Dienstdoen op de post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstdoen op de post"

Transcriptie

1 Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen. Het verschil tussen diagnostisch en therapeutisch huisartsgeneeskundig handelen tijdens kantooruren en tijdens het dienstdoen. Het natuurlijk beloop, de epidemiologie en de risico s van klachten en ziekten die tijdens het dienstdoen worden gezien. Ziekten en aandoeningen die directe zorg nodig hebben. De taken en bevoegdheden van het ondersteunend personeel dat bij de organisatievormen van diensten betrokken is. De juridische consequenties van het werken in een organisatievorm van dienst. Vaardigheden De aios is in staat om: tijdens het dienstdoen binnen de grenzen van de huisartsgeneeskundige zorg adequaat te handelen; de hulpverlening tijdens het dienstdoen aan te laten sluiten bij de zorg tijdens de reguliere werktijd; zorg te dragen voor overdracht van relevante gegevens aan de eigen huisarts van de patiënt; te handelen volgens de in de organisatievormen van diensten geldende protocollen; Bij de diagnostiek en behandeling van patiënten die tijdens het dienstdoen gezien worden rekening te houden met het natuurlijk beloop, de epidemiologie en de risico s van de gepresenteerde klachten en ziekten; de relatie met de patiënt, van wie de somatische en/of psychosociale achtergrond onbekend is, zo te hanteren dat deze een functionele hulpverlening bevordert; taken aan het ondersteunend personeel te delegeren en planmatig met hen samen te werken. Visitearts Kennis De aios is in staat om het volgende te benoemen: Het verschil in taken, werkterrein en deskundigheid van hulpverleners uit andere echelons die betrokken zijn bij de zorg buiten kantooruren. Vaardigheden De aios is in staat om: het diagnostisch en therapeutisch proces zelfstandig uit te voeren en op indicatie gebruik te maken van de beschikbare expertise en mogelijkheden van hulpverleners uit andere echelons die betrokken zijn bij de zorg buiten kantooruren; adequate hulp te verlenen bij ziekten en aandoeningen die directe zorg nodig hebben; goed om te gaan met een hoge frequentie van spoedeisende situaties; de juiste prioriteiten te stellen in spoedeisende situaties;

2 buiten de grenzen van het huisartsgeneeskundig handelen tijdens het dienstdoen samen te werken met andere hulpverleners; een goede werkrelatie met hulpverleners uit andere echelons te onderhouden met oog voor en verschillen in taken, werkterrein en deskundigheid te accepteren. Telefoonarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: De grenzen van het huisartsgeneeskundig handelen tijdens het dienstdoen. Welke huisartsgeneeskundige zorg tijdens het dienstdoen wel en niet tot zijn taak behoren. De belangrijkste vormen van wederzijdse beïnvloeding tussen patiënt en huisarts die specifiek zijn voor telefonische communicatie. De verschillen bij het werken binnen de verschillende organisatievormen van diensten. De juridische consequenties van het superviseren en autoriseren van het bij de organisatievormen van diensten betrokken ondersteunend personeel. Vaardigheden De aios is in staat om: de kennis van de belangrijkste vormen van wederzijdse beïnvloeding tussen patiënt en huisarts, die specifiek zijn voor telefonische communicatie, toe te passen in de hulpverlening; adequaat te reageren op vragen om huisartsgeneeskundige hulp tijdens het dienstdoen, zowel bij de beoordeling van de hulpvraag (triage) als bij het afhandelen van de hulpvraag (tijdens telefonisch contact, consulten of visites); goed om te gaan met situaties waarin telefonische communicatie bemoeilijkt is (taalproblemen, panieksituaties, patiënten die hun verzoek om hulp op agressieve wijze presenteren); op een professionele manier om te gaan met een conflict met een patiënt; gevoelens van onzekerheid en onmacht te onderkennen, te analyseren en actie te ondernemen om dit te verminderen of te laten verdwijnen; het ondersteunend personeel, dat betrokken is bij de organisatievormen van diensten, aan te sturen, te superviseren en de door hen verrichte taken te autoriseren. Zelfstandigheid Tijdens het leerproces doorloopt de aios een drietal fasen van zelfstandigheid: Fase 1: Weinig zelfstandig Fase 2: Bijna zelfstandig Fase 3: Geheel zelfstandig De aios moet in toenemende mate zelfstandig lerend werken om de eindtermen voor de drie taakgebieden op de huisartsenpost te bereiken. Deze zelfstandigheid van de aios heeft zowel betrekking op het werk dat hij doet als op de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Belangrijke aandachtspunten zijn de verantwoordelijkheden van de diverse partijen die bij de opleiding betrokken zijn, noodzakelijke voorzieningen en gegevens wat betreft werktijden en het minimaal aantal te verrichten diensten. De opleider past zijn begeleiding aan bij de fase van zelfstandigheid van de aios. We onderscheiden drie soorten begeleiding:

3 1. Modelling: de aios is weinig zelfstandig (fase 1), de opleider is referentiemodel. 2. Coaching: de aios kan onder toezicht bijna zelfstandig optreden (fase 2), de opleider is coach. 2. Fading: de aios kan geheel zelfstandig werken (fase 3), de opleider blijft op de achtergrond. In fase 1 en fase 2 is de opleider dicht bij de aios aanwezig. In fase 3 wordt de afstand tussen aios en opleider geleidelijk steeds groter, maar ook in deze laatste fase blijft de opleider te allen tijde voor de aios bereikbaar en beschikbaar. Er is geen strikte scheiding tussen de drie fasen van zelfstandigheid is aan te brengen en de fasen gaan geleidelijk in elkaar over. Bovendien moet er in de praktijk rekening mee worden gehouden dat de fases van zelfstandigheid van de aios en de rol van de opleider niet altijd parallel lopen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de aios onzeker is en op de opleider blijft terugvallen, of als de opleider onzeker is en de aios niet durft los te laten. Verantwoordelijkheid Tijdens het dienstdoen op de post heeft de aios verantwoordelijkheid ten aanzien van de patiëntenzorg en ten aanzien van de opleiding. Binnen het leerproces dat zich tijdens de dienst afspeelt hebben alle partijen, die op de huisartsenpost bij de opleiding van de aios betrokken zijn, ieder een eigen specifieke verantwoordelijkheid. Opleiders en aios vallen onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De opleider draagt de professionele verantwoordelijkheid ex WGBO voor de inhoud van de zorg door de aios (kaderbesluit CHVG). De huisartsenposten vallen echter onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De Kwaliteitswet stelt slechts globale eisen aan de zorg. De eigen verantwoordelijkheid van de zorginstelling voor kwalitatief goede zorg is het uitgangspunt. De individuele zorginstelling (of koepelorganisatie) moet de algemene eisen die de wet stelt zelf nader uitwerken en invullen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Kwaliteitswet. Omdat de Kwaliteitswet de eerste verantwoordelijkheid voor het leveren van verantwoorde zorg bij de zorginstelling zelf legt, ligt het accent bij het toezicht vooral op de manier waarop een instelling de eigen kwaliteit bewaakt, beheerst en verbetert. De overheid blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening in Nederland. Als een beroepsbeoefenaar in een instelling in de reguliere zorg niet voldoet aan de in de Wet BIG gestelde eisen, verleent de instelling geen verantwoorde zorg. Hieronder worden de verantwoordelijkheden per betrokken partij besproken. De aios De aios is zelfstandig bevoegd om patiëntenzorg te leveren, verantwoordelijk voor zijn eigen medisch handelen en onderworpen aan het Wettelijk tuchtrecht. Bij eventuele klachten valt de aios onder de klachtenregeling van de opleider. Hoewel de aios wettelijk bevoegd is alle handelingen zelfstandig te verrichten beschikt hij niet in alle gevallen over de benodigde bekwaamheid. De aios dient te allen tijde zelf te beoordelen of hij bekwaam is om de gevraagde opdracht uit te voeren. Als hij zich niet bekwaam acht, meldt hij dat bij de geringste twijfel aan de opleider. De opleider dient zich dan in de situatie te verdiepen en te besluiten of hij afgaat op de informatie van de aios of dat hij de patiënt eerst zelf wil zien. Vervolgens geeft hij, afhankelijk van de situatie, de aios een advies of hij besluit om de verantwoordelijkheid over te nemen. Als de opleider op dat moment niet lijfelijk aanwezig is, kan dit overleg ook telefonisch plaatsvinden. De eigen verantwoordelijkheid kan ertoe leiden dat in zeer urgente situaties, waarin geen tijd is om zelf de patiënt te beoordelen, de aios of de opleider besluit om de patiënt direct door te sturen naar de Spoedeisende Eerste Hulp van het ziekenhuis.

4 Ten aanzien van de opleiding: De aios heeft de taak om zijn kennis en vaardigheden te vergroten. Hij is mede verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Samen met de opleider stelt hij zijn individuele opleidingsprogramma op. Daarin wordt aangegeven in welke fase van zelfstandigheid hij zich bevindt en op welke wijze hij de volgende fase zal bereiken. Hij geeft hierin ook aan op welke wijze hij de eindtermen in de drie taakgebieden wil bereiken. Daarnaast houdt hij in het ontwikkelingsdossier bij welke resultaten hij behaalt bij toetsen en beoordeling. De opleider De opleider is verantwoordelijk voor de patiënten met wie hij een behandelrelatie aangaat, ook als hij deze huisartsgeneeskundige zorg tijdens het dienstdoen (onder zijn begeleiding) overdraagt aan een aios. De opleider is dus eindverantwoordelijk voor de door de aios geleverde patiëntenzorg. Echter, als de aios een individuele fout maakt, is de opleider in tuchtrechtelijke zin niet verantwoordelijk, mits: de opleider er zeker van is dat de kwaliteit van de organisatie op de huisartsenpost zodanig is dat de aios in staat is om adequate patiëntenzorg te leveren (zoals het opstellen van protocollen en werkwijzen, de aanwezigheid van voldoende ondersteunend personeel en het afstemmen van de opdrachten op de werkdruk in relatie tot de personele bezetting); de opleider heeft gezorgd voor een adequate begeleiding van de aios, te weten: de opleider moet zich er steeds van vergewissen of de zorg voor een patiënt aan de aios gedelegeerd kan worden: is de aios bekwaam op dit gebied? de opleider moet achteraf beoordelen of de door de aios geleverde patiëntenzorg adequaat is geweest; de opleider moet zich ervan vergewissen dat de aios in staat is om goed in te schatten wanneer hij de opleider moet consulteren; de opleider is te allen tijde voor de aios bereikbaar en beschikbaar voor consultatie en overleg; de opleider dient desgevraagd de situatie ter plekke te komen beoordelen. Ten aanzien van de opleiding: De opleider deelt de verantwoordelijkheid voor de opleiding van de aios op de post met de aios, het opleidingsinstituut, de huisartsenpost en de SBOH. De opleider: werkt de aios in op de huisartsenpost; is ervoor verantwoordelijk dat de aios begeleid wordt bij het stapsgewijs groeien naar zelfstandig werken in de diverse taakgebieden; is - samen met de aios - verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een individueel opleidingsprogramma. De opleider voert leergesprekken en nabesprekingen over de casuïstiek uit de diensten die de aios selecteert; zorgt - samen met het opleidingsinstituut - voor een systematische beoordeling van de aios en controle op zijn functioneren; bewaakt de werkbelasting van de aios, zodat leren steeds mogelijk blijft. Dit geldt zowel voor overbelasting als voor onderbelasting. Ook zorgt de opleider ervoor dat de problematiek van de zorgvraag in afstemming is met de fase van de opleiding waarin de aios zich bevindt; is te allen tijde bereikbaar en beschikbaar voor consultatie door de aios. Ook is de opleider bij eventuele vragen of problemen met betrekking tot het functioneren van de aios aanspreekpunt voor andere huisartsen en hulpverleners.

5 Het opleidingsinstituut Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de volgende aspecten van de opleiding van de aios op de huisartsenpost: Een voldoende aanbod van diensten, dit in samenwerking met de opleider. Organisatie van een introductiecursus, dit in samenwerking met de post. Cursorisch onderwijs. Toetsing en beoordeling van de aios. Scholing van (ANW-)opleiders. Aanstelling van een opleidingscoördinator, in overeenstemming met de post. De Huisartsenpost Een huisartsenpost is in het kader van de Kwaliteitswet verplicht erop toe te zien dat de op de huisartsenpost werkzame personen verantwoorde zorg leveren Dat geldt dus ook voor aios. Daarom moet de huisartsenpost na gaan of: de aios de introductiecursus heeft gevolgd; er werkafspraken zijn waarin opleider en aios hebben vastgelegd hoe zij onderling hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de patiëntenzorg hebben geregeld; er een kopie van een geldige bekwaamheidsverklaring aanwezig is. Als de huisartsenpost van oordeel is dat een aios of opleider niet aan de eisen voldoet, kan de post besluiten om de inzet van een aios op te schorten of te staken. Ten aanzien van de opleiding: De huisartsenpost heeft een faciliterende taak om de aios te laten groeien tot zelfstandig functioneren. Daarnaast is de post met het opleidingsinstituut mede verantwoordelijk voor het organiseren van een introductiecursus voor aios. Ook biedt de huisartsenpost aan de opleidingscoördinator de gelegenheid om zijn taken uit te voeren. De opleidingscoördinator De opleidingscoördinator fungeert als een trait d union tussen de partijen die bij de opleiding van de aios op de post betrokken zijn. Dit zijn de verantwoordelijkheden van de opleidingscoördinator: De opleidingscoördinator heeft geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de patiëntenzorg. Ten aanzien van de opleiding: Het coördineren van de inhoud van de opleiding (onderwijs). Het coördineren van logistieke aspecten van de opleiding (introductiecursus, randvoorwaarden, beheer bekwaamheidsverklaringen, beheer waarnemerslijst). Het afstemmen van het beleid m.b.t. opleiding tussen huisartseninstituut en huisartsenpost. Aanspreekpunt voor opleiders, aios, huisartsenpost, opleidingsinstituut, SBOH en HVRC.

6 De SBOH De verantwoordelijkheid van de SBOH ten aanzien van de huisartsenpost en de aios is vastgelegd in een mantelovereenkomst die de SBOH heeft gesloten met de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). Delegeren van verantwoordelijkheden Er kunnen zich situaties voordoen waarin de opleider de begeleiding van de aios met betrekking tot de dienst tijdelijk moet overdragen aan een andere dienstdoende huisarts, hier verder aangeduid als de waarnemer. Deze overdracht wordt met een schriftelijke verklaring vastgelegd. Een opleider kan de verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg die door de aios verricht is alleen delegeren aan een andere huisarts als voldaan is aan de volgende voorwaarden: De waarnemer heeft ten minste 20 diensten verricht op de betreffende huisartsenpost. De waarnemer is bij voorkeur een huisartsopleider. Als de waarnemer niet erkend is als huisartsopleider, gelden de volgende aanvullende voorwaarden: Minimaal 5 jaar praktijkervaring (ten minste 0,5 fte). Aantoonbare affiniteit met opleiden. De aios is - naar het oordeel van de opleider - goed in staat om in te schatten wanneer hij de opleider moet consulteren. Bij de overdracht is vermeld in welke mate de aios bekwaam is om zelfstandig op de huisartsenpost te functioneren. De aios stemt in met de beoogde waarnemer. Ten aanzien van het delegeren van verantwoordelijkheden gelden de volgende regels: De waarnemer dient te allen tijde zelf op de post aanwezig te zijn, ook als de aios in principe in staat is om zelfstandig dienst te doen. Het delegeren van de verantwoordelijkheid voor de opleiding van de aios aan een andere huisarts kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden. De noodzaak om de volledige opleidingsverantwoordelijkheid aan de waarnemer te delegeren is echter zelden aanwezig. Meestal is het voldoende om alleen het bieden van de mogelijkheid tot consultatie, het geven van feedback en de nabespreking van de betreffende dienst te delegeren. De overige opleidingsaspecten blijven onder de verantwoordelijkheid van de eigen opleider vallen. Zo kan de casuïstiek die de aios tijdens de dienst heeft gezien ook in een later stadium met de vaste opleider worden nabesproken. Een opleider kan zijn opleidingsverantwoordelijkheid ten aanzien van het deelnemen aan diensten van een aios alleen delegeren aan de waarnemer als er goede werk- en leerafspraken zijn gemaakt tussen de aios, de opleider en de waarnemer. Als een opleider niet in een van de taakgebieden werkzaam is op de post, bijvoorbeeld als telefoonarts, moet dat deel van de opleiding gedelegeerd worden aan de waarnemer die dat deel van de opleiding wel aan de aios kan bieden. Het kan voorkomen dat een aios niet het minimaal benodigd aantal diensten behaalt. In eerste instantie dient de aios samen met de opleider en het opleidingsinstituut te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om het ontbrekende aantal diensten alsnog te doen. Als dat niet lukt, kan overwogen worden om de aios deze diensten als een cluster te laten inhalen. Een clustering van diensten is een periode in de opleiding tot huisarts, waarin de aios gedurende enkele weken van zijn opleiding dienst doet op de huisartsenpost. In die periode is de aios niet werkzaam in de huisartspraktijk van de opleider. De opleidingsverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid t.a.v. patiëntenzorg wordt dan gedelegeerd aan een ervaren huisarts.

7 Een clustering van diensten kan ook ingezet worden als een aios aan het einde van de opleiding (door zichzelf of door het instituut) onvoldoende bekwaam wordt geacht om zelfstandig dienst te doen. In de toekomst kunnen ook huisartsen die geen erkenning als opleider hebben, een opleidingstraject volgen om door de HVRC als ANW-opleider op een huisartsenpost erkend te worden. Hiermee kunnen zij ook m.b.t. de opleiding als waarnemer op de huisartsenpost fungeren. Op de huisartsenpost is een lijst aanwezig van huisartsen die gekwalificeerd zijn om als waarnemer voor de opleider van een aios op te treden. Deze lijst wordt opgesteld en bijgehouden door de opleidingscoördinator in overleg met de leiding van de huisartsenpost. Het is een van de taken van de opleidingscoördinator om het delegeren van verantwoordelijkheden in goede banen te leiden.

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN herziene versie, oktober 2011 E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts Oktober 2009 Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Colofon Vormgeving en opmaak: Radstake Taal

Nadere informatie

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost.

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Mei 2010 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Vraagstelling 4 Doelstelling

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN Herziene versie, augustus 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Schematisch overzicht Leidraad Diensten 4 1. Rollen op de huisartsenpost

Nadere informatie

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut UMCG en akkoord bevonden

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2 TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING Jaar 1 Versie 2 Utrecht, januari 2006 Competentieprofiel van de 1 e -jaars aios per taakgebied 1 Taakgebied vakinhoudelijk handelen 1 Het vakinhoudelijk handelen

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden

Huisartsopleiding Leiden Zelfstandige periode in de opleidingspraktijk Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G. GRIJPINK MAART 2016 Documentbeheer Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids

Nadere informatie

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Voorwoord Voor u ligt de Instructie arts werkzaam in de zorg voor mensen

Nadere informatie

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Opleiding op de post December 2013 Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Inhoud: Inleiding 3 Resultaten 5 - Verankering Leidraad Diensten 5 - Realisering

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE De opleidings- en erkenningseisen voor het specialisme ouderengeneeskunde zijn vastgelegd in het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit)

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Leerwerkplan formats

Leerwerkplan formats Leerwerkplan formats Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600 2300 RC

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT AIOS op de EVALUATIE PROJECT Huisartsenpost Utrecht, 31 december 2011 Yvonne Guldemond-Hecker, hoofd Projectbureau (Huisartsopleiding Nederland) Annette van der Laan, projectcoördinator (SBOH) Inhoud Lijst

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Grenzen aan verantwoordelijkheid Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Waar ga ik het over hebben? Wat is de juridische context? Wat betekent dit voor Zelfstandige

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST GESPREKS-EN AANDACHTSPUNTEN VOOR HUISARTSOPLEIDER EN AIOS

MODEL CHECKLIST GESPREKS-EN AANDACHTSPUNTEN VOOR HUISARTSOPLEIDER EN AIOS MODEL CHECKLIST GESPREKS-EN AANDACHTSPUNTEN VOOR HUISARTSOPLEIDER EN AIOS MAART 2007 Te gebruiken bij kennismakings- en/of matchingsgesprekken en bij het maken van afspraken kennismakingsgesprek arbo aspecten

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~. ~~ ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN Part De Stichting Huisartsopleiding Nederland, vertegwoordiger van de universitaire opleidingsinstitut,

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 2. Versie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 2. Versie TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING Jaar 2 Versie 1.2 20050513 3.2 Competentieprofiel van de 2e-jaars aios per taakgebied 1 Taakgebied vakinhoudelijk handelen 1 Het vakinhoudelijk handelen van de

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Korte Episode Zorg Colofon Expertgroep Korte Episode Zorg Prof. Dr. Patrick Bindels (voorzitter), hoogleraar huisartsgeneeskunde Drs. Marjolein

Nadere informatie

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012 OPLEIDINGSPLAN Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 0 Inhoudsopgave. Inleiding.... Begrippenlijst.... Onderwijskundige uitgangspunten.... Onderwijskundige visie.... Opleider, stageopleider en praktijk....

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING JANUARI 2017 2 WOORD VOORAF In 2006 is de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot medisch specialist werkzaam in ziekenhuizen tot

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Doktersassistent. Werkversie 0.1. 1/6 Doktersassistent v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Doktersassistent. Werkversie 0.1. 1/6 Doktersassistent v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Doktersassistent Werkversie 0.1 1/6 Doktersassistent v0.1 Inhoud 1 Doktersassistent... 3 1.1 Anatomie/ fysiologie en pathologie inclusief medische terminologie...

Nadere informatie

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS)

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS) Instituutsreglement huisartsopleiding, versie 13 juni 2013 met aanpassing op 2 februari 2015 van vrijstellingen (B.11) en op 13 oktober 2015 van verplichtingen aios(b.14)en deeltijdopleiding (B8) De opleidings-

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 18 Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG, ingangsdatum Vastgesteld door de RGS d.d. 28 december 2015 Pagina 3 van 18 Voorwoord De opleidings-

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V.

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid BIG - Commissie Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Alle professionals die beroepsmatig werken

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde LUMC 5 augustus 2016 HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE De probleeminventarisatie is een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, emotioneel welbevinden,

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER MAART 2016 DOCUMENTBEHEER CONCEPT Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG!

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG! STANDPUNT Praktijkleren JGZ 0-18 (voorheen: Praktijkleren andere leeftijdsgroep) in het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG AJN Jeugdartsen Nederland Praktijkleren JGZ 0-18 Versie: Juli 2016

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst HUISARTS, VERPLEEGHUISARTS EN ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek

Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek President Kennedylaan 32 2403 DP Alphen aan den Rijn KvK Nummer: 59443871 AGB Code 22-220670 Auteur(s) Functie(s) Muge Herrewegh en Harold Herrewegh Geneesheer-directeur

Nadere informatie

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking Versie augustus 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Definitief Datum: 27 mei 2009 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd

Nadere informatie

Van Klacht naar Probleem

Van Klacht naar Probleem Thema Ma.1.B / Meeloopdag HAG Van Klacht naar Probleem a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde VOORWOORD De ouderenzorg is volop in beweging. Zorgorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het beoordelingskader: Het beoordelingskader is een werkdocument voor opleidingscommissies om zo op

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitgegeven door de vakgroep PA- huisartsgeneeskunde November 2013 pagina 1 van 8 Uitwerking Handreiking Implementatie

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist Deze Modelinstructie is een evenwichtig document waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist zorgvuldig staan omschreven. Modelinstructie

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Handicapgerelateerde medische zorg in het derde jaar van de AVG-opleiding

Handicapgerelateerde medische zorg in het derde jaar van de AVG-opleiding medische zorg in het derde jaar van de AVG-opleiding Verdere ontwikkeling van de invulling van handicapgerelateerde zorg en de benodigde competenties hiervoor Inleiding Door de verschuiving in de zorg

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013 . Toezicht op ICT in de Zorg 5 juni 2013 WAAROVER GAAT HET VANDAAG? http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/videos/jan_klein_veiligheid_in_de_zorg/ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige

Nadere informatie

Coassistentopleider huisartsgeneeskunde

Coassistentopleider huisartsgeneeskunde Coassistentopleider huisartsgeneeskunde Om alle geneeskundestudenten goed op te kunnen leiden zijn er ervaren en enthousiaste opleiders nodig. Het opleiderschap biedt de mogelijkheid om uw visie op het

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Ed van Leeuwen, manager bedrijfsvoering Jeroen Zoeteman, manager behandelzaken Schandalen in de pers 3 April 2003 Opdracht aan de GGz

Nadere informatie