jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

2 voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie en de algemene gang van zaken binnen Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost). Sinds dit jaar wordt deze hard werkende, betrokken organisatie aangevoerd door een tweekoppige directie. Jacqueline Noltes heeft versterking gekregen van Ate Jeeninga. Ate dankt zijn nieuwe rol als medisch directeur aan zijn medische achtergrond en jarenlange ervaring als huisarts. Hij blijkt de juiste man op de juiste plek! Wij zijn dan ook erg blij met de komst van Ate. De directie heeft in de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de opbouw en ontwikkeling van HDT-Oost. Zij draagt veel verantwoordelijkheid en brengt kennis in. Zoals dat vaak gaat in een snel groeiende organisatie, zijn deze kennis en verantwoordelijkheid niet altijd op alle punten vastgelegd. De RvC heeft de directie gevraagd om deze waarden te waarborgen door ze vast te leggen en door het benoemen van eventuele plaatsvervangers. Ook vinden er vanaf 2012 functioneringsgesprekken plaats tussen de RvC en de directie om een zo goed mogelijk inzicht in elkaars functioneren te krijgen. HDT-Oost heeft ook in 2011 laten zien dat zij een organisatie in beweging is. Ontwikkeling van een multidisciplinair calamiteitenprotocol, verdieping van signalering en registratie van kindermishandeling, invoering van de coördinerend doktersassistenten, (verdere) scholing van triagisten en verdieping van samenwerking met andere zorginstellingen, zoals de ambulancedienst, Carint en Livio, zijn voorbeelden van ontwikkelingen ter jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

3 verbetering van de patiëntenzorg en van effectievere en efficiëntere inzet van de post. Uit het patiëntervaringsonderzoek in dit jaarverslag blijkt dat de posten dit jaar weer iets beter hebben gescoord op serviceverlening, kwaliteit en deskundigheid. Een gemiddeld rapportcijfer van een 8 en een ambassadeurschap van 92% geven aan dat HDT-Oost zeer gewaardeerd wordt. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten; deze zijn gedefinieerd en in actiepunten omgezet. HDT-Oost bouwt aan haar organisatie en wil zichzelf continue verbeteren. Zo is er een kwaliteitscommissie, met onder meer als doel: een goede invoering van HAP-Online, bespreking van VIM-meldingen en het gebruik van het NTS (met dank aan de assistenten) te controleren en waar nodig te verbeteren. Ook de forse daling van het aantal klachten en de focus op afhandelingstijden van gesprekken en consulten bieden goede perspectieven voor de toekomst. Een toekomst waarin betrokkenheid van de directie en de medewerkers en de intensieve samenwerking met de huisartsen voorop staan. Tijdens de diensten die wij zelf in 2011 mee hebben mogen draaien op de posten, hebben wij deze betrokkenheid aan den lijve ondervonden. Het wij -gevoel kwam ook naar voren tijdens de Manifestatiedag op 6 oktober. Huisartsenland lijkt het hardst getroffen door de nieuwe plannen van minister Schippers. Op het moment dat wij dit voorwoord schrijven, is net het kabinet gevallen. Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren met de plannen van de minister. Gaan deze de prullenbak in? Of gaat het komende kabinet verder met de uitvoering van de verplaatsing van de kosten uit de eerste lijn naar de veel duurdere tweede lijn? Onze hoop is dat huisartsen over 10 jaar nog steeds in staat zijn om in de avonden en de weekenden diensten te kunnen draaien De toekomst zal het leren. Namens de Raad van Commissarissen, Mr. S.S. Rijpma, voorzitter 3

4 inleiding Het jaar 2011 was het tweede jaar waarin we volgens de nieuwe bestuursstructuur actief zijn geweest. Op 1 januari 2011 is de directie uitgebreid met de medisch directeur Ate Jeeninga, die tevens praktijkhoudend huisarts in Enschede is. Door zijn komst is de medische deskundigheid in de organisatiestructuur van HDT-Oost stevig verankerd. In het verslagjaar hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren. Als eerste acute zorg organisatie in Twente zijn we overgegaan op de nieuwe landelijke triagestandaard NTS (Nederlands Triage Standaard). NTS is geïntegreerd in het automatiseringssysteem dat op de huisartsenposten in Enschede en Oldenzaal gebruikt wordt. NTS is voor onze triagisten een gemakkelijk hulpmiddel bij de triage van de spoedeisende hulpvragen van patiënten. In 2011 is de functie van coördinerend doktersassistent ingevoerd op de Huisartsenpost Enschede. 12 triagisten zijn de uitdaging aangegaan om deze functie vorm en inhoud te geven samen met de locatiemanagers. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

5 In het laatste kwartaal van 2011 is het kwaliteitsmanagementsysteem HAP-Online geïmplementeerd. Op een toegankelijke manier zijn alle beleidsdocumenten, procedures, werkinstructies voor medewerkers en huisartsen te benaderen. Het kwaliteitssysteem maakt het onderhouden en actualiseren van bestaande procedures een stuk eenvoudiger. In 2011 hebben we de patiëntervaringsonderzoeken gehouden onder de gebruikers (patiënten) van de huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. De algemene conclusie is dat de patiënten heel tevreden zijn over de kwaliteit van de zorgverlening van onze organisatie. overdag open te stellen zodat onze huisartsleden in staat waren om de manifestatie in Amsterdam bij te wonen om hun zorgen te uiten over de gevolgen van die bezuinigingen. Door de grote betrokkenheid van huisartsen en medewerkers blijven wij als organisatie in staat om kwalitatief goede spoedeisende huisartsenzorg te leveren en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Jacqueline Noltes, Ate Jeeninga, algemeen directeur medisch directeur Hoewel we als HDT-Oost de zaken kwalitatief en financieel goed op orde hebben, komen er onzekere tijden aan. Het kabinet heeft forse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd bij de beroepsgroep huisartsen. De patiënt zal hier uiteindelijk de dupe van gaan worden, omdat huisartsen gedwongen worden zorg uit handen te geven door patiënten naar de tweede lijn door te verwijzen. HDT-Oost is een organisatie voor en door huisartsen dus ook wij zullen op een of andere manier de gevolgen van die bezuinigingen gaan merken. We waren op 6 oktober 2011 dan ook van harte bereid om de huisartsenposten 5

6 inhoud h1 patiënten p 8 h2 huisartsen p 12 h3 medewerkers p 18 h4 samenwerking p 24 h5 kwaliteit p 30 h6 maat & getal p 40 jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

7 MISSIE EN VISIE Missie HDT-Oost is een professionele huisartsenorganisatie, die faciliteert dat de huisartsen kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg kunnen leveren tijdens de avonden, nachten, weekenden en officiële feestdagen (ANW) binnen de regio Enschede, Haaksbergen, Oldenzaal, Dinkelland en Losser/Overdinkel. Huisartsen beschouwen de huisartsenpost als hun organisatie met betrouwbaar en vernieuwend als kernwaarden. HDT-Oost is een organisatie voor gedreven en betrouwbare medewerkers, die respectvol met patiënten, huisartsen en elkaar omgaan. HDT-Oost biedt medewerkers kansen zich te ontwikkelen door middel van scholing en participatie. Visie HDT-Oost met de fysieke hoofdlocaties in Enschede en Oldenzaal maakt onlosmakelijk deel uit van de huisartsenzorg. Huisartsen geven met hun deelname aan HDT-Oost in de vorm van lidmaatschap en/of diensten doen, invulling aan hun verantwoordelijkheid om 7 x 24 uur huisartsenzorg te leveren. HDT-Oost probeert dan ook met haar manier van werken zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg. 7

8 h1 patiënten Patiënten die contact opnemen met de huisartsenpost maken zich ongerust, voelen zich ziek of hebben pijn en willen daarom direct worden geholpen. HDT-Oost is een laagdrempelige organisatie bedoeld voor patiënten met een spoedeisende medische hulpvraag die niet tot de volgende werkdag kan wachten. Verbeterpunten De uitkomsten van de patiëntervaringsonderzoeken zijn voor HDT-Oost reden geweest om direct wachtrij-informatie te geven bij telefonische contacten. Verder zal in 2012 bij HDT-Oost in de wachtkamer een informatiesysteem worden ingevoerd waar patiënten kennis kunnen nemen van een aantal zaken zoals wachttijden, terugkoppeling van informatie naar de eigen huisarts, huisregels en overige items. In de scholing van de triagisten gaat er wederom aandacht besteed worden aan het checken bij de patiënt of een advies of een afspraak goed is begrepen. Kwetsbare patiëntengroepen HDT-Oost besteedt in haar kwaliteitsbeleid veel aandacht aan kwetsbare patiëntengroepen zoals kinderen en patiënten met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes. Kinderen Op de huisartsenpost moeten de zorgverleners extra alert zijn op kindermishandeling. In 2010 is er al een procedure ter signalering en afhandeling van vermoeden op kindermishandeling opgesteld in samenwerking met de kinderartsen van Medisch jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

9 Patiëntervaringsonderzoek Zoals iedere professionele organisatie wil ook HDT-Oost weten en meten wat de patiëntervaringen zijn. Er blijft een spanningsveld tussen de lang niet altijd acute hulpvraag van de patiënt en de capaciteit en service die HDT-Oost kan en wenst te leveren. Een keer per 3 jaar laat HDT-Oost een grootschalig onderzoek uitvoeren naar ervaringen van patiënten met onze organisatie. In de rapportage is onderscheid gemaakt tussen de huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd door het Nederlands Kennisnetwerk van huisartsenposten en spoedzorg in Nijmegen. In het onderzoek is de nieuwe CQ-index voor huisartsenposten gebruikt. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. Aangezien deze onderzoeksmethode niet gebruikt is bij het vorige patiëntervaringsonderzoek van HDT-Oost in 2008 (eind 2007), was het niet mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken. De resultaten laten zien dat patiënten over het algemeen positief tot zeer positief zijn over de diensten van HDT-Oost. Er zijn een aantal belangrijke conclusies te noemen: De patiënten zijn doorgaans tevreden over de bejegening, uitleg en deskundigheid van de doktersassistenten (ook wel triagisten genoemd). De triagisten kregen gemiddeld het rapportcijfer 8,2; Ook over de bejegening, behandeling en professionaliteit van de huisarts waren de patiënten tevreden. De huisarts kreeg hiervoor het rapportcijfer 8,0; Over de beschikbaarheid, bereikbaarheid, hygiëne van de huisartsenposten scoorden we ook positief en was het gemiddelde rapportcijfer een 7.7; Patiënten waren minder tevreden over het ontbreken van informatie over wachttijden aan de telefoon of in de wachtkamer; Ook waren minder dan de helft van de ondervraagde patiënten op de hoogte van ons standaardbeleid om van ieder contact een bericht naar de eigen huisarts te sturen; Verder gaf meer dan 60% van de geënquêteerde patiënten aan dat men geen informatie over mogelijke bijwerkingen van medicatie van de huisarts te hebben ontvangen; Van de patiënten zou 92% de huisartsenpost aanraden aan bekenden met dezelfde gezondheidsklachten. Spectrum Twente en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Eind 2011 is er met de regionale scholingscommissie van de huisartsen een afspraak gemaakt om het onderwerp kindermishandeling in het curriculum van de Warffum op te 9

10 h1 nemen. Dit is een meerdaagse cursus die door het overgrote deel van de huisartsen wordt gevolgd. Als voorbereiding op het dagdeel scholing waarin huisartsen met behulp van acteurs worden geschoold in het bespreekbaar maken van kindermishandeling bij de ouders/verzorgers, dienen de huisartsen verplicht de e-learning van The Next Page te volgen. Deze e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met de Landelijke Huisartsenvereniging en behandelt zowel de theorie (meldcode Kindermishandeling) alsook voorbeelden die geregeld in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost voorkomen. Ook gaan begin 2012 de doktersassistenten van de huisartsenposten verplicht een soortgelijke e-learning volgen als vervolg op eerdere scholingen die zij hebben gehad rondom het signaleren van kindermishandeling. de nieuwe functionaliteit door HDT-Oost geïntroduceerd bij de triagisten en dienstdoende huisartsen. Patiënten met Diabetes Mellitus Regelmatig nemen patiënten met Diabetes Mellitus contact op met de huisartsenpost. Meestal heeft de hulpvraag betrekking op ontregelde glucosewaarden in het bloed. Daarom is er door de kaderarts diabetes in samenwerking met een internist een nascholing gegeven over acute hulpvragen van diabetespatiënten. Deze scholing, die bedoeld was voor huisartsen, is als zeer goed beoordeeld en zal daarom in 2012 worden herhaald. Naar aanleiding van deze geslaagde scholing gaan de triagisten in 2012 ook bijgeschoold worden om de kwetsbare groep van diabetespatiënten nog beter te adviseren. Verder is in het vierde kwartaal in samenspraak met de gebruikers van ProtopicsHAP een nieuwe functionaliteit in ProtopicsHAP ontwikkeld, waarin het registreren van het vermoeden van kindermishandeling ondersteund wordt. In het kort bestaat deze functionaliteit uit signaleringsvragen voor de doktersassistent, het registreren van een vermoeden van kindermishandeling door de arts, het overdragen van de verantwoordelijkheid waarbij een functionaris inzicht heeft in de meldingen van een vermoeden, het informeren van de eigen huisarts en verschillende rapportages. Begin januari 2012 is jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

11 11

12 h2 huisartsen In 2010 is HDT-Oost overgegaan naar een andere organisatiestructuur. Voor 2010 was er een bestuur met huisartsen, een directeur en de Algemene Ledenvergadering. Vanaf 2010 is een Ledenraad ingesteld bestaande uit 12 hagrovertegenwoordigers, bestaat de directie uit een algemeen en medisch directeur en is er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan - de Raad van Commissarissen - bestaande uit 5 onafhankelijke leden met verschillende expertises. De samenstelling van de directie en Raad van Commissarissen vindt u op pagina 57. Ledenraad In 2011 is de ledenraad 4 keer bijeengekomen. Er is een groot scala aan onderwerpen besproken: Protocol AIOS op de huisartsenpost Werkdruk regels opgesteld die zullen resulteren in eerder oproepen van reservearts Jaarplan 2011 Nederlands Triage Systeem Protocollen in HAP-Online (kwaliteitsmanagementsysteem) Invoering coördinerend doktersassistenten tijdens diensten op de Huisartsenpost Enschede jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

13 Patiëntervaringsonderzoek Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen / Huisartsenrampenopvangplan Procedure signaleren kindermishandeling en scholing Vaststellen begroting 2012 Scholingen Manifestatiedag 6 oktober 2011 Risico Inventarisatie en Evaluatie Rapporten patiënttevredenheidsonderzoeken Melding van calamiteit LSP positief advies gegeven voor ondertekenen voorlopig voortzetten LSP voor 1 jaar ADEPD/EPD-scan project V-dienst verzoek om tijden te wijzigen Gesprek Mediant Afspraken met GGD-arts Scholingen Cursus Dokter Kom Snel De basiscursus heeft in maart en april 2011 opnieuw plaatsgevonden. De cursus bestaat uit de volgende modules: Fase I: Internet leren ABCDE benadering Fase II Vaardigheden Fase III Scenario s 13

14 h2 In mei 2011 heeft de cursus Spoedeisende Geneeskunde fase IV, kinderen plaatsgevonden. Vanwege grote belangstelling zijn in dezelfde periode fase II en III herhaald. Ontregelde diabetes tijdens diensturen protocol casuïstiek Deze nascholing is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners en heeft op 3 oktober 2011 plaatsgevonden. De nascholing is gegeven door de heer S.W. van Turennout, kaderarts diabetes en de heer G. Kant, internist. Via casuïstiek en stroomschema s zijn praktische handvatten voor acute situaties die zich kunnen voordoen bij patiënten met diabetes type 2 tijdens diensturen op de huisartsenpost gegeven. Vanwege het enthousiasme van de aanwezigen wordt deze nascholing in 2012 herhaald. ADEPD-project Door de subsidie voor het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) in 2010 is het mogelijk om het project AIOS op de huisartsenpost Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) oftewel de arts in opleiding tot huisarts moet vanwege zijn opleiding tenminste 20 diensten per jaar doen op de huisartsenpost waarbij zijn huisartsopleider is aangesloten. Door de opleidingsinstituten, de SBOH (de werkgever voor alle huisartsen in opleiding) en de koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland, is een leidraad ontwikkeld voor het leren dienstdoen op de huisartsenpost door een AIOS. In 2011 hebben de huisartsendienststructuren in Twente gezamenlijk met het huisartsenopleidingsinstituut van de VU Amsterdam een richtlijn opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt over de aanmelding, de introductie en de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost. Met de richtlijn dient zeker gesteld te worden dat de AIOS op de huisartsenposten in Twente een doelmatige en goed georganiseerde leerwerkperiode doorloopt waarbij de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Om de samenwerking ook op organisatieniveau te formaliseren heeft HDT-Oost in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de VU Amsterdam en de SBOH. In maart 2011 is de eerste gezamenlijke introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe AIOS sen binnen HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo. Iedere AIOS krijgt een AED-/ reanimatietraining aangeboden. Een aantal spreekkamers is uitgerust met video-/opnameapparatuur zodat de AIOS samen met zijn huisartsopleider een consult kan terugkijken. In de richtlijn is ook vastgelegd dat een AIOS en zijn huisartsopleider verplicht zijn om de feedbackapplicatie geregeld te gebruiken. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

15 adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) te financieren. Belangrijke reden voor HDT-Oost om dit project uit te voeren, is dat door een betere ADEPD-registratie in de huisartsenpraktijk, kwalitatief goede professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenposten door dienstdoende huisartsen zijn in te zien. Dit zal de kwaliteit van de geleverde zorg door de huisartsenposten verbeteren. In 2011 zijn de volgende acties/stappen in het project gezet: Tweede EPD-scan Nivel in deelnemende huisartsenpraktijken; Eerste EPD-scan voor huisartsenpraktijken die later in het project zijn ingestroomd; Symposium over ADEPD in maart met o.a. gastsprekers van het NHG en de LHV; In samenspraak met Menzis Zorgverzekeraar het gecoördineerd aanvragen van de M&I module ADEPD voor deelnemers aan het Twentse ADEPD-project; Organiseren masterclasses over ADEPD-registreren in de huisartseninformatiesystemen Promedico ASP en Medicom; Monitoren budget per deelnemende praktijk voor ADEPDactiviteiten. Bij aanvang van het project begin 2010 deden 98 deelnemende huisartsenpraktijken mee. Inmiddels is het aantal deelnemers uitgebreid naar 133 deelnemende praktijken waarin 163 huisartsen werkzaam zijn. De huisartsenpraktijken zijn aansloten bij HDT-Oost of de Huisartsenpost Hengelo. 15

16 Aantal Feedback Feedback productie HDT-Oost 2011 Aantal artsen of uploads h Maand # artsen fb ingevoerd # artsen fb gelezen FB aangemaakt als functie van aanmaak datum cum FB gelezen als functie van lees datum cum # uploads jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

17 Het adequaat registreren in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost wordt ook landelijk als een belangrijk onderwerp gezien. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt het verbeteren van de kwaliteit van ADEPD-registreren in de huisartsenpraktijk ingezet voor de variabiliseringsgelden, die landelijk vastgesteld worden. Als een huisartsenpraktijk voldoet aan een aantal criteria is het mogelijk om via een opslag per patiënt op het abonnementstarief extra financiering te krijgen voor de extra tijdsbesteding die nodig is rondom dit thema. Feedbackapplicatie Het online feedbackprogramma Care Trace stelt de eigen huisartsen van Huisartsendienst Twente-Oost en haar hidha s (huisarts in dienst van een huisarts), AIOS sen en waarnemers in staat om via het internet, feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (consult, telefonisch consult, visite) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huisartsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Algemene conclusie is dat er binnen HDT-Oost frequent gebruik wordt gemaakt van het systeem. Manifestatiedag 6 oktober Veel huisartsen in de regio met hun praktijkmedewerkers hebben op donderdag 6 oktober in Amsterdam een landelijke manifestatiedag bijgewoond. Doel van de dag was hun zorgen te uiten over de aanstaande bezuinigingen en de negatieve effecten die deze op de huisartsenzorg zullen gaan hebben. Om de huisartsen in de gelegenheid te stellen de manifestatiedag bij te wonen, heeft de LHV Kring Twente aan de huisartsenposten in Twente gevraagd om overdag de huisartsenposten open te stellen voor patiënten die een spoedeisende hulpvraag hebben. HDT-Oost heeft daarom op 6 oktober de huisartsenposten Enschede en Oldenzaal en de satellietpost Haaksbergen opengesteld. De kosten voor de openstelling zijn door de huisartsen zelf gefinancierd. 17

18 h3 medewerkers In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim Op 1 januari 2011 waren in dienst: 45 doktersassistenten, 1 directeur, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse, dus in totaal 48 medewerkers in dienst. Op 31 december 2011 waren in dienst: 45 doktersassistenten, 2 directeuren, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse. Dit brengt het totaal aantal medewerkers in dienstverband op 49. In 2011 zijn er 7 doktersassistenten en 1 secretaresse uit dienst gegaan en 8 nieuwe doktersassistenten en 1 secretaresse aangenomen. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers (2½ fte) van de FHO (Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuimpercentage in 2011 is 3,13 % (in ,19%). Dit is een behoorlijke verlaging van het ziekteverzuim en komt vooral doordat een langdurige zieke weer volledig is gaan werken en 1 medewerker in de WAO is geraakt. Het zwangerschapsverlofpercentage is 0,3%. Perc. 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% Verzuimverdeling Verdeling kort 0,53% middel 0,95% lang 0,53% extra lang 1,11% jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

19 In voorgaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort ziekteverzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau (kantoorpersoneel) als de doktersassistenten van HDT-Oost hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. Aangezien HDT-Oost minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. Invoering coördinerend doktersassistenten Per 1 mei 2011 is er een nieuwe functie ingevoerd, de coördinerend doktersassistent. Deze functie is ingevoerd voor de avond- en weekenddiensten voor de Huisartsenpost Enschede. Deze diensten worden drukker en complexer en moeten goed gestructureerd en gecoördineerd worden. De coördinerend doktersassistenten zijn geworven uit de bestaande groep gediplomeerde triagisten. Ze hebben speciale trainingen gevolgd. De werkwijze voor de coördinerend doktersassistenten is geformaliseerd, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan het beheer van de agenda van de dienstdoende huisartsen alsmede allerlei praktisch voorkomende zaken. In de weekenden 19

20 h3 is de bezetting uitgebreid met één (triage-) assistent van tot15.00 uur, zodat de coördinerend doktersassistent aandacht kan geven aan het coördineren van allerlei zaken zoals de visites. In het speciale werkoverleg met de groep coördinerend doktersassistenten krijgen zij input van de locatiemanagers en worden relevante procedures besproken en waar nodig bijgesteld. Tegelijk met het invoeren van de coördinerend doktersassistent is ook de functie van ADAM-arts (Aanspreekbare Dokter Afhandeling Medische taken, oftewel eerste aanspreekbare arts) wederom nieuw leven ingeblazen, zodat ook de assistenten een arts als aanspreekpunt hebben en de adviezen en telefonische consulten tijdig worden afgesloten. Het invoeren van de functie van coördinerend doktersassistenten is heel zinvol geweest. De diensten lopen gestroomlijnder, er is altijd een aanspreekpunt en de (nieuwe) assistenten, artsen en chauffeurs hebben altijd een ervaren assistent als vraagbaak. Werkkostenregeling HDT-Oost heeft besloten om de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2011 in te voeren. Tijdens het jaar 2011 is er maandelijks gemonitord of HDT-Oost binnen het budget is gebleven. De regeling is in het vierde kwartaal geëvalueerd. Daar kwam naar voren dat de bestaande fitnessregeling vanwege het contract met 1 aanbieder te beperkt is en dat ook andere sporten/activiteiten bijdragen aan de gezondheid van medewerkers. Daarom is besloten om de fitnessregeling te laten vervallen en daarvoor in de plaats aan iedere medewerker een vaste bijdrage te geven die kan worden gebruikt voor activiteiten die bijdragen aan gezondheidsbevordering. De aangepaste werkkostenregeling wordt met ingang van 2012 ingevoerd. Scholingen Medewerkers managementbureau De medewerkers van het managementbureau hebben scholing gehad in professioneel en effectief communiceren. Enkele secretaresses hebben een workshop gevolgd gericht op secretarieel management. Doktersassistenten In 2011 hebben 4 doktersassistenten het diploma van triagist behaald. In totaal zijn van de 45 doktersassistenten 34 gediplomeerd triagist. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

21 Herregistratie triagisten Tijdens de ledenvergadering van de VHN in mei 2011 is bepaald dat het diploma van triagisten niet onbeperkt geldig blijft en zijn de eisen waaraan een triagist moet voldoen om zijn/haar diploma geldig te houden aangegeven. De voorwaarden voor geldigheid van het diploma zijn nog niet definitief vastgesteld. Er zullen zeker eisen gesteld gaan worden aan het aantal uren dat een triagist als zodanig werkzaam is en het aantal jaarlijkse beoordelingen van gesprekken volgens de HAAKmethode. Verder zal het volgen van een bepaald aantal uren nascholing en de accreditatie van die scholingen tot de eisen gaan behoren. HDT-Oost heeft haar scholingsprogramma onder de loep genomen om na te gaan of de scholingen tot nu toe van voldoende kwaliteit zijn. Bij de inkoop van externe scholingen is inmiddels door HDT-Oost aan het scholingsinstituut de verplichting gesteld dat deze geaccrediteerd moeten zijn. De VHN zal begin 2012 het officiële eisenpakket bekend maken. Scholingsaanbod Voor de doktersassistenten van HDT-Oost is een breed scholingsaanbod georganiseerd. - Klinische lessen (buikpijn, medicatie en zelfzorgmiddelen) - NTS (Nederlands Triage Standaard): Is geïmplementeerd in het door HDT-Oost gebruikte callmanagementsysteem ProtopicsHAP. Daarvoor zijn verplichte scholingsdagen georganiseerd. Deze werden gegeven door de redactieraadleden van NTS. - Verplichte reanimatie- en AED trainingen - Communicatiecursus: In 2011 waren er 8 doktersassistenten in opleiding voor triagist. Deze doktersassistenten hebben verplichte communicatietrainingen gehad van het scholingsinstituut BLOOM communicatie met zorg : Gesprekstechniek 1 HAAK-workshop Communicatie uit je Kracht Individuele coaching in gesprekstechniek 21

22 h3 - Communicatiecursus: De al gediplomeerde triagisten hebben een ander communicatiecursusprogramma gevolgd: Gesprekstechniek 2 Omgaan met Weerstand (omgang met agressieve/eisende patiënt) Bekend maakt Bemind (omgang met allochtone patiënt) In mentorgroepen, onder leiding van een mentorarts, werden opgenomen telefonische gesprekken met patiënten besproken op gesprekstechnisch en medisch inhoudelijk gebied. De groepsgrootte bestaat meestal uit vier triagisten. - Medisch technisch handelen: voor doktersassistenten die overdag niet in een huisartsenpraktijk werken zijn twee carrousels Medisch Technisch Handelen georganiseerd. Hierin wordt getest of de doktersassistenten bepaalde medisch/technische handelingen voldoende beheersen. Te denken valt aan bloedprikken, bloeddruk meten, verbinden etc. Een carrousel was volledig gewijd aan spoedeisende klachten zoals anafylactische shock en het toedienen van zuurstof. - Cursus voor nieuwe groep coördinerend doktersassistenten: een (verplichte) training door BLOOM georganiseerd waarin elementen aan bod kwamen die belangrijk zijn bij het coördineren van diensten. - Pilot Spoedeisende Geneeskunde voor triagisten: georganiseerd en gegeven door het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG). Deze is bezocht door de coördinerende assistenten en de locatiemanagers. OSG is hetzelfde scholingsinstituut dat voor de huisartsen de cursussen Dokter Kom Snel geeft binnen HDT-Oost. jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

23 23

24 h4 samenwerking Medisch Spectrum Twente HDT-Oost heeft in Oldenzaal sinds 1 maart 2010 een structurele samenwerking gerealiseerd met Medisch Spectrum Twente, locatie Oldenzaal. Doel van de samenwerking is om te komen tot een gezamenlijke locatie met één gezamenlijke entree, ontvangstbalie en wachtruimte. De locatie waarin de samenwerking gestalte heeft gekregen, staat bekend als de Acutezorgpost (AZP). In de regio Oldenzaal is daarmee de opvang van patiënten met een acute zorgvraag voor de lange termijn geborgd. De commissie AZP die veel energie heeft gestoken in de voorbereidingen van de implementatie van de AZP en ook in het ontwikkelen van richtlijnen en het bijsturen van de werkafspraken tijdens de diensten, heeft zich bereid verklaard om de komende jaren de samenwerking en nieuwbouwplannen verder te begeleiden. De samenstelling van deze commissie vindt u op pagina 57. Eind 2011 is MST locatie Oldenzaal begonnen met een verbouw/nieuwbouw traject. Als consequentie daarvan is de acute opvang van MST die overdag operationeel is, qua ruimte ook samengegaan met de huisartsenpost Oldenzaal. Begin 2012 zal ook de poli van de plastische chirurgie tijdelijk bij de AZP intrekken. MST gaat op het terrein van de locatie Haaksbergerstraat Enschede een nieuw ziekenhuis bouwen waardoor de patiëntenzorg wordt geconcentreerd op 1 locatie. Er gaat in het nieuwe ziekenhuis een acute zorg compartiment komen waarin ook de Huisartsenpost Enschede een plek moet gaan krijgen. In gezamenlijke bouwbesprekingen is voor de nieuwbouwlocatie, die waarschijnlijk in 2015 operationeel gaat worden, een indelings- en inrichtingsvoorstel gemaakt voor de Huisartsenpost Enschede, wederom daarbij ondersteund door een architect jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2011

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie