jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo"

Transcriptie

1 jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

2 voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst een behoorlijke impact kunnen gaan krijgen op de kwaliteit van de zorgverlening op de huisartsenposten. Zorginfrastructuur (voorheen Landelijk Schakel Punt - LSP) werd overgenomen door een vereniging waarin belanghebbende koepelorganisaties als de LHV, KNMP en VHN zitting hebben. Ook werd duidelijk dat vanaf 1 januari 2013 alleen nog elektronisch medische patiëntgegevens uitgewisseld kunnen gaan worden als de patiënten hiervoor expliciet hun toestemming hebben gegeven (opt-in). Voor de Huisartsenpost Hengelo werd het een speerpunt om huisartsenpraktijken te ondersteunen bij de opt-in registratie en huisartsenpraktijken die nog niet op zorginfrastructuur aangesloten waren, te stimuleren en ondersteunen dit alsnog te doen. Verder zijn we als organisatie in 2012 bezocht door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Het bezoek vond plaats in het kader van een thematisch onderzoek onder alle huisartsendienstenstructuren in Nederland. We hebben het bezoek als een uitdaging gezien om te laten zien dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid belangrijke thema s zijn binnen onze organisatie. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

3 De Huisartsenpost Hengelo besteedt veel aandacht aan scholing en opleiding van triagisten, maar ook huisartsen krijgen een zeer gevarieerd cursuspakket aangeboden waarvoor de belangstelling erg groot is. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van het formaliseren van het huisartsenrampenopvangplan (HaROP) binnen de Huisartsenpost Hengelo in samenwerking met de LHV Huisartsenkring Twente en andere huisartsenpostorganisaties in Twente. Verder is er een convenant gesloten met de organisatie die de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen regisseert in de regio Twente (GHOR). Managementbureaumedewerkers hebben dit jaar veel energie gestoken in het implementeren van een nieuw roosterprogramma voor zowel huisartsen als doktersassistenten. Mede vanwege hun inzet is de invoering hiervan nagenoeg vlekkeloos verlopen en ondervinden de huisartsen en medewerkers veel gemak van dit gebruikersvriendelijke systeem. Zowel huisartsen als medewerkers blijven zich onverminderd enthousiast inzetten voor een kwalitatief goede spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren. Het is een groot plezier om te mogen samenwerken met al die betrokken mensen. Jacqueline Noltes directeur Gerard Oosterhout voorzitter bestuur 3

4 inhoud h1 patiënten p 6 h2 huisartsen p 10 h3 medewerkers p 18 h4 samenwerking p 24 h5 kwaliteit p 30 h6 maat & getal p 38 h7 ict p 48 jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

5 Missie De Huisartsenpost Hengelo is een professionele huisartsenorganisatie, die faciliteert dat de huisartsen kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg kunnen leveren tijdens de avonden, nachten, weekenden en officiële feestdagen (ANW). Huisartsen beschouwen de huisartsenpost als hun organisatie met betrouwbaarheid en vernieuwend als kernwaarden. De Huisartsenpost Hengelo is een organisatie met gedreven en betrouwbare medewerkers, die respectvol met patiënten, huisartsen en elkaar omgaan. De Huisartsenpost Hengelo biedt medewerkers kansen zich te ontwikkelen door middel van scholing en participatie. Visie op kwaliteit De Huisartsenpost Hengelo streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Er is veel aandacht voor analyse van klachten en incidenten, opsporing van verbeterpunten en voor scholing en training van medewerkers. Verder ligt sterk de nadruk op de uitbouw en ontwikkeling van het triagesysteem, het elektronisch uitwisselen van medische gegevens en de samenwerking binnen de keten van zorgaanbieders. Er is ook aandacht voor de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen. Visie De Huisartsenpost Hengelo met de fysieke locatie in Hengelo maakt onlosmakelijk deel uit van de huisartsenzorg. Huisartsen geven met hun deelname aan de Huisartsenpost Hengelo in de vorm van lidmaatschap en/of diensten doen, invulling aan hun verantwoordelijkheid om 7 x 24 uur huisartsenzorg te leveren. De Huisartsenpost Hengelo probeert dan ook met haar manier van werken zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg. 5

6 h1 patiënten Patiënten die contact opnemen met de huisartsenpost maken zich ongerust, voelen zich ziek of hebben pijn en willen daarom direct worden geholpen. De Huisartsenpost Hengelo is een laagdrempelige organisatie bedoeld voor patiënten met een spoedeisende medische hulpvraag die niet tot de volgende werkdag kan wachten. Wachtkamerinformatieschermen In 2011 heeft de Huisartsenpost Hengelo een patiëntervaringsonderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat patiënten er prijs op stellen dat zij geïnformeerd worden over wat de gemiddelde wachttijd is van een consult op het moment dat ze de huisartsenpost bezoeken. Daarom is er in 2012 op de Huisartsenpost Hengelo een wachtkamerinformatiesysteem ingevoerd waar door middel van een TV-scherm in de wachtkamer de patiënten kennis kunnen nemen van de gemiddelde wachttijd, andere actuele informatie, huisregels en informatie over seizoensgebonden klachten (hooikoorts, griep, insectenbeten, etc.). Kwetsbare patiëntengroepen De Huisartsenpost Hengelo besteedt in haar kwaliteitsbeleid veel aandacht aan kwetsbare patiëntengroepen zoals kinderen en patiënten met een chronische aandoening. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

7 Kinderen In 2012 is net als in 2011 veel aandacht besteed aan het fenomeen kindermishandeling. De inspectie heeft richtlijnen vastgesteld waaraan de huisartsenpost dient te voldoen als het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld. In het ICT-systeem dat gebruikt wordt door de Huisartsenpost Hengelo is een geïntegreerde module kindermishandeling ingevoerd, die ondersteunend werkt bij het signaleren en registreren van vermoedens op kindermishandeling. Triagisten (in opleiding) stellen signaleringsvragen en huisartsen vullen het SPUTOVAMO-formulier in als er door een triagist (in opleiding) een niet-pluis gevoel is geconstateerd op basis van de ingevulde signaleringsvragen. Jaarlijks ontvangt de Huisartsenpost Hengelo ruim hulpvragen voor kinderen onder de 18 jaar. In 2012 is een driedelige e-learning signaleren kindermishandeling aangeboden aan alle huisartsen, die door 118 huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost is gevolgd. De aandachtfunctionaris signaleren kindermishandeling controleert periodiek of bij een vermoeden op kindermishandeling de dienstdoende huisarts dan wel de eigen huisarts actie heeft ondernomen. In samenwerking met HDT-Oost is een nazorgformulier ontwikkeld zodat in geval van een bevestigd vermoeden van kindermishandeling het vervolg geborgd en gemonitord kan worden en de zorg goed kan worden overgedragen. Afspraken met Advies Meldpunt Kinderen en de kinderartsen zijn gemaakt en in de procedure opgenomen. Eind 2012 voldoet de Huisartsenpost Hengelo aan alle punten in de richtlijnen van de inspectie op één na. De inspectie stelt namelijk dat bij meer dan 80 % van alle hulpvragen van kinderen onder de 18 jaar de signaleringsvragen gesteld moeten worden, dus ook bij koorts, oorpijn, diarree etc. Dat lijkt ons vooralsnog niet wenselijk omdat een verplichting op het stellen van de signaleringsvragen bij alle contacten kan leiden tot automatisme, waardoor het doel van het stellen van de vragen, namelijk een niet-pluis gevoel signaleren, niet behaald wordt. In 2012 zijn bij de Huisartsenpost Hengelo vier daadwerkelijke gevallen van kindermishandeling vastgesteld en overgedragen. Statistisch gezien betekent dit een forse onderdiagnostiek. Door de extra aandacht die we aan de kindermishandeling besteden, hopen we dat we in 2013 meer gevallen van kindermishandeling zullen signaleren. 7

8 h1 Slachtoffers van huiselijk geweld Sinds 2012 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht. Deze procedure beschrijft de handelswijze van de dienstdoende arts op de huisartsenpost als hij/zij geconfronteerd wordt met de gevolgen van of het vermoeden op huiselijk geweld. In 2012 is derhalve een procedure huiselijk geweld voor de Huisartsenpost Hengelo ontwikkeld op basis van de landelijke meldcode. Door middel van een toegevoegd stroomdiagram kunnen alle stappen bij vermoeden van huiselijk geweld snel genomen worden. De KNMG heeft een e-learning ontwikkeld en aan alle artsen is, via het weekbericht, geadviseerd deze e-learning te volgen via de site van de KNMG. Patiënten met diabetes mellitus De meeste patiëntencontacten betreffende diabetes mellitus gaan over ontregeling en aanpassing van de medicatie. In 2011 is er een cursus gegeven voor huisartsen over ontregelde diabetes tijdens de diensturen. Vanwege grote belangstelling is deze cursus nogmaals gegeven op 27 maart Op die manier verwachten we de zorg voor diabeten in de avond- nacht- en weekenddiensten verder te verbeteren. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

9 9

10 h2 huisartsen Bestuur en Algemene ledenvergadering Het is van belang dat de huisartsen betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van de huisartsenpost als organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoerende organisatie. In 2012 is het bestuur vijf keer bij elkaar geweest. De Algemene ledenvergadering is in 2012 drie keer bijeengekomen. Belangrijke agendapunten waren: Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP), implementatieplan HaROP, samenwerkingsovereenkomst Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), jaarrekening 2011, procedure huiselijk geweld, procedure medicatie overdracht, procedure vermeend disfunctioneren huisartsen, procedure triage en authorisatie, begroting 2013, ontwikkelingen LSP / opt-in, scholingsplan huisartsen 2013, rapportage inspectiebezoek 2012, stand van zaken signaleren kindermishandeling. Scholingen Reanimatie- en AED herhalingscursus In samenwerking met de WDH-Twente, HDT-Oost en Ambulance Oost is in mei en juni 2012 de jaarlijkse (verplichte) reanimatieen AED herhalingscursus georganiseerd. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren is ook in 2012 tijdens de cursus door middel van een lotusslachtoffer een 2-tal casussen besproken. Naast het herhalen van de reanimatie vaardigheden, inclusief de nieuwe richtlijnen, is met name aandacht geschonken aan het probleem van de atypische pijn op de borst en de cardiale klachten bij vrouwen. De casuïstiek is vervolgens interactief en intercollegiaal besproken. Deze cursus is door alle huisartsen die werkzaam zijn bij de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost gevolgd. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

11 Patiëntervaringsonderzoek Introductiebijeenkomst AIOS op de huisartsenpost Medio maart 2012 heeft de tweede introductiebijeenkomst AIOS op de huisartsenpost plaatsgevonden voor nieuwe AIOS sen binnen de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost. Er waren circa 20 AIOS sen aanwezig. De directie van beide organisaties heeft informatie verstrekt over: de organisatie van de huisartsenpost(en), taken en bevoegdheden, infrastructuur, waarneemgebieden, samenwerkingsverbanden, diverse ICTsystemen, medisch beleid, kwaliteitsbeleid en afspraken over de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost. Een aantal spreekkamers op de huisartsenpost(en) is uitgerust met video-/opnameapparatuur zodat de AIOS samen met de huisartsopleider een consult kan terugkijken. Jacqueline Noltes heeft tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door de VUmc, een toelichting gegeven aan de huisartsopleiders over de informatievoorziening vanuit de huisartsenpost(en) aan de AIOS sen. Ze heeft met name het belang van de feedbackapplicatie en het Adequaat Registreren in het Elektronisch Patiëntendossier (ADEPD) toegelicht. We hebben de AIOS sen de mogelijkheid geboden om de e-learning ADEPD awareness te volgen. Twee van de huisartsen van de stuurgroep ADEPD hebben een ADEPD masterclass voor de AIOS sen gegeven. Cursus Dokter Kom Snel De cursus Dokter Kom Snel is een driedelige cursus met een tijdsinvestering van 2,5 dag en leert de huisarts het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek. Deze spoedeisende hulp systematiek is een aanvulling op het huisartsengeneeskundig denken en handelen. Deze cursus is inmiddels door een groot aantal huisartsen in Twente gevolgd. De deelnemers zijn erg enthousiast over de cursus en dat is de reden dat wij opnieuw een cursussessie (basiscursus) hebben aangeboden aan huisartsen, waarnemers en hidha s van Huisartsendienst Twente-Oost en de Huisartsenpost Hengelo die deze cursus nog niet gevolgd hebben. Tot nu toe werd deze basiscursus door het opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde van de VVAA (OSG) gegeven. Deze nieuwe cursussessie wordt door Ambulance Oost verzorgd. Ambulance Oost heeft instructeurs laten opleiden bij OSG zodat zij ook bevoegd is om de inhoud van de cursus DKS te kunnen gebruiken en toe te passen. De basiscursus heeft eind 2012 en begin 2013 plaatsgevonden. Er hebben in totaal 14 huisartsen deelgenomen waarvan 7 huisartsen van HDT-Oost en 7 huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo. 11

12 h2 De basiscursus bestaat uit de volgende modules: Fase I: Internet leren ABCDE benadering Fase II Vaardigheden Fase III Scenario s Op verzoek van een aantal huisartsen hebben we in oktober 2012 een cursus Spoedeisende Geneeskunde fase IV, kindergeneeskunde ingekocht. Deze cursus is verzorgd door het opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde van de VVAA (OSG). Er hebben 5 huisartsen van HDT-Oost en 6 huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo een gehele dag deelgenomen aan deze cursus. Het opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde van de VVAA (OSG) heeft 3 herhalingscursussen fase 2 en fase 3 verzorgd waar in totaal 31 cursisten aan hebben deelgenomen. Begin januari 2013 zal Ambulance-Oost deze herhalingscursus voor de eerste keer gaan geven. Ontregelde diabetes tijdens diensturen protocol casuïstiek Vanwege groot succes hebben we de nascholing voor huisarts en praktijkondersteuner die op 3 oktober 2011 heeft plaatsgevonden herhaald op 27 maart De nascholing is gegeven door de heer S.W. van Turennout, kaderarts diabetes en de heer G. Kant, internist. De cursus gaf de huisartsen en praktijkondersteuners, via casuïstiek en stroomschema s, praktische handvatten voor acute situaties die zich kunnen voordoen bij patiënten met diabetes type 2 tijdens diensturen op de huisartsenpost. In totaal hebben 30 personen de nascholing gevolgd. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de nascholing. E-learning signaleren van kindermishandeling via The Next Page Er zijn circa 265 huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost uitgenodigd om de e-learning kindermishandeling via The Next Page te volgen. Deze e-learning kindermishandeling voor huisartsen bestaat uit 3 modules: signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld voor huisartsen; handelen bij kindermishandeling voor huisartsen; communicatie over geweld. De modules 1 en 2 worden afgesloten met een toets. 118 personen hebben module 1 afgerond. 102 personen hebben module 2 afgerond. 85 personen hebben module 3 afgerond. In 2013 kunnen de geregistreerde cursisten een tweetal opfrismomenten volgen: Handelen huisartsen en Signaleren huisartsen. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

13 Ondanks herhaalde berichtgeving over het belang van deze scholing in nieuwsbrieven en per is het niet gelukt om alle huisartsen te motiveren om de e-learning kindermishandeling te volgen. Nederlandse Triage Standaard (NTS) scholing in 2013 Tijdens het bezoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid in juli 2012 is geadviseerd om huisartsen nader te informeren over de achtergrond, inhoud en het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De NTS scholing is gepland op 24 januari Tijdens deze bijeenkomst zal Roeland Drijver (huisarts en voorzitter redactieraad NTS) de volgende onderwerpen bespreken: goed inzicht in de NTS (en triage); denken in urgentie versus diagnose; de betekenis van NTS; integratie in de regiefunctie. Om het onderwerp NTS breed binnen de organisatie bekend te maken, is verzocht om tenminste één hagrolid af te vaardigen om de scholing bij te wonen. De hagrovertegenwoordiger kan vervolgens de informatie over NTS in een hagrovergadering verder verspreiden. Procedure vermeend disfunctioneren van de huisarts Er werd een start gemaakt met het invoeren van een procedure voor vermeend disfunctioneren van de huisarts op de huisartsen- 13

14 h2 post. De VHN stelde met de KNMG en LHV een landelijke richtlijn op, die lokaal verder ingevuld kon worden. Er werd contact gezocht met de huisartsenposten van Almelo en HDT-Oost en LHV Huisartsenkring Twente om te komen tot een Twentse richtlijn, zowel voor de huisartsenposten als voor de huisartsen in de dagsituatie. In 2013 zal de Twentse regeling verder uitgewerkt worden in samenwerking met een extern juridisch adviseur. ADEPD-project Al sinds enkele jaren wordt er bij de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost veel aandacht besteed aan ADEPD-registratie (Adequaat registreren in het Elektronisch Patiënten Dossier) in zowel de huisartsenpraktijken als op de huisartsenpost. Een actieve stuurgroep heeft dit project de afgelopen jaren vorm gegeven. Belangrijke reden voor de Huisartsenpost Hengelo om dit project uit te voeren is dat door een betere ADEPD-registratie in de huisartsenpraktijk, kwalitatief goede professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenpost door dienstdoende huisartsen zijn in te zien. De Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost hebben het onderzoeksinstituut Nivel, (Nederlands Instituut voor de Gezondheidszorg) de opdracht gegeven om een EPD-scan bij de deelnemende huisartsenpraktijken uit te voeren. Dit instrument meet de kwaliteit van de registratie in het elektronisch patiëntendossier van de huisartspraktijk. Vervolgens heeft de Stuurgroep de praktijken diverse ondersteuningsinstrumenten aangeboden die de huisartsen konden helpen om de registratie in de praktijk te verbeteren. Ongeveer een jaar later is een tweede EPD-scan uitgevoerd in de praktijken. In een rapport heeft het Nivel de resultaten van de twee EPDscantrajecten met elkaar vergeleken. Hieruit is gebleken dat de huisartsen gegevens meer gestructureerd vastleggen, en ziekte-episodes, medicatiedossiers en de medicatiebewaking vollediger bijhouden. Bovendien zijn de verschillen tussen praktijken en tussen de verschillende softwarepakketten verminderd. De huisartsen registreren meer uniform. Verder is in het kader van het ADEPD-project een masterclass verzorgd door stuurgroepleden aan AIOS sen die in Twente hun huisartsenstage lopen. De masterclass is opgezet in samenwerking met het huisartsopleidingsinstituut VUmc. Eind 2012 is er een verdieping e-learning Masterclass ADEPD aangeboden aan huisartsen, triagisten (in opleiding) en praktijkmedewerkers. De e-learning is in samenwerking gemaakt met The Competence Group (TCG). De inhoud van de masterclasses die in 2011 en 2012 zijn gegeven door enkele stuurgroepleden aan groepen huisartsen en praktijkmedewerkers is gebruikt als lesmateriaal voor de e-learning. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

15 Roosterprogramma InterShift Dit jaar is door een werkgroep van de Huisartsenpost Hengelo een uitgebreid onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een ander roosterprogramma. De reden hiervoor is dat het huidige roosterprogramma niet betrouwbaar en niet gebruiksvriendelijk blijkt te zijn. Bij dit onderzoek zijn verschillende disciplines betrokken geweest (huisartsen, doktersassistenten, managementbureau, directie). In april 2012 is het besluit genomen om het roosterprogramma InterShift aan te schaffen. Na de zomervakantie is gestart met het implementeren van het nieuwe rooster. De huisartsroosteraars zijn geïnstrueerd en waren zeer positief. Op verzoek is er tijdens een aantal hagro-bijeenkomsten uitleg over het nieuwe systeem gegeven. Het nieuwe huisartsenrooster is met dit systeem gemaakt. In dit systeem kunnen huisartsen eenvoudig hun diensten aanbieden/ruilen/verkopen en dit ook zelf gemakkelijk verwerken. Het overgrote deel van de wijzigingen hoeft niet meer aan het secretariaat te worden doorgegeven. Het accorderen van de declaraties is voor de huisartsen heel gebruikersvriendelijk. Alles wordt digitaal via InterShift door de huisarts geaccordeerd. Ook kan een huisarts zelf zijn gegevens voor de herregistratie op elk gewenst moment opstellen en printen. Feedback module De Feedback module stelt de eigen huisartsen van de Huisartsenpost Hengelo en haar hidha s (huisartsen in dienst van een huisarts), AIOS sen en waarnemers in staat om via het internet, feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (consult, telefonisch consult, visite) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huisartsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Voor de huisartsopleider en de AIOS is het gebruik van de Feedback module verplicht zoals afgesproken in de procedure AIOS op de huisartsenpost. Voor de overige huisartsen is het gebruik facultatief. Regelmatig is het gebruik van de feedback applicatie in de kwaliteitscommissie onderwerp van bespreking. De huisartsen die zitting hebben in de kwaliteitscommissie benaderen huisartsen die niet of nauwelijks gebruik maken van de feedbackapplicatie om deel te nemen aan het geven van feedback. 15

16 Aantal Feedback 5000 Feedback productie Hengelo 2012 Aantal artsen of uploads Maand # artsen fb ingevoerd # artsen fb gelezen FB aangemaakt als functie van aanmaak datum cum FB gelezen als functie van lees datum cum # uploads

17 Een huisarts die lange tijd niet heeft ingelogd in het feedbacksysteem wordt de vraag gesteld of hij/zij nog wil deelnemen. Bij een negatief antwoord wordt de betreffende huisarts uit het systeem verwijderd en is dit ook zichtbaar voor de overige huisartsen. Hierdoor weten de deelnemers in het feedbacksysteem dat zij van de niet deelnemende huisartsen geen feedback zullen ontvangen. De algemene conclusie is dat er binnen de Huisartsenpost Hengelo frequent gebruik wordt gemaakt van het systeem. 17

18 h3 medewerkers Zorgverlening blijft mensenwerk. Aandacht voor de medewerkers van de Huisartsenpost Hengelo in de vorm van het bieden van opleiding en scholing en een goede en veilige werkomgeving blijft continue van belang. Personeelsverloop Op 31 december 2012 had de Huisartsenpost Hengelo in totaal 31 medewerkers in dienst, waarvan 1 directeur, 2 locatiemanagers, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse, 24 gediplomeerde triagisten en 2 doktersassistenten in opleiding tot triagist. In 2012 is 1 triagist uit dienst gegaan en 1 doktersassistente aangenomen. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers (2,5 fte) van de FHO (Federatieve Vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau als de triagisten (in opleiding), hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. Aangezien de Huisartsenpost Hengelo minder dan 50 medewerkers heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom ook gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuimpercentage in 2012 is 2,36% (in ,51%, in %, in ,19%). Er is in 2012 geen zwangerschapsverlof geweest. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

19 In onderstaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort verzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Veiligheid op de huisartsenpost In 2012 zijn in de ruimtes van de huisartsenpost Hengelo veranderingen aangebracht die een verbetering zullen opleveren voor de veiligheid van alle medewerkers. Belangrijk uitgangspunt was om medewerkers een goede bescherming te bieden tegen ongewenst gedrag van bezoekers. Perc. Verzuimverdeling 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% Verdeling kort : 0,52% middel : 0,76% lang : 1,08% extra lang : 0,00% 19

20 h3 Hiervoor zijn in 2012 onder ander bouwkundige aanpassingen gedaan bij de receptie (balie) van de huisartsenpost en toegangsdeuren zijn verstevigd met robuuster hang- en sluitwerk. Tevens is de huisartsenpost in het afgelopen jaar voorzien van een camerasysteem waardoor er beter toezicht is op de verschillende openbare ruimtes. Deze maatregelen, samen met goede werkafspraken, hebben geleid tot een groter gevoel van veiligheid bij de medewerkers en patiënten. Invoeren nieuw roosterprogramma InterShift ASSIST In 2012 is gekozen voor een ander roosterprogramma. Met InterShift ASSIST is het onder andere mogelijk: om op een eenvoudige manier een dienstrooster te maken waarbij rekening gehouden wordt met de voorkeuren, verhinderingen en de wensen van de medewerkers; het beheren van ruilingen en overnames van diensten; het registreren van gewerkte uren, maar ook het registreren van extra uren zoals scholing, functioneringsgesprekken enz.; het bijhouden van de kilometerdeclaraties; vakantie uren worden bijgehouden en zijn voor de gebruiker inzichtelijk; de financiële urenadministratie is eenvoudig te exporteren naar de financiële afdeling; binnen InterShift ASSIST is het mogelijk om berichten op het prikbord te zetten voor de onderlinge communicatie. InterShift ASSIST is op 2 oktober 2012 in gebruik genomen door de triagisten (in opleiding). De medewerkers van het managementbureau maken ook gebruik van het roosterprogramma in verband met het beter kunnen bijhouden van vakantie-uren, declaraties en verwerking van de loongegevens. Na enkele maanden kunnen we concluderen dat InterShift Assist een veelzijdig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk roosterprogramma is. Beleid rondom vakantie uren In de voorgaande jaren is aan het vakantie urensaldo van de medewerkers geen limiet gesteld. Met name bij de triagisten (in opleiding) van de Huisartsenpost Hengelo is het gezien de grote mate van flexibiliteit bij het inroosteren mogelijk geweest om een hoog aantal vakantie-uren op te bouwen. Dit is echter niet het doel van vakantie-uren. Daarom is besloten het beleid rondom opbouwen/opnemen van vakantie uren nader te expliciteren. De Huisartsenpost Hengelo heeft besloten dat iedere werknemer maximaal één jaarsaldo vakantie-uren mag meenemen naar het volgende kalenderjaar. Het saldo wordt bepaald naar rato van de grootte van het contract. Wanneer het saldo aan het einde van een kalenderjaar hoger is dan één jaarsaldo, dan kan het verschil op 2 momenten worden uitbetaald. In de maand december van het lopende kalenderjaar en/of januari van het nieuwe kalenderjaar worden extra vakantie-uren uitbetaald. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

21 De medewerker geeft voor 1 december bij de leidinggevende aan hoeveel vakantie-uren en op welk(e) moment(en) de uitbetaling plaats vindt. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de leidinggevende en na goedkeuring van de directie afgeweken worden van het vakantie-urenbeleid. Scholing Opleiding tot triagist In 2012 heeft één doktersassistente haar diploma behaald en 2 doktersassistenten zijn op 31 december nog in opleiding. Van de 26 doktersassistenten zijn op 31 december 2012, 24 gediplomeerd triagist. Herregistratie triagisten In september 2012 zijn de nieuwe eisen van de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) waaraan de gediplomeerde triagist moet voldoen, vastgesteld. Een gediplomeerd triagist moet aan de volgende eisen voldoen om voor her-certificering in aanmerking te komen: a. De triagist heeft in de 5 jaren voorafgaand aan het verzoek tot herregistratie minimaal 1040 uur op een huisartsenpost gewerkt als triagist, in minimaal 36 maanden. Het gaat hier om netto-uren, dus uren die daadwerkelijk besteed zijn aan het uitvoeren van triage (patiënt/cliëntgebonden werkzaamheden). b. De triagist heeft in deze 5 jaar minimaal 50 uur op de triage gerichte en door een erkende instantie geaccrediteerde nascholing gevolgd. Ten minste 25 uur van deze geaccrediteerde nascholing had betrekking op medisch-inhoudelijke kennis en casuïstiek. c. De triagist is gedurende deze 5 jaar beoordeeld op alle competenties zoals vastgelegd in het competentieprofiel van de triagist. In minimaal 4 van deze 5 jaren is de triagist op alle competenties met een voldoende beoordeeld (communicatieve vaardigheden, praktijkbeoordeling en medischinhoudelijke competenties). Wat betreft de beoordeling van de communicatieve vaardigheden moeten er minimaal 3 individuele gesprekken per jaar met een voldoende beoordeeld zijn, waarin ook de medisch-inhoudelijke competenties zijn beoordeeld. Voor de eerste groepen die geslaagd zijn van 2009 t/m 2012 geldt een overgangsregeling. Scholingsaanbod 2012 Voor de triagisten (in opleiding) en locatiemanagers is een ruim scholingsaanbod georganiseerd: Klinische lessen (kindergeneeskunde, cardiologie, palliatieve zorg, diabetes mellitus); NTS-nascholing; Roosterprogramma InterShift; 21

22 h3 Heraccreditatie Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost In 2008/2009 zijn de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost nieuwe eisen van de accreditatie in 2014 wordt voldaan. tegelijkertijd geaccrediteerd om doktersassistenten/verpleegkundigen op te leiden tot triagist. Deze accreditatie is 5 De eerste stappen zijn gezet: een tijdspad en een overzicht De samenstelling van deze projectgroep vindt u op pagina 57. jaar geldig. De Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost moeten aan welke eisen we al hebben voldaan en aan welke eisen nog voor 2014 als organisaties opnieuw geaccrediteerd worden. gewerkt moet worden, bijvoorbeeld procedure Hieraan zijn nieuwe eisen gesteld. In 2012 is er een projectgroep van start gegaan die ervoor zorgdraagt dat aan alle inwerk- en opleidingstraject van triagisten (in opleiding). Reanimatie/AED trainingen, gecombineerd met Meldersinstructie-training; Spoedeisende Geneeskunde voor triagisten; Communicatietrainingen. In 2012 waren 3 doktersassistenten in opleiding voor triagist. Deze doktersassistenten hebben verplichte communicatietrainingen gehad van het scholingsinstituut Bloom Omgaan met weerstand (communicatie Bloom); Bekend maakt bemind (communicatie Bloom); E-learning: signalering kindermishandeling van The Next Page; Individuele coaching in gesprekstechniek (HAAK-methodiek). De e-learning signaleren kindermishandeling was een verplichte scholing voor de triagisten (in opleiding). Deze scholing bestond uit 2 modules: Signaleren van kindermishandeling; Handelen bij vermoedens van kindermishandeling. In totaal hebben 69 triagisten (in opleiding) van de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost de e-learning gevolgd. De triagisten (in opleiding) kunnen in 2013 een opfrismoment volgen: signaleren van huiselijk geweld. Scholing managementbureau De medewerkers van het managementbureau hebben in mei een workshop kleur bekennen gevolgd. Het doel was om zicht te krijgen op het eigen gedrag en het gedrag van collega s. Door een vragenlijst in te vullen werd iedere medewerker ingedeeld in het actiontype dat het beste bij die medewerker past. Vervolgens zijn er door een bedrijfspsycholoog handvatten aangereikt op welke manier een medewerker in een bepaald actiontype benaderd kan worden. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

23 Doorlichting managementbureau De afgelopen jaren is het managementbureau gegroeid zonder aanpassing in organisatiestructuur of aansturing. Daarom was er vanuit de directie en managementbureauleden behoefte aan externe doorlichting en advisering op onder andere de volgende zaken: - aansturing, nu vindt alle aansturing vanuit de directeur plaats; - taakverdeling/processen, is deze logisch, sluitend, efficiënt en voldoende doeltreffend; - overlegstructuur, inhoud, vorm en structuur; - benodigde expertise: is extra expertise wenselijk/ noodzakelijk (bijvoorbeeld beleidsmatige ondersteuning, HRM ondersteuning). Deze doorlichting, uitgevoerd door een extern adviesbureau, zou vervolgens moeten resulteren in een concreet advies aan de directie. In het eerste kwartaal van 2013 zal het advies worden uitgebracht. 23

24 h4 samenwerking met andere ketenpartners/zorgverleners Als organisatie blijft de Huisartsenpost Hengelo voortdurend in ontwikkeling en moet zij inspelen op diverse omgevingsfactoren, zowel intern als extern. Samenwerking en onderlinge afstemming met elkaar en de ketenpartners is van groot belang om kwalitatief verantwoorde en veilige zorg te kunnen bieden aan patiënten. Ambulance Oost Ambulance Oost is een belangrijke samenwerkingspartner in de acute zorg. De Huisartsenpost Hengelo en Ambulance Oost hebben goede samenwerkingsafspraken met betrekking tot de U1- en U2-indicaties die op de huisartsenpost telefonisch binnenkomen, waardoor een efficiëntere inzet van mensen en middelen mogelijk is. Het is belangrijk dat deze samenwerking goed verloopt. Periodiek is er overleg tussen het teamhoofd van de meldkamer van Ambulance Oost en de locatiemanager van de huisartsenpost met als doel de samenwerkingsafspraken te evalueren en waar nodig bij te stellen. In 2012 is het samenwerkingsprotocol bijgesteld vanwege de ingebruikname van NTS door de Huisartsenpost Hengelo. In 2012 zijn er 388 ( , ) hulpvragen met U1 urgentie door Ambulance Oost overgenomen van de Huisartsenpost Hengelo. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

25 Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) In 2012 zijn er gesprekken geweest met de directie en medische staf van ZGT, een delegatie van het bestuur en de directeur van de Huisartsenpost Hengelo om de mogelijkheden te exploreren voor een samenwerking tussen de SEH van ZGT Hengelo en de huisartsenpost. ZGT organiseert een aantal keren per jaar een bestuurlijk overleg tussen de Raad van Bestuur van ZGT en de huisartsen in de regio. De voorzitter van het bestuur van de Huisartsenpost Hengelo neemt hieraan deel. Onderwerpen die in dit overleg zijn besproken: de visie van ZGT, samenwerking ZGT met MST, concentratie medisch specialismen etc.. Samenwerking Huisartsenpost Hengelo met Carintreggeland Sinds enkele jaren is de samenwerking tussen Carintreggeland en de Huisartsenpost Hengelo intensiever geworden. Aanvankelijk heeft deze nauwere samenwerking zich gericht op de thuiszorgvoorziening van Carintreggeland. Het komt regelmatig voor dat mensen met een probleem naar de huisartsenpost bellen dat uiteindelijk geen medisch maar een zorgprobleem blijkt te zijn. Er was aan de kant van de Huisartsenpost Hengelo behoefte aan het gemakkelijk kunnen inschakelen van een thuiszorg team dat op elk moment acute thuiszorg zou kunnen bieden. 25

26 h4 Belangrijk daarbij is dat het zorgteam goed bereikbaar is, altijd inzetbaar en goed opgeleid. Carintreggeland kon aan deze voorwaarden voldoen. In 2012 heeft de Huisartsenpost Hengelo 83 hulpvragen (in ) laten overnemen door Carintreggeland. Het accent ligt hierbij op hulpvragen van mensen boven de 60 jaar. De meest voorkomende zorgvragen waren katheteriseren/ blaasspoelen, lichamelijke verzorging en het op gang brengen van de thuiszorg. Carintreggeland kan daarnaast worden ingezet voor sociale controle, stoma/wondverzorging, klysma s geven en bloedsuiker controles. De samenwerking met de thuiszorg werkt naar tevredenheid voor beide partijen en wordt tenminste 1 keer per jaar geëvalueerd. In december 2011 is er tevens een pilot gestart met Carintreggeland afdeling maatschappelijke dienstverlening. Er komen hulpvragen bij de Huisartsenpost Hengelo binnen die niet medisch van aard zijn maar soms een aanpak nodig hebben vanuit maatschappelijk werk (psychosociale problematiek). Deze hulpvragen kunnen heel divers zijn. De ervaringen met betrekking tot deze samenwerking is voor alle betrokken partijen goed verlopen. Vanwege de aard van de problematiek zijn dergelijk hulpvragen vaak tijdrovend. Door overname van Carintreggeland worden de dienstdoende huisartsen ontlast. In 2012 zijn er 6 hulpvragen overgenomen door Carintreggeland maatschappelijke dienstverlening. Er is besloten om de pilot in een structurele samenwerking om te zetten. Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) De Huisartsendienst Twente-Oost is een gewaardeerde collega-zorginstelling waarmee de Huisartsenpost Hengelo voornamelijk met betrekking tot facilitaire/ondersteunende zaken zoals financiële administratie, scholing, secretariaat, ICT/telefonie een zeer hechte samenwerking heeft. Dienstapotheek De Huisartsenpost Hengelo heeft in meer of mindere mate contacten met de overige eerstelijns zorgaanbieders. De belangrijkste hiervan is de dienstapotheek die in hetzelfde pand is gevestigd als de huisartsenpost. Een deel van de patiënten die contact heeft met de huisartsenpost krijgt immers medicijnen voorgeschreven die zij moet halen bij de apotheek. Er vindt 2 keer per jaar een overleg plaats tussen beide ketenpartners. Onderwerpen die tijdens het overleg besproken worden zijn o.a. het assortiment medicijnen en de medicatiebevoorrading van de Huisartsenpost Hengelo. Tevens is in 2012 een bespreking geweest over de richtlijn medicatie-overdracht in de keten waarin de dienstapotheken ook een belangrijke rol hebben. Stichting Acute Zorgmobiel Twente De Stichting Acute Zorgmobiel Twente (AZMT) is een samenwerkingsverband van Huisartsendienst Twente-Oost, de Huisartsenpost Hengelo, de Centrale Huisartsenpost Almelo jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

27 en Ambulance Oost. Vanuit deze stichting wordt het huisartsenvervoer geregeld voor alle huisartsenposten in Twente. De betrokkenheid van de 3 huisartsendienstenstructuren is gewaarborgd doordat de directeuren van die organisaties zitting hebben in het bestuur van de Stichting Acute Zorgmobiel Twente. In 2012 is de visiteauto vervangen door een nieuwe Volkswagen Touran. Er is met de keuze van het navigatiesysteem in de auto s rekening gehouden dat de Huisartsenpost Hengelo in 2013 gebruik gaat maken van track en trace. Dit is een module waardoor de aanrijtijden van visites etc. geregistreerd kunnen worden. Track en trace wordt gekoppeld aan het ICT-systeem van de Huisartsenpost Hengelo. Mediant Eind 2011 heeft de directeur van de Huisartsenpost Hengelo gesproken met het management van de geestelijke gezondheidszorgsorganisatie Mediant, waaronder ook de crisisdienst valt. Het doel van de bespreking was om de mogelijkheden te exploreren om de samenwerking tijdens de avond-, nacht- en weekenduren tussen de huisartsenpost en de crisisdienst van Mediant te verbeteren. Planning was om in 2012 te komen tot duidelijke procedure-afspraken rondom o.a. consultering en verwijzing van patiënten met acuut psychiatrische problemen. Er is echter geen vervolg gegeven aan de uitwerking van deze werkafspraken. FHO De Federatieve vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland (FHO) heeft een 2-tal leden, namelijk HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo. De FHO heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk met een tweetal activiteiten beziggehouden, te weten: het uitvoeren van de financiële administratie voor haar leden; het uitvoeren van een financiële administratie voor het verwerken van de declaraties van Thoon ten behoeve van de diabeteszorg. Thoon is een facilitaire organisatie opgericht door huisartsen in Twente die onder andere zorgdraagt voor het effectueren van de diabeteszorg (132 praktijken) en COPD (40 praktijken) voor patiënten van de aangesloten leden van Thoon. Menzis Zorgverzekeraar De afgelopen jaren is de preferente zorgverzekeraar Menzis voor de Huisartsenpost Hengelo een betrouwbare partner gebleken. In 2012 werd onder andere overleg gevoerd met betrekking tot de jaarrekening en de begroting. Tevens is er in gezamenlijkheid een keer een tariefverzoek voor de patiëntencontacten bij de Nederlandse Zorgautoriteit ingediend. 27

28 h4 Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt de geografische indeling van de traumaregio s gehanteerd. De doelstelling van het regionaal overleg is om tot onderlinge afstemming te komen tussen de verschillende zorgaanbieders, zodat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt. Onder de regie van het traumacentrum Euregio is een externe projectleider aangesteld die als opdracht heeft gekregen om in de Twente en Oostachterhoek regio samen met de huisartsenorganisaties huisartsenrampenopvangplannen (HaROP) te ontwikkelen. Het HaROP is in 2012 goedgekeurd door de leden van de Huisartsenpost Hengelo. Een HaROP is een document waarin de huisartsen en huisartsenposten in een regio beschrijven hoe zij de huisartsenzorg, onder alle omstandigheden, borgen. De algemene manier van werken bij een ramp is door de huisartsenorganisaties in de regio Twente op elkaar afgestemd. Verder is in 2012 de samenwerkingsovereenkomst met de Geneeskundige Hulp Organisatie in Twente (GHOR) ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken op hoofdlijnen opgenomen. Deze afspraken zijn een aanvulling op de eigen verantwoordelijkheid van de huisartsen zoals deze zijn uitgewerkt in het HaROP. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: de inzet van huisartsen bij rampen en crises; de voorbereiding daarop van de huisartsen (oefeningen); de communicatie tussen de crisiscoördinatoren van de huisartsen en de algemeen commandant geneeskundige zorg. Na het vaststellen van het HaROP en de samenwerkingsovereenkomst is 2012 gebruikt om een scholings- en oefenplan op te stellen voor huisartsen en crisisteams. In 2013 zullen diverse scholingen worden gegeven en oefeningen in de regio Twente worden gedaan om huisartsen/crisiscoördinatoren en crisisteams voor te bereiden op hun rol/functie bij een ramp of crisis. In november heeft een oefening alarmering plaatsgevonden van de crisisteams van de huisartsenorganisaties in Twente. De GHOR heeft diverse keren met verschillende scenario s gebeld naar de bereikbare dienst van de Centrale HuisartsenPost Almelo. De afspraak is dat deze bereikbare dienst voor de GHOR het eerste aanspreekpunt is namens de overige huisartsenposten en de LHV Huisartsenkring Twente. Afhankelijk van de plaats/omvang van de ramp belt de bereikbare dienst de leden van het crisisteam in de regio waar de ramp/crisis zich voordoet. Tijdens de oefening is de bereikbaarheid van de bereikbare dienst en de crisisteams getest alsook de werkinstructie alarmering crisisteams. De oefening is goed verlopen en naderhand geëvalueerd. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

29 Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) De Vereniging Huisartsenposten Nederland is de koepelorganisatie van de huisartsenposten in Nederland. De Huisartsenpost Hengelo is lid van de VHN. De directeur van de Huisartsenpost Hengelo is actief binnen de Vereniging Huisartsenposten Nederland. Zij is lid van de VHN werkgroep Informatiebeleid die 4 keer per jaar vergadert over ICT-gerelateerde onderwerpen. Zij is tevens door de VHN in 2012 afgevaardigd als lid van de gebruikersraad van VZVZ. De VZVZ maakt zich sterk voor veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen het Landelijk Schakel Punt - LSP). De VZVZ is eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP), ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) en met steun van de patiëntenfederatie NPCF. 29

30 h5 kwaliteit Binnen de Huisartsenpost Hengelo is de laatste jaren hard gewerkt aan het verder verfijnen, systematiseren en uitbouwen van het kwaliteitssysteem. De Huisartsenpost Hengelo monitort vanuit een intrinsieke motivatie voortdurend de kwaliteit en waar nodig worden verbeteringen aangebracht. Het kwaliteitssysteem is uit een aantal elementen opgebouwd. De Huisartsenpost Hengelo maakt gebruik van input uit verschillende bronnen zoals klachten van patiënten, VIM-meldingen en calamiteitenmeldingen. Verder zijn werkoverleggen, de kwaliteitscommissie en de algemene ledenvergadering ook belangrijke bronnen om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Een ander belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is de scholing van triagisten (in opleiding) en huisartsen. Een ontwikkeling die ook van invloed is op het kwaliteitssysteem is de toenemende druk van andere partijen. Zorgverzekeraars, Inspectie voor Gezondheidszorg en brancheorganisaties verwachten steeds meer van huisartsenposten. Dit hoeft niet per se als negatief te worden gezien en houdt onze organisatie scherp om kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg te kunnen blijven leveren. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

31 Kwaliteitsmanagementsysteem HAP-Online In 2011 is het digitaal kwaliteitsmanagementsysteem HAP-Online in gebruik genomen. Dit systeem ondersteunt in: het up-to-date houden van de NAW-gegevens van huisartsen en medewerkers; het up-to-date houden van procedures/richtlijnen en het eenvoudig en direct beschikbaar stellen van deze documenten; het melden van een VIM (Veilig Incident Melden); inschrijvingen van scholingen en vervolgens de registratie hiervan. Het jaar 2012 is gebruikt om het systeem verder te ontwikkelen en meer bekendheid onder de gebruikers te geven. Eind 2012 is het nieuwe roosterprogramma InterShift aan dit systeem gekoppeld. Door deze koppeling zijn onder andere alle gegevens van de huisartsen en medewerkers in beide systemen up-todate. Een andere positieve bijkomstigheid is dat er maar 1 keer hoeft te worden ingelogd om meerdere applicaties te kunnen gebruiken. Nederlandse Triage Standaard (NTS) Inmiddels is het gebruik van de NTS bij triagisten (in opleiding) ingeburgerd als onderdeel van de triage van de hulpvragen van patiënten. In 2012 is ruim 86% van alle hulpvragen volgens de NTS getrieerd. Bij ruim 6% van de hulpvragen is door de triagist (in opleiding) van de voorgestelde urgentie van de NTS afgeweken. In bijna 7% van de gevallen wijkt de triagist (in opleiding) af van de door de NTS voorgestelde vervolgfunctie. Dit laatste is vooral te verklaren doordat er nog geen afspraken zijn gemaakt door de Huisartsenpost Hengelo omtrent het overnemen van hulpvragen waar de NTS de vervolgfunctie SEH of crisisdienst psychiatrie voorstelt. Deze patiënten worden eerst gezien door de huisarts alvorens een eventuele verwijzing plaatsvindt. Kwaliteitscommissie Dit verslagjaar is de kwaliteitscommissie 5 keer bij elkaar geweest. Er is voor diverse onderwerpen aandacht geweest. Onder andere voor: pilot Carintreggeland maatschappelijk werk, Risico Inventarisatie & Evaluatie, scholing huisartsen, klachtenoverzicht, informatie voor huisartsopleiders m.b.t. procedure AIOS op de huisartsenpost, inhoud spoedkar/visiteauto, de Nederlandse Triage Standaard (NTS), procedure diabetes: roosterprogramma InterShift, HAP mobiel, camerasysteem op huisartsenpost / balie, procedure prikincidenten, het geven van feedback m.b.t. het functioneren van huisartsen op de huisartsenpost, procedure triage en authorisatie, procedure huiselijk geweld, procedure medicatie overdracht, procedure vermeend disfunctioneren huisartsen, deelname aan feedbackapplicatie Care Trace/Modatran, meldingen signaleren kindermishandeling, rapportage Inspectie signaleren kindermishandeling, ontwikkelingen LSP / opt-in, VIM meldingen, procedure alcohol, drugs en roken, procedure vernevelen van medicatie via mondmasker, het maken van een verwijsbericht. 31

32 h5 Richtlijn medicatieoverdracht in de keten Omdat in 2011 de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten van kracht is geworden, is in 2012 de richtlijn medicatieoverdracht in de keten door de Huisartsenpost Hengelo in concept opgesteld. De procedure is besproken met de 3 dienstapotheken in de regio Hengelo en HDT-Oost. Deze procedure beschrijft de handelswijze en verantwoordelijkheden van de eigen huisarts, de dienstdoende huisarts, de huisartsenpost en de dienstapotheek, waardoor de medicatieoverdracht en het actuele medicatieoverzicht zijn verankerd. Door de bijna 100% inzage in de medische dossiers bij de eigen huisartsen van de patiënten die contact opnemen met de Huisartsenpost Hengelo, hebben de dienstdoende huisartsen een goed overzicht van het actuele medicatiegebruik. Vanaf 2013 moet iedere patiënt expliciet vooraf bij zijn eigen huisarts toestemming geven om inzage in zijn dossier mogelijk te maken. Hierdoor zal er extra aandacht besteed moeten worden door de triagist (in opleiding) en dienstdoende huisarts om een actueel overzicht van het medicatiegebruik te verkrijgen. Klachten Klachten vormen een goede informatiebron voor verbetering. Klachten kunnen betrekking hebben op huisartsen, doktersassistenten of de huisartsenpost als organisatie. Er is bewust gekozen voor een externe klachtenfunctionaris, zodat de klacht zo onafhankelijk mogelijk benaderd kan worden. De externe klachtenfunctionaris, Jan Haijkens (oud huisarts en jurist), bemiddelt tussen klager en aangeklaagde (huisarts, triagist (in opleiding), huisartsenpost als organisatie). Bij het indienen van een klacht bespreekt de klachtenfunctionaris regelmatig de wensen en verwachtingen van de klager. Wanneer de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan deze gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie van de Huisartsenkring Twente. In 2012 jaar zijn er 7 klachten in behandeling genomen waarvan één rechtstreeks is ingediend bij de Klachtencommissie Huisartsenzorg Twente. Tevens zijn er 6 VIM meldingen behandeld, terwijl er in VIM meldingen waren. De VIM meldingen hebben onder andere betrekking op slechte overdracht van de meldkamer Ambulancedienst naar de triagist (in opleiding) van de huisartsenpost, verkeerd ingeschatte urgentie door triagist (in opleiding), niet functionerend ECG-apparaat. De bedoeling van het Veilig Incident Melden (VIM) is om te kijken naar de gehanteerde procedure en te zoeken naar verbeterpunten. jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2012

33 Het incident of bijna incident of een betrokken persoon worden als zodanig niet beoordeeld. Er zijn met het NHG afspraken gemaakt om in 2013 een 2-tal cursussen betreffende VIM te gaan verzorgen. Opvallend is dat er relatief weinig klachten zijn over het meest kwetsbare onderdeel van het primaire proces op de huisartsenpost: de telefonische triage. Medische inschattingsfouten komen het vaakst voor. Dat is begrijpelijk gezien het feit dat huisartsgeneeskundige beslissingen vaak gebaseerd zijn op inschattingen. Schematisch kunnen de klachten als volgt worden gerubriceerd: Organisatie: 2 Triage triagisten (in opleiding): 2 Bejegening arts: 1 Diagnose arts: 1 Behandeling arts: 1 In het algemeen toonden de klagers zich tevreden over de bemiddeling van hun klacht. De ingediende klacht bij de Klachtencommissie is ongegrond verklaard. In het jaarlijks overleg met de kwaliteitscommissie en met de triagisten (in opleiding) zijn alle klachten en verbeterpunten geëvalueerd. 33

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. Een jaar waarin er veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.),

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost voorwoord In het afgelopen jaar is er binnen Huisartsendienst Twente-Oost weer veel werk verzet, zowel door de huisartsen en triagisten (i.o.) in de directe

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is het bestuur en de directie van de Huisartsenpost Hengelo een genoegen om u het jaarverslag van 2014 aan te bieden. Het jaarverslag geeft een goed

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost voorwoord Ook het afgelopen jaar was de Raad van Commissarissen weer actief betrokken bij de voorbereidingen en besluitvormingen binnen HDT-Oost. De RvC heeft

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Voorwoord Tijdens het opmaken van dit jaarverslag zijn de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 in volle

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / 2 jaarverslag 2009 Huisartsenpost Hengelo /Werkoverleg

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2008 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Sinds 5 jaar werk ik als doktersassistent op de Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Als assistent ben je verantwoordelijk voor

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING H. ter Horst, Huisarts Koningsweg 8b 7672 GD Vriezenveen Tel. 0546-565858 Fax. 0546-567054 PROTOCOL KLACHTBEHANDELING Doel behandeling van klachten het behoud van een werkzame behandelrelatie met de patiënt

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015

Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015 Werken aan Samenwerking Jaarverslag Huisartsenpost Hengelo 2015 Voorwoord 2015 was een bewogen jaar waarin veel veranderingen hun beslag hebben gekregen. In dit jaarverslag kunt u lezen welke thema s ons

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten SAMENVATTING Het project betreft het verbeteren van de aanvraagroute, uitvoering en planning van tilt-tafeltesten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost RG ALMELO Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost RG ALMELO Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost 10 7609RG ALMELO Registratienummer 837468863 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 22-05-2015 Type

Nadere informatie

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering Leren doe je niet in je eentje Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Afdeling Deskundigheidsbevordering Coöperatie Cohesie U.A. Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Leren doe je niet in je eentje Inhoud:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener Jaarverslag klachtenfunctionarissen en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuw klachtregistratiesysteem... 3 Verdeling naar complexiteit... 3 Facilitaire

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie