tot 24 jaar Monitor jongeren 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tot 24 jaar Monitor jongeren 12"

Transcriptie

1 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland voor de derde keer een Jongerenmonitor onder jongeren van jaar uitgevoerd. Eerst is een grote groep jongeren uitgenodigd om via internet de vragenlijst in te vullen. Daarna is een steekproef van de non-respondenten aangeschreven met een schriftelijke vragenlijst. In totaal hebben ruim 3600 jongeren de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio IJsselland en zullen gebruikt worden om het regionaal en lokaal gezondheids- en jeugdbeleid te onderbouwen. In deze factsheet zijn de resultaten over alcoholgebruik opgenomen. Factsheet alcoholgebruik 2011 Regio IJsselland/Ommen

2 Alcoholgebruik Jongeren beginnen vaak op jonge leeftijd met het drin- Startleeftijd alcholgebruik (%) ken van alcohol. Het landelijke advies is momenteel om onder de 16 jaar geen alcohol te drinken. Vanuit gezondheidsoogpunt is het aan te bevelen om het drinken van alcohol nog langer uit te stellen. De korte termijn effecten van alcohol drinken zijn onder andere het krijgen van black-outs, alcoholvergiftiging, ongelukken en meer kans op onveilige seks. Op de langere termijn kan overmatig alcoholgebruik leiden tot leer- en geheugenproblemen of blijvende schade aan de hersenen. Bovendien vergroot alcoholgebruik op jonge leeftijd de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd. 10 jaar en jonger 1 1 j a a r 1 2 j a a r 1 3 j a a r 1 4 j a a r Alcohol drinken Vierenzestig procent van de jongeren in de regio IJsselland drinkt wel eens alcohol. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes. Van de 12 t/m 15 jarigen drinkt % alcohol. Vanaf 16 jaar drinkt ongeveer 88% alcohol. 1 5 j a a r 1 6 j a a r 1 7 j a a r Als er jongeren staat in de volgende paragrafen, wordt bedoeld jongeren die al eens alcohol hebben gedronken. De cijfers gaan over de groep die wel eens alcohol drinkt. 18 jaar en ouder Starten met drinken Het grootste deel van de jongeren (54%) dronk voor het eerst een glas alcohol op een leeftijd van 14 of 15 jaar, 9% was 13 jaar en 7% was jonger dan 13 jaar. Dertig procent begon met 16 jaar of ouder. Er is geen verschil in de startleeftijd tussen jongens en meisjes. De gemiddelde startleeftijd is 14,7 jaar. In de leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar is de gemiddelde startleeftijd 13,4 jaar en bij de oudere jongeren 14,9 jaar. 46% van de jongeren is thuis begonnen met drinken. Bijna een vijfde begon in een uitgaansgelegenheid, 18% bij vrienden thuis en 6% in een keet. Meisjes (20%) zijn vaker dan jongens (13%) begonnen met drinken in een uitgaansgelegenheid. Waar begonnen met alcohol drinken (%) 1 2 % 18% 46% 6% 1 8 % t h u i s bij vrienden thuis in de keet uitgaansgelegenheid anders

3 Wat wordt er gedronken? Bier is onder jongeren de meest populaire drank, ruim 70% van de jongeren die wel eens alcohol drinkt, drinkt bier. Ook de mixdrankjes (zelfgemaakt of gekocht) worden door veel jongeren (50%) gedronken. Jongens drinken vaker bier en sterke drank dan meisjes. Meisjes drinken vaker wijn, likeur en mixdrankjes dan jongens. Hoeveel wordt er gedronken? Bijna % van de jongeren heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Bijna de helft dronk 1 tot 4 keer in de afgelopen weken, een vijfde dronk 5-8 keer en ook een vijfde dronk meer dan 8 keer in de afgelopen 4 weken. Jongens hebben vaker in de afgelopen 4 weken gedronken dan meisjes jarigen dronken minder vaak dan jarigen. Iets meer dan de helft van de jongeren heeft in de afgelopen 2 weken 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid gedronken. Dit zogenaamde bingedrinken doen jongens (%) vaker dan meisjes (37%). Jongeren van 12 t/m 15 jaar (27%) drinken minder vaak 5 glazen bij één gelegenheid dan jongeren van 16 jaar en ouder (58%). Er is voor de jongeren van 16 jaar en ouder een toename te zien ten opzichte van 2003: toen dronk % van deze jongeren zoveel. Als wordt gekeken naar de afgelopen vier weken, dan blijkt dat 63% van de jongeren minimaal 1 keer meer dan 5 glazen bij één gelegenheid heeft gedronken, 74% van de jongens en 51% van de meisjes. In het regionale alcoholmatigingsprogramma jeugd Minder Drank, Meer Scoren wordt voor het regelmatig drinken van grote hoeveelheden, de volgende definitie gehanteerd: meer dan 16 keer 5 of meer glazen drinken in de afgelopen 4 weken. Drie procent van de jongeren geeft aan regelmatig grote hoeveelheden te drinken. Dit zijn vooral jongens van 16 jaar en ouder (6%). In de vorige jongerenmonitor van de GGD (2007) was de maat voor vaak en veel drinken: meer dan 4 keer 5 of meer glazen per keer drinken in de afgelopen 4 weken. In het huidige onderzoek drinkt % van de jongeren vaak en veel, 3% van de 12 t/m 15 jarigen en % van de 16 t/m 23 jarigen. Vooral jongens van 16 jaar en ouder drinken volgens deze definitie vaak en veel (27%). Er is ook gevraagd of jongeren in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten zijn geweest. Bijna één derde van de jongeren blijkt één keer of vaker dronken of aangeschoten te zijn geweest. Jongens (34%) zijn vaker dan meisjes (22%) aangeschoten geweest, jongeren van 16 jaar en ouder vaker dan 12 t/m 15 jarigen ( vs. 8%). Percentage jongeren dat in de afgelopen 4 weken dronken is geweest en vaak en veel drinkt 1 (%) jongens meisjes jaar jaar jaar dronken geweest in afgelopen 4 weken Waar wordt gedronken? Het meest drinken jongeren in een bar/café, thuis, bij vrienden thuis of in een discotheek. Een klein percentage (4%) geeft aan op straat te drinken en 13% drinkt in een keet. In 2003 dronken vooral jarigen in een keet (%), in 2011 drinken vooral jarigen in een keet (20%). De 12 t/m 15 jarigen drinken meestal thuis (48%) of bij vrienden thuis (42%). In deze leeftijdsgroep drinkt % in een discotheek, 20% in een keet en 19% in een bar/café. Indrinken Zestig procent van de jongeren drinkt (soms) vooraf alvast alcohol wanneer zij van plan zijn om uit te gaan (het zogenaamde indrinken). Negenentwintig procent drinkt meestal of vaak alcohol voor het uitgaan, 31% soms. Jongens (64%) en jongeren ouder dan 16 jaar (62%) doen het meest aan indrinken vaak en veel drinken 1. meer dan 4 keer 5 of meer glazen drinken in de afgelopen 4 weken

4 Alcoholgebruik De meeste jongeren die indrinken, doen dat thuis of bij vrienden thuis (83%). Tien procent drinkt in een keet in. Jongens drinken vaker in in een keet dan meisjes. Alcohol kopen Bijna een kwart (23%) van de 12 t/m 15 jarigen koopt zelf wel eens alcohol. Vier procent koopt regelmatig tot vaak zelf alcohol. Alcohol wordt door jongeren, ook de 12 t/m 15 jarigen het meest gekocht bij een supermarkt of discotheek. Veel jongeren van 16 jaar en ouder kopen alcohol in een café of discotheek. Mening ouders Volgens de jongeren staat de meerderheid van de ouders (80%) niet afwijzend tegenover alcoholgebruik. Tien procent van de ouders raadt alcohol drinken af en 6% vindt dat hun kind minder moet drinken. Bij 12 t/m 15 jarigen raden meer ouders (30%) drinken af dan bij jongeren van 16 jaar en ouder (8%). Eén derde van de ouders van 12 t/m 15 jarigen (33%) vindt alcohol drinken goed of zegt er niets van en 8% verbiedt het. Combinatie alcohol en drugs Zeven procent van de jongeren die alcohol drinkt, gebruikt wel eens op één dag of avond alcohol en drugs. Meestal gaat het om een combinatie van alcohol met wiet/hasj (7%). Jongens (10%) hebben vaker een combinatie gebruikt dan meisjes (4%). Onder 12 t/m 15 jarigen geeft 3% aan wel eens een combinatie gebruikt te hebben, bij de 16 t/m 23 jarigen is dat 9%. Alcoholgebruik en achtergrondkenmerken Er is geen verband tussen alcoholgebruik en woonsituatie. Jongeren die alcohol drinken hebben meer geld te besteden dan jongeren die niet drinken. Van schoolgaande jongeren hebben jongeren die alcohol drinken vaker gespijbeld dan jongeren die geen alcohol drinken. Alcoholgebruik en opleidingsniveau In de leeftijdsgroep 12 t/m 15 jarigen drinken op het VWO en in de brugklas minder jongeren wel eens alcohol dan bij de andere schooltypen. Bij de oudere leeftijdsgroepen zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus minder groot. Percentage jongeren dat wel eens alcohol heeft gedronken naar leeftijd en opleidingsniveau (%) jr jr jr Brugklas V M B O - t VMBO overig H A V O V W O M B O HBO/universiteit Niet schoolgaand Trend: Bij de VMBO-t leerlingen is een daling in alcholholgebruik te zien bij zowel jarigen als bij jarigen. Verder is er een duidelijke afname in het alcohol gebruik bij jarigen. Op het MBO en op het HBO/universiteit komen vaak en veel drinken 2 en dronkenschap meer voor dan op de meeste andere schooltypen. Alcoholgebruik en ander risicogedrag Jongeren die alcohol drinken hebben vaker een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt dan jongeren die geen alcohol drinken. Verder zijn alcoholdrinkende jongeren minder vaak lid van een sportclub, sporten ze minder en gebruiken vaker wiet dan jongeren die geen alcohol drinken. Alcoholgebruik en gezondheid Jongeren die alcohol drinken geven vaker aan dat zij hun gezondheid matig vinden dan jongeren die geen alcohol drinken. Jongeren met een slechte gezondheid drinken juist minder vaak alcohol. Alcoholdrinkende jongeren hebben vaker een minder goede psychische gezondheid dan niet drinkers. 2. Vaak en veel drinken: meer dan 4 keer 5 of meer glazen per keer drinken in de afgelopen 4 weken.

5 Trend Het percentage jongeren (64%) dat wel eens alcohol drinkt is niet veranderd sinds In 2003 was er een toename te zien ten opzichte van 1998, daarna weer een daling naar in Er is een duidelijke afname in het percentage jongeren dat wel eens drinkt bij de 12 t/m 15 jarigen. In 1998 was dat 33%, in %, in 2007 % en in 2011 % 3. Deze afname is terug te zien op alle schoolniveaus. Trend in percentage jongeren dat dronken of aangeschoten is geweest in de laatste vier weken (%) jongens meisjes Trend in percentage jongeren dat wel eens alcohol drinkt (%) jaar 8 15 jongens meisjes jaar jaar jaar jaar jaar De tolerantie van ouders ten aanzien van het alcohol gebruik is bij jongeren van 12 t/m 15 jaar afgenomen. In 2003 vond 74% van deze ouders alcohol drinken goed of zeiden er niets van, in % en in 2011 is dat 33%. Bij de 16 t/m 19 jarigen is dit percentage na een daling nu gelijk gebleven (79%). De plaats waar jongeren zijn gestart met alcohol drinken is verschoven van thuis naar andere plaatsen, zoals bij vrienden. Trend in mening van ouders van 12 t/m 15 jarigen ten aanzien In 2011 beginnen jongeren op oudere leeftijd met drinken dan in In 2007 was de gemiddelde startleeftijd 14,4, in 2011 is dit 14,7. In de groep jarigen was de gemiddelde startleeftijd in ,0 en in ,4. De mate waarin de drinkende jongeren alcohol drinken is niet veranderd. Wel is er een afname te zien in het percentage jongeren dat de afgelopen vier weken dronken of aangeschoten is geweest. van alcoholgebruik: percentage ouders dat alcohol drinken goedvindt of ouders die er niets van zeggen (%) jaar jaar jaar Hierbij moet wel aangegeven worden dat de vraagstelling vanaf 2007 iets anders is dan in voorgaande jaren.

6 Landelijk Landelijk is hetzelfde beeld te zien als in de regio IJsselland. Er zijn minder jongeren onder de 16 die alcohol drinken en de tolerantie bij ouders voor alcohol drinken is afgenomen. Wel is het aantal ziekenhuisopnames waarbij een aan alcohol gerelateerde aandoening een rol speelt de laatste jaren toegenomen. Vooral comazuipen komt vaker voor. Ook de andere GGD en in de provincies Overijssel en Gelderland zien een daling in het alcohol gebruik bij de jon- geren tot 16 jaar en een lagere tolerantie bij de ouders. Onderstaande tabel geeft een beeld van de landelijke trends 4. Het algemene beeld van de afgelopen 5 tot 7 jaar is dat Nederlandse jongeren minder zijn gaan drinken. Dit blijkt uit alle onafhankelijke vergelijkende onderzoeken. Cijfers over alcoholgebruik van 12 t/m 18 jaar (%) ooit alcohol gedronken jaar 8 3, 5 6 5, 7 alcohol in de laatste maand 35 ooit dronken/aangeschoten zwaar drinken (12-24 jaar) 1 8, 5 1 3, 2 leeftijd 1e volledige glas 12,4 12,7 onder 16 jaar drinken Onderzoeken in 2010 gepubliceerd over alcoholconsumptie van jongeren 4. STIVA: Alcohol en jongeren

7 Ommen In het overzicht zijn de belangrijkste gegevens over alcoholgebruik in Ommen en van de regio IJsselland weergegeven. Wel eens alcohol drinken Jongens Meisjes 12 t/m 15 jaar 16 t/m 23 jaar Totaal Drinkende jongeren Gemiddelde startleeftijd (in jaren) Hoeveel drinken afgelopen vier weken: Alcohol gedronken Dronken/aangeschoten Drinken in de afgelopen vier weken: Binge drinken* Indrinken (soms/meestal/altijd) 12 t/m 15 jaar 16 t/m 23 jaar Totaal Mening ouders (drinkende 12 t/m 15 jarigen) Ommen 2003 Ommen 2007 Ommen 2011 Regio IJsselland 2011 % % % % Ze weten het niet Raadt drinken af Vindt drinken goed/ zegt niets van Verbiedt alcohol drinken , , , * bingedrinken: meer dan 5 glazen alcohol bij 1 gelegenheid gedronken Trend: jongeren die wel eens alcohol drinken (%) Trends In Ommen is een duidelijke afname te zien wat betreft alcoholgebuik van jongeren. In 2003 was het alcohol gebruik hoger dan in 2007 en dan in Vooral bij 12 t/m 15 jarigen is er een duidelijke afname in het alcoholgebruik na Voor jongeren van 16 t/m 23 jaar is het alcoholgebruik ongeveer gelijk gebleven. Bingedrinken en dronken/aangeschoten zijn, komt vaker voor in 2011 dan in De leeftijd waarop jongeren voor het eerst drinken gaat langzaam omhoog, van 14,4 in 2007 naar 14,8 in Eén vijfde van de ouders van 12 t/m 15 jarigen die wel eens drinken, weet niet dat hun kind drinkt. Het percentage ouders dat alcoholdrinken goedvindt of er niets van zegt is afgenomen en er zijn ten opzichte van de regio veel ouders die het drinken verbieden. j o n ge n s meisjes 12 t/m 15 jaar 16 t/m 23 jaar Ommen 2003 Ommen 2007 Ommen 2011 Regio IJsselland 2011 Steeds meer jongeren die al alcohol drinken geven aan voordat zij uitgaan ook al in te drinken. Voor 12 t/m 15 jarigen ligt het percentage indrinkers duidelijk hoger dan in de regio IJsselland.

8 Colofon In deze factsheet is rekening gehouden met verschillen in gemeentegrootte, leeftijd, geslacht en responspercentage per gemeente. De gemeentelijke cijfers worden per thema toegevoegd aan de factsheets. De factsheets worden op de website van de GGD geplaatst. Factsheets die verschijnen zijn: Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen GGD IJsselland

9 Kennis- en Expertise Centrum Postbus BL Zwolle T E. I.

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Rapportage GO Jeugd 2012 Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Inhoudsopgave Hoe gezond is de Friese jeugd?... 4 1. Inleiding... 5 2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jeugdgezondheidsonderzoek

Jeugdgezondheidsonderzoek Jeugdgezondheidsonderzoek Groningen 12 Eemsmond De Marne Winsum Loppersum Delfzijl Bedum Appingedam Ten Boer Zuidhorn Grootegast Leek Marum Groningen Haren Slochteren Hoogezand- Sappemeer Menterwolde Veendam

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering Alcoholmonitor 2012 1 Joanne Ujcic-Voortman Wilco Schilthuis Johan Osté Marcel Buster Foto s: GGD Amsterdam en Stockexchange Grafische vormgeving: Dagmar van Schaik Amsterdam, augustus 2013 GGD Amsterdam

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel Rapportage Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel November 2011 Vincent van Gogh Afdeling Preventie en Informatie Verslavingspreventie Bert Vinken Dennis Sanders Suzanne Brugman Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen

Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen Alcoholgebruik op jonge leeftijd is schadelijk voor de gezondheid. In deze leeftijdsfase ontwikkelen de hersenen zich nog volop en kan er door overmatig

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie

Alcohol- en middelengebruik in Utrecht

Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Geneeskundige en Gezondheidsdienst Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Bundeling van resultaten en verdieping Bundeling van resultaten de VMU 2010 en verdieping van de VMU 2010 www.utrecht.nl/gggd Colofon

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in Amersfoort

Alcohol en jongeren in Amersfoort Alcohol en jongeren in Amersfoort Beleidsinventarisatie gemeente Amersfoort NALEVINGSONDERZOEK DRAAGVLAKONDERZOEKEN BELEIDSVERKENNNEND ONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie), Utrecht

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een

Nadere informatie

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar -2012 GGD Midden-Nederland 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie...

Nadere informatie

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en mogelijkheden

Nadere informatie