Overlast park Lepelenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overlast park Lepelenburg"

Transcriptie

1 Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014

2 Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Eenheid Veiligheid Gemeente Utrecht internet rapportage Linda Scheelbeek informatie Linda Scheelbeek bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht oktober 2014

3 Samenvatting In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van de quickscan 1-meting Overlast park Lepelenburg. Ervaren overlast zowel onder omwonenden als bezoekers gedaald Zowel omwonenden als bezoekers van park Lepelenburg ervaren in 2014 minder (frequent) overlast in en van het park dan een jaar eerder. Omwonenden ervaren nog steeds meer overlast dan bezoekers; 33% van de omwonenden ervaart vaak overlast, tegenover 2% van de bezoekers. Geluidsoverlast grootste probleem voor omwonenden, drankoverlast voor bezoekers Omwonenden van park Lepelenburg ervaren vooral geluidsoverlast, gevolgd door overlast van rondhangende jongeren en overlast door zwerfafval. Ten opzichte van een jaar eerder is de ervaren geluidsoverlast van het park onder omwonenden wel gedaald. De grootste veroorzakers van overlast zijn volgens omwonenden rondhangende jongeren (in groepen van verschillende samenstelling), gevolgd door (recreatieve) parkbezoekers. Wanneer bezoekers van park Lepelenburg overlast in het park ervaren, betreft dit meestal drankoverlast, gevolgd door drugs- en geluidsoverlast. Wel is de ervaren drugsoverlast afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De grootste veroorzakers van overlast in park Lepelenburg zijn volgens bezoekers dak- en thuislozen, gevolgd door drugsgebruikers en alcoholisten. Vooral overlast in de (voor)avond tijdens de weekends Het aandeel omwonenden dat dagelijks overlast ervaart in of van park Lepelenburg is ten opzichte van een jaar geleden gedaald van 77% naar 52%. De meeste overlast ervaren omwonenden en bezoekers, net als vorig jaar, in de weekends. Dit is vooral het geval in de vooravond en de avond. Bezoekers van het park ervaren ook regelmatig overlast in de middaguren. Situatie verbeterd ten opzichte van jaar eerder; toezicht mag nog verder geïntensiveerd Gevraagd naar suggesties of opmerkingen over overlast in park Lepelenburg, geven zowel verschillende omwonenden als diverse bezoekers aan dat de situatie in het park in het afgelopen jaar verbeterd is. Toezicht en handhaving door politie en gemeente blijft belangrijk. 3

4 Samenvatting Omwonenden¹ Bezoekers² Ervaren overlast Vaak 60% 33% 18% 2% Soms 27% 56% 25% 17% Zelden 8% 4% 19% 23% Nooit 5% 7% 38% 57% Soort overlast top 3 1. geluid 1. geluid. 1. drugs 1. drank 2. rondhangende jongeren 2. rondhangende jongeren 2. intimidatie 2. drugs 3. drugs 2. zwerfafval 3. drank 3. geluid Op welke dagen overlast?³ Vrijdag 15% 32% 25% 6% Zaterdag 18% 40% 23% 13% Zondag 18% 32% 22% 15% Dagelijks 77% 52% 67% 77% Op welke tijdstippen overlast?³ 's Middags uur 31% 32% 33% 38% Vooravond uur 60% 52% 76% 44% 's Avonds uur 63% 76% 54% 27% 's Nachts uur 43% 24% 1% 2% Doorlopend 23% 16% 14% 19% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg ¹ n= 27 ² n= 128 ³ meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages niet (per definitie) optellen tot 100% 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Ervaren overlast door omwonenden 9 2 Ervaren overlast door bezoekers 13 Bijlage 1: profiel respondenten 16 5

6

7 Inleiding In 2013 is door Veiligheid gemeente Utrecht/Binnenstad aan Onderzoek gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de overlast van park Lepelenburg onder omwonenden en bezoekers. Aanleiding hiervoor was dat door omwonenden een toename van de overlast werd gemeld, terwijl dit niet bleek uit de door politie en toezicht en handhaving van de gemeente Utrecht geregistreerde meldingen. Alvorens tot maatregelen over te gaan wilde de Eenheid Veiligheid Binnenstad graag inzicht hebben in de mate van overlast van park Lepelenburg voor bezoekers en omwonenden. De resultaten van de quickscan zijn tijdens een bewonersavond aan de bewoners teruggekoppeld. Met de bewoners is hierbij gepraat over hun ervaringen en eventuele ideeën om de overlast terug te dringen. De gemeente heeft vervolgens een plan van aanpak geformuleerd om overlastproblemen in park Lepelenburg te verminderen. Maatregelen betroffen onder andere een verscherpt toezicht door Politie en Toezicht en Handhaving en het plaatsen van extra afvalbakken en toiletvoorzieningen. Een jaar later wil de Eenheid Veiligheid graag weten of het plan van aanpak tot de gewenste resultaten heeft geleid. Net als in de vorige meting gaat het hierbij niet alleen om de mate van ervaren overlast, maar ook om het soort overlast en om wanneer deze overlast ervaren wordt. De onderzoeksvragen zijn: a. In hoeverre ervaren omwonenden en bezoekers van het park Lepelenburg overlast van het park? b. Wat voor soort overlast wordt er ervaren door omwonenden en bezoekers van het park? c. Op welke momenten wordt er overlast ervaren? d. Hoe is de huidige situatie vergeleken met een jaar eerder? Voor de quickscan zijn twee enquêtes gehouden: één face tot face enquête onder bezoekers van het park en een schriftelijke enquête onder omwonenden. Voor de face to face enquête zijn in de week van 18 t/m 24 augustus op dinsdagochtend, donderdagavond, zaterdag en zondag 128 bezoekers van het park ondervraagd. De omwonenden van het park ontvingen eind augustus een brief met schriftelijke enquête. Tevens konden de bewoners de enquête via internet invullen. Naar aanleiding van de in 2013 gehouden bewonersavond zijn voor deze 1-meting ook de bewoners aan de Maliesingel-kant van het park in de quickscan meegenomen. Van de 43 direct omwonenden hebben er 27 de vragenlijst ingevuld, een respons van 63%. Bij de vorige meting lag dit percentage met 90% duidelijk hoger. Gezien het kleine aantal omwonenden dat meegewerkt heeft aan deze quickscan moeten de resultaten voor deze groep als indicatief opgevat worden. 7

8 Leeswijzer In deze rapportage beschrijven we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. We laten de resultaten zien van de totale groep respondenten. Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met deze van een jaar eerder. In het eerste hoofdstuk bespreken we de overlast die wordt ervaren door omwonenden. Dan volgt een hoofdstuk over de overlast die wordt ervaren door bezoekers van het park. In de bijlage vindt u een profielschets van de respondenten. 8

9 Gemeente Utrecht 1 Ervaren overlast door omwonenden In dit hoofdstuk staat de overlast centraal die omwonenden van park Lepelenburg ervaren. In hoeverre ervaren omwonenden overlast van het park? Wanneer ondervindt men precies overlast en waar heeft men dan last van? Is hierin verbetering opgetreden sinds de invoering van de maatregelen? Tot slot gaan we in op de door de omwonenden aangedragen suggesties om de overlast in het park verder tegen te gaan. Gezien het zeer kleine aantal omwonenden dat aan deze quickscan heeft deelgenomen (n=27) moeten de resultaten voor deze groep als indicatief opgevat worden. Omwonenden ervaren nog steeds overlast in of van park Lepelenburg, maar minder frequent Zes van de tien omwonenden (62%) bezoeken park Lepelenburg dagelijks, een derde deel (35%) doet dit een paar keer per week. 93% van de omwonenden ervaart wel eens overlast in of van het park. Dit aandeel komt ongeveer overeen met een jaar eerder (95%). Wel is de frequentie waarmee omwonenden overlast ervaren ten opzichte van een jaar eerder iets gedaald. Waar in 2013 nog 60% van de omwonenden aangaf vaak overlast in of van park Lepelenburg te ervaren, is dit aandeel in 2014 gedaald naar 33%. Tabel 1.1 Frequentie parkbezoek en ervaren overlast door omwonenden Frequentie parkbezoek Dagelijks 84% 62% Een paar keer per week 16% 35% Minder dan maandelijks - 4% Ervaren overlast Vaak 60% 33% Soms 27% 56% Zelden 8% 4% Nooit 5% 7% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Geluidsoverlast, ondanks daling ten opzichte van jaar eerder, nog steeds grootste probleem Gevraagd naar de soort ervaren overlast in park Lepelenburg, noemen omwonenden net als een jaar geleden- het vaakst geluidsoverlast. Wel is de ervaren geluidsoverlast (44%) ten opzichte van een jaar eerder (68%) gedaald. Andere vormen van overlast die veel genoemd worden zijn rondhangende jongeren (30%) en overlast door zwerfafval (30%). Nieuw in de top 5 zijn overlast door evenementen (15%) en BBQ's (15%). De overlast wordt volgens omwonenden vooral veroorzaakt door rondhangende jongeren (in groepen van verschillende samenstelling; 30%), gevolgd door parkbezoekers (26%). Drugshandelaren en dak- en thuislozen, vorig jaar nog op de plekken twee en drie, komen in 2014 niet meer voor in de top 5 van veroorzakers van overlast. 9

10 Tabel 1.2 Soorten overlast en veroorzakers van overlast volgens omwonenden Top 5 Soort overlast 1. Geluidsoverlast 68% 44% 2. Rondhangende jongeren 45% 30% 2. Overlast door zwerfafval 26% 30% 4. Drugsoverlast 37% 22% 5. Evenementen 13% 15% 5. BBQ's 21% 15% Top 5 Wie veroorzaakt overlast? 1. Rondhangende jongeren 18% 30% 2. Parkbezoekers 34% 26% 3. Studenten 5% 22% 3. Drugsgebruikers 29% 22% 5. Uitgaanspubliek 3% 19% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Helft omwonenden ervaart nog steeds dagelijks overlast, vooral 's avonds en in de vooravond De helft van de omwonenden van park Lepelenburg (52%) ervaart dagelijks overlast van of in het park. Ten opzichte van een jaar eerder (77%) is dit aandeel gedaald. De meeste overlast ervaren omwonenden net als een jaar geleden- in het weekend. Gevraagd naar de tijdstippen waarop zij overlast ervaren, geven de meeste omwonenden aan dat dit 's avonds (76%) en in de vooravond (52%) het geval is. In vergelijking met een jaar eerder (43%) lijkt nachtelijke overlast in 2014 (24%) iets minder voor te komen. 10 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

11 Gemeente Utrecht Tabel 1.3 Dagen en tijdstippen waarop overlast wordt ervaren door omwonenden Op welke dagen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* Maandag - 4% Woensdag - 4% Donderdag - 4% Vrijdag 15% 32% Zaterdag 18% 40% Zondag 18% 32% Dagelijks 77% 52% Op welke tijdstippen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* 's Ochtends uur 3% 12% 's Middags uur 31% 32% Vooravond uur 60% 52% 's Avonds uur 63% 76% 's Nachts uur 43% 24% Doorlopend 23% 16% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg * Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, tellen de percentages niet (per definitie) op tot 100% 11

12 Situatie verbeterd ten opzichte van jaar geleden, maar nog steeds behoefte aan meer toezicht Gevraagd naar suggesties of opmerkingen over overlast in park Lepelenburg merken verschillende omwonenden op dat de situatie ten opzichte van een jaar geleden merkbaar verbeterd is. Dit is vooral te danken aan het verbeterde toezicht in park Lepelenburg. Hierdoor is in ieder geval de drugsoverlast in het park duidelijk verminderd. Desondanks is er nog steeds behoefte aan het (verder) intensiveren van toezicht in park Lepelenburg. Vooral bij evenementen ervaren omwonenden nog dikwijls geluidsoverlast. Ook ervaren zij hierbij regelmatig verkeersoverlast. Verder wordt er door omwonenden gevraagd om een verbod op barbecueën in het park, dan wel strengere regels hiervoor, en meer aandacht voor het opruimen van afval. 12 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

13 Gemeente Utrecht 2 Ervaren overlast door bezoekers In dit hoofdstuk gaan we in op de overlast die bezoekers van park Lepelenburg ervaren. In hoeverre ervaren zij overlast? Wanneer ondervindt men overlast en waar heeft men dan last van? Is hierin verbetering opgetreden sinds de invoering van de maatregelen? Tot slot gaan we in op de door de bezoekers aangedragen suggesties om de overlast in het park verder tegen te gaan. Bezoekers komen iets minder vaak per week in park Lepelenburg Eén op de vijf bezoekers van park Lepelenburg (20%) bezoekt het park dagelijks. Bijna een kwart (23%) doet dit meerdere keren per week. De bezoekfrequentie ligt hiermee iets lager dan een jaar geleden, toen nog meer dan de helft van de bezoekers (53%) het park dagelijks of meerdere keren per week bezocht. 2% van de ondervraagde bezoekers bezocht het park ten tijde van het interview voor de eerste keer. Ervaren overlast in park Lepelenburg duidelijk gedaald Waar in 2013 nog ruim zes van de tien bezoekers (62%) van park Lepelenburg aangaven hier wel eens overlast te ervaren, is dit aandeel in 2014 gedaald naar 43%. Het aandeel bezoekers dat vaak overlast ervaart daalde van 18% naar 2%. 17% van de bezoekers ervaart in 2014 soms overlast. In 2013 bedroeg dit aandeel nog 25%. Bijna een kwart van de bezoekers (23%) ervaart in 2014 zelden overlast. Tabel 2.1 Frequentie parkbezoek en ervaren overlast door bezoekers Frequentie parkbezoek Dagelijks 23% 20% Een paar keer per week 30% 23% Wekelijks 13% 13% 2-4 keer per maand 16% 13% Maandelijks 3% 12% Minder dan maandelijks 15% 17% voor het eerst hier - 2% Ervaren overlast Vaak 18% 2% Soms 25% 17% Zelden 19% 23% Nooit 38% 57% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Drankoverlast is in 2014 het grootste probleem in park Lepelenburg, drugsoverlast is afgenomen Drankoverlast is in 2014 volgens bezoekers de meest voorkomende vorm van overlast in park Lepelenburg. Op een gedeelde tweede plaats vinden we met 13% drugsoverlast en geluidsoverlast. Drugsoverlast in het park is ten opzichte van een jaar eerder (28%) duidelijk afgenomen. Ook overlast door zwerfafval komt met 6% minder vaak voor dan in 2013 (17%). 13

14 Dak- en thuislozen zijn volgens de bezoekers van park Lepelenburg met 15% nog altijd de grootste veroorzakers van overlast in het park, gevolgd door drugsgebruikers en alcoholisten (13%). Tabel 2.2 Soorten overlast en veroorzakers van overlast volgens bezoekers Top 5 Soort overlast 1. Drankoverlast 17% 16% 2. Drugsoverlast 28% 13% 2. Geluidsoverlast 15% 13% 4. Overlast door zwerfafval 17% 6% 5. Rondhangende jongeren/ samenscholing 5% 5% Top 5 Wie veroorzaakt overlast? 1. Dak- en thuislozen 24% 15% 2. Drugsgebruikers 18% 13% 2. Alcoholisten 10% 13% 4. Recreatieve parkbezoekers 10% 8% 5. Rondhangende jongeren 12% 7% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Bezoekers die overlast ervaren, ervaren dit meestal dagelijks en vooral in de vooravond en middag Van de bezoekers die overlast in het park ervaren geeft driekwart (77%) aan dat dit dagelijks het geval is. De meeste overlast vindt plaats in de weekends, waarbij de zondag (15%) als iets meer overlastgevend wordt ervaren dan de zaterdag (13%). Vooral de vooravond (44%) en de middag (38%) zijn tijdstippen waarop bezoekers overlast in het park ervaren. 14 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

15 Gemeente Utrecht Tabel 2.3 Dagen en tijdstippen waarop overlast wordt ervaren door bezoekers Op welke dagen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* Maandag 9% 0% Dinsdag 9% 0% Woensdag 9% 4% Donderdag 9% 2% Vrijdag 25% 6% Zaterdag 23% 13% Zondag 22% 15% Dagelijks 67% 77% Op welke tijdstippen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* 's Ochtends uur 3% 12% 's Middags uur 33% 38% Vooravond uur 76% 44% 's Avonds uur 54% 27% 's Nachts uur 1% 2% Doorlopend 14% 19% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg * Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, tellen de percentages niet (per definitie) op tot 100% Situatie verbeterd ten opzichte van jaar geleden, maar nog steeds behoefte aan meer toezicht Gevraagd naar suggesties of opmerkingen over overlast in park Lepelenburg merken verschillende bezoekers op een duidelijke verbetering te hebben waargenomen ten opzichte van een jaar geleden ('echt verbeterd', 'gemeente is ermee bezig', 'gemeente doet goed zijn best', etc.). Toezicht en handhaving door politie en gemeente blijft belangrijk. Ook wordt het te geringe aantal en de matige kwaliteit van de toiletvoorzieningen genoemd. 15

16 Bijlage 1: profiel respondenten Het profiel van de omwonenden van park Lepelenburg is als volgt: 56% van de respondenten is man, 44% is vrouw 33% van de respondenten is tussen 35 en 55 jaar, 67% is ouder dan 55 jaar 37% woont alleen, 33% woont samen zonder kinderen, 22% woont samen met kinderen, 7% woont in een studentenhuis Het profiel van de bezoekers van het park Lepelenburg is als volgt: 58% van de respondenten is man, 42% vrouw 40% van de respondenten is jonger dan 35 jaar, 23% is 55 jaar of ouder Profiel respondenten Geslacht Omwonenden Bezoekers Man 56% 58% Vrouw 44% 42% Leeftijd jonger dan 35 jaar 0% 40% jaar 33% 37% 55 jaar of ouder 67% 23% Gezinssamenstelling Woont alleen 37% Woont samen zonder kind(eren) 33% Woont samen met kind(eren) 22% woont in een studentenhuis 7% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg 16 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Winkeliers- en passantenonderzoek December 2014 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zakelijke parkeervergunning

Zakelijke parkeervergunning Zakelijke parkeervergunning Peiling onder zakelijke vergunninghouders Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Gemiddelde glucose. Mediaan 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00. Geregistreerde sensorgegevens

Gemiddelde glucose. Mediaan 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00. Geregistreerde sensorgegevens PAGINA: 1 / 19 DATUM: 6-5-26 FreeStyle Libre 1. Snapshot 13 mei 6-26 mei 6 (14 dagen) GEMIDDELDE GLUCOSE % boven doel 5 % binnen doel 5 % onder doel HYPO'S 1 duur Sensorgebruik 6,1 % % % 6 Min GEREGISTREERDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines Vertrouwen in media in Nederland 2017 De rol van magazines Gebruiksfrequentie media Kan je aangeven hoe vaak je deze activiteiten doet? (n=1.014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagelijks Meerdere dagen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM J. Snippe N. Kemper B. Bieleman ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM Juni 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl JANUARI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1e jaar groep A 9 10 11 12 13 14 15 2e jaar groep A 16 17 18 19 20 21 22 1e jaar groep B 23 24 25 26 27 28 29 Opleiding 2e jaar groep A 30 31 FEBRUARI 2017 1 2 3 4 5 1e jaar

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

uitwerking 1 e enquete monitoren sleephelling februari 2010 [antwoorden 1 e enquete onder bewoners Sleephellingstraat]

uitwerking 1 e enquete monitoren sleephelling februari 2010 [antwoorden 1 e enquete onder bewoners Sleephellingstraat] BIJLAGE uitwerking e enquete monitoren sleephelling februari [antwoorden e enquete onder bewoners Sleephellingstraat] Vraag : Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden Vraag : Uit hoeveel personen bestaat

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitor drugstoerisme in Breda, 2009-2010 eindrapportage Publicatienummer: 1626 Datum: oktober 2010 In opdracht van: Gemeente Breda, CONC/KABINET Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het OMWONENDE BRIEF Aan de omwonende aan het Noordplein Bruisende Park aan de Rotte Zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 Bezoekadres Postadres Website E-mail Inlichtingen Telefoon Datum Eudokiaplein 35 3037

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête. Vergelijking

Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête. Vergelijking Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête Vergelijking 2004-2012 Methode 2 de afname 2004 en 2012: dezelfde vragenlijst -> vergelijking 225 bussen in uitgaansbuurt Verdeeld van 15 maart tot

Nadere informatie

Parken Buitenveldert. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Parken Buitenveldert. Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: stadsdeel Zuid Projectnummer: "#!"$ Harry Smeets Sara de Wilde Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal $%% Postbus #&(, "%%% AR Amsterdam h.smeets@amsterdam.nl Telefoon %!%!&" %'('

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Evaluatie verplaatsing markt

Evaluatie verplaatsing markt Evaluatie verplaatsing markt Gemaakt Genop 6/4/2013 10:51:00 AM Gemeente Noordoostpolder 3 juni 2013 Pagina 2 van 84 Samenvatting De weekmarkt van is begin 2012 verplaats naar het Kettingplein e.o.. Na

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland Zuid April 2012

Discriminatieklimaat Gelderland Zuid April 2012 Discriminatieklimaat Gelderland Zuid April 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1835 Datum : April 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 3-meting, december 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Bewonerspanel Vuurwerk

Bewonerspanel Vuurwerk Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Vuurwerk Novemberpeiling 2014: Vuurwerk Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

Overlast op het water

Overlast op het water Projectnummer: 11209 In opdracht van stadsdeel Centrum Nienke Laan MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0308 Fax 020 251 0444

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, Van 14 tot 27 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over Afvalinzameling

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie