jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost"

Transcriptie

1 jaarverslag JAARVERSLAG 2009 Huisartsendienst Twente-Oost

2 INHOUDSOPGAVE 2

3 Ledenraad HDT-Oost 1 Betrokkenheid Inleiding 7 Personeelsverloop 8 Aanstellen tweede locatiemanager Werkoverleg Ziekteverzuim Personeelsvereniging Jaar-/functioneringsgesprekken 9 Functiewaardering en CAO Huisartsenzorg Huisartsen Bestuurlijke vernieuwing Ledenraad 10 Vertrekkend bestuur 11 3

4 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost Kwaliteit Inleiding 13 Kwaliteitscommissie 14 Triage-opleiding doktersassistenten Overige opleidingen voor doktersassistenten Deskundigheidsbevordering huisartsen 15 Feedbacksysteem Inzage in patiëntendossiers 16 ADEPD-project Klachten en interne meldingen 17 3 ICT Inleiding 19 Beoordeling 20 Functioneel Ondersteuning Demonstraties Het advies 21 Gezamenlijke implementatiecommissie 4 Samenwerking en externe contacten Inleiding 23 Afstemming in de acute keten 24 Meetweek Partners in de zorg Acutezorgpost Oldenzaal Ambulance Oost 25 Thuiszorgorganisaties Dienstapotheken Huisartsenpost Hengelo 26 FHO Stichting Acute Zorgmobiel Twente Menzis Zorgverzekeraar Vereniging Huisartsenposten Nederland Adviescommissie Zorginstellingen in kader van de grieppandemie 27 5 HDT-Oost in maat en getal Bezetting op de huisartsenposten van huisartsen en medewerkers 29 Grieppandemie 30 Totale verrichtingen over het jaar Groei verrichtingen ten opzichte van Leeftijdscategorieën hulpvragen 33 ICPC-coderingen Responstijden van de verschillende verrichtingen naar urgentiecodes 34 Inleiding Responstijden zelfstandige adviezen doktersassistenten Responstijden telefonische consulten 35 Responstijden consulten Responstijden visites U1, U2, U3 en U4 urgenties 36 Prestaties met betrekking tot telefonische bereikbaarheid 37 Wacht- en gesprekstijden van de alarmlijn Gemiddelde wachttijd en gespreksduur van de Huisartsenpost Enschede 38 Gemiddelde wachttijd en gespreksduur van de Huisartsenpost Oldenzaal 39 Vergelijking gemiddelde wachttijden en aantal oproepen van de wachtrijen alarm, 40 Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal Bijlagen Responstijd van div. verrichtingen in percentages per urgentiecode 41 Verdeling leeftijdscategorieën en soort verrichtingen 42 Werkgebied Huisartsendienst Twente-Oost 4

5 Voorwoord 2009 is voor Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) het jaar geweest waarin zeer belangrijke beslissingen zijn genomen. De nieuwe organisatiestructuur is door de Algemene Ledenvergadering (ALV) goedgekeurd. Eind december hebben wij een Raad van Commissarissen gekregen en is het bestuur dat al jaren de scepter zwaaide over de organisatie met eervol ontslag vertrokken. Het bestuur heeft veel energie gestoken in de werving en selectie van een goed team van Raad van Commissarissen. Ook is de huidige directeur door de ALV als algemeen directeur benoemd. Door de nieuwe structuur is er ook een andere manier van medezeggenschap voor de huisartsen ingevoerd. Er is een Ledenraad geformeerd bestaande uit 12 vertegenwoordigers van de diverse huisartsengroepen (hagro s). Door de nieuwe organisatiestructuur is HDT-Oost voorbereid op de toekomst, waarin volgens de Wet Toelating Zorginstellingen, een organisatie met meer dan 50 medewerkers een onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet hebben. Een ander belangrijk besluit dat wij hebben genomen, is om na 9 jaar lang gebruiker te zijn van het callmanagementsysteem Adastra, over te gaan op een ander systeem. Dit besluit is gezamenlijk genomen door de huisartsenposten die actief zijn in Twente. Door de overgang naar het nieuwe systeem in 2010 zal HDT-Oost flexibeler en sneller veranderingen in onder andere techniek en functionaliteit kunnen bewerkstelligen ten opzichte van het huidige systeem dat uit Engeland komt. Tevens stond 2009 vooral in het teken van de diplomering van onze doktersassistenten tot triage-assistent. Dit jaar hebben 35 doktersassistenten het diploma gehaald. De doktersassistenten hebben hiervoor grote inspanningen geleverd en wij zijn er bijzonder trots op dat zoveel medewerkers in korte tijd dit diploma hebben behaald. Ook zijn wij als organisatie in 2009 gecertificeerd als opleidingsinstituut voor de triage-opleiding. Door deze certificering zijn wij in staat om zelf volgens een vastomlijnd scholingsprogramma doktersassistenten voor te dragen voor het landelijk erkende diploma van triage-assistent. Ook is er in 2009 zeer veel werk verzet door de commissie Samenwerking Huisartsenpost Oldenzaal met Medisch Spectrum Twente. De commissieleden hebben zich beziggehouden met de opzet van medisch inhoudelijke protocollen, huisvesting, scholing, functie van verpleegkundigen etcetera. Begin 2010 zal de Huisartsenpost Oldenzaal samen met Medisch Spectrum Twente (MST) de spoedeisende zorg voor de regio Oldenzaal voor langere termijn waarborgen. MST is verantwoordelijk voor de spoedeisende zorg binnen kantooruren terwijl HDT-Oost die zorg buiten kantooruren levert. Wij blijven de komende jaren voor belangrijke uitdagingen staan. Hoe kunnen wij de werkdruk van huisartsen en doktersassistenten beheersbaar houden zonder dat wij inboeten op de kwaliteit van de spoedeisende zorg in het werkgebied waarvoor wij verantwoordelijk zijn. HDT-Oost zoekt daarbij samenwerking met ketenpartners in de zorg zoals de ziekenhuizen, ambulancedienst en thuiszorgorganisaties. Ook zal binnen afzienbare tijd de financieringssystematiek voor de acute zorg veranderen. Hoe dit voor ons zal uitpakken is nog onduidelijk. Wij zullen blijven werken aan een verdergaande professionalisering van onze organisatie waarin kwalitatief goede, efficiënte en verantwoorde spoedeisende huisartsenzorg voor patiënten in onze regio als belangrijkste doel bovenaan moet blijven staan. Jacqueline Noltes directeur Ton Davids voorzitter bestuur 5

6 1 Betrokkenheid 6

7 Raad van Commissarissen, v.l.n.r.: Freek van Beusekom, Edo Dokter, Ineke Brons-van den Berg, Sjoerd Rijpma, Eddy van Heel Inleiding Zorgverlening is mensenwerk en dit geldt ook binnen Huisartsendienst Twente-Oost. HDT-Oost wil ook goed voor haar medewerkers zorgen en steekt daarom veel energie in het bieden van opleidingen en het creëren van een goede, prettige en veilige werkomgeving. 7

8 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2009 Personeelsverloop Op 31 december 2009 had Huisartsendienst Twente- Oost in totaal 46 (2008, 44) medewerkers in dienst, waarvan 1 directeur, 1 locatiemanager/doktersassistent, 2 medewerkers directiesecretariaat en 42 doktersassistenten. Er zijn 8 doktersassistenten met een oproepcontract, 11 medewerkers voor bepaalde tijd en 35 medewerkers voor onbepaalde tijd. In 2009 zijn er 5 medewerkers uit dienst gegaan en 7 nieuwe medewerkers aangenomen. Vanwege de grieppandemie in oktober/november hebben tijdelijk 4 oudmedewerkers een oproepcontract gekregen om handen spandiensten te verrichten tijdens de diensten. Ook is er vanwege de grieppandemie op inleenbasis gebruik gemaakt van 3 chauffeurs die in dienst zijn van Acute Zorg Mobiel Twente, de organisatie die het huisartsenvervoer voor onze organisatie regelt. Doktersassistenten krijgen eerst een arbeidsovereenkomst aangeboden van een halfjaar. Er worden alleen medewerkers aangenomen die gediplomeerd doktersassistent of verpleegkundige zijn. Ook moet een nieuwe medewerker bereid zijn om de opleiding tot gecertificeerd triagist te volgen. Na een goede beoordeling wordt het contract met een jaar verlengd en zal er een begin worden gemaakt met de opleiding tot triagist. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt een contract aangeboden van onbepaalde tijd. Aangezien de maximale periode voor het volgen en het met succes afronden van de opleiding 2 jaar is, kan de arbeidsovereenkomst nog een keer met 1 jaar worden verlengd. Aanstellen tweede locatiemanager Doordat HDT-Oost steeds meer doktersassistenten in dienst heeft, was het noodzakelijk om in de tweede helft van 2009 het besluit te nemen om een tweede locatiemanager aan te nemen. De span of control voor de zittende locatiemanager, Magda Meijer, werd te groot. Er is besloten om eerst intern een vacature te plaatsen. Wij zijn er trots op dat wij uit onze eigen geledingen een tweede locatiemanager hebben kunnen selecteren. Vanaf 1 januari 2010 zal Agnes Tip deze functie gaan bekleden. Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau (kantoorpersoneel) als de doktersassistenten van HDT-Oost hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. In 2009 is er 5 keer werkoverleg geweest met de doktersassistenten. Onderwerpen in het werkoverleg waren onder andere toegenomen werkdruk, klachten, grieppandemie, implementatie nieuw ICT-systeem, opleiding triage-assistent en nascholing. De medewerkers van het managementbureau hebben dit jaar 2 keer werkoverleg gehad. In deze overleggen wordt met name informatie uitgewisseld en worden werkwijzen op elkaar afgestemd. Aangezien HDT-Oost nog geen 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt ook gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in vergelijking met voorgaande jaren fors gestegen, namelijk 4,5 % exclusief zwangerschapsverlof en 5% inclusief zwangerschapsverlof. In 2008 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 1,8% exclusief zwangerschap en 2,5% inclusief zwangerschap. In 2007 waren deze percentages respectievelijk 2,5% en 3,9%. De reden van de forse stijging is langdurig ziekteverzuim van een aantal doktersassistenten. Dit betekende dat er veel diensten ingevuld moesten worden. Het opvullen hiervan is door de doktersassistenten opgevangen, maar heeft wel tot een verhoogde werkdruk geleid. Personeelsvereniging HDT-Oost heeft een actieve personeelsvereniging die allerlei activiteiten organiseert. Bijna alle medewerkers zijn bij die vereniging aangesloten. De bijdrage die een medewerker individueel aan de personeelsvereniging geeft, wordt door HDT-Oost verdubbeld. 8

9 Jaar-/functioneringsgesprekken Medewerkers die werkzaam zijn op het managementbureau hebben 1 keer per jaar een jaargesprek met hun direct leidinggevende. Doktersassistenten die net in dienst zijn, hebben een functioneringsgesprek na hun inwerkperiode van ongeveer 1 maand. Aan het einde van de eerste contractperiode van 6 maanden vindt het tweede functioneringsgesprek plaats. Vervolgens vindt er jaarlijks een jaargesprek plaats. Als de doktersassistent 2,5 jaar in dienst is en een contract voor onbepaalde tijd heeft, vindt om het jaar een jaargesprek plaats. Functiewaardering en CAO Huisartsenzorg Alle functies binnen onze organisatie zijn beschreven en ingedeeld volgens het functiewaarderingssysteem FWHZ. In het kader van de opleiding van triage-assistent en het met goed gevolg afsluiten van deze opleiding, zijn er voor de doktersassistenten afspraken gemaakt over het overstappen naar een hogere CAO-schaal. Van de mogelijkheden die HDT-Oost biedt op het gebied van collectieve zorgverzekeringen, fietsplan en spaarloonregeling wordt door de medewerkers veel gebruik gemaakt. In 2009 is ook een nieuwe regeling geïntroduceerd, namelijk de fitnessregeling. Diverse medewerkers maken hiervan gebruik. Er is een contract afgesloten met een regionale fitnessketen. Huisartsen De huisartsenpost maakt onderdeel uit van de 24- uurs zorg aan patiënten van alle huisartsen uit de regio. Van belang is dat de huisartsen betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van de huisartsenpost als organisatie. Diensten draaien horen bij het vak, maar door de toegenomen werkdruk is het dienst doen in toenemende mate belastend voor de huisarts. Er is in 2009 een rapport uitgebracht door de commissie werkdrukvermindering waarin een aantal oplossingsrichtingen is aangedragen om de werkdruk te beheersen. Bestuurlijke vernieuwing In de ledenvergadering van oktober 2008 hebben de huisartsen groen licht gegeven voor verdere uitwerking van de nieuwe bestuursstructuur. Deze nieuwe structuur heeft onder andere als doel de betrokkenheid van de huisarts te vergroten en de transparantie van de organisatie te verhogen. De nieuwe structuur is gebaseerd op hagro-vertegenwoordiging. Er komt een Ledenraad waarin iedere huisartsengroep door een lid wordt vertegenwoordigd. De directie gaat bestaan uit een algemeen directeur (4 dagen per week) en een medisch directeur (1 dag per week). Er gaat een onafhankelijke Raad van Commissarissen toezicht houden op het functioneren van de directie en er blijft een Algemene Ledenvergadering die bedoeld is om de jaarrekening vast te stellen en bij fusies en ontbinding van de coöperatie het definitieve besluit te kunnen nemen. In de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2009 is het besluit genomen om uiterlijk eind van 2009 de nieuwe bestuursstructuur te effectueren. Tevens zijn tijdens deze vergadering de reglementen van de Raad van Commissarissen, Ledenraad, HDT-Oost en de gewijzigde statuten goedgekeurd. In diezelfde ledenvergadering is een benoemingsadviescommissie ingesteld die de werving en selectie van de leden van de Raad van Commissarissen (3-5 leden) en de directie gaat voorbereiden. De benoemingsadviescommissie bestaat uit Rick Schenau (voorzitter), Yvonne Schilthuis, Ton Davids en Jacqueline Noltes als ambtelijk secretaris. In de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2009 zijn de leden van de Raad van Commissarissen benoemd en is ook de algemeen directeur formeel benoemd. Het is helaas nog niet mogelijk gebleken om een medisch directeur te vinden. In 2010 zal de benoemingsadviescommissie de werving en selectie van de medisch directeur hervatten. Tijdelijk is er wel een medisch adviseur aangesteld, Ate Jeeninga (huisarts), om de algemeen directeur te adviseren over medische aangelegenheden. 9

10 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2009 De leden van de Raad van Commissarissen zijn gekozen op basis van bepaalde competenties zodat er een Raad van Commissarissen is samengesteld waarin verschillende expertises zijn samengebracht. De leden zijn de volgende: Sjoerd Rijpma, tot 2009 advocaat en vennoot bij Damsté Advocaten Freek van Beusekom, zelfstandig financieel adviseur en langjarige bancaire ervaring in directies van banken Ineke Brons-van den Berg, afgevaardigd door patiëntenorganisatie Zorgbelang Overijssel en voormalig docent gezondheidsrecht Eddy van Heel, directeur van Prescan met ervaring als commerciële ondernemer in de gezondheidszorg Edo Dokter, hoofd Personeel Organisatie en Opleidingen bij Zorgaccent en Thuiszorg Noord West Twente Ledenraad Hieronder staat in een figuur vermeld wie afgevaardigde is per hagro en wat de plaatsvervanger van de afgevaardigde is. Afgevaardigden ledenraad hdt-oost 2010 HAP ENSCHEDE Hagro Afvaardiging Ledenraad Vervanging Afvaardiging Ledenraad Boekelo Zie Singels Zie Singels Glanerbrug Lesterhuis, Peter Sanders, Bert Haaksbergen Meerendonk, van, Cor Grafhorst, van, Joris Hagro 1 Hilderink, Carla Tuijnenburg, Annette Noord Veurink, Wim Jansen, Hans Oldenzaalsestraat Davids, Ton Knobben, Hans Singels Moeken, Anitha Richters, Anneloes Veldpoort Verspaandonk, Monique Sandvliet, Rulon Zuid Machiels, Chris Bijman, Kees HAP OLDENZAAL Dinkelland Wolsky, Jacqueline Kluitman, Egon Losser Tijdelijk Poorthuis, Marcel vacant Oldenzaal 1 Dunk, Hanneke Visschedijk, Dennis Oldenzaal 2 Schilthuis, Yvonne Halteren, van, Koen 10

11 Vertrekkend bestuur Tot eind december 2009 heeft het bestuur toezicht gehouden op de uitvoerende organisatie. In 2009 is het bestuur 5 keer bij elkaar geweest. Het bestuur bestaat uit 3 personen: Ton Davids, huisarts en voorzitter; Peter Bloemen, huisarts en penningmeester; Peter Kroeze, huisarts en algemeen bestuurslid. In december is op passende wijze afscheid genomen van het bestuur en is de nieuwe bestuursstructuur in werking getreden. Hoewel er een nieuwe structuur is, is de coöperatievorm wel gehandhaafd, waardoor alle huisartsen die aangesloten zijn bij onze organisatie invloed op het voorgenomen beleid kunnen blijven uitoefenen. In 2009 is de ledenvergadering 3 keer bijeengekomen. Belangrijke agendapunten waren het goedkeuren van gewijzigde statuten en diverse reglementen, overgang naar nieuw ICT-systeem, benoeming Raad van Commissarissen en algemeen directeur, goedkeuren jaarrekening en begroting. De betrokkenheid van huisartsen tracht HDT-Oost ook te vergroten door de huisartsen die werkzaam zijn op de huisartsenposten kwalitatief goede nascholingen aan te bieden. Van die mogelijkheid wordt door de huisartsen massaal gebruik gemaakt. 11

12 2 Kwaliteit 12

13 Kwaliteitscommissie, v.l.n.r.: Corine Mulder, Jacqueline Noltes, Ate Jeeninga, Max Breijer, Agnes Tip 1.1 Inleiding Inleiding Al 3 jaar is onze organisatie bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie voor de Huisartsenpost Enschede. Belangrijke HDT-Oost redenen is een professionele om te verhuizen en waren transparante een te krappe organisatie. behuizing Bijna en alle onvoldoende doktersassistenten mogelijkheden zijn in voor 2009 uitbreiding opgeleid op als de gecertificeerd locatie aan de triage-assistent. Emmastraat. Ook Alle werd huisartsen de Huisartsenpost waarnemers Enschede zijn steeds BIG-geregistreerd. slechter bereikbaar Zij volgen vanwege jaarlijks verkeersbeperkende bijscholingen om maatregelen hun kennis en van vaardigheden de gemeente. op Begin het gebied 2006 werd van door de acute Huisartsendienst zorg op peil te Twente-Oost houden. Artsen, al het doktersassistenten besluit genomen om en te gaan chauffeurs verhuizen opereren naar de als ziekenhuislocatie een team met als aan doel de kwalitatief Haaksbergerstraat hoogwaardige van Medisch acute zorg Spectrum leveren. Twente. In In 2009 eerste zijn instantie mentorgroepen was het ingesteld de bedoeling waarin dat doktersassistenten de Huisartsenpost Enschede onderleiding in januari van een 2007 mentorarts zou gaan te in verhuizen, een veilige maar omgeving door wijzigingen feedback in krijgen de verbouwplannen over hun eigen bij functioneren. MST is in goed HDT-Oost overleg uiteindelijk streeft naar begin voortdurende september de kwaliteitsverbetering. nieuwe locatie opgeleverd. 13

14 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2009 Kwaliteitscommissie De kwaliteitscommissie geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over kwaliteitszaken. In 2009 is de commissie 3 keer bij elkaar geweest. Er is aandacht geweest voor de volgende zaken: Deskundigheidsbevordering huisartsen en doktersassistenten; Ontwikkelen en updaten van medische protocollen; Samenwerking thuiszorgorganisatie; Feedbackapplicatie. De kwaliteitscommissie bestaat uit Ate Jeeninga (voorzitter en huisarts), Max Breijer (huisarts), Simone Wooldrik en Gea Kamminga (doktersassistenten) en Jacqueline Noltes (directeur). Triage-opleiding doktersassistenten In 2009 haalden 35 doktersassistenten de gecertificeerde opleiding tot triagist. Onderdelen van het diploma zijn de landelijke kennistoets, beoordeling van een dertiental competenties en beoordeling van triage-gesprekken aan de telefoon volgens de HAAKmethode. HAAK staat voor Hulpvraag, Achtergrondinformatie, Advies, Klantreactie. De hulpvraag is wat de beller verwacht van de triage-assistent of de huisartsenpost. Met achtergrondinformatie wordt bedoeld datgene wat de triage-assistent moet weten om de mate van urgentie en het vereiste zorgniveau van het probleem van de beller te kunnen bepalen. Advies is dat wat de triage-assistent de beller aanraadt om te doen. Dit advies kan ook een consult of een visite zijn. Met klantreactie wordt bedoeld of de beller het advies begrepen heeft en het uitvoerbaar is. De opleiding van doktersassistenten is een belangrijk kwaliteitsinstrument in onze organisatie. Scholingsinstituut Bloom is betrokken geweest bij het aanmaken van een persoonlijk ontwikkelplan, wat een verplicht onderdeel is in de triage-opleiding. HDT-Oost heeft ervoor gekozen om de opleiding tot triage-assistent zoveel mogelijk zelf in company te trainen. Hiervoor was het noodzakelijk om als opleidingsinstituut voor de betreffende opleiding gecertificeerd te worden. Op 5 februari 2009 vond de audit plaats binnen HDT- Oost door de Toetsingscommissie triage-assistent. Dit is een commissie ingesteld door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). Tijdens de audit zijn de volgende punten getoetst: Hoe toetst HDT-Oost de assistenten op de vereiste competenties; Welke instrumenten gebruikt HDT-Oost bij de toetsing; Wie voert de toetsing uit; Hoe selecteert HDT-Oost de doktersassistenten die worden voorgedragen; Wat heeft HDT-Oost al aan scholing gedaan. Na het bezoek gaf de Toetsingscommissie te kennen dat HDT-Oost aan de eisen voldoet en de doktersassistenten mag voordragen voor diplomering. Overige opleidingen voor doktersassistenten Samen met de Huisartsenpost Hengelo is er een scholing georganiseerd met als onderwerp kleine traumatologie. Deze nascholing is gegeven door de traumatoloog/chirurg Paul Bertelink. Verder is er nascholing gegeven door huisarts Annette Tuijnenburg over duizeligheid en heeft internist Frank van Berkum een nascholing gegeven over reisziekten. Alle nascholingen zijn zeer goed bezocht. Scholingsinstituut Bloom heeft in 2009 onder andere in het kader van de triage-opleiding cursussen gegeven over gesprekstechnieken, HAAK-workshop en communicatie uit je kracht. Na het behalen van het diploma triage-assistent kunnen doktersassistenten gaan participeren in een mentorgroep. Het doel van de mentorgroep is om onder andere in kleine groepen (maximaal 4 dokterassistenten en 1 mentorarts) casuïstiek te bespreken, gespreksopnamen te beluisteren en eigen onderwerpen aan te dragen die de groep van belang vindt om te bespreken. HDT-Oost heeft aan de huisartsen gevraagd of zij belangstelling hebben voor de mentorarts taak. De belangstelling was overweldigend. Om de mentorartsen voor te bereiden op hun taak is door scholingsinstituut Bloom een aantal geaccrediteerde nascholingen georganiseerd. In 2009 zijn (binnen HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo) 14 mentorgroepen van start gegaan. Een mentorgroep komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. Er is twee keer een medisch technisch handelen carrousel georganiseerd, waarin doktersassistenten een 14

15 aantal medisch technische handelingen kunnen oefenen en een bewijs van bekwaamheid kunnen krijgen, afgetekend door een aanwezige huisarts. In oktober is de jaarlijks terugkerende verplichte reanimatie training gevolgd, uitgevoerd door Ambulance Oost. Deskundigheidsbevordering huisartsen In 2009 heeft HDT-Oost vanwege groot succes in 2008, aan haar huisartsleden wederom de cursus Dokter kom snel aangeboden. Deze driedelige cursus met een tijdsinvestering van 2,5 dag leert de huisarts het praktisch handelen volgens de ABCDEsystematiek. Deze spoedeisende hulp systematiek is een aanvulling op het huisartsgeneeskundig denken en handelen. In totaal hebben 16 huisartsen meegedaan. Huisartsen die in 2008 al de volledige cursus Dokter kom snel gevolgd hebben, konden zich in 2009 opgeven voor een herhalingscursus van 1 dag. Deze cursus is wederom gegeven door het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde van de VVAA (OSG). In een dag werd de ABCDE-systematiek herhaald en is extra aandacht besteed aan spoedeisende geneeskunde bij kinderen. Met Lotusouders zijn herkenbare situaties levensecht getraind. In totaal hebben 111 huisartsen, waarvan 54 van HDT-Oost aan de herhalingscursus deelgenomen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanaf 2008 jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar gesteld ter stimulering van opleiding, trainen en oefenen (OTO) van de zorgsector voor een betere voorbereiding van rampen en crises. De huisartsenposten in Twente en Oost-Achterhoek hebben een subsidieaanvraag ingediend bij het Traumacentrum Euregio voor de cursus Dokter Kom Snel. Deze is in de 2e helft van 2009 gehonoreerd. Begin 2009 zijn de verplichte herhalingscursussen reanimatie/aed georganiseerd. Hierin wordt naast het reanimeren ook het belang van infuus prikken besproken en is er gelegenheid om zelf te prikken; informatie over zuurstof toedienen en een update van nieuwe ontwikkelingen. Met een Lotusslachtoffer zijn de casussen van infarct en aneurysma ruptuur geoefend. Feedbacksysteem Regelmatig is aan het management door individuele huisartsen de vraag gesteld of het niet mogelijk is om op een simpele manier een feedback tot stand te brengen tussen de eigen huisarts en de dienstdoende huisarts met betrekking tot de behandelingen van patiënten op de huisartsenposten. De drempel is vaak 90 Feedback productie Twente HDT Cumulatief aantal upload artsen feedback aangemaakt week artsen feedback gelezen week artsen feedback aangemaakt 3 weken artsen feedback gelezen 3 weken feedback aangemaakt cumulatief feedback gelezen cumulatief Week Nr. 15

16 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2009 (te) hoog voor de eigen huisarts van de patiënt om contact op te nemen met de waarnemend huisarts, omdat soms naam en bereikbaarheidsgegevens lastig zijn te achterhalen. Sinds enige tijd is er een geautomatiseerd systeem dat het gemakkelijk maakt voor huisartsen onderling om feedback te geven Het online feedbackprogramma stelt de eigen huisartsen van Huisartsendienst Twente- Oost en haar hidha s, aiossen en waarnemers in staat om via het internet feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (C, TC, V) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huisartsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Eind 2008 is het feedback systeem geïmplementeerd. Er wordt veel gebruikt gemaakt van het systeem. In september 2009 heeft het feedbacksysteem Care Trace een gewijzigde inlogprocedure moeten doorvoeren vanwege verhoogde beveiligingseisen. Hierdoor was het voor huisartsen ingewikkeld om in het systeem in te loggen. Dit heeft tot een behoorlijke motivatiedip geleid bij een aantal huisartsen om aan het feedbacksysteem mee te blijven doen. Het directiesecretariaat heeft veel tijd en energie gestoken om huisartsen te begeleiden in het inlogproces. Inzage in patiëntendossiers Naast het volgens de WDH-standaarden communiceren via het Landelijk Schakelpunt, is er binnen HDT-Oost ook een tweede systeem voor de uitwisseling van patiënteninformatie, namelijk OZIS (Open Zorg Informatie Systeem). Dit is een regionaal georiënteerde ICT-oplossing voor het uitwisselen van patiëntgegevens. In 2009 was bij circa 90% van ons werkgebied de inzage in de patiëntendossiers bij de eigen huisarts gerealiseerd. Onder andere om de inzage in de patiëntendossiers te verbeteren, is er door HDT-Oost het besluit genomen om over te gaan op een andere ICT-systeem op de huisartsenposten. Hierover kunt u in het hoofdstuk ICT meer lezen. ADEPD-project Om tot uniforme dossierstructurering te komen, is de richtlijn Adequate Dossiervorming Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD) in het leven geroepen. Dit is een episodegerichte manier van registreren. Het inrichten van de dossiers volgens deze richtlijn moet er toe leiden dat gegevens betrouwbaar en volledig uitgewisseld kunnen worden onder andere tussen huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Artsen en andere betrokkenen zijn het er over eens dat compliance met de ADEPD richtlijn van cruciaal belang is voor betrouwbare samenvattingen en daarmee voor werkelijk nut en acceptatie van het WDH (onderzoek Telematica Instituut). Het omvormen van alle dossiers naar de ADEPD richtlijn is echter een complex proces dat veel tijd (en daardoor geld) kost en wordt daardoor niet als vanzelfsprekend door de artsen omarmd. Eind 2008 is een projectplan geschreven waarin door onderzoek en scholing de kwaliteit van de dossiers naar een hoger plan kan worden gebracht. Financiering van dit project is verkregen door onder andere Menzis Zorgverzekeraar die via de begroting van HDT-Oost akkoord heeft gegeven op dit kwaliteitsverhogend project. Voor HDT-Oost is een belangrijke reden om hierin het voortouw te nemen, het vergroten van de betrouwbaarheid van de professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenposten. Het project zal uit een aantal fases bestaan. Een van de fases is het uitvoeren van de EPD-scan, een instrument ontwikkeld door onder andere het NIVEL, dat de kwaliteit van registreren in het huisarts informatiesysteem (HIS) meet. Hiervoor zal het NIVEL in het eerste kwartaal van 2010 contact opnemen met de huisartsen die zich voor de EPD-scan hebben aangemeld. Er zal vervolgens een uitspoel van geanonimiseerde gegevens uit het HIS plaatsvinden. Tevens wordt een korte vragenlijst meegestuurd waarin de huisarts wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden onder andere ten aanzien van zijn verwachting van deelname aan dit project. In mei 2010 zal terugkoppeling op praktijkniveau gaan plaatsvinden in de vorm van een rapport. Vervolgens zal er door HDT- Oost en de Huisartsenpost Hengelo scholing aangeboden worden aan huisartsen en (een deel van) zijn praktijkmedewerkers met als doel het registreren volgens ADEPD, indien nodig, te verbeteren. Ongeveer een jaar na het uitvoeren van de 1e EPDscan (het tweede kwartaal van 2011) zal wederom een EPD-scan uitgevoerd worden om verbetering in het registratiegedrag in de huisartsenpraktijk te meten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is inhoudelijk ook betrokken bij dit project, dat uniek is in zijn omvang en aanpak in Nederland. 16

17 In oktober 2009 heeft een voorlichtingsbijeenkomst voor huisartsen plaatsgevonden door HDT-Oost, NHG en het Nivel over het ADEPD-project met als onderdeel daarin de EPD-scan voor huisartsenpraktijken. Vrijwel alle huisartspraktijken hebben zich in oktober aangemeld voor het ADEPD-project. Door het grote aantal aanmeldingen kon door HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo aan het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in 2009 opdracht worden gegeven om het EPD-scan project op te starten. Vervolgens heeft het NIVEL in december de werving en selectie gedaan van de onderzoeker die binnen het NIVEL dit project gaat uitvoeren. Het ADEPD/EPD-scan project staat onder leiding van een stuurgroep bestaande uit Jan Karel Dekker (huisarts Goor), Joris van Grafhorst (huisarts Haaksbergen), Peter Kroeze (huisarts Enschede), Bert Sanders (huisarts Glanerbrug) en Jacqueline Noltes (directeur HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo) en wordt ondersteund door een extern projectleider Bennie Assink, werkzaam bij IZIT (Innovatie van Zorg door ICT in Twente/Achterhoek). Klachten en interne meldingen Klachten vormen een goede informatiebron voor verbetering. Klachten kunnen betrekking hebben op huisartsen, doktersassistenten of de huisartsenpost als organisatie. Er is bewust gekozen voor een externe klachtenfunctionaris, zodat de klacht zo onafhankelijk mogelijk benaderd kan worden. De externe klachtenfunctionaris, Jan Haijkens (oud huisarts en jurist), bemiddelt tussen klager en aangeklaagde (huisarts, doktersassistent, huisartsenpost als organisatie). Wanneer de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan deze gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie van de Huisartsenkring Twente. bij de huisartsenpost, er waren 4 MIP-meldingen van de eigen huisarts, 2 klachten zijn ingediend bij de Klachtencommissie Huisartsenkring Twente, waarvan 1 gegrond en 1 ongegrond, 1 klacht was niet ontvankelijk (het betrof bij nader inzien het optreden van een 112-medewerker) en 1 klacht werd in eerste instantie aan de krant gemeld. Deze laatste klaagster is vervolgens actief benaderd. De klachten/mip-meldingen kunnen in het volgende schema worden samengevat: Handelen van de huisarts: 24 onjuiste diagnose: 9 onjuiste behandeling: 2 onheuse bejegening: 10 weigering visite: 3 Handelen van de doktersassistent: 10 onjuiste triage: 8 onheuse bejegening: 2 Organisatie: 4 te lange wachttijd: 2 verwarring mbt spoedlijn: 1 verwarring tgv 3 verschillende assistenten bij 1 melding: 1 In bijna alle gevallen is na bemiddeling van de klachtenfunctionaris een bevredigend contact tussen de klager en de huisarts/doktersassistent tot stand gebracht. Alle klachten zijn intern geëvalueerd en, in gevallen die zich hiertoe leenden, gebruikt bij deskundigheidsbevordering. In 2009 zijn er 34 klachten behandeld door de klachtenfunctionaris. Dit is een stijging ten opzichte van 2008, toen er 24 klachten zijn behandeld. Deze stijging komt voor een groot deel voor rekening van het toegenomen aantal klachten gericht tegen de doktersassistent/triagist. Daarbij moet wel bedacht worden, dat het niet altijd om evident verwijtbaar handelen gaat: een aantal keren was er sprake van een misverstand of een onjuiste perceptie van de klager. Wat dit laatste betreft, bleek de mogelijkheid om de bandopnames van de telefoongesprekken te beluisteren zeer nuttig. Van de 34 klachten zijn er 25 schriftelijk ingediend 17

18 3 ICT 18

19 Gezamenlijke implementatie commissie HDT-Oost Huisartsenpost Hengelo Inleiding 2009 heeft in het teken gestaan van een heroriëntatie door de 3 huisartsendienstenstructuren HDT-Oost, de Huisartsenpost Hengelo en de Centrale Huisartsenpost Almelo op het gebied van een mogelijke vervanger voor het huidige Callmanagement Systeem Adastra. Er is een gezamenlijke ICT-adviescommissie opgericht waarin vanuit iedere organisatie 2 afgevaardigden zitting hebben. De directeur van HDT-Oost was voorzitter van deze commissie. Om te komen tot een helder en realistisch beeld van de mogelijkheden van de diverse aanbieders van bovengenoemd systeem met de daarbij behorende functionaliteit, techniek en prijsinvulling is een aanvraag voor een offerte uitgeschreven. 19

20 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost Dit om zo de directies en besturen van Huisartsendienst Twente-Oost, de Huisartsenpost Hengelo en de Centrale Huisartsenpost Almelo een mogelijkheid te geven om een zo objectief mogelijke keuze te kunnen maken tussen de diverse aanbieders De huisartsenposten in Twente, in casu de ICT-adviescommissie, hebben de leveranciers uitgenodigd informatie over hun producten en diensten te verstrekken aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. De leveranciers zijn gevraagd om de 0 informatie in de gevraagde vorm aan te leveren en onder wederzijdse geheimhouding beschikbaar te stellen aan de aanvrager. De zogenaamde Tenderinformatie is door de ICT-adviescommissie, 1500 aangevuld met een aantal medewerkers per post, op tweeërlei wijze getoetst. Namelijk door middel van demonstraties door 4 leveranciers en referentiebezoeken aan huisartsenposten die reeds de systemen 1200 gebruiken van de 2 preferente leveranciers. Na bestudering en vergelijk van de stukken 900 is er uiteindelijk door de ICT-adviescommissie een unaniem besluit genomen om met een leverancier de onderhandelingen in te gaan om tot definitieve 600 levering van een product te komen welke zal voldoen aan het overgrote deel van de geformuleerde wensen en eisen. 300 Het heroverwegingstraject heeft gelopen van februari tot medio juni Beoordeling Er is een onderverdeling gemaakt in een aantal categorieën om de diverse huisartsenpost informatiesystemen zo objectief mogelijk te vergelijken. Deze categorieën zijn: Functioneel Techniek Implementatie Ondersteuning Demonstraties Algemeen 0 Algemeen 5 4 Callman Gebruiksondersteuning Agenda Patientinfo Dossier FInancieel Ondersteuning Aangezien het callmanagementsysteem voornamelijk buiten kantooruren gebruikt wordt, is ondersteuning bij storingen in deze uren ook zeer belangrijk. De verschillen tussen de systemen op het gebied van ondersteuning waren minimaal. Adastra Demonstraties Mensen/Mid Logging. Doorverwijzing Voorschrijven Mobiel Rapportage Hapicom Ieder huisartsendienstenstructuur heeft 5 huisartsen en 5 doktersassistenten afgevaardigd Callmanager om aanwezig te zijn 0 bij de demonstraties HAPtotaal van de diverse systemen. De leveranciers hebben op voorhand een aantal casussen aangegeven gekregen, die zij tijdens de demonstratie moesten tonen. Ook werd er tijdens Algemeen 1500 Preventief Callman Agenda beheer Wijzigingsbeheer Incidentmanagement Patientinfo Dossier FInancieel Mensen/Mid Logging. Doorverwijzing Adastra Hapicom Voorschrijven Adastra Hapicom Callmanager HAPtotaal Mobiel Rapportage Adas Hapi Callm HAPt 20 Functioneel 3 Er zijn diverse aspecten geweest die belangrijk zijn voor de gebruikers die uitgebreid zijn beoordeeld op basis van aangeleverde informatie door de 2leve- rancier, demonstraties en referentiebezoeken. In de hierna volgende staafdiagrammen is steeds een 1 vergelijking gemaakt tussen de diverse systemen. 0 Casus 1 Casus Algemeen Casus 3 5 Gebruiksondersteuning Preventief beheer Casus 4 Casus 5 Adastra Hapicom Callmanager HAPtotaal Wijzigingsbeheer Incidentmanagement Callmanager HAPtotaal 4

21 Adastra Hapicom Callmanager HAPtotaal 0 de demonstratie nog een extra casus opgegeven die de leveranciers ter plekke moesten uitvoeren. Ruim 30 genodigden konden met behulp van scorelijsten hun oordeel geven over de verschillende callmanagementsystemen. Dit is in onderstaand diagram aangegeven. Algemeen Casus 1 Gebruiksondersteuning Casus 2 Casus 3 Preventief beheer Wijzigingsbeheer Incidentmanagement Casus 4 Casus 5 Adastra Hapicom Callmanager HAPtotaal Het advies De gezamenlijke ICT adviescommissie heeft na een weloverwogen en uitgebreid traject een goed inzicht kunnen krijgen van de diverse beschikbare HAP informatiesystemen. Na bestudering van de stukken en de demonstratie zijn 2 systemen afgevallen omdat deze op alle onderdelen niet scoorden zoals dat werd verwacht. Daarna zijn door de gezamenlijke ICT-adviescommissie twee referentiebezoeken afgelegd bij huisartsenposten die de callmanagementsystemen (Labelsoft Clinical IT en Protopics) gebruiken van de overgebleven leveranciers. De beide partijen waar een referentiebezoek is afgelegd, hadden als voordeel dat zij beiden reeds de programmatuur geschikt hebben voor de koppeling aan het Landelijk Schakel Punt (LSP) waarbij Protopics dit reeds bewezen heeft door middel van een aantal koppelingen en dat dit nog dient te gebeuren bij Labelsoft. Uiteindelijk heeft de ICT-adviescommissie op basis van de uitkomsten van het totale heroriëntatieproces unaniem gekozen voor ProtopicsHAP (in de diagrammen nog onder de naam HAPtotaal). Vervolgens is het unanieme advies van de commissie aangeboden aan de individuele besturen van de 3 huisartsendienstenstructuren. In juni heeft het bestuur van HDT-Oost het advies van de commissie overgenomen en is het besluit genomen om in 2010 over te gaan op ProtopicsHAP. Gezamenlijke implementatiecommissie Onder voorzitterschap van de directeur van HDT-Oost is er in de tweede helft van 2009 een gezamenlijke implementatiecommissie van HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo van start gegaan om de overgang en implementatie van ProtopicsHAP voor te bereiden. Deze commissie bestaat uit: Peter Kroeze, huisarts HDT-Oost Bert Sanders, huisarts HDT-Oost Patrick Wiggers huisarts HAP Hengelo Anneke Jaspers, locatiemanager HAP Hengelo Saniye Özbay, doktersassistent HAP Hengelo Magda Meijer, locatiemanager HDT-Oost Marieke Meijer, doktersassistent HDT-Oost Renate Haakmeester, financieel medewerker FHO Jacqueline Noltes, directeur HDT-Oost/ HAP Hengelo Marco Santing, Protopics Jolien Leferink, secretariële ondersteuning Onderwerpen die door de commissie zijn opgepakt, zijn onder andere de conversie van gegevens van het huidige systeem in het nieuwe systeem, scholing, techniek en werkprocessen. HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo hebben in samenspraak met Protopics aan The Competence Group opdracht gegeven om voor de groep doktersassistenten en huisartsen een e-learningmodule te ontwikkelen waardoor de gebruikers van het nieuwe systeem geschoold kunnen worden. HDT-Oost zal naar verwachting op 16 maart 2010 overgaan op ProtopicsHAP. 21

22 4 Samenwerking en externe contacten 22

23 Commissie Samenwerking AZP Oldenzaal Inleiding Huisartsendienst Twente-Oost is opgericht om de aangesloten huisartsen te ondersteunen in het bieden van 24-uurs zorg. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten en tijdens feestdagen wordt zorg geboden door HDT-Oost aan patiënten met een acute zorgvraag. Om kwalitatief goede, verantwoorde en doelmatige zorg te bieden is onderlinge afstemming met ketenpartners van groot belang. 23

24 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2009 Afstemming in de acute keten Per één januari 2006 is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in werking getreden, waarbij aanbieders van acute zorg verplicht worden samen te werken in een regionaal overleg ketenzorg. Met deze wet wil men bewerkstelligen dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor hun infrastructuur en (investerings)beslissingen. Door het Ministerie van VWS is bepaald dat de ziekenhuizen met een erkenning voor Traumacentrum de initiator van dit overleg zullen zijn. In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt de geografische indeling van de traumaregio s gehanteerd. De doelstelling van dit overleg is om tot onderlinge afstemming te komen tussen de verschillende zorgaanbieders, zodat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt. Samen met de ketenpartners is voor een aantal aandoeningen in kaart gebracht wat het acute zorgaanbod in de regio is. Vervolgens zijn deze aandoeningen geanalyseerd en zijn er voorstellen voor verbeteringen aangedragen. Het betrof de volgende aandoeningen: 1. CVA s 2. Acute heuptrauma s 3. Acute psychiatrie 4. Acute obstetrie 5. Myocard infarct Meetweek Tevens is een initiatief van het ROAZ en van het Traumacentrum Euregio geweest om een meetweek te organiseren. Een samenwerkingsverband is aangegaan met de Universiteit Twente ter ondersteuning van de organisatie, datamanagement en rapportage van de meetweken. De eerste meetweek heeft plaatsgevonden in 2008 en de tweede meetweek in In de week van maandag 8 juni 8.00 uur tot en met maandag 15 juni 8.00 uur zijn alle handelingen die volgen uit een acute zorgvraag van een patiënt verzameld. Met deze gegevens wordt in beeld gebracht hoe de acute zorgvraag en het acute zorgaanbod in de Euregio er uit ziet. Mochten er witte vlekken zijn in het zorgaanbod of andere knelpunten in het ketenproces, dan worden aanbevelingen geformuleerd. Doelstellingen van de meetweek zijn: Het in beeld brengen van acute zorg (aanbod en vraag) in de Euregio; Het analyseren van witte vlekken in het acute zorgaanbod; Het aangeven van verbeterpunten in de acute zorgketen. In 2009 heeft HDT-Oost haar bijdrage geleverd aan het Regionaal Overleg Acute Zorg aangaande acute zorg voor Twente en Oost-Achterhoek en heeft ook voor de meetweek gegevens aangeleverd. Partners in de zorg Acutezorgpost Oldenzaal Al sinds 2006 hebben de Huisartsenpost Oldenzaal en de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuis Oldenzaal een goede samenwerking. In december 2008 hebben de huisartsen in de regio Oldenzaal en ziekenhuis Medisch Spectrum Twente besloten tot een intensieve samenwerking op het gebied van de acute zorg voor de inwoners van Oldenzaal en omstreken. De Huisartsenpost Oldenzaal en de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis Oldenzaal worden naar verwachting op 1 maart 2010 geïntegreerd tot een zogeheten Acutezorgpost (AZP). Ook de ambulancepost in Oldenzaal zal hoogstwaarschijnlijk in 2010 worden verplaatst naar het terrein van het ziekenhuis in Oldenzaal. De Acutezorgpost zal op werkdagen tussen 8.00 en uur bemenst worden door medewerkers van Medisch Spectrum Twente en buiten deze uren door huisartsen uit de regio Oldenzaal en doktersassistenten met ondersteuning vanuit het ziekenhuis. In de weekenden en tijdens feestdagen zal MST zorg dragen voor extra medische ondersteuning door huisartsen te leveren. De commissie Samenwerking bestaande uit vertegenwoordigers van de hagro s die zijn aangesloten bij de Huisartsenpost Oldenzaal heeft in 2009 samen met vertegenwoordigers van Medisch Spectrum Twente veel voorbereidend werk verricht voor de aanstaande samenwerking. Er zijn onder andere medische protocollen gemaakt, er zijn door MST verpleegkundigen aangenomen die alleen op de AZP werkzaam zullen zijn. Er is een scholingsplan voor de verpleegkundigen voorbereid. Ook is er een verbouwplan gemaakt waarin een extra spreekkamer en triagekamer zullen worden gecreëerd op de huidige huisartsenpost. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die door advocatenkantoor Dirkzwager is gescreend/aangepast. 24

25 De interne commissieleden zijn: Rob Barenbrug, voorzitter van de commissie en vertegenwoordiger van hagro Dinkelland Dennis Visschedijk, vertegenwoordiger hagro Oldenzaal 1 Adriaan van der Werf, vertegenwoordiger hagro Oldenzaal 2 Marcel Poorthuis, vertegenwoordiger hagro Losser/ Overdinkel Jacqueline Noltes, directeur Ilse Bökkerink, secretariële ondersteuning De zorg voor de patiënt staat in de AZP centraal. Huisartsen en Medisch Spectrum Twente willen de toekomst van de acute zorg in de regio waarborgen. Deze samenwerking past in het beleid van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente om de ziekenhuislocatie Oldenzaal van een blijvend stevig fundament te voorzien. Het past tevens in het beleid van HDT-Oost om de acute huisartsgeneeskundige zorg zo veel mogelijk bereikbaar te houden in de regio Oldenzaal. MST en HDT-Oost nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid zodat die zorg gewaarborgd blijft voor de lange termijn. Ambulance Oost Er bestaat al geruime tijd tussen HDT-Oost en Ambulance Oost een intensieve samenwerking. De zeer urgente hulpvragen die bij onze organisatie binnenkomen, worden na overleg overgenomen door de ambulancedienst zodat snel een ambulance ter plaatse kan zijn om de patiënt (indien noodzakelijk) naar het ziekenhuis te vervoeren. Ook komt het regelmatig voor dat minder urgente hulpvragen die bij de ambulancedienst binnenkomen na overleg met een visitearts van Huisartsendienst Twente-Oost door HDT-Oost worden overgenomen. De samenwerking loopt goed tussen beide ketenpartners. Tevens geven de instructeurs van Ambulance Oost al enkele jaren aan huisartsen en medewerkers van HDT-Oost de jaarlijks verplichte AED- en reanimatiecursus. (wijk)verpleegkundigen in dienst die gewend zijn voorbehouden handelingen te verrichten. Zij zijn ook gericht op het in kaart brengen van de acute zorgvraag bij de klant/patiënt thuis. Daarom is HDT-Oost samen met Livio in overleg gegaan om te onderzoeken of er op pilotbasis mogelijkheden zijn om de samenwerking te intensiveren. Er is een gezamenlijke werkgroep opgericht die als opdracht heeft gekregen om een conceptrichtlijn te maken waarin duidelijk omschreven staat om welke handelingen en zorgvragen het gaat, wat de taak van de verpleegkundige zal zijn en op welke manier de communicatie verloopt. De samenwerkingspilot is in april 2009 van start gegaan voor de duur van een half jaar. In oktober is de samenwerking geëvalueerd en hebben zowel Livio als HDT-Oost de pilot als zeer geslaagd beschouwd. In 2010 zullen de samenwerkingsafspraken een structureel karakter krijgen. Aangezien Livio qua thuiszorgorganisatie niet het hele werkgebied bestrijkt van HDT-Oost, is er ook contact gezocht met de thuiszorgorganisatie Carint die vooral actief is in het werkgebied van de Huisartsenpost Oldenzaal. Dit heeft geleid tot een soortgelijke samenwerking in pilotvorm die is gestart op 1 november In de loop van 2010 zal evaluatie plaatsvinden en zal duidelijk worden of ook deze samenwerking structureel van karakter wordt. Dienstapotheken In het gebied van HDT-Oost zijn 2 vaste dienstapotheken actief, namelijk de Centrumapotheek in Enschede en apotheek Zuid-Berghuizen in Oldenzaal. Er vindt regelmatig op operationeel niveau overleg plaats met de apothekers van beide dienstapotheken. De meeste medicatie van de huisartsenposten in Enschede en Oldenzaal worden via de dienstapotheken betrokken. Tevens wordt door de dienstapothekers toezicht gehouden op het morfinebeleid binnen onze organisatie. Thuiszorgorganisaties Tijdens de avond- en nachtdienst, maar vooral in de weekenddienst worden de artsen van HDT-Oost regelmatig geconfronteerd met een medische zorgvraag en/of psychosociale problematiek die naar hun oordeel goed of beter door een verpleegkundige kan worden opgelost. Thuiszorgorganisatie Livio heeft 25

26 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2009 Huisartsenpost Hengelo HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo werken op secretarieel/administratief en facilitair gebied nauw samen. De secretariaten van beide organisaties zijn fysiek geïntegreerd. Ook de locatiemanagers van HDT- Oost en de HAP Hengelo werken intensief samen. Voor de aanvraag van het certificeren van de triage-opleiding is er 1 gezamenlijke aanvraag de deur uitgegaan, omdat de werkwijzen van beide organisaties identiek zijn. Scholingen van zowel huisartsen als medewerkers worden in gezamenlijkheid georganiseerd. Tevens zijn er goede afspraken gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van visites aan patiënten die in de grijze grensgebieden wonen. De directeur van Huisartsendienst Twente-Oost is tevens directeur van de Huisartsenpost Hengelo. FHO De Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland (FHO) heeft zich dit jaar voornamelijk met een tweetal activiteiten beziggehouden, namelijk het uitvoeren van de financiële administratie voor haar leden zijnde Huisartsendienst Twente-Oost, de Centrale Huisartsenpost Almelo en de Huisartsenpost Hengelo. Een van de financieel administrateuren, Philip Rolefes, heeft eind 2009 aangegeven zijn werkzaamheden in de loop van 2010 te willen beëindigen. Er zal dus in 2010 naar vervanging worden gezocht. het opzetten van een financiële administratie voor het verwerken van de declaraties van Thoon ten behoeve van de diabeteszorg. Thoon is een facilitaire organisatie opgericht door huisartsen in Twente die onder andere zorg draagt voor het uitvoeren van de diabeteszorg voor patiënten van de aangesloten leden. Thoon (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland) heeft de financiële administratie daarvan uitbesteed aan de FHO. Hiervoor heeft de FHO een extra medewerker aangetrokken. In 2009 heeft de FHO het besluit genomen om de externe dienstverlening voor Thoon structureel in te bedden in haar organisatie. In de loop van 2009 is door de Stichting TOCHT (Tijdelijke Organisatie COPD Huisartsen Twente), dit is een samenwerkingsverband van Thoon, Stichting Gezondheidscentra Enschede en de huisartsencoöperatie in Almelo, aan de FHO gevraagd om ook de declaraties ten behoeve van de ketenzorg COPD te gaan verwerken. De FHO heeft hierop positief geantwoord en zal tot 2011 deze declaraties voor 90 huisartsenpraktijken gaan verzorgen. Stichting Acute Zorgmobiel Twente De Stichting Acute Zorgmobiel Twente (AZMT) is een samenwerkingsverband van Huisartsendienst Twente-Oost, de Huisartsenpost Hengelo, de Centrale Huisartsenpost Almelo en Ambulance Oost. Vanuit deze stichting wordt het huisartsenvervoer geregeld voor alle huisartsenposten in Twente. De betrokkenheid van de 3 huisartsendienstenstructuren is gewaarborgd doordat de directeuren van die organisaties zitting hebben in het bestuur van de Stichting Acute Zorgmobiel Twente. Een belangrijk thema bij AZMT in de afgelopen jaren is de kostenbeheersing geweest. De afgelopen jaren is het tarief voor het huisartsenvervoer te veel gestegen, hoewel er voor die prijsstijgingen wel verklaarbare redenen waren. Het bestuur heeft zich voorgenomen dat alleen een prijsindexstijging acceptabel is om te voorkomen dat de dienstverlening van de stichting zich qua prijsstelling uit de markt prijst. AZMT heeft in 2009 voorbereidingen getroffen om in 2010 naar de CAO Huisartsenzorg over te gaan. Menzis Zorgverzekeraar De afgelopen jaren is de preferente zorgverzekeraar Menzis voor HDT-Oost een betrouwbare partner gebleken. In 2009 werd onder andere overleg gevoerd met betrekking tot de jaarrekening en de begroting. Tevens is er in gezamenlijkheid één keer een tariefverzoek bij de Nederlandse Zorgautoriteit ingediend. Verder is er in 2009 met de directeuren van de huisartsendienstenstructuren uit het werkgebied van Menzis en Menzis vertegenwoordigers overleg gevoerd over thema s als werkdruk, grieppandemie en samenwerking SEH. Vereniging Huisartsenposten Nederland De directeur van onze organisatie is actief binnen de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). Zij is lid van de VHN werkgroep ICT en is ook door de VHN als inhoudsdeskundige gevraagd om in een Nictizoverleg te participeren waarin het actualiseren van de landelijke autorisatierichtlijn in het kader van het Waarneemdossier Huisartsen op de agenda staat. Verder is de directeur namens de VHN betrokken geweest bij het beoordelen van de handreiking Huisartsen en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen. 26

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / 2 jaarverslag 2009 Huisartsenpost Hengelo /Werkoverleg

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2008 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Sinds 5 jaar werk ik als doktersassistent op de Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Als assistent ben je verantwoordelijk voor

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost voorwoord In het afgelopen jaar is er binnen Huisartsendienst Twente-Oost weer veel werk verzet, zowel door de huisartsen en triagisten (i.o.) in de directe

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. Een jaar waarin er veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.),

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland

Jaarverslag 2013 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Jaarverslag 2013 Ondernemende 1. Inleiding De Ondernemende heeft in 2013 een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. De doorontwikkeling van Ketenzorg, het verder vormgeven van de Holding Dokterszorg

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO / Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november 2006 / Organisatie, ledenvergadering en huisartsen / Personeel en personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / ICT / Samenwerking / Bezetting

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Voicelogging Reglement December 2015

Voicelogging Reglement December 2015 Voicelogging Reglement December 2015 Versie 5.0 // december 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Beleid inzake Voice Recording... 3 Met welk doel worden telefoongesprekken teruggeluisterd?...

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost voorwoord Ook het afgelopen jaar was de Raad van Commissarissen weer actief betrokken bij de voorbereidingen en besluitvormingen binnen HDT-Oost. De RvC heeft

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 VERSIE 1.0 COLOFON InEen, augustus 2014 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor een verzoek

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure GIMD B.V.

Externe klachtenprocedure GIMD B.V. Kwaliteitsbeleid GIMD B.V. voert een actief kwaliteitsbeleid en heeft dit geborgd door middel van certificering volgens de ISO 9001-2008 norm. Deze norm stelt de beheersing van kritische processen vast,

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst 1.1 Korte terugblik De Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) heeft voor de stad Enschede op 1 mei 2000 zijn deuren geopend om spoedeisende huisartsenzorg buiten

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst 1.1 Korte terugblik Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) heeft voor de stad Enschede op 1 mei 2000 zijn deuren geopend om spoedeisende huisartsenzorg buiten

Nadere informatie

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt Triagist Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Is deze opleiding erkend? Zijn er aan deze opleiding accreditatiepunten verbonden? Duur van de opleiding Opbouw van de opleiding in de praktijk Triagist

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is het bestuur en de directie van de Huisartsenpost Hengelo een genoegen om u het jaarverslag van 2014 aan te bieden. Het jaarverslag geeft een goed

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Holland Kinderopvang Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Reglement Klachtenafhandeling

Reglement Klachtenafhandeling Reglement Klachtenafhandeling Februari 2016 Roessingh, Centrum voor Revalidatie Postbus 310 7500 AH ENSCHEDE Tel.: 053-4875 875 Fax: 053-4339 655 Inhoudsopgave Begrippen... 1 Artikel 1... 1 Doelstellingen

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Welkom Agenda Waarom 1 HIS De Zorggroep als contractpartij Implementatie, clusterbeheer, servicemanagement, innovatie De andere zaal Medicom Uurtje uitleg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Klachtenreglement Qwyl coaching

Klachtenreglement Qwyl coaching Klachtenreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41 d 6225 XS Maastricht Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen 3 1.1 Klacht 3 1.2 Klager 3 1.3 Betrokkene 3 1.4 Klachtencommissie 3 2 Het instellen

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie