jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo"

Transcriptie

1 jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

2 voorwoord Het is het bestuur en de directie van de Huisartsenpost Hengelo een genoegen om u het jaarverslag van 2014 aan te bieden. Het jaarverslag geeft een goed inzicht in het gevoerde kwaliteitsbeleid op de huisartsenpost. Een jaarverslag dat ook inzicht biedt in de patiëntenstroom die de huisartsenpost jaarlijks verwerkt, getoetst aan de urgentie- en kwaliteitscriteria die daarvoor staan. In dit jaarverslag kunt u lezen welke thema s ons hebben beziggehouden, welke resultaten we samen hebben bereikt en welke verbeteringen en vooruitgang zijn verwezenlijkt. Resultaten om trots op te zijn. Maar goede resultaten zijn niet altijd in cijfers uit te drukken. Resultaten gaan ook over de manier waarop we deze bereiken, namelijk met een team van betrokken en enthousiaste collega s met een passie voor hun vak. Daar mogen we trots op zijn! Trots op onze organisatie, die goede zorg wil leveren aan onze patiënten en een prettige werkomgeving wil zijn voor medewerkers, huisartsen, huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha s), waarnemers, Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) en chauffeurs. Een omgeving waar in een goede en positieve sfeer wordt samengewerkt. Stil staan bij je collega s en de andere medewerkers, bij wat zij doen en ervaren. Onderlinge verbondenheid maakt dat je je samen verantwoordelijk voelt voor goede zorg en een prettige werksfeer. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

3 Voor onze organisatie betekent dit kwalitatief hoogwaardige en veilige huisartsenzorg verlenen aan patiënten die dat tijdens avond- nacht en weekenduren nodig hebben. Ook dit jaar hebben we dit onder andere bereikt door de samenwerking met ketenpartners te intensiveren, interne (werk) processen en communicatie verder te verbeteren, diverse scholingen te organiseren voor huisartsen en medewerkers en ons voor te bereiden op HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)-certificering. In 2014 hebben we een patiënttevredenheidsonderzoek, medewerkersonderzoek en een huisartservaringsonderzoek laten doen. Meten is weten en de uitkomsten van deze onderzoeken zullen we gebruiken om onze organisatie nog beter te maken voor onze patiënten, huisartsen en medewerkers. meer geëxpliciteerd door de stuurgroep en kunnen in 2015 de voorbereidingen weer worden opgepakt. Met voldoening kijken we terug op een jaar waarin met veel inzet en energie is gewerkt aan het bieden van optimale zorg aan patiënten. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers, huisartsen en chauffeurs die werkzaam zijn voor onze organisatie. Gerard Oosterhout Jacqueline Noltes Voorzitter bestuur Huisartsenpost Hengelo Directeur Het jaar 2014 had het jaar moeten worden waarin de Huisartsenpost Hengelo en de Spoed Eisende Hulp (SEH) van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) heel ver gevorderd zou zijn met de voorbereidingen voor een intensieve samenwerking. Uiteindelijk had ook een verhuizing van de huisartsenpost naar het ziekenhuis naast de SEH zijn beslag moeten krijgen. Dit is nog niet gerealiseerd vanwege een aanvankelijke stroeve start van de werkgroep die de samenwerking inhoudelijk zou moeten gaan uitwerken. Inmiddels zijn de randvoorwaarden en kaders waarbinnen de samenwerking nader kunnen worden uitgewerkt 3

4 inhoud h1 patiënten p 6 h2 huisartsen p 12 h3 medewerkers p 20 h4 samenwerking p 26 h5 kwaliteit p 36 h6 maat & getal p 46 h7 ict p 58 jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

5 Missie De Huisartsenpost Hengelo is een professionele huisartsenorganisatie, die de huisartsen faciliteert kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg te leveren tijdens de avonden, nachten, weekenden (ANW) en officiële feestdagen. Huisartsen beschouwen de huisartsenpost als hun organisatie. Hierbij zijn betrouwbaarheid en vernieuwend de kernwaarden. De Huisartsenpost Hengelo is een organisatie met gedreven en betrouwbare medewerkers, die respectvol met patiënten, huisartsen en elkaar omgaan. De Huisartsenpost Hengelo biedt medewerkers kansen zich te ontwikkelen door middel van scholing en participatie. Visie op kwaliteit De Huisartsenpost Hengelo streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Er is veel aandacht voor analyse van klachten en incidenten, opsporing van verbeterpunten en voor scholing en training van triagisten (i.o). Verder ligt sterk de nadruk op de uitbouw en ontwikkeling van het triagesysteem, het elektronisch uitwisselen van medische gegevens en de samenwerking binnen de keten van zorgaanbieders. Er is ook aandacht voor de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen. Visie De Huisartsenpost Hengelo met de fysieke locatie in Hengelo maakt onlosmakelijk deel uit van de huisartsenzorg. Huisartsen geven met hun deelname aan de Huisartsenpost Hengelo in de vorm van lidmaatschap en/of diensten doen, invulling aan hun verantwoordelijkheid om 7 x 24 uur huisartsenzorg te leveren. De Huisartsenpost Hengelo probeert dan ook met haar manier van werken zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg. 5

6 h1 patiënten Patiënten die contact opnemen met de huisartsenpost maken zich ongerust, voelen zich ziek of hebben pijn en willen daarom direct worden geholpen. De Huisartsenpost Hengelo is een laagdrempelige organisatie bedoeld voor patiënten met een spoedeisende medische hulpvraag die niet tot de volgende werkdag kan wachten. Kwetsbare patiëntengroepen De Huisartsenpost Hengelo besteedt in haar kwaliteitsbeleid veel aandacht aan kwetsbare patiëntengroepen zoals kinderen en patiënten met een chronische aandoening. Kinderen In Nederland zijn per jaar tot kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Een landelijke schatting is dat tien procent van alle verwondingen bij kinderen die bij een SEH of huisartsenpost binnenkomen, zijn veroorzaakt door kindermishandeling. In 2014 zijn er op de Huisartsenpost Hengelo 9557 contacten geregistreerd van kinderen onder de achttien jaar. Binnen de Huisartsenpost Hengelo worden sinds eind 2013 bij alle oproepen van kinderen onder de achttien jaar signaleringsvragen kindermishandeling ingevuld door de triagisten (i.o.). Indien de triagist (i.o.) een niet pluis gevoel registreert, na het invullen van de signaleringsvragen, dan is de dienstdoende huisarts verplicht het sputovamo registratie formulier in te vullen. Natuurlijk kan een dienstdoende huisarts tijdens het consult er ook voor kiezen het sputovamo in te vullen als er geen signaal van kindermishandeling is afgegeven door de triagist (i.o.). jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

7 2014 Totaal aantal kindcontacten KMH Signaal Niet pluis DA Sputovamo HA Bevestigd HA Aantekening verstuurd Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Totaal ,9% 50 0,5% 83 0,9% 4 0,0% 15 0,2% Door deze registratie zien we in 2014 een toename van het aantal niet pluis registraties. Het aantal ingevulde sputovamo formulieren is ook toegenomen van 47 in 2013, naar 83 in In 2014 zijn bij de Huisartsenpost Hengelo 4 daadwerkelijke gevallen van kindermishandeling vastgesteld en overgedragen. In 11 situaties is een aantekening verstuurd aan de eigen huisarts buiten het gebruikelijke waarneembericht, omdat de dienstdoende huisarts zich zorgen maakte over het welzijn van het kind. Er is één kindermishandelingsmelding minder gedaan dan in Statistisch gezien betekent dit nog een forse onderdiagnostiek. Er is wel een significante toename in het aantal overdrachten naar de eigen huisarts door dienstdoende huisartsen, 11 gevallen in 2014 tegenover 3 gevallen in De aandachtfunctionaris signaleren kindermishandeling controleert periodiek of bij een vermoeden op kindermishandeling de dienstdoende huisarts dan wel de eigen huisarts actie heeft ondernomen. Met behulp van een nazorgformulier wordt in geval van een bevestigd vermoeden van kindermishandeling het vervolg geborgd en gemonitord en kan de zorg goed worden overgedragen. Afspraken met Advies Meldpunt Kinderen (AMK) en de kinderartsen zijn in een procedure opgenomen. Deze procedure wordt jaarlijks geëvalueerd met het AMK en de kinderartsen. Scholing kindermishandeling In 2014 hebben alle triagisten (i.o.) doormiddel van e-learning een nascholing over kindermishandeling en huiselijk geweld gevolgd. Nieuwe triagisten in opleiding, huisartsen, hidha s, waarnemers en AIOS krijgen de basiscursussen signaleringen van kindermishandeling en huiselijk geweld, handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld doormiddel van een e-learning aangeboden. Kindcheck De meldcode is in 2014 uitgebreid met een kindcheck. De kindcheck wil zeggen dat de huisarts in bepaalde gevallen (bijv. tentamen suïcide, intoxicatie en/of huiselijk geweld) 7

8 h1 verplicht is om te onderzoeken of de patiënt minderjarige kinderen thuis heeft, waar hij/zij voor zorgt. De kindcheck is aan de orde in alle gevallen waarin de huisarts meent dat door de medische situatie of door andere omstandigheden waarin de patiënt verkeert, een risico bestaat op ernstige schade voor kinderen waar hij/zij zorg voor draagt. In het weekbericht is aandacht geweest voor de kindcheck. In 2015 zal in overleg met de kinderartsen en de Twentse huisartsen scholingscommissie een nascholingsprogramma aangeboden worden. Verder zijn de voorbereidingen van de ondersteuning door en registratie in het call managementsysteem van de kindcheck in volle gang. Naar verwachting zal de implementatie begin 2015 zijn gerealiseerd. De Huisartsenpost Hengelo heeft geen vervolgsysteem om deze meldingen te vervolgen. De dienstdoende huisarts rapporteert volgens protocol rechtstreeks aan de eigen huisarts of aan het meldpunt huiselijk geweld. De KNMG heeft een e-learning ontwikkeld en aan alle artsen is geadviseerd deze e-learning te volgen via de site van de KNMG. Patiënten met diabetes mellitus De meeste patiëntcontacten betreffende diabetes mellitus gaan over ontregeling van de glucosewaarden en aanpassing van de medicatie. De website helpt de triagisten (i.o.) en huisartsen tijdens de dienst om snelle en juiste beslissingen te nemen. Slachtoffers van huiselijk geweld Sinds 2012 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht. Dit vereist een protocol dat de handelswijze van de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost beschrijft als hij/zij geconfronteerd wordt met de gevolgen van, of het vermoeden, op huiselijk geweld. In 2012 is daarom het protocol huiselijk geweld voor de Huisartsenpost Hengelo ontwikkeld op basis van de landelijke meldcode. Door middel van een toegevoegd stroomdiagram kunnen alle stappen bij vermoeden van huiselijk geweld snel genomen worden. Ouderen In Nederland neemt het aantal ouderen fors toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65+ers zijn. De zorgvraag van ouderen neemt derhalve ook toe. Het overgrote deel van de visites die de huisartsenpost rijdt, betreft 80+ers. In de ANW dienst is het erg belangrijk dat de dienstdoende huisarts goed geïnformeerd is over de gezondheidstoestand van de oudere patiënt, dat er een duidelijke medicatielijst is en dat de afspraken die de eigen huisarts met de patiënt heeft helder zijn. In 2014 is de Huisartsenpost Hengelo daarom gestart met een pilot waarbij de eigen huisarts in zijn eigen praktijk een jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

9 memo kan invullen dat op de huisartsenpost zichtbaar is. Dit is óf een basis memo óf een palliatief memo. Als de pilot is afgerond zullen alle huisartsen vanaf hun eigen praktijk memo s voor hun aandachtpatiënten kunnen invullen. Palliatieve patiënten Het is voor de dienstdoende huisarts belangrijk dat duidelijk is welke afspraken de eigen huisarts heeft gemaakt met zijn patiënt met betrekking tot palliatieve handelingen en hoe de eigen huisarts daarin betrokken wil worden. De huisarts vult daarom nu een palliatief memo in en faxt deze naar de Huisartsenpost Hengelo, zodat deze in ProtopicsHAP kan worden ingevoerd. In 2015 zullen huisartsen dus zelf een palliatief memo in kunnen vullen bij hun patiënten via het zorgportaal vanuit de eigen praktijk, waardoor een goede overdracht geborgd kan worden. Psychiatrische patiënten Afspraken rondom behandeling en doorverwijzing van psychiatrische patiënten zijn beschreven in een procedure en deze wordt jaarlijks met de crisisdienst van Mediant geëvalueerd. Verslaafden In 2014 zijn via de Focusgroep Acute Psychiatrie van het ROAZ goede werkafspraken gemaakt met de verslavingsinstantie Tactus. Aangezien het niet altijd duidelijk is welke zorgroute de huisarts moet inslaan voor een verslaafde en/of psychiatrische patiënt, zijn de werkafspraken van Tactus en Mediant in een procedure opgesteld. Hierover heeft afstemming met beide organisaties plaatsgevonden. Patiënttevredenheidsonderzoek Zoals iedere professionele organisatie wil ook de Huisartsenpost Hengelo weten en meten wat de patiëntervaringen zijn. Er is natuurlijk een spanningsveld tussen de lang niet altijd acute hulpvraag van de patiënt en de capaciteit en service die de Huisartsenpost Hengelo kan en wenst te leveren. Een keer per 3 jaar laat de Huisartsenpost Hengelo een grootschalig onderzoek uitvoeren naar ervaringen van patiënten met onze organisatie. Het onderzoek is in 2014 uitgevoerd door Kennisnetwerk Spoedzorg in Nijmegen. In het onderzoek wordt de CQ-index voor huisartsenposten gebruikt. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. De uitkomsten worden gebenchmarkt (vergeleken) met patiënttevredenheidsonderzoeken bij andere huisartsenposten in Nederland. De resultaten laten zien dat patiënten over het algemeen positief tot zeer positief zijn over de zorgverlening van de Huisartsenpost Hengelo. Er zijn een aantal belangrijke conclusies te noemen: De patiënten zijn doorgaans tevreden over de bejegening, uitleg en deskundigheid van de triagisten (i.o.). De triagisten (i.o.) kregen als algemene waardering het rapportcijfer

10 h1 Ook over de bejegening, behandeling en professionaliteit van de zorgverlener waren de patiënten tevreden. De zorgverlener kreeg als cijfer een 8,2. De hulpverlener gaf volgens patiënten in 39% van de gevallen uitleg over de bijwerkingen van medicatie. Patiënten van de Huisartsenpost Hengelo waardeerden de organisatie met een gemiddeld rapportcijfer van een 8. Patiënten ervaarden vooral problemen met parkeren en privacy aan de balie. Patiënten waren significant positiever over de wachttijd dan op andere huisartsenposten (87,5%; andere huisartsenposten 78,5%). Van de patiënten van de Huisartsenpost Hengelo zou 93,3 % de huisartsenpost aanraden aan bekenden met de dezelfde gezondheidsklachten. Naar aanleiding van het vorige patiënttevredenheidsonderzoek in 2011 zijn een aantal zaken binnen de Huisartsenpost Hengelo veranderd. Patiënten krijgen wachtrij informatie als men telefonisch contact opneemt en er wordt ook duidelijk aangegeven dat de eigen huisarts altijd een terugkoppeling krijgt van het contact van de patiënt met de Huisartsenpost Hengelo. Tevens zijn er ook bouwkundige aanpassingen aan de balie gedaan zodat de patiënt meer privacy ervaart. Deze veranderingen hebben gezien de uitkomst van het patiënttevredenheidsonderzoek helaas niet tot de gewenste verbetering geleid. De toevoeging van wachtrij informatie aan de telefoon heeft wel tot een significante verbetering geleid van de waardering omtrent wachttijdinformatie in het patiënttevredenheidsonderzoek van Wat betreft de parkeermogelijkheden op de Huisartsenpost Hengelo is zij afhankelijk van het parkeerbeleid/mogelijkheden van Ziekenhuis Groep Twente. Er is op de tijden dat de Huisartsenpost Hengelo geopend is voldoende parkeerruimte beschikbaar. Ook is het mogelijk voor patiënten die niet/nauwelijks mobiel zijn de auto voor de ingang van de Huisartsenpost Hengelo te parkeren. Verder is bij huisartsen onder de aandacht gebracht via weekberichten, commissies en de Algemene ledenvergadering om meer aandacht te besteden aan de bijwerkingen van de medicatie die tijdens een contact met de Huisartsenpost Hengelo worden voorgeschreven. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

11 11

12 h2 huisartsen Bestuur en Algemene ledenvergadering Het is van belang dat de huisartsen betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van de huisartsenpost als organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoerende organisatie. In 2014 is het bestuur vijf keer bij elkaar geweest. Helaas heeft Gerard Oosterhout, voorzitter van het bestuur, eind 2014 vanwege gezondheidsredenen moeten besluiten om te stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. Onder zijn bezielende leiding is onze organisatie steeds professioneler geworden. Wij zullen zijn inbreng, enthousiasme en vakkundigheid heel erg gaan missen. De Algemene ledenvergadering is in 2014 drie keer bijeengekomen. Belangrijke agendapunten waren: Beoordeling Inspectie plan van aanpak kritische processen; Overgang huisartsenvervoer naar Meditaxi; Aansluitovereenkomst huisarts Huisartsenpost Hengelo; Aansluitovereenkomst werkgever Huisartsenpost Hengelo; Regeling acceptatie waarnemers; Samenwerking SEH ZGT Huisartsenpost Hengelo; Jaarrekening 2013; Begroting 2015; Inzet van Verpleegkundig Specialisten; Evaluatie pilot inzet Verpleegkundig Specialisten Samenvoeging calamiteitencommissie Huisartsenpost Hengelo HDT-Oost; Procedure oproepen reservearts; Minimaliseren en maximaliseren van diensten; Aanvangstijden en eindtijden van de A-diensten; Fiatteren adviezen triagisten; Medewerkersonderzoek; Huisartservaringsonderzoek; Herziening convenant huisartsen GHOR. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

13 Huisartservaringsonderzoek In november 2014 werd voor het eerst een huisartservaringsonderzoek gehouden. Dit werd uitgevoerd door het bureau van Schouten & Nelissen, die tevens het medewerkersonderzoek in 2014 heeft uitgevoerd. De respons onder de huisartsen was 39%, 40% van de respondenten waren hidha s/waarnemers. Aangezien de resultaten pas in december bekend werden, zijn deze in 2014 nog niet geheel geanalyseerd. De huisartsen waren zeer tevreden over de werksfeer, de collegialiteit en de teamgeest op de huisartsenpost. Ook de visiteauto en chauffeurs kregen een dikke voldoende, evenals de aangeboden scholing en de communicatie via de weekberichten. Minder tevreden was men over de samenwerking met specialisten of SEH artsen op de SEH van het ZGT. De uitkomsten zullen nog nader uitgewerkt worden en waar nodig zullen verbeteringen worden voorgesteld. Het aantal niet spoedeisende hulpvragen en het aantal zelfverwijzers blijft ook een doorn in het oog van de huisartsen, evenals het niet beschikbaar zijn of onvolledig beschikbaar zijn van de patiëntdossiers op de huisartsenpost. De huisartsen die werkzaam zijn op de huisartsenpost zijn redelijk tevreden (rapportcijfers tussen 6,9 en 7,5) over het locatiemanagement en de directie en het bestuur. De huisartsen merken op dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen de triagisten (i.o.). De resultaten worden nog besproken in diverse commissies en de Algemene ledenvergadering. Er zullen, in 2015, uit het onderzoek een aantal actiepunten bepaald worden. In samenspraak met de huisartsen zal een plan van aanpak worden opgesteld om de actiepunten uit te gaan voeren. Mede door de uitkomsten van dit huisartservaringsonderzoek kan het management en bestuur van de Huisartsenpost Hengelo gericht acties uitzetten die tot doel hebben om de tevredenheid van de huisartsen over het werken op de huisartsenpost verder te vergroten. Samenwerken in Twente op gebied van nascholing De regionale deskundigheidsbevordering huisartsen in Twente is sinds jaren geweven rond een structuur van EKC-ers (erkend kwaliteitscoördinatoren) en drie WDH s (werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen), die lokale en regionale scholing voor huisartsen organiseren met ondersteuning van het bureau KCHT (Kwaliteit Commissie Huisartsenkring Twente). In de regionale en lokale georganiseerde scholingen wordt regelmatig gebruik gemaakt van expertise van medisch specialisten uit de Twentse ziekenhuizen. In de laatste jaren is het huisartsenlandschap veranderd, huisartsenposten en zorggroepen doen hun entree. Zij ondersteunen de huisarts en maken over delen van de zorg afspraken met de zorgverzekeraar over tarief maar ook over kwaliteitseisen en 13

14 h2 bijbehorende scholing. Buiten de WDH Twente, zorggroepen en huisartsenposten zijn er nog anderen die aanspraak maken op de scholingsagenda voor huisartsen, zoals de farmaceutische industrie, medisch specialisten, van Hoytema stichting, ROSET maar ook landelijke organisaties als bijvoorbeeld Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (Vereniging Huisartsenposten Nederland heet vanaf 2014 Ineen). Veel partijen maken dus aanspraak op de scholingsagenda voor huisartsen. Ieder heeft zijn eigen beweegreden. Elke partij heeft ook zijn eigen bureau, werkprocessen en financiering. Knelpunten die opgemerkt kunnen worden zijn onder andere: er is (te) veel scholingsaanbod (druk op de agenda, meerdere scholingen op één dag, dubbelingen in onderwerpen) en versnippering in aanbod (meerdere aanbieders en meerdere agenda s, overzicht ontbreekt). Hierdoor is er een lage opkomst bij scholing en huisartsen klagen over onduidelijkheid en een overvolle scholingsagenda. Naast deze knelpunten rijst de vraag wie de regie voert over de scholing voor huisartsen, tussen huisartsenorganisaties onderling maar ook naar de aanbieders van de scholing toe. In 2014 is daarom op initiatief van de Huisartsenkring Twente contact gezocht met alle huisartsenposten over de nascholing. Er is een project gestart en een projectleider vanuit Roset benoemd. De Huisartsenpost Hengelo zal op constructieve wijze haar medewerking verlenen aan het opzetten van het kwaliteitsplatform. Het project zal moeten leiden tot: Duidelijkheid en gemak voor de huisarts; Eén scholingsagenda waar huisarts (en medewerker) het scholingsaanbod kan inzien en kan inschrijven; Duidelijkheid en afspraken tussen de partijen die scholing organiseren: jaarplanning, onderwerpen en afstemming; Afspraken met leveranciers van scholing; Minder volle scholingsagenda; Minder ad-hoc zaken voor de scholingsbureaus; Betere opkomst tijdens de scholing; Minder organisatie- en/of bureaukosten. Het project zal in 2015 gestart en ook afgerond worden. Scholingen Cursus Dokter Kom Snel De cursus Dokter, Kom Snel is inmiddels door een groot aantal huisartsen in Twente gevolgd. De deelnemers zijn erg enthousiast over de cursus en dat is de reden dat wij er naar streven om ieder jaar (herhalings)cursussen aan te bieden aan huisartsen, waarnemers en Hidha s van de Huisartsenpost Hengelo en huisartsendienst Twente-Oost. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de ABCDE benadering, vaardigheden en scenario s. We hebben met Ambulance Oost afspraken gemaakt over het verzorgen van de basiscursus Dokter, Kom Snel. De basiscursus heeft begin 2014 plaatsgevonden. De basiscursus bestaat nu uit jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

15 2 modules. Het internetdeel via het NHG is vervallen. De informatie uit dit deel is door Ambulance Oost opgenomen in de cursus. Er hebben in huisartsen deelgenomen. het probleem van de atypische pijn op de borst en de cardiale klachten bij vrouwen. De casuïstiek werd vervolgens interactief en intercollegiaal besproken. Op 6 februari 2014 heeft Ambulance Oost een cursus Dokter Kom Snel kindergeneeskunde voor 10 cursisten geven. Op verzoek van een aantal huisartsen hebben we, in overleg met Ambulance Oost, ervoor gekozen om ook een gecombineerde herhalingscursus Dokter Kom Snel reanimatie- en AED herhalingsles te organiseren. Eind november 2013 en in januari 2014 heeft Ambulance Oost deze gecombineerde herhalingscursussen verzorgd. In totaal hebben 50 cursisten aan deze herhalingscursussen deelgenomen. De deelnemers waren enthousiast. De verwachting is dat de gecombineerde herhalingscursussen in het najaar van 2015 opnieuw zullen worden aangeboden aan de huisartsen. Reanimatie- en AED herhalingscursus In samenwerking met de WDH-Twente, huisartsendienst Twente-Oost en Ambulance Oost is in januari en maart 2014 de jaarlijkse (verplichte) reanimatie- en AED herhalingscursus georganiseerd. Tijdens de cursus is door middel van lotusslachtoffers een 2-tal casussen besproken. Naast het herhalen van de reanimatie vaardigheden, inclusief de nieuwe richtlijnen, is in deze casussen vooral aandacht geschonken aan Nascholing lijkschouwing De Huisartsenpost Hengelo en huisartsendienst Twente- Oost heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bereid gevonden om naar Twente te komen om de huisartsen na te scholen in de systematiek van het schouwen en de postmortale verschijnselen en het bewust maken van de valkuilen rondom het overlijden. Hierbij lag de nadruk op de praktische uitvoering van de lijkschouw voor huisartsen in waarneemsituaties. De nascholing heeft plaatsgevonden op 9 oktober en 4 november 2014, er hebben in totaal 53 cursisten deelgenomen. Nascholing Acute Psychiatrie Samen met Mediant hebben de WDH Twente, de Huisartsenpost Hengelo en huisartsendienst Twente-Oost nascholingen Acute Psychiatrie aangeboden. De cursus was bestemd voor huisartsen, hidha s, waarnemers en AIOS. Huisartsen kunnen in de dienst te maken krijgen met mensen die een psychiatrische stoornis hebben, welke (nog) niet in zorg zijn bij Mediant. Indien een cliënt al bekend is bij Mediant, wordt de instelling meteen ingeschakeld. Bij onbekende cliënten dient de huisarts in eerste instantie de patiënt zelf te beoordelen om onder andere de somatiek uit te sluiten, voordat bijvoorbeeld de 15

16 h2 crisisdienst van Mediant ingeschakeld wordt. Het eerste onderwerp dat besproken werd in deze nascholingen is suïcidaliteit. De doelstelling van de scholing is om de huisarts meer informatie en kennis te bieden over hoe in verschillende situaties - waarbij sprake is van Acute Psychiatrie - het best gehandeld kan worden. De eerste nascholing, waaraan 15 cursisten hebben deelgenomen, heeft plaatsgevonden op 26 november Op 13 en 29 januari 2015 zal de nascholing nogmaals worden gegeven. In totaal wordt verwacht dat 52 huisartsen de nascholing Acute Psychiatrie zullen volgen. AIOS op de huisartsenpost Net als voorgaande jaren heeft de Huisartsenpost Hengelo ook dit jaar weer nauw samengewerkt met de SBOH voor artsen in opleiding en de faculteit huisartsengeneeskunde van het VU medisch centrum. Twee maal per jaar heeft de directie overleg met de opleidingscoördinator van het VU medisch centrum. Gedurende het jaar 2014 zijn er circa 20 AIOS werkzaam geweest bij een huisartsopleider van de Huisartsenpost Hengelo of huisartsendienst Twente-Oost. Het merendeel van de AIOS was 3e jaars. Diverse AIOS hebben zich, na het voltooien van de opleiding, als waarnemer aangemeld bij onze organisatie. Introductiebijeenkomst AIOS Op 3 april en 6 oktober 2014 zijn er introductiebijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe AIOS binnen de Huisartsenpost Hengelo en huisartsendienst Twente-Oost. Er waren circa 10 AIOS aanwezig. Tevens vonden er gedurende het jaar introductiegesprekken plaats met AIOS die tussentijds aangemeld werden. Jacqueline Noltes, directeur, verstrekt tijdens deze bijeenkomsten informatie over: de organisatie van de huisartsenpost(en), taken en bevoegdheden, infrastructuur, waarneemgebieden, procedures en protocollen van de huisartsenpost, samenwerkingsafspraken met ketenpartners, medisch beleid, kwaliteitsbeleid en afspraken over de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost, diverse ICT-systemen, video opnames op de huisartsenpost, feedbackmodule Care Trace en het gebruik van de UZI-pas. Er vindt regelmatig overleg plaats met de opleidingscoördinator van het VU medisch centrum en het management van de Huisartsendienstenstructuren in Twente over de AIOS op de huisartsenpost. Tijdens een overleg in juni 2014 zijn afspraken gemaakt over de verplichte cursussen voor de 1e en 3e jaars AIOS, het gebruik van de feedbackmodule en het organiseren van een bijeenkomst voor huisartsenopleiders die werkzaam zijn bij de Huisartsenpost Hengelo, huisartsendienst Twente- Oost, of de Centrale Huisartsenpost Almelo. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

17 De verplichte cursussen voor de 1e jaars AIOS in 2014 zijn: E-learning ProtopicsHAP; E-learning ADEPD awareness (introductie in episodegericht registreren en ICPC coderen); E-learning signaleren kindermishandeling; Deze e-learning bestaat uit 3 modules: Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld voor huisartsen; Handelen bij vermoeden van kindermishandeling voor huisartsen; Communicatie over geweld. De 3e jaars AIOS moeten de genoemde verplichte cursussen eveneens hebben afgerond, aangevuld met de e-learning ADEPD masterclass en de reanimatie- en AED herhalingstraining. Het opleidingsaanbod zal in 2015 gewijzigd worden. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de opleidingscoördinator. Coassistenten In 2014 is er ook contact gelegd met de scholingscoördinator van de coassistenten. Het blijkt lastig te zijn om alle Twentse co s ook in Twente bij een huisarts te plaatsen. De Huisartsenpost Hengelo bemiddelt waar nodig in het zoeken van stageplaatsen en biedt ook stage weken aan op de huisartsenpost als een huisarts niet gedurende de gehele opleidingsperiode van 4 weken plaats heeft voor de coassistent. De Huisartsenpost Hengelo hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het opleidingsklimaat in de regio en de aanwas van huisartsen die in Twente willen werken te bevorderen. Verpleegkundig specialisten acute zorg In januari 2014 is een pilot gestart om de werkdruk van de huisartsen op de Huisartsenpost Hengelo te verminderen door de inzet van verpleegkundig specialisten acute zorg. Zij werken iedere zondag tussen uur. Ambulance Oost heeft verpleegkundig specialisten acute zorg opgeleid die door de Huisartsenpost Hengelo zijn ingehuurd. De verpleegkundig specialisten acute zorg hebben in 2014 op de Huisartsenpost Hengelo 872 patiënten met acuut letsel van de huid en/of het bewegingsapparaat volgens vastgelegde protocollen behandeld. Van deze 872 patiënten hadden 601 patiënten letsels van het bewegingsapparaat en 271 patiënten letsels van de huid. In 2014 is de pilot drie keer geëvalueerd. Tijdens deze evaluaties werden evaluatieformulieren, werkafspraken en organisatorische zaken besproken. Evaluatieformulieren werden na afloop van iedere dienst ingevuld door de verpleegkundig specialist, de dienstdoende huisartsen en triagisten (i.o.). Tijdens de Algemene ledenvergadering op 1 oktober 2014 is besloten deze pilot om te zetten naar een structurele inzet. 17

18 Aantal Feedback Feedback productie Hengelo 2014 Aantal artsen of uploads h Maand # artsen fb ingevoerd # artsen fb gelezen FB aangemaakt als functie van aanmaak datum cum FB gelezen als functie van lees datum cum # uploads jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

19 Feedbackapplicatie De feedbackmodule Care Trace wordt door de kwaliteitscommissie als een zeer belangrijk instrument gezien. Het stelt de eigen huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo en haar Hidha s, waarnemers en AIOS in staat om via het internet feedback te krijgen op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen. Het gebruik dient gestimuleerd te worden en is voor huisartsopleiders en AIOS zelfs verplicht. Het succes en de bruikbaarheid staat of valt met een grote deelname van alle huisartsen en het frequent feedback geven. Indien een huisartsopleider niet/weinig van de module gebruik maakt, wordt er door de Huisartsenpost Hengelo contact opgenomen met de huisartsopleider. Het gebruik van de feedbackmodule wordt tijdens iedere vergadering van de kwaliteitscommissie besproken. In de grafiek op pagina 18 is maandelijks het aantal feedbackcontacten en deelnemende huisartsen weergegeven. De algemene conclusie is dat er binnen de Huisartsenpost Hengelo frequent gebruik gemaakt wordt van de feedbackmodule. Actualiseren aansluitovereenkomsten Met behulp van de modelovereenkomsten van de koepelorganisatie Ineen heeft de Huisartsenpost Hengelo haar aansluitovereenkomsten geactualiseerd. Een extern advocatenkantoor heeft de modelovereenkomsten aangepast op de rechtsvorm en statuten van de Huisartsenpost Hengelo. De nieuwe overeenkomsten zijn goedgekeurd in de Algemene ledenraadvergadering en vervolgens aan ieder huisartslid ter ondertekening aangeboden. Alle huisartsleden hebben de aansluitovereenkomsten ondertekend geretourneerd. 19

20 h3 medewerkers Zorgverlening blijft mensenwerk. Aandacht voor de medewerkers van de Huisartsenpost Hengelo in de vorm van het bieden van opleiding en scholing en een goede en veilige werkomgeving blijft continue van belang. In- en uitstroom medewerkers Op 31 december 2014 waren er bij de Huisartsenpost Hengelo in totaal 29 medewerkers in dienst, waarvan 1 directeur, 1 locatiemanager, 1 assistent-locatiemanager, 1 directiesecretaresse, 22 gediplomeerde triagisten en 3 triagisten (i.o.). In 2014 zijn 4 medewerkers uit dienst gegaan te weten; 3 triagisten en 1 triagist (i.o.). Er zijn 3 nieuwe triagisten (i.o.) aangenomen. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 3 medewerkers van de FHO (Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). Werkoverleggen en weekoverdrachten Alle medewerkers hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. De triagisten (i.o.) zijn in 2014 zes keer bijeen geweest voor een werkoverleg. Tijdens dit werkoverleg wordt informatie over beleid en operationele onderwerpen nader toegelicht en worden werkafspraken afgestemd. Informatie verstrekking van de locatiemanager aan de triagisten (i.o.) vindt plaats via een wekelijkse overdacht in het kwaliteitsmanagementsysteem HAP-Online. Aangezien de Huisartsenpost Hengelo minder dan 50 medewerkers heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom ook gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

21 Binnen het managementbureau zijn diverse werkoverleg situaties: Directie met locatiemanagers; Directie met financiële administratie; Secretariaat. Er is tevens een overkoepelend managementbureauoverleg waar vertegenwoordigers van afdelingen aan deelnemen, inclusief de staffunctionaris Kwaliteit en Beleid, de informatieadviseur ICT en de P&O adviseur, onder voorzitterschap van de directeur. Perc. 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Verzuimverdeling Verdeling kort : 0,55% middel : 0,86% lang : 3,85% extra lang : 0,00% Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuimpercentage in 2014 is 5,26% (in ,16%, in ,36%, in ,51%, in %). Er is in 2014 geen zwangerschapsverlof geweest. Het hoge ziekteverzuim percentage wordt veroorzaakt door een langdurig zieke triagist. In nevenstaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort verzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Opleiding Triagisten en Heraccreditatie De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost. Daarom werd in 2007 door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) een opleidingstraject voor triagisten ontwikkeld. Om de kwaliteit van triagisten te blijven ontwikkelen is in 2012 vastgesteld dat het diploma triage na vijf jaar moet worden verlengd. Hiervoor moet de triagist voldoen aan een aantal vastgestelde eisen. Ook een huisartsendienstenstructuur die geaccrediteerd is voor het opleiden van triagisten binnen de eigen organisatie, moet iedere vijf jaar deze accreditatie verlengen door te voldoen aan de nieuwste richtlijnen omtrent opleiden. 21

22 h3 De Huisartsenpost Hengelo is samen met huisartsendienst Twente-Oost in 2014 opnieuw geaccrediteerd voor het voordragen van triagisten (i.o.) voor het triage diploma. In december 2013 is de aanvraag voor heraccreditatie verzonden. Begin 2014 zijn de beide organisaties gevisiteerd door de auditcommissie van InEen. Een nieuw onderdeel van deze accreditatie, het voordragen van gediplomeerde triagisten voor hercertificering van het diploma triage, is in juni 2014 tevens geaccrediteerd door InEen. Door de toegekende accreditatie voldoet het opleidingstraject en het traject van kennisborging van triagisten van de Huisartsenpost Hengelo en huisartsendienst Twente-Oost aan de nieuwste landelijke eisen omtrent certificering en hercertificering van het diploma Triage. Opleiding triagist In 2014 hebben twee doktersassistenten de kennistoets behaald. Dit is één van de drie onderdelen voor het diploma triage. Na het behalen van de kennistoets moeten triagisten in opleiding nog een communicatie -, en een praktijktoets afleggen. Indien voor al deze toetsen een positief resultaat behaald is, kan de triagist in opleiding worden voorgedragen voor een diploma Triage. Op 31 december 2014 waren van de 25 doktersassistenten nog 3 doktersassistenten in opleiding tot triagist en waren 22 doktersassistenten gediplomeerd triagist. Hercertificering diploma Triage Nadat in 2007 de eindtermen voor het Triage diploma waren vastgesteld, zijn in 2009 de eerste doktersassistenten van de Huisartsenpost Hengelo gecertificeerd als triagist. Deze triagisten zijn volgens de nieuwe eis omtrent hercertificering (2012) in 2014 voorgedragen voor hercertificering. In 2014 hebben in totaal 20 triagisten van de Huisartsenpost Hengelo voldaan aan deze eisen voor hercertificering en zijn voor de periode van 5 jaar opnieuw gecertificeerd. In de voorafgaande vijf jaar hebben deze triagisten: Minimaal 1040 netto-uren gewerkt in minimaal 36 maanden. Een netto-uur is een uur dat aan het uitvoeren van triage is besteed (patiëntgebonden werk). Werkoverleggen, opleidingsuren en dergelijke vallen hier niet onder; Minimaal 50 uur nascholing gevolgd die is gericht op triage en door de CADP (Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Praktijkassistenten) is geaccrediteerd. Tenminste 25 uur daarvan is gericht op medisch-inhoudelijke kennis of casuïstiek; Jaarlijkse beoordelingen gekregen voor communicatieve vaardigheden, medisch inhoudelijke competenties en de praktijktoets. In tenminste vier van de vijf jaar zijn tenminste drie triagegesprekken als voldoende beoordeeld. Bij de beoordeling moet de huisartsendienstenstructuur gebruik maken van een instrument dat door de Toetsingscommissie is goedgekeurd of door een geaccrediteerd opleidingsinstituut is ontwikkeld. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

23 Scholingsaccreditatie In maart 2013 is aan de Huisartsenpost Hengelo een instellingsaccreditatie toegekend van het CADP (Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Praktijkassistenten) voor de duur van 3 jaar. Dat betekent dat alle scholingen die door de Huisartsenpost Hengelo worden georganiseerd, geaccrediteerd zijn. De Huisartsenpost Hengelo organiseert de scholing voor eigen medewerkers, de medewerkers van huisartsendienst Twente- Oost en de VDHE (Vereniging Dagwaarneming Huisartsen Enschede). Scholingsaanbod 2014 Voor triagisten (in opleiding) en beoordelaars is een ruim scholingsaanbod georganiseerd: Klinische lessen (NTS hoe ga je er mee om; Vegetatieve verschijnselen; Alcohol & Drugs; Signaleren Kindermishandeling); Reanimatie/AED trainingen, gecombineerd met Spoedeisende Geneeskunde; Medisch-Technische Handelingen carrousels; Communicatietrainingen door bureau Bloom, communicatie met zorg: - Urgentiegerichte triage, voor triagisten in opleiding; - Gesprekstechniek vervolg, voor triagisten in opleiding; - Professioneel en Effectief communiceren, voor alle triagisten; - Gesprekken toetsen, nieuwe ontwikkelingen toetsen triagist, voor beoordelaars triagisten; - Gesprekken toetsen Medisch Inhoudelijk, nieuwe ontwikkelingen, voor medisch inhoudelijke beoordelaars. E-learning: signaleren en handelen bij kindermishandeling van Augeo (voorheen The Next Page ), voor triagisten in opleiding; Individuele coaching in gesprekstechniek (HAAK-methodiek); Individuele coaching (medisch inhoudelijk). Herinrichting Managementbureau Vanuit het in 2013 uitgebrachte adviesdocument herinrichting managementbureau zijn begin 2014 stappen gezet die hebben geleid tot het aantrekken van 3 staffunctionarissen ter ondersteuning van het primaire werkproces. De taken en verantwoordelijkheden die bij deze functionarissen zijn belegd, werden daarvoor deels niet verricht en deels waren deze taken als deelfunctie ondergebracht bij andere functionarissen binnen de organisatie. Vanuit de gevoelde noodzaak om deze taken en verantwoordelijkheden verder door te ontwikkelen werden in 2014 een staffunctionaris Kwaliteit en Beleid, een informatieadviseur ICT en een P&O adviseur geworven en benoemd (allen in deeltijd). Met betrekking tot het HRM beleid werden voor het jaar 2014 vijf onderwerpen als speerpunt benoemd: Doorontwikkeling managementbureau; Actualiseren functie-loongebouw; 23

24 h3 Uitvoeren medewerkersonderzoek (MO); Uitvoeren huisartservaringsonderzoek; Bijdrage leveren aan HKZ certificering met betrekking tot het HR domein. Doorontwikkeling managementbureau Het jaar 2014 en 2015 stond en staat in het teken van het evalueren en bijstellen van de herinrichting. Gemonitord wordt hoe de nieuwe functies een plaats krijgen in de nieuwe organisatie en hoe deze zich gaan verhouden tot de overige, reeds bestaande functies. Daarnaast zal worden onderzocht welke acties nog meer nodig zijn om een duurzame, nog efficiëntere organisatiestructuur te realiseren. Actualiseren functie-loongebouw In 2014 zijn, nadat de herinrichting zijn beslag heeft gekregen, alle functies opnieuw beschreven, danwel geactualiseerd én gewaardeerd conform hetgeen bepaald is in de CAO huisartsenzorg Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Voor de nieuwe functies geldt dat deze pas definitief worden beschreven en gewaardeerd nadat zij 1 jaar operationeel zijn. Uitvoeren medewerkers onderzoek (MO) Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van de Huisartsenpost Hengelo is besloten om een medewerkers onderzoek uit te laten voeren. De Huisartsenpost Hengelo hecht grote waarde aan gezonde, bevlogen medewerkers, zij zijn immers het grootste kapitaal van de organisatie. Om erachter te komen hoe het met de medewerkers gesteld is, heeft het management dit objectief laten meten. Met behulp van een extern onderzoeksbureau (Schouten & Nelissen Inzicht ) is een enquête uitgevoerd om zaken als werksfeer, werkbelasting, samenwerking en tevredenheid te meten bij de medewerkers. De respons was maar liefst 96%, volgens het onderzoeksbureau een zelden vertoond opkomstpercentage. Dit percentage toont de grote mate van betrokkenheid met de organisaties aan. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2015 met alle medewerkers besproken. Vervolgens zal dit, daar waar nodig, leiden tot een plan van aanpak ter verbetering. De uitkomsten stellen ons in staat om ons personeelsbeleid verder te optimaliseren. Uitvoeren huisartservaringsonderzoek In lijn met het voorafgaande was de directie van de Huisartsenpost Hengelo ook erg benieuwd naar de ervaringen van de huisartsen met de dienstverlening van de huisartsenpost en daarom is in november 2014 ook een huisartservaringsonderzoek gestart. Onderzocht is in welke mate huisartsen, hidha s en waarnemers tevreden zijn over de dienstverlening, in de meest brede zin van het woord (werksfeer, samenwerking, werkbelasting, faciliteiten, aangeboden scholing etc.). De respons was 39%. Gezien de aard van het onderzoek en het feit dat jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

25 dit onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd een acceptabel percentage. De uiteindelijke resultaten worden in het eerste kwartaal van 2015 met alle huisartsen gedeeld. Voor meer informatie zie hoofdstuk 2, huisartsen, blz. 13 Leiding geven Werving & selectie Personeel & Planning Bijdrage leveren aan HKZ certificering m.b.t. HR domein De directie van de Huisartsenpost Hengelo en heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om in 2015 te willen voldoen aan de kwaliteitsnormen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Vanuit het HR domein is, gebruik makend van Taak inhoud & Arbo Arbeidsvoorwaarden het beschikbare materiaal en aangevuld met nieuw te ontwikkelen materiaal, de gehele HR cyclus in samenhang beschreven, met als beoogd resultaat: Een passend P&O beleid op in-, door- en uitstroom; Een goed sturingsinstrument voor elke manager en elke Opleiding Loopbaan & Mobiliteit Feedback medewerker; Een cultuur waarin mensen zich durven uitspreken, openstaan voor het geven en ontvangen van feedback; Het vertalen van bedrijfsprestaties naar individuele bijdragen; Een materiële en immateriële veilige werkomgeving; Heldere afspraken, vastgelegd op een overzichtelijke wijze; Het planmatig realiseren van prestaties en persoonlijke ontwikkeling; Een meer objectieve beoordeling; Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid; Ontwikkeling van individuele kwaliteiten. 25

26 h4 samenwerking met andere ketenpartners/zorgverleners Als organisatie blijft de Huisartsenpost Hengelo voortdurend in ontwikkeling en moet zij inspelen op diverse omgevingsfactoren, zowel intern als extern. Samenwerking en onderlinge afstemming met elkaar en de ketenpartners is van groot belang om kwalitatief verantwoorde en veilige zorg te kunnen bieden aan patiënten. De dienstverlening door leveranciers van de Huisartsenpost Hengelo wordt regelmatig geëvalueerd. De Huisartsenpost Hengelo participeert actief in diverse ketenoverleggen acute zorg. Samenwerking Huisartsenpost Hengelo in de Spoedzorg Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is enkele jaren gleden de discussienota Goed op tijd! Naar een klachtgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg uitgebracht. Dit discussiedocument was een notitie ter voorbereiding van de formulering van het toekomstbeeld van VWS over de invulling van curatief-medische acute zorg en de wijze waarop dat toekomstbeeld werkelijkheid gaat worden in Onder acute zorg verstaat VWS alle vormen van curatievemedische zorg die niet uitstelbaar is. Acute zorg moet daarom jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

27 altijd en snel beschikbaar zijn. Acute zorg wordt geleverd door huisartsen, verloskundigen, ambulancevoorzieningen, SEH s, traumacentra, crisisdiensten GGZ, acute thuiszorg. Samenwerking is essentieel om de juiste zorg, op de juiste tijd, op de juiste plaats door de juiste zorgverlener aan de patiënt die deze zorg nodig heeft, te leveren. De Acute zorg in Nederland is georganiseerd in eigenstandige voorzieningen en vanuit het eigen perspectief wordt de best mogelijke zorg geleverd, zonder oog voor samenwerking of de som der delen. Maatschappelijke, sociale en demografische veranderingen, zoals: vergrijzing, verdunning bevolking in bepaalde regio s, schaarste aan personeel en beperkt financiële middelen, hebben ook effect op de acute zorg. De politiek zet in op betere basiszorg dicht bij huis en stimuleert dat die zorg in samenhang wordt gegeven (ketenzorg). De kern van wat VWS in 2015 wilde bereiken is: In 2015 is de acute zorg in Nederland kwalitatief verbeterd, doelmatiger georganiseerd en eenvoudig toegankelijk als je het nodig hebt. De Huisartsenpost Hengelo is samen met ketenpartners voortdurend bezig om de acute zorg doelmatiger, efficiënter en eenvoudig toegankelijk te organiseren. 27

28 h4 Samenwerking met Ambulance-Oost Huisartsenzorg en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij de eerstelijns spoedzorg. De huisarts of de ambulance komt naar de patiënt als deze niet in staat is de huisartsenpost te bezoeken. Hierover bestaan samenwerkingsafspraken, zoals inzetten van de ambulance bij een U1 urgente zorgvraag door de huisartsenpost. De uitdaging voor de toekomst, zowel voor de huisartsen als de ambulancezorg, is om door middel van ketensamenwerking de eerstelijns spoedzorg beter en efficiënter te organiseren. Dit moet vervolgens leiden tot efficiëntere en betere zorg in de acute zorgketen. In Overijssel hebben de huisartsenpost(en) en de ambulancevoorziening (Regionaal Ambulance Vervoer IJsselland en Ambulance Oost) in 2014 de handen ineen geslagen om dit beleid werkelijkheid te laten worden. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking en deze zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Hiermee laten betrokkenen zien dat samen beter en efficiëntere acute zorg aangebonden kan worden. Een aantal zaken is al gerealiseerd zoals: Werken met hetzelfde triagesysteem (NTS); Overdracht van telefonische meldingen; Overdracht van visites; Bijstand bij capaciteitstekort; Overdracht hulpverlening ter plaatse, waaronder de SBAR methodiek; Primaire inzet ambulance U1 urgenties; Verpleegkundig specialisten Ambulance Oost doen zelfstandig spreekuur op huisartsenposten. De plannen in 2015 zijn om onderstaande onderwerpen verder uit te diepen, waarbij met name het eerste punt in een pilot nader onderzocht gaat worden. Hiervoor zijn de voorbereidingen in 2014 al gestart. Visite rijden door verpleegkundig specialisten; Verkennen en toepassen nieuwe technologie (Telehealth); Ambulancecapaciteit inzetten voor 1e lijns spoedzorg; Ontwikkelen coördinatiecentrum acute zorg op regionaal/ provinciaal niveau. In 2004 is een begin gemaakt met samenwerking in de regio tussen de Huisartsenpost Hengelo, huisartsendienst Twente- Oost, de Centrale huisartsenpost Almelo en Ambulance Oost. Deze samenwerking heeft in de loop van de jaren een steeds steviger fundament gekregen en er is frequent operationeel overleg en afstemming. Acute zorg is een dynamisch proces zowel in huisartsenzorg als in de ambulancezorg. Met de invoering van het Nederlands Triage Systeem (NTS) in zowel de huisartsenposten (eind 2011) als de meldkamer van Ambulance Oost (april 2013) wordt binnen de keten van spoedeisende zorg met hetzelfde triagesysteem gewerkt. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2014

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost voorwoord Ook het afgelopen jaar was de Raad van Commissarissen weer actief betrokken bij de voorbereidingen en besluitvormingen binnen HDT-Oost. De RvC heeft

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015

Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015 Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015 Voorwoord 2015 was een bewogen jaar waarin veel veranderingen hun beslag hebben gekregen. In dit jaarverslag kunt u lezen welke thema s ons

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. Een jaar waarin er veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.),

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Voorwoord Tijdens het opmaken van dit jaarverslag zijn de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 in volle

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost voorwoord In het afgelopen jaar is er binnen Huisartsendienst Twente-Oost weer veel werk verzet, zowel door de huisartsen en triagisten (i.o.) in de directe

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Van de twaalfhonderd beroepskrachten die reageerden op een enquête van het Tijdschrift Kindermishandeling vermoedde liefst 83 procent

Nadere informatie

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Zwaanswijk. De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling, NIVEL, 2014)

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Huisartsenposten. Triage

Huisartsenposten. Triage vergadering Netwerkbijeenkomst kwaliteit Huisartsenposten datum 18 november 2014 onderwerp Triage bijlagen spreker a Kernset b Namenlijst begeleiding ontwikkeling kernset en gebruiksinstructies c Gebruiksinstructies

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente Toekomstbestendige zorg in Twente Conferentie van Zenderen 2.0 De eerste conferentie van Zenderen die op initiatief van de Huisartsenkring Twente in 2013 georganiseerd is heeft een vervolg gehad in januari

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013 Onderzoek naar invoering van meldcode

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld Social Business van Augeo Foundation Online cursussen Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld www.thenextpage.nl Beroepsspecifieke scholing in het kader van de Wet Meldcode

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller Kindermishandeling & Huiselijk Geweld Ilona Statius Muller Inhoud Kernpunten nieuwe (concept) LESA Hoe werkt een huisarts? Hulpmiddelen & informatie KNMG stappenplan kindermishandeling Kindcheck OKT &

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

Toolkit generieke module Acute Psychiatrie

Toolkit generieke module Acute Psychiatrie Toolkit generieke module cute Psychiatrie Inhoud 1. GGz-triagewijzer (bij voorkeur op 3 printen) voor gebruik door voorwacht crisisdienst bij binnenkomst melding 2. Drie verwijssituaties met per stap in

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie