Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012"

Transcriptie

1 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) Rapportnummer : concept Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Programmabureau Integrale Veiligheid Auteurs : Kim Franx, MSc Drs. Jaap Bouwmeester Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 Inleiding Inleiding Sinds enkele jaren richten de drie noordelijke regio s van Noord- Holland zich op het terugdringen van het alcoholgebruik onder de jeugd. Dit heeft onder meer geresulteerd in het Project Jeugd, Alcohol en Drugs in Westfriesland en vergelijkbare projecten in de Noordkop en Noord-Kennemerland. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om de subregionale initiatieven te bundelen in één project op het niveau van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De initiatiefnemers van het project hechten er aan het draagvlak voor de aanpak te toetsen bij de regiobevolking. I&O Research heeft in opdracht van het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord een onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in de huidige attitude en bewustzijn over de risico s van overmatig alcoholgebruik in Westfriesland, de Noordkop en Noord-Kennemerland. Tevens wordt in dit onderzoek ingegaan op het draagvlak voor de aanpak. Doelstelling Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in: de huidige mate van bewustzijn en attitude ten opzichte van overmatig alcoholgebruik; de mate waarin de bevolking de aanpak van de problematiek van jeugdig alcoholgebruik ondersteunt; de mate waarin een aantal mogelijke maatregelen op steun kunnen rekenen. Uitvoering van het onderzoek In totaal zijn bijna acht duizend inwoners van noordelijk Noord- Holland via een benaderd voor deelname aan dit onlineonderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Westfrieslandpanel en andere door I&O Research verzamelde adressen in de Noordkop en Noord-Kennemerland. In totaal hebben panelleden de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 30%. Westfriesland Kop van Noord-Holland Noord-Kennemerland totaal benaderd respons (30%) In het online burgerpanel dat I&O Research in de afgelopen jaren heeft opgebouwd is het aantal inwoners van Westfriesland groter dan van de andere regio s. Om te voorkomen dat de antwoorden van de Westfriezen te zwaar meetellen in het totaal, is er een weging uitgevoerd. Hierdoor zijn de uitkomsten representatief voor geheel Noord-Holland Noord naar leeftijd, geslacht en woonplaats/deelregio. Tevens zijn betrouwbare en nauwkeurige uitspraken mogelijk per deelregio en specifieke bevolkingsgroepen zoals jongeren (16-23 jarigen) en ouders van jarigen resp jarigen. De vragenlijst is door I&O Research opgesteld in samenwerking met het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord. 3

4 Uitkomsten

5 Acceptabele startleeftijd alcoholgebruik Draagvlak voor optrekken leeftijdsgrens voor kopen alcohol naar 18 jaar De inwoners van de drie noordelijke regio s van Noord- Holland vinden gemiddeld dat een jongere ruim 17 of 18 moet zijn om zelf alcoholhoudende dranken te kopen. Voor sterke drank ligt de gemiddelde acceptabele leeftijd boven de 19 jaar. Stijging acceptabele startleeftijd zet zich voort De acceptatie van jeugdig alcoholgebruik daalt in Westfriesland. De minimaal acceptabele leeftijd voor het bestellen en drinken van alcohol stijgt al sinds het begin van deze meting in Inmiddels ligt de gemiddelde acceptabele leeftijd voor het thuis mogen proeven van een slokje alcohol op 16,1 jaar. Dit is een stijging ten opzicht van 2007, toen dit nog 14,3 jaar was. Ook voor het drinken van alcohol in het bijzijn van volwassenen en het zelf drank mogen bestellen in de horeca of een evenement is sprake van een stijging in de minimaal acceptabele leeftijd. Tabel 2 Gemiddelde acceptabel geachte startleeftijd thuis een slokje alcohol mogen proeven in bijzijn van volwassene een glas/flesje drinken zelf drank bestellen in horeca/bij evenement zelf alcoholkopen in supermarkt zelf sterke drank kopen bij slijter ,9 16,4 17,6 17,8 19,1 Figuur 1 Ontwikkeling acceptabele startleeftijd in Westfriesland Alcohol kopen in supermarkt Zelf bestellen in horeca In bijzijn van volwassene drinken Thuis slokje proeven

6 Attitude alcoholgebruik Bijna één op de vijf vindt feestje zonder alcohol minder leuk In hoeverre hoort alcohol in Noord-Holland Noord bij feestelijke gelegenheden? Ongeveer twee op de tien inwoners vinden feestjes waarop zij zelf geen alcohol drinken minder leuk. Voor 65 procent geldt dit niet. Bijna zeven op de tien inwoners zegt dat het geen moeite kost om op een feestje helemaal geen alcohol te drinken. Twintig procent heeft hier wel moeite mee. Tussen de leeftijdscategorieën is een duidelijk verschil waarneembaar. Jongeren hebben meer moeite om alcohol op feestjes te laten staan. Meerderheid van mening dat alcoholgebruik onderdeel is van de cultuur Meer dan de helft van de inwoners van noordelijk Noord- Holland vindt dat het drinken van alcohol een onderdeel is van de eigen cultuur. Tabel 3 Stellingen: Attitude alcoholgebruik bij feestelijke gelegenheden feestjes waar ik geen alcohol drink, zijn minder leuk het kost me moeite om op een feestje geen alcohol te drinken 26% 29% 19% 25% 17% 26% 58% 55% 57% 57% 65% 69% 17% 12% 18% 20% Figuur 2 Stelling: het gebruik van alcohol is onderdeel van de cultuur in onze regio Westfriesland Noordkop Noord-Kennemerland totaal 0% 25% 50% 75% 100% 6

7 Attitude alcoholgebruik Meerderheid vindt dat jongeren voor hun 18 e eigenlijk geen alcohol moeten drinken De meerderheid van de inwoners van Noord-Holland Noord is van mening dat jongeren voor hun 18 e jaar geen alcohol moeten drinken. Wel zit er tussen de leeftijdscategorieën grote verschillen. Onder de jarigen is een kwart het met de stelling, terwijl een tweederde meerderheid van de 55-plussers zich hierin kan vinden. Jongeren vinden dat de jeugd op te jonge leeftijd en te veel drinkt Bijna negen op de tien regiobewoners vinden dat jongeren over het algemeen teveel alcohol drinken. Opvallend onderschrijft ook driekwart van de jongeren deze stelling. Tevens vindt de grote meerderheid dat jongeren op te jonge leeftijd starten met het drinken van alcohol. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, en dus ook voor de jongeren zelf. Tabel 4 Stellingen: Attitude alcoholgebruik jongeren jongeren zouden voor hun 18 e jaar geen alcohol moeten drinken jongeren drinken over het algemeen teveel alcohol jongeren beginnen op te jonge leeftijd met het drinken van alcohol 29% 8% 6% 9% 55% 82% 85% Tabel 5 Stellingen: Attitude alcoholgebruik jongeren naar leeftijd (% zeer mee ) jongeren zouden voor hun 18 e jaar geen alcohol moeten drinken jongeren drinken over het algemeen teveel alcohol jongeren beginnen op te jonge leeftijd met het drinken van alcohol jaar 26% 73% 78% jaar 33% 73% 72% jaar 58% 82% 86% 55 jaar en ouder 69% 88% 93% 7

8 Attitude en gedrag ouders Meerderheid ouders stelt grenzen aan alcoholgebruik kinderen De meeste ouders hebben naar eigen zeggen een goed beeld van het alcoholgebruik van hun kinderen. Zestien procent van de ouders zegt eigenlijk niet te weten hoeveel alcohol hun thuiswonende kinderen drinken. Een zelfde percentage vindt het moeilijk om duidelijke grenzen aan het alcoholgebruik te stellen. Verder stellen zeven op de tien ouders duidelijke grenzen aan het alcoholgebruik en de meerderheid van de ouders denkt zeker te weten dat hun kinderen maat kunnen houden met alcohol. Twee van de vier stellingen zijn eerder aan ouders in Westfriesland gesteld. Het vertrouwen van ouders in hun kinderen wat betreft het alcoholgebruik is duidelijk gestegen. Het percentage dat weinig zicht heeft op het alcoholgebruik van hun kind is betrekkelijk laag en schommelt de laatste jaren tussen de 10 en 16 procent. Tabel 6 Stellingen: attitude ouders met thuiswonende kinderen over grenzen alcoholgebruik (% zeer mee ) ik weet zeker dan mijn kind(eren) maat houdt/houden met alcohol ik weet eigenlijk niet hoeveel alcohol mijn kind(eren) drinkt/drinken ik stel duidelijke grenzen aan het alcoholgebruik van mijn kind(eren) ik vind het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen aan alcoholgebruik van mijn kind(eren) 22% 70% 12% 76% 24% 13% 18% 8% (zeer) mee 53% 71% Tabel 7 Stellingen: attitude ouders met thuiswonende kinderen over grenzen alcoholgebruik in vergelijking met 2007 en 2009 in Westfriesland (% zeer mee ) ik weet zeker dan mijn kind(eren) maat houdt/houden met alcohol ik weet eigenlijk niet hoeveel alcohol mijn kind(eren) drinkt/drinken 42% 50% 56% 13% 8

9 Attitude en gedrag ouders Een kwart van de ouders maakt zich wel zorgen over alcoholgebruik van hun kinderen In hoeverre maken ouders zich zorgen? Een kwart van de ouders in Noord-Holland Noord maakt zich wel zorgen over het alcoholgebruik van hun kinderen. Deze vraag is eerder in Westfriesland gesteld. In 2009 maakten evenveel ouders zich zorgen als in Meerderheid van ouders zegt veel invloed te hebben maar niet iedereen geeft het goede voorbeeld Twee op de drie ouders zeggen veel invloed te hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen. Iets minder dan de helft van de ouders probeert het goede voorbeeld te geven, door in het bijzijn van hun kinderen zo weinig mogelijk te drinken. Driekwart van de ouders zorgt ervoor dat zij niet dronken zijn in het bijzijn van hun kinderen. Een tiende van de ouders vindt het wel acceptabel als hun kinderen hen dronken zien. Tabel 8 Stellingen: attitude ouders met thuiswonende kinderen over eigen gedrag (% zeer mee ) ik heb als ouder veel invloed op het alcoholgebruik van mijn 14% kinderen ik maak mij wel zorgen over het alcoholgebruik van mijn kinderen Tabel 9 om het goede voorbeeld te geven drink ik zo min mogelijk alcohol in bijzijn van mijn kinderen ik zorg ervoor dat mijn kinderen mij nooit dronken zien 65% 37% 11% 20% 20% 12% 66% 25% 43% 77% 9

10 Houding ouders tegenover alcoholgebruik kind Meeste ouders vinden alcoholgebruik van hun jarige kinderen onacceptabel Aan de ouders zijn een aantal regels voorgelegd waarna gevraagd is in hoeverre deze regels gelden voor hun thuiswonende kinderen. Voor de meeste jarigen gelden strenge regels omtrent alcoholgebruik. Slechts een zeer klein deel van de ouders van jarigen geven hun kinderen ruimte om alcohol te drinken. Houding ouders verandert sterk als kinderen 16 of 17 jaar zijn Wanneer de kinderen 16 of 17 jaar zijn, verandert de houding van ouders sterk. Vanaf 16 jaar is het geaccepteerd dat een jongere in het weekeinde drinkt: 80% van de ouders vindt dat goed. Op de meeste punten verandert voor jarigen een beslist niet in een liever niet. Dat geldt ook voor aangeschoten thuiskomen. Is dat voor ouders van jarigen nog volstrekt onacceptabel, van de ouders van jarigen heeft 13 procent hier geen probleem mee en ziet de helft dat liever niet. Figuur 3 Regels alcoholgebruik thuiswonende kinderen naar leeftijd kind Mag uw kind..... in het weekend alcohol drinken.. door de week alcohol drinken.. buitenshuis zoveel drinken als hij/zij wil.. aangeschoten thuiskomen jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 9% 19% 14% 13% 18% 37% 54% 79% 50% 87% 50% 98% 59% 98% 95% 61% 88% 58% 44% 5% 36% 37% 12% 22% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee, liever niet Nee, beslist niet 10

11 Consequenties alcoholgebruik kinderen Ouders zeggen dat ze weten hoe ze reageren met (eventueel) dronkenschap van kind Aan de ouders van zowel jarigen als jarigen is gevraagd hoe zij reageren als hun zoon of dochter aangeschoten thuiskomt. De ruime meerderheid van de ouders zegt dat ze in zo n situatie wel weten hoe ze moeten reageren. Ouders van jarigen accepteren geen dronkenschap; boven de 16 jaar neemt tolerantie ouders sterk toe Gevraagd naar hun reactie bij een situatie waarbij hun kind aangeschoten thuiskomt, zeggen met name ouders van de jongere jeugd dat ze dan boos zullen worden (80%). Jongeren boven de 16 jaar worden in veel mindere mate geconfronteerd met boze ouders. Negen van de tien ouders van de jongste leeftijdscategorie zal consequenties verbinden aan het aangeschoten thuiskomen. Ook dat is voor jarigen een stuk minder: minder dan de helft van de ouders verbindt consequenties aan het aangeschoten thuiskomen van hun zoon of dochter. Je zou kunnen zeggen dat aangeschoten thuiskomen van jongeren boven de 16 jaar een min of meer geaccepteerd verschijnsel is. Figuur 4 Consequenties alcoholgebruik thuiswonende kinderen van jaar en jaar (% mee / zeer mee ) Als mijn kind aangeschoten thuiskomt, dan..... word ik boos.. zijn daar consequenties aan verbonden.. weet ik niet goed hoe ik moet reageren jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 6% 6% 32% 38% 45% 55% 80% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Attitude jongeren Jongeren hebben respect voor niet-drinkende leeftijdsgenoten Door middel van een aantal stellingen is aan jongeren hun mening gevraagd over alcoholgebruik van leeftijdsgenoten, hun eigen gezondheid en de publiciteit over alcoholgebruik. Opvallend veel jongeren hebben respect voor leeftijdsgenoten die geen alcohol drinken. Voor het belonen van jongeren die tot hun 16 e jaar geen alcohol drinken, is niet veel draagvlak. Beeld over alcoholgebruik voor meerderheid realistisch Niet iedereen is tevreden met de manier waarop alcoholgebruik in de publiciteit komt. Bijna drie op de tien jarigen vinden dat de negatieve kanten van alcoholgebruik overdreven worden. Een grotere groep beoordeelt het beeld wel als in overtemming met de werkelijkheid. Tabel 10 Attitude jarigen over alcoholgebruik en gezondheid ik heb respect voor leeftijdsgenoten die geen alcohol drinken ik vind dat de negatieve kanten van alcoholgebruik overdreven worden niet alcoholhoudende drankjes zouden goedkoper moeten zijn dan alcoholhoudende drankjes ik vind mijn gezondheid belangrijk en wil daar graag meer over weten jongeren die tot hun 16e geen alcohol drinken, moeten daarvoor beloond worden 2% 56% 14% 46% 20% 21% 54% 18% 77% 28% 69% 32% 37% 12

13 Houding t.a.v. aanpak Regiobewoners willen dat overheden en scholen zich bemoeien met alcoholgebruik jongeren Een overgrote meerderheid van de bevolking ziet een duidelijke taak voor overheid en scholen in relatie tot het alcoholgebruik onder jongeren. Er is dan ook sprake van een behoorlijke probleemperceptie onder een groot deel van de bevolking. Ongeveer driekwart vindt dat jeugdig alcoholgebruik veel problemen veroorzaakt. Tabel 11 Stellingen bemoeienis overheid ik vind dat de overheid zich niet moet bemoeien met het alcoholgebruik van jongeren ik vind dat scholen zich niet moeten bemoeien met het alcoholgebruik van jongeren het is een goede zaak dat de gemeente zich inzet om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen 85% 87% 6% 7% 5% 8% 8% 8% 86% Twijfels over effect van overheidsingrijpen; meer vertrouwen in invloed van ouders De meningen zijn verdeeld waar het gaat om de effectiviteit van het overheidsingrijpen gericht op terugdringen van alcoholgebruik onder de jeugd. Wel is men het wat de rol van de ouders betreft: zij hebben in de ogen van de overgrote meerderheid van de regiobewoners veel invloed op het gedrag van de jongeren. Tabel 12 Stellingen problemen in maatschappij de problemen rond alcoholgebruik worden overdreven overmatig alcoholgebruik onder jongeren veroorzaakt veel problemen in onze maatschappij Tabel 13 Stellingen invloed overheid en ouders 78% 12% 15% 74% overheidsbeleid gericht op terugdringen alcoholgebruik onder jongeren heeft effect 28% 38% 34% ouders hebben veel invloed in het beperken van alcoholgebruik onder jongeren 6% 9% 85% 13

14 Draagvlak voor continuering aanpak Overgrote meerderheid van de bevolking wil doorgaan met de aanpak Om het draagvlak voor de aanpak van het gebruik van alcohol en drugs te peilen is de vraag voorgelegd of gemeenten, politie, gezondheidsorganisaties hiermee in de komende jaren door moeten gaan. De antwoorden laten geen enkele twijfel bestaan over het draagvlak voor dit beleid. 86 procent van de regiobewoners vindt dat de inzet gecontinueerd moet worden. Opvallend in deze tijd van bezuiniging is dat bijna de helft vindt dat er bovendien meer tijd en geld ingestoken mag worden. Draagvlak is in alle drie regio s aanwezig Tussen de drie regio s bestaan slechts kleine verschillen. In alle drie regio s is het draagvlak zeer groot. Figuur 5 Draagvlak voor aanpak VRAAG: De gemeenten in noordelijk Noord-Holland werken al enkele jaren intensief samen met onder meer de politie en organisaties in de preventieve gezondheidszorg, om overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik door jongeren te bestrijden. Vindt u dat deze organisaties hiermee in de komende jaren door moeten gaan? Totaal Noord- Kennemerland Kop van NH 44% 39% 48% 45% 47% 42% 8% 12% Westfriesland 44% 45% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, doorgaan: meer tijd en geld in steken Ja, doorgaan: evenveel tijd en geld in blijven steken Ja, doorgaan, maar minder tijd en geld in steken Nee, mee stoppen 14

15 Maatregelen Ook steun voor aantal uitgangspunten en maatregelen In het verlengde van het geconstateerd draagvlak voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik is gevraagd welke maatregelen en speerpunten op draagvlak kunnen rekenen. Zeer veel draagvlak (> 70%) zwaar beboeten van ondernemers die alcohol verkopen aan jongeren onder de 16; zwaar beboeten doorschenken aan dronken mensen; leeftijd voor kopen alcohol optrekken naar 18 jaar; jongeren moeten eerder op de avond uitgaan en eerder weer thuiskomen. Tabel 14 Stellingen maatregelen schenken, kopen en drinken van alcohol (zeer) mee sportkantines zouden geen alcoholhoudende dranken moeten schenken het schenken van alcohol op schoolfeest in het voortgezet onderwijs moet mogelijk zijn ondernemers die alcohol verkopen aan jongeren onder de 16 jaar moeten hiervoor zwaar worden beboet verstrekkers van alcohol die doorschenken dronken mensen moeten hiervoor zwaar worden beboet jongeren zouden eigenlijk pas vanaf 18 jaar alcohol moeten kunnen kopen alcoholgebruik op straat zou verboden moeten worden 35% 57% 19% 19% 15% 15% 9% 19% 50% 27% 74% 75% 72% 63% Gesteund door meerderheid (50-70%) jongeren onder de 16 jaar weigeren in cafés en discotheken; strenger optreden tegen drinken in keten en schuren; in sportkantines geen alcohol schenken; op schoolfeesten geen alcohol schenken; alcoholgebruik op straat verbieden. Tabel 15 Stellingen maatregelen alcoholgebruik jongeren jongeren onder de 16 jaar moeten geweigerd worden in cafés en discotheken jongeren moeten eerder op de avond uitgaan en eerder weer thuiskomen er moet strenger worden opgetreden tegen jongeren die alcohol dringen in keten en schuren 29% 11% 15% (zeer) mee 61% 12% 77% 69% 15

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland

Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland Januari 2010 Drs. Jaap Bouwmeester Layla Leerschool, MSc 1 Inhoudsopgave 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Samenvatting en conclusies Inleiding

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Attitudemeting ouders: alcohol en alcoholspecifieke opvoeding

Attitudemeting ouders: alcohol en alcoholspecifieke opvoeding Attitudemeting ouders: alcohol en alcoholspecifieke opvoeding November 2011 In deze factsheet worden kort de resultaten gepresenteerd van de attitudemeting onder ouders over alcohol en alcoholspecifieke

Nadere informatie

Alcoholgebruik Westfriese jongeren

Alcoholgebruik Westfriese jongeren Alcoholgebruik Westfriese jongeren Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2007-1513

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Telefonisch onderzoek onder ouders en jongeren 2013 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland november 2013,

Nadere informatie

Nulmeting Wijziging toegangstijden horeca. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Februari 2010

Nulmeting Wijziging toegangstijden horeca. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Februari 2010 Nulmeting Wijziging toegangstijden horeca Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Februari 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1627 Datum Juni 2009 Opdrachtgever Stichting Vroeg Op Stap Auteurs

Nadere informatie

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT Gezondheidsmonitor jongeren 12-24 jaar INHOUD factsheet alcoholgebruik 1 inleiding 2 het gebruik van alcohol 3 hoeveelheid drank 4 welke dranken 5 waar

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND Burgerpanel Lansingerland Oktober 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 198 Datum Oktober

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN GORINCHEM

PARTICIPATIE IN GORINCHEM PARTICIPATIE IN GORINCHEM Gemeente Gorinchem April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 58 Datum April 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA Gemeente Moerdijk November 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/177 Datum November

Nadere informatie

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel De kermis Uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel September 2010 Inleiding De gemeente Hoorn wil graag weten in hoeverre inwoners uit Hoorn de kermis hebben bezocht en hoe tevreden zij hierover zijn.

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT Overschie Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland Zuid April 2012

Discriminatieklimaat Gelderland Zuid April 2012 Discriminatieklimaat Gelderland Zuid April 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1835 Datum : April 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

4 augustus 2018 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: alcohol en jongeren

4 augustus 2018 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: alcohol en jongeren 4 augustus 2018 Auteur: Jeroen Kester Onderzoek: alcohol en jongeren Samenvatting Meerderheid ouders laat minderjarig kind alcohol drinken De grootste groep ouders van 16- en 17-jarige kinderen (56%) staat

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING Als kinderen naar het voortgezet

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2018/015 Datum Januari 2018

Nadere informatie

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Peiling 65-plussers Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1842 Datum : Mei 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 ISD de Kempen: resultaten gemeente Eersel Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500

Nadere informatie

BEWONERSBLAD THUIS! 2017

BEWONERSBLAD THUIS! 2017 BEWONERSBLAD THUIS! 2017 Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 3330670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/74 Datum

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie