zakkenrollerij / tassenrollerij / straatroof** Vernielingen overige objecten Openlijke geweld / bedreiging / mishandeling** Overval (in woning / overige objecten) Totaal Bron: gemeente / politie Eindhoven * de cijfers wijken af van die van de vorige rapportage ** categorieën zijn samengenomen Volgens de officiële politieregistraties is er in de vier buurten rondom de woonvoorziening in de eerste drie kwartalen van 2012 in totaal 600 keer aangifte gedaan van een misdrijf. Dat is 6% meer dan in 2011 (566) en 12% meer dan in 2010 (509). De toename van het aantal aangiften kan te maken hebben met toename van het aantal voorvallen, maar ook door toename van de aangiftebereidheid (door promotie hiervan door de politie). Opgemerkt moet worden dat niet duidelijk is hoe de ontwikkeling in andere wijken in Eindhoven is. De meeste aangiften hebben betrekking op fietsendiefstal (25%), auto-inbraak (24%) en overige diefstal (15%). Vergeleken met 2011 is met name het aantal aangiften van autoinbraken fors (+80%) toegenomen. Het aantal aangiften van woninginbraak (-30%) en winkeldiefstal (-33%) is juist afgenomen. Het aantal aangiften van overige delicten is ongeveer gelijk gebleven. 4.5 Bekendheid van de buurtbrigadier(s) Bekendheid van de buurtbrigadier, 2012 en 2011, in procenten, (N = 316 in 2012 en 368 in 2011) onbekend met de buurtbrigadier(s) bekend met de buurtbrigadier(s)

32 Een kwart van de respondenten kent de buurtbrigadier. Bewoners die al meer dan 10 jaar in de buurt wonen, bewoners van Hemelrijken en 35-plussers zijn meer dan gemiddeld bekend met de buurtbrigadier, respectievelijk 40%, 35% en 34%. De buutbrigadier(s) zijn iets beter bekend dan vorig jaar. 4.6 Functioneren van de gemeente en de politie Aandacht van de buurtbrigadier(s) / de politie voor de problemen in de buurt, 2012 en 2011, in procenten (N = 317 in 2012 en 366 in 2011) er zijn geen problemen in mijn buurt 5 4 veel / meer dan voldoende 4 6 voldoende aandacht weinig aandacht zeer weinig aandacht weet niet / geen mening Eén op de drie respondenten (33%) kan niet aangeven of de buurtbrigadier(s) of de politie voldoende aandacht hebben voor de problemen in de buurt. De overige bewoners zijn verdeeld. Het aandeel bewoners dat vindt dat zij (meer dan) voldoende aandacht hebben (32%) is vrijwel even groot als het aandeel dat van mening is dat zij (zeer) weinig aandacht (30%) hiervoor hebben. Het aandeel bewoners dat van mening is dat de buurtbrigadier(s) zeer weinig aandacht hebben voor de problemen in de buurt is iets toegenomen vergeleken met vorig jaar. 30

33 Aandacht van de gemeente voor de problemen in de buurt, 2012 en 2011, in procenten (N = 317 in 2012 en 367 in 2011) er zijn geen problemen in mijn buurt veel aandacht voldoende aandacht te weinig aandacht weet niet / geen mening Ook over het functioneren van de gemeente kan een deel van de bewoners geen uitspraak doen (27%). De overige bewoners zijn eveneens verdeeld hierover. Zo vindt een derde dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor de problemen in de wijk en vindt een vrijwel even groot aandeel dat de gemeente voldoende tot zelfs veel aandacht hiervoor heeft. Op hoofdlijnen is het oordeel niet veranderd vergeleken met vorig jaar. 31

34 32

35 5 De woonvoorziening In dit laatste hoofdstuk komt de nieuwe woonvoorziening aan de orde. Ingegaan wordt op de bekendheid met de woonvoorziening, de beheergroep en het beheerplan en de wijze waarop de bewoners aankijken tegen een dergelijke voorziening. Ook wordt aandacht besteed aan de ervaringen van bewoners met de woonvoorziening wat betreft overlast. 5.1 Bekendheid met en mening over de woonvoorziening Bekendheid met de woonvoorziening aan de Boschdijk, 2012 en 2011, in procenten (N = 317 in 2012 en 368 in 2011) bekend met de woonvoorziening onbekend met de woonvoorziening Vier op de vijf respondenten weten dat eind 2011 / begin 2012 een woonvoorziening voor chronisch verslaafde dak- en thuislozen is geopend aan de Boschdijk. Niet alle bewonersgroepen zijn even goed op de hoogte. Zo zijn bewoners van een koopwoning meer dan gemiddeld op de hoogte (88% tegenover 79% van de huurders), evenals autochtonen (87% tegenover 72% van de niet-westerse allochtone respondenten) en bewoners van 55 jaar en ouder (85% tegenover 72% van de bewoners tot 35 jaar). De bekendheid is iets toegenomen vergeleken met vorig jaar en de verschillen in bekendheid tussen de groepen zijn iets kleiner geworden. Mening over de woonvoorziening, 2012 en 2011, in procenten (N = 315 in 2012 en 365 in 2011) goede maatregel slechte maatregel geen mening Iets meer dan de helft van de bewoners vindt een dergelijke opvangvoorziening voor verslaafde dak- en thuislozen een goede maatregel (57%). De overige bewoners hebben vaak geen mening hierover uitgesproken (27%). Eén op de zes bewoners geeft aan een dergelijke voorziening niet goed te vinden (16%). 33

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September Projectnummer 524 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Tweemeting, 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September 2014 Projectnummer 580 Leeswijzer

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Beheergebied Hostel Leidsche Maan Eenmeting 2011 DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2011 Projectnummer 435 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 11 1 Het beheergebied 13 1.1

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Beheergebied Hostel Wittevrouwensingel Derde meting 2007 Gecorrigeerde versie DIMENSUS beleidsonderzoek Oktober 2007 Projectnummer 270 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg nulmeting Amsterdam, 0 mei 00 Hette Tulner Inhoudsopgave 1 Inleiding Woongenot 5 Veiligheid & overlast 7 4 Opvangvoorziening en verslaafden- en zwerversoverlast 11 Bijlage Onderzoeksverantwoording 1 Pagina

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Domus Dordrecht. En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening

Domus Dordrecht. En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening Domus Dordrecht En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening In de zomer van 2012 opent de Domus Dordrecht aan de Amnesty Internationalweg, ten zuiden van de Randweg Dordrecht, haar deuren. De gemeente

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting DIMENSUS

Samenvatting DIMENSUS Samenvatting In 1998 is voor in het kader van het Grote Stedenbeleid, gestart met een WijkOntwikkelingsPlan (WOP). De wijk wordt gekenmerkt door een achterstand op sociaal, economisch en fysiek gebied.

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Tips bij het invullen

Tips bij het invullen Tips bij het invullen Wilt u voordat u deze vragenlijst invult eerst de volgende aanwijzingen lezen? Wie vult de vragenlijst in? Het is de bedoeling dat u zelf (zie adressering) de vragenlijst invult en

Nadere informatie