jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost"

Transcriptie

1 jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

2 voorwoord In het afgelopen jaar is er binnen Huisartsendienst Twente-Oost weer veel werk verzet, zowel door de huisartsen en triagisten (i.o.) in de directe zorgverlening alsook door het managementbureau in de ondersteunende processen. Van overheidswege wordt er veel nadruk gelegd op samenwerking tussen de huisartsen en de ziekenhuizen, met als belangrijk doel om de zelfverwijzers bij de ziekenhuizen terug te dringen. Door een samenwerking tussen HDT-Oost en Medisch Spectrum Twente zou bewerkstelligd moeten worden dat patiënten met een acute zorgvraag doelmatig en efficiënt behandeld worden. Beheersen van de zorgkosten spelen daarbij uiteraard ook een belangrijke rol. De gesprekken over samenwerking met de Spoedeisende Hulp van Medisch Spectrum Twente zijn gestart en over de nieuwe ruimte voor de Huisartsenpost Enschede in het nog nieuw te bouwen ziekenhuis zijn financiële afspraken gemaakt. HDT-Oost kan terugzien op een enerverend jaar, waar nieuwe samenwerkingsverbanden zijn gelegd met Mediant en Medisch Spectrum Twente en bestaande samenwerkingen met ketenpartners zijn gecontinueerd en geïntensiveerd. Er gebeurt in ons werkgebied veel, maar wij kunnen het dankzij de grote inzet van huisartsen, directie en medewerkers, goed aan. Sjoerd Rijpma voorzitter van de Raad van Commissarissen jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

3 3

4 inleiding Het is wederom met veel plezier dat wij u dit jaarverslag 2013 aanbieden. Een jaar waarin er weer veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.), chauffeurs en managementbureauleden. Het lijkt wel alsof het nooit af is, als we weer bezig zijn om verbeterplannen te maken. En dat is ook zo: het is nooit af. Het kan altijd beter. Dat vinden wij zelf, dat vindt de patiënt en dat vindt ook de inspectie. Wij hebben in dit jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van de normen rondom de autorisatie door huisartsen van de adviezen van de triagisten (i.o.). Er is een track en trace module in de visiteauto s geïmplementeerd om beter de aanrijdtijden van de visites te kunnen monitoren. Ook is er veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen op de hercertificering van onze bevoegdheid om de opleiding tot triageassistent zelf in company te kunnen geven. De hercertificering zal begin 2014 gerealiseerd moeten worden. Vanwege wet- en regelgeving hadden wij op 1 januari 2013 nauwelijks inzage in de medische dossiers van de patiënten, die met een acute zorgvraag een beroep deden op onze organisatie. Het was noodzakelijk om vanaf die datum expliciet toestemming te hebben voor die inzage. Deze toestemming moest ook in het huisartsinformatiesysteem van de eigen huisarts van de patiënt worden vastgelegd. Onze aangesloten huisartsen zagen de noodzaak van de dossierinzage in en eind 2013 heeft 46% van de patiënten die woonachtig zijn in ons werkgebied die toestemming gegeven. Dit is te danken aan de enorme inzet van de bij ons aangesloten huisartsenpraktijken. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

5 Verder is van belang dat er in een goede sfeer wordt samengewerkt vanuit de verschillende disciplines. Als één team met hetzelfde doel voor ogen: kwalitatief goede zorg voor de patiënt. Daarnaast hopen wij verbeteringen te kunnen destilleren uit het patiëntervaringsonderzoek dat in de eerste helft van 2014 weer uitgevoerd gaat worden. Het begint er echt op te lijken dat de zorgvraag van de patiënten zich gaat stabiliseren. In 2013 is in vergelijking met het jaar 2010 de zorgvraag met 6% afgenomen. Wij zijn blij met deze ontwikkeling, omdat een steeds toenemende patiëntenstroom zoals in de jaren voor 2010 een te grote claim op de rek van onze organisatie zou hebben gelegd. Dankzij de enigszins dalende zorgvraag en de inzet van verpleegkundig specialisten tijdens de weekenden, blijft de werkdruk voor de huisartsen beheersbaar. Wij hopen dat u het jaarverslag met plezier zult lezen. Vragen, aanvullingen en opmerkingen zijn van harte welkom. Jacqueline Noltes Ate Jeeninga algemeen directeur medisch directeur Ook in de komende jaren zal al onze aandacht erop gericht moeten zijn om de hulpvraag van de patiënt op een kwalitatief hoogstaand niveau te blijven beantwoorden. In 2014 heeft HDT-Oost zich als doel gesteld om HKZ gecertificeerd te worden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorgverlening. De voorbereidingen voor HKZ-certificering zijn eind 2013 gestart. De HKZ-certificering zal in 2014 een belangrijk speerpunt zijn in het jaarplan

6 inhoud h1 patiënten p 8 h2 huisartsen p 10 h3 medewerkers p 18 h4 samenwerking p 24 h5 kwaliteit p 32 h6 maat & getal p 44 h7 ict p 58 jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

7 Missie HDT-Oost is een professionele huisartsenorganisatie, die de huisartsen faciliteert kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg te kunnen leveren tijdens de avonden, nachten, weekenden en officiële feestdagen (ANW) binnen de regio Enschede, Haaksbergen, Oldenzaal, Dinkelland en Losser/Overdinkel. Huisartsen beschouwen de huisartsenpost als hun organisatie. Hierbij zijn betrouwbaarheid en vernieuwend de kernwaarden. HDT-Oost is een organisatie voor gedreven en betrouwbare medewerkers, die respectvol met patiënten, huisartsen en elkaar omgaan. HDT-Oost biedt medewerkers kansen zich te ontwikkelen door middel van scholing en participatie. Visie op kwaliteit HDT-Oost streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Er is veel aandacht voor analyse van klachten en incidenten, opsporing van verbeterpunten en voor scholing en training van triagisten (i.o.). Verder ligt sterk de nadruk op de uitbouw en ontwikkeling van het triagesysteem, het elektronisch uitwisselen van medische gegevens en de samenwerking binnen de keten van zorgaanbieders. Ook is er aandacht voor de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen. Visie HDT-Oost met de fysieke hoofdlocaties in Enschede en Oldenzaal maakt onlosmakelijk deel uit van de huisartsenzorg. Huisartsen geven met hun deelname aan HDT-Oost in de vorm van lidmaatschap en/of diensten doen, invulling aan hun verantwoordelijkheid om 7 x 24 uur huisartsenzorg te leveren. HDT-Oost probeert dan ook met haar manier van werken zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg. 7

8 h1 patiënten Patiënten die contact opnemen met de huisartsenpost maken zich ongerust, voelen zich ziek of hebben pijn en willen daarom direct worden geholpen. HDT-Oost is een laagdrempelige organisatie bedoeld voor patiënten met een spoedeisende medische hulpvraag die niet tot de volgende werkdag kan wachten. Kwetsbare patiëntengroepen HDT-Oost besteedt in haar kwaliteitsbeleid veel aandacht aan kwetsbare patiëntengroepen zoals kinderen en patiënten met een chronische aandoening. Slachtoffers van huiselijke geweld Sinds 2012 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht. Deze procedure beschrijft de te volgen handelswijze van de dienstdoende arts op de huisartsenpost als hij/zij geconfronteerd wordt met de gevolgen van of het vermoeden op huiselijk geweld. In 2012 is derhalve een procedure huiselijk geweld voor HDT- Oost ontwikkeld op basis van de landelijke meldcode. Door middel van een toegevoegd stroomdiagram kunnen alle stappen bij vermoeden van huiselijk geweld snel genomen worden. De KNMG heeft een e-learning ontwikkeld en aan alle artsen is geadviseerd deze e-learning te volgen via de site van de KNMG. HDT-Oost heeft geen vervolgsysteem om meldingen te vervolgen. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

9 De dienstdoende huisarts rapporteert volgens de procedure rechtstreeks aan de eigen huisarts of aan het meldpunt huiselijk geweld. In 2013 is het niet nodig geweest slachtoffers te verwijzen dan wel om de politie in te schakelen vanuit de huisartsenpost(en). Patiënten met diabetes mellitus De meeste patiëntcontacten betreffende diabetes mellitus gaan over ontregeling en aanpassing van de medicatie. De website helpt de triagisten (i.o.) en huisartsen tijdens de dienst om snelle en juiste beslissingen voor aanpassing van de medicatie te nemen. Kinderen In 2013 is opnieuw erg ingezet op het signaleren van kindermishandeling. Er zijn jaarlijks bij HDT-Oost ongeveer kind contacten. Om de kans van signaleren te vergroten kunnen de triagisten (i.o.) en de artsen bij een niet pluis gevoel de signaleringsvragen stellen en kan de arts ook een sputovamo formulier invullen, deze zijn geïntegreerd in ProtopicsHAP. Als de triagist (i.o.) een niet pluis invult, is de arts verplicht om het Sputovamo formulier in te vullen. De inspectie heeft richtlijnen vastgesteld waaraan de huisartsenpost dient te voldoen als het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld. De aandachtfunctionaris kindermishandeling screent elke maand alle kinderen bij wie een sputovamo formulier is ingevuld en er een mogelijk vermoeden is op kindermishandeling. In 2013 waren dat 132 kinderen. Het dossier wordt vervolgens beoordeeld en bij onduidelijkheden wordt contact opgenomen met de eigen huisarts. Uiteindelijk bleven er 8 kinderen over bij wie het vermoeden bevestigd kon worden. Een kind bleek al bekend bij jeugdzorg en is opnieuw aangemeld, twee kinderen staan onder extra aandacht van de huisarts. De ouders van een kind kregen een cursus aangeboden. Twee kinderen werden door de huisarts aangemeld bij het AMK. De overige twee kinderen zijn aangemeld bij jeugdzorg. Van de kinderen die werden doorverwezen naar de kinderarts ontbreekt nog de terugkoppeling, die kan alleen via de eigen huisarts verkregen worden. Het protocol zal in 2014 met de kinderartsen en het AMK geëvalueerd worden. 9

10 h2 huisartsen De organisatie van HDT-Oost bestaat uit de Algemene Ledenvergadering (ALV), een Ledenraad waarin 12 hagrovertegenwoordigers zitting hebben, een algemeen en een medisch directeur en een onafhankelijk toezichthoudend orgaan - de Raad van Commissarissen - bestaande uit 5 onafhankelijke leden met verschillende expertises. De samenstelling van de directie en de Raad van Commissarissen vindt u op pagina 62 Algemene Ledenvergadering Ten minste 1 keer per jaar moet, volgens de statuten, de Algemene Ledenvergadering bij elkaar komen voor het vaststellen van de jaarrekening. De vaststelling van de jaarrekening heeft op 13 juni plaatsgevonden. Ledenraad In 2013 is de Ledenraad 4 keer bijeengekomen. Er is een groot scala aan onderwerpen besproken: definitief rapport Inspectie Gezondheidszorg n.a.v. bezoek op 6 september 2012 definitief rapport College Bescherming Persoonsgegevens n.a.v. bezoek 31 oktober 2012 procedure vermeend disfunctioneren huisarts op de huisartsenpost procedure praktijkgroottes aanleveren t.b.v. dienstentoewijzing jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

11 Patiëntervaringsonderzoek procedure aanleveren en muteren van patiëntgebonden memo s enquête evaluatie pilot regiearts evaluatie inzet verpleegkundig specialisten acute zorg en verzoek eventuele uitbreiding van taken HuisartsenRampenOpvangPlan (HaROP) notitie lidmaatschap huisarts-hdt-oost forsere administratieve belasting van de huisartsen op de post aanpassing diensttijden dagdiensten HAP Enschede in het weekend R+-dienst ontwikkelingen LSP/Opt-in calamiteit VIM-meldingen lab-uitslagen tijdens de dienst bespreken inventarisatie eventueel aanschaf en gebruik CRP-meter jaarrekening 2012 begroting 2014 co-assistenten samenwerking HAP Enschede en SEH-MST nieuwbouw MST Enschede en verbouwing AZP Oldenzaal HKZ-certificering overleg Mediant/Crisisdienst 11

12 h2 strategisch beleidsplan jaarplannen 2014 aanwezigheid afvaardiging Raad van Commissarisleden in Ledenraad-vergadering klokkenluidersregeling verhuizing AZP Oldenzaal aanpassing UWI-protocol n.a.v. laatste wijziging NHG-standaard overdrachtsformulier palliatieve zorg signaleren kindermishandeling crisisopvang Hospice herinrichting managementbureau functiebeschrijvingen directie AGB-codes waarnemers videocamera spreekkamer AZP Oldenzaal Scholingen Cursus Dokter Kom Snel De cursus Dokter Kom Snel is inmiddels door een groot aantal huisartsen in Twente gevolgd. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de ABCDE benadering, vaardigheden en scenario s. De deelnemers zijn erg enthousiast over de cursus. Dat is de reden dat wij er naar streven om ieder jaar (herhalings)cursussen aan te bieden aan huisartsen, waarnemers en hidha s van Huisartsendienst Twente-Oost en de Huisartsenpost Hengelo. Wij hebben met Ambulance Oost afspraken gemaakt over het verzorgen van de basiscursus Dokter Kom Snel. Deze basiscursus heeft eind 2012 en begin 2013 plaatsgevonden. Er hebben in totaal 14 huisartsen deelgenomen waarvan 7 huisartsen van Huisartsendienst Twente-Oost en 7 huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo. Op 10 januari 2013 heeft Ambulance Oost een herhalingscursus Dokter Kom Snel, fase 2 en fase 3 voor 8 cursisten gegeven. Op verzoek van een aantal huisartsen hebben wij ervoor gekozen om een gecombineerde herhalingscursus Dokter Kom Snel, reanimatie en AED herhalingsles te organiseren. Deze wordt ook verzorgd door Ambulance Oost. Eind november 2013 heeft de 1e cursus plaatsgevonden. Er hebben 5 huisartsen van Huisartsendienst Twente-Oost en 4 huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo deelgenomen aan deze cursus. In januari 2014 zal Ambulance Oost nogmaals 3 gecombineerde herhalingscursussen verzorgen. In totaal zullen 50 cursisten aan de gecombineerde herhalingscursussen deelnemen. Begin 2014 start een nieuwe basiscursus Dokter Kom Snel. Hieraan zullen 16 cursisten deelnemen. De cursus Dokter Kom Snel, kindergeneeskunde wordt weer in februari 2014 georganiseerd. Er hebben zich 10 cursisten aangemeld voor deze training. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

13 Nederlandse Triage Standaard (NTS) scholing in 2013 Tijdens het bezoek van de Inspectie in juli 2012 is geadviseerd om huisartsen nader te informeren over de achtergrond, inhoud en het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Daarnaast is vanuit de kwaliteitscommissie en de algemene vergadering het verzoek gekomen om een scholing over NTS te organiseren. De NTS scholing heeft plaatsgevonden op 24 januari Er hebben 19 huisartsen deelgenomen aan de scholing. Tijdens deze bijeenkomst heeft Roeland Drijver (Huisarts en voorzitter redactieraad NTS) de volgende onderwerpen besproken: Goed inzicht in de NTS (en triage); Denken in urgentie versus diagnose; De betekenis van NTS; Integratie in de regiefunctie. Om het onderwerp NTS breed binnen de organisatie bekend te maken, is verzocht om ten minste één hagrolid af te vaardigen om de scholing bij te wonen. De hagrovertegenwoordiger is gevraagd om de informatie over NTS in een hagrovergadering verder te verspreiden. Nascholing huisartsen medisch inhoudelijk beoordelen triagisten In 2013 zijn zeven huisartsen geschoold in medisch inhoudelijk beoordelen van gesprekken van triagisten. Deze nascholing bestond uit 2 sessies waarbij tijdens de eerste sessie het urgentiegericht denken en handelen van de triagist (met behulp van NTS) aan bod kwam. Er werd inzicht gegeven in de hulpmiddelen die gebruikt worden door de triagisten. Deze sessie was bedoeld als basis voor de beoordelaar, gericht op bewustwording. Op de tweede sessie is meer in gegaan op de medische besluitvorming. Voor 2014 zal er voor de Enschedese en Haaksbergse huisartsen een Warffum worden georganiseerd waar o.a. communicatie, ethiek en huidaandoeningen op het programma staan. Voor alle Twentse huisartsen komt er de Twentecursus waar o.a soa s en proctologie aan de orde komen. Samen met Mediant en de WDH Twente zal een cursus acute psychiatrie worden voorbereid en in het najaar van 2014 worden gegeven. In april 2013 hebben 18 huisartsen en triagisten deelgenomen aan een nascholing Veilig Incident Melden (VIM) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 13

14 h2 AIOS op de huisartsenpost In 2013 zijn 20 AIOS werkzaam geweest bij een huisartsopleider van Huisartsendienst Twente-Oost en de Huisartsenpost Hengelo. Het merendeel van de AIOS is 3e jaars. Introductiebijeenkomst AIOS In maart en oktober 2013 zijn er introductiebijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe AIOS binnen HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo. Er waren circa 10 AIOS vanuit de beide organisaties aanwezig. Ate Jeeninga, medisch directeur HDT-Oost en Jacqueline Noltes, algemeen directeur, hebben informatie verstrekt over: de organisatie van de huisartsenpost(en), taken en bevoegdheden, infrastructuur, waarneemgebieden, procedures en protocollen van de huisartsenpost, samenwerkingsafspraken met ketenpartners, medisch beleid, kwaliteitsbeleid en afspraken over de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost, diverse ICT-systemen, video opnames op de huisartsenpost, feedbackmodule Care Trace en het gebruik van de UZI-pas. Er vindt regelmatig overleg plaats met de opleidingscoördinator van de VUmc en het management van de Huisartsendienstenstructuren in Twente over de AIOS op de huisartsenpost. Tijdens een overleg in april 2013 zijn afspraken gemaakt over verplichte cursussen voor de 1e jaars AIOS en het gebruik van de feedbackmodule. De verplichte cursussen voor 1e jaars AIOS zijn: E-learning ProtopicsHAP; E-learning ADEPD awareness (introductie in episodegericht registreren en ICPC coderen); E-learning signaleren kindermishandeling. Deze e-learning bestaat uit 3 modules: Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld voor huisartsen; Handelen bij kindermishandeling voor huisartsen; Communicatie over geweld. De 3e jaars AIOS moeten de genoemde verplichte cursussen eveneens hebben afgerond, aangevuld met de e-learning ADEPD masterclass en de reanimatie- en AED herhalingstraining. Gebruik van de feedback module De AIOS is samen met de huisartsopleider verplicht om wekelijks/tweewekelijks de feedback module te gebruiken. Deze feedback module wordt aangeboden door HDT-Oost. Hij wordt gebruikt door dienstdoende huisartsen die feedback vragen aan de eigen huisarts en door de eigen huisarts van de patiënt om feedback te geven op het handelen van de dienstdoende huisarts. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

15 Inzet verpleegkundig specialisten acute zorg op de Huisartsenpost Enschede Om de werkdruk van de huisartsen op de huisartsenpost te Uit de onder de huisartsen gehouden enquête is gebleken dat verminderen, is door de commissie werkdrukvermindering de door de verpleegkundig specialisten geleverde kwaliteit in 2012 onder andere het advies geformuleerd om verpleegkundig specialisten acute zorg in te zetten. pleegkundig specialisten worden gezien als een waardevolle van werk goed is. De samenwerking verloopt prima en de ver- Na goedkeuring van de Ledenraad is HDT-Oost in samenwerking met Ambulance Oost op 1 december 2012 gestart aanvulling op de huisartsenpost. met een 1-jarige pilot. Gezien de positieve resultaten is in december 2013 de pilot Ambulance Oost leidt verpleegkundig specialisten op die omgezet in een structurele inzet van verpleegkundig specialisten bij HDT-Oost. stage lopen op een huisartsenpost. Er zijn zowel afgestudeerde verpleegkundig specialisten als verpleegkundig specialisten in opleiding werkzaam op de huisartsenpost. De ontwikkeling en de invulling van de werkzaamheden van De verpleegkundig specialisten zien zelfstandig patiënten de verpleegkundig specialisten gaan vanzelfsprekend door in met extremiteitenletsel en wonden ten gevolge van trauma Vanaf januari 2014 mag een gediplomeerd verpleegkundig specialist zelfstandig zijn verrichtingen afsluiten. Dit geldt Alle verrichtingen worden gefiatteerd door een huisarts. uiteraard niet voor de verpleegkundig specialist in opleiding, De werkgroepleden kwamen in 2013 vier maal bij elkaar om deze verrichtingen worden door de huisarts gefiatteerd. te evalueren. De vraag of het zien van het kind met koorts een welkome In 2013 hebben de verpleegkundig specialisten 1223 patiënten aanvulling zou kunnen zijn op het takenpakket van de behandeld. Ervan uitgaande dat de verpleegkundig specialisten 3 van de 4 weekenden in de maand van tot Gekeken wordt welke alternatieven er geboden kunnen verpleegkundig specialist is door de Ledenraad afgewezen. uur werkzaam zijn op de huisartsenpost, kunnen we zeggen worden ter aanvulling van het takenpakket van de verpleegkundig specialist en ter werkdrukvermindering dat een verpleegkundig specialist op een zaterdag gemiddeld 8,8% van het totaal aantal consulten voor zijn rekening neemt. van de huisarts. Voor de zondag is dat 8,0%. 15

16 h2 Inzet regiearts op de weekendavonden In november 2012 is een pilot gestart waarbij de inzet van een regiearts onderzocht werd. De toch al ingeroosterde reservearts van de weekendavonden (vrijdag, zaterdag en zondag) werd actief als regiearts van tot uur ingezet. Reden voor inzet was om te onderzoeken of het leidde tot een verminderde werkdruk. Deze pilot duurde tot 1 april In januari/februari 2013 werd een enquête gehouden onder de regieartsen, de consultartsen en de triagisten (i.o.) om inzicht te krijgen in de effecten van deze pilot. Tijdens de pilot bleek dat slechts in 25% van de gevallen de regiearts ook reservearts werd. Dat was voor de pilot meer dan 60%. De consultartsen voelden een duidelijk verminderde werkdruk en het aantal fiatteringen dat de tijdslimiet overschreed daalde fors. Ook de triagisten (i.o.) waren erg tevreden. De regieartsen hadden soms moeite om het onderscheid reservearts versus regiearts te maken. Het kostte moeite om niets te doen en de meesten neigden er naar om toch wat mee te helpen. Per 1 april is daarom definitief over gegaan tot het structureel inzetten van een regiearts op de weekendavonden van tot uur. De regiearts is in het callcentre aanwezig en adviseert aan en is vraagbaak voor de triagisten (i.o.). De regiearts doet de telefonische consulten, de recepten en ziet de binnenlopers die acute zorg behoeven. De functie wordt flexibel en collegiaal uitgevoerd. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

17 17

18 h3 medewerkers In- en uitstroom medewerkers Op 1 januari 2013 waren in dienst: 43 triagisten (in opleiding), 1 algemeen directeur, 1 medisch directeur, 2 locatiemanagers, 1 directiesecretaresse, 1 secretaresse. In totaal 49 medewerkers in dienst. Op 31 december 2013 waren in dienst: 41 triagisten (in opleiding), 1 algemeen directeur, 1 medisch directeur, 2 locatiemanagers, 1 directiesecretaresse, 2 secretaresses en 1 scholingscoördinator. Dit brengt het totaal aantal op 49 medewerkers in dienstverband. In 2013 zijn 6 triagisten uit dienst gegaan en 4 triagisten en 1 secretaresse zijn aangenomen. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers van de FHO (Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuimpercentage in 2013 was 1,78%. Dit is een flinke daling ten opzichte van 2012 (4,09%). Het landelijke Perc. 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% Verzuimverdeling Verdeling kort 0,78% middel 0,84% lang 0,17% extra lang 0,00% jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

19 ziekteverzuimpercentage in 2013 was 4,3%. Deze cijfers laten zien dat het ziekteverzuimpercentage bij HDT-Oost in 2013 bijzonder laag is. In voorgaande grafiek is de verzuimverdeling te zien. Kort ziekte- verzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Werkoverleg Alle medewerkers van zowel het managementbureau als de triagisten (in opleiding) van HDT-Oost hebben meerdere malen per jaar werkoverleg met de direct leidinggevende. In 2013 is er 5 keer werkoverleg geweest voor de coördinerende triagisten en 5 keer voor de triagisten ( i.o.) inclusief de coördinerende triagisten. Voor de overleggen van het managementbureau zie hoofdstuk Herinrichting managementbureau. Omdat HDT-Oost minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom onder andere gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg. Daarnaast is het werkoverleg voor de triagisten (in opleiding) in een andere vorm gegoten waardoor participatie en betrokkenheid ten aanzien van beleid en besluitvorming meer tot stand is gekomen. 19

20 h3 Nieuwe richtlijnen certificering triagediploma en invoering hercertificering De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren kunnen wij zeggen dat het medisch inhoudelijk beoordelen van HDT-Oost. Daarom werd in 2007 door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) samen met het Nederlands communicatieve beoordeling van gesprekken. Op deze manier van triagegesprekken een waardevolle aanvulling is op de Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging wordt een goed beeld verkregen van zowel de kwaliteit van van Doktersassistenten (NVDA) een opleidingstraject voor de gesprekken als van de patiëntveiligheid. In december triagisten ontwikkeld. Om de kwaliteit van triagisten te blijven 2013 is de aanvraag voor heraccreditatie verzonden. Begin ontwikkelen is in 2012 vastgesteld dat het diploma triagist na 2014 zullen de beide organisaties worden gevisiteerd door de vijf jaar moet worden verlengd. Hiervoor moet de triagist voldoen aan een aantal vastgestelde eisen. Ook een huisartsen- Na verlenging van de accreditatie worden in maart 2014 auditcommissie. dienstenstructuur die geaccrediteerd is voor het opleiden van de eerste 15 triagisten voor HDT-Oost voorgedragen voor triagisten binnen de eigen organisatie, moet iedere vijf jaar hercertificering. Deze groep had in maart 2009 het triagediploma behaald. deze accreditatie verlengen door te voldoen aan de nieuwste richtlijnen omtrent opleiden. HDT-Oost heeft samen met de Huisartsenpost Hengelo in 2013 haar eigen opleidingsstructuur doorgelicht, om het opleidingstraject aan te passen aan minimaal 1040 netto-uren gewerkt in minimaal 36 maanden. In de voorafgaande vijf jaar hebben deze triagisten: de nieuwste richtlijnen en het traject uit te breiden met een Een netto-uur is een uur dat aan het uitvoeren van triage is traject voor hercertificering. Een belangrijk onderdeel in het besteed (patiëntgebonden werk). Werkoverleggen, opleidingshercertificeringstraject is het medisch inhoudelijk beoordelen van triagegesprekken door een daarvoor geschoolde minimaal 50 uur nascholing gevolgd die is gericht op triage uren en dergelijke vallen hier niet onder; huisarts. Wij hebben binnen HDT-Oost en Huisartsenpost en door de CADP (Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Praktijkassistenten) geaccrediteerd. Ten Hengelo 7 enthousiaste huisartsen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Deze huisartsen zijn voor deze taak minste 25 uur daarvan is gericht op medisch-inhoudelijke tijdens twee trainingsavonden in september en oktober 2013, kennis of casuïstiek; geschoold in urgentie gerichte triage door Bloom communicatie. Inmiddels zijn de eerste gesprekken beoordeeld en vaardigheden, medisch inhoudelijke competenties en jaarlijkse beoordelingen gekregen voor communicatieve de jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

21 praktijktoets. In ten minste vier van de vijf jaar zijn minimaal drie triagegesprekken als voldoende beoordeeld. Bij de beoordeling moet HDT-Oost gebruik maken van een instrument dat door de Toetsingscommissie is goedgekeurd of door een geaccrediteerd opleidingsinstituut is ontwikkeld. Scholing Scholingsaccredidatie In maart 2013 is aan HDT-Oost een instellingsaccreditatie toegekend van het CADP voor de duur van 3 jaar. Dat betekent dat alle scholingen die door HDT-Oost worden georganiseerd, geaccrediteerd zijn. HDT-Oost organiseert de scholing voor eigen medewerkers, de medewerkers van de HAP-Hengelo en de VDHE (Vereniging Dagwaarneming Huisartsen Enschede). Opleiding triagist In 2013 hebben 5 triagisten in opleiding het diploma triagist behaald. Op 31 december 2013 zijn er 4 triagisten in opleiding. Scholingsaanbod 2013 Voor triagisten (i.o.) en coördinerende triagisten is een ruim scholingsaanbod georganiseerd: Klinische lessen (oogheelkunde, geriatrische-en neurologische klachten, HIV en SOA s, NTS voor coördinerende triagisten); Nascholing VIM-meldingen (voor coördinerende triagisten en EKC (Erkend KwaliteitsConsulent) huisartsen); Reanimatie/AED trainingen, gecombineerd met Meldersinstructie-training; Spoedeisende Geneeskunde voor triagisten (i.o.); Medisch Technische Handelingen carrousels; BHV trainingen; 21

22 h3 Communicatietrainingen door Bloom, communicatie met zorg : - Urgentiegerichte triage voor aspirant-triagisten (samen met de HAP Hengelo en de CHPA (Centrale Huisartsenpost Almelo) - Urgentiegerichte triage - Bekend maakt Bemind - Gesprekken toetsen, nieuwe ontwikkelingen opleiding triagist (locatiemanagers en scholingscoördinator); E-learning: opfrismomenten signaleren en handelen bij kindermishandeling van The Next-page ; E-learning: SOA s (Accredidact); Individuele coaching in gesprekstechniek (HAAK-methodiek); Individuele coaching (medisch inhoudelijk). Herinrichting managementbureau De inrichting/structuur van het managementbureau is in 2013 nader geanalyseerd. Naar aanleiding van input uit de interviews van de bureaumedewerkers is door een extern HRM manager van Scoop HRM Services een advies uitgebracht. Dit heeft tot de volgende veranderingen geleid: het herijken van alle werkprocedures, inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarbij deze procedures ook beschreven zijn; binnen het directiesecretariaat heeft een herverdeling van taken binnen de huidige bezetting plaatsgevonden; gesprekken met directie en locatiemanagers, om als management te bekijken of extra ondersteuning c.q. herinrichten van stafdiensten vanuit het organisatiestrategieperspectief al dan niet gewenst is; besluit om 2 nieuwe functies te creëren, namelijk stafmedewerker Kwaliteit en Beleid en informatieadviseur ICT; het maken van een analyse met betrekking tot alle werkoverlegvormen die er bestaan, om zo te kunnen vaststellen of hier verbetermogelijkheden zijn. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe overlegvorm, het managementbureauoverleg geheten; het organiseren van een beleidsdag, waarbij aan de hand van het strategisch beleidsplan in gezamenlijkheid vastgesteld wordt wat er allemaal is bereikt, waar HDT-Oost nu staat en wat in de naaste toekomst op de organisatie afkomt en hoe daarop geanticipeerd zou kunnen worden. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

23 23

24 h4 samenwerking FHO De Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland (FHO) heeft een 2-tal leden, namelijk HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo. De FHO heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk met een tweetal activiteiten beziggehouden, te weten: het uitvoeren van de financiële administratie voor haar leden; het uitvoeren van een financiële administratie voor het verwerken van de declaraties van Thoon ten behoeve van de diabeteszorg. Thoon is een facilitaire organisatie opgericht door huisartsen in Twente die onder andere zorgdraagt voor het effectueren van de diabeteszorg (131 praktijken), COPD (66 praktijken), Vasculair Risico Management (VRM) (32 praktijken) en ouderenzorg voor patiënten (6 praktijken) van de aangesloten leden van Thoon. Eind 2013 heeft Thoon aangegeven het verwerken van de declaraties in eigen hand te gaan nemen. Halverwege 2014 zal de FHO dus haar dienstverlening voor Thoon beëindigen. Medisch Spectrum Twente HDT-Oost en Medisch Spectrum Twente kennen een intensieve samenwerking op de Acutezorgpost (AZP) in Oldenzaal sinds 1 maart De doelstelling van de samenwerking is het bieden van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod voor de opvang van de spoedeisende zorgvraag van patiënten uit de regio Oldenzaal. De samenwerking is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Eind 2013 werd duidelijk dat door grote veranderingen in de financiering van de acute opvang en het gewijzigd profiel van de locatie Oldenzaal, Medisch Spectrum Twente genoodzaakt was de huidige AZP te evalueren en aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Voor de opvang van de acute patiënt op de locatie Oldenzaal ontving MST de zogenaamde beschikbaarheidsbijdrage. Deze bijdrage wordt per 1 januari 2014 opgeheven waardoor MST geen dekking meer heeft voor de huidige invulling van de AZP en de gemaakte financiële afspraken met HDT-Oost. Beide organisaties zijn zeer tevreden over de huidige vorm van samenwerking en jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

25 het uitgangspunt blijft het behoud van die samenwerking. In december 2013 heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van MST, de heer C.B. Leerink, aan de huisartsleden van de AZP Oldenzaal uitleg gegeven over de ontwikkelingen. In het eerste kwartaal 2014 wordt in gezamenlijkheid gekeken naar de mogelijke scenario s met als doel het behoud van de AZP Oldenzaal in de ANW-uren. Ook zal nadere afstemming met de preferente zorgverzekeraar Menzis worden gezocht. De commissie AZP Oldenzaal is in keer bij elkaar geweest. De samenstelling van deze commissie vindt u op pagina 63. De punten die tijdens deze overleggen aan de orde zijn geweest: procedurele afspraken verwijsborden H in Oldenzaal inkijken medische dossiers door AZP-verpleegkundigen doorverwijzen patiënten naar MST Twentse taskforce LSP rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg HDT-Oost gebruik UZI-passen door SEH-artsen en huisartsen) die via Zorgintermediair op de AZP werkzaam zijn kwaliteit en veiligheid productiestatistieken voorlichting/pr operationeel overleg huisvesting AZP Oldenzaal dienstapotheek Oldenzaal NIAZ-accreditatie MST rapport College Bescherming Persoonsgegevens samenwerking met MST Ambulance Oost Ambulance Oost is een belangrijke samenwerkingspartner in de acute zorg. HDT-Oost en Ambulance Oost hebben goede samenwerkingsafspraken met betrekking tot de U1- en U2-indicaties die op de huisartsenposten telefonisch binnenkomen. Hierdoor is een efficiëntere inzet van mensen en middelen mogelijk. Het is belangrijk dat deze samenwerking goed verloopt. Periodiek is er overleg tussen het teamhoofd van de meldkamer van Ambulance Oost en de locatiemanagers van de huisartsenposten met als doel de samenwerkingsafspraken te evalueren en waar nodig bij te stellen. In 2012 is het samenwerkingsprotocol bijgesteld vanwege de ingebruikname van NTS door HDT-Oost en deze is in 2013 geëvalueerd. 25

26 h4 Toekomstbestendige zorg in Twente werkconferentie Zenderen Op 29 mei 2013 werd op initiatief van de Huisartsenkring Twente een werkconferentie georganiseerd met alle belangrijke partners in het zorglandschap van Twente. Constructief zijn visies en concrete doelstellingen geformuleerd. Het streven is een integrale benadering van cure en care en dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van een optimale transmurale communicatie. Uitganspunt is dat wij niet elkaars concurrent zijn, maar op zoek moeten naar de samenwerking om elkaar te versterken. Vanuit deze conferentie is HDT-Oost gestart met de eerste stappen naar de integratie van de Huisartsenpost Enschede en de Spoedeisende Hulp van Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Naar verwachting zal het nieuwe ziekenhuis in Enschede eind 2015/begin 2016 gereed zijn. Op deze nieuwe locatie zijn de Huisartsenpost Enschede en de Spoedeisende Hulp fysiek naast elkaar gesitueerd. Hierdoor is intensieve samenwerking in ieder geval vanuit bouwkundig perspectief goed mogelijk. Een intentieverklaring wordt geformuleerd, die als uitgangspunt gaat dienen voor de voorbereidingen van de samenwerking. Eind december 2013 is een klankbordgroep gevormd van een zevental huisartsen om de randvoorwaarden vanuit de huisartsen te gaan formuleren. MST heeft toegezegd om eerste hulpartsen te gaan werven die straks 24/7 de Spoedeisende Hulp gaan bemensen. Mediant Het overleg over de samenwerkingsafspraken met de crisisdienst van Mediant is opgestart. Dit heeft geresulteerd in heldere procedure afspraken rondom verwijzing en behandeling van patiënten met een acuut psychiatrisch probleem en patiënten in psychosociale nood. Er is een stroomschema ontwikkeld wat door de triagist (i.o.) en/of dienstdoende huisarts gebruikt kan worden. Ook de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn nu helder geformuleerd in de samenwerkingsafspraken. De crisisdienst van Mediant kan ingeschakeld worden door de triagist (i.o.) of de dienstdoende huisarts. Bij mensen die bekend zijn bij Mediant volstaat in principe een melding van de triagist (i.o.). Bij onbekende cliënten sluit de dienstdoende huisarts somatische klachten of (auto)intoxicaties uit. De inzet van de crisisdienst van Mediant kan divers zijn. Het kan variëren van het geven van telefonisch advies aan HDT-Oost, tot het ter plekke beoordelen van het psychiatrische toestandsbeeld en het uitvoeren van de daarbij noodzakelijke (crisis)interventies. Speciale aandacht is nodig voor het herkennen van het delier. Mediant heeft toegezegd om in 2014 te helpen bij het organiseren van een cursus gericht op de acute psychiatrische problematiek. Tevens zijn de afspraken ten behoeve van de somatische zorg gedurende de ANW-diensten voor patiënten die zijn opgenomen op Helmerzijde, nu helder vastgelegd. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

27 Huisartsenpost Hengelo De Huisartsenpost Hengelo is een gewaardeerde collegazorginstelling waarmee HDT-Oost, voornamelijk met betrekking tot facilitaire/ondersteunende zaken zoals financiële administratie, scholing, secretariaat, ICT/telefonie, een zeer hechte samenwerking heeft. Dienstapotheken HDT-Oost heeft in meer of mindere mate contacten met de overige eerstelijns zorgaanbieders. De belangrijkste hiervan zijn de dienstapotheken, namelijk de Centrum Apotheek Enschede en apotheek Zuid-Berghuizen in Oldenzaal. Een deel van de patiënten die contact hebben met de huisartsenpost, krijgen immers medicijnen voorgeschreven die zij af moeten halen bij de apotheek. In de samenwerking tussen HDT-Oost en de dienstapotheken is afstemming, assortiment en medicatiebevoorrading van HDT-Oost een belangrijk aandachtspunt. Medio 2013 heeft de dienstapotheek Zuid-Berghuizen vanwege financiële overwegingen moeten besluiten om de dienstapotheek in de nacht te sluiten. Eventuele spoedrecepten kunnen door de patiënt bij de dienstapotheek in Hengelo of Enschede worden opgehaald. 27

28 h4 Stichting Acute Zorgmobiel Twente De Stichting Acute Zorgmobiel Twente (AZMT) is een samenwerkingsverband van Huisartsendienst Twente-Oost, de Huisartsenpost Hengelo, de Centrale Huisartsenpost Almelo en Ambulance Oost. Vanuit deze stichting wordt het huisartsenvervoer geregeld voor alle huisartsenposten in Twente. De betrokkenheid van de 3 huisartsendienstenstructuren is gewaarborgd doordat de directeuren van deze organisaties zitting hebben in het bestuur van de Stichting Acute Zorgmobiel Twente. Eind 2013 heeft het bestuur van de stichting besloten in de loop van 2014 te gaan stoppen met de activiteiten. De aanleiding voor het stopzetten van de activiteiten is dat de huisartsenposten in de regio Twente, waaronder ook HDT-Oost, de aansluitovereenkomsten hebben opgezegd. De reden dat de overeenkomsten zijn opgezegd, is dat het tarief dat wordt gerekend door AZMT door oplopende kosten steeds verder af komt van wat andere aanbieders rekenen. Dit is voor de huisartsenposten financieel niet meer op te brengen. Het verschil in tarief komt vooral voort uit een gunstiger cao van de andere partijen en omdat andere aanbieders het als taxivervoer hebben gepositioneerd. Voor de medewerkers (chauffeurs) betekent dit dat AZMT als werkgever gaat stoppen. Omdat er continuïteit moet zijn in het huisartsenvervoer en om de medewerkers (chauffeurs) van de AZMT een goed perspectief te bieden, zijn er inmiddels contacten gelegd met Meditaxi. Meditaxi is marktleider in Nederland op het gebied van huisartsenvervoer. Thuiszorgorganisaties Sinds 2010 is er een structurele samenwerking tussen HDT- Oost en de thuiszorgorganisaties Livio en Carint. Doel van de samenwerking is door middel van taakherschikking te bewerkstelligen dat een deel van de zorgvragen die door een patiënt aan HDT-Oost is gesteld, beantwoord en afgehandeld kan worden door thuiszorgverpleegkundigen. De samenwerking is inmiddels bekrachtigd met een tweetal overeenkomsten die door HDT-Oost en Livio en Carint zijn ondertekend. Er vindt ten minste 1 keer per jaar een evaluatie plaats over de samenwerkingsafspraken en er zijn contactpersonen benoemd die benaderd kunnen worden bij vragen en/of problemen rondom de samenwerking. In 2013 zijn in totaal 50 visites door Livio gereden en 15 visites door Carint, waarvoor de hulpaanvraag bij HDT-Oost was binnengekomen. Regionaal overleg Acute Zorg (ROAZ) In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt de geogra fische indeling van de traumaregio s gehanteerd. De doelstelling van het regionaal overleg is om tot onderlinge afstemming te komen tussen de verschillende zorgaanbieders, zodat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt. De algemeen directeur van HDT-Oost neemt deel aan het bestuurlijk overleg van het ROAZ. In 2013 zijn er 3 bestuurlijke ROAZ-overleggen geweest. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

29 Onderwerpen die onder andere aan de orde zijn geweest zijn: OTO jaarplan 2014 (Opleiden Trainen Oefenen); Concentraties specialismen van locaties Hengelo en Almelo van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente); Leidraad wijzigingen acuut zorgaanbod; MICK-studie; Medisch Mobiel team. MICK-studie Voordat de patiënt met een hartinfarct of een beroerte voor behandeling in het ziekenhuis op de coronary care unit of respectievelijk op de stroke unit terecht komt, is er vaak al contact geweest met één of meerdere zorgaanbieders, zoals huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst of de spoedeisende hulp. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben in opdracht van Acute Zorg Euregio en in samenwerking met diverse zorgaanbieders, waaronder ook HDT-Oost, een onderzoek uitgevoerd onder patiënten om inzicht te krijgen in het gebruik en functioneren van de acute zorgaanbieders in de regio Twente en Oost- Achterhoek. De insteek van de Myocard Infarct en Cerebrovasculair Accident Keten (MICK)-studie is vooral om te kunnen bepalen of er vertragingen of knelpunten in de acute zorgketen aanwezig zijn. Dit was vóór het uitvoeren van de MICK-studie nog onvoldoende bekend. Uit het onderzoek is gebleken dat de tijd tussen optreden van de klachten en opname erg lang is. Een aanzienlijk deel van deze lange doorstroomtijd wordt veroorzaakt doordat patiënten zelf lang wachten met actie ondernemen. Ruim veertig procent van de patiënten met een vermoedelijk hartinfarct wacht langer dan zes uur met ondernemen van actie. Als er eenmaal contact is geweest met de zorgaanbieder, wordt bijna de helft van de patiënten met verdenking van een hartinfarct binnen 90 minuten opgenomen in het ziekenhuis. Driekwart van de patiënten met verdenking van een beroerte arriveert na eerste contact binnen vier uur op de spoedeisende hulp. Omdat er binnen 4,5 uur na ontstaan van de klachten gestart moet worden met trombolyse, is er voor een derde van de CVA-patiënten trombolyse niet meer mogelijk. Een deel van de totale doorstroomtijd zou mogelijk bekort kunnen worden. Patiënten doorliepen diverse acute zorgketens alvorens zij in het ziekenhuis werden opgenomen. In een groot deel zijn twee of meer zorgaanbieders betrokken en dat vraagt om een goede afstemming en samenwerking. Rechtstreeks contact opnemen door de patiënt met de ambulancedienst leidt tot de kortste tijd tussen actie en opname in het ziekenhuis. Wanneer er als eerste contact wordt opgenomen met de huisartsenpost of een huisarts worden deze tijden langer. Naast het feit dat patiënten zelf lang wachten met het ondernemen van actie kunnen er nog allerlei redenen ten grondslag liggen aan de lange doorstroomtijden. 29

30 h4 De MICK-studie is niet gericht op de achterliggende redenen en het waarom van de keuze van de patiënt. Een vervolgonderzoek zou hier beter inzicht in kunnen geven en verdere aanknopingspunten bieden voor het verkorten van de tijd tussen actie en opname. HaROP Onder de regie van het traumacentrum Euregio is in 2012 een huisartsenrampenopvangplan (HaROP) tot stand gekomen waarin de huisartsendienstenstructuren en de LHV Kring Twente gezamenlijk afspraken hebben gemaakt. Een HaROP is een document waarin de huisartsen en huisartsenposten in een regio beschrijven op welke manier zij de huisartsenzorg onder alle omstandigheden borgen. De algemene manier van werken bij een ramp is door de huisartsenorganisaties in de regio Twente op elkaar afgestemd. De crisiscoördinatoren hebben binnen de hagro s (huisartsengroepen) een belangrijke rol tijdens een flitsramp of infectieziekte-uitbraak waar huisartsgeneeskundige inzet noodzakelijk is. In maart 2013 zijn de crisiscoördinatoren geschoold in de inhoud van hun rol in de hagro en de relatie met andere functionarissen tijdens een ramp of grootschalig incident. Voor alle huisartsen, met of zonder specifieke functie in de crisisorganisatie, is een e-learning ontwikkeld waarin een duidelijk beeld wordt gegeven van de crisisorganisatie en de verschillende rollen van de deelnemers. De leden van de crisisteams RCT s (Regionaal Crisis Team in Hengelo, Almelo en Enschede/Oldenzaal) en de voorzitter van het CHT (Crisisteam Huisartsenzorg Twente) hebben begin maart deelgenomen aan een training waarin onder andere de vergaderstructuur en methodiek (BOB: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) is uitgelegd en beoefend. Op 20 maart hebben de crisisteams deelgenomen aan een oefening waarbij de RCT s in eerste instantie te maken kregen met crisis door een regionale besmetting. In de andere regio s bleek (toevallig) ook een crisis te zijn uitgebroken, waardoor werd opgeschaald naar het CHT en op Twents niveau besluiten werden genomen. Het werd door de deelnemers als een leerzame oefening gezien. Eén van de normen in het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is dat jaarlijks een alarmerings- en bereikbaarheidsoefening wordt gehouden. In de week van maandag 25 tot en met vrijdag 29 november 2013 is de tweede bereikbaarheidsoefening gehouden met alle leden van de regionale crisisteams, de bereikbare dienst van de CHPA (Centrale Huisartsenpost Almelo) en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). In deze week heeft de GHOR tussen 6.00 en uur zes maal een bericht van alarmering voor het crisisteam afgegeven. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

31 De volgende oefendoelen zijn geformuleerd: a. Beoefenen alarmering van de crisisteams van de huisartsenzorg door de GHOR; b. Beoefenen werkinstructie Alarmeren crisisteam door de medewerkers bereikbare dienst CHPA; c. Beoefenen informatieoverdracht van GHOR naar crisiscoördinator; d. Beoefenen en bepalen bereikbaarheid, beschikbaarheid en opkomsttijd crisisteams. De oefening is geëvalueerd en er zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd. De algemene conclusie was dat de bereikbare dienst van de CHPA en de crisisteams goed te bereiken waren. Menzis Zorgverzekeraar De afgelopen jaren is de preferente zorgverzekeraar Menzis voor HDT-Oost een betrouwbare partner gebleken. In 2013 werd onder andere overleg gevoerd met betrekking tot de jaarrekening en de begroting. Tevens is er in gezamenlijkheid een keer een tariefverzoek voor de patiëntencontacten bij de Nederlandse Zorgautoriteit ingediend. 31

32 h5 kwaliteit HDT-Oost monitort vanuit een intrinsieke motivatie voortdurend de kwaliteit. Waar nodig worden verbeteringen aangebracht. Het kwaliteitssysteem is uit een aantal elementen opgebouwd. Zo maakt HDT-Oost gebruik van input uit verschillende bronnen zoals klachten van patiënten, VIM (Veilig Incident Melden)-meldingen en calamiteiten-meldingen. Verder zijn werkoverleggen, kwaliteitscommissie en ledenraad ook belangrijke bronnen om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Een ander belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is de scholing van triagisten (i.o.) en huisartsen. Een ontwikkeling die ook van invloed is op het kwaliteitssysteem, is de toenemende druk van andere partijen. Bijvoorbeeld zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en brancheorganisaties verwachten steeds meer van de huisartsenposten. Dit hoeft niet per se als negatief te worden gezien, het houdt onze organisatie scherp/alert om kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg te kunnen blijven leveren. Nederlandse Triage Standaard (NTS) Inmiddels is het gebruik van NTS bij triagisten (i.o.) ingeburgerd als onderdeel van de triage van de hulpvragen van patiënten. In 2013 is ruim 77% van alle hulpvragen volgens NTS getrieerd. Bij 2,3% van de hulpvragen is door de triagist (i.o.) van de voorgestelde urgentie van NTS afgeweken. In bijna 7% van de gevallen wijkt de triagist (i.o.) af van de door NTS voorgestelde vervolgfunctie. Dit laatste is vooral te verklaren doordat er nog geen afspraken zijn gemaakt door HDT-Oost omtrent het overnemen van hulpvragen waar NTS de vervolgfunctie SEH of crisisdienst psychiatrie voorstelt. Deze patiënten worden eerst gezien door de huisarts alvorens een eventuele verwijzing plaatsvindt. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2013

33 Kwaliteitscommissie (tevens VIM-commissie) De samenstelling van de kwaliteitscommissie vindt u op pagina 62. De kwaliteitscommissie heeft in 2013 drie maal vergaderd. Vaste punten zijn de (na)scholing van huisartsen en triagisten (i.o.), de VIM-meldingen en calamiteiten. Alle nieuw in te voeren procedures en protocollen die met de kwaliteit te maken hebben, worden voor besproken in de commissie. De commissie adviseerde de directie o.a betreffende: enquête inzetten regie-arts; pilot inzetten verpleegkundig specialist; het inzetten van de CRP meter op de posten; wijzigen dienststijden van de huisartsen in het weekend; nieuw in te voeren of te vervangen medicatie; voorstel uniforme tekst op de bandjes van de dagpraktijken; overdrachtsformulier palliatieve zorg ; patiëntgebonden memo s in ProtopicsHAP; procedure vermeend disfunctioneren huisarts op huisartsenpost; aangepaste procedure AIOS op de huisartsenpost; overleg Mediant crisisdienst; dienstapotheek Oldenzaal; HKZ-certificering. Ook worden alle klachten die binnengekomen waren bij HDT-Oost anoniem besproken om helder te krijgen waar de kwaliteit nog verder verbeterd kan worden. Klachten en VIM-meldingen Klachten vormen een goede informatiebron voor verbetering. Klachten kunnen betrekking hebben op huisartsen, triagisten (i.o.) of de huisartsenpost als organisatie. Er is bewust gekozen voor een externe klachtenfunctionaris, zodat de klacht zo onafhankelijk mogelijk benaderd kan worden. De externe klachtenfunctionaris, Jan Haijkens (oud huisarts en jurist), bemiddelt tussen klager en aangeklaagde (huisarts, triagist (i.o.), huisartsenpost als organisatie). Bij het indienen van een klacht bespreekt de klachtenfunctionaris regelmatig de wensen en verwachtingen van de klager. Wanneer de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan deze gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie van de LHV Huisartsenkring Twente. Klachten In 2013 zijn er slechts 4 klachten binnengekomen, terwijl er in patiënten schriftelijk geklaagd hebben. 2 klachten hadden betrekking op een gemiste diagnose van een fractuur, 1 klacht ging over het ontbreken van ECG apparatuur op de huisartsenpost en er was een patiënt die klaagde over de bejegening van een huisarts. Uit de binnengekomen klachten heeft HDT-Oost geen structurele verbeteringen op de organi-satie kunnen destilleren. 33

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. Een jaar waarin er veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.),

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost voorwoord Ook het afgelopen jaar was de Raad van Commissarissen weer actief betrokken bij de voorbereidingen en besluitvormingen binnen HDT-Oost. De RvC heeft

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is het bestuur en de directie van de Huisartsenpost Hengelo een genoegen om u het jaarverslag van 2014 aan te bieden. Het jaarverslag geeft een goed

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Voorwoord Tijdens het opmaken van dit jaarverslag zijn de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 in volle

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2008 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Sinds 5 jaar werk ik als doktersassistent op de Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Als assistent ben je verantwoordelijk voor

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering Leren doe je niet in je eentje Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Afdeling Deskundigheidsbevordering Coöperatie Cohesie U.A. Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Leren doe je niet in je eentje Inhoud:

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2009 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ledenraad HDT-Oost 1 Betrokkenheid Inleiding 7 Personeelsverloop 8 Aanstellen tweede locatiemanager Werkoverleg Ziekteverzuim Personeelsvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015

Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015 Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015 Voorwoord 2015 was een bewogen jaar waarin veel veranderingen hun beslag hebben gekregen. In dit jaarverslag kunt u lezen welke thema s ons

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente Toekomstbestendige zorg in Twente Conferentie van Zenderen 2.0 De eerste conferentie van Zenderen die op initiatief van de Huisartsenkring Twente in 2013 georganiseerd is heeft een vervolg gehad in januari

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Afdeling Spoedeisende Hulp Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Inleiding U heeft zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Hoewel wij ons best doen de wachttijden zo kort mogelijk te

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / 2 jaarverslag 2009 Huisartsenpost Hengelo /Werkoverleg

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller Kindermishandeling & Huiselijk Geweld Ilona Statius Muller Inhoud Kernpunten nieuwe (concept) LESA Hoe werkt een huisarts? Hulpmiddelen & informatie KNMG stappenplan kindermishandeling Kindcheck OKT &

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Klachtenregeling Tuimelaar

Klachtenregeling Tuimelaar Klachtenregeling Tuimelaar Inleiding Tuimelaar heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING H. ter Horst, Huisarts Koningsweg 8b 7672 GD Vriezenveen Tel. 0546-565858 Fax. 0546-567054 PROTOCOL KLACHTBEHANDELING Doel behandeling van klachten het behoud van een werkzame behandelrelatie met de patiënt

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK)

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Auteur: Opdrachtgever: Expertgroep Ebola / Infectiecommissie UMCG ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Amsterdam, 11 maart 2011 Geachte huisartsen en praktijkondersteuners, Begin januari presenteerde Agis samen met Achmea

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO / Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november 2006 / Organisatie, ledenvergadering en huisartsen / Personeel en personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / ICT / Samenwerking / Bezetting

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Performance monitoring op de huisartsenpost

Performance monitoring op de huisartsenpost Performance monitoring op de huisartsenpost Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacqueline Noltes directeur Huisartsendienst Twente-Oost en Huisartsenpost Hengelo Renate Haakmeester informatieadviseur

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener Jaarverslag klachtenfunctionarissen en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuw klachtregistratiesysteem... 3 Verdeling naar complexiteit... 3 Facilitaire

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013 Onderzoek naar invoering van meldcode

Nadere informatie