Overlast park Lepelenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overlast park Lepelenburg"

Transcriptie

1 Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober

2 Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Eenheid Veiligheid Gemeente Utrecht internet rapportage Linda Scheelbeek informatie Linda Scheelbeek bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht oktober 2014

3 Samenvatting In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van de quickscan 1-meting Overlast park Lepelenburg. Ervaren overlast zowel onder omwonenden als bezoekers gedaald Zowel omwonenden als bezoekers van park Lepelenburg ervaren in 2014 minder (frequent) overlast in en van het park dan een jaar eerder. Omwonenden ervaren nog steeds meer overlast dan bezoekers; 33% van de omwonenden ervaart vaak overlast, tegenover 2% van de bezoekers. Geluidsoverlast grootste probleem voor omwonenden, drankoverlast voor bezoekers Omwonenden van park Lepelenburg ervaren vooral geluidsoverlast, gevolgd door overlast van rondhangende jongeren en overlast door zwerfafval. Ten opzichte van een jaar eerder is de ervaren geluidsoverlast van het park onder omwonenden wel gedaald. De grootste veroorzakers van overlast zijn volgens omwonenden rondhangende jongeren (in groepen van verschillende samenstelling), gevolgd door (recreatieve) parkbezoekers. Wanneer bezoekers van park Lepelenburg overlast in het park ervaren, betreft dit meestal drankoverlast, gevolgd door drugs- en geluidsoverlast. Wel is de ervaren drugsoverlast afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De grootste veroorzakers van overlast in park Lepelenburg zijn volgens bezoekers dak- en thuislozen, gevolgd door drugsgebruikers en alcoholisten. Vooral overlast in de (voor)avond tijdens de weekends Het aandeel omwonenden dat dagelijks overlast ervaart in of van park Lepelenburg is ten opzichte van een jaar geleden gedaald van 77% naar 52%. De meeste overlast ervaren omwonenden en bezoekers, net als vorig jaar, in de weekends. Dit is vooral het geval in de vooravond en de avond. Bezoekers van het park ervaren ook regelmatig overlast in de middaguren. Situatie verbeterd ten opzichte van jaar eerder; toezicht mag nog verder geïntensiveerd Gevraagd naar suggesties of opmerkingen over overlast in park Lepelenburg, geven zowel verschillende omwonenden als diverse bezoekers aan dat de situatie in het park in het afgelopen jaar verbeterd is. Toezicht en handhaving door politie en gemeente blijft belangrijk. 3

4 Samenvatting Omwonenden¹ Bezoekers² Ervaren overlast Vaak 60% 33% 18% 2% Soms 27% 56% 25% 17% Zelden 8% 4% 19% 23% Nooit 5% 7% 38% 57% Soort overlast top 3 1. geluid 1. geluid. 1. drugs 1. drank 2. rondhangende jongeren 2. rondhangende jongeren 2. intimidatie 2. drugs 3. drugs 2. zwerfafval 3. drank 3. geluid Op welke dagen overlast?³ Vrijdag 15% 32% 25% 6% Zaterdag 18% 40% 23% 13% Zondag 18% 32% 22% 15% Dagelijks 77% 52% 67% 77% Op welke tijdstippen overlast?³ 's Middags uur 31% 32% 33% 38% Vooravond uur 60% 52% 76% 44% 's Avonds uur 63% 76% 54% 27% 's Nachts uur 43% 24% 1% 2% Doorlopend 23% 16% 14% 19% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg ¹ n= 27 ² n= 128 ³ meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages niet (per definitie) optellen tot 100% 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Ervaren overlast door omwonenden 9 2 Ervaren overlast door bezoekers 13 Bijlage 1: profiel respondenten 16 5

6

7 Inleiding In 2013 is door Veiligheid gemeente Utrecht/Binnenstad aan Onderzoek gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de overlast van park Lepelenburg onder omwonenden en bezoekers. Aanleiding hiervoor was dat door omwonenden een toename van de overlast werd gemeld, terwijl dit niet bleek uit de door politie en toezicht en handhaving van de gemeente Utrecht geregistreerde meldingen. Alvorens tot maatregelen over te gaan wilde de Eenheid Veiligheid Binnenstad graag inzicht hebben in de mate van overlast van park Lepelenburg voor bezoekers en omwonenden. De resultaten van de quickscan zijn tijdens een bewonersavond aan de bewoners teruggekoppeld. Met de bewoners is hierbij gepraat over hun ervaringen en eventuele ideeën om de overlast terug te dringen. De gemeente heeft vervolgens een plan van aanpak geformuleerd om overlastproblemen in park Lepelenburg te verminderen. Maatregelen betroffen onder andere een verscherpt toezicht door Politie en Toezicht en Handhaving en het plaatsen van extra afvalbakken en toiletvoorzieningen. Een jaar later wil de Eenheid Veiligheid graag weten of het plan van aanpak tot de gewenste resultaten heeft geleid. Net als in de vorige meting gaat het hierbij niet alleen om de mate van ervaren overlast, maar ook om het soort overlast en om wanneer deze overlast ervaren wordt. De onderzoeksvragen zijn: a. In hoeverre ervaren omwonenden en bezoekers van het park Lepelenburg overlast van het park? b. Wat voor soort overlast wordt er ervaren door omwonenden en bezoekers van het park? c. Op welke momenten wordt er overlast ervaren? d. Hoe is de huidige situatie vergeleken met een jaar eerder? Voor de quickscan zijn twee enquêtes gehouden: één face tot face enquête onder bezoekers van het park en een schriftelijke enquête onder omwonenden. Voor de face to face enquête zijn in de week van 18 t/m 24 augustus op dinsdagochtend, donderdagavond, zaterdag en zondag 128 bezoekers van het park ondervraagd. De omwonenden van het park ontvingen eind augustus een brief met schriftelijke enquête. Tevens konden de bewoners de enquête via internet invullen. Naar aanleiding van de in 2013 gehouden bewonersavond zijn voor deze 1-meting ook de bewoners aan de Maliesingel-kant van het park in de quickscan meegenomen. Van de 43 direct omwonenden hebben er 27 de vragenlijst ingevuld, een respons van 63%. Bij de vorige meting lag dit percentage met 90% duidelijk hoger. Gezien het kleine aantal omwonenden dat meegewerkt heeft aan deze quickscan moeten de resultaten voor deze groep als indicatief opgevat worden. 7

8 Leeswijzer In deze rapportage beschrijven we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. We laten de resultaten zien van de totale groep respondenten. Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met deze van een jaar eerder. In het eerste hoofdstuk bespreken we de overlast die wordt ervaren door omwonenden. Dan volgt een hoofdstuk over de overlast die wordt ervaren door bezoekers van het park. In de bijlage vindt u een profielschets van de respondenten. 8

9 Gemeente Utrecht 1 Ervaren overlast door omwonenden In dit hoofdstuk staat de overlast centraal die omwonenden van park Lepelenburg ervaren. In hoeverre ervaren omwonenden overlast van het park? Wanneer ondervindt men precies overlast en waar heeft men dan last van? Is hierin verbetering opgetreden sinds de invoering van de maatregelen? Tot slot gaan we in op de door de omwonenden aangedragen suggesties om de overlast in het park verder tegen te gaan. Gezien het zeer kleine aantal omwonenden dat aan deze quickscan heeft deelgenomen (n=27) moeten de resultaten voor deze groep als indicatief opgevat worden. Omwonenden ervaren nog steeds overlast in of van park Lepelenburg, maar minder frequent Zes van de tien omwonenden (62%) bezoeken park Lepelenburg dagelijks, een derde deel (35%) doet dit een paar keer per week. 93% van de omwonenden ervaart wel eens overlast in of van het park. Dit aandeel komt ongeveer overeen met een jaar eerder (95%). Wel is de frequentie waarmee omwonenden overlast ervaren ten opzichte van een jaar eerder iets gedaald. Waar in 2013 nog 60% van de omwonenden aangaf vaak overlast in of van park Lepelenburg te ervaren, is dit aandeel in 2014 gedaald naar 33%. Tabel 1.1 Frequentie parkbezoek en ervaren overlast door omwonenden Frequentie parkbezoek Dagelijks 84% 62% Een paar keer per week 16% 35% Minder dan maandelijks - 4% Ervaren overlast Vaak 60% 33% Soms 27% 56% Zelden 8% 4% Nooit 5% 7% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Geluidsoverlast, ondanks daling ten opzichte van jaar eerder, nog steeds grootste probleem Gevraagd naar de soort ervaren overlast in park Lepelenburg, noemen omwonenden net als een jaar geleden- het vaakst geluidsoverlast. Wel is de ervaren geluidsoverlast (44%) ten opzichte van een jaar eerder (68%) gedaald. Andere vormen van overlast die veel genoemd worden zijn rondhangende jongeren (30%) en overlast door zwerfafval (30%). Nieuw in de top 5 zijn overlast door evenementen (15%) en BBQ's (15%). De overlast wordt volgens omwonenden vooral veroorzaakt door rondhangende jongeren (in groepen van verschillende samenstelling; 30%), gevolgd door parkbezoekers (26%). Drugshandelaren en dak- en thuislozen, vorig jaar nog op de plekken twee en drie, komen in 2014 niet meer voor in de top 5 van veroorzakers van overlast. 9

10 Tabel 1.2 Soorten overlast en veroorzakers van overlast volgens omwonenden Top 5 Soort overlast 1. Geluidsoverlast 68% 44% 2. Rondhangende jongeren 45% 30% 2. Overlast door zwerfafval 26% 30% 4. Drugsoverlast 37% 22% 5. Evenementen 13% 15% 5. BBQ's 21% 15% Top 5 Wie veroorzaakt overlast? 1. Rondhangende jongeren 18% 30% 2. Parkbezoekers 34% 26% 3. Studenten 5% 22% 3. Drugsgebruikers 29% 22% 5. Uitgaanspubliek 3% 19% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Helft omwonenden ervaart nog steeds dagelijks overlast, vooral 's avonds en in de vooravond De helft van de omwonenden van park Lepelenburg (52%) ervaart dagelijks overlast van of in het park. Ten opzichte van een jaar eerder (77%) is dit aandeel gedaald. De meeste overlast ervaren omwonenden net als een jaar geleden- in het weekend. Gevraagd naar de tijdstippen waarop zij overlast ervaren, geven de meeste omwonenden aan dat dit 's avonds (76%) en in de vooravond (52%) het geval is. In vergelijking met een jaar eerder (43%) lijkt nachtelijke overlast in 2014 (24%) iets minder voor te komen. 10 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

11 Gemeente Utrecht Tabel 1.3 Dagen en tijdstippen waarop overlast wordt ervaren door omwonenden Op welke dagen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* Maandag - 4% Woensdag - 4% Donderdag - 4% Vrijdag 15% 32% Zaterdag 18% 40% Zondag 18% 32% Dagelijks 77% 52% Op welke tijdstippen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* 's Ochtends uur 3% 12% 's Middags uur 31% 32% Vooravond uur 60% 52% 's Avonds uur 63% 76% 's Nachts uur 43% 24% Doorlopend 23% 16% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg * Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, tellen de percentages niet (per definitie) op tot 100% 11

12 Situatie verbeterd ten opzichte van jaar geleden, maar nog steeds behoefte aan meer toezicht Gevraagd naar suggesties of opmerkingen over overlast in park Lepelenburg merken verschillende omwonenden op dat de situatie ten opzichte van een jaar geleden merkbaar verbeterd is. Dit is vooral te danken aan het verbeterde toezicht in park Lepelenburg. Hierdoor is in ieder geval de drugsoverlast in het park duidelijk verminderd. Desondanks is er nog steeds behoefte aan het (verder) intensiveren van toezicht in park Lepelenburg. Vooral bij evenementen ervaren omwonenden nog dikwijls geluidsoverlast. Ook ervaren zij hierbij regelmatig verkeersoverlast. Verder wordt er door omwonenden gevraagd om een verbod op barbecueën in het park, dan wel strengere regels hiervoor, en meer aandacht voor het opruimen van afval. 12 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

13 Gemeente Utrecht 2 Ervaren overlast door bezoekers In dit hoofdstuk gaan we in op de overlast die bezoekers van park Lepelenburg ervaren. In hoeverre ervaren zij overlast? Wanneer ondervindt men overlast en waar heeft men dan last van? Is hierin verbetering opgetreden sinds de invoering van de maatregelen? Tot slot gaan we in op de door de bezoekers aangedragen suggesties om de overlast in het park verder tegen te gaan. Bezoekers komen iets minder vaak per week in park Lepelenburg Eén op de vijf bezoekers van park Lepelenburg (20%) bezoekt het park dagelijks. Bijna een kwart (23%) doet dit meerdere keren per week. De bezoekfrequentie ligt hiermee iets lager dan een jaar geleden, toen nog meer dan de helft van de bezoekers (53%) het park dagelijks of meerdere keren per week bezocht. 2% van de ondervraagde bezoekers bezocht het park ten tijde van het interview voor de eerste keer. Ervaren overlast in park Lepelenburg duidelijk gedaald Waar in 2013 nog ruim zes van de tien bezoekers (62%) van park Lepelenburg aangaven hier wel eens overlast te ervaren, is dit aandeel in 2014 gedaald naar 43%. Het aandeel bezoekers dat vaak overlast ervaart daalde van 18% naar 2%. 17% van de bezoekers ervaart in 2014 soms overlast. In 2013 bedroeg dit aandeel nog 25%. Bijna een kwart van de bezoekers (23%) ervaart in 2014 zelden overlast. Tabel 2.1 Frequentie parkbezoek en ervaren overlast door bezoekers Frequentie parkbezoek Dagelijks 23% 20% Een paar keer per week 30% 23% Wekelijks 13% 13% 2-4 keer per maand 16% 13% Maandelijks 3% 12% Minder dan maandelijks 15% 17% voor het eerst hier - 2% Ervaren overlast Vaak 18% 2% Soms 25% 17% Zelden 19% 23% Nooit 38% 57% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Drankoverlast is in 2014 het grootste probleem in park Lepelenburg, drugsoverlast is afgenomen Drankoverlast is in 2014 volgens bezoekers de meest voorkomende vorm van overlast in park Lepelenburg. Op een gedeelde tweede plaats vinden we met 13% drugsoverlast en geluidsoverlast. Drugsoverlast in het park is ten opzichte van een jaar eerder (28%) duidelijk afgenomen. Ook overlast door zwerfafval komt met 6% minder vaak voor dan in 2013 (17%). 13

14 Dak- en thuislozen zijn volgens de bezoekers van park Lepelenburg met 15% nog altijd de grootste veroorzakers van overlast in het park, gevolgd door drugsgebruikers en alcoholisten (13%). Tabel 2.2 Soorten overlast en veroorzakers van overlast volgens bezoekers Top 5 Soort overlast 1. Drankoverlast 17% 16% 2. Drugsoverlast 28% 13% 2. Geluidsoverlast 15% 13% 4. Overlast door zwerfafval 17% 6% 5. Rondhangende jongeren/ samenscholing 5% 5% Top 5 Wie veroorzaakt overlast? 1. Dak- en thuislozen 24% 15% 2. Drugsgebruikers 18% 13% 2. Alcoholisten 10% 13% 4. Recreatieve parkbezoekers 10% 8% 5. Rondhangende jongeren 12% 7% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg Bezoekers die overlast ervaren, ervaren dit meestal dagelijks en vooral in de vooravond en middag Van de bezoekers die overlast in het park ervaren geeft driekwart (77%) aan dat dit dagelijks het geval is. De meeste overlast vindt plaats in de weekends, waarbij de zondag (15%) als iets meer overlastgevend wordt ervaren dan de zaterdag (13%). Vooral de vooravond (44%) en de middag (38%) zijn tijdstippen waarop bezoekers overlast in het park ervaren. 14 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

15 Gemeente Utrecht Tabel 2.3 Dagen en tijdstippen waarop overlast wordt ervaren door bezoekers Op welke dagen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* Maandag 9% 0% Dinsdag 9% 0% Woensdag 9% 4% Donderdag 9% 2% Vrijdag 25% 6% Zaterdag 23% 13% Zondag 22% 15% Dagelijks 67% 77% Op welke tijdstippen overlast? (meerdere antwoorden mogelijk)* 's Ochtends uur 3% 12% 's Middags uur 33% 38% Vooravond uur 76% 44% 's Avonds uur 54% 27% 's Nachts uur 1% 2% Doorlopend 14% 19% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg * Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, tellen de percentages niet (per definitie) op tot 100% Situatie verbeterd ten opzichte van jaar geleden, maar nog steeds behoefte aan meer toezicht Gevraagd naar suggesties of opmerkingen over overlast in park Lepelenburg merken verschillende bezoekers op een duidelijke verbetering te hebben waargenomen ten opzichte van een jaar geleden ('echt verbeterd', 'gemeente is ermee bezig', 'gemeente doet goed zijn best', etc.). Toezicht en handhaving door politie en gemeente blijft belangrijk. Ook wordt het te geringe aantal en de matige kwaliteit van de toiletvoorzieningen genoemd. 15

16 Bijlage 1: profiel respondenten Het profiel van de omwonenden van park Lepelenburg is als volgt: 56% van de respondenten is man, 44% is vrouw 33% van de respondenten is tussen 35 en 55 jaar, 67% is ouder dan 55 jaar 37% woont alleen, 33% woont samen zonder kinderen, 22% woont samen met kinderen, 7% woont in een studentenhuis Het profiel van de bezoekers van het park Lepelenburg is als volgt: 58% van de respondenten is man, 42% vrouw 40% van de respondenten is jonger dan 35 jaar, 23% is 55 jaar of ouder Profiel respondenten Geslacht Omwonenden Bezoekers Man 56% 58% Vrouw 44% 42% Leeftijd jonger dan 35 jaar 0% 40% jaar 33% 37% 55 jaar of ouder 67% 23% Gezinssamenstelling Woont alleen 37% Woont samen zonder kind(eren) 33% Woont samen met kind(eren) 22% woont in een studentenhuis 7% Bron: 1-meting Overlast park Lepelenburg 16 Onderzoek Overlast park Lepelenburg

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Winkeliers- en passantenonderzoek December 2014 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

uitwerking 1 e enquete monitoren sleephelling februari 2010 [antwoorden 1 e enquete onder bewoners Sleephellingstraat]

uitwerking 1 e enquete monitoren sleephelling februari 2010 [antwoorden 1 e enquete onder bewoners Sleephellingstraat] BIJLAGE uitwerking e enquete monitoren sleephelling februari [antwoorden e enquete onder bewoners Sleephellingstraat] Vraag : Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden Vraag : Uit hoeveel personen bestaat

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het OMWONENDE BRIEF Aan de omwonende aan het Noordplein Bruisende Park aan de Rotte Zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 Bezoekadres Postadres Website E-mail Inlichtingen Telefoon Datum Eudokiaplein 35 3037

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Een derde van de geneesmiddelengebruikers houdt geneesmiddelen over

Een derde van de geneesmiddelengebruikers houdt geneesmiddelen over Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma, Anne Brabers, Joke Korevaar, Judith de Jong, Marloes van Dijk en Liset van Dijk. Een derde van de geneesmiddelengebruikers

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, Van 14 tot 27 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over Afvalinzameling

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Opdracht. Gezond bewegen? Doen!

Opdracht. Gezond bewegen? Doen! Opdracht Doe het zelf 16 Gezond bewegen? Doen! Inleiding Indezelessenwordteraandachtbesteedaan bewegenengezondheid.erzijnopdrachtendieineen groepjewordenuitgevoerddaaromookhet samenwerken erbij. Doelstellingen

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Geluidshinder in Amsterdam

Geluidshinder in Amsterdam Geluidshinder in Amsterdam enquête onder de bevolking Project 5086 In opdracht van Dienst Milieu en Bouwtoezicht drs Josca Boers dr Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen?

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Speerpunten college Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Aan het begin van de collegeperiode 2010-2014 heeft het College zich een aantal prioriteiten gesteld, onder anderen op het gebied van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 3-meting, december 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Warenmarkt Vredenburg

Warenmarkt Vredenburg Warenmarkt Vredenburg Onderzoek naar de redenen waarom mensen de markt bezoeken. Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontheffing route gevaarlijke stoffen gemeente Pijnacker-Nootdorp Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 22

Aanvraagformulier Ontheffing route gevaarlijke stoffen gemeente Pijnacker-Nootdorp Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 22 Afdeling Frontoffice Publiekszaken Postbus 1 2640 AA Pijnacker Telefoon 14015 E-mail info@pijnacker-nootdorp.nl Internet www.pijnacker-nootdorp.nl Aanvraagformulier Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Overzicht van de criminaliteit in Nederland

Overzicht van de criminaliteit in Nederland Overzicht van de criminaliteit in Nederland Organisatie: Team Create Auteurs: Pim Delfos Joost de Ruijter Swendley Sprott Zahay Boukich Hoye Lam Overzicht van de criminaliteit in Nederland Organisatie:

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie