jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

2 voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke triagestandaard Nederlands Triage Systeem (NTS) en het kwaliteitsmanagement- systeem HAP-Online. Verder hebben we in 2011 een patiëntervaringsonderzoek gehouden onder de gebruikers van de Huisartsenpost Hengelo. De algemene conclusie is dat de patiënten heel tevreden zijn over de kwaliteit van de zorgverlening van onze organisatie. We blijven de komende jaren voor belangrijke uitdagingen staan. Hoe kunnen we de werkdruk van huisartsen en doktersassistenten beheersbaar houden zonder dat we inboeten op de kwaliteit van de spoedeisende zorg in het werkgebied waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De Huisartsenpost Hengelo zoekt daarbij samenwerking met ketenpartners in de zorg. In 2011 hebben we naast een structurele samenwerking met de ambulancedienst en de thuiszorgorganisatie Carint ook een pilot gestart waarin we samenwerkingsafspraken hebben gemaakt met de maatschappelijke dienstverlening in de regio. In 2012 zal duidelijk worden of deze samenwerkingsvorm een structureel karakter gaat krijgen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

3 De medewerkers van de Huisartsenpost Hengelo en de huisartsen vormen samen een goed team. Er is een grote betrokkenheid van iedereen die op de huisartsenpost werkzaam is. Daardoor is er een goede werksfeer en grote collegialiteit. Dit is dan ook de smeerolie in onze organisatie, waardoor de organisatie van de spoedeisende huisartsgeneeskunde in deze regio zeer soepel verloopt. Jacqueline Noltes directeur Gerard Oosterhout voorzitter bestuur 3

4 inhoud h1 patiënten p 6 h2 huisartsen p 10 h3 medewerkers p 16 h4 samenwerking p 22 h5 kwaliteit p 28 h6 maat & getal p 36 jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

5 Missie De Huisartsenpost Hengelo is een professionele huisartsenorganisatie, die faciliteert dat de huisartsen kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg kunnen leveren tijdens de avonden, nachten, weekenden en officiële feestdagen (ANW). Huisartsen beschouwen de huisartsenpost als hun organisatie met betrouwbaarheid en vernieuwend als kernwaarden. De Huisartsenpost Hengelo is een organisatie voor gedreven en betrouwbare medewerkers, die respectvol met patiënten, huisartsen en elkaar omgaan. De Huisartsenpost Hengelo biedt medewerkers kansen zich te ontwikkelen door middel van scholing en participatie. Visie De Huisartsenpost Hengelo met de fysieke locatie in Hengelo maakt onlosmakelijk deel uit van de huisartsenzorg. Huisartsen geven met hun deelname aan de Huisartsenpost Hengelo in de vorm van lidmaatschap en/of diensten doen, invulling aan hun verantwoordelijkheid om 7 x 24 uur huisartsenzorg te leveren. De Huisartsenpost Hengelo probeert dan ook met haar manier van werken zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg. 5

6 h1 patiënten De Huisartsenpost Hengelo besteedt veel aandacht aan kwetsbare patiëntengroepen zoals kinderen en patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes. Patiëntervaringsonderzoek Zoals iedere professionele organisatie wil ook de Huisartsenpost Hengelo weten en meten wat de patiëntervaringen zijn. Er blijft een spanningsveld tussen de lang niet altijd acute hulpvraag van de patiënt en de capaciteit en service die de Huisartsenpost Hengelo kan en wenst te leveren. Een keer per 3 jaar laat de Huisartsenpost Hengelo een grootschalig onderzoek uitvoeren naar ervaringen van patiënten met onze organisatie. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd door het Nederlands Kennisnetwerk van huisartsenposten en spoedzorg in Nijmegen. In het onderzoek is de nieuwe CQ-index voor huisartsenposten gebruikt. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. Aangezien deze onderzoeksmethode niet gebruikt is bij het vorige patiëntervaringsonderzoek van de Huisartsenpost Hengelo in 2007, was het niet mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

7 Er zijn een aantal belangrijke conclusies te noemen: De resultaten laten zien dat patiënten over het algemeen positief tot zeer positief zijn over de diensten van de Huisartsenpost Hengelo; De patiënten zijn doorgaans tevreden over de bejegening, uitleg en deskundigheid van de doktersassistenten (ook wel triagisten genoemd). De triagisten kregen gemiddeld het rapportcijfer 8,5. Dat was significant beter dan bij de andere huisartsenposten die het onderzoeksinstituut heeft onderzocht; Ook over de bejegening, behandeling en professionaliteit van de huisarts waren de patiënten tevreden. De huisarts kreeg hiervoor het rapportcijfer 8,4. Ook dit rapportcijfer was significant hoger dan bij andere huisartsenposten; Over de beschikbaarheid, bereikbaarheid, hygiëne van de huisartsenposten scoorden we ook positief en was het gemiddelde rapportcijfer een 8,1; Patiënten waren minder tevreden over het ontbreken van informatie over wachttijden aan de telefoon of in de wachtkamer; Ook waren de patiënten minder tevreden over de privacy aan de balie. Verder gaf meer dan 60% van de geënquêteerde patiënten aan dat men geen informatie over mogelijke bijwerkingen van medicatie van de huisarts had ontvangen; Van de patiënten zou 93,7% de huisartsenpost aanraden aan bekenden met dezelfde gezondheidsklachten. Verbeterpunten: De uitkomsten van de onderzoeken zijn voor de Huisartsenpost Hengelo reden geweest om direct wachtrij-informatie te geven bij telefonische contacten. Verder zal in 2012 bij de Huisartsenpost Hengelo in de wachtkamer een informatiesysteem worden ingevoerd waar patiënten kennis kunnen nemen van een aantal zaken zoals wachttijden, terugkoppeling van informatie naar de eigen huisarts, huisregels en overige onderwerpen. In de scholing van de triagisten gaat er wederom aandacht besteed worden aan het checken bij de patiënt of een advies of een afspraak goed is begrepen. Kwetsbare patiëntengroepen In 2011 heeft de Huisartsenpost Hengelo aandacht besteed aan kwetsbare patiëntengroepen als kinderen en diabetespatiënten. 7

8 h1 Kinderen Op de huisartsenpost moeten de zorgverleners extra alert zijn op kindermishandeling. In 2010 is er al een procedure ter signalering en afhandeling van vermoeden op kindermishandeling opgesteld in samenwerking met de kinderartsen van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Eind 2011 heeft de Huisartsenpost Hengelo besloten om in 2012 aan alle huisartsen, waarnemers, huisartsen in dienstverband van een gevestigd huisarts (Hidha) en Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) de e-learning van The Next Page aan te bieden. Deze e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met de Landelijke Huisartsenvereniging en behandelt zowel de theorie (meldcode Kindermishandeling) alsook voorbeelden die geregeld in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost voorkomen. Ook gaan begin 2012 de doktersassistenten van de huisartsenpost Hengelo verplicht een soortgelijke e-learning volgen als vervolg op eerdere scholingen die zij hebben gehad rondom het signaleren van kindermishandeling. Verder is in het vierde kwartaal in samenspraak met de gebruikers van ProtopicsHAP een nieuwe functionaliteit ontwikkeld, waarin het registreren van het vermoeden van kindermishandeling ondersteund wordt. In het kort bestaat deze functionaliteit uit signaleringsvragen voor de doktersassistent, het registreren van een vermoeden van kindermishandeling door de arts, het overdragen van de verantwoordelijkheid waarbij een functionaris inzicht heeft in de meldingen van een vermoeden, het informeren van de eigen huisarts en verschillende rapportages. Begin januari 2012 is de nieuwe functionaliteit door de Huisartsenpost Hengelo geïntroduceerd bij de triagisten en dienstdoende huisartsen. Patiënten met Diabetes Mellitus Regelmatig nemen patiënten met Diabetes Mellitus contact op met de huisartsenpost. Meestal heeft de hulpvraag betrekking op ontregelde glucosewaarden in het bloed. Daarom is er door de kaderarts diabetes in samenwerking met een internist een nascholing gegeven over acute hulpvragen van diabetespatiënten. Deze scholing, die bedoeld was voor huisartsen, is als zeer goed beoordeeld en zal daarom in 2012 worden herhaald. Naar aanleiding van deze geslaagde scholing gaan de triagisten in 2012 ook bijgeschoold worden om de kwetsbare groep van diabetespatiënten nog beter te adviseren. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

9 9

10 h2 huisartsen Bestuur en Algemene Ledenvergadering Van belang is dat de huisartsen betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van de huisartsenpost als organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoerende organisatie. In 2011 is het bestuur 5 keer bij elkaar geweest. De Algemene ledenvergadering is in 2011 drie keer bijeengekomen. Belangrijke agendapunten waren: het strategisch beleidsplan Huisartsenpost Hengelo, signaleren van kindermishandeling, verplichte cursus AED, procedure AIOS op de huisartsenpost, jaarplan 2011 en 2012, patiënttevredenheidsonderzoek, GHOR en HAROP, RI&E, ADEPD. Scholingen Cursus Dokter Kom Snel De basiscursus heeft in maart en april 2011 opnieuw plaatsgevonden. De cursus bestaat uit de volgende modules: Fase I: Internet leren ABCDE benadering Fase II Vaardigheden Fase III Scenario s In mei 2011 heeft de cursus Spoedeisende Geneeskunde fase IV, kinderen, plaatsgevonden. Vanwege grote belangstelling zijn in dezelfde periode fase II en III herhaald. Ontregelde diabetes tijdens diensturen protocol casuïstiek Deze nascholing is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners en heeft op 3 oktober 2011 plaatsgevonden. De nascholing is gegeven door de heer S.W. van Turennout, kaderarts diabetes en de heer G. Kant, internist. Via casuïstiek en stroomschema s zijn praktische handvatten voor acute situaties die zich kunnen voordoen bij patiënten met diabetes type 2 tijdens diensturen op de huisartsenpost gegeven. Vanwege het enthousiasme van de aanwezigen, wordt deze nascholing in 2012 herhaald. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

11 Patiëntervaringsonderzoek ADEPD-project Door de subsidie voor het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) in 2010 is het mogelijk om het project adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) te financieren. Belangrijke reden voor de Huisartsenpost Hengelo om dit project uit te voeren, is dat door een betere ADEPD-registratie in de huisartsenpraktijk, kwalitatief goede professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenposten door dienstdoende huisartsen zijn in te zien. Dit zal de kwaliteit van de geleverde zorg door de huisartsenpost verbeteren. In 2011 zijn de volgende acties/stappen in het project gezet: Tweede EPD-scan Nivel in deelnemende huisartsenpraktijken; Eerste EPD-scan voor huisartsenpraktijken die later in het project zijn ingestroomd; Symposium over ADEPD in maart met o.a. gastsprekers van het NHG en de LHV; In samenspraak met Menzis Zorgverzekeraar het gecoördineerd aanvragen van de M&I module ADEPD voor deelnemers aan het Twentse ADEPD-project; Organiseren masterclasses over ADEPD-registreren in de huisartseninformatiesystemen Promedico ASP en Medicom; Monitoren budget per deelnemende praktijk voor ADEPDactiviteiten. Bij aanvang van het project begin 2010 deden 98 deelnemende huisartsenpraktijken mee. Inmiddels is het aantal deelnemers uitgebreid naar 133 deelnemende praktijken waarin 163 huisartsen werkzaam zijn. De huisartsenpraktijken zijn aansloten bij de Huisartsenpost Hengelo of HDT-Oost. Van de 67 huisartsen die aangesloten zijn bij de Huisartsenpost Hengelo nemen 65 huisartsen deel aan het ADEPD-project. Het adequaat registreren in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost wordt ook landelijk als een belangrijk onderwerp gezien. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt het verbeteren van de kwaliteit van ADEPD-registreren in de huisartsenpraktijk ingezet voor de variabiliseringsgelden, die landelijk vastgesteld worden. Als een huisartsenpraktijk voldoet aan een aantal criteria is het mogelijk om via een opslag per patiënt op het abonnementstarief extra financiering te krijgen voor de extra tijdsbesteding die nodig is rondom dit thema. 11

12 h2 AIOS op de huisartsenpost Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) oftewel de arts in opleiding tot huisarts moet vanwege zijn opleiding tenminste 20 diensten per jaar doen op de huisartsenpost waarbij zijn huisartsopleider is aangesloten. Door de opleidingsinstituten, de SBOH (de werkgever voor alle huisartsen in opleiding) en de koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland, is een leidraad ontwikkeld voor het leren dienstdoen op de huisartsenpost door een AIOS. In 2011 hebben de huisartsendienststructuren in Twente gezamenlijk met het huisartsenopleidingsinstituut van de VU Amsterdam een richtlijn opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt over de aanmelding, de introductie en de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost. Met de richtlijn dient zeker gesteld te worden dat de AIOS op de huisartsenposten in Twente een doelmatige en goed georganiseerde leerwerkperiode doorloopt waarbij de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Om de samenwerking ook op organisatieniveau te formaliseren heeft de Huisartsenpost Hengelo in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de VU Amsterdam en de SBOH. In maart 2011 is de eerste gezamenlijke introductiebijeenkomst AIOS georganiseerd voor nieuwe AIOS sen binnen de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost. Iedere AIOS krijgt een AED-/reanimatietraining aangeboden. Een aantal spreekkamers is uitgerust met video-/opnameapparatuur zodat de AIOS samen met zijn huisartsopleider een consult kan terugkijken. In de richtlijn is ook vastgelegd dat een AIOS en zijn huisartsopleider verplicht zijn om de feedbackapplicatie geregeld te gebruiken. Feedbackapplicatie Het online feedbackprogramma Care Trace stelt de huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo en haar hidha s (huisarts in dienst van een huisarts), AIOS sen en waarnemers in staat om via het internet, feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (consult, telefonisch consult, visite) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huis- jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

13 artsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Het belang van de feedbackapplicatie Care Trace is regelmatig besproken in de kwaliteitscommissie. De huisartsen die zitting hebben in deze commissie hebben de collega s, die geen gebruik maken van de applicatie, benaderd om aan de feedback-applicatie deel te nemen. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat een groot deel van de huisartsen regelmatig inloggen en feedback geven. Inmiddels zijn de AIOS en zijn huisartsopleider verplicht om de feedbackapplicatie te gebruiken. Dit is vastgelegd in de procedure AIOS op de huisartsenpost. Op de volgende pagina een grafiek met uitleg over de feedbackproductie van de huisartsenpost Hengelo. 13

14 Aantal Feedback Feedback productie Hengelo 2011 Aantal artsen of uploads h Maand # artsen fb ingevoerd # artsen fb gelezen FB aangemaakt als functie van aanmaak datum cum FB gelezen als functie van lees datum cum # uploads jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

15 Manifestatie dag 6 oktober 2011 Veel huisartsen in de regio met hun praktijkmedewerkers hebben op donderdag 6 oktober in Amsterdam een landelijke manifestatie dag bijgewoond. Doel van de dag was hun zorgen te uiten over de aanstaande bezuinigingen en de negatieve effecten die deze op de huisartsenzorg zullen gaan hebben. Om de huisartsen in de gelegenheid te stellen de manifestatie dag bij te wonen, heeft de LHV Kring Twente aan de huisartsenposten in Twente gevraagd om overdag de huisartsenposten open te stellen voor patiënten die een spoedeisende hulpvraag hebben. De Huisartsenpost Hengelo heeft daarom op 6 oktober de huisartsenpost opengesteld. De kosten voor de openstelling zijn door de huisartsen zelf gefinancierd. 15

16 h3 medewerkers Zorg verlenen is mensenwerk. Dat geldt uiteraard ook voor de medewerkers die werkzaam zijn op onze huisartsenpost. Een belangrijke doelstelling van de Huisartsenpost Hengelo is goed voor de medewerkers te zorgen. Dat gebeurt onder andere door veel energie te steken in het bieden van opleidingen en het scheppen van een goede, prettige en veilige werksfeer en werkomgeving. Personeelsverloop Op 31 december 2011 had de Huisartsenpost Hengelo in totaal 29 medewerkers in dienst, waarvan 1 directeur, 2 locatiemanagers, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse, 24 gediplomeerde triagisten en 2 doktersassistenten in opleiding tot triagist. In 2011 is 1 doktersassistente uit dienst gegaan. In 2011 is een secretaresse en een doktersassistent aangenomen evenals een locatiemanager die uit de groep doktersassistenten is geworven. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers (2½ fte) van de FHO (Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau (kantoorpersoneel) als de doktersassistenten van Huisartsenpost Hengelo hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. Aangezien de Huisartsenpost Hengelo minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom ook gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

17 Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuimpercentage in 2011 is 2,51% (in %, in ,19%, in ,83%). Er is in 2011 geen zwangerschapsverlof geweest. In 2010 was het ziekteverzuimpercentage 8%. Dit werd veroorzaakt door een aantal langdurig zieke doktersassistenten. In onderstaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort ziekteverzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Perc. Verzuimverdeling 1.00% 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% Verdeling kort : 0,87% middel : 0,74% lang : 0,38% extra lang : 0,51% 17

18 h3 Personeelsvereniging De Huisartsenpost Hengelo heeft een actieve personeelsvereniging die allerlei activiteiten organiseert. Bijna alle medewerkers zijn bij die vereniging aangesloten. De financiële bijdrage die een medewerker individueel aan de personeelsvereniging geeft, wordt door de Huisartsenpost Hengelo verdubbeld. In 2011 heeft de personeelsvereniging ter ere van het lustrum van de Huisartsenpost Hengelo een geslaagd feest georganiseerd voor medewerkers, huisartsen en chauffeurs. Werkkostenregeling De Huisartsenpost Hengelo heeft besloten om de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2011 in te voeren. Tijdens het jaar 2011 is er maandelijks gemonitord of de Huisartsenpost Hengelo binnen het budget is gebleven. De regeling is in het vierde kwartaal geëvalueerd. Daar kwam naar voren dat de bestaande fitnessregeling vanwege het contract met 1 aanbieder te beperkt is en dat ook andere sporten/activiteiten bijdragen aan de gezondheid van medewerkers. Daarom is besloten om de fitnessregeling te laten vervallen en daarvoor in de plaats aan iedere medewerker een vaste bijdrage te geven die kan worden gebruikt voor activiteiten die bijdragen aan gezondheidsbevordering. De aangepaste werkkostenregeling wordt met ingang van 2012 ingevoerd. Scholingen Medewerkers managementbureau De medewerkers van het managementbureau hebben scholing gehad in professioneel en effectief communiceren. Enkele secretaresses hebben een workshop gevolgd gericht op secretarieel management. Doktersassistenten In 2011 zijn van de 26 doktersassistenten 24 gediplomeerd triagist en 2 in opleiding tot triagist. Scholingsaanbod Voor de doktersassistenten van de Huisartsenpost Hengelo is een breed scholingsaanbod georganiseerd. Klinische lessen (buikpijn, medicatie en zelfzorgmiddelen). NTS (Nederlands Triage Systeem) is geïmplementeerd in het door de Huisartsenpost Hengelo gebruikte call managementsysteem ProtopicsHAP. Daarvoor zijn verplichte scholingsdagen georganiseerd. Deze werden gegeven door de redactieraadleden van NTS. Verplichte reanimatie- en AED trainingen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

19 Herregistratie triagisten Tijdens de ledenvergadering van de VHN in mei 2011 is bepaald dat het diploma van triagisten niet onbeperkt geldig blijft en zijn de eisen waaraan een triagist moet voldoen om zijn/haar diploma geldig te houden aangegeven. De voorwaarden voor geldigheid van het diploma zijn nog niet definitief vastgesteld. Er zullen zeker eisen gesteld gaan worden aan het aantal uren dat een triagist als zodanig werkzaam is en het aantal jaarlijkse beoordelingen van gesprekken volgens de HAAK-methode. Verder zal het volgen van een bepaald aantal uren nascholing en de accreditatie van die scholingen tot de eisen gaan behoren. De Huisartsenpost Hengelo heeft haar scholingsprogramma onder de loep genomen om na te gaan of de scholingen tot nu toe van voldoende kwaliteit zijn. Bij de inkoop van externe scholingen is inmiddels door de Huisartsenpost Hengelo aan het scholingsinstituut de verplichting gesteld dat deze geaccrediteerd moeten zijn. De VHN zal begin 2012 het officiële eisenpakket bekend maken. Communicatiecursus voor doktersassistenten in opleiding In 2011 waren er 2 doktersassistenten in opleiding voor triagist. Deze doktersassistenten hebben verplichte communicatietrainingen gehad van het scholingsinstituut BLOOM communicatie met zorg : Gesprekstechniek 1 HAAK-workshop Communicatie uit je Kracht Individuele coaching in gesprekstechniek 19

20 h3 Communicatiecursus voor gediplomeerde triagisten De al gediplomeerde triagisten hebben een ander communicatiecursusprogramma gevolgd: Gesprekstechniek 2 Omgaan met Weerstand (omgang met agressieve/eisende patiënt) Bekend maakt Bemind (omgang met allochtone patiënt) In mentorgroepen, onder leiding van een mentorarts, werden opgenomen telefonische gesprekken met patiënten besproken op gesprekstechnisch en medisch inhoudelijk gebied. De groepsgrootte bestaat meestal uit vier triagisten. Spoedeisende Geneeskunde voor triagist Er is een pilot Spoedeisende Geneeskunde voor triagisten georganiseerd en gegeven door het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG). Deze is bezocht door de locatiemanagers. OSG is hetzelfde scholingsinstituut dat voor de huisartsen de cursussen Dokter Kom Snel geeft binnen de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost. Medisch technisch handelen Voor doktersassistenten die overdag niet in een huisartsenpraktijk werken, zijn twee carrousels Medisch Technisch Handelen georganiseerd. Hierin wordt getest of de doktersassistenten bepaalde medisch/technische handelingen voldoende beheersen. Te denken valt aan bloedprikken, bloeddruk meten, verbinden etc. Een carrousel was volledig gewijd aan spoedeisende klachten zoals anafylactische shock en het toedienen van zuurstof. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

21 21

22 h4 samenwerking Als organisatie blijft de Huisartsenpost Hengelo voortdurend in ontwikkeling en moet zij inspelen op diverse omgevingsfactoren, zowel intern als extern. Samenwerking en onderlinge afstemming met elkaar en de ketenpartners is van groot belang om kwalitatief verantwoorde en veilige zorg te kunnen bieden aan patiënten. Ambulance Oost Ambulance Oost is een belangrijke samenwerkingspartner in de acute zorg. De Huisartsenpost Hengelo en Ambulance Oost hebben goede samenwerkingsafspraken met betrekking tot de U1- en U2- indicaties die op de huisartsenposten telefonisch binnenkomen, waardoor een efficiëntere inzet van mensen en middelen mogelijk is. Het is belangrijk dat deze samenwerking goed verloopt. Periodiek is er overleg tussen het teamhoofd van de meldkamer van Ambulance Oost en de locatiemanagers van de huisartsenposten met als doel de samenwerkingsafspraken te evalueren en waar nodig bij te stellen. In 2011 is het samenwerkingsprotocol bijgesteld vanwege de ingebruikname van NTS door de Huisartsenpost Hengelo. In 2011 zijn er 345 (in ) hulpvragen met U1 urgentie door Ambulance Oost overgenomen van de Huisartsenpost Hengelo. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) Er zijn afspraken gemaakt met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Hengelo over de manier van doorverwijzen naar elkaar. Tevens zijn er afspraken gemaakt over verwijzingen van patiënten die zich melden bij de huisartsenpost met het vermoeden op een postoperatieve complicatie. In 2011 zijn er jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

23 diverse gesprekken geweest met de directie en medische staf van ZGT en de voorzitter van het bestuur en de directeur van de Huisartsenpost Hengelo om de mogelijkheden te exploreren voor een samenwerking tussen de SEH van ZGT Hengelo en de huisartsenpost. Eind 2011 werd duidelijk dat de bezuinigingsplannen van het kabinet mogelijk ook negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor een samenwerking tussen SEH en de huisartsenposten. Daarom hebben meerdere leden van de coöperatieve Huisartsenpost Hengelo het bestuur gewaarschuwd terughoudend te zijn om samenwerking op te starten zolang de financiële consequenties hiervan niet duidelijk zijn. Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) De Huisartsendienst Twente-Oost is een gewaardeerde collega-zorginstelling waarmee de Huisartsenpost Hengelo voornamelijk met betrekking tot facilitaire/ondersteunende zaken zoals financiële administratie, scholing, secretariaat, ICT/telefonie een zeer hechte samenwerking heeft. 23

24 h4 Samenwerking Huisartsenpost Hengelo met Carint Reggeland Sinds enkele jaren is de samenwerking tussen Carint (sinds voor sociale controle, stoma/wondverzorging, klysma s geven 2011 Carint Reggeland) en de Huisartsenpost Hengelo en en bloedsuiker controles. De samenwerking met de thuiszorg Noord Oost Twente (Oldenzaal) intensiever geworden. werkt naar tevredenheid voor beide partijen en wordt Aanvankelijk heeft deze nauwere samenwerking zich gericht tenminste 1 keer per jaar geëvalueerd. op de thuiszorgvoorziening van Carint Reggeland. Het In december 2011 is er tevens een pilot gestart met Carint komt regelmatig voor dat mensen met een probleem naar de Reggeland afdeling maatschappelijke dienstverlening. Er huisartsenpost bellen dat uiteindelijk geen medisch maar een komen hulpvragen bij de Huisartsenpost Hengelo binnen die zorgprobleem blijkt te zijn. Er was aan de kant van de Huisartsenpost Hengelo behoefte aan het gemakkelijk kunnen ben vanuit maatschappelijk werk (psycho sociale problema- niet medisch van aard zijn maar soms een aanpak nodig heb- inschakelen van een thuiszorg team dat op elk moment acute tiek). Deze hulpvragen kunnen heel divers zijn. thuiszorg zou kunnen bieden. Belangrijk daarbij is dat het Vanaf 1 december zijn er 6 hulpvragen overgenomen door zorgteam goed bereikbaar is, altijd inzetbaar en goed opgeleid. Carint Reggeland kon aan deze voorwaarden voldoen. ervaringen met betrekking tot deze samenwerking is voor Carint maatschappelijke dienstverlening. De eerste In 2011 heeft de Huisartsenpost Hengelo 65 hulpvragen laten alle betrokken partijen goed verlopen. Vanwege de aard van overnemen door Carint -Reggeland. Het accent ligt hierbij op de problematiek zijn dergelijk hulpvragen vaak tijdrovend. hulpvragen van mensen boven de 60 jaar. De meest voorkomende zorgvragen waren katheteriseren/blaasspoelen, artsen ontlast. Eind februari 2012 wordt bekeken Door overname van Carint worden de dienstdoende huis- lichamelijke verzorging en het op gang brengen van de thuiszorg. Carint - Reggeland kan onder andere worden ingezet wordt of deze pilot in een structurele samenwerking omgezet. Dienstapotheek De Huisartsenpost Hengelo heeft in meer of mindere mate contacten met de overige eerstelijns zorgaanbieders. De belangrijkste hiervan is de dienstapotheek die in hetzelfde pand is gevestigd als de huisartsenpost. Een deel van de patiënten die contact heeft met de huisartsenpost krijgt immers medicijnen voorgeschreven die zij moet halen bij de apotheek. Er vindt 2 keer per jaar een overleg plaats tussen jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

25 beide ketenpartners. Onderwerpen die tijdens het overleg besproken worden zijn o.a. het assortiment medicijnen en de medicatiebevoorrading van de Huisartsenpost Hengelo. Stichting Acute Zorgmobiel Twente De Stichting Acute Zorgmobiel Twente (AZMT) is een samenwerkingsverband van Huisartsendienst Twente-Oost, de Huisartsenpost Hengelo, de Centrale Huisartsenpost Almelo en Ambulance Oost. Vanuit deze stichting wordt het huisartsenvervoer geregeld voor alle huisartsenposten in Twente. De betrokkenheid van de 3 huisartsendienstenstructuren is gewaarborgd doordat de directeuren van die organisaties zitting hebben in het bestuur van de Stichting Acute Zorgmobiel Twente. Een belangrijk thema bij AZMT in de afgelopen jaren is de kostenbeheersing geweest. Eind 2010 kwam AZMT met het voorstel om met ingang van 2012 het tarief voor een uur huisartsenvervoer vast te leggen en daarna een jaarlijkse indexering op het tarief te doen. AZMT kan alleen het vaste tarief met indexering garanderen als er een 4-jarige dienstverleningsoverkomst wordt afgesloten. De Huisartsenpost Hengelo heeft in 2011 het besluit genomen om de samenwerking met AZMT met 4 jaar te verlengen. In 2011 heeft een delegatie van chauffeurs en huisartsen samen met het management van AZMT een besluit genomen over de keuze van de nieuwe auto s die aangeschaft gaan worden. De keuze is gevallen op een Volkswagen Touran. Begin 2012 zullen de visiteauto s vervangen worden. Mediant Eind 2011 heeft de directie van de Huisartsenpost Hengelo gesproken met het management van de geestelijke gezondheidszorgorganisatie Mediant, waaronder ook de crisisdienst valt. Het doel van de bespreking was om de mogelijkheden te exploreren om de samenwerking tijdens de Avond-, Nacht- en Weekenduren tussen de huisartsenposten en de crisisdienst van Mediant te verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt om in 2012 te komen tot duidelijke procedure-afspraken rondom o.a. consultering en verwijzing van patiënten met acuut psychiatrische problemen. 25

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie