Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008"

Transcriptie

1 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie en een aantal maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van het alcoholgebruik onder met name jeugdigen. Als onderdeel van de aanpak overwegen de samenwerkende gemeenten een aantal nieuwe regels in te voeren, gericht op het beperken van drankmisbruik en overlast als gevolg van drankgebruik in de horeca. Door middel van een webpeiling onder het Westfriese burgerpanel is onderzocht hoe groot het draagvlak is voor de voorgestelde maatregelen. Deze rapportage bevat de uitkomsten van de peiling die medio augustus 2008 is uitgevoerd. Aan de peiling hebben in inwoners van Westfriesland meegedaan, dit is een respons van 44%. Bezoek uitgaansgelegenheden Bijna de helft van de respondenten bezoekt wel eens een uitgaansgelegenheid, zoals een café of een dancing. Dit zijn vooral jongeren tot 30 jaar. Daarnaast gaat 11% van de Westfriezen zelf niet uit, maar heeft wel thuiswonende kinderen die wel eens een uitgaansgelegenheid bezoeken. Vervroegen sluitingstijden Eén van de mogelijke maatregelen is het vervroegen van de sluitingstijden. In de meeste gemeenten bepalen ondernemers zelf hun openings- en sluitingstijden. Het vervroegen van de sluitingstijden zal volgens bijna de helft van de inwoners een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van overlast. Ruim een derde (36%) verwacht dat de onveiligheid op straat zal afnemen. Ook het alcoholgebruik bij jongeren zal volgens 38% verminderen. Een aanzienlijk aandeel heeft niet het gevoel dat deze effecten zullen optreden (respectievelijk 36%, 38% en 43%). Bijna driekwart van de Westfriezen wenst een sluitingstijd van 2.00 uur of eerder. Eerder uitgaan Momenteel mogen veel uitgaansgelegenheden in het weekend na 2.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Ook het vervroegen van de uiterlijke toelatingstijd van nieuwe bezoekers is een maatregel die alcoholgebruik en overlast kan beperken, aldus de Westfriese bevolking. De helft denkt dat als gevolg hiervan het indrinken (50%) en de overlast op straat zal verminderen (46%). Als het aan de Westfriese bevolking ligt, wordt dit tijdstip vervroegd. Zo wil bijna driekwart van degenen die wel eens uitgaan, dat een vroeger tijdstip wordt ingesteld (1.00 of eerder). Onder de Westfriezen die niet uitgaan, is dit aandeel zelfs nog hoger. Eerder uitgaan is voor de meerderheid het overwegen waard als anderen meegaan en er al vroeg een goede sfeer is. Goede muziek en goedkope consumpties spelen een kleinere rol. Toezicht en controle Uitgaan wordt volgens de uitgaanders aantrekkelijker als er meer toezicht en controle plaatsvindt. Er is vooral draagvlak voor controle op drugs- en wapenbezit. Maar ook strenger controleren op alcoholgebruik op straat en overmatig drankgebruik zal volgens respectievelijk 58% en 50% het uitgaan aantrekkelijker maken. Zowel een derde van de uitgaanders als van de niet-uitgaanders ondervindt wel eens overlast van uitgaanspubliek. De ervaren overlast wordt met name veroorzaakt door lawaai, vernielingen en verkeersoverlast. Op straat en in de omgeving van de eigen woning zijn locaties waar dit vooral plaatsvindt. 1

2 Uitkomsten Bezoek uitgaansgelegenheden Bijna de helft van de respondenten bezoekt wel eens een uitgaansgelegenheid, zoals een café of een dancing. Met name Westfriezen in de leeftijdscategorie tot 30 jaar gaan meer dan gemiddeld uit; 78% hiervan bezoekt wel eens een uitgaansgelegenheid. Circa een tiende van de Westfriese bevolking bezoekt (bijna) wekelijks een uitgaansgelegenheid. De meeste bezoekers van uitgaansgelegenheden gaan af en toe uit. Relatief veel senioren (55 jaar en ouder) komen zelden of nooit in een café of andere uitgaansgelegenheid. Tabel 1 Gaat u zelf wel eens uit? (bijvoorbeeld naar een café of dancing) 29 jaar en jonger jaar 55 jaar en ouder (bijna) wekelijks 28% 5% 2% 9% af en toe 50% 39% 29% 38% zelden/nooit 22% 56% 69% 54% In gaat 11% van de Westfriezen zelf niet uit, maar heeft wel thuiswonende kinderen die wel eens een uitgaansgelegenheid bezoeken. 21% heeft thuiswonende kinderen die wel eens uitgaan, hiervan gaat 10% zelf ook wel eens uit en 11% niet of nauwelijks. De kinderen die uitgaan zijn voornamelijk ouder dan 16 jaar. Verder is 29% 12 tot 16 jaar. Vrijwel geen van de uitgaande kinderen is jonger dan 12 jaar. In de meeste gevallen komen de kinderen zelfstandig naar huis; 42% van de ouders moet de kinderen wel eens ophalen na het uitgaan, dit is 8% van de totale Westfriese bevolking. Vervroegen sluitingstijden Op welk tijdstip de uitgaansgelegenheid dicht gaat, is in de meeste gemeenten een keuze van de ondernemer. Eén van de maatregelen die de samenwerkende Westfriese gemeenten kunnen nemen om het alcoholgebruik en overlast als gevolg van drankgebruik in de horeca terug te dringen, is het instellen van een uiterste sluitingstijd. De meningen van Westfriese bewoners over de effecten van het vervroegen van de sluitingstijden in de horeca zijn verdeeld. Bijna de helft (46%) verwacht dat het eerder sluiten van uitgaansgelegenheden zal bijdragen aan het beperken van de overlast op straat, tegenover 36% die hiervan geen effect verwacht. Relatief veel personen die wel eens uitgaan denken dat de maatregel weinig effect zal hebben op het verminderen van de overlast op straat (44%). Ook wordt verschillend geoordeeld over het effect van de maatregel op het alcoholgebruik bij jongeren. Het aandeel Westfriezen dat denkt dat het eerder sluiten van uitgaansgelegenheden zal resulteren in een vermindering van het alcoholgebruik bij jongeren (38%), is iets kleiner dan van degenen die dit effect niet verwachten (43%). Met name gezinnen met kinderen die wel eens uitgaan en personen die zelden of nooit uitgaan denken dat het alcoholgebruik zal afnemen. 2

3 Het eerder sluiten van uitgaansgelegenheden maakt het veiliger om na het uitgaan naar huis te gaan, aldus 36% van de Westfriese bevolking. Een iets groter aandeel (38%) verwacht geen resultaat op de veiligheid. Personen die zelden of nooit uitgaan zijn positiever over het verwachte effect dan nietuitgaanders. Een kwart verwacht dat het vervroegen van de sluitingstijden ervoor zorgt dat men eerder naar bed gaat. Figuur 1 Stellingen: Het eerder sluiten van uitgaansgelegenheden Helpt overlast op straat te beperken 46% 17% 36% 2% Vermindert alcoholgebruik bij jongeren 38% 17% 43% 1% Maakt het veiliger om na het uitgaan naar huis te gaan 36% 24% 38% 2% Maakt dat ik ook eerder naar bed ga 24% 21% 43% 12% Een meerderheid van de Westfriese bevolking geeft de voorkeur aan sluitingstijden van uur s nachts of later. Drietiende deel wenst een sluitingstijd van uur s nachts of eerder. Tabel 2 Hoe laat moeten wat u betreft de uitgaansgelegenheden in het weekeinde helemaal gesloten zijn? uur 1% uur 7% uur 22% uur 43% uur 15% uur 12% 3

4 Vervroegen uiterlijke tijd toelaten nieuwe bezoekers Veel uitgaansgelegenheden mogen in het weekend na uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Aan de panelleden is gevraagd naar de verwachte effecten van het vervroegen van de tijd waarop bezoekers nog mogen binnenkomen op het alcoholgebruik en overlast. De helft van de Westfriese bevolking verwacht dat het vervroegen van de tijd waarop bezoekers mogen binnenkomen, zal resulteren in een vermindering van het indrinken. Iets minder dan de helft verwacht dat de overlast op straat zal verminderen als gevolg van deze maatregel. Volgens 29% resulteert dit in een afname van het alcoholgebruik. Hierbij is er wel een opvallend verschil tussen mensen die zelf wel eens uitgaan en mensen die zelden of nooit een uitgaansgelegenheid bezoeken. Een kwart (24%) van de uitgaanders verwacht een effect tegenover 35% onder de niet-uitgaanders. Figuur 2 Stellingen: Het vervroegen van de tijd waarop bezoekers nog mogen binnenkomen Vermindert het indrinken 50% 16% 32% 2% Helpt overlast op straat te beperken 46% 22% 30% 3% Vermindert het alcoholgebruik 29% 22% 46% 3% Aan de panelleden is gevraagd wat het gewenste tijdstip is voor uitgaansgelegenheden om geen nieuwe bezoekers meer toe te laten. Ruim de helft van de Westfriezen vindt dat na uur geen nieuwe bezoekers binnengelaten moeten worden. Een kwart wenst een uiterlijke toelatingstijd van uur en een vijfde geeft de voorkeur aan uur s nachts of later. Tabel 3 Vanaf welk tijdstip mogen uitgaansgelegenheden wat u betreft geen nieuwe bezoekers meer toelaten? uur 16% uur 38% uur 26% uur 16% uur 2% uur 2% 4

5 Eerder uitgaan Veel bezoekers van uitgaansgelegenheden en dan met name jongeren, gaan pas laat op de avond uit. Aan de panelleden die zelf wel eens uitgaan, is gevraagd in hoeverre het eerder uitgaan aantrekkelijk kan worden gemaakt. Dat men laat op de avond uitgaat, blijkt onder meer samen te hangen met het gedrag van de rest van de bezoekers. Als iedereen eerder zou uitgaan, vindt namelijk driekwart het niet bezwaarlijk om ook eerder te gaan stappen. Slechts 8% van de Westfriezen die wel eens uitgaan, ziet geen argument om eerder uit te gaan. Vooral Hoornaars zijn het oneens met deze stelling (14%) in vergelijking met inwoners uit andere Westfriese gemeenten (5%). Figuur 3 Stelling: Als iedereen eerder uit zou gaan, zou ik het niet erg vinden om ook eerder uit te gaan 75% 14% 8% 4% Ook uit de volgende voorgelegde stellingen blijkt vooral het gedrag van de andere bezoekers een rol te spelen in het tijdstip van uitgaan. Wanneer er eerder een goede sfeer is en vrienden aanwezig zijn, overweegt respectievelijk 81% en 80% van de uitgaande Westfriezen om eerder uit te gaan. Goede muziek en goedkopere consumpties zijn van minder groot belang, hoewel ook deze voor ongeveer de helft van de uitgaanders een rol speelt. Figuur 4 Stellingen: Ik zou overwegen om eerder op de avond uit te gaan, als... Er al vroeg een goede sfeer is 81% 14% 4% Mijn vrienden er ook zijn 80% 15% 3% Er al vroeg leuke muziek is 54% 36% 6% 5% De consumpties goedkoper zijn 48% 38% 8% 7% 5

6 Verder ziet 61% als voordeel van het eerder uitgaan dat men het gevoel heeft de dag na het uitgaan beter te kunnen benutten. Dit zijn vooral uitgaanders van 30 jaar en ouder. Figuur 5 Stelling: Door eerder uit te gaan, heb ik meer aan de dag na het uitgaan 61% 18% 16% 5% Toezicht en controle Het houden van toezicht en controle kan uitgaan wellicht veiliger en aantrekkelijker maken. Vooral controle op drugs en wapenbezit in uitgaansgelegenheden zal volgens een aanzienlijk aandeel van de uitgaanders een positief effect hebben op het uitgaan. Het draagvlak van strenger toezicht is onder jarigen en 55-plussers (83% en 93%) nog groter dan onder inwoners jonger dan 30 jaar (65%) Verder verwacht de meerderheid dat een strengere controle van alcoholgebruik op straat en/of toezicht op overmatig drankgebruik een positief effect zal hebben. Ook hier geldt dat deze maatregelen het uitgaan vooral voor ouderen aantrekkelijker maakt. Verhoudingsgewijs veel uitgaanders woonachtig in Hoorn vinden dat het aanpakken van alcoholgebruik op straat en controle op overmatig drankgebruik het uitgaan verbetert. Figuur 6 Stellingen: Het is aantrekkelijker om uit te gaan, als er... In de uitgaansgelegenheden wordt gecontroleerd op drugs en wapens 80% 14% 5% Strenger wordt gecontroleerd op alcoholgebruik op straat 58% 23% 16% Toezicht is op overmatig drankgebruik 50% 29% 18% 4% 6

7 Overlast Ruim een derde van de Westfriese bevolking (35%) ondervindt wel eens overlast van het uitgaanspubliek. Er zijn geen verschillen tussen inwoners die wel of niet uitgaan; een even groot aandeel heeft hier wel eens mee te maken. Onder jongeren (<30 jaar) is de ervaren overlast wat lager dan gemiddeld. Meer inwoners uit de gemeente Hoorn (43%) ervaren overlast dan in de rest van Westfriesland (31%). De ervaren overlast wordt vooral veroorzaakt door lawaai, vernielingen en verkeersoverlast. Verder wordt nog genoemd: achtergelaten rommel, onbeschoft gedrag en intimidatie. Relatief veel uitgaanders hebben te maken met bedreiging en geweldsdelicten rond het uitgaan (respectievelijk 14% en 12%) in vergelijking met niet-uitgaanders (resp. 5% en 4%). Hoewel meer ouderen overlast ervaren van uitgaanspubliek dan jongeren, zijn er qua type overlast vrijwel geen verschillen. Alleen hebben meer jarigen en 55-plussers te maken met vernielingen dan jongeren. In Hoorn heeft men iets meer te maken met vernielingen en geweld dan in de overige kernen van Westfriesland. Tabel 4 Soort overlast lawaai 90% vernielingen 74% verkeersoverlast 30% diefstal 10% bedreiging 9% geweld 8% overig 9% De overlast vindt met name op straat plaats. Maar ook in de omgeving van de eigen woning en uitgaansgelegenheden vindt relatief veel overlast plaats. Ook wordt genoemd: hangplek voor jeugd, coffeeshop, gebouw voor werk en school. Niet verwonderlijk hebben vooral veel mensen die zelf wel eens uitgaan overlast in of rond uitgaansgelegenheden. Degenen die niet uitgaan hebben meer te maken met overlast in of rond de woning en op straat. Inwoners uit Hoorn hebben relatief veel overlast rond het openbaar vervoer, in de rest van Westfriesland gebeurt dit verhoudingsgewijs veel op straat of nabij de eigen woning. Tabel 5 Locatie overlast op straat 76% in de omgeving van eigen woning 61% in of rond uitgaansgelegenheden 41% in of rond openbaar vervoer 19% anders 5% 7

8 Ten slotte is aan de panelleden gevraagd of men nog reacties, opmerkingen of suggesties had naar aanleiding van deze maatregelen. Ongeveer een kwart van de ondervraagde inwoners uit Westfriesland (27%) heeft één of meerdere reacties of suggesties genoemd. Dit blijken vooral voorstanders voor de maatregelen te zijn. Enkele inwoners aan het woord: Vroeger sluiten moet regionaal gebeuren. Vroeger gingen de kroegen en discotheken altijd uiterlijk om uur dicht. Daar was niets mis mee. Ik juich een eventuele vervroeging van de sluitingstijden dan ook toe. Zo is het ook makkelijker om jongeren eerder thuis te krijgen. Ik zou het zeer waarderen als cafés en kroegen om 2.00 uur sluiten. Dat je rond uur gezellig naar het café kunt gaan en er dan al een band en dus gezelligheid is. Zorg dat de jeugd weer op een normaal tijdstip naar huis gaat. Nu gaan ze op een abnormaal tijdstip van huis om te stappen. Jongeren moeten eerder uitgaan, drinken ze niet meer voor, zitten ze eerder vol, komen ze eerder thuis! Meer politietoezicht zal overlast verminderen. Maar ook worden enkele aandachtspunten over de genoemde maatregelen en drankgebruik aangedragen: Te strenge regels zorgen er voor dat ze thuis voordelig in schuren gaan drinken, dus voorzichtig met maatregelen, want als je te ver gaat is het lastig terug! Om de gezelligheid te bevorderen in het Hoornse uitgaansgebied is het zaak om meer mensen (vroeg) in de stad te krijgen, dat doe je niet met sluitingstijden, maar met het organiseren van leuke evenementen en/of feesten. Na uur geen alcohol meer schenken. Prijs van alcohol verlagen, waardoor niet voorgedronken wordt. Tegen het vooraf indrinken kunnen alleen de ouders wat doen. Ouders intensief betrekken bij de problematiek rondom bovenmatig alcoholgebruik. Rapportnummer

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1627 Datum Juni 2009 Opdrachtgever Stichting Vroeg Op Stap Auteurs

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Nulmeting Wijziging toegangstijden horeca. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Februari 2010

Nulmeting Wijziging toegangstijden horeca. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Februari 2010 Nulmeting Wijziging toegangstijden horeca Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Februari 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk

Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk Gemeente Langedijk Maart 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1919 Datum Maart 2013

Nadere informatie

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel De kermis Uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel September 2010 Inleiding De gemeente Hoorn wil graag weten in hoeverre inwoners uit Hoorn de kermis hebben bezocht en hoe tevreden zij hierover zijn.

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM ACHTERGROND EN OPZET De gemeente Ede wil Ede Centrum nieuw leven inblazen en heeft ervoor gekozen om de ontwikkeling van het centrumgebied een speerpunt te maken van

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND Burgerpanel Lansingerland Oktober 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 198 Datum Oktober

Nadere informatie

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Inleiding In opdracht van de Taskforce Armoede heeft het Bureau Onderzoek en Statistiek acht stellingen over

Nadere informatie

Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland

Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland Januari 2010 Drs. Jaap Bouwmeester Layla Leerschool, MSc 1 Inhoudsopgave 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Samenvatting en conclusies Inleiding

Nadere informatie

Publieke raadpleging onder de inwoners van Beekdaelen over de openingstijden van de horeca

Publieke raadpleging onder de inwoners van Beekdaelen over de openingstijden van de horeca Publieke raadpleging onder de inwoners van Beekdaelen over de openingstijden van de horeca Raadpleging 1 17 juli 2019 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 1. Resultaten 4 Openingstijden van de

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Spijk Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Spijk Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Spijk Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 5. Algemeen Vuren ligt langs de oever van de Waal. Aan de overkant van de Waal is het slot Loevestein zichtbaar en aan

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Asperen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Asperen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Asperen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 1 1.1 Algemeen Asperen is een oud stadje, waarvan de eerste schriftelijke vermelding dateert uit het jaar 893. De middeleeuwse

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Onderzoek Agressie tijdens uitgaan

Onderzoek Agressie tijdens uitgaan Onderzoek Agressie tijdens uitgaan 21 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 8 tot en met 12 maart 2015, deden 1.120 jongeren mee die met regelmaat uitgaan. De uitslag is

Nadere informatie

ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK ONDER JONGEREN

ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK ONDER JONGEREN ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK ONDER JONGEREN Inwonerspanel Schagen November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / concept Datum

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 1.1 Algemeen Vuren ligt langs de oever van de Waal. Aan de overkant van de Waal is het slot Loevestein zichtbaar en aan

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

JONGERENPEILING WONEN IN EDE

JONGERENPEILING WONEN IN EDE JONGERENPEILING WONEN IN EDE ACHTERGROND EN OPZET Eind 2015 is de Woonvisie Ede 2030 vastgesteld. Sindsdien heeft de gemeente Ede gewerkt aan de vertaling van de Woonvisie naar het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Kermisonderzoek Edam/Volendam

Kermisonderzoek Edam/Volendam No Ties B.V. juni 18 Inhoudsopgave I. Opzet onderzoek... 1 II. Samenstelling steekproeven... 3 III. Samenvatting resultaten... 4 1. Merkuitstraling gemeentekernen... 4 2. Merkuitstraling kermissen... 7

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015.

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015. Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2.. Algemeen Herwijnen is een typisch dijkdorp. De oudere bebouwing, met fraaie monumentale panden, strekt zich voornamelijk

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Attitudemeting ouders: alcohol en alcoholspecifieke opvoeding

Attitudemeting ouders: alcohol en alcoholspecifieke opvoeding Attitudemeting ouders: alcohol en alcoholspecifieke opvoeding November 2011 In deze factsheet worden kort de resultaten gepresenteerd van de attitudemeting onder ouders over alcohol en alcoholspecifieke

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2 1.1 Algemeen In Ophemert kan men vanaf de Waalbandijk genieten van de in alle jaargetijden onvergetelijke mooie riviergezichten.

Nadere informatie

Effecten van de vervroegde toegangstijden in de horeca

Effecten van de vervroegde toegangstijden in de horeca Effecten van de vervroegde in de horeca Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Februari 2011 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c

Nadere informatie

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka In januari 2014 is de nieuwe alcoholwet ingegaan. Dit betekent dat jongeren

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Tuil Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Tuil Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Tuil Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 215 1.1 Algemeen Van alle Betuwse plaatsen behoort Tuil wel tot een van de oudste. Tuil laat niet na een vooruitstrevende

Nadere informatie

Alcoholgebruik Westfriese jongeren

Alcoholgebruik Westfriese jongeren Alcoholgebruik Westfriese jongeren Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2007-1513

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente

Nadere informatie

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Sportevenementen Utrecht heeft de afgelopen jaren verschillende (inter)nationale sportevenementen verwelkomd.

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

worden door de helft van de panelleden

worden door de helft van de panelleden Inwoners van Enschede beoordelen leefklimaat en imago De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Rapportage Burgerpanel Meting (Maart)

Rapportage Burgerpanel Meting (Maart) Rapportage Burgerpanel Meting 1 2013 (Maart) 1. Uitvoering Alle 929 leden van het digitale Burgerpanel Hilversum zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze peiling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode

Nadere informatie

Enquête evenementenbeleid De Kiem 12 maart 2018

Enquête evenementenbeleid De Kiem 12 maart 2018 Enquête evenementenbeleid De Kiem 12 maart 2018 2 Welkom Agnes van Ardenne Burgemeester gemeente Westland Programma Tot 20.30 uur Uitslag enquête Vraaggesprek met verschillende doelgroepen 20.30 21.30

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK Burgerpanel Moerdijk Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/007 Datum Januari 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Hoorn

Veilig uitgaan in Hoorn Veilig uitgaan in Hoorn Gemeente Hoorn Mei 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel.nr: 0229-282555 Rapportnummer 2011-1763 Datum Mei 2011 Opdrachtgever Gemeente Hoorn Postbus

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

Bewonerspanel Vuurwerk

Bewonerspanel Vuurwerk Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Vuurwerk Novemberpeiling 2014: Vuurwerk Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Evenementen Binnenstad Een onderzoek onder DIP-leden en ondernemers naar hun beleving van evenementen in de Binnenstad van Delft 2016

Evenementen Binnenstad Een onderzoek onder DIP-leden en ondernemers naar hun beleving van evenementen in de Binnenstad van Delft 2016 Evenementen Binnenstad Een onderzoek onder DIP-leden en ondernemers naar hun beleving van evenementen in de Binnenstad van Delft 2016 Gemeente Delft Cluster Interne Dienstverlening/Advies Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Meningspeiling Stadspanel najaarskermis

Meningspeiling Stadspanel najaarskermis Meningspeiling Stadspanel najaarskermis 2016 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 2 Inleiding 4 Bekendheid van de kermis 5 Bezoek aan de kermis 7 Waardering voor de kermis 11 Aantrekkelijker maken

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA Gemeente Moerdijk November 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/177 Datum November

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 1. Inleiding Van 11 tot en met 23 december 2018 is een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. Het onderwerp van de peiling was de binnenstad

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Van 13 tot en met 24 februari 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de eerste meting van het panel. De enquête ging over de aanstaande

Nadere informatie