Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor jongeren 12 tot 24 jaar"

Transcriptie

1 Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland voor de derde keer een monitor onder jongeren van t/m 3 jaar uitgevoerd. Eerst is een grote groep jongeren aangeschreven om via internet de vragenlijst in te vullen. Daarna is een steekproef van de non-respondenten aangeschreven met een schriftelijke vragenlijst. Ruim 3600 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio IJsselland en zullen gebruikt worden om het regionaal en lokaal gezondheids- en jeugdbeleid te onderbouwen. Deze factsheet gaat over roken, wiet- en harddruggebruik en gokken. Factsheet psychosociale gezondheid 0 Regio IJsselland/Hardenberg

2 Psychische gezondheid gaat over lekker in je vel zitten, of juist het tegenovergestelde: zenuwachtig zijn, neerslachtig en somber, of zo in de put zitten dat niets je kan opvrolijken. Dit heeft te maken met persoonlijke kenmerken, bijvoorbeeld karakter of aanleg, maar ook met je omgeving. Hoe zit het bijvoorbeeld met pesten of mishandeling? Ook wordt gekeken naar sociale contacten en naar de relatie van psychische problemen met coping, het vermogen om effectief problemen op te lossen. Dat vermogen is aan te leren en te verbeteren, bijvoorbeeld door sociale vaardigheids- of weerbaarheidstraining. Gezondheid en welbevinden Ervaren gezondheid In de vragenlijst is de jongeren gevraagd hoe ze hun gezondheid in het algemeen vinden. Ongeveer 85% vindt zijn / haar gezondheid (heel) goed. Een kleiner deel zegt gaat wel (4%) en % vindt zijn gezondheid niet zo best of slecht. Jongens vinden hun gezondheid beter dan meisjes: 87% van de jongens vindt zijn gezondheid (heel) goed, bij de meisjes is dat 80%. Oudere jongeren hebben een minder goede ervaren gezondheid dan jongere jongeren. Hoe vind je je eigen gezondheid in het algemeen? (%) gezondheid en de SDQ meet het risico op psychosociale problematiek.. De Mental Health Inventory 5 (MHI-5) meet psychische gezondheid. De MHI-5 bestaat uit 5 vragen die gaan over hoe jongeren zich de afgelopen 4 weken hebben gevoeld: zenuwachtig, kalm/rustig, neerslachtig/somber, gelukkig en in de put. De MHI-5 is ook in 003 en 007 afgenomen en kan dus gebruikt worden om naar de trend te kijken. MHI-5 score: De score loopt van 0 tot 00, verdeeld in de volgende categorieën: psychisch gezond (score 6-00), licht ongezond (45-60), matig ongezond (33-44) en ernstig ongezond (0-3).. De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is bedoeld om jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problematiek te signaleren. De SDQ bestaat uit 5 vragen verdeeld over vijf subschalen: emotionele problemen, gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten, hyperactiviteit en pro-sociaal gedrag. De SDQ is in 007 voor het eerst in het onderzoek opgenomen. SDQ score: De 5 subschalen leveren samen een totaalscore op. Deze score wordt ingedeeld als normaal (0-5), grensgeval (6-) en verhoogd (0-40) risico op psychosociale problematiek. jongens meisjes t/m 5 jaar 6 t/m jaar 0 t/m 3 jaar Psychische gezondheid Het grootste deel van de jongeren (83%) is volgens de MHI-5 in goede psychische gezondheid,% is licht en 6% is matig/ernstig psychisch ongezond. Jongens zijn vaker in goede psychische gezondheid dan meisjes. Jongeren van t/m 5 jaar zijn vaker psychisch gezond dan de 6 t/m 3-jarigen (87% vs. 80%). Landelijk onderzoek onder t/m 3 jarigen geeft hetzelfde beeld (7% psychisch ongezond). Psychische gezondheid naar leeftijd en geslacht (MHI-5) (%) goed gaat wel slecht Uiterlijk De meeste jongeren zijn wel tevreden met hun uiterlijk, namelijk 84%. Jongens (0%) zijn vaker tevreden dan meisjes (78%). Tevredenheid met het uiterlijk hangt samen met de psychische gezondheid van jongeren: jongeren die niet tevreden zijn met hun uiterlijk zijn vaker psychisch matig of slecht gezond. Meten van psychisch welbevinden In de vragenlijst zijn twee vragensets opgenomen om psychisch welbevinden te meten. De MHI-5 meet psychische jongens meisjes t/m 5 jaar 6 t/m jaar 0 t/m 3 jaar Totaal gezond licht gezond matig/ernstig ongezond

3 Op basis van de SDQ heeft 0% van de jongeren een normaal risico op psychosociale problematiek. Zeven procent is een grensgeval, en 3% heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Op het VMBO (met uitzondering van VMBO-t) zitten meer jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problematiek, namelijk 6%, dan op hogere opleidingsniveaus (0 tot %). Meisjes (83% normaal, 8% grensgeval en 0% verhoogd) hebben een wat hoger risico op psychosociale problematiek dan jongens (resp. 5%, 3% en %). Er is geen verschil tussen de leeftijdsgroepen. op school. De meesten (7%) vinden school (heel) leuk, jongens geven wat minder vaak aan school leuk te vinden dan meisjes. De meest voorkomende reden om niet naar school te gaan is ziekte. Ongeveer 8% van de meisjes en % van de jongens is in de laatste vier weken thuis geweest door ziekte. Er is door 6% van de jongeren gespijbeld in de laatste vier weken. Meestal gaat het dan om een paar uur. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 83% van de jongeren van -6 jaar school leuk vindt en dat % de laatste vier weken heeft gespijbeld. Soort psychosociale problemen. Meisjes hebben vaker emotionele problemen dan jongens. Het aantal jongeren met emotionele problemen neemt toe met de leeftijd. Hyperactiviteit komt minder voor bij de jongeren van 0 t/m 3 jaar. Jongeren op het VMBO (behalve VMBO-t) zijn vaker hyperactief en hebben vaker gedragsproblemen dan jongeren die een andere opleiding volgen. Van de jongeren in het grensgebied voor psychosociale problematiek of met een verhoogd risico op psychosociale problematiek, heeft het grootste deel een verhoogde score op emotionele problemen en / of hyperactiviteit. Landelijk onderzoek uit 00 toont aan dat 84% van de t/m 6 jarigen aangeeft over een goede gezondheid te beschikken. Trend gezondheid en welbevinden In het ervaren van de eigen gezondheid is geen duidelijke trend te zien: in 8 vond 80% de eigen gezondheid goed, in 003 was dit 78%. In 007 vond 8% de eigen gezondheid heel goed of goed, in 0 is dit 85% (in 007 en 0 zijn de antwoordcategorieën iets anders geformuleerd). De psychische gezondheid (MHI-5) van jongeren is niet veranderd ten opzichte van 003 en 007. De vragenlijst SDQ is in 007 voor het eerst in het onderzoek opgenomen. De totaalscore is niet veranderd. In de subschalen zijn wel kleine wijzigingen. Zo worden emotionele problemen minder vaak genoemd en hyperactiviteit juist vaker dan in 007. Sociale omgeving School en werk School en schoolbeleving Bijna vier van de vijf (7%) jongeren in dit onderzoek zit Bijbaan Meer dan de helft (56%) van de schoolgaande jongeren heeft een bijbaan. Meestal werken jongeren vijf tot tien uur per week voor deze bijbaan. Veel jongeren hebben meer dan 5 euro per maand tot hun beschikking. Niet-schoolgaanden Van de werkende jongeren heeft drie kwart een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Drie kwart van de jongeren die geen opleiding meer volgen heeft inkomsten uit een baan, meestal een baan voor meer dan 0 uur in de week. Slechts 7% van de groep nietschoolgaanden is werkzoekend. Trend startkwalificatie: Er is een toename te zien in het percentage jongeren met een startkwalificatie: in 003 had 70% een startkwalificatie, in 0 is dit 75%. Sociale contacten Jongeren hebben diverse sociale contacten met leeftijdsgenoten: 3% heeft een vaste relatie, 84% een stel jongeren waar hij / zij mee omgaat, 7% vriendschap en 4% heeft stap- of schoolvrienden. Ongeveer 80% van de jongeren vindt dan ook dat hij / zij genoeg vrienden heeft, 6% zegt gaat wel en 3% vindt dat hij / zij niet genoeg vrienden heeft. Jongeren en hun ouders Acht van de tien jongeren van t/m jaar woont bij beide ouders en 6% in een een-ouder gezin. Van de 0 t/m 3 jarigen woont 40% zelfstandig. Meer dan 85% van de jongeren heeft met zijn of haar ouders een goede relatie, vooral t/m 5 jarigen geven vaak aan dat ze een goede relatie met hun ouders hebben. De meeste jongeren vinden het leuk thuis (4%). Hierin is

4 vrijwel geen verschil tussen jongens en meisjes en tussen de leeftijdsgroepen. Iemand om mee te praten Bijna twee derde van de jongeren kan (heel) goed met zijn of haar ouders praten als ze ergens mee zitten. Eén derde kan dat niet zo goed en % kan dat helemaal niet. De jongste ( t/m 5 jaar) en de oudste (0 t/m 3 jaar) leeftijdsgroepen kunnen beter met hun ouders praten dan de 6 t/m -jarigen. Als jongeren thuis problemen hebben, heeft 83% altijd iemand om naar toe te gaan, 5% heeft soms iemand en % heeft niemand. De oudste leeftijdsgroep heeft iets vaker iemand om naar toe te gaan dan de t/m -jarigen. Vrijwel alle jongeren krijgen vaak/soms complimentjes van hun ouders. % van de t/m 5 jarigen en 7% van de 6 t/m 3 jarigen. Trend sociale omgeving Tussen 8 en 007 is een toename te zien in het aantal jongeren dat een relatie heef. In 0 zet deze trend zich niet door en daalt het percentage weer (resp. 3%, 37% en 3%). In andere sociale contacten, een stel jongeren, vriendschap en stap- of schoolvrienden is een hele kleine toename te zien. Van 8 tot 003 gaven steeds meer jongeren aan genoeg vrienden te hebben. In 0 is er juist een lichte daling te zien ten opzicht van 003. Ook het percentage jongeren dat heel goed met hun ouders kan praten als ze ergens mee zitten is na de toename tot 007 nu gelijk gebleven (66%). In 8 was dit 60% en in 003 6%. Het aantal jongeren dat altijd iemand heeft om naar toe te gaan bij problemen thuis is gelijk gebleven, sinds 007. Ingrijpende gebeurtenis Twee derde van de jongeren heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, zoals (echtscheiding, ziekte, overlijden). Samenhang ingrijpende gebeurtenis en gezondheid Dat ingrijpende gebeurtenissen veel invloed hebben op jongeren blijkt uit de verbanden van deze gebeurtenissen met verschillende factoren. Jongeren die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, hebben een minder goede psychische en psychosociale gezondheid en ervaren hun gezondheid als minder goed. Ook denken deze jongeren vaker aan zelfdoding vergeleken met jongeren die geen ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Mantelzorg Wanneer een gezinslid ernstig ziek is dan wordt vaak van jongeren verwacht dat ze inspringen, bijvoorbeeld in het geven van mantelzorg. Ongeveer 8% van de jongeren geeft (wel eens) mantelzorg. Wekelijks of dagelijks wordt er door ruim 4% van de jongeren mantelzorg gegeven. Percentage jongeren dat ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt: meest genoemde onderwerpen woonproblemen of problemen rond verblijf in Nederland problemen met drank of verslaving in gezin problemen door werk of werkloosheid uitbreiding gezin door stiefvader of -moeder, broer/zus 4 0 echtscheiding 3 conflicten of ruzie in gezin 35 psychische problemen ouders langdurige ziekte of handicap gezinslid langdurige ziekte of handicap jongere overlijden familielid of geliefd persoon Coping Stjlen Coping-stijlen Het is belangrijk dat jongeren problemen op een effectieve manier op kunnen lossen. Dit vermogen om problemen op te kunnen lossen wordt coping genoemd. In de vragenlijst zijn stellingen opgenomen die gaan over het nemen van een beslissing. Deze stellingen geven de jongeren een score tussen en 4 op de vier dimensies van coping: zelfvertrouwen: vanuit zichzelf een beslissing nemen, impulsief: niet goed over beslissing nadenken, paniek: niet goed nadenken door gevoel van stress, tijdsdruk, paniek, dociel / volgzaam: laat beslissingen liever aan anderen over, volgt anderen. 4 63

5 Van deze 4 dimensies is zelfvertrouwen positief: hoe hoger de score, hoe beter. De andere 3 dimensies geven minder effectieve manieren om problemen op te lossen. Voor deze 3 geldt: hoe lager de score, hoe beter. Vaardigheidstraining kan jongeren leren om op een effectievere manier om te gaan met situaties waarin ze beslissingen moeten nemen. Coping-stijlen Jongens gaan op een andere manier met problemen om dan meisjes. Gemiddeld hebben jongens in Regio IJsselland een meer dociele / volgzame en een impulsievere coping-stijl dan meisjes, maar hebben jongens weer meer zelfvertrouwen en reageren zij minder paniekerig dan meisjes. Naarmate jongeren ouder zijn, hebben ze meer zelfvertrouwen en nemen ze beslissingen op een minder dociele / volgzame en een minder paniekerige manier. Gemiddelde waarden coping stijlen dociel zelfvertrouwen paniek impulsief,84,75,66,77,77,73,,6,,8,,6 0 0,5,5,5 3 3,5 t/m 5 jaar 6 t/m jaar 0 t/m 3 jaar Jongeren met een lager opleidingsniveau hebben een meer dociele / volgzame coping-stijl dan jongeren die een hogere opleiding volgen. Het zelfvertrouwen van jongeren is op het VMBO (behalve VMBO-T) lager dan van jongeren met andere opleidingniveau s. Jongeren op het HBO/Universiteit reageren minder paniekerig/dociel en impulsief dan jongeren op alle andere (lagere) opleidingsniveaus. Het zelfvertrouwen van deze groep is groter dan op de andere opleidingsniveau s. Trend coping-stijlen De score van jongeren op de dimensie dociel en paniek zijn weer iets hoger dan in de voorgaande jaren. Jongeren reageren dus wat docieler / volgzamer en paniekeriger dan in de voorgaande jaren. Voor zelfvertrouwen en impulsiviteit is alleen bij 6 t/m 3 jarigen een stijging te zien. In deze groep zet de positieve trend door, zij hebben meer zelfvertrouwen en zij reageren impulsiever dan in eerder jaren. Samenhang gezondheid en coping De ervaren gezondheid van jongeren en hun psychisch welbevinden hangen met elkaar samen. Jongeren die hun eigen gezondheid als minder goed ervaren, hebben een grotere kans ook een minder goede psychische gezondheid of een groter risico op psychosociale problemen te hebben. Daarnaast hebben jongeren die niet zo hoog scoren op ervaren gezondheid en psychisch welbevinden ook minder effectieve strategieën om problemen op te lossen: ze zijn docieler / volgzamer, paniekeriger en hebben minder zelfvertrouwen. Pesten Gepest worden Ongeveer 7% van de jongeren is de afgelopen maanden wel eens gepest via computer (internet) of telefoon. Bij de meeste jongeren die wel eens op deze manier gepest zijn, is dat maar of keer gebeurd. Ruim % van de jongeren wordt vaker dan eens per maand gepest. Veertien procent van de jongeren is in het laatste jaar wel eens gepest op een andere manier dan via de computer of telefoon. Ook hier is dat bij het grootste deel maar of keer voorgekomen. Drie procent wordt wat regelmatiger gepest. Er is een sterk verband tussen gepest worden en leeftijd: hoe ouder, hoe minder er gepest wordt. Percentage jongeren dat wordt gepest of zelf meedoet aan pesten gepest via computer of keer gepest via computer > x per maand andere manier gepest of keer andere manier gepest > x per maand zelf meegedaan met pesten of keer zelf meegedaan met pesten > x per maand Pesten t/m 5 jaar 6 t/m jaar 0 t/m 3 jaar Eén op de zes jongeren geeft aan in de laatste maanden wel eens te hebben gepest, jongens vaker dan meisjes

6 (% vs. %). De meesten zeggen dat ze maar of keer gepest hebben (3%), een klein deel doet dat wat vaker. Ook pesten neemt af met de leeftijd. Jongeren die wel eens gepest worden, zijn vaak jongeren die zelf ook pesten: ruim de helft (5%) van de jongeren die het laatste jaar of meer keer gepest zijn via computer of telefoon, pest zelf ook wel eens. Van de jongeren die niet worden gepest, pest 4% wel eens anderen. Pesten en psychisch welbevinden Jongeren die gepest worden (zowel via computer of telefoon als op andere manieren), scoren minder goed op psychisch welbevinden. Volgens de MHI-5 is slechts 6% van hen psychisch gezond, vergeleken met 85% van degenen die niet gepest worden. Zeven procent van de gepeste jongeren heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek, terwijl maar 3% van de niet-gepeste jongeren verhoogd scoort. Pesten en coping-stijl Als we kijken naar coping-stijlen, hebben jongeren die gepest worden een meer dociele / volgzame en paniekerige coping-stijl, en minder zelfvertrouwen dan jongeren die niet gepest worden. Jongeren die via computer / telefoon gepest worden, hebben daarnaast ook nog een meer impulsieve coping-stijl. Ook degenen die pesten hebben een meer dociele / volgzame en paniekerige coping-stijl en minder zelfvertrouwen dan jongeren die niet pesten. Trend pesten In 0 is net als in 007 onderscheid gemaakt in pesten via computer/telefoon en pesten op een andere manier. Het percentage jongeren dat is gepest, is ongeveer gelijk gebleven, namelijk 3%. In 003 werden meer jongeren gepest, %. De trend dat steeds minder jongeren zelf meedoen aan pesten zet door. In 003 pestte nog 5% van de jongeren zelf, in 007 was dat 8% en is 0 is dat 6 % van de jongeren. Vooral t/m 5 jarigen (3%) hebben minder zelf gepest dan in 007 (30%). Mishandeling Geestelijke mishandeling Getreiterd, gekleineerd of uitgescholden worden zijn voorbeelden van geestelijke mishandeling. Negen procent van de jongeren geeft aan wel eens geestelijk mishandeld te worden. Meestal gebeurt dit door personen van buiten de familie (6%), maar soms ook door ouders (%), andere familieleden (%) of in een relatie (<0,5%). Meisjes en jongens zijn ongeveer even vaak slachtoffer van geestelijke mishandeling en ook is er geen verschil tussen de drie leeftijdsgroepen. Lichamelijke mishandeling Onder lichamelijke mishandeling valt bijvoorbeeld geschopt, geslagen of vastgebonden worden. Drie procent van de jongeren wordt wel eens lichamelijk mishandeld. In de helft van de gevallen gebeurt dit door personen van buiten de familie. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes of tussen de leeftijdsgroepen. Ongewenste seksuele ervaringen Onder een ongewenste seksuele ervaring vallen alle seksuele handelingen, van zoenen, intiem betast worden tot met iemand naar bed gaan. Acht procent van de jongeren heeft wel eens tegen zijn zin een seksuele ervaring gehad, 3% geeft aan dat hij deze vraag niet wil beantwoorden. Er is een duidelijke toename te zien wat betreft ongewenste seksuele ervaringen met de leeftijd. Drie procent van de -5 jarigen, 8% van de 6 t/m jarigen en % van de 0 t/m 3 jarigen geeft aan ongewenste seksuele ervaringen te hebben gehad. Meisjes (0%) rapporteren vaker dan jongens (4%) ongewenste seksuele ervaringen. Mishandeling en psychisch welbevinden Jongeren die geestelijk mishandeld zijn, hebben minder vaak een goede psychische gezondheid en een hoger risico op psychosociale problematiek dan jongeren die niet zijn mishandeld. Geestelijk mishandeling en psychosociale problematiek (%) psychosociale problematiek verhoogd 6 grensgeval 6 7 normaal psychische gezondheid ernstig ongezond 0 matig ongezond 3 licht ongezond 5 psychisch gezond geestelijk mishandeld niet geestelijk mishandeld

7 Een vergelijkbaar plaatje kan worden gegeven van jongeren die lichamelijk mishandeld zijn. De relatie tussen ongewenste seksuele ervaringen en een minder goed psychisch welbevinden is ook aanwezig, maar minder sterk dan bij lichamelijke of geestelijke mishandeling. Mishandeling en coping-stijlen Jongeren die lichamelijk mishandeld zijn, hebben een meer dociele / volgzame en veel paniekeriger coping-stijl dan jongeren die niet zijn mishandeld. Jongeren met ongewenste seksuele ervaringen of die geestelijk zijn mishandeld hebben een meer dociele / volgzame coping-stijl en zijn ook paniekeriger dan degenen zonder ongewenste seksuele ervaringen en die niet geestelijk mishandeld zijn. Jongeren die de vraag over ongewenste seksuele ervaringen niet willen beantwoorden, hebben in tegenstelling met 007 geen andere coping-stijlen dan degenen die deze vraag wel hebben beantwoord.. 7% licht, 44% matig en 33% psychisch ernstig ongezond op de MHI-5. Gedachten aan zelfdoding en coping Jongeren die wel eens aan zelfdoding hebben gedacht of wel eens een poging tot zelfdoding gedaan hebben, hebben een docieler / volgzamer en paniekeriger coping-stijl en minder zelfvertrouwen dan jongeren die dit nooit hebben gedaan. Trend zelfdoding Het aantal jongeren dat wel eens aan zelfdoding heeft gedacht of een zelfmoordpoging heeft gedaan, is ongeveer gelijk gebleven de laatste jaren. Trend mishandeling Er zijn in 0 geen veranderingen opgetreden in het aantal jongeren dat geestelijk of lichamelijk is mishandeld en in het aantal jongeren met ongewenste seksuele ervaringen t.o.v. 007, 003 en 8. Zelfdoding Gedachten aan zelfdoding Eén op de zeven jongeren heeft er de laatste maanden wel eens serieus over gedacht een eind aan zijn / haar leven te maken. Dit waren vaker meisjes dan jongens (8% vs. %). De meesten hebben hier een enkele keer (0%) aan gedacht, sommigen af en toe (3%) en % vaak of heel vaak. Poging tot zelfdoding Eén procent van de jongeren heeft (wel eens) pogingen gedaan om een einde aan zijn / haar leven te maken. Gedachten aan zelfdoding en pyschische gezondheid Jongeren die vaker aan zelfdoding hebben gedacht, hebben een minder goede psychische gezondheid en een hoger risico op psychosociale problematiek. Van de jongeren die nooit aan zelfdoding hebben gedacht, is ruim 0% psychisch gezond. Van degenen die (heel) vaak aan zelfdoding hebben gedacht, scoort slechts 6% psychisch gezond,

8 Gemeente Hardenberg Psychische gezondheid van jongeren van t/m 3 jaar in de gemeente Hardenberg gemeente gemeente gemeente Regio IJsselland Hardenberg 003 (%) Hardenberg 007 (%) Hardenberg 0 (%) 0 (%) Gezondheid Ervaren eigen gezondheid als goed jongens meisjes totaal Psychische gezondheid MHI-5 gezond licht ongezond 4 matig/ernstig ongezond Psychosociale problematiek SDQ normaal grensgeval verhoogd - 3 Pesten is wel eens gepest heeft zelf gepest Mishandeling geestelijk mishandeld lichamelijk mishandeld Het merendeel van de jongeren ervaart zijn of haar gezondheid als goed (80%). Er zijn meer jongens die hun gezondheid als goed ervaren dan meisjes (8% versus 77%). Sinds 003 is hierin weinig veranderd. In Hardenberg heeft 0% van de jongeren op basis van de MHI-5 een minder goede psychische gezondheid. Dit percentage ligt ongeveer gelijk aan de regio (8%). In 0 is 0% van de jongeren geestelijk mishandeld en 3% is lichamelijk mishandeld. Deze percentages komen overeen met de regio. Bijna 35% van de jongeren heeft wel eens een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Meestal gaat dit om het overlijden van een familielid of een geliefd persoon. Een verhoogde score op de SDQ is een indicatie voor psychosociale problemen. Negen procent van de jongeren in Hardenberg is een grensgeval of heeft een verhoogde score op de SDQ. Dit percentage ligt ongeveer gelijk aan de regio. Bijna 5% van de jongeren is in de laatste twaalf maanden wel eens gepest. Er is hierbij weinig verschil tussen jongens en meisjes. Zeventien procent van de jongeren geeft aan zelf te hebben meegedaan met pesten. Dit percentage is iets afgenomen sinds 003. Kennis- en Expertise Centrum Postbus BL Zwolle T E. I.

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Resultaten van het EMOVO-onderzoek

Resultaten van het EMOVO-onderzoek Dit rapport geeft een beeld van de psychische gezondheid van schoolgaande jongeren van 12-18 18 jaar in Noord- Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Meet de psychosociale aanpassing van de jeugdige. De SDQ wordt ingevuld door jeugdigen zelf (11-17 jaar) en ouders

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD, juni 2014 Toelichting: In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de regio in 2013 weergegeven. Daarna volgt een kolom met de bevindingen in de regio NOG

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012 Schoolprofiel E-MOVO HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Deze jongeren deden mee! Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl

Nadere informatie

Jeugdgezondheidsmonitor 2011. Strijen. Jongeren 12-18 jaar. Conclusies Strijen

Jeugdgezondheidsmonitor 2011. Strijen. Jongeren 12-18 jaar. Conclusies Strijen Jeugdgezondheidsmonitor 11 Jongeren 12-18 jaar Deze factsheet bevat de resultaten uit de Jeugdgezondheidsmonitor 12-18 jaar 11. Conclusies De conclusies bevatten de meest opvallende resultaten uit het

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Noord-Veluwe. Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Noord-Veluwe. Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Noord-Veluwe Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum Postbus 51 7300

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

19 Jongeren met een langdurig of ernstig ziek gezinslid; méér zorg dan mantelzorg. Resultaten van E-MOVO 2007

19 Jongeren met een langdurig of ernstig ziek gezinslid; méér zorg dan mantelzorg. Resultaten van E-MOVO 2007 19 Jongeren met een langdurig of ernstig ziek gezinslid; méér zorg dan mantelzorg Resultaten van E-MOVO 2007 2010 Ruim een kwart van de jongeren in de regio Gelre-IJssel groeit op in een gezin met een

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt?

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 28 Havo 2e klas Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 40 Vmbo 2e klas 21 Vmbo 4e klas 46 Havo 4e klas 43 VWO 2e klas 24 VWO 4e klas Dit schoolrapport geeft inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 7/2013 Datum : 2 januari 2013 B&W datum : 2 januari 2013 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Evaluatie actieplan 2012 jeugdbeleid Aanleiding Op 17 april 2012

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Februari 2015 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Januari 2005 Instructie. (voor te lezen aan proefpersoon) Mensen kunnen getroffen worden door belastende gebeurtenissen. Wij vragen u of u dergelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

GO Jeugd 2008. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân. Beknopte provinciale rapportage

GO Jeugd 2008. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân. Beknopte provinciale rapportage GO Jeugd 2008 Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Beknopte provinciale rapportage Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar

Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid

Nadere informatie

OInleiding1c Psychische ongezondheid Psychische problemen Ervaren gezondheid Eenzaamheid

OInleiding1c Psychische ongezondheid Psychische problemen Ervaren gezondheid Eenzaamheid OInleiding 1 c Depressie is één van de belangrijkste psychische stoornissen waar met preventie gezondheidswinst is te behalen. Depressie is daarom als landelijk speerpunt gekozen. In deze factsheet zal

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren GIDS VOOR OUDERS Zippy s Vrienden Sociaal-emotioneel leren PARTNERSHIP FOR Good mental health for children - for life www.zippysvrienden.nl Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het Zippy

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Noordenveld

Jeugd in cijfers Gemeente Noordenveld Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie