jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

2 voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke triagestandaard Nederlands Triage Systeem (NTS) en het kwaliteitsmanagement- systeem HAP-Online. Verder hebben we in 2011 een patiëntervaringsonderzoek gehouden onder de gebruikers van de Huisartsenpost Hengelo. De algemene conclusie is dat de patiënten heel tevreden zijn over de kwaliteit van de zorgverlening van onze organisatie. We blijven de komende jaren voor belangrijke uitdagingen staan. Hoe kunnen we de werkdruk van huisartsen en doktersassistenten beheersbaar houden zonder dat we inboeten op de kwaliteit van de spoedeisende zorg in het werkgebied waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De Huisartsenpost Hengelo zoekt daarbij samenwerking met ketenpartners in de zorg. In 2011 hebben we naast een structurele samenwerking met de ambulancedienst en de thuiszorgorganisatie Carint ook een pilot gestart waarin we samenwerkingsafspraken hebben gemaakt met de maatschappelijke dienstverlening in de regio. In 2012 zal duidelijk worden of deze samenwerkingsvorm een structureel karakter gaat krijgen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

3 De medewerkers van de Huisartsenpost Hengelo en de huisartsen vormen samen een goed team. Er is een grote betrokkenheid van iedereen die op de huisartsenpost werkzaam is. Daardoor is er een goede werksfeer en grote collegialiteit. Dit is dan ook de smeerolie in onze organisatie, waardoor de organisatie van de spoedeisende huisartsgeneeskunde in deze regio zeer soepel verloopt. Jacqueline Noltes directeur Gerard Oosterhout voorzitter bestuur 3

4 inhoud h1 patiënten p 6 h2 huisartsen p 10 h3 medewerkers p 16 h4 samenwerking p 22 h5 kwaliteit p 28 h6 maat & getal p 36 jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

5 Missie De Huisartsenpost Hengelo is een professionele huisartsenorganisatie, die faciliteert dat de huisartsen kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg kunnen leveren tijdens de avonden, nachten, weekenden en officiële feestdagen (ANW). Huisartsen beschouwen de huisartsenpost als hun organisatie met betrouwbaarheid en vernieuwend als kernwaarden. De Huisartsenpost Hengelo is een organisatie voor gedreven en betrouwbare medewerkers, die respectvol met patiënten, huisartsen en elkaar omgaan. De Huisartsenpost Hengelo biedt medewerkers kansen zich te ontwikkelen door middel van scholing en participatie. Visie De Huisartsenpost Hengelo met de fysieke locatie in Hengelo maakt onlosmakelijk deel uit van de huisartsenzorg. Huisartsen geven met hun deelname aan de Huisartsenpost Hengelo in de vorm van lidmaatschap en/of diensten doen, invulling aan hun verantwoordelijkheid om 7 x 24 uur huisartsenzorg te leveren. De Huisartsenpost Hengelo probeert dan ook met haar manier van werken zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg. 5

6 h1 patiënten De Huisartsenpost Hengelo besteedt veel aandacht aan kwetsbare patiëntengroepen zoals kinderen en patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes. Patiëntervaringsonderzoek Zoals iedere professionele organisatie wil ook de Huisartsenpost Hengelo weten en meten wat de patiëntervaringen zijn. Er blijft een spanningsveld tussen de lang niet altijd acute hulpvraag van de patiënt en de capaciteit en service die de Huisartsenpost Hengelo kan en wenst te leveren. Een keer per 3 jaar laat de Huisartsenpost Hengelo een grootschalig onderzoek uitvoeren naar ervaringen van patiënten met onze organisatie. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd door het Nederlands Kennisnetwerk van huisartsenposten en spoedzorg in Nijmegen. In het onderzoek is de nieuwe CQ-index voor huisartsenposten gebruikt. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. Aangezien deze onderzoeksmethode niet gebruikt is bij het vorige patiëntervaringsonderzoek van de Huisartsenpost Hengelo in 2007, was het niet mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

7 Er zijn een aantal belangrijke conclusies te noemen: De resultaten laten zien dat patiënten over het algemeen positief tot zeer positief zijn over de diensten van de Huisartsenpost Hengelo; De patiënten zijn doorgaans tevreden over de bejegening, uitleg en deskundigheid van de doktersassistenten (ook wel triagisten genoemd). De triagisten kregen gemiddeld het rapportcijfer 8,5. Dat was significant beter dan bij de andere huisartsenposten die het onderzoeksinstituut heeft onderzocht; Ook over de bejegening, behandeling en professionaliteit van de huisarts waren de patiënten tevreden. De huisarts kreeg hiervoor het rapportcijfer 8,4. Ook dit rapportcijfer was significant hoger dan bij andere huisartsenposten; Over de beschikbaarheid, bereikbaarheid, hygiëne van de huisartsenposten scoorden we ook positief en was het gemiddelde rapportcijfer een 8,1; Patiënten waren minder tevreden over het ontbreken van informatie over wachttijden aan de telefoon of in de wachtkamer; Ook waren de patiënten minder tevreden over de privacy aan de balie. Verder gaf meer dan 60% van de geënquêteerde patiënten aan dat men geen informatie over mogelijke bijwerkingen van medicatie van de huisarts had ontvangen; Van de patiënten zou 93,7% de huisartsenpost aanraden aan bekenden met dezelfde gezondheidsklachten. Verbeterpunten: De uitkomsten van de onderzoeken zijn voor de Huisartsenpost Hengelo reden geweest om direct wachtrij-informatie te geven bij telefonische contacten. Verder zal in 2012 bij de Huisartsenpost Hengelo in de wachtkamer een informatiesysteem worden ingevoerd waar patiënten kennis kunnen nemen van een aantal zaken zoals wachttijden, terugkoppeling van informatie naar de eigen huisarts, huisregels en overige onderwerpen. In de scholing van de triagisten gaat er wederom aandacht besteed worden aan het checken bij de patiënt of een advies of een afspraak goed is begrepen. Kwetsbare patiëntengroepen In 2011 heeft de Huisartsenpost Hengelo aandacht besteed aan kwetsbare patiëntengroepen als kinderen en diabetespatiënten. 7

8 h1 Kinderen Op de huisartsenpost moeten de zorgverleners extra alert zijn op kindermishandeling. In 2010 is er al een procedure ter signalering en afhandeling van vermoeden op kindermishandeling opgesteld in samenwerking met de kinderartsen van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Eind 2011 heeft de Huisartsenpost Hengelo besloten om in 2012 aan alle huisartsen, waarnemers, huisartsen in dienstverband van een gevestigd huisarts (Hidha) en Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) de e-learning van The Next Page aan te bieden. Deze e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met de Landelijke Huisartsenvereniging en behandelt zowel de theorie (meldcode Kindermishandeling) alsook voorbeelden die geregeld in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost voorkomen. Ook gaan begin 2012 de doktersassistenten van de huisartsenpost Hengelo verplicht een soortgelijke e-learning volgen als vervolg op eerdere scholingen die zij hebben gehad rondom het signaleren van kindermishandeling. Verder is in het vierde kwartaal in samenspraak met de gebruikers van ProtopicsHAP een nieuwe functionaliteit ontwikkeld, waarin het registreren van het vermoeden van kindermishandeling ondersteund wordt. In het kort bestaat deze functionaliteit uit signaleringsvragen voor de doktersassistent, het registreren van een vermoeden van kindermishandeling door de arts, het overdragen van de verantwoordelijkheid waarbij een functionaris inzicht heeft in de meldingen van een vermoeden, het informeren van de eigen huisarts en verschillende rapportages. Begin januari 2012 is de nieuwe functionaliteit door de Huisartsenpost Hengelo geïntroduceerd bij de triagisten en dienstdoende huisartsen. Patiënten met Diabetes Mellitus Regelmatig nemen patiënten met Diabetes Mellitus contact op met de huisartsenpost. Meestal heeft de hulpvraag betrekking op ontregelde glucosewaarden in het bloed. Daarom is er door de kaderarts diabetes in samenwerking met een internist een nascholing gegeven over acute hulpvragen van diabetespatiënten. Deze scholing, die bedoeld was voor huisartsen, is als zeer goed beoordeeld en zal daarom in 2012 worden herhaald. Naar aanleiding van deze geslaagde scholing gaan de triagisten in 2012 ook bijgeschoold worden om de kwetsbare groep van diabetespatiënten nog beter te adviseren. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

9 9

10 h2 huisartsen Bestuur en Algemene Ledenvergadering Van belang is dat de huisartsen betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van de huisartsenpost als organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoerende organisatie. In 2011 is het bestuur 5 keer bij elkaar geweest. De Algemene ledenvergadering is in 2011 drie keer bijeengekomen. Belangrijke agendapunten waren: het strategisch beleidsplan Huisartsenpost Hengelo, signaleren van kindermishandeling, verplichte cursus AED, procedure AIOS op de huisartsenpost, jaarplan 2011 en 2012, patiënttevredenheidsonderzoek, GHOR en HAROP, RI&E, ADEPD. Scholingen Cursus Dokter Kom Snel De basiscursus heeft in maart en april 2011 opnieuw plaatsgevonden. De cursus bestaat uit de volgende modules: Fase I: Internet leren ABCDE benadering Fase II Vaardigheden Fase III Scenario s In mei 2011 heeft de cursus Spoedeisende Geneeskunde fase IV, kinderen, plaatsgevonden. Vanwege grote belangstelling zijn in dezelfde periode fase II en III herhaald. Ontregelde diabetes tijdens diensturen protocol casuïstiek Deze nascholing is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners en heeft op 3 oktober 2011 plaatsgevonden. De nascholing is gegeven door de heer S.W. van Turennout, kaderarts diabetes en de heer G. Kant, internist. Via casuïstiek en stroomschema s zijn praktische handvatten voor acute situaties die zich kunnen voordoen bij patiënten met diabetes type 2 tijdens diensturen op de huisartsenpost gegeven. Vanwege het enthousiasme van de aanwezigen, wordt deze nascholing in 2012 herhaald. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

11 Patiëntervaringsonderzoek ADEPD-project Door de subsidie voor het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) in 2010 is het mogelijk om het project adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) te financieren. Belangrijke reden voor de Huisartsenpost Hengelo om dit project uit te voeren, is dat door een betere ADEPD-registratie in de huisartsenpraktijk, kwalitatief goede professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenposten door dienstdoende huisartsen zijn in te zien. Dit zal de kwaliteit van de geleverde zorg door de huisartsenpost verbeteren. In 2011 zijn de volgende acties/stappen in het project gezet: Tweede EPD-scan Nivel in deelnemende huisartsenpraktijken; Eerste EPD-scan voor huisartsenpraktijken die later in het project zijn ingestroomd; Symposium over ADEPD in maart met o.a. gastsprekers van het NHG en de LHV; In samenspraak met Menzis Zorgverzekeraar het gecoördineerd aanvragen van de M&I module ADEPD voor deelnemers aan het Twentse ADEPD-project; Organiseren masterclasses over ADEPD-registreren in de huisartseninformatiesystemen Promedico ASP en Medicom; Monitoren budget per deelnemende praktijk voor ADEPDactiviteiten. Bij aanvang van het project begin 2010 deden 98 deelnemende huisartsenpraktijken mee. Inmiddels is het aantal deelnemers uitgebreid naar 133 deelnemende praktijken waarin 163 huisartsen werkzaam zijn. De huisartsenpraktijken zijn aansloten bij de Huisartsenpost Hengelo of HDT-Oost. Van de 67 huisartsen die aangesloten zijn bij de Huisartsenpost Hengelo nemen 65 huisartsen deel aan het ADEPD-project. Het adequaat registreren in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost wordt ook landelijk als een belangrijk onderwerp gezien. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt het verbeteren van de kwaliteit van ADEPD-registreren in de huisartsenpraktijk ingezet voor de variabiliseringsgelden, die landelijk vastgesteld worden. Als een huisartsenpraktijk voldoet aan een aantal criteria is het mogelijk om via een opslag per patiënt op het abonnementstarief extra financiering te krijgen voor de extra tijdsbesteding die nodig is rondom dit thema. 11

12 h2 AIOS op de huisartsenpost Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) oftewel de arts in opleiding tot huisarts moet vanwege zijn opleiding tenminste 20 diensten per jaar doen op de huisartsenpost waarbij zijn huisartsopleider is aangesloten. Door de opleidingsinstituten, de SBOH (de werkgever voor alle huisartsen in opleiding) en de koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland, is een leidraad ontwikkeld voor het leren dienstdoen op de huisartsenpost door een AIOS. In 2011 hebben de huisartsendienststructuren in Twente gezamenlijk met het huisartsenopleidingsinstituut van de VU Amsterdam een richtlijn opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt over de aanmelding, de introductie en de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost. Met de richtlijn dient zeker gesteld te worden dat de AIOS op de huisartsenposten in Twente een doelmatige en goed georganiseerde leerwerkperiode doorloopt waarbij de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Om de samenwerking ook op organisatieniveau te formaliseren heeft de Huisartsenpost Hengelo in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de VU Amsterdam en de SBOH. In maart 2011 is de eerste gezamenlijke introductiebijeenkomst AIOS georganiseerd voor nieuwe AIOS sen binnen de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost. Iedere AIOS krijgt een AED-/reanimatietraining aangeboden. Een aantal spreekkamers is uitgerust met video-/opnameapparatuur zodat de AIOS samen met zijn huisartsopleider een consult kan terugkijken. In de richtlijn is ook vastgelegd dat een AIOS en zijn huisartsopleider verplicht zijn om de feedbackapplicatie geregeld te gebruiken. Feedbackapplicatie Het online feedbackprogramma Care Trace stelt de huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo en haar hidha s (huisarts in dienst van een huisarts), AIOS sen en waarnemers in staat om via het internet, feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (consult, telefonisch consult, visite) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huis- jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

13 artsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Het belang van de feedbackapplicatie Care Trace is regelmatig besproken in de kwaliteitscommissie. De huisartsen die zitting hebben in deze commissie hebben de collega s, die geen gebruik maken van de applicatie, benaderd om aan de feedback-applicatie deel te nemen. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat een groot deel van de huisartsen regelmatig inloggen en feedback geven. Inmiddels zijn de AIOS en zijn huisartsopleider verplicht om de feedbackapplicatie te gebruiken. Dit is vastgelegd in de procedure AIOS op de huisartsenpost. Op de volgende pagina een grafiek met uitleg over de feedbackproductie van de huisartsenpost Hengelo. 13

14 Aantal Feedback Feedback productie Hengelo 2011 Aantal artsen of uploads h Maand # artsen fb ingevoerd # artsen fb gelezen FB aangemaakt als functie van aanmaak datum cum FB gelezen als functie van lees datum cum # uploads jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

15 Manifestatie dag 6 oktober 2011 Veel huisartsen in de regio met hun praktijkmedewerkers hebben op donderdag 6 oktober in Amsterdam een landelijke manifestatie dag bijgewoond. Doel van de dag was hun zorgen te uiten over de aanstaande bezuinigingen en de negatieve effecten die deze op de huisartsenzorg zullen gaan hebben. Om de huisartsen in de gelegenheid te stellen de manifestatie dag bij te wonen, heeft de LHV Kring Twente aan de huisartsenposten in Twente gevraagd om overdag de huisartsenposten open te stellen voor patiënten die een spoedeisende hulpvraag hebben. De Huisartsenpost Hengelo heeft daarom op 6 oktober de huisartsenpost opengesteld. De kosten voor de openstelling zijn door de huisartsen zelf gefinancierd. 15

16 h3 medewerkers Zorg verlenen is mensenwerk. Dat geldt uiteraard ook voor de medewerkers die werkzaam zijn op onze huisartsenpost. Een belangrijke doelstelling van de Huisartsenpost Hengelo is goed voor de medewerkers te zorgen. Dat gebeurt onder andere door veel energie te steken in het bieden van opleidingen en het scheppen van een goede, prettige en veilige werksfeer en werkomgeving. Personeelsverloop Op 31 december 2011 had de Huisartsenpost Hengelo in totaal 29 medewerkers in dienst, waarvan 1 directeur, 2 locatiemanagers, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse, 24 gediplomeerde triagisten en 2 doktersassistenten in opleiding tot triagist. In 2011 is 1 doktersassistente uit dienst gegaan. In 2011 is een secretaresse en een doktersassistent aangenomen evenals een locatiemanager die uit de groep doktersassistenten is geworven. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers (2½ fte) van de FHO (Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau (kantoorpersoneel) als de doktersassistenten van Huisartsenpost Hengelo hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. Aangezien de Huisartsenpost Hengelo minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom ook gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

17 Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuimpercentage in 2011 is 2,51% (in %, in ,19%, in ,83%). Er is in 2011 geen zwangerschapsverlof geweest. In 2010 was het ziekteverzuimpercentage 8%. Dit werd veroorzaakt door een aantal langdurig zieke doktersassistenten. In onderstaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort ziekteverzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Perc. Verzuimverdeling 1.00% 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% Verdeling kort : 0,87% middel : 0,74% lang : 0,38% extra lang : 0,51% 17

18 h3 Personeelsvereniging De Huisartsenpost Hengelo heeft een actieve personeelsvereniging die allerlei activiteiten organiseert. Bijna alle medewerkers zijn bij die vereniging aangesloten. De financiële bijdrage die een medewerker individueel aan de personeelsvereniging geeft, wordt door de Huisartsenpost Hengelo verdubbeld. In 2011 heeft de personeelsvereniging ter ere van het lustrum van de Huisartsenpost Hengelo een geslaagd feest georganiseerd voor medewerkers, huisartsen en chauffeurs. Werkkostenregeling De Huisartsenpost Hengelo heeft besloten om de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2011 in te voeren. Tijdens het jaar 2011 is er maandelijks gemonitord of de Huisartsenpost Hengelo binnen het budget is gebleven. De regeling is in het vierde kwartaal geëvalueerd. Daar kwam naar voren dat de bestaande fitnessregeling vanwege het contract met 1 aanbieder te beperkt is en dat ook andere sporten/activiteiten bijdragen aan de gezondheid van medewerkers. Daarom is besloten om de fitnessregeling te laten vervallen en daarvoor in de plaats aan iedere medewerker een vaste bijdrage te geven die kan worden gebruikt voor activiteiten die bijdragen aan gezondheidsbevordering. De aangepaste werkkostenregeling wordt met ingang van 2012 ingevoerd. Scholingen Medewerkers managementbureau De medewerkers van het managementbureau hebben scholing gehad in professioneel en effectief communiceren. Enkele secretaresses hebben een workshop gevolgd gericht op secretarieel management. Doktersassistenten In 2011 zijn van de 26 doktersassistenten 24 gediplomeerd triagist en 2 in opleiding tot triagist. Scholingsaanbod Voor de doktersassistenten van de Huisartsenpost Hengelo is een breed scholingsaanbod georganiseerd. Klinische lessen (buikpijn, medicatie en zelfzorgmiddelen). NTS (Nederlands Triage Systeem) is geïmplementeerd in het door de Huisartsenpost Hengelo gebruikte call managementsysteem ProtopicsHAP. Daarvoor zijn verplichte scholingsdagen georganiseerd. Deze werden gegeven door de redactieraadleden van NTS. Verplichte reanimatie- en AED trainingen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

19 Herregistratie triagisten Tijdens de ledenvergadering van de VHN in mei 2011 is bepaald dat het diploma van triagisten niet onbeperkt geldig blijft en zijn de eisen waaraan een triagist moet voldoen om zijn/haar diploma geldig te houden aangegeven. De voorwaarden voor geldigheid van het diploma zijn nog niet definitief vastgesteld. Er zullen zeker eisen gesteld gaan worden aan het aantal uren dat een triagist als zodanig werkzaam is en het aantal jaarlijkse beoordelingen van gesprekken volgens de HAAK-methode. Verder zal het volgen van een bepaald aantal uren nascholing en de accreditatie van die scholingen tot de eisen gaan behoren. De Huisartsenpost Hengelo heeft haar scholingsprogramma onder de loep genomen om na te gaan of de scholingen tot nu toe van voldoende kwaliteit zijn. Bij de inkoop van externe scholingen is inmiddels door de Huisartsenpost Hengelo aan het scholingsinstituut de verplichting gesteld dat deze geaccrediteerd moeten zijn. De VHN zal begin 2012 het officiële eisenpakket bekend maken. Communicatiecursus voor doktersassistenten in opleiding In 2011 waren er 2 doktersassistenten in opleiding voor triagist. Deze doktersassistenten hebben verplichte communicatietrainingen gehad van het scholingsinstituut BLOOM communicatie met zorg : Gesprekstechniek 1 HAAK-workshop Communicatie uit je Kracht Individuele coaching in gesprekstechniek 19

20 h3 Communicatiecursus voor gediplomeerde triagisten De al gediplomeerde triagisten hebben een ander communicatiecursusprogramma gevolgd: Gesprekstechniek 2 Omgaan met Weerstand (omgang met agressieve/eisende patiënt) Bekend maakt Bemind (omgang met allochtone patiënt) In mentorgroepen, onder leiding van een mentorarts, werden opgenomen telefonische gesprekken met patiënten besproken op gesprekstechnisch en medisch inhoudelijk gebied. De groepsgrootte bestaat meestal uit vier triagisten. Spoedeisende Geneeskunde voor triagist Er is een pilot Spoedeisende Geneeskunde voor triagisten georganiseerd en gegeven door het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG). Deze is bezocht door de locatiemanagers. OSG is hetzelfde scholingsinstituut dat voor de huisartsen de cursussen Dokter Kom Snel geeft binnen de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost. Medisch technisch handelen Voor doktersassistenten die overdag niet in een huisartsenpraktijk werken, zijn twee carrousels Medisch Technisch Handelen georganiseerd. Hierin wordt getest of de doktersassistenten bepaalde medisch/technische handelingen voldoende beheersen. Te denken valt aan bloedprikken, bloeddruk meten, verbinden etc. Een carrousel was volledig gewijd aan spoedeisende klachten zoals anafylactische shock en het toedienen van zuurstof. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

21 21

22 h4 samenwerking Als organisatie blijft de Huisartsenpost Hengelo voortdurend in ontwikkeling en moet zij inspelen op diverse omgevingsfactoren, zowel intern als extern. Samenwerking en onderlinge afstemming met elkaar en de ketenpartners is van groot belang om kwalitatief verantwoorde en veilige zorg te kunnen bieden aan patiënten. Ambulance Oost Ambulance Oost is een belangrijke samenwerkingspartner in de acute zorg. De Huisartsenpost Hengelo en Ambulance Oost hebben goede samenwerkingsafspraken met betrekking tot de U1- en U2- indicaties die op de huisartsenposten telefonisch binnenkomen, waardoor een efficiëntere inzet van mensen en middelen mogelijk is. Het is belangrijk dat deze samenwerking goed verloopt. Periodiek is er overleg tussen het teamhoofd van de meldkamer van Ambulance Oost en de locatiemanagers van de huisartsenposten met als doel de samenwerkingsafspraken te evalueren en waar nodig bij te stellen. In 2011 is het samenwerkingsprotocol bijgesteld vanwege de ingebruikname van NTS door de Huisartsenpost Hengelo. In 2011 zijn er 345 (in ) hulpvragen met U1 urgentie door Ambulance Oost overgenomen van de Huisartsenpost Hengelo. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) Er zijn afspraken gemaakt met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Hengelo over de manier van doorverwijzen naar elkaar. Tevens zijn er afspraken gemaakt over verwijzingen van patiënten die zich melden bij de huisartsenpost met het vermoeden op een postoperatieve complicatie. In 2011 zijn er jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

23 diverse gesprekken geweest met de directie en medische staf van ZGT en de voorzitter van het bestuur en de directeur van de Huisartsenpost Hengelo om de mogelijkheden te exploreren voor een samenwerking tussen de SEH van ZGT Hengelo en de huisartsenpost. Eind 2011 werd duidelijk dat de bezuinigingsplannen van het kabinet mogelijk ook negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor een samenwerking tussen SEH en de huisartsenposten. Daarom hebben meerdere leden van de coöperatieve Huisartsenpost Hengelo het bestuur gewaarschuwd terughoudend te zijn om samenwerking op te starten zolang de financiële consequenties hiervan niet duidelijk zijn. Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) De Huisartsendienst Twente-Oost is een gewaardeerde collega-zorginstelling waarmee de Huisartsenpost Hengelo voornamelijk met betrekking tot facilitaire/ondersteunende zaken zoals financiële administratie, scholing, secretariaat, ICT/telefonie een zeer hechte samenwerking heeft. 23

24 h4 Samenwerking Huisartsenpost Hengelo met Carint Reggeland Sinds enkele jaren is de samenwerking tussen Carint (sinds voor sociale controle, stoma/wondverzorging, klysma s geven 2011 Carint Reggeland) en de Huisartsenpost Hengelo en en bloedsuiker controles. De samenwerking met de thuiszorg Noord Oost Twente (Oldenzaal) intensiever geworden. werkt naar tevredenheid voor beide partijen en wordt Aanvankelijk heeft deze nauwere samenwerking zich gericht tenminste 1 keer per jaar geëvalueerd. op de thuiszorgvoorziening van Carint Reggeland. Het In december 2011 is er tevens een pilot gestart met Carint komt regelmatig voor dat mensen met een probleem naar de Reggeland afdeling maatschappelijke dienstverlening. Er huisartsenpost bellen dat uiteindelijk geen medisch maar een komen hulpvragen bij de Huisartsenpost Hengelo binnen die zorgprobleem blijkt te zijn. Er was aan de kant van de Huisartsenpost Hengelo behoefte aan het gemakkelijk kunnen ben vanuit maatschappelijk werk (psycho sociale problema- niet medisch van aard zijn maar soms een aanpak nodig heb- inschakelen van een thuiszorg team dat op elk moment acute tiek). Deze hulpvragen kunnen heel divers zijn. thuiszorg zou kunnen bieden. Belangrijk daarbij is dat het Vanaf 1 december zijn er 6 hulpvragen overgenomen door zorgteam goed bereikbaar is, altijd inzetbaar en goed opgeleid. Carint Reggeland kon aan deze voorwaarden voldoen. ervaringen met betrekking tot deze samenwerking is voor Carint maatschappelijke dienstverlening. De eerste In 2011 heeft de Huisartsenpost Hengelo 65 hulpvragen laten alle betrokken partijen goed verlopen. Vanwege de aard van overnemen door Carint -Reggeland. Het accent ligt hierbij op de problematiek zijn dergelijk hulpvragen vaak tijdrovend. hulpvragen van mensen boven de 60 jaar. De meest voorkomende zorgvragen waren katheteriseren/blaasspoelen, artsen ontlast. Eind februari 2012 wordt bekeken Door overname van Carint worden de dienstdoende huis- lichamelijke verzorging en het op gang brengen van de thuiszorg. Carint - Reggeland kan onder andere worden ingezet wordt of deze pilot in een structurele samenwerking omgezet. Dienstapotheek De Huisartsenpost Hengelo heeft in meer of mindere mate contacten met de overige eerstelijns zorgaanbieders. De belangrijkste hiervan is de dienstapotheek die in hetzelfde pand is gevestigd als de huisartsenpost. Een deel van de patiënten die contact heeft met de huisartsenpost krijgt immers medicijnen voorgeschreven die zij moet halen bij de apotheek. Er vindt 2 keer per jaar een overleg plaats tussen jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2011

25 beide ketenpartners. Onderwerpen die tijdens het overleg besproken worden zijn o.a. het assortiment medicijnen en de medicatiebevoorrading van de Huisartsenpost Hengelo. Stichting Acute Zorgmobiel Twente De Stichting Acute Zorgmobiel Twente (AZMT) is een samenwerkingsverband van Huisartsendienst Twente-Oost, de Huisartsenpost Hengelo, de Centrale Huisartsenpost Almelo en Ambulance Oost. Vanuit deze stichting wordt het huisartsenvervoer geregeld voor alle huisartsenposten in Twente. De betrokkenheid van de 3 huisartsendienstenstructuren is gewaarborgd doordat de directeuren van die organisaties zitting hebben in het bestuur van de Stichting Acute Zorgmobiel Twente. Een belangrijk thema bij AZMT in de afgelopen jaren is de kostenbeheersing geweest. Eind 2010 kwam AZMT met het voorstel om met ingang van 2012 het tarief voor een uur huisartsenvervoer vast te leggen en daarna een jaarlijkse indexering op het tarief te doen. AZMT kan alleen het vaste tarief met indexering garanderen als er een 4-jarige dienstverleningsoverkomst wordt afgesloten. De Huisartsenpost Hengelo heeft in 2011 het besluit genomen om de samenwerking met AZMT met 4 jaar te verlengen. In 2011 heeft een delegatie van chauffeurs en huisartsen samen met het management van AZMT een besluit genomen over de keuze van de nieuwe auto s die aangeschaft gaan worden. De keuze is gevallen op een Volkswagen Touran. Begin 2012 zullen de visiteauto s vervangen worden. Mediant Eind 2011 heeft de directie van de Huisartsenpost Hengelo gesproken met het management van de geestelijke gezondheidszorgorganisatie Mediant, waaronder ook de crisisdienst valt. Het doel van de bespreking was om de mogelijkheden te exploreren om de samenwerking tijdens de Avond-, Nacht- en Weekenduren tussen de huisartsenposten en de crisisdienst van Mediant te verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt om in 2012 te komen tot duidelijke procedure-afspraken rondom o.a. consultering en verwijzing van patiënten met acuut psychiatrische problemen. 25

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. Een jaar waarin er veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.),

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost voorwoord In het afgelopen jaar is er binnen Huisartsendienst Twente-Oost weer veel werk verzet, zowel door de huisartsen en triagisten (i.o.) in de directe

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / 2 jaarverslag 2009 Huisartsenpost Hengelo /Werkoverleg

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is het bestuur en de directie van de Huisartsenpost Hengelo een genoegen om u het jaarverslag van 2014 aan te bieden. Het jaarverslag geeft een goed

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/ / Betrokkenheid / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / /Hoewel de Huisartsenpost Hengelo amper 2 jaar operationeel

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost voorwoord Ook het afgelopen jaar was de Raad van Commissarissen weer actief betrokken bij de voorbereidingen en besluitvormingen binnen HDT-Oost. De RvC heeft

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2008 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Sinds 5 jaar werk ik als doktersassistent op de Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Als assistent ben je verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING H. ter Horst, Huisarts Koningsweg 8b 7672 GD Vriezenveen Tel. 0546-565858 Fax. 0546-567054 PROTOCOL KLACHTBEHANDELING Doel behandeling van klachten het behoud van een werkzame behandelrelatie met de patiënt

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2009 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ledenraad HDT-Oost 1 Betrokkenheid Inleiding 7 Personeelsverloop 8 Aanstellen tweede locatiemanager Werkoverleg Ziekteverzuim Personeelsvereniging

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO / Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november 2006 / Organisatie, ledenvergadering en huisartsen / Personeel en personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / ICT / Samenwerking / Bezetting

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener Jaarverslag klachtenfunctionarissen en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuw klachtregistratiesysteem... 3 Verdeling naar complexiteit... 3 Facilitaire

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Afdeling Spoedeisende Hulp Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Inleiding U heeft zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Hoewel wij ons best doen de wachttijden zo kort mogelijk te

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013 Onderzoek naar invoering van meldcode

Nadere informatie

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Voorwoord Tijdens het opmaken van dit jaarverslag zijn de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 in volle

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden Veni Visie Vici Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010 Erik Wins, Woerden Veni Huisarts positie tot nu toe kwaliteit op hoog en in 2006 goedkoop niveau Na 2006 30% duurder geworden. Gevestigde

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Ed van Leeuwen, manager bedrijfsvoering Jeroen Zoeteman, manager behandelzaken Schandalen in de pers 3 April 2003 Opdracht aan de GGz

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie