Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor jongeren 12 tot 24 jaar"

Transcriptie

1 Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland voor de vierde keer een monitor onder jongeren van 12 t/m 23 jaar uitgevoerd. Eerst zijn jongeren uitgenodigd om via internet de vragenlijst in te vullen. Daarna is een steekproef van non respondenten een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. Ruim 3600 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. De onderwerpen: Alcoholgebruik, Genotmiddelen, Psychosociale gezondheid, Seksueel gedrag en Voeding, beweging en gewicht zijn in vijf afzonderlijke fact sheets behandeld. Achtergronden, resultaten voor de regio en per gemeente zijn daarin opgenomen. In deze factsheet een samenvatting van de belangrijkste resultaten voor de totale groep 12 t/m 23 jarigen. De belangrijkste uitkomsten zijn bij elkaar gezet in een overzichtstabel. Daarnaast is gekeken naar de samenhang van gedragingen en (ervaren) psychosociale en fysieke gezondheid. Op basis van al deze uitkomsten worden aanbevelingen gedaan voor beleid. Factsheet Samenvatting en aanbevelingen 2011 Regio IJsselland

2 Samenvatting Met de meeste jongeren gaat het goed De totale onderzoeksgroep bestond uit 3654 jongeren. Hiervan was 39% jongens en 61% meisjes. Ingedeeld naar leeftijd valt 46% in de jongste leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar, 30% valt in de groep 16 t/m 19 jaar en 24% 20 t/m 23 jaar. Een ruime meerderheid, 87% volgt onderwijs. Met de meeste jongeren gaat het goed. Gevraagd naar hoe ze hun eigen gezondheid in het algemeen vinden, zegt 85% van de jongeren goed of heel goed. Jongens beoordelen hun gezondheid positiever dan meisjes. De oudere jongeren hebben een minder goede ervaren gezondheid dan de jongeren. Deze goede ervaren gezondheid wordt bevestigd door de uitkomsten van 2 verschillende vragenlijsten om psychische gezondheid te meten, te weten de MHI-5 en de SDQ. De scores op deze vragen laten zien dat resp. 83% tot 90% in goede psychische gezondheid verkeert. Ook hier blijkt dat jongens en de jongere leeftijdsgroep beter scoren op psychische gezondheid. Dit beeld wijkt niet af van Clustering: samenhang van gedrag Voor de schoolgaande jongeren is gekeken hoe verschillende vormen van (on)gezond gedrag met elkaar samenhangen. Zo ontstaan er clusters. Dit zijn groepen schoolgaande jongeren, die in meer of mindere mate overeenkomstig gedrag vertonen. Vervolgens zijn een aantal kenmerken van de groep (leeftijd, geslacht, opleiding 1 en woon-, thuissituatie) en de coping stijl 23 bekeken. Clustering is een manier om een beeld te krijgen van de risicogroepen. Het laat zien dat gedragingen samenhang vertonen en dat ze bij bepaalde groepen meer voorkomen. Hiermee kunnen preventieve activiteiten gericht worden ingezet. Op basis van de clustering kunnen er drie groepen schoolgaande jongeren onderscheiden worden. Daarnaast is er een kleine groep (13%) niet schoolgaand. Cluster 1. Jongeren die zich goed voelen en gezond gedragen De jongeren waar het goed mee gaat en die ook gezond gedrag vertonen, vinden we vooral in dit cluster. Hierin zit 32% van de totale groep schoolgaande jongeren. Jongeren in dit cluster voldoen vaker aan bijna alle vormen van gezond gedrag: de ervaren gezondheid is goed, evenals de score op psychisch welbevinden er zijn weinig alcoholdrinkers ze roken nauwelijks en gebruiken geen wiet minder spijbelaars, weinig gepest, minder zelfdodinggedachten ze ontbijten vaker 5-7 dagen per week ze zijn vaker voldoende lichamelijk actief ze hebben minder overgewicht nauwelijks jongeren met vreetbuien Kenmerken van deze jongeren gemiddelde leeftijd: 13,6 jaar meer jongens dan meisjes ruim 90% op voortgezet onderwijs, 25% in de brugklas en 40% op HAVO/ VWO Coping-stijl meer zelfvertrouwen en minder paniekerig en minder volgzaam dan niet lekker in je vel jongeren 1 In de beschrijving van opleidingsniveau is rekening gehouden met de verdeling van leeftijd en geslacht over de clusters. 2. Coping is het vermogen om te kunnen omgaan met het nemen van beslissingen. Er zijn 4 dimensies: volgzaam (dociel), paniekerig of impulsief zijn ineffectieve coping-stijlen, zelfvertrouwen is juist een effectieve coping-stijl. Voor meer informatie zie fact sheet Psychosociale gezondheid. 3. Verschillen in coping-stijlen zijn gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd en geslacht.

3 Cluster 2. Jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Er is ook een groep jongeren die zich minder goed voelt en slecht scoort op psychische gezondheid. Dit is 17% van de totale (schoolgaande) groep. Jongeren in dit cluster lijken niet lekker in hun vel te zitten: ze hebben een minder goede ervaren gezondheid ze scoren laag op psychisch welbevinden veel jongeren worden gepest of pesten anderen ze hebben vaker aan zelfdoding gedacht meer jongeren hebben vreetbuien ze zijn vaker ziek thuis gebleven ze voldoen minder vaak aan de beweegnorm ze kijken vaker meer dan 2 uur per dag naar een beeldscherm (televisie / computer) Kenmerken van deze jongeren gemiddelde leeftijd: 15,7 jaar meer meisjes ca. 1/3 op HAVO/VWO, 20% op MBO en 14% op HBO/universiteit Coping-stijl volgzamer en paniekeriger dan andere jongeren. minder zelfvertrouwen dan jongeren uit gezond gedrag cluster Cluster 3.Combinatie van ongezonde gedragingen. In deze groep zie je dat ongezonde gedragingen vaak samengaan. Deze jongeren scoren minder goed op ervaren gezondheid. De helft van de 12 t/m 23 jarigen zit in dit cluster. Jongeren in het ongezond gedrag cluster laten vaker risicovol gedrag zien. de ervaren gezondheid is minder goed dan gezond gedrag jongeren score op psychisch welbevinden is gelijk aan gezond gedrag jongeren ze drinken vaker alcohol en zijn vaker dronken zijn geweest in de laatste 4 weken ze roken en gokken meer ze hebben vaker ooit wiet/hasj of harddrugs gebruikt ze spijbelen vaker ze zijn minder lichamelijk actief dan gezond gedrag jongeren ze hebben meer overgewicht Kenmerken van deze jongeren 51% van de totale groep gemiddelde leeftijd: 16 jaar evenveel jongens als meisjes bijna 1/3e op MBO, 1/3e op HAVO/VWO en 1/5e HBO/universiteit Coping-stijl vergelijkbaar met jongeren uit gezond gedrag cluster. meer zelfvertrouwen, minder paniekerig en minder volgzaam dan niet lekker in je vel groep De gemiddelde leeftijd van deze groep is ongeveer 18 jaar. Ze wijken wat gedrag betreft nauwelijks af van cluster 3. 87% drinkt alcohol, ze hebben vaker meer dan 5 sekspartners en meer overgewicht. Van deze groep heeft drie kwart inkomsten uit een baan en 7% is werkzoekend.

4 Aanbevelingen Gezond gedrag vasthouden en gezonde keus gemakkelijk maken De jongeren in cluster 1, gezond gedrag, doen eigenlijk al heel veel goed als het gaat om een gezonde leefstijl. Preventie zal zich dan ook met name moeten richten op het blijven ondersteunen van deze leefstijl. Door de gezonde keus de gemakkelijke keus te maken, zal het voor jongeren in dit cluster relatief eenvoudig zijn om het gezonde gedrag vast te houden. Dit kan door aandacht te (blijven) besteden aan gezondheid en leefstijl op scholen en door een sociale en fysieke omgeving te creëren, die gezond gedrag stimuleert. Gezonde schoolkantines en sportkantines, voldoende en aantrekkelijk sport- en beweegaanbod, handhaving van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik zijn enkele voorbeelden van een gezonde omgeving. Aandacht voor preventie van psychische problemen Voor de groep in cluster 2 is het van belang om voldoende aandacht te besteden aan het (verbeteren van het) psychisch welbevinden. Door deze jongeren al in een vroeg stadium te signaleren en te proberen hun vaardigheden te versterken, kan schooluitval en zwaardere psychische problematiek voorkomen worden. Ziekteverzuim en pestgedrag allebei hoger bij jongeren in dit cluster geven een belangrijk signaal voor verminderd psychisch welbevinden. Goede ziekteverzuimregistratie in combinatie met het inzetten van de jeugdarts bij zorgwekkend verzuim, bijvoorbeeld met het programma Ziekteverzuim als Signaal (ZAS), kan verminderd psychisch welbevinden signaleren of zelfs voorkomen. Het echte voorkómen van psychosociale problematiek start echter al in het primair onderwijs. In basis- en voortgezet onderwijs, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en bureau jeugdzorg is al veel aandacht voor samenwerking binnen het CJG en in de lokale zorgstructuren. Het is belangrijk dat signalen van psychosociale problematiek goed worden opgevangen en dat duidelijk is wie actie moet ondernemen. er onder andere weerstand te bieden tegen pesten en ongewenst groepsgedrag, omgaan met problemen en hun eigen grenzen onderkennen en aangeven. Een deel van de jongeren in het niet lekker in je vel cluster zit op het VMBO-t en in iets mindere mate op het VMBOoverig, HAVO en VWO. Het aanbod aan weerbaarheids- en sociale vaardigheid (SoVa) trainingen zou zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, met name op het VMBO-t, dekkend moeten zijn. Op deze manier worden zoveel mogelijk kwetsbare jongeren sociaal vaardiger en weerbaarder. Daarnaast is het van belang om de SoVa trainingen buiten school te behouden voor jongeren die nog extra sociale vaardigheidstraining nodig hebben. Risicogroepen voor ongezond gedrag gericht benaderen De jongeren in het derde cluster ongezond gedrag zijn gemiddeld al wat ouder en vertonen veelal meerdere ongezonde gedragingen. De meeste jongeren zitten op het voortgezet onderwijs en een deel volgt een MBO opleiding. De school is een goede plek om deze jongeren te bereiken. De Gezonde School Methode is een goede manier om structureel en op maat -passend bij de school en de leerlingenaandacht te besteden aan gezondheid en gedrag. De methode is uitgewerkt voor het basis en voortgezet onderwijs en er is een speciale Gezonde School aanpak voor het MBO. Meer informatie is te vinden op: De GGD biedt gemeenten en scholen ondersteuning bij het werken met de Gezonde School Methode. Weerbaarheid en sociale vaardigheden Ongezond gedrag en verminderd psychisch welbevinden gaan vaak samen met minder zelfvertrouwen en een meer volgzame en paniekerige manier van beslissingen nemen. Door trainingen in weerbaarheid en sociale vaardigheden wordt het zelfvertrouwen van jongeren vergroot. Ze leren

5 Alcoholgebruik bij jongeren verminderen Als het gaat om de jongeren van 12 t/m 15 jaar zien we een positieve trend in de uitkomsten van de jongerenmonitor. Jongeren beginnen gemiddeld op een latere leeftijd met het drinken van alcohol, er zijn minder jongeren onder de 16 jaar die alcohol drinken, en de tolerantie bij ouders van jongeren onder de 16 jaar voor alcohol drinken is afgenomen. Het beleid van afgelopen jaren werpt dus zijn vruchten af. Het is belangrijk om in beleid en met preventie aandacht voor alcoholmatiging bij jongeren te behouden om deze trend vast te houden. Het aantal ziekenhuisopnames waarbij een aan alcohol gerelateerde aandoening een rol speelt, is de laatste jaren echter toegenomen. Hier gaat het vaak om jongeren onder de 16 jaar. Ook al gaat het gemiddeld beter, het aantal excessen neemt blijkbaar toe. Vanaf 16 jaar drinken jongeren in de regio IJsselland vaak en veel. Er is weinig verschil te zien tussen de 16/17 jarigen en de 18+ jongeren. Er is geen sprake van een rustige opbouw. Zodra jongeren volgens de wet alcohol mogen drinken doen ze dat ook, vaak en veel. En dat is kwalijk, want alcohol is ongezond, vooral voor jongeren. Zo hebben de schoolprestaties te lijden onder alcoholgebruik. Het geheugen functioneert (tijdelijk) minder goed en de nachtrust is slechter. Hierdoor nemen concentratieproblemen toe. Alcohol beïnvloedt ook de remmingen en jongeren hebben een grotere kans op een alcoholvergiftiging, want het lichaam is niet ingesteld op de excessieve hoeveelheden die jongeren soms drinken. Bovendien vergroot alcoholgebruik op jonge leeftijd de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd. Hiernaast is alcohol slecht voor de ontwikkeling van de hersenen. De hersenen ontwikkelen zich tot en met ongeveer het 24e levensjaar. Het lijkt er op dat de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol (inclusief zwakalcoholische dranken) vanaf januari 2013 wordt opgehoogd naar 18 jaar. Vanuit gezondheidsoogpunt is dit zeker positief. Handhaving is hierbij wel een belangrijke voorwaarde en met de nieuwe drank- en horecawet krijgen gemeenten hiervoor zelf extra mogelijkheden voor in handen. Nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 verandert de Drank- en Horecawet (DHW). Met de vernieuwde DHW wil het kabinet het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen, alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken en bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. Gemeenten krijgen er een zeer belangrijke nieuwe taak bij: het uitvoeren van het toezicht op naleving van de DHW. De nieuwe DHW biedt gemeenten veel mogelijkheden (regels, restricties, handhaving) om hun lokale alcoholmatigingsbeleid op een integrale manier goed op te zetten. Een combinatie van voorlichting en handhaving is hierbij belangrijk. Met het regionale alcoholmatigingsprogramma Minder Drank Meer Scoren zijn de afgelopen jaren veel interventies ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van alcoholmatiging jeugd. Dit programma is aan het einde van 2012 afgerond. Gemeenten kunnen de ervaringen vanuit Minder Drank Meer Scoren, benutten om hun alcoholmatigingsbeleid jeugd invulling te geven. Hierbij is het belangrijk om aandacht blijven houden voor de doelgroep 16- én hun ouders en extra in te zetten op de doelgroep 16+. Smart Connection, onderdeel van het regionale alcoholmatigingsprogramma, is gericht op jongeren van 16 jaar en ouder en loopt nog door na Meer bewegen en een gezond gewicht Hoewel algemeen bekend is dat bewegen goed is voor je gezondheid, laten de uitkomsten een negatieve trend zien ten aanzien van bewegen door jongeren. Er zijn minder jongeren lid van een sportvereniging dan in 2007 en slechts 35% voldoet aan de beweegnorm. Meer dan de helft van alle jongeren sport meerdere keren per week en/ of gaat lopend of fietsend naar school of werk, maar dat is minder dan in Inactiviteit, onder andere door tv en computergebruik neemt toe. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat sport en bewegen ook een gunstig effect hebben op leerprestaties, weerbaarheid, psychische en motorische ontwikkeling. Jongeren die veel bewegen zijn gezonder, makkelijker in omgang en presteren beter op school. De kans dat zij later voldoende bewegen, neemt toe als zij daar al jong mee beginnen. Bewegen helpt om een gezond gewicht te behouden en om af te vallen bij overgewicht. Daarnaast is natuurlijk gezond eten en drinken belangrijk, bijvoorbeeld minder suikerhoudende (fris)dranken en vette en suikerhoudende snacks nuttigen. De Rijksoverheid wil mensen aansporen om meer te bewegen en te sporten in hun eigen omgeving. Daarvoor moeten zo veel mogelijk sportvoorzieningen in de eigen buurt komen. Via het programma Sport en Bewegen in de Buurt

6 krijgen gemeenten geld voor extra buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches organiseren sportieve activiteiten met scholen en, afhankelijk van de lokale behoeften en voorzieningen, ook met de gezondheidszorg, kinderopvang en het bedrijfsleven. De buurtsportcoaches, een buurtscan en buurtactieplan sport en bewegen kunnen onderdeel uitmaken van een lokale integrale aanpak met als doel bewegen, een gezonde leefstijl en een gezond gewicht te bevorderen. Zo n integrale aanpak bestaat niet alleen uit maatregelen vanuit sport- of gezondheidsbeleid, maar ook vanuit andere gemeentelijke beleidsterreinen, zoals onderwijs, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, verkeer of sociale zaken. De gemeente zet hierbij in op gezond gedrag, gezonde omgeving en gezonde zorg en op intersectorale samenwerking. Een goed voorbeeld is de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak, zoals die o.a. in Zwolle Gezonde Stad vorm krijgt. De aanpak kent vijf pijlers : bestuurlijke betrokkenheid, publiek-private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijk onderzoek en verbinden van preventie en zorg. De activiteiten vinden in de buurt of wijk plaats en de doelgroep staat centraal. Seksuele gezondheid Met de seksuele gezondheid van jongeren in zijn algemeenheid gaat het redelijk goed. Uit onderzoek van o.a. Rutgers WPF weten we dat er groepen zijn, die (extra) aandacht nodig hebben zoals laagopgeleide jongeren, jongeren uit etnische minderheden en strenggelovige jongeren. Het condoomgebruik lijkt hoog, maar wordt vaak minder als de seksuele relatie overgaat in een vaste relatie, iets wat vaak al binnen 4 weken gebeurt. Het is belangrijk om jongeren bewust te maken van de noodzaak en de mogelijkheden om zich regelmatig te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Vanaf 1 augustus 2012 zijn seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. Ook seksuele weerbaarheid maakt hier deel van uit. De GGD kan scholen ondersteunen bij het vertalen van de leerdoelen naar concrete acties. oriëntatie en voor scholen zijn programma s beschikbaar. Zwolle en Deventer hebben een intentieverklaring lokaal emancipatie beleid LHBT getekend. Gespecialiseerde GGD medewerkers geven gemeenten en scholen objectief advies (los van geloofsovertuigingen) waarbij de seksuele en psychosociale gezondheid van jongeren centraal staat. #Jeugdimpuls Het programma #Jeugdimpuls is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl en welbevinden van de jeugd via scholen en inzet van sociale media. Aansluiten bij de leefwereld van jongeren is hierbij belangrijk. Vandaar dat ook is gekozen voor de inzet van sociale media. Jongeren, ouders en scholen krijgen een actieve rol in de uitwerking van het programma. Op verzoek van VWS besteedt het programma aandacht aan de leefstijlthema s alcohol, roken, drugs, letselpreventie, voeding, beweging en seksuele gezondheid. Centrum Gezond Leven streeft samen met partners naar versterking van goedlopende en/of veelbelovende activiteiten en meer samenhang in de uitvoering hiervan. Hiervoor zijn ook financiële middelen en ondersteuning beschikbaar. Voor meer info: cgl/programma-s/jeugdimpuls/ of raadpleeg de GGD. De seksuele oriëntatie van een jongere (lesbisch, homo, biseksueel pof transgender, LHBT) hangt samen met psychosociale gezondheid. De zogenaamde lhbt jongeren denken 5 keer vaker aan suïcide dan hetero jongeren. Een gemeente kan in haar lokaal beleid aandacht besteden aan seksuele

7 Samenvatting leefstijl en trends In onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitkomsten uit de 5 thema factsheets samengevat. De gegevens van deze jongerenmonitor zijn bovendien vergeleken met die van 2003 en Overzicht van leefstijl van jongeren van 12 t/m 23 jaar, jongerenmonitor 2003, 2007 en Alcohol Drinkt wel eens alcohol 12 t/m 15 jaar 52% 28% 17% 16 t/m 23 jaar 91% 86% 88% Startleeftijd voor alcohol drinken jr 14.7 jr Ouders die drinken 12 t/m 15 jarigen goed vinden 74% 57% 33% Binge drinken (> 5 glazen alcohol/keer gedronken in afgelopen 4 weken) - 47% 63% Genotmiddelen Rookt (actueel roker) 24% 21% 20% Wiet/hasj ooit gebruikt 20% 20% 31% Harddrugs ooit gebruikt 5% 4% 4% Gokken in laatste 4 weken 6% 10% 4% Psychische gezondheid Ervaren gezondheid (heel) goed 78% 83% 85% Psychisch gezond (MHI-5) - 85% 83% Normaal risico op psychosociale problematiek (SDQ) - 93% 90% Is gepest in laatste 12 maanden 19% 14% 7% Heeft gepest in laatste 12 maanden 25% 18% 16% Gedachten aan zelfdoding in laatste 12 maanden 14% 12% 14% Spijbelen en ziekte Gespijbeld in laatste 4 weken 7% 15% 16% Is ziek thuisgebleven in laatste 4 weken 25% 29% 24% Seksueel gedrag Geslachtsgemeenschap gehad 34% 41% 41% Gebruikt altijd een condoom (jongeren die seks hebben gehad) 50% 62% 62% Voeding Ontbijt 5-7 dagen per week 84% 86% 86% Fruit inclusief vruchtensap 2 + stuks per dag - 13% 12% Frisdrank >3 glazen per dag - 8% 12% Heeft vreetbui gehad in laatste 4 weken - 29% 30% Beweging Sport meerdere malen per week 56% 63% 54% Voldoet aan beweegnorm - 33% 36% Loopt / fietst 5 dagen per week naar school of werk - 63% 57% TV+computer >2 uur per dag - 50% 59% Gewicht Overgewicht (incl. obesitas) 16% 15% 15%

8 Colofon GGD IJsselland Kennis- en Expertise Centrum Postbus BL Zwolle T E. I.

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 De jeugd van tegenwoordig Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 1 Inhoud Waartoe, hoe en wat? Wat kenmerkt de jeugd van tegenwoordig? Patronen voor preventie En verder

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Bladel Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Bladel GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Ellen

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie