ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003"

Transcriptie

1 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg Mary Berns Antoinette Gelton Ellis Hoogveld Anneke de Niet Marianne Zwartendijk-Schats

2 Inhoud pagina Samenvatting...3 Inleiding...4 Hoe is het onderzoek uitgevoerd?...4 Resultaten...6 Demografische gegevens...6 Roken...8 Alcohol...10 Cannabis...14 Harddrugs en hallucinogene paddestoeltjes...17 Gokken en krasloten...18 Genotmiddelengebruik naar herkomst en islamitische opvoeding...20 Conclusies en aanbevelingen...21 scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

3 Samenvatting Het genotmiddelengebruik (roken, alcohol drinken, druggebruik en gokken) op Haagse scholen voor Voortgezet Onderwijs wijkt slechts licht af van het landelijke gebruik. Bijna de helft van de leerlingen heeft ooit gerookt. Eén op de vijf leerlingen heeft recent, in de laatste vier weken, gerookt. Eén op de acht leerlingen rookt dagelijks. Bij de jarigen hebben meer meisjes dan jongens recent gerookt. In de periode is voor het eerst sprake van een daling in het ooit roken en in het recent roken. Driekwart van de leerlingen heeft ooit wel eens alcohol gedronken. Bijna de helft van alle leerlingen heeft recent gedronken. Vier op de tien leerlingen is ooit wel eens dronken of aangeschoten geweest. In de periode is bij de jongens sprake van een stabilisatie van het alcoholgebruik, bij de meisjes neemt het alcoholgebruik toe, vooral bij de jongere meisjes. Het aantal alcohol drinkende scholieren is in Den Haag lager dan landelijk. Breezers en andere pre-mixen zijn de meest populaire drankjes bij de jongens én de meisjes; daarnaast is ook bier erg populair onder de jongens Eén op de vijf leerlingen heeft ooit wel eens cannabis gebruikt en één op de tien leerlingen heeft recent cannabis gebruikt, dit betreft in beide gevallen meer jongens dan meisjes. Het cannabisgebruik is in de periode gestegen bij de meisjes en stabiel gebleven bij de jongens. Harddrugs en hallucinogene paddestoeltjes worden door weinig leerlingen gebruikt, XTC is het meest gebruikte middel. Eén op de tien leerlingen heeft recent geld in een gokkast of fruitautomaat gegooid en één op de tien leerlingen heeft recent krasloten gekocht. Minder leerlingen van niet-nederlandse herkomst die islamitisch worden opgevoed roken, drinken alcohol, gebruiken cannabis of spelen op een gokkast/fruitautomaat, vergeleken met leerlingen van niet-nederlandse herkomst die niet-islamitisch worden opgevoed en leerlingen van Nederlandse herkomst. Vooral bij het alcoholgebruik is dit verschil duidelijk. 3 scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2003

4 Inleiding In het najaar van 2003 werd in Den Haag voor de derde keer het onderzoek naar genotmiddelengebruik (roken, drinken, druggebruik en gokken) uitgevoerd onder leerlingen van het basisonderwijs (BO, groepen 7 en 8) en het regulier voortgezet onderwijs (VO). Het onderzoek in Den Haag was onderdeel van het zesde landelijk Peilstationsonderzoek naar het gebruik van genotmiddelen en gokgedrag. Dit landelijk onderzoek wordt sinds 1984 iedere vier jaar uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS. De voorbereiding en uitvoering van het onderzoek in Den Haag werd verzorgd door de productgroep Jeugdgezondheidszorg van de GGD Den Haag, analyses, rapportage en assistentie bij de voorbereiding door de afdeling Epidemiologie van de GGD. Dit schoolverslag geeft de resultaten weer van de scholen voor het voortgezet onderwijs; de resultaten van de basisscholen zijn gerapporteerd in een apart schoolverslag voor het basisonderwijs. Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Landelijk en lokaal onderzoek Voor het landelijke onderzoek werden 7883 leerlingen van het VO geënquêteerd. Voor de lokale steekproef in Den Haag in 2003 werden 1266 leerlingen uit het VO geënquêteerd. De vragenlijst Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Naar het rookgedrag, alcohol- en cannabisgebruik is uitgebreid navraag gedaan. Over het gebruik van andere drugs en gokken is een beperkt aantal vragen gesteld. Voor het gebruik is in deze rapportage van belang: het gebruik ooit: heeft de leerling ooit gerookt, ooit alcohol gedronken enzovoorts; het actuele (recent) gebruik: heeft de leerling in de laatste maand voorafgaande aan de enquête gerookt, alcohol gedronken enzovoorts. Voor een juiste beoordeling van het gebruik ooit is de formulering van de betreffende vragen van belang: Roken: heb je wel eens sigaretten gerookt, ook al was dat maar één sigaret of een paar trekjes? Drinken van alcohol: hoe vaak heb je een alcoholhoudende drank gedronken? Cannabis: hoe vaak heb je wiet (marihuana) of hasj gebruikt? Overige drugs: hoe vaak heb je XTC (of cocaïne of hallucinogene paddestoeltjes of amfetamine of heroïne) gebruikt? Gokken: hoe vaak heb je geld in een gokkast/fruitautomaat gegooid?/hoe vaak heb je krasloten gekocht? Ooit hebben gebruikt hoeft niet te betekenen dat de leerling nu nog gebruikt, een aantal leerlingen is weer gestopt met het gebruik. Voor een deel van de leerlingen die ooit heeft gebruikt kan dit gebruik als experimenteergedrag worden beschouwd. Recent gebruik is een geschiktere maat voor de mate scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

5 van huidig gebruik. Verder zijn in de vragenlijst vragen opgenomen over onder meer leeftijd, geslacht, geloof en etnische herkomst. De etnische afkomst is bepaald op basis van het geboorteland van de leerling en van zijn ouders. Daarbij wordt de leerling tot een andere etnische groep dan de Nederlandse gerekend als hij zelf óf een van de ouders niet in Nederland is geboren. Afname van de vragenlijst Het onderzoek in het VO werd uitgevoerd tussen eind oktober en eind november De vragenlijst werd schriftelijk en klassikaal afgenomen onder begeleiding van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD Den Haag. De respons In totaal werden 1266 leerlingen geënquêteerd, afkomstig uit 62 klassen. 132 Leerlingen waren afwezig (ziek of afwezig om een andere reden). Het absentiecijfer was 9,4% en lag daarmee hoger dan het landelijke absentiecijfer (6,8%). Representativiteit en herberekening De steekproef van de geënquêteerde leerlingen werd vergeleken met gegevens over de totale schoolpopulatie in Den Haag. Deze vergelijking liet zien dat de steekproef niet helemaal de feitelijke verdeling weergaf van de schooljeugd in Den Haag wanneer rekening werd gehouden met het leerjaar, schooltype en geslacht. Daarom werd deze steekproef herberekend ( gewogen ) om een beter beeld te krijgen van de feitelijke situatie in Den Haag. De resultaten in dit verslag betreffen de herberekende cijfers. Presentatie resultaten Het middelengebruik wordt weergegeven in het zogenaamde prevalentiecijfer, dat wil zeggen het gevonden percentage in de steekproef. Dit prevalentiecijfer geeft dan een schatting van het werkelijke percentage in de totale groep leerlingen waar de steekproef uit afkomstig is. In de figuren worden de prevalentiecijfers gepresenteerd voor de totale groep, naar geslacht en naar leeftijd. Omdat de groep leerlingen van jaar erg klein is geeft het in dit onderzoek gevonden gebruik bij deze groep mogelijk geen goede schatting van het werkelijke gebruik binnen de totale groep Haagse leerlingen van jaar. Daarom worden de resultaten van deze groep niet in de figuren weergegeven maar wel apart vermeld. Om enigszins inzicht te geven in het gebruik bij de diverse schooltypen worden per genotmiddel de schooltypen geordend naar het aantal gebruikers. Voor deze ordening is geen rekening gehouden met factoren als bijvoorbeeld islamitische opvoeding die van invloed kunnen zijn op het genotmiddelengebruik; deze ordening moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Bij de ordening naar schooltype zijn brugklassen en leerlingen van 17 jaar en ouder buiten beschouwing gelaten omdat er diverse schooltypen in één brugklas kunnen zitten en de oudere leerlingen vrijwel allemaal op HAVO of VWO zitten. Omdat de resultaten van de Haagse onderzoeken in 1996 en 1999 weinig van elkaar verschilden zal omwille van de leesbaarheid in deze rapportage alleen een vergelijking worden getrokken met het Haagse onderzoek van scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2003

6 Resultaten Demografische gegevens Evenveel jongens als meisjes hebben de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd is 14,9 jaar, iets hoger dan in het landelijke onderzoek (14,6 jaar) en in Den Haag 1999 (14,7 jaar). In tabel 1 wordt de leeftijdsverdeling weergegeven. Tabel 1 Aantal deelnemende leerlingen in het VO, naar leeftijd. Den Haag Leeftijdscategorie Aantal % jaar jaar jaar jaar 40 3 Totaal Inclusief vier leerlingen van 11 jaar De meerderheid van de Haagse leerlingen is van niet-nederlandse herkomst (54%), dit aandeel is veel hoger dan in het landelijk onderzoek (21%). Tabel 2 laat de verdeling naar etnische afkomst zien voor het Haagse onderzoek en voor het landelijk onderzoek. Tabel 2 Etnische herkomst van de deelnemende leerlingen in het VO (in %). Den Haag en Nederland Den Haag Nederland Etnische herkomst % % Nederlands Surinaams 16 3 Antilliaans/Arubaans 3 1 Marokkaans 9 3 Turks 10 4 Westers 9 6 Overig niet westers 7 4 Ruim de helft van de leerlingen geeft aan niet gelovig te worden opgevoed en bijna een kwart van de leerlingen wordt islamitisch opgevoed (tabel 3). In het landelijk onderzoek geven veel minder kinderen aan islamitisch te worden opgevoed (8%). In de tabel is ook te zien dat de religieuze opvoeding samenhangt met de herkomst. De meeste leerlingen van Nederlandse herkomst zijn niet gelovig opgevoed en vrijwel alle leerlingen van Turkse of Marokkaanse herkomst worden islamitisch opgevoed. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

7 Tabel 3 Religieuze opvoeding naar etnische herkomst 1 van de deelnemende leerlingen in het VO (in %). Den Haag Christelijk Islam Hindoe Niet gelovig opgevoed Etnische herkomst % % % % Nederlands Surinaams Marokkaans Turks Overig Westers Overig niet westers Subtotaal niet-nederlands Totaal Exclusief de leerlingen van Antilliaanse/Arubaans herkomst i.v.m. kleine aantallen. In het totaal zijn deze leerlingen wel opgenomen Het aandeel leerlingen met een bepaalde religieuze opvoeding verschilt aanzienlijk tussen de schooltypen (tabel 4). Op het VMBO-p worden vier op de tien leerlingen islamitisch opgevoed, op het VWO is dat vier op de honderd leerlingen. Tabel 4 Religieuze opvoeding van de deelnemende leerlingen in het VO, naar schooltype (in %). Den Haag Christelijk Islam Hindoe Niet gelovig opgevoed Schooltype % % % % VMBO-p VMBO-t HAVO VWO scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2003

8 Roken Hoeveel leerlingen hebben ooit gerookt? Van alle leerlingen heeft bijna de helft ooit gerookt (47%), evenveel jongens als meisjes. Dit is vergelijkbaar met landelijk (45%) maar lager dan Den Haag 1999 (53%). Hoeveel leerlingen hebben in de afgelopen maand gerookt? In de maand voorafgaand aan de enquête heeft één op de vijf leerlingen gerookt (19%), vergelijkbaar met landelijk (20%) maar lager dan Den Haag 1999 (27%). In figuur 1 is het recent roken naar leeftijd en geslacht te zien. Bij de jongens neemt het recent roken toe met de leeftijd. Bij de meisjes neemt het toe tot jaar, daarna blijft het stabiel. Bij de jarige jongens en meisjes rookt ongeveer één op de drie leerlingen. Vanaf jaar zijn verschillen in recent roken tussen jongens en meisjes niet heel groot maar bij de jarigen roken meer meisjes dan jongens. De prevalentie van het recent roken verschilt in Den Haag nauwelijks tussen de verschillende schooltypen, landelijk heeft het VMBO-p de meeste rokers en het VWO de minste rokers % Figuur 1: Prevalentie van recent roken in het VO naar leeftijd en geslacht (in %). Den Haag Totaal VO Leeftijd in jaren jongens meisjes totaal Hoeveel leerlingen roken dagelijks? Van alle leerlingen rookt één op de acht (12%) dagelijks een sigaret, evenveel jongens als meisjes. Landelijk roken iets minder leerlingen dagelijks (9%). Onder de jarigen rookt 4% dagelijks, bij de jarigen 16%. Hoeveel leerlingen denken in de toekomst te gaan roken? Van de leerlingen die de afgelopen maand niet hebben gerookt denkt tweederde (62%) dat ze dat in de toekomst ook zeker niet zullen doen. Eén op de vijf leerlingen (19%) denkt waarschijnlijk niet te zullen gaan roken, 12% weet het niet, 5% denkt het misschien te gaan doen en een enkeling weet zeker van wel. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

9 Hoeveel leerlingen hebben een niet roken afspraak? Eén op de vijf leerlingen (21%) geeft aan een afspraak te hebben met de ouders om tot een bepaalde leeftijd niet te gaan roken. Verder zegt 1% een afspraak te hebben met school en 4% met iemand anders. Driekwart (75%) zegt geen afspraak te hebben over het niet roken. Hoeveel leerlingen roken thuis of zouden het mogen? Van alle leerlingen rookt 5% thuis, 17% zegt wel thuis te mogen roken maar dat niet te doen. Meer dan helft van de leerlingen (56%) zegt dat het thuis niet mag en bijna een kwart (22%) weet het niet. Bij de jarigen rookt bijna niemand thuis; bij de jongste leerlingen mag ook minder vaak thuis worden gerookt. Is roken schadelijk? Aan de leerlingen is gevraagd: hoe schadelijk denk je dat het is (lichamelijk of anders) om af en toe of iedere dag sigaretten te roken. In tabel 5 is te zien dat ruim eenderde van de leerlingen denkt dat af en toe roken erg schadelijk of nogal schadelijk is. Het dagelijks roken wordt door meer leerlingen als schadelijk gezien: bijna tweederde van de leerlingen denkt dat het erg schadelijk is. Tabel 5 Hoe schadelijk is af en toe en dagelijks roken volgens deelnemende leerlingen in het VO (in %). Den Haag Af en toe roken Dagelijks roken Hoe schadelijk? % % Erg schadelijk Nogal schadelijk Beetje schadelijk 52 5 Niet schadelijk 8 1 Ik weet het niet 2 2 De rokers nader bekeken Hieronder worden het aantal gerookte sigaretten per dag bekeken van de leerlingen die in de afgelopen maand hebben gerookt: de rokers. Hoeveel sigaretten worden gemiddeld gerookt? Van de leerlingen die afgelopen maand hebben gerookt, heeft 40% gemiddeld minder dan één sigaret per dag gerookt, 39% rookt tussen de één en tien sigaretten per dag en één op de vijf (22%) rookt meer dan tien sigaretten per dag. Jongens en meisjes verschillen niet in het aantal gerookte sigaretten per dag. De jongere rokers roken minder sigaretten per dag dan de oudere leerlingen: 11% van de jarigen rookt meer dan tien sigaretten per dag, vergeleken met 25% bij de jarige rokers en 23% bij de jarige rokers. Landelijk wordt hetzelfde beeld gezien. Is het roken in de periode veranderd? 9 scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2003

10 Het ooit en recent roken bleef in Den Haag tussen 1996 en 1999 stabiel, tussen 1999 en 2003 is er sprake van een daling. Ook landelijk is na een redelijk stabiel beeld in de periode , in 2003 voor het eerst een daling te zien in het ooit en recent roken. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

11 Alcohol Hoeveel leerlingen hebben ooit alcohol gedronken? Driekwart van alle leerlingen heeft ooit wel eens alcohol gedronken (75%), lager dan landelijk (85%) maar hoger dan Den Haag 1999 (63%). Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes. Het ooit hebben gedronken neemt nauwelijks toe met de leeftijd, bij de 12-jarigen heeft al 71% ooit gedronken. Hoeveel leerlingen hebben in de afgelopen maand alcohol gedronken? Bijna de helft van de leerlingen (48%) heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken, minder dan landelijk (58%) maar meer dan Den Haag 1999 (42%). Het recent alcoholgebruik stijgt sterk tot de leeftijd van jaar, daarna stijgt het nauwelijks nog (figuur 2). Bij de jarigen heeft twee van de drie leerlingen recent alcohol gedronken. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn niet heel groot. Het VWO telt de meeste leerlingen die recent alcohol hebben gedronken, gevolgd door het VMBO-t en HAVO. Op het VMBO-p zitten aanzienlijk minder leerlingen die recent hebben gedronken. Landelijk zijn er geen grote verschillen tussen de verschillende schooltypen. % Figuur 2: Prevalentie van recent alcoholgebruik in het voortgezet onderwijs naar leeftijd en geslacht (in %). Den Haag Totaal VO Leeftijd in jaren jongens meisjes totaal Hoeveel leerlingen zijn wel eens dronken? Van alle leerlingen geven vier op de tien (42%) aan ooit wel eens dronken of aangeschoten te zijn geweest, landelijk is dat 47%. Negen procent van alle leerlingen zegt in het hele leven meer dan tien keer dronken te zijn geweest. In de afgelopen maand is één op de vijf leerlingen (19%) dronken of aangeschoten geweest, vergelijkbaar met landelijk. Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes in ooit of recent dronken of aangeschoten zijn geweest, dit is ook landelijk zo. Hoeveel leerlingen mogen thuis alcohol drinken? 11 scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2003

12 Ruim de helft van alle leerlingen geeft aan thuis alcohol te mogen drinken (55%), bijna eenderde mag dat niet (29%) en 16% weet het niet. Landelijk geven meer leerlingen aan dat ze thuis mogen drinken en minder leerlingen dat ze dat niét mogen. Eén op de tien leerlingen (10%) heeft een afspraak om tot een bepaalde leeftijd geen alcohol zullen drinken, vrijwel altijd met de ouders. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Is alcoholgebruik schadelijk? Bijna de helft van alle leerlingen denkt dat iedere dag één of twee drankjes met alcohol drinken erg schadelijk of nogal schadelijk is (tabel 6). Ruim eenderde denkt dat het een beetje schadelijk is. Het ieder weekend vijf of meer drankjes met alcohol drinken wordt veel meer als schadelijk gezien: ruim tweederde van de leerlingen denkt dat het erg schadelijk of nogal schadelijk is. Tabel 6 Hoe schadelijk is het iedere dag één of twee drankjes met alcohol drinken of ieder weekend vijf of meer drankjes met alcohol drinken volgens deelnemende leerlingen in het VO (in %). Den Haag Iedere dag één of twee drankjes met alcohol drinken Ieder weekend vijf of meer drankjes met alcohol drinken Hoe schadelijk? % % Erg schadelijk Nogal schadelijk Beetje schadelijk Niet schadelijk 12 4 Ik weet het niet 4 4 De alcoholgebruikers nader bekeken Hieronder worden enkele aspecten van het drinken nader toegelicht van de leerlingen die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken: de drinkers. Hoe vaak drinken leerlingen alcohol? Van de drinkers heeft ruim éénderde de afgelopen maand één of twee keer alcohol gedronken (37%), de helft drie tot tien keer (51%) en één op de acht (12%) heeft meer dan tien keer alcohol gedronken (figuur 3). Er is een duidelijke relatie met de leeftijd: onder de jarigen beperkt 60% zich tot één of twee keer alcohol drinken en heeft maar een enkeling meer dan tien keer gedronken; bij de jarigen heeft één op de vijf drinkers meer dan tien keer gedronken. Jongens en meisjes verschillen niet in het aantal keren dat in de afgelopen maand alcohol is gedronken. De meeste jarige drinkers hebben maximaal vier keer alcohol gedronken in de afgelopen maand, een enkeling heeft meer dan tien keer alcohol gedronken. Landelijk drinken jongens vaker alcohol dan meisjes en dan vooral de jongens van 16 jaar en ouder. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

13 % Figuur 3: Aantal keer alcohol gedronken in de afgelopen maand door leerlingen die drinken naar leeftijd (in %). Den Haag Totaal VO Leeftijd in jaren 1 of 2 3 tot 10 > 10 keer Hoe vaak zijn leerlingen dronken of aangeschoten? Van de drinkers is 41% in de afgelopen maand dronken of aangeschoten geweest. Bij de helft daarvan bleef het bij één keer en bij een kwart bleef het bij twee keer. Acht procent was vijf of meer keer dronken of aangeschoten geweest. Er is geen verschil in de frequentie van dronkenschap tussen jongens en meisjes. Bij de jarigen is tweederde één keer dronken geweest, bij de jarigen is meer dan de helft vaker dan één keer dronken geweest. Landelijk is ongeveer hetzelfde beeld te zien maar zijn jongens vaker dronken geweest dan meisjes. Wat drinken leerlingen? Tabel 7 laat zien dat breezers en andere pre-mixen erg populair zijn bij zowel de jongens als de meisjes, een kwart van de drinkers drinkt deze drankjes wekelijks. Net zo populair is bij de jongens bier met 22% wekelijkse drinkers. Vergeleken met jongens drinken minder meisjes bier maar veel meer meisjes wijn, rosé of champagne en shooters. Ook in het landelijk onderzoek worden bier (30%) en breezers (29%) het meest gedronken. Wat opvalt, is dat landelijk veel meer jongens wekelijks bier drinken vergeleken met de Haagse jongens (42% versus 22%). Tabel 7 Tenminste wekelijks gebruik van verschillende soorten alcohol door deelnemende leerlingen in het VO die drinken, naar geslacht (%). Den Haag Jongens Meisjes Totaal Soort alcohol % % % Breezers en andere pre-mixen Bier Wijn, rosé of champagne Mixdrankjes (zelf gemixt) Likeur Shooters Sterke drank Sherry, port of Martini Alcopop Pisang Ambon, Campari enz. 13 scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2003

14 Waar drinken leerlingen alcohol? De leerlingen die afgelopen maand hebben gedronken drinken alcohol meestal bij familie of vrienden (31%), in een discotheek (22%) of thuis (21%); vergelijkbaar met landelijk. De meeste jarigen drinken thuis (35%) of bij familie of vrienden (34%), bij de oudere leerlingen wordt er minder thuis en meer in discotheken en café s gedronken. Waar kopen leerlingen alcohol? Tweederde van de leerlingen koopt zelf wel eens alcohol (68%). Van de jarigen zegt 39% zelf alcohol te hebben gekocht en bij de jarigen 67%; opvallend aangezien aan jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mag worden verkocht. De jarigen kopen de alcohol meestal in de supermarkt. Bij de jarigen wordt daarnaast ook veel alcohol in discotheken, café s en bars gekocht. Landelijk wordt ongeveer hetzelfde beeld gezien. Is het alcoholgebruik in de periode veranderd? Het ooit en recent alcoholgebruik is in Den Haag toegenomen tussen 1999 en 2003, tussen 1996 en 1999 was het gebruik gelijk gebleven. Bij de jongens is het recent alcoholgebruik tussen 1999 en 2003 niet veranderd maar bij de meisjes toegenomen waardoor er géén verschil meer is tussen jongens en meisjes (in % jongens, 38% meisjes, in % jongens en 48% meisjes). De toename bij de meisjes is toe te schrijven aan de sterke toename bij de jarigen, bij de oudere meisjes is er sprake van een stabilisatie. Bij de jongens hetzelfde beeld: een toename bij de 12- tot 15-jarigen (maar niet zo sterk als bij de meisjes) en een stabilisatie bij de ouderen. Vergelijkbaar met de onderzoeken van 1996 en 1999 is in 2003 het recent alcoholgebruik in Den Haag lager dan landelijk voor zowel de jongens als meisjes. In het landelijk onderzoek is het recente alcoholgebruik onder jongens sinds 1996 stabiel op ongeveer 60%, bij de meisjes is sinds 1999 sprake van een lichte stijging tot 57% in De trend in Den Haag in de laatste jaren is grotendeels vergelijkbaar met het landelijke beeld. Bij de jongens een stabilisatie; bij de meisjes in Den Haag een duidelijke stijging, landelijk een lichte stijging. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

15 Cannabis Hoeveel leerlingen hebben ooit cannabis gebruikt? Eén op de vijf leerlingen (22%) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, vergelijkbaar met landelijk (20%) en Den Haag 1999 (19%). Het betreft meer jongens (25%) dan meisjes (19%). Hoeveel leerlingen hebben in de afgelopen maand cannabis gebruikt? Recent cannabisgebruik wordt gemeld door één op de tien leerlingen (10%), vergelijkbaar met landelijk (9%) en Den Haag 1999 (9%). Figuur 4 laat zien dat het recente gebruik bij de jongens hoger ligt dan bij de meisjes (13% versus 8%). Bij de jongens neemt het gebruik toe met de leeftijd, bij de meisjes neemt het gebruik op jarige leeftijd weer af. Bij de jarigen heeft één op de vijf jongens en één op de zes meisjes recent cannabis gebruikt. Er zijn geen verschillen in recent cannabisgebruik tussen de schooltypen, vergelijkbaar met landelijk % Figuur 4: Prevalentie van recent cannabisgebruik in het voortgezet onderwijs naar leeftijd en geslacht (in %). Den Haag Totaal VO Leeftijd in jaren jongens meisjes totaal Is cannabisgebruik schadelijk? Meer dan de helft van de leerlingen denkt dat af en toe wiet of hasj roken erg schadelijk of nogal schadelijk is (60%, tabel 8). Eenderde denkt dat het een beetje of niet schadelijk is. Het dagelijks wiet of hasj roken wordt door ruim driekwart van de leerlingen als erg schadelijk ingeschat. Slechts weinig leerlingen denken dat het weinig tot niet schadelijk is. 15 scholieren Den Haag 1999

16 Tabel 8 Hoe schadelijk is af en toe en dagelijks wiet of hasj roken volgens deelnemende leerlingen in het VO (in %). Den Haag Af en toe roken van wiet of hasj Dagelijks roken van wiet of hasj Hoe schadelijk? % % Erg schadelijk Nogal schadelijk Beetje schadelijk 27 3 Niet schadelijk 7 1 Ik weet het niet 6 7 De cannabisgebruikers nader bekeken Enkele aspecten van het cannabisgebruik van de leerlingen die in de laatste maand cannabis hebben gebruikt, de gebruikers, worden hieronder nader toegelicht. Hoe vaak gebruiken leerlingen cannabis en hoeveel gebruiken ze? Iets meer dan de helft van de leerlingen die in de afgelopen maand cannabis hebben gebruikt heeft dit één (36%) of twee (18%) keer gedaan. Eén op de vijf gebruikers (20%) heeft meer dan tien keer cannabis gebruikt. Oudere leerlingen lijken meer frequent cannabis te gebruiken dan jongere; er is geen verschil tussen jongens en meisjes. De helft van de gebruikers (49%) rookt minder dan één joint per keer (waarschijnlijk rookt men met anderen samen); eenderde rookt één of twee joints per keer en 14% rookt drie of meer joints per keer. Landelijk is voor de frequentie en de hoeveelheid per keer ongeveer hetzelfde beeld te zien. Wel is er landelijk de tendens dat jongens iets vaker en meer joints per keer roken dan meisjes, ook neemt bij jongens het aantal joints per keer met de leeftijd toe, bij de meisjes is dat niet te zien. Hoe komen leerlingen aan cannabis? Meer dan de helft van de gebruikers (56%) zegt wiet nooit zelf te kopen maar het altijd te krijgen of met anderen mee te roken, 7% koopt het altijd zelf en eenderde zegt het soms te krijgen en soms te kopen (34%); vergelijkbaar met landelijk. Tweederde van de gebruikers koopt of krijgt de wiet van vrienden (65%) en ruim éénderde koopt het van een coffeeshop (38%). Meer meisjes dan jongens kopen of krijgen wiet van vrienden (78% versus 58%). Is het cannabisgebruik in de periode veranderd? Vergeleken met Den Haag 1999 en 1996 is in 2003 het ooit cannabis hebben gebruikt bij de jongens gelijk gebleven maar bij de meisjes gestegen. Het recent cannabisgebruik in Den Haag volgt hetzelfde patroon als het ooit gebruik: vergeleken met 1999 en 1996 in 2003 geen verschil bij de jongens, bij de meisjes een stijging die toe te schrijven is aan de jarige meisjes. Daardoor is het verschil tussen jongens en meisjes kleiner geworden: in 1999 nog 12% versus 5%, in % versus 8%. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

17 In het landelijk onderzoek daalt het recent gebruik sinds 1996 bij de jongens, bij de meisjes is het aantal gebruikers gelijk gebleven; daardoor is ook hier het verschil tussen jongens en meisjes afgenomen. In Den Haag is dus sprake van een stabilisatie bij de jongens en een stijging bij de meisjes, landelijk een daling bij de jongens en een stabilisatie bij de meisjes. 17 scholieren Den Haag 1999

18 Harddrugs en hallucinogene paddestoeltjes Hoeveel leerlingen hebben ooit of recent harddrugs en paddo s gebruikt? Tabel 9 laat de prevalentiecijfers zien voor ooit en recent gebruik van harddrugs en hallucinogene paddestoeltjes in Den Haag. Tabel 9 Ooit en recent gebruik van harddrugs en paddo s door deelnemende leerlingen in het VO, naar geslacht (in %). Den Haag Ooit gebruik Recent gebruik Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes Totaal XTC 4,5 2,7 3,6 1,9 0,3 1,1 Paddo's 4,6 1,6 3,1 0,9 0,3 0,7 Cocaïne 2,4 2,1 2,2 0,9 0,6 0,8 Amfetamine 1,1 1,4 1,3 0,6 0,5 0,5 Heroïne 1,0 0,5 0,8 0,8 0,5 0,6 Er zijn weinig verschillen in het gebruik van de diverse drugs tussen Den Haag en landelijk. Zowel in Den Haag als landelijk is XTC het populairste recent gebruikte middel. Naast XTC zijn paddo's relatief vaak ooit gebruikt. In Den Haag en landelijk gebruiken meer jongens dan meisjes harddrugs of paddo's; in Den Haag is dat het meest uitgesproken voor recent XTC-gebruik en ooit paddo's hebben gebruikt. Vergeleken met Den Haag 1999 lijkt het ooit en recent gebruik stabiel te zijn gebleven of iets gedaald maar vanwege de kleine aantallen gebruikers in Den Haag is het niet zinvol verdere vergelijkingen met Den Haag 1996 en landelijk 2003 te trekken. Uit het landelijk onderzoek blijkt dat gebruik van harddrugs en paddo's onder de 14-jarige en jongere leerlingen nauwelijks voorkomt maar dat het gebruik bij de 15-jarigen duidelijk hoger ligt. Vervolgens is er bij de jongens een verdere toename met de leeftijd, bij de meisjes stijgt het nauwelijks verder. Landelijk hebben op het VMBO-p tweemaal zoveel leerlingen ooit enige harddrugs geprobeerd als op het VWO. Is het gebruik van harddrugs en paddo s in de periode veranderd? Landelijk bereikte het gebruik van XTC, amfetamine en cocaïne een piek in 1996, sindsdien vertoont het gebruik een dalende lijn. Paddo's zijn voor het eerst in 1996 nagevraagd en volgen ook een dalende lijn. Het ooit gebruik van heroïne blijft schommelen rond één procent. De trend in Den Haag lijkt niet af te wijken van de landelijke trend. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

19 Gokken en krasloten Hoeveel leerlingen spelen op een gokkast of fruitautomaat? Van alle leerlingen heeft 43% ooit op een gokkast of fruitautomaat gespeeld, vergelijkbaar met Den Haag 1999 (44%) en iets lager dan landelijk (49%). Meer jongens (48%) dan meisjes (39%) hebben ooit op een gokkast/fruitautomaat gespeeld. Eén op de tien leerlingen (10%) heeft in de laatste vier weken op een gokkast of fruitautomaat gespeeld, vergelijkbaar met Den Haag 1999 (11%) en landelijk (11%). Figuur 5 laat zien dat meer jongens dan meisjes recent hebben gespeeld op gokkast of fruitautomaat en dat er nauwelijks een relatie is met de leeftijd. Bij de jarigen heeft vrijwel niemand recent gegokt. De meeste leerlingen die recent hebben gegokt zijn afkomstig van het VMBO-t, gevolgd door die van het VMBO-p en de HAVO; het VWO telt maar weinig recente gokkers. Landelijk is er geen verschil tussen VMBO-p en VMBO-t maar deze typen hebben wel twee keer zoveel recente gokkers als HAVO en VWO % Figuur 5: Prevalentie van recent spelen op een gokkast in het voortgezet onderwijs naar leeftijd en geslacht (in %). Den Haag Totaal VO Leeftijd in jaren jongens meisjes totaal Is het spelen op een gokkast of fruitautomaat in de periode veranderd? In het ooit hebben gespeeld op gokkast of fruitautomaat is in Den Haag bij de jongens in de periode niets veranderd na de daling tussen 1996 en Bij de meisjes is in de periode sprake van een stabilisatie maar hebben wel meer jarige meisjes en minder meisjes van 16 jaar en ouder ooit gespeeld. Het recent hebben gespeeld is in 2003 bij de jongens iets afgenomen en bij de meisjes iets toegenomen in vergelijking met Den Haag 1999 en Daardoor is het verschil tussen jongens en meisjes flink afgenomen (in % versus 6%, in % versus 8%). Landelijk is het ooit hebben gespeeld op gokkast/of fruitautomaat gedaald tussen 1992 en 1999 en gelijk gebleven tussen 1999 en Voor het recent spelen is dit gedaald tussen 1992 en 1996 en daarna gelijk gebleven. Den Haag volgt dus de landelijke trend. 19 scholieren Den Haag 1999

20 Hoeveel leerlingen kopen krasloten? Eén op de drie leerlingen (33%) heeft ooit krasloten gekocht, hoger dan landelijk (24%), vergelijking met Den Haag 1999 en 1996 is niet mogelijk omdat destijds het gebruik van krasloten niet nader is onderzocht. Meer jongens dan meisjes hebben ooit krasloten gekocht (36%, respectievelijk 30%). Eén op de tien leerlingen (10%) heeft recent krasloten gekocht heeft, meer dan landelijk (6%). Uit figuur 6 blijkt dat de leerlingen die recent krasloten hebben gekocht vooral de jongere leerlingen zijn. Onder oudere leerlingen neemt het kopen van krasloten fors af; bij de jarigen koopt vrijwel niemand nog een kraslot. Bij de jongste en oudste leerlingen zijn er geen verschillen tussen jongens en meisjes, bij de jarigen hebben aanzienlijk meer jongens dan meisjes krasloten gekocht. Krasloten worden vooral gekocht door leerlingen van het VMBO-p, op flinke afstand gevolgd door die van het VMBO-t en HAVO en op nog ruimere afstand door leerlingen van het VWO % Figuur 6: Prevalentie van recent kopen van krasloten in het voortgezet onderwijs naar leeftijd en geslacht (in %). Den Haag Totaal VO Leeftijd in jaren jongens meisjes totaal Is het kopen van krasloten in de periode veranderd? Zoals al gemeld is vergelijking met Den Haag 1999 en 1996 niet mogelijk. Landelijk wordt het kopen van krasloten sinds 1996 nagevraagd: tussen 1996 en 1999 waren er geen verschillen in ooit en recent krasloten kopen maar tussen 1999 en 2003 is er sprake van een daling. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

21 Genotmiddelengebruik naar herkomst en islamitische opvoeding In het Haags onderzoek van 1996 bleek een islamitische opvoeding samen te hangen met middelengebruik. Een islamitische opvoeding hangt ook in hoge mate samen met een niet- Nederlandse herkomst. In figuur 7 is het middelengebruik weergegeven naar herkomst en al dan niet islamitische opvoeding. Duidelijk komt naar voren dat meer leerlingen van Nederlandse herkomst roken, alcohol drinken, cannabis gebruiken en op een gokkast of fruitautomaat spelen vergeleken met leerlingen van niet- Nederlandse herkomst die niet islamitisch worden opgevoed. Het aandeel gebruikers is het laagst onder de leerlingen van niet-nederlandse herkomst die islamitisch worden opgevoed. Het verschil is vooral duidelijk voor alcoholgebruik: van de Nederlandse leerlingen heeft 66% recent gedronken versus 7% van de niet-nederlandse leerlingen die islamitisch worden opgevoed. In het landelijk onderzoek is naar de etnische herkomst gekeken. Daar bleek het gebruik vooral onder Marokkaanse leerlingen lager te zijn zoals alcohol- en cannabisgebruik en spelen op een gokkast; roken wordt door minder Marokkaanse meisjes gedaan. Alcohol drinken wordt ook door minder Turkse leerlingen en leerlingen uit de overige niet-westerse landen gedaan. Minder leerlingen uit overige niet-westerse landen hebben recent op een gokkast gespeeld en meer Surinaamse en Turkse leerlingen en meer leerlingen uit overige westerse landen hebben krasloten gekocht % Figuur 4: Prevalentie van recent middelengebruik en gokgedrag in het VO naar islamitische opvoeding en etnische herkomst (in %). Den Haag 2003 roken alcoholgebruik cannabisgebruik gokkast krasloten Nederlandse herkomst niet-nederlandse herkomst, niet islamitisch opgevoed niet-nederlandse herkomst, islamitisch opgevoed 21 scholieren Den Haag 1999

22 Conclusies en aanbevelingen In de periode is in Den Haag het aantal scholieren dat alcohol drinkt toegenomen en het aantal scholieren dat rookt afgenomen. In het gebruik van cannabis, overige drugs en in het gokgedrag is weinig veranderd. Het Haagse beeld volgt hiermee het landelijke beeld. Positief is de afname in het ooit hebben gerookt en recent hebben gerookt bij de jongens en de meisjes. Aan de jongste (12-13-jarige) meisjes lijkt echter de algemene afname in het rookgedrag voorbij te zijn gegaan. Zorgwekkend is het alcoholgebruik. Het gebruik is in de periode nog hoger geworden. De jongere leerlingen en dan vooral de meisjes springen er in ongunstige zin uit. Het recent alcoholgebruik onder de jarige meisjes is tussen meer dan verdubbeld. Omdat bijna de helft van de jarigen thuis alcohol mag drinken en ook in de meeste gevallen daadwerkelijk thuis of bij familie of vrienden wordt gedronken zullen ouders nadrukkelijk betrokken moeten worden bij preventieprogramma s. In de periode tot 1996 steeg landelijk het cannabisgebruik sterk. In de periode is het gebruik landelijk en in Den Haag gestabiliseerd. Harddrugs en paddo s worden nog steeds erg weinig gebruikt door scholieren. In het gebruik zien we landelijk een stabilisatie of lichte daling, de trend in Den Haag lijkt hetzelfde. Scholieren beginnen op (soms zeer) jonge leeftijd met alcohol drinken en roken. Dit geeft aan dat preventieprogramma s om het roken en alcoholgebruik te ontmoedigen niet halverwege de middelbare schooltijd moeten starten maar veel eerder en al op de basisschool moeten worden aangeboden. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar de meisjes. scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Peilstationsonderzoek Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2011 Januari 2013 Gemeente Den Haag Dienst OCW / GGD Den Haag, Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg Ad van Dijk Mary

Nadere informatie

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar 2 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 2 Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats In het najaar van 2003

Nadere informatie

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag 15 Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats, B.J.C. Middelkoop Het roken, het gebruik van alcohol, cannabis en illegale drugs

Nadere informatie

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren 11 epidemiologisch bulletin, 2009, jaargang 44, nummer 1 Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren G.A.M. Ariëns, B.E.P. Snijders, M.P.H. Berns, P.A. van der Leeuw-van

Nadere informatie

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen 15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Positieve ontwikkelingen en nieuwe bedreigingen Roken, alcohol- en drugsgebruik en gokken onder scholieren van tien tot en met achttien jaar; het

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016 GGD Amsterdam Samenvatting Samenvatting Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat ging vaak om aanzienlijke

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS TABAK, ALCOHOL EN DRUGS JONGERENPEILING De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van jongeren in kaart te brengen. Ongeveer.00 jongeren in de

Nadere informatie

Titel van deze presentatie

Titel van deze presentatie Roken en drinken onder jongeren Titel van deze presentatie De Subtitel trend van in de de cijfers presentatie NIX18 Informatiemiddag 2018 Marlous Tuithof Titel van deze presentatie Subtitel van de presentatie

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT Gezondheidsmonitor jongeren 12-24 jaar INHOUD factsheet alcoholgebruik 1 inleiding 2 het gebruik van alcohol 3 hoeveelheid drank 4 welke dranken 5 waar

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik 1. Genotmiddelengebruik 1.1 Alcohol Uit onderzoek in de gemeente Wûnseradiel blijkt dat ongeveer driekwart van de jongeren tussen 12 en 23 jaar, alcohol drinkt (2BCtnd (=To Be Continued), 2002). Het gebruik

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Marlous Tuithof, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Kernpunten Roken Sinds 23 is de prevalentie van roken

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2011 Colofon Uitgave Unit Epidemiologie en informatie

Nadere informatie

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs Merel Spit, Saskia van Dorsselaer, Marlous Tuithof, Karin Monshouwer Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren 215 - Basisonderwijs Middelengebruik, internetgebruik en welbevinden van scholieren Kernpunten

Nadere informatie

Lekker samen van de kaart, deel twee

Lekker samen van de kaart, deel twee Lekker samen van de kaart, deel twee Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in de zes gemeenten van het (politie)district Rivierenland Gelderland Midden Herhalingsmeting 2010 Voorwoord Het alcoholgebruik

Nadere informatie

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games.

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games. Doelgroep onderzoek Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Inleiding Wij hebben ervoor gekozen als doelgroep de eerste jaars middelbare scholieren, de brugklassers

Nadere informatie

Middelengebruik onder studenten van jaar op het MBO en HBO 2017

Middelengebruik onder studenten van jaar op het MBO en HBO 2017 Factsheet Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 17 Kernpunten In het najaar van 17 is voor de tweede keer het middelengebruik onder 16 t/m 18 jarige studenten op het MBO en HBO

Nadere informatie

Drinken op school 2011

Drinken op school 2011 Drinken op school 2011 Drinken op school 2011 Landelijk scholierenonderzoek naar de alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten in 2011. Dit onderzoek

Nadere informatie

Op weg naar een generatie Nix? Vandaag: HBSC-landen in de studie. Trends in middelengebruik onder scholieren. Tom ter Bogt Wilma Vollebergh

Op weg naar een generatie Nix? Vandaag: HBSC-landen in de studie. Trends in middelengebruik onder scholieren. Tom ter Bogt Wilma Vollebergh Op weg naar een generatie Nix? Trends in middelengebruik onder scholieren Tom ter Bogt Wilma Vollebergh Vandaag: HBSC: de studie Middelengebruik: trends 2001-2013 Ouders en middelengebruik Indicatoren

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

VAD-leerlingenbevraging

VAD-leerlingenbevraging VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2011-2012 Colofon Auteur Sarah Melis, stafmedewerker VAD Redactie Ilse Bernaert, stafmedewerker VAD Johan Rosiers,

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd FEITEN & CIJFERS Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd Onlangs publiceerde GGD Groningen de resultaten van het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015. Dit onderzoek wordt éénmaal in de vier jaar gehouden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die

Nadere informatie

VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2013-2014

VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2013-2014 VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2013-2014 Colofon Auteur Sarah Melis, stafmedewerker VAD Redactie Johan Rosiers, stafmedewerker VAD Nina De

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Roken, alcohol en drugs

Roken, alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs Infokaart Volwassenenmonitor 19- t/m 64-jarigen 2005 Waar gaat deze infokaart over? In deze infokaart wordt een aantal aspecten van het gebruik van genotmiddelen onder 19- t/m 64-

Nadere informatie

JONGEREN EN ALCOHOL RESULTATEN JONGERENMONITORS

JONGEREN EN ALCOHOL RESULTATEN JONGERENMONITORS JONGEREN EN ALCOHOL RESULTATEN JONGERENMONITORS 2007-2016 GGD HART VOOR BRABANT MAART 2017 Jongeren beginnen later met alcohol drinken 2007 14,1 jaar 2011 14,8 jaar 2016 15,2 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

Roken FACT. Een op de tien jongeren rookt wekelijks SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Rookt regelmatig. Ooit gerookt

Roken FACT. Een op de tien jongeren rookt wekelijks SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Rookt regelmatig. Ooit gerookt Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN HARDENBERG

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN HARDENBERG TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN HARDENBERG 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 33,8% 34,3% 69,5% 14,4% 34,1% nee 66,2% 65,7% 30,5% 85,6% 65,9% Drink bier ja 66,3% 22,6% 19,8%

Nadere informatie

Middelengebruik onder studenten van jaar op het MBO en HBO 2015

Middelengebruik onder studenten van jaar op het MBO en HBO 2015 Factsheet Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015 Kernpunten In de huidige studie wordt het middelengebruik onder 16 t/m 18 jarige studenten op het MBO en HBO beschreven.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Nuchter opvoeden Alcohol en Drugs in de Opvoeding. Floris Munneke Anita van Stralen

Nuchter opvoeden Alcohol en Drugs in de Opvoeding. Floris Munneke Anita van Stralen Nuchter opvoeden Alcohol en Drugs in de Opvoeding Floris Munneke Anita van Stralen Programma Trends Invloeden op het kind Wat vindt u? Het gesprek met uw kind Verwijsmogelijkheden Wat roept het onderwerp

Nadere informatie

Trends in passend onderwijs

Trends in passend onderwijs DEFINITIEF Trends in passend onderwijs 2014-2017 DUO Informatieproducten Susan Borggreve, Daniël van Eck & Thijs Nielen 12 juni 2018 Inhoud 1 SAMENVATTING... 3 2 LEESWIJZER... 5 3 ONTWIKKELINGEN IN LEERLINGAANTALLEN...

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

De percentages zijn omgezet naar het niveau van een klas 4 met 25 leerlingen (leeftijd jaar).

De percentages zijn omgezet naar het niveau van een klas 4 met 25 leerlingen (leeftijd jaar). Middelengebruik in beeld gemeente Hardenberg Taskforce. Hieronder volgt eerst een schets van wat we nu weten over de jongeren in de gemeente Hardenberg. Uiteraard voor zover dit bekend is uit onderzoek

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar

VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2014-2015 Colofon Auteur Sarah Melis, stafmedewerker VAD Redactie Johan Rosiers, stafmedewerker VAD Nina De

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN OMMEN

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN OMMEN TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN OMMEN 2011 Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 35,2% 79,1% 10,2% 34,2% nee 66,7% 64,8% 20,9% 89,8% 65,8% Drink bier ja 62,7% 25,0% 16,2% 59,1% 45,3% nee 37,3% 75,0% 83,8%

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN 2017

KERNCIJFERS ROKEN 2017 OKTOBER 2018 KERNCIJFERS ROKEN 2017 DE LAATSTE CIJFERS OVER ROKEN, STOPPEN MET ROKEN, MEEROKEN EN HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE SIGARETTEN ROKEN IN NEDERLAND 23,1% van de volwassenen (18 jaar en ouder)

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Jeugd. Gezondheid, welzijn en leefstijl

Jeugd. Gezondheid, welzijn en leefstijl Jeugd Gezondheid, welzijn en leefstijl Verslag van een onderzoek onder jeugd in de regio Oost Nederland 24 Leefstijl en gezondheid van jongeren in de regio Oost Nederland Zeven samenwerkende GGD en in

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

IJslands preventiemodel op Texel

IJslands preventiemodel op Texel Factsheet IJslands preventiemodel op Texel IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers in Europa van drank, sigaretten en drugs. Door een andere manier van preventie, gebruiken zij

Nadere informatie

Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis

Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis Factsheet Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis Deze factsheet rapporteert (de veranderingen in) het beleid van scholen voor Voortgezet Onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) rond het gebruik van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

tel.b esleu d w. eutel. eutel. .desl.desl eutel. eutel. .desl.desl

tel.b esleu d w.  eutel. eutel. .desl.desl eutel. eutel. .desl.desl Middelengebruik bij 12- tot 18-jarige scholieren in Brugge Onderzoeksresultaten Wat voorafging in Brugge... Schoolenquête via individuele bevraging: 93-9 96-9 99- - 6 de jaar 3 de grd 3 de grd 2 de + 3

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie