Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo"

Transcriptie

1 Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp beschreven a. de vergelijking van de resultaten van jongeren in met die van jongeren in de rest van Zaanstreek- Waterland; b. de resultaten binnen naar geslacht, leeftijd, onderwijstype; c. de verschillen voor tussen en De leeswijzer voor de tabellen van en Zaanstreek-Waterland; 3. Tabellen met resultaten van gemeente en van Zaanstreek-Waterland; 4. Tabellen met resultaten per wijk, voor de 4 sociale wijkteams: a. Purmer Noord en Zuid b. Overwhere en Wheermolen c. Centrum en Gors d. Weidevenne 5. Informatie over de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo. 1 Samenvatting In het schooljaar hebben 6883 jongeren die wonen in de regio Zaanstreek-Waterland (ZW) de Emovo-vragenlijst bruikbaar ingevuld. In de gemeente deden 1662 jongeren mee aan Emovo, dat is 80% van alle tweede- en vierdeklassers van het reguliere onderwijs. Jongeren die schoolgaan buiten ZW (14%) zijn, via uitwisseling van gegevens tussen GGD-en, meegenomen in deze rapportage. In 2010 deden regionaal 5361 jongeren mee, waarvan 1471 uit. Vanuit deden meer tweedeklassers (874) dan vierdeklassers (787) mee en meer vmbo-leerlingen (965) dan havo/vwo-leerlingen (697). In heeft 80% van de jongeren een westerse achtergrond, dat is gelijk aan de regio (81%). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers uit stemt overeen met die van de deelnemers uit de regio: 14,5 jaar. In wonen meer jongeren in een eenoudergezin dan in de rest van de regio. En minder jongeren in wonen bij beide ouders dan in de regio. Algemeen In het algemeen gaat het goed met de jongeren in. Zo ervaren vrijwel alle jongeren een goede gezondheid, heeft het merendeel het naar de zin op school en voelen ruim negen van de tien jongeren zich begrepen door hun ouders. Positief is bovendien dat, ten opzichte van 2010, alcohol- en drugsgebruik is gedaald. De jongeren in scoren minder goed op gezondheid en welzijn in vergelijking met de regio. Er is daarom in nog een aanzienlijke gezondheidswinst te boeken via het bevorderen van gezond gedrag.

2 School Jongeren in spijbelen vaker dan jongeren in de regio. Verder zijn er geen verschillen met de regio. Eén op de elf jongeren in vindt het op school niet leuk of vreselijk. Binnen hebben jongens het minder naar de zin dan meisjes. Eén op de tien jongeren heeft in afgelopen maand gespijbeld. Spijbelen komt vaker voor in de vierde klas en op het vmbo. Jongens spijbelen vaker dan meisjes. In vergelijking met 2010 spijbelen jongeren in minder vaak. Gezondheid en welzijn In ervaren meer jongeren de eigen gezondheid als niet zo best of slecht dan in de regio. In vergelijking met de regio zijn er in ook meer jongeren psychisch ongezond en lopen meer jongeren risico op psychosociale problemen (gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met prosociaalgedrag). Er worden door jongeren in meer ingrijpende gebeurtenissen gemeld m.b.t. de thuissituatie dan elders in de regio. Ruim eenderde van de jongeren in heeft één of meer allergische aandoeningen (zoals diabetes mellitus of eczeem), dit is vergelijkbaar met de regio. Allergieën komen vaker voor bij niet-westerse jongeren dan bij westerse jongeren. Vier op de tien jongeren heeft één of meer chronische aandoeningen (zoals astma of bronchitis, diabetes mellitus, eczeem, ADHD, migraine) dit is even vaak als in de regio. Eén op de acht jongeren loopt een verhoogd risico op psychosociale problemen. Meisjes lopen meer risico op psychosociale problemen en met name emotionele problemen dan jongens. Jongens hebben vaker gedragsproblemen en vertonen minder prosociaal gedrag dan meisjes. Psychosociale problemen komen vaker voor op het vmbo dan op havo/vwo. Ruzie van ouders en echtscheiding komen vaker voor op het vmbo dan op havo/vwo. In vergelijking met de Emovo-resultaten van in 2010 zijn er in minder jongeren die serieuze gedachten hebben over zelfdoding. Sociale media en veiligheid In voelen meer jongeren zich in het ov en op het station onveilig dan in de regio. In kunnen minder jongeren met hun ouders praten over problemen en voelen minder jongeren zich begrepen door hun ouders dan in de regio. Met betrekking tot pesten op school en pesten-online, problematisch gebruik van sociale media, internet en gamen verschilt niet van de regio. Binnen voelt een derde van de jongeren zich weleens onveilig. Meisjes voelen zich vaker onveilig dan jongens. Twee op de tien jongeren uit hebben ooit te maken gehad met geestelijke of lichamelijke mishandeling. Pesten op school en pesten via internet komt in weinig voor. Jongens pesten vaker dan meisjes, ook jongeren op vmbo en nietwesterse jongeren pesten vaker. M.b.t. sociale media en gamen lopen meisjes meer risico op problematisch gebruik van sociale media en jongens lopen meer risico op problematisch gamen. Bijna alle jongeren kunnen met hun ouders praten over problemen. Ook voelen jongeren zich veelal door hun ouders begrepen. Westerse jongeren kunnen beter met hun ouders praten en voelen zich meer begrepen dan niet-westerse jongeren. In vergelijking met 2010 is het pesten op school afgenomen in. Voeding en beweging In ontbijten de jongeren minder vaak dan in de regio. De jongeren in zijn minder lichamelijk actief dan de jongeren in de regio. Ook komt inactiviteit door beeldschermgebruik in meer voor dan in de regio. Tevens is het percentage jongeren dat dagelijks lopend of op de fiets naar school gaat, lager dan in de regio. Binnen wordt minder vaak ontbeten door meisjes en door niet-westerse jongeren. Jongens en westerse jongeren bewegen vaker gemiddeld minstens een uur per dag, ze zijn ook vaker lid van een sportvereniging. Daarentegen is het beeldschermgebruik van jongens hoger dan van meisjes. Tweedeklassers bewegen meer en komen vaker lopend of fietsend naar school. Jongeren op havo/vwo hebben een gezonder eetpatroon dan jongeren op vmbo, ze eten meer groente en fruit en ontbijten vaker. Jongeren met een niet-westerse achtergrond eten vaker dagelijks groente. In vergelijking met 2010 komen meer jongeren dagelijks lopend of fietsend naar school. Alcohol, roken, drugs Een ruime meerderheid van de ouders in gedoogt het alcoholgebruik van hun kind. Daarmee is vergelijkbaar met de regio. Het alcoholgebruik onder jongeren ligt in hoger dan elders in de regio. Binnen wordt het alcoholgebruik het meest gedoogd door ouders van jongens, door ouders van vierdeklassers en door westerse ouders. Eenderde van de jongeren heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. Eén op de zes jongeren is aangeschoten of dronken geweest in de maand voorafgaand aan het onderzoek en ruim een op de vijf jongeren heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek aan binge drinken gedaan. Er wordt het meest gerookt in de vierde klas, op het vmbo en in. 2

3 Eén op de tien jongeren in heeft ooit softdrugs gebruikt. Maar weinig jongeren hebben recent soft- of harddrugs gebruikt. Drinken, roken en blowen komt allemaal vaker voor in de vierde klas dan in de tweede klas. Drinken, roken en blowen gebeurt meer door jongeren die vmbo doen dan door jongeren die op havo/vwo zitten. In vergelijking met 2010 is het gebruik van tabak, alcohol en drugs afgenomen onder de jongeren in de gemeente. Seksualiteit In zijn meer jongeren seksueel actief dan in de regio. Onveilig vrijen komt vaker voor in dan in de regio. In is in deze leeftijdsgroep ruim één op de zes jongeren seksueel actief. Binnen de gemeente betreft het meer vierdeklassers en vmbo ers. De helft van de seksueel actieven heeft weleens geslachtsgemeenschap zonder condoom. Een kleine groep heeft weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad. Zeven op de tien jongeren vindt homoseksualiteit normaal en bijna een kwart jongeren denkt dat homoseksuele jongens en meisjes op hun school eerlijk kunnen uitkomen voor hun geaardheid. Jongeren op het vmbo en jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn minder tolerant omtrent homoseksualiteit. In vergelijking met 2010 hebben in de gemeente minder jongeren onveilige seks en minder jongeren een ongewenste seksuele ervaring gehad. Ten opzichte van 2010 beschouwen meer jongeren homoseksualiteit als normaal. Speerpunten voor de jeugd in de Nota gezondheidsbeleid van : gezond gewicht (JOGG), minder alcohol en genotmiddelen, en aandacht voor suïcidale gevoelens. 2 Leeswijzer In de hiernavolgende tabellen zijn de resultaten van Emovo van de gemeente (blauw-turquoise) en van de regio Zaanstreek-Waterland (blauw-oranje) weergegeven. De resultaten in percentages- zijn uitgesplitst naar geslacht, klas, schooltype en achtergrond. Ook zijn de resultaten van Emovo 2010 weergegeven. Significante verschillen tussen en 2010 zijn aangegeven met een pijl. Daarnaast zijn de resultaten van de jongeren uit getoetst op verschillen met de resultaten van alle jongeren die wonen in Zaanstreek-Waterland. De blauw-oranje Zaanstreek-Waterland tabellen geven de resultaten weer van alle jongeren in de regio. De uitsplitsingen maken het mogelijk om resultaten van groepen jongeren binnen de gemeente te vergelijken met vergelijkbare groepen jongeren in Zaanstreek-Waterland. Let op! In de kolommen waar de gemeentecijfers worden vergeleken met de regiocijfers of met de resultaten uit 2010, zijn gegevens getoetst (p<0,05); een aangegeven verschil betekent dat de kans dat een gevonden verschil op toeval berust kleiner is dan 5%. Door de grote aantallen wordt binnen een verschil tussen groepen al snel statistisch significant. We hebben ervoor gekozen verschillen tussen 2 groepen binnen te voorzien van *, indien het verschil behalve statistisch significant, ook relevant is. Dit betekent concreet dat het verschil een * krijgt indien: o Het een verschil betreft van 3% of meer, indien het laagste percentage < 10%; o Het een verschil betreft van 5% of meer, indien het laagste percentage 10% tot 30% is; o Het een verschil betreft van 7% of meer, indien het laagste percentage > 30%. 3

4 3 Tabel Emovo Jongeren 2013/ /2014 tov 2010 tov ZW jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Algemene kenmerken Niet-westerse achtergrond Zit op havo/vwo Woont bij beide eigen ouders * 73* Eenoudergezin * 19* 2. School Vindt het op school niet leuk of vreselijk Afgelopen maand > 3 dagen afwezig door ziekte * 7* * 10* Afgelopen maand gespijbeld * 8* 6* 14* 11* 8* Afgelopen maand > 3 uur gespijbeld * 5* *= significant verschillend én relevant verschil binnen gemeente; / = significant verschillend tussen gemeente en gemeente 2010 of tussen gemeente en regio. 1 jongeren die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in 1 huis wonen of jongeren waarvan de ouders coouderschap hebben. 2 jongeren die in een eenoudergezin wonen, wonen echt bij één ouder, dus niet met de nieuwe partner van de ouder 4

5 Tabel Emovo Zaanstreek-Waterland Jongeren Zaanstreek-Waterland allen 2013/2014 allen /2014 tov 2010 jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet -westers westers Aantal (n) Percentage (%) Algemene kenmerken Niet-westerse achtergrond Zit op havo/vwo Woont bij beide eigen ouders Eenoudergezin School Vindt het op school niet leuk of vreselijk Afgelopen maand > 3 dagen afwezig door ziekte Afgelopen maand gespijbeld Afgelopen maand > 3 uur gespijbeld jongeren die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in 1 huis wonen of jongeren waarvan de ouders coouderschap hebben. 4 jongeren die in een eenoudergezin wonen, wonen echt bij één ouder, dus niet met de nieuwe partner van de ouder. 5

6 Jongeren 2013/ /2014 tov 2010 tov ZW jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Gezondheid en welzijn Ervaart gezondheid als niet zo best of slecht 4 3 2* 5* Eén of meer chronische aandoeningen * 52* Eén of meer allergieën * 34* Psychisch ongezond (MHI-5) * 27* Verhoogd risico op psychosociale problemen (SDQ) 7 : * 18* * 11* emotionele problemen * 18* gedragsproblemen * 8* * 6* hyperactiviteit problemen met leeftijdsgenoten - problemen met prosociaal gedrag Afgelopen jaar serieuze gedachten over zelfdoding Afgelopen jaar poging tot zelfdoding ondernomen * 10* * 6* * 9* * 11* * 22* * 14* 1,9 3 < Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt: - regelmatige ruzies ouders 30 nb 26* 34* * 26* 37* 28* - echtscheiding 27 nb * 30* 29* 24* geldproblemen ouders 18 nb 15* 22* * 17* *= significant verschillend én relevant verschil binnen gemeente; / = significant verschillend tussen gemeente en gemeente 2010 of tussen gemeente en regio. 5 betreft aandoeningen die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 6 betreft allergieën die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 7 SDQ waarde ongunstig en grensgebied. 6

7 Jongeren Zaanstreek-Waterland allen 2013/2014 allen /2014 tov 2010 jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Gezondheid en welzijn Ervaart gezondheid als niet zo best of slecht Eén of meer chronische aandoeningen Eén of meer allergieën Psychisch ongezond (MHI-5) Verhoogd risico op psychosociale problemen (SDQ) 10 : Emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit problemen met leeftijdsgenoten - problemen met prosociaal gedrag Afgelopen jaar serieuze gedachten over zelfdoding Afgelopen jaar poging tot zelfdoding ondernomen ,7 3 0,8 3 1,8 1,6 2 0,8 1,9 1,7 Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt: - regelmatige ruzies ouders 27 nb echtscheiding 23 nb geldproblemen ouders 15 nb betreft aandoeningen die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 9 betreft allergieën die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 10 SDQ waarde ongunstig en grensgebied. 7

8 Jongeren 2013/ /2014 tov 2010 tov ZW jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Sociale veiligheid en media Wordt regelmatig 11 op school gepest ( 2 keer per maand) Pest regelmatig² anderen op school ( 2 keer per maand) Wordt regelmatig² gepest via internet Pest zelf regelmatig anderen via internet Ooit geestelijk en/of lichamelijk mishandeld * 3* 6* 3* * 2* 4 3 5* 2* 6* 3* 1,7 nb < ,9 nb 1 1 <1 1 1 <1 - < * 25* Problematisch gamen 6 nb 10* 1* Problematisch gebruik sociale media 9 nb 5* 12* * 7* 12* 8* Voelt zich weleens onveilig * 44* * 29* op station of in het o.v * 25* op straat buiten eigen buurt Kan met ouders praten, bij problemen Voelt zich begrepen door ouders * 16* nb * 96* * 93* *= significant verschillend én relevant verschil binnen gemeente; / = significant verschillend tussen gemeente en gemeente 2010 of tussen gemeente en regio. 11 regelmatig houdt in 2 keer per maand of vaker. 8

9 Jongeren Zaanstreek-Waterland 2013/ /2014 tov 2010 tov ZW jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo westers Aantal (n) Percentage (%) Sociale veiligheid en media Wordt regelmatig 12 op school gepest ( 2 keer per maand) Pest regelmatig² anderen op school ( 2 keer per maand) Wordt regelmatig² gepest via internet Pest zelf regelmatig anderen via internet Ooit geestelijk en/of lichamelijk mishandeld , , ,3 nb 1,1 2 1,7 1,0 1,7 0,9 1,6 1,3 0,8 nb 1,2 0,5 0,7 1,0 1 0,6 1,1 0, Problematisch gamen 5 nb Problematisch gebruik sociale media 8 nb Voelt zich weleens onveilig op station of in het o.v op straat buiten eigen buurt Kan met ouders praten, bij problemen Voelt zich begrepen door ouders 95 nb regelmatig houdt in 2 keer per maand of vaker. 9

10 Jongeren 2013/ /2014 tov 2010 tov ZW jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet -westers westers Aantal (n) Percentage (%) Voeding en bewegen Ontbijt 5 of meer dagen per week * 75* * 85* 64* 83* Eet dagelijks fruit * 33* Eet 5 dagen fruit * 46* 47* 55* Eet dagelijks groente * 36* 42* 27* Eet 5 dagen groente * 81* 70* 77* Beweegt gemiddeld 1 uur of meer per dag Zit veel ( 2 uur per dag) voor computer of tv Is lid van een sportvereniging Fietst of loopt dagelijks naar school * 51* 66* 57* * 64* * 55* 57* 66* * 65* * 75* 59* 72* * 83* *= significant verschillend én relevant verschil binnen gemeente; / = significant verschillend tussen gemeente en gemeente 2010 of tussen gemeente en regio. 10

11 Jongeren Zaanstreek-Waterland allen 2013/2014 allen /2014 tov 2010 jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Voeding en bewegen Ontbijt 5 of meer dagen per week Eet dagelijks fruit Eet 5 dagen fruit Eet dagelijks groente Eet 5 dagen groente Beweegt gemiddeld 1 uur of meer per dag Zit veel ( 2 uur per dag) voor computer of tv Is lid van een sportvereniging Fietst of loopt dagelijks naar school

12 Jongeren 2013/ /2014 tov 2010 tov ZW jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Alcohol, roken en drugs Gerookt weleens * 28* 17* 35* 31* 18* Rookt minstens 1 keer per week * 10* 10* 2* 4* 8* Alcohol gedronken ooit * 68* 52* 42* 40* 50* Alcohol gedronken afgelopen maand * 53* 37* 30* 23* 36* Aangeschoten of dronken geweest afgelopen maand * 29* * 18* Binge drinken ( 5 drankjes bij 1 gelegenheid) afgelopen * 35* 25* 17* 14* 24* maand Ouders gedogen alcoholgebruik kind * 49* 35* 62* * 56* Softdrugs gebruikt ooit * 16* 12* 8* 7* 11* Softdrugs gebruikt afgelopen maand * 7* 6* 2* 3 5 Harddrugs gebruikt ooit 1,4 2, Harddrugs gebruikt afgelopen maand 0,6 1, <1 - - <1 *= significant verschillend én relevant verschil binnen gemeente; / = significant verschillend tussen gemeente en gemeente 2010 of tussen gemeente en regio. 13 ouders keuren het alcoholgebruik van hun kind goed of zeggen er niets van; heeft alleen betrekking op jongeren die alcohol drinken. 12

13 Jongeren Zaanstreek-Waterland allen 2013/2014 allen /2014 tov 2010 jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Alcohol, roken en drugs Gerookt weleens Rookt minstens 1 keer per week Alcohol gedronken ooit Alcohol gedronken afgelopen maand Aangeschoten of dronken geweest afgelopen maand Binge drinken ( 5 drankjes bij 1 gelegenheid) afgelopen maand Ouders gedogen alcoholgebruik kind Softdrugs gebruikt ooit Softdrugs gebruikt afgelopen maand , Harddrugs gebruikt ooit 1,7 4 1,8 1,6 0, ,4 0,5 2 Harddrugs gebruikt afgelopen maand 0,7 1,7 0,6 0,7 0,2 1,1 0,7 0,6 0,3 0,7 14 ouders keuren het alcoholgebruik van hun kind goed of zeggen er niets van; heeft alleen betrekking op jongeren die alcohol drinken. 13

14 Jongeren 2013/ /2014 tov 2010 tov ZW jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Seksualiteit Ervaring met geslachtsgemeenschap * 32* 22* 13* Geslachtsgemeenschap zonder condoom * 55* 36* 52* Geslachtsgemeenschap zonder condoom (als % van * 17* 10* 7* 8 9 totaal) Ongewenste seksuele ervaring gehad, weleens Beschouwt homoseksualiteit als normaal * 82* * 74* 62* 72* Van mening dat je op school eerlijk kunt uitkomen voor homoseksualiteit 23 nb 18* 28* 18* 28* 20* 27* *= significant verschillend én relevant verschil binnen gemeente; / = significant verschillend tussen gemeente en gemeente 2010 of tussen gemeente en regio. 15 van de jongeren die geslachtsgemeenschap hebben gehad. 14

15 Jongeren Zaanstreek-Waterland allen 2013/2014 allen /2014 tov 2010 jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo niet-westers westers Aantal (n) Percentage (%) Seksualiteit Ervaring met geslachtsgemeenschap Geslachtsgemeenschap zonder condoom Geslachtsgemeenschap zonder condoom (als % van , totaal) Ongewenste seksuele ervaring gehad, weleens Beschouwt homoseksualiteit als normaal Van mening dat je op school eerlijk kunt uitkomen voor homoseksualiteit 22 nb van de jongeren die geslachtsgemeenschap hebben gehad. 15

16 4 Tabellen Emovo vier Sociale Wijkteams Jongeren in Purmer Overwhere Purmer Purmer tov 2010 Purmer tov Overwhere Overwhere tov Overwhere tov 2013/2014 Aantal (n) Respons (%) Algemene kenmerken Niet-westerse achtergrond Zit op havo/vwo Woont bij beide eigen ouders Eenoudergezin School Vindt het op school niet leuk of vreselijk Afgelopen maand > 3 dagen afwezig door ziekte Afgelopen maand gespijbeld Afgelopen maand > 3 uur gespijbeld Purmer = Purmer Noord en Purmer Zuid Overwhere = Overwhere en Wheermolen / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 17 jongeren die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in 1 huis wonen of jongeren waarvan de ouders coouderschap hebben. 18 jongeren die in een eenoudergezin wonen, wonen echt bij één ouder, dus niet met de nieuwe partner van de ouder. 16

17 Jongeren in Centrum Weidevenne Centrum Centrum tov 2010 Centrum tov Weidevenne Weidevenne tov Weidevenne tov 2013/2014 Aantal (n) Respons (%) Algemene kenmerken Niet-westerse achtergrond Zit op havo/vwo Woont bij beide eigen ouders Eenoudergezin School Vindt het op school niet leuk of vreselijk Afgelopen maand > 3 dagen afwezig door ziekte Afgelopen maand gespijbeld Afgelopen maand > 3 uur gespijbeld Centrum = Centrum en Gors 3 9 1,3 7 3 / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 19 jongeren die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in 1 huis wonen of jongeren waarvan de ouders coouderschap hebben. 20 jongeren die in een eenoudergezin wonen, wonen echt bij één ouder, dus niet met de nieuwe partner van de ouder 17

18 Jongeren in Purmer Overwhere Purmer Purmer tov 2010 Purmer tov Overwhere Overwhere tov Overwhere tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Gezondheid en welzijn Ervaart gezondheid als niet zo best of slecht Eén of meer chronische aandoeningen Eén of meer allergieën Psychisch ongezond (MHI-5) Verhoogd risico op psychosociale problemen (SDQ) 23 : emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit problemen met leeftijdsgenoten - problemen met prosociaal gedrag Afgelopen jaar serieuze gedachten over zelfdoding Afgelopen jaar poging tot zelfdoding ondernomen ,1 3 1,9 4 1,9 Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt: - regelmatige ruzies ouders 30 nb 30 nb 30 - echtscheiding 25 nb 31 nb 27 - geldproblemen ouders 19 nb 25 nb 18 Purmer = Purmer Noord en Purmer Zuid Overwhere = Overwhere en Wheermolen / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 21 betreft aandoeningen die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 22 betreft allergieën die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 23 SDQ waarde ongunstig en grensgebied. 18

19 Jongeren in Centrum Weidevenne Centrum Centrum tov 2010 Centrum tov Weidevenne Weidevenne tov Weidevenne tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Gezondheid en welzijn Ervaart gezondheid als niet zo best of slecht 4 4 1,8 4 4 Eén of meer chronische aandoeningen Eén of meer allergieën Psychisch ongezond (MHI-5) Verhoogd risico op psychosociale problemen (SDQ) 26 : emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit problemen met leeftijdsgenoten - problemen met prosociaal gedrag Afgelopen jaar serieuze gedachten over zelfdoding Afgelopen jaar poging tot zelfdoding ondernomen ,6 2,5 1,9 Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt: - regelmatige ruzies ouders 32 nb 29 nb 30 - echtscheiding 36 nb 23 nb 27 - geldproblemen ouders 20 nb 12 nb 18 Centrum = Centrum en Gors / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 24 betreft aandoeningen die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 25 betreft allergieën die al dan niet door een arts zijn vastgesteld. 26 SDQ waarde ongunstig en grensgebied. 19

20 Jongeren in Purmer Overwhere Purmer Purmer tov 2010 Purmer tov Overwhere Overwhere tov Overwhere tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Sociale veiligheid en media Wordt regelmatig 27 op school gepest ( 2 keer per maand) Pest regelmatig² anderen op school ( 2 keer per maand) Wordt regelmatig² gepest via internet Pest zelf regelmatig anderen via internet Ooit geestelijk en/of lichamelijk mishandeld ,1 nb 3 nb 1,7 0,8 nb 1,4 nb 0, Problematisch gamen 6 nb 6 nb 6 Problematisch gebruik sociale media 8 nb 10 nb 9 Voelt zich weleens onveilig op station of in het o.v op straat buiten eigen buurt Kan met ouders praten, bij problemen Voelt zich begrepen door ouders 95 nb 94 nb / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 27 regelmatig houdt in 2 keer per maand of vaker. 20

21 Jongeren in Centrum Weidevenne Centrum Centrum tov 2010 Centrum tov Weidevenne Weidevenne tov Weidevenne tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Sociale veiligheid en media Wordt regelmatig 28 op school gepest ( 2 keer per maand) Pest regelmatig² anderen op school ( 2 keer per maand) Wordt regelmatig² gepest via internet Pest zelf regelmatig anderen via internet Ooit geestelijk en/of lichamelijk mishandeld nb 0,5 nb 1,7 - nb 0,7 nb 0, Problematisch gamen 5 nb 5 nb 6 Problematisch gebruik sociale media 7 nb 9 nb 9 Voelt zich weleens onveilig op station of in het o.v op straat buiten eigen buurt Kan met ouders praten, bij problemen Voelt zich begrepen door ouders 95 nb 93 nb / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 28 regelmatig houdt in 2 keer per maand of vaker. 21

22 Jongeren in Purmer Overwhere Purmer Purmer tov 2010 Purmer tov Overwhere Overwhere tov Overwhere tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Voeding en bewegen Ontbijt 5 of meer dagen per week Eet dagelijks fruit Eet 5 dagen fruit Eet dagelijks groente Eet 5 dagen groente Beweegt gemiddeld 1 uur of meer per dag Zit veel ( 2 uur per dag) voor computer of tv Is lid van een sportvereniging Fietst of loopt dagelijks naar school / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 22

23 Jongeren in Centrum Weidevenne Centrum Centrum tov 2010 Centrum tov Weidevenne Weidevenne tov Weidevenne tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Voeding en bewegen Ontbijt 5 of meer dagen per week Eet dagelijks fruit Eet 5 dagen fruit Eet dagelijks groente Eet 5 dagen groente Beweegt gemiddeld 1 uur of meer per dag Zit veel ( 2 uur per dag) voor computer of tv Is lid van een sportvereniging Fietst of loopt dagelijks naar school / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 23

24 Jongeren in Purmer Overwhere Purmer Purmer tov 2010 Purmer tov Overwhere Overwhere tov Overwhere tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Alcohol, roken en drugs Gerookt weleens Rookt minstens 1 keer per week Alcohol gedronken ooit Alcohol gedronken afgelopen maand Aangeschoten of dronken geweest afgelopen maand Binge drinken ( 5 drankjes bij 1 gelegenheid) afgelopen maand Ouders gedogen alcoholgebruik kind Softdrugs gebruikt ooit Softdrugs gebruikt afgelopen maand Harddrugs gebruikt ooit 1,3 1,5 2,5 4 1,4 Harddrugs gebruikt afgelopen maand - 0,8 1,4 1,5 0,6 / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 29 ouders keuren het alcoholgebruik van hun kind goed of zeggen er niets van; heeft alleen betrekking op jongeren die alcohol drinken. 24

25 Jongeren in Centrum Weidevenne Centrum Centrum tov 2010 Centrum tov Weidevenne Weidevenne tov Weidevenne tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Alcohol, roken en drugs Gerookt weleens Rookt minstens 1 keer per week Alcohol gedronken ooit Alcohol gedronken afgelopen maand Aangeschoten of dronken geweest afgelopen maand Binge drinken ( 5 drankjes bij 1 gelegenheid) afgelopen maand Ouders gedogen alcoholgebruik kind Softdrugs gebruikt ooit Softdrugs gebruikt afgelopen maand Harddrugs gebruikt ooit - 5-1,6 1,4 Harddrugs gebruikt afgelopen maand ,6 / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 30 ouders keuren het alcoholgebruik van hun kind goed of zeggen er niets van; heeft alleen betrekking op jongeren die alcohol drinken. 25

26 Jongeren in Purmer Overwhere Purmer Purmer tov 2010 Purmer tov Overwhere Overwhere tov Overwhere tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Seksualiteit Ervaring met geslachtsgemeenschap Geslachtsgemeenschap zonder condoom Geslachtsgemeenschap zonder condoom (als % van totaal) Ongewenste seksuele ervaring gehad, weleens Beschouwt homoseksualiteit als normaal Van mening dat je op school eerlijk kunt uitkomen voor homoseksualiteit 21 nb 22 nb 23 / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 31 van de jongeren die geslachtsgemeenschap hebben gehad. 26

27 Jongeren in Centrum Weidevenne Centrum Centrum tov 2010 Centrum tov Weidevenne Weidevenne tov Weidevenne tov 2013/2014 Aantal (n) Percentage (%) Seksualiteit Ervaring met geslachtsgemeenschap Geslachtsgemeenschap zonder condoom Geslachtsgemeenschap zonder condoom (als % van totaal) Ongewenste seksuele ervaring gehad, weleens Beschouwt homoseksualiteit als normaal Van mening dat je op school eerlijk kunt uitkomen voor homoseksualiteit 26 nb 25 nb 23 / = significant verschillend tussen en 2010 of tussen wijk en gemeente. 32 van de jongeren die geslachtsgemeenschap hebben gehad. 27

28 5 Over de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo In het schooljaar is Emovo uitgevoerd op alle 19 scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Zaanstreek-Waterland (ZW). Leerlingen uit klas 2 en klas 4 hebben via internet vragen beantwoord over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De leerlingen konden na het invullen van de vragenlijst hun persoonlijke gezondheidsprofiel lezen en doorklikken naar relevante websites voor voorlichting en advies. Nadat de jongeren op school de vragenlijst hadden ingevuld, hebben doktersassistenten bij hen lengte en gewicht gemeten en de BMI vastgesteld. Cijfers over overgewicht, normaal gewicht en ondergewicht voor uw gemeente staan niet in dit verslag, maar volgen in een aparte rapportage. Het is de tweede keer dat Emovo is uitgevoerd in ZW. In 2010 was deelname aan het onderzoek volledig anoniem. Schooljaar waren de resultaten per leerling in te zien door de aan de school verbonden jeugdarts en - verpleegkundige van de GGD. Op basis van de gegeven antwoorden is een deel van de leerlingen opgeroepen voor een gesprek. Door het onderzoek op school uit te voeren, verbetert de respons en de kwaliteit van de gegevensverzameling. Op basis van de verzamelde gegevens schetst de GGD een gezondheidsprofiel van de jongeren per school en per gemeente. Scholen, gemeenten en regionale instellingen kunnen met deze profielen gericht werken aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van jongeren. Voor de samenstelling van de vragenlijst en de voorlichtingsadviezen is gebruik gemaakt van de landelijke standaardvragen en adviezen uit de monitor Jeugdgezondheid van GGD GHOR Nederland en RIVM. GGD Zaanstreek-Waterland heeft Emovo gelijktijdig met de overige GGD-en in Noord-Holland uitgevoerd. Gegevens van 99 jongeren (6%) die schoolgaan in een andere GGD-regio zijn via de betreffende GGD verkregen en meegenomen in het gemeenteprofiel van. In totaal deden meer dan leerlingen uit Noord- Holland mee aan Emovo. Colofon Uitgave GGD Zaanstreek-Waterland, maart 2015 Auteurs Monique Heemskerk, Jantine Voordouw Contactpersoon Monique Heemskerk, Website voor vragenlijst en voor meer gegevens over het Emovo-onderzoek Gebruik van gegevens is toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: GGD Zaanstreek-Waterland. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren, gemeente. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo , maart

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

gemeentebestuur VERZONDEH De gemeenteraad van Purmerend datum 2 juli 2015 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

gemeentebestuur VERZONDEH De gemeenteraad van Purmerend datum 2 juli 2015 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 De gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1209930 Betreft: resultaten jeugdmonitor

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE ENKHUIZEN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HOORN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE TEXEL EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en

Nadere informatie

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren op? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Castricum? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Castricum? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Heiloo? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Heiloo? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente GGD Twente is onderdeel van Regio Twente Internet ggdtwente.nl E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Hoe gaat het met de jongeren op Teel? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Inleiding In de periode september tot en met december 2016 is voor de 6e keer Emovo uitgevoerd onder 2e en 4e klassers van scholen voor

Nadere informatie

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN Regio Gelderland Midden Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2007 INLEIDING Een kerntaak van de sector Volksgezondheid van Hulpverlening Gelderland Midden,

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Medemblik? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Medemblik? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf.

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf. 2e klas Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. De gegevens

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Inleiding In de periode september tot en met december 2016 is voor de 6e keer Emovo uitgevoerd onder 2e en 4e klassers

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Langedijk? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Langedijk? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in NoordHolland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie