jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

2 voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie en de algemene gang van zaken binnen Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost). Sinds dit jaar wordt deze hard werkende, betrokken organisatie aangevoerd door een tweekoppige directie. Jacqueline Noltes heeft versterking gekregen van Ate Jeeninga. Ate dankt zijn nieuwe rol als medisch directeur aan zijn medische achtergrond en jarenlange ervaring als huisarts. Hij blijkt de juiste man op de juiste plek! Wij zijn dan ook erg blij met de komst van Ate. De directie heeft in de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de opbouw en ontwikkeling van HDT-Oost. Zij draagt veel verantwoordelijkheid en brengt kennis in. Zoals dat vaak gaat in een snel groeiende organisatie, zijn deze kennis en verantwoordelijkheid niet altijd op alle punten vastgelegd. De RvC heeft de directie gevraagd om deze waarden te waarborgen door ze vast te leggen en door het benoemen van eventuele plaatsvervangers. Ook vinden er vanaf 2012 functioneringsgesprekken plaats tussen de RvC en de directie om een zo goed mogelijk inzicht in elkaars functioneren te krijgen. HDT-Oost heeft ook in 2011 laten zien dat zij een organisatie in beweging is. Ontwikkeling van een multidisciplinair calamiteitenprotocol, verdieping van signalering en registratie van kindermishandeling, invoering van de coördinerend doktersassistenten, (verdere) scholing van triagisten en verdieping van samenwerking met andere zorginstellingen, zoals de ambulancedienst, Carint en Livio, zijn voorbeelden van ontwikkelingen ter jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

3 verbetering van de patiëntenzorg en van effectievere en efficiëntere inzet van de post. Uit het patiëntervaringsonderzoek in dit jaarverslag blijkt dat de posten dit jaar weer iets beter hebben gescoord op serviceverlening, kwaliteit en deskundigheid. Een gemiddeld rapportcijfer van een 8 en een ambassadeurschap van 92% geven aan dat HDT-Oost zeer gewaardeerd wordt. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten; deze zijn gedefinieerd en in actiepunten omgezet. HDT-Oost bouwt aan haar organisatie en wil zichzelf continue verbeteren. Zo is er een kwaliteitscommissie, met onder meer als doel: een goede invoering van HAP-Online, bespreking van VIM-meldingen en het gebruik van het NTS (met dank aan de assistenten) te controleren en waar nodig te verbeteren. Ook de forse daling van het aantal klachten en de focus op afhandelingstijden van gesprekken en consulten bieden goede perspectieven voor de toekomst. Een toekomst waarin betrokkenheid van de directie en de medewerkers en de intensieve samenwerking met de huisartsen voorop staan. Tijdens de diensten die wij zelf in 2011 mee hebben mogen draaien op de posten, hebben wij deze betrokkenheid aan den lijve ondervonden. Het wij -gevoel kwam ook naar voren tijdens de Manifestatiedag op 6 oktober. Huisartsenland lijkt het hardst getroffen door de nieuwe plannen van minister Schippers. Op het moment dat wij dit voorwoord schrijven, is net het kabinet gevallen. Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren met de plannen van de minister. Gaan deze de prullenbak in? Of gaat het komende kabinet verder met de uitvoering van de verplaatsing van de kosten uit de eerste lijn naar de veel duurdere tweede lijn? Onze hoop is dat huisartsen over 10 jaar nog steeds in staat zijn om in de avonden en de weekenden diensten te kunnen draaien De toekomst zal het leren. Namens de Raad van Commissarissen, Mr. S.S. Rijpma, voorzitter 3

4 inleiding Het jaar 2011 was het tweede jaar waarin we volgens de nieuwe bestuursstructuur actief zijn geweest. Op 1 januari 2011 is de directie uitgebreid met de medisch directeur Ate Jeeninga, die tevens praktijkhoudend huisarts in Enschede is. Door zijn komst is de medische deskundigheid in de organisatiestructuur van HDT-Oost stevig verankerd. In het verslagjaar hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren. Als eerste acute zorg organisatie in Twente zijn we overgegaan op de nieuwe landelijke triagestandaard NTS (Nederlands Triage Standaard). NTS is geïntegreerd in het automatiseringssysteem dat op de huisartsenposten in Enschede en Oldenzaal gebruikt wordt. NTS is voor onze triagisten een gemakkelijk hulpmiddel bij de triage van de spoedeisende hulpvragen van patiënten. In 2011 is de functie van coördinerend doktersassistent ingevoerd op de Huisartsenpost Enschede. 12 triagisten zijn de uitdaging aangegaan om deze functie vorm en inhoud te geven samen met de locatiemanagers. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

5 In het laatste kwartaal van 2011 is het kwaliteitsmanagementsysteem HAP-Online geïmplementeerd. Op een toegankelijke manier zijn alle beleidsdocumenten, procedures, werkinstructies voor medewerkers en huisartsen te benaderen. Het kwaliteitssysteem maakt het onderhouden en actualiseren van bestaande procedures een stuk eenvoudiger. In 2011 hebben we de patiëntervaringsonderzoeken gehouden onder de gebruikers (patiënten) van de huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. De algemene conclusie is dat de patiënten heel tevreden zijn over de kwaliteit van de zorgverlening van onze organisatie. overdag open te stellen zodat onze huisartsleden in staat waren om de manifestatie in Amsterdam bij te wonen om hun zorgen te uiten over de gevolgen van die bezuinigingen. Door de grote betrokkenheid van huisartsen en medewerkers blijven wij als organisatie in staat om kwalitatief goede spoedeisende huisartsenzorg te leveren en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Jacqueline Noltes, Ate Jeeninga, algemeen directeur medisch directeur Hoewel we als HDT-Oost de zaken kwalitatief en financieel goed op orde hebben, komen er onzekere tijden aan. Het kabinet heeft forse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd bij de beroepsgroep huisartsen. De patiënt zal hier uiteindelijk de dupe van gaan worden, omdat huisartsen gedwongen worden zorg uit handen te geven door patiënten naar de tweede lijn door te verwijzen. HDT-Oost is een organisatie voor en door huisartsen dus ook wij zullen op een of andere manier de gevolgen van die bezuinigingen gaan merken. We waren op 6 oktober 2011 dan ook van harte bereid om de huisartsenposten 5

6 inhoud h1 patiënten p 8 h2 huisartsen p 12 h3 medewerkers p 18 h4 samenwerking p 24 h5 kwaliteit p 30 h6 maat & getal p 40 jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

7 MISSIE EN VISIE Missie HDT-Oost is een professionele huisartsenorganisatie, die faciliteert dat de huisartsen kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg kunnen leveren tijdens de avonden, nachten, weekenden en officiële feestdagen (ANW) binnen de regio Enschede, Haaksbergen, Oldenzaal, Dinkelland en Losser/Overdinkel. Huisartsen beschouwen de huisartsenpost als hun organisatie met betrouwbaar en vernieuwend als kernwaarden. HDT-Oost is een organisatie voor gedreven en betrouwbare medewerkers, die respectvol met patiënten, huisartsen en elkaar omgaan. HDT-Oost biedt medewerkers kansen zich te ontwikkelen door middel van scholing en participatie. Visie HDT-Oost met de fysieke hoofdlocaties in Enschede en Oldenzaal maakt onlosmakelijk deel uit van de huisartsenzorg. Huisartsen geven met hun deelname aan HDT-Oost in de vorm van lidmaatschap en/of diensten doen, invulling aan hun verantwoordelijkheid om 7 x 24 uur huisartsenzorg te leveren. HDT-Oost probeert dan ook met haar manier van werken zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg. 7

8 h1 patiënten Patiënten die contact opnemen met de huisartsenpost maken zich ongerust, voelen zich ziek of hebben pijn en willen daarom direct worden geholpen. HDT-Oost is een laagdrempelige organisatie bedoeld voor patiënten met een spoedeisende medische hulpvraag die niet tot de volgende werkdag kan wachten. Verbeterpunten De uitkomsten van de patiëntervaringsonderzoeken zijn voor HDT-Oost reden geweest om direct wachtrij-informatie te geven bij telefonische contacten. Verder zal in 2012 bij HDT-Oost in de wachtkamer een informatiesysteem worden ingevoerd waar patiënten kennis kunnen nemen van een aantal zaken zoals wachttijden, terugkoppeling van informatie naar de eigen huisarts, huisregels en overige items. In de scholing van de triagisten gaat er wederom aandacht besteed worden aan het checken bij de patiënt of een advies of een afspraak goed is begrepen. Kwetsbare patiëntengroepen HDT-Oost besteedt in haar kwaliteitsbeleid veel aandacht aan kwetsbare patiëntengroepen zoals kinderen en patiënten met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes. Kinderen Op de huisartsenpost moeten de zorgverleners extra alert zijn op kindermishandeling. In 2010 is er al een procedure ter signalering en afhandeling van vermoeden op kindermishandeling opgesteld in samenwerking met de kinderartsen van Medisch jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

9 Patiëntervaringsonderzoek Zoals iedere professionele organisatie wil ook HDT-Oost weten en meten wat de patiëntervaringen zijn. Er blijft een spanningsveld tussen de lang niet altijd acute hulpvraag van de patiënt en de capaciteit en service die HDT-Oost kan en wenst te leveren. Een keer per 3 jaar laat HDT-Oost een grootschalig onderzoek uitvoeren naar ervaringen van patiënten met onze organisatie. In de rapportage is onderscheid gemaakt tussen de huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd door het Nederlands Kennisnetwerk van huisartsenposten en spoedzorg in Nijmegen. In het onderzoek is de nieuwe CQ-index voor huisartsenposten gebruikt. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. Aangezien deze onderzoeksmethode niet gebruikt is bij het vorige patiëntervaringsonderzoek van HDT-Oost in 2008 (eind 2007), was het niet mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken. De resultaten laten zien dat patiënten over het algemeen positief tot zeer positief zijn over de diensten van HDT-Oost. Er zijn een aantal belangrijke conclusies te noemen: De patiënten zijn doorgaans tevreden over de bejegening, uitleg en deskundigheid van de doktersassistenten (ook wel triagisten genoemd). De triagisten kregen gemiddeld het rapportcijfer 8,2; Ook over de bejegening, behandeling en professionaliteit van de huisarts waren de patiënten tevreden. De huisarts kreeg hiervoor het rapportcijfer 8,0; Over de beschikbaarheid, bereikbaarheid, hygiëne van de huisartsenposten scoorden we ook positief en was het gemiddelde rapportcijfer een 7.7; Patiënten waren minder tevreden over het ontbreken van informatie over wachttijden aan de telefoon of in de wachtkamer; Ook waren minder dan de helft van de ondervraagde patiënten op de hoogte van ons standaardbeleid om van ieder contact een bericht naar de eigen huisarts te sturen; Verder gaf meer dan 60% van de geënquêteerde patiënten aan dat men geen informatie over mogelijke bijwerkingen van medicatie van de huisarts te hebben ontvangen; Van de patiënten zou 92% de huisartsenpost aanraden aan bekenden met dezelfde gezondheidsklachten. Spectrum Twente en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Eind 2011 is er met de regionale scholingscommissie van de huisartsen een afspraak gemaakt om het onderwerp kindermishandeling in het curriculum van de Warffum op te 9

10 h1 nemen. Dit is een meerdaagse cursus die door het overgrote deel van de huisartsen wordt gevolgd. Als voorbereiding op het dagdeel scholing waarin huisartsen met behulp van acteurs worden geschoold in het bespreekbaar maken van kindermishandeling bij de ouders/verzorgers, dienen de huisartsen verplicht de e-learning van The Next Page te volgen. Deze e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met de Landelijke Huisartsenvereniging en behandelt zowel de theorie (meldcode Kindermishandeling) alsook voorbeelden die geregeld in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost voorkomen. Ook gaan begin 2012 de doktersassistenten van de huisartsenposten verplicht een soortgelijke e-learning volgen als vervolg op eerdere scholingen die zij hebben gehad rondom het signaleren van kindermishandeling. de nieuwe functionaliteit door HDT-Oost geïntroduceerd bij de triagisten en dienstdoende huisartsen. Patiënten met Diabetes Mellitus Regelmatig nemen patiënten met Diabetes Mellitus contact op met de huisartsenpost. Meestal heeft de hulpvraag betrekking op ontregelde glucosewaarden in het bloed. Daarom is er door de kaderarts diabetes in samenwerking met een internist een nascholing gegeven over acute hulpvragen van diabetespatiënten. Deze scholing, die bedoeld was voor huisartsen, is als zeer goed beoordeeld en zal daarom in 2012 worden herhaald. Naar aanleiding van deze geslaagde scholing gaan de triagisten in 2012 ook bijgeschoold worden om de kwetsbare groep van diabetespatiënten nog beter te adviseren. Verder is in het vierde kwartaal in samenspraak met de gebruikers van ProtopicsHAP een nieuwe functionaliteit in ProtopicsHAP ontwikkeld, waarin het registreren van het vermoeden van kindermishandeling ondersteund wordt. In het kort bestaat deze functionaliteit uit signaleringsvragen voor de doktersassistent, het registreren van een vermoeden van kindermishandeling door de arts, het overdragen van de verantwoordelijkheid waarbij een functionaris inzicht heeft in de meldingen van een vermoeden, het informeren van de eigen huisarts en verschillende rapportages. Begin januari 2012 is jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

11 11

12 h2 huisartsen In 2010 is HDT-Oost overgegaan naar een andere organisatiestructuur. Voor 2010 was er een bestuur met huisartsen, een directeur en de Algemene Ledenvergadering. Vanaf 2010 is een Ledenraad ingesteld bestaande uit 12 hagrovertegenwoordigers, bestaat de directie uit een algemeen en medisch directeur en is er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan - de Raad van Commissarissen - bestaande uit 5 onafhankelijke leden met verschillende expertises. De samenstelling van de directie en Raad van Commissarissen vindt u op pagina 57. Ledenraad In 2011 is de ledenraad 4 keer bijeengekomen. Er is een groot scala aan onderwerpen besproken: Protocol AIOS op de huisartsenpost Werkdruk regels opgesteld die zullen resulteren in eerder oproepen van reservearts Jaarplan 2011 Nederlands Triage Systeem Protocollen in HAP-Online (kwaliteitsmanagementsysteem) Invoering coördinerend doktersassistenten tijdens diensten op de Huisartsenpost Enschede jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

13 Patiëntervaringsonderzoek Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen / Huisartsenrampenopvangplan Procedure signaleren kindermishandeling en scholing Vaststellen begroting 2012 Scholingen Manifestatiedag 6 oktober 2011 Risico Inventarisatie en Evaluatie Rapporten patiënttevredenheidsonderzoeken Melding van calamiteit LSP positief advies gegeven voor ondertekenen voorlopig voortzetten LSP voor 1 jaar ADEPD/EPD-scan project V-dienst verzoek om tijden te wijzigen Gesprek Mediant Afspraken met GGD-arts Scholingen Cursus Dokter Kom Snel De basiscursus heeft in maart en april 2011 opnieuw plaatsgevonden. De cursus bestaat uit de volgende modules: Fase I: Internet leren ABCDE benadering Fase II Vaardigheden Fase III Scenario s 13

14 h2 In mei 2011 heeft de cursus Spoedeisende Geneeskunde fase IV, kinderen plaatsgevonden. Vanwege grote belangstelling zijn in dezelfde periode fase II en III herhaald. Ontregelde diabetes tijdens diensturen protocol casuïstiek Deze nascholing is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners en heeft op 3 oktober 2011 plaatsgevonden. De nascholing is gegeven door de heer S.W. van Turennout, kaderarts diabetes en de heer G. Kant, internist. Via casuïstiek en stroomschema s zijn praktische handvatten voor acute situaties die zich kunnen voordoen bij patiënten met diabetes type 2 tijdens diensturen op de huisartsenpost gegeven. Vanwege het enthousiasme van de aanwezigen wordt deze nascholing in 2012 herhaald. ADEPD-project Door de subsidie voor het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) in 2010 is het mogelijk om het project AIOS op de huisartsenpost Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) oftewel de arts in opleiding tot huisarts moet vanwege zijn opleiding tenminste 20 diensten per jaar doen op de huisartsenpost waarbij zijn huisartsopleider is aangesloten. Door de opleidingsinstituten, de SBOH (de werkgever voor alle huisartsen in opleiding) en de koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland, is een leidraad ontwikkeld voor het leren dienstdoen op de huisartsenpost door een AIOS. In 2011 hebben de huisartsendienststructuren in Twente gezamenlijk met het huisartsenopleidingsinstituut van de VU Amsterdam een richtlijn opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt over de aanmelding, de introductie en de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost. Met de richtlijn dient zeker gesteld te worden dat de AIOS op de huisartsenposten in Twente een doelmatige en goed georganiseerde leerwerkperiode doorloopt waarbij de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Om de samenwerking ook op organisatieniveau te formaliseren heeft HDT-Oost in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de VU Amsterdam en de SBOH. In maart 2011 is de eerste gezamenlijke introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe AIOS sen binnen HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo. Iedere AIOS krijgt een AED-/ reanimatietraining aangeboden. Een aantal spreekkamers is uitgerust met video-/opnameapparatuur zodat de AIOS samen met zijn huisartsopleider een consult kan terugkijken. In de richtlijn is ook vastgelegd dat een AIOS en zijn huisartsopleider verplicht zijn om de feedbackapplicatie geregeld te gebruiken. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

15 adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) te financieren. Belangrijke reden voor HDT-Oost om dit project uit te voeren, is dat door een betere ADEPD-registratie in de huisartsenpraktijk, kwalitatief goede professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenposten door dienstdoende huisartsen zijn in te zien. Dit zal de kwaliteit van de geleverde zorg door de huisartsenposten verbeteren. In 2011 zijn de volgende acties/stappen in het project gezet: Tweede EPD-scan Nivel in deelnemende huisartsenpraktijken; Eerste EPD-scan voor huisartsenpraktijken die later in het project zijn ingestroomd; Symposium over ADEPD in maart met o.a. gastsprekers van het NHG en de LHV; In samenspraak met Menzis Zorgverzekeraar het gecoördineerd aanvragen van de M&I module ADEPD voor deelnemers aan het Twentse ADEPD-project; Organiseren masterclasses over ADEPD-registreren in de huisartseninformatiesystemen Promedico ASP en Medicom; Monitoren budget per deelnemende praktijk voor ADEPDactiviteiten. Bij aanvang van het project begin 2010 deden 98 deelnemende huisartsenpraktijken mee. Inmiddels is het aantal deelnemers uitgebreid naar 133 deelnemende praktijken waarin 163 huisartsen werkzaam zijn. De huisartsenpraktijken zijn aansloten bij HDT-Oost of de Huisartsenpost Hengelo. 15

16 Aantal Feedback Feedback productie HDT-Oost 2011 Aantal artsen of uploads h Maand # artsen fb ingevoerd # artsen fb gelezen FB aangemaakt als functie van aanmaak datum cum FB gelezen als functie van lees datum cum # uploads jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

17 Het adequaat registreren in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost wordt ook landelijk als een belangrijk onderwerp gezien. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt het verbeteren van de kwaliteit van ADEPD-registreren in de huisartsenpraktijk ingezet voor de variabiliseringsgelden, die landelijk vastgesteld worden. Als een huisartsenpraktijk voldoet aan een aantal criteria is het mogelijk om via een opslag per patiënt op het abonnementstarief extra financiering te krijgen voor de extra tijdsbesteding die nodig is rondom dit thema. Feedbackapplicatie Het online feedbackprogramma Care Trace stelt de eigen huisartsen van Huisartsendienst Twente-Oost en haar hidha s (huisarts in dienst van een huisarts), AIOS sen en waarnemers in staat om via het internet, feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (consult, telefonisch consult, visite) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huisartsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Algemene conclusie is dat er binnen HDT-Oost frequent gebruik wordt gemaakt van het systeem. Manifestatiedag 6 oktober Veel huisartsen in de regio met hun praktijkmedewerkers hebben op donderdag 6 oktober in Amsterdam een landelijke manifestatiedag bijgewoond. Doel van de dag was hun zorgen te uiten over de aanstaande bezuinigingen en de negatieve effecten die deze op de huisartsenzorg zullen gaan hebben. Om de huisartsen in de gelegenheid te stellen de manifestatiedag bij te wonen, heeft de LHV Kring Twente aan de huisartsenposten in Twente gevraagd om overdag de huisartsenposten open te stellen voor patiënten die een spoedeisende hulpvraag hebben. HDT-Oost heeft daarom op 6 oktober de huisartsenposten Enschede en Oldenzaal en de satellietpost Haaksbergen opengesteld. De kosten voor de openstelling zijn door de huisartsen zelf gefinancierd. 17

18 h3 medewerkers In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim Op 1 januari 2011 waren in dienst: 45 doktersassistenten, 1 directeur, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse, dus in totaal 48 medewerkers in dienst. Op 31 december 2011 waren in dienst: 45 doktersassistenten, 2 directeuren, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse. Dit brengt het totaal aantal medewerkers in dienstverband op 49. In 2011 zijn er 7 doktersassistenten en 1 secretaresse uit dienst gegaan en 8 nieuwe doktersassistenten en 1 secretaresse aangenomen. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers (2½ fte) van de FHO (Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuimpercentage in 2011 is 3,13 % (in ,19%). Dit is een behoorlijke verlaging van het ziekteverzuim en komt vooral doordat een langdurige zieke weer volledig is gaan werken en 1 medewerker in de WAO is geraakt. Het zwangerschapsverlofpercentage is 0,3%. Perc. 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% Verzuimverdeling Verdeling kort 0,53% middel 0,95% lang 0,53% extra lang 1,11% jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

19 In voorgaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort ziekteverzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau (kantoorpersoneel) als de doktersassistenten van HDT-Oost hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. Aangezien HDT-Oost minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. Invoering coördinerend doktersassistenten Per 1 mei 2011 is er een nieuwe functie ingevoerd, de coördinerend doktersassistent. Deze functie is ingevoerd voor de avond- en weekenddiensten voor de Huisartsenpost Enschede. Deze diensten worden drukker en complexer en moeten goed gestructureerd en gecoördineerd worden. De coördinerend doktersassistenten zijn geworven uit de bestaande groep gediplomeerde triagisten. Ze hebben speciale trainingen gevolgd. De werkwijze voor de coördinerend doktersassistenten is geformaliseerd, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan het beheer van de agenda van de dienstdoende huisartsen alsmede allerlei praktisch voorkomende zaken. In de weekenden 19

20 h3 is de bezetting uitgebreid met één (triage-) assistent van tot15.00 uur, zodat de coördinerend doktersassistent aandacht kan geven aan het coördineren van allerlei zaken zoals de visites. In het speciale werkoverleg met de groep coördinerend doktersassistenten krijgen zij input van de locatiemanagers en worden relevante procedures besproken en waar nodig bijgesteld. Tegelijk met het invoeren van de coördinerend doktersassistent is ook de functie van ADAM-arts (Aanspreekbare Dokter Afhandeling Medische taken, oftewel eerste aanspreekbare arts) wederom nieuw leven ingeblazen, zodat ook de assistenten een arts als aanspreekpunt hebben en de adviezen en telefonische consulten tijdig worden afgesloten. Het invoeren van de functie van coördinerend doktersassistenten is heel zinvol geweest. De diensten lopen gestroomlijnder, er is altijd een aanspreekpunt en de (nieuwe) assistenten, artsen en chauffeurs hebben altijd een ervaren assistent als vraagbaak. Werkkostenregeling HDT-Oost heeft besloten om de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2011 in te voeren. Tijdens het jaar 2011 is er maandelijks gemonitord of HDT-Oost binnen het budget is gebleven. De regeling is in het vierde kwartaal geëvalueerd. Daar kwam naar voren dat de bestaande fitnessregeling vanwege het contract met 1 aanbieder te beperkt is en dat ook andere sporten/activiteiten bijdragen aan de gezondheid van medewerkers. Daarom is besloten om de fitnessregeling te laten vervallen en daarvoor in de plaats aan iedere medewerker een vaste bijdrage te geven die kan worden gebruikt voor activiteiten die bijdragen aan gezondheidsbevordering. De aangepaste werkkostenregeling wordt met ingang van 2012 ingevoerd. Scholingen Medewerkers managementbureau De medewerkers van het managementbureau hebben scholing gehad in professioneel en effectief communiceren. Enkele secretaresses hebben een workshop gevolgd gericht op secretarieel management. Doktersassistenten In 2011 hebben 4 doktersassistenten het diploma van triagist behaald. In totaal zijn van de 45 doktersassistenten 34 gediplomeerd triagist. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

21 Herregistratie triagisten Tijdens de ledenvergadering van de VHN in mei 2011 is bepaald dat het diploma van triagisten niet onbeperkt geldig blijft en zijn de eisen waaraan een triagist moet voldoen om zijn/haar diploma geldig te houden aangegeven. De voorwaarden voor geldigheid van het diploma zijn nog niet definitief vastgesteld. Er zullen zeker eisen gesteld gaan worden aan het aantal uren dat een triagist als zodanig werkzaam is en het aantal jaarlijkse beoordelingen van gesprekken volgens de HAAKmethode. Verder zal het volgen van een bepaald aantal uren nascholing en de accreditatie van die scholingen tot de eisen gaan behoren. HDT-Oost heeft haar scholingsprogramma onder de loep genomen om na te gaan of de scholingen tot nu toe van voldoende kwaliteit zijn. Bij de inkoop van externe scholingen is inmiddels door HDT-Oost aan het scholingsinstituut de verplichting gesteld dat deze geaccrediteerd moeten zijn. De VHN zal begin 2012 het officiële eisenpakket bekend maken. Scholingsaanbod Voor de doktersassistenten van HDT-Oost is een breed scholingsaanbod georganiseerd. - Klinische lessen (buikpijn, medicatie en zelfzorgmiddelen) - NTS (Nederlands Triage Standaard): Is geïmplementeerd in het door HDT-Oost gebruikte callmanagementsysteem ProtopicsHAP. Daarvoor zijn verplichte scholingsdagen georganiseerd. Deze werden gegeven door de redactieraadleden van NTS. - Verplichte reanimatie- en AED trainingen - Communicatiecursus: In 2011 waren er 8 doktersassistenten in opleiding voor triagist. Deze doktersassistenten hebben verplichte communicatietrainingen gehad van het scholingsinstituut BLOOM communicatie met zorg : Gesprekstechniek 1 HAAK-workshop Communicatie uit je Kracht Individuele coaching in gesprekstechniek 21

22 h3 - Communicatiecursus: De al gediplomeerde triagisten hebben een ander communicatiecursusprogramma gevolgd: Gesprekstechniek 2 Omgaan met Weerstand (omgang met agressieve/eisende patiënt) Bekend maakt Bemind (omgang met allochtone patiënt) In mentorgroepen, onder leiding van een mentorarts, werden opgenomen telefonische gesprekken met patiënten besproken op gesprekstechnisch en medisch inhoudelijk gebied. De groepsgrootte bestaat meestal uit vier triagisten. - Medisch technisch handelen: voor doktersassistenten die overdag niet in een huisartsenpraktijk werken zijn twee carrousels Medisch Technisch Handelen georganiseerd. Hierin wordt getest of de doktersassistenten bepaalde medisch/technische handelingen voldoende beheersen. Te denken valt aan bloedprikken, bloeddruk meten, verbinden etc. Een carrousel was volledig gewijd aan spoedeisende klachten zoals anafylactische shock en het toedienen van zuurstof. - Cursus voor nieuwe groep coördinerend doktersassistenten: een (verplichte) training door BLOOM georganiseerd waarin elementen aan bod kwamen die belangrijk zijn bij het coördineren van diensten. - Pilot Spoedeisende Geneeskunde voor triagisten: georganiseerd en gegeven door het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG). Deze is bezocht door de coördinerende assistenten en de locatiemanagers. OSG is hetzelfde scholingsinstituut dat voor de huisartsen de cursussen Dokter Kom Snel geeft binnen HDT-Oost. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

23 23

24 h4 samenwerking Medisch Spectrum Twente HDT-Oost heeft in Oldenzaal sinds 1 maart 2010 een structurele samenwerking gerealiseerd met Medisch Spectrum Twente, locatie Oldenzaal. Doel van de samenwerking is om te komen tot een gezamenlijke locatie met één gezamenlijke entree, ontvangstbalie en wachtruimte. De locatie waarin de samenwerking gestalte heeft gekregen, staat bekend als de Acutezorgpost (AZP). In de regio Oldenzaal is daarmee de opvang van patiënten met een acute zorgvraag voor de lange termijn geborgd. De commissie AZP die veel energie heeft gestoken in de voorbereidingen van de implementatie van de AZP en ook in het ontwikkelen van richtlijnen en het bijsturen van de werkafspraken tijdens de diensten, heeft zich bereid verklaard om de komende jaren de samenwerking en nieuwbouwplannen verder te begeleiden. De samenstelling van deze commissie vindt u op pagina 57. Eind 2011 is MST locatie Oldenzaal begonnen met een verbouw/nieuwbouw traject. Als consequentie daarvan is de acute opvang van MST die overdag operationeel is, qua ruimte ook samengegaan met de huisartsenpost Oldenzaal. Begin 2012 zal ook de poli van de plastische chirurgie tijdelijk bij de AZP intrekken. MST gaat op het terrein van de locatie Haaksbergerstraat Enschede een nieuw ziekenhuis bouwen waardoor de patiëntenzorg wordt geconcentreerd op 1 locatie. Er gaat in het nieuwe ziekenhuis een acute zorg compartiment komen waarin ook de Huisartsenpost Enschede een plek moet gaan krijgen. In gezamenlijke bouwbesprekingen is voor de nieuwbouwlocatie, die waarschijnlijk in 2015 operationeel gaat worden, een indelings- en inrichtingsvoorstel gemaakt voor de Huisartsenpost Enschede, wederom daarbij ondersteund door een architect jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost voorwoord In het afgelopen jaar is er binnen Huisartsendienst Twente-Oost weer veel werk verzet, zowel door de huisartsen en triagisten (i.o.) in de directe

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. Een jaar waarin er veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.),

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost voorwoord Ook het afgelopen jaar was de Raad van Commissarissen weer actief betrokken bij de voorbereidingen en besluitvormingen binnen HDT-Oost. De RvC heeft

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is het bestuur en de directie van de Huisartsenpost Hengelo een genoegen om u het jaarverslag van 2014 aan te bieden. Het jaarverslag geeft een goed

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2009 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ledenraad HDT-Oost 1 Betrokkenheid Inleiding 7 Personeelsverloop 8 Aanstellen tweede locatiemanager Werkoverleg Ziekteverzuim Personeelsvereniging

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2008 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Sinds 5 jaar werk ik als doktersassistent op de Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Als assistent ben je verantwoordelijk voor

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / 2 jaarverslag 2009 Huisartsenpost Hengelo /Werkoverleg

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013 Onderzoek naar invoering van meldcode

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van?

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van? SBOH in beeld 2015 Wat doet de SBOH? De stichting SBOH financiert sinds 1989 de huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en met ingang van 2016 de opleiding tot arts

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Performance monitoring op de huisartsenpost

Performance monitoring op de huisartsenpost Performance monitoring op de huisartsenpost Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacqueline Noltes directeur Huisartsendienst Twente-Oost en Huisartsenpost Hengelo Renate Haakmeester informatieadviseur

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Projectplan invoering systematische triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) Huisartsenpost

Projectplan invoering systematische triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) Huisartsenpost Projectplan invoering systematische triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) Huisartsenpost.....2011 1 Inhoudsopgave Pag. nr. 1. Introductie 3 2. Projectplan Fase van voorbereiding (1) Projectteam

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Versie: December 2014 Stroomschema klachtenregeling Onvrede

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO / Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november 2006 / Organisatie, ledenvergadering en huisartsen / Personeel en personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / ICT / Samenwerking / Bezetting

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Ja: http://www.xpertclinic.nl/ Behandelt uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt Triagist Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Is deze opleiding erkend? Zijn er aan deze opleiding accreditatiepunten verbonden? Duur van de opleiding Opbouw van de opleiding in de praktijk Triagist

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie