jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost"

Transcriptie

1 jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost

2 INHOUDSOPGAVE 2

3 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water. Behalve voor Huisartsendienst Twente Oost werk ik ook in de huisartsenpraktijk van dr. Beissel in Oldenzaal. Die combinatie bevalt me heel goed. 1 Patiënten Kwetsbare patiëntengroepen 9 Kinderen Patiënten die palliatieve zorg behoeven Acutezorgpost Oldenzaal 10 Patiënttevredenheidsonderzoek 11 3

4 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost Huisartsen Belangrijke structuurverandering 14 Scholingen 15 ADEPD-project AIOS op de huisartsenpost 16 Feedbackapplicatie Ondersteuning bij facturatie DBC (diagnosebehandelcombinaties) 17 3 Medewerkers In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim 20 Werkoverleg Nederlandse Triage Standaard ( NTS) Coördinerend assistent 21 Scholing Werkkostenregeling Kwaliteitsmanagementsysteem 4 Samenwerking met andere ketenpartners/zorgverleners Medisch Spectrum Twente 25 Ambulance Oost 26 Thuiszorgorganisaties Huisartsenpost Hengelo Dienstapotheken Stichting Acute Zorgmobiel Twente 27 FHO Regionaal overleg Acute Zorg (ROAZ) Menzis Zorgverzekeraar 28 Vereniging Huisartsenposten Nederland 5 Kwaliteit Triage blijft belangrijk aandachtspunt 32 Klachten en MIP-meldingen Kwaliteitscommissie Calamiteitenregeling 33 Responstijden van de verschillende verrichtingen naar urgentiecodes Inleiding Responstijden zelfstandige adviezen doktersassistenten Responstijden consulten en telefonische consulten Acutezorgpost Oldenzaal 34 Responstijden consulten en telefonische consulten Huisartsenpost Enschede 35 Afhandelingstijden visites 6 HDT-Oost in maat en getal Groei verrichtingen ten opzichte van Totale verrichtingen over het jaar Binnenlopers 40 ICPC coderingen Leeftijdscategorieën hulpvragen 42 Prestaties met betrekking tot telefonische bereikbaarheid 43 Wacht- en gesprekstijden van de alarmlijn Gemiddelde wachttijd en gespreksduur van de Huisartsenpost Enschede Gemiddelde wachttijd en gespreksduur van de Acutezorgpost Oldenzaal 45 7 ICT Nieuw call managementsysteem 47 UZI-pas gebruik 48 Applicatiebeheerder HDT-Oost aangesloten op het Landelijk Schakelpunt Back-up systeem ten behoeve van uitval telefonie 4

5 Voorwoord Het is mij een groot genoegen om voor de eerste keer een voorwoord voor het jaarverslag van 2010 te schrijven is het eerste jaar geweest waarin de Raad van Commissarissen van HDT-Oost volledig heeft gefunctioneerd. HDT-Oost is een organisatie van en voor huisartsen en met oog voor het persoonlijke aspect dat eraan gebonden is, valt direct op hoe professioneel de organisatie wordt gerund door Jacqueline Noltes en haar medewerkers. Er gebeurt veel in de organisatie; er komen veel veranderingen op de organisatie af. De wijze waarop met de diverse problemen wordt omgegaan, geeft wat dat betreft vertrouwen voor de toekomst. De huisarts staat in de schijnwerper van onze maatschappij, wat uiteraard wel eens lastig is, maar tegelijkertijd aangeeft hoe belangrijk de huisarts is voor de patiënt. Het werkterrein van HDT-Oost, avond-, nacht- en weekenddiensten, is geen gemakkelijk werkterrein, waar ook in de toekomst heel veel aan georganiseerd moet worden. De transparantie naar onze maatschappij is wat dat betreft glashelder. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat directie en medewerkers ook voor het komende jaar weer op een uitstekende wijze de belangen van de Twentse huisartsen zullen behartigen. Mr. S.S. Rijpma Voorzitter van de Raad van Commissarissen 5

6 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 De betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers en huisartsen is groot. Ieder jaar vindt er een verdere professionalisering plaats op allerlei gebieden. Ik ben er trots op dat ik aan deze organisatie leiding mag geven. Jacqueline Noltes, algemeen directeur 6

7 Inleiding Terugkijkend op 2010 is het verbazingwekkend hoe snel het jaar voorbij is gegaan. Er hebben zich veel veranderingen voorgedaan in de organisatie. In 2009 heeft de Algemene Ledenvergadering van Huisartsendienst Twente-Oost al besloten om de bestuurlijke vernieuwing door te gaan voeren. Dit betekent dat vanaf 2010 er geen huisartsenbestuur meer aanwezig is. De inbreng van de huisartsen is inmiddels verankerd in de Ledenraad. Iedere huisartsengroep heeft in de Ledenraad een vertegenwoordiger. Ook is in 2010 de Raad van Commissarissen van start gegaan. Met veel enthousiasme hebben de leden hun toezichthoudende taken opgepakt. Ieder Raad van Commissaris lid heeft een of meerdere diensten op een van de huisartsenposten meegelopen om aan den lijve te ondervinden hoe er binnen HDT-Oost spoedeisende huisartsenzorg wordt geleverd. Door al deze bestuurlijke veranderingen werd het noodzakelijk ook de missie en koers duidelijker naar voren te brengen. Daarom is na raadpleging van de Ledenraad, de medewerkers en de Raad van Commissarissen eind 2010 een strategisch beleidsplan vastgesteld waarin de beleidsdoelstellingen en hieruit voortkomende speerpunten/activiteiten zijn beschreven. Eind 2010 heeft de ALV een medisch directeur, Ate Jeeninga, benoemd die met mij de uitdaging wil aangaan om samen met huisartsen, triage-assistenten en medewerkers van het managementbureau de kwaliteit van de zorg nog beter te maken. Niet alleen zijn er bestuurlijk grote wijzigingen doorgevoerd, maar ook heeft zich een grote verandering binnen de ICT voorgedaan. Wij zijn overgegaan van het call managementsysteem Adastra naar ProtopicsHAP. De overgang is heel soepel verlopen mede dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen en enthousiaste medewerkers en huisartsen. Op 1 maart is de samenwerking van de Huisartsenpost Oldenzaal met de Spoedeisende Hulp van Medisch Spectrum Twente echt van start gegaan. Vanaf die datum is er buiten kantooruren in de regio Oldenzaal nog maar 1 toegang voor patiënten met een spoedeisende hulpvraag, namelijk de Acutezorgpost (AZP). De huisartsen, triage-assistenten en AZP-verpleegkundigen hebben door hun positieve instelling een goede modus gevonden om met elkaar samen te werken, ondanks de cultuurverschillen die er zijn tussen de eerstelijns zorg en het ziekenhuis. Door de vorming van de AZP is de regio Oldenzaal voor de lange termijn gegarandeerd van opvang van patiënten met een spoedeisende hulpvraag dichtbij huis. Verder werden wij ook betrokken door MST in het meedenken over de invulling van de verwachte nieuwbouw op de locatie Enschede. Hoewel we voor ons gevoel nog maar net met de Huisartsenpost Enschede op de nieuwe locatie zitten, is de planvorming voor een nieuwe huisartsenpost in de nieuwbouw van MST al weer in volle gang. Kortom HDT-Oost is een organisatie die nog steeds volop in ontwikkeling is. Door de grote betrokkenheid van huisartsen en medewerkers zie ik de toekomst van HDT-Oost met al haar ontwikkelingen vol vertrouwen tegemoet. Jacqueline Noltes-Beverdam, algemeen directeur 7

8 Moeder van Eltjo: Fijn dat Eltjo terecht kon op de huisartsenpost, hij had hoge koorts, was wat benauwd en klaagde over zijn oren. Ik was daar heel erg ongerust over. Gelukkig was het binnen een paar dagen weer over. 1 PATIëNTEN 8

9 Zonder patiënten zou HDT-Oost geen bestaansrecht hebben. Echter de capaciteit om zorg te leveren, is ook gebaseerd op het leveren van spoedeisende huisartsenzorg. HDT-Oost kan en wil geen vervanger zijn van de basiszorg die overdag ook door de huisartsenpraktijken geleverd kan worden, terwijl patiënten begrijpelijkerwijs het liefst zorg krijgen op de tijdstippen die hen zelf het beste uitkomt. De verwachtingen/eisen van patiënten kunnen spanning opleveren met de visie van HDT-Oost om alleen zorg te leveren aan patiënten met een spoedeisende hulpvraag die niet tot de volgende werkdag kan wachten. 9

10 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 Kwetsbare patiëntengroepen In 2010 heeft HDT-Oost veel aandacht besteed aan twee kwetsbare patiëntengroepen, namelijk kinderen en patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Kinderen Een landelijke schatting is dat 10% van alle verwondingen bij kinderen jonger dan vijf jaar die worden gezien op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis wordt veroorzaakt door kindermishandeling. Vooralsnog wordt aangenomen dat SEH en huisartsenpost op dit punt vergelijkbaar zijn. De dienstdoende arts op de huisartsenpost heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat de arts bij een vermoeden van kindermishandeling dit vermoeden moet onderzoeken en bij een reële kans op schade voor het kind, het kind hiervoor moet behoeden. Extra redenen om op de huisartsenposten alert te zijn, zijn: op de huisartsenpost worden verhoudingsgewijs meer kinderen gezien dan in de dagpraktijk; de huisartsenpost biedt ouders de mogelijkheden om betrekkelijk anoniem te shoppen, dat wil zeggen hun eigen huisarts te ontwijken. Dit kan een signaal zijn van kindermishandeling; de huisarts die op de huisartsenpost een kind ziet, heeft een minder directe band met het gezin en is daardoor wellicht in een betere positie om een gesprek met de ouders over het vermoeden van kindermishandeling te beginnen. In 2010 heeft HDT-Oost samen met de aandachtsfunctionaris van de kinderartsen binnen MST en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) overleg gevoerd over de werkwijze binnen de keten als de dienstdoende huisarts een vermoeden heeft dat er kindermishandeling in het spel is. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat er een procedure is ontwikkeld die beschrijft hoe er op de huisartsenposten van HDT-Oost gehandeld moet worden bij een vermoeden van kindermishandeling. Verder is er een aandachtsfunctionaris kindermishandeling aangesteld. Scholingen In maart 2010 is er door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) een multidisciplinaire scholing georganiseerd waarin kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen met behulp van casuïstiek het onderwerp kindermishandeling onder de loep hebben genomen. Helaas is de avond matig bezocht door de huisartsen en zal er zeker met behulp van scholing in 2011 ook het onderwerp kindermishandeling onder de aandacht gebracht moeten worden. Door een extern scholingsbureau zijn alle triageassistenten een dagdeel geschoold in het herkennen van signalen van kindermishandeling. De deelnemers hebben een gevoeligheid voor signalen van kindermishandeling aan de telefoon ontwikkeld. De triageassistenten zijn getraind in telefonische vraagstelling aan de beller en hoe ze hun zorgen aan de huisarts kunnen communiceren en met de huisarts evalueren. Poster en folder In samenwerking met de Huisartsenpost Hengelo en de Huisartsenpost Zutphen zijn een folder en poster ontwikkeld die bezoekers van de huisartsenpost erop attent maken dat ieder kind tot 18 jaar uitgebreid onderzocht kan worden en dat er op de huisartsenpost gelet wordt op het welzijn van het kind. De poster is zichtbaar opgehangen in de wachtkamer en ook de folders kunnen bezoekers inzien/meenemen. Palliatieve zorg Het maken van afspraken/richtlijnen voor patiënten die palliatieve zorg behoeven tijdens avond-, nachten weekenduren stond al enige tijd op de agenda van de kwaliteitscommissie van HDT-Oost. Het doel is om voor alle zorgverleners die werkzaam zijn op de huisartsenposten in Enschede en Oldenzaal inzichtelijk te maken wat er van een dienstdoende en/of eigen huisarts wordt verwacht bij patiënten die palliatieve zorg behoeven. In de procedure staat beschreven welke uitgangspunten HDT-Oost hanteert bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten. De belangrijkste elementen hierin zijn: Het aanmelden van patiënten die zorgintensief zijn of worden een goede dossiervorming bij de patiënt thuis de bereikbaarheidsgegevens van de eigen huisarts De zorg die HDT-Oost kan leveren, staat in hoofdlijnen beschreven. De procedure is in de Ledenraad besproken en goedgekeurd. Acutezorgpost Oldenzaal Door de samenwerking met Medisch Spectrum Twente, locatie Oldenzaal op het gebied van opvang van spoedeisende patiënten is er zowel voor de huisartsen, triage-assistenten en MST-verpleegkundigen als ook voor de patiënt veel veranderd. Het is belang- 10

11 rijk om patiënten hiervan op de hoogte te stellen. Daarom is er in samenwerking met MST een poster en folder ontwikkeld die bij de huisartsenpraktijken in de regio gebruikt kunnen worden om patiënten voor te lichten over de veranderde werkwijze op de Acutezorgpost. Eventueel zal in 2011 ook het besluit genomen worden om de folder huis aan huis te verspreiden in het werkgebied van de Acutezorgpost. Patiënttevredenheidsonderzoek Eind 2007 heeft een patiënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het streven is om dit onderzoek iedere 3 jaar uit te zetten. Na de voorjaarsvakantie 2011 wordt zowel op de Huisartsenpost Enschede als op de Huisartsenpost Oldenzaal opnieuw een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Beide huisartsenposten krijgen elk een eigen onderzoek. De vragenlijsten worden gedurende 6 weken onder 600 patiënten per huisartsenpost verspreid. Het patiënttevredenheidsonderzoek gaat uitgevoerd worden door het Instituut Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg uit Nijmegen. Er zal worden gewerkt met gevalideerde CQ-index vragenlijsten. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van patiëntenervaringen in de zorg. Er zijn landelijk meerdere huisartsenposten die volgens deze systematiek al een tevredenheidsonderzoek hebben laten uitvoeren. De resultaten zullen vergeleken(gebenchmarkt) worden met die van andere posten in het land. 11

12 2 Huisartsen 12

13 Met het ADEPD/EPD-scan project is het gelukt na de techniek nu vooral de inhoud van de dossieruitwisseling op de agenda te krijgen. Twente heeft de primeur van deze kwaliteitsslag, met een groot aantal deelnemende praktijken! Bert Sanders, huisarts te Glanerbrug en lid stuurgroep ADEPD 1.1 Inleiding De huisartsen in de regio die zich hebben aangesloten bij HDT-Oost zijn een cruciale factor binnen de huisartsenpost. 3 jaar is onze Immers, organisatie zij zijn bezig degenen met die het 7 zoeken x 24 uur naar verantwoordelijk een nieuwe locatie zijn voor hun de Huisartsenpost patiëntenzorg Enschede. en besluiten Be- of Al langrijke zij deze zorg redenen tijdens om de te diensten verhuizen onderbrengen waren een te bij krappe HDT-Oost. behuizing Oftewel: en onvoldoende zonder huisartsen mogelijkheden geen patiënten voor uitbreiding en dus op geen de huisartsenpost. locatie aan de Emmastraat. Ook werd de Huisartsenpost Enschede steeds slechter bereikbaar vanwege verkeersbeperkende maatregelen van de gemeente. Begin 2006 werd door Huisartsendienst Twente-Oost al het besluit HDT-Oost genomen moet voor om te de gaan huisartsen verhuizen een naar vanzelfsprekende ziekenhuislocatie organisatie aan de zijn Haaksbergerstraat bij het ontwikkelen van en Medisch bieden Spectrum spoedzorg. Twente. De In huisartsen eerste instantie zullen was HDT-Oost het de bedoeling dan beschouwen dat de Huisartsenpost als hun huisartsenorganisatie, Enschede in januari voelen 2007 zou zich gaan dan van verhuizen, betrokken maar en zijn door tevreden wijzigingen over de in de huisartsenpost. verbouwplannen Intensieve bij MST samenwerking is goed overleg wordt uiteindelijk nagestreefd begin met september andere de nieuwe huisartsenorganisaties. locatie opgeleverd. 13

14 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 Belangrijke structuurverandering Wat betreft de zeggenschap heeft HDT-Oost in 2010 een belangrijke structuurwijziging ondergaan door het instellen van een Ledenraad en een Raad van Commissarissen. De directie bestaat uit een algemeen directeur terwijl op 14 december door de Algemene Ledenvergadering Ate Jeeninga, huisarts te Enschede, benoemd is als medisch directeur per 1 januari De Ledenraad, die bestaat uit 12 hagrovertegenwoordigers heeft in keer vergaderd. In onderstaand figuur is vermeld wie de afgevaardigden en plaatsvervangers zijn. Hagro Afvaardiging Ledenraad Vervanging Afvaardiging Ledenraad Boekelo Zie Singels Zie Singels Glanerbrug Lesterhuis, Peter Sanders, Bert Haaksbergen Hagro 1 Meerendonk, van, Cor Hilderink, Carla Grafhorst, van, Joris Tuijnenburg, Annette Noord Veurink, Wim Jansen, Hans Oldenzaalsestraat Davids, Ton Knobben, Hans Singels Moeken, Anitha Richters, Anneloes Veldpoort Sandvliet, Rulon Verspaandonk, Monique Sandvliet, Rulon Verspaandonk, Monique Zuid Machiels, Chris Bijman, Kees Hagro Dinkelland Losser Oldenzaal 1 Wolsky, Jacqueline Poorthuis, Marcel tijdelijk Wagenvoort, Annemiek Kluitman, Egon Vacant Visschedijk, Dennis Oldenzaal 2 Schilthuis, Yvonne Halteren, van, Koen De Ledenraad heeft uit haar midden een voorzitter gekozen, te weten Ton Davids. De voorzitter van de Ledenraad is tevens voorzitter van de Algemene ledenvergadering. De onderwerpen die besproken zijn in de Ledenraadvergaderingen zijn de volgende: jaarrekening 2009 beloning medisch directeur samenwerkingsovereenkomsten met thuiszorgorganisaties Livio en Carint richtlijnen m.b.t. het verlenen van palliatieve zorg overgang naar automatisering ProtopicsHAP project adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) en openbaar maken regiorapport EPD-scan procedure signaleren kindermishandeling begroting 2011 vaststellen calamiteitenprocedure en benoeming commissieleden calamiteitencommissie gedeeltelijk actief maken van de reservearts in de avonden bepalen van sanctie bij het niet volgen van de verplicht gestelde AED/reanimatie cursus strategisch beleidsplan Op verzoek van een aantal huisartsleden werd de hoge werkdruk tijdens de avonddiensten op de agenda gezet. Het voorstel van de directie was om de reservearts van tot uur actief te maken. Dit voorstel is met een verhouding van 55,5% tegen en 44,5% voor weggestemd. Vooral de huisartsen die de werkdruk als zeer zwaar ervaren, vonden de uitkomst zeer teleurstellend. Er is door de Ledenraad gevraagd aan de directie om de regels rondom het oproepen van de reservearts en het agendabeheer nader aan te scherpen. Ook de Raad van Commissarissen is in 2010 actief geworden en heeft in totaal 5 keer vergaderd. De leden van de Raad van Commissarissen zijn: Sjoerd Rijpma, tot 2009 advocaat en vennoot bij Damsté Advocaten Freek van Beusekom, zelfstandig financieel adviseur en langjarige bancaire ervaring in directies van banken Ineke Brons-van den Berg, afgevaardigd door patiëntenorganisatie Zorgbelang Overijssel en voormalig docent gezondheidsrecht Eddy van Heel, directeur van Prescan met ervaring als commerciële ondernemer in de gezondheidszorg Edo Dokter, HRM manager bij Twente Milieu De leden hebben als inwerkprogramma een dagdeel meegelopen op een van de huisartsenposten om de sfeer te proeven. Verder heeft de RvC kennisgemaakt met de accountants/relatiemanager van het accoun- 14

15 tantskantoor Kroese Wevers. De RvC heeft opdracht aan Kroese Wevers gegeven om de jaarrekening van 2010 te voorzien van een managementletter. Voor een belangrijk deel komen de onderwerpen op de agenda van de Raad van Commissarissen overeen met die van de Ledenraad. Scholingen In 2010 zijn er door HDT-Oost diverse scholingen aangeboden, onder andere: verplichte AED/reanimatie cursus; e-learning ProtopicsHAP; e-learning ADEPD-awareness, ook voor medewerkers van de aangesloten huisartsenpraktijken; multidisciplinaire scholing van huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen over kindermishandeling; geaccrediteerde voorlichtingsbijeenkomst over de EPD-scan in de praktijken en het vervolgproject ADEPD. Verder heeft aan het eind van het jaar een belangstellingsregistratie plaatsgevonden bij huisartsen die werkzaam zijn op de huisartsenposten voor een basiscursus spoedeisende geneeskunde waarin de ABCDE-systematiek wordt aangeleerd. Daarbij wordt ook via levensechte scenariotraining met Lotusslachtoffers geoefend. Huisartsen die de basiscursus al eerder hebben gevolgd konden hun belangstelling kenbaar maken voor een basisherhalingscursus van een dagdeel of een cursus met aandachtsgebied acute kindergeneeskunde van een hele dag. De grote belangstelling voor de diverse cursusonderdelen heeft HDT-Oost doen besluiten om in de eerste helft van 2011 weer diverse cursusmomenten aan te bieden. De verplichte AED/reanimatiecursus is door nagenoeg alle huisartsen gevolgd. De cursus is verzorgd door Ambulance Oost en de inhoud van de cursus is ook afgestemd met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) in Twente. De multidisciplinaire scholing van huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen is matig bezocht door huisartsen. Met behulp van casuïstiek, onder leiding van een kinderarts, zijn diverse scenario s besproken die gevolgd zouden kunnen worden als een dienstdoende huisarts op de huisartsenpost een vermoeden heeft dat een kind mishandeld wordt. ADEPD-project Vanwege de subsidie voor het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) en de plusmodule die door Menzis via de begroting van HDT-Oost is toegekend, is het mogelijk om het project adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) te financieren. Belangrijke reden voor HDT-Oost om dit project uit te voeren, is dat door een betere ADEPD-registratie in de huisartsenpraktijk, kwalitatief goede professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenposten door dienstdoende huisartsen zijn in te zien. Het project wordt onder de enthousiaste leiding van de stuurgroep ADEPD uitgevoerd. Hierin hebben zitting: Peter Kroeze, huisarts en voorzitter van de stuurgroep Jan Karel Dekker, huisarts Joris van Grafhorst, huisarts Bert Sanders, huisarts Bennie Assink, IZIT Jacqueline Noltes, algemeen directeur HDT-Oost In 2010 zijn de volgende acties/stappen in het project gezet: EPD-scan Nivel in deelnemende huisartsenpraktijken; ontwikkeling e-learning ADEPD-awareness in samenwerking met The Competence Group; geaccrediteerde voorlichtingsbijeenkomsten over resultaten EPD-scan en vervolgproject; in samenspraak met Menzis Zorgverzekeraar op maat maken van M&I module ADEPD voor deelnemers aan het Twentse ADEPD-project; vormgeven producten om huisartsenpraktijken verder te ondersteunen in verbeteren van de kwaliteit van registratie in de huisartsenpraktijk. In september hebben alle deelnemende huisartsenpraktijken via een portaal van het Nivel toegang gekregen tot de individuele feedbackrapporten met scores op de EPD-scan en adviezen om de registratie te verbeteren. Ook is er een regiorapport gemaakt waarin anoniem de resultaten van de deelnemende praktijken zijn verwerkt. Begin oktober zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten geweest waarin onder andere de resultaten van de EPD-scan door Nivel nader zijn toegelicht. Ook is een tipje van de sluier opgelicht over de voortgang van het project. De twee bijeenkomsten zijn door huisartsen zeer druk bezocht. 15

16 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 Het vervolg van het project is dat er per huisartsenpraktijk de mogelijkheid geboden gaat worden om via het winkelwagenprincipe voor een bepaald budget producten in te kopen. De voorwaarde om voor het budget in aanmerking te komen is dat de huisartsenpraktijk op voorhand een verbeterplan indient bij de Stuurgroep met een aantal activiteiten om de registratie in de praktijk te verbeteren. Ook zal de huisartsenpraktijk in het najaar van 2011 mee moeten doen aan de 2e EPD-scan zodat inzichtelijk wordt of de verbeteracties ook daadwerkelijk tot een betere kwaliteit van de registratie hebben geleid. Om huisartsen, praktijkmedewerkers en triage-assistenten de basiskennis bij te brengen ten aanzien van ADEPD is door de stuurgroep in samenwerking met The Competence Group een e-learning ontwikkeld. Een van de voorwaarden om voor ondersteuning via het project in aanmerking te komen, is deze geaccrediteerde e-learning gevolgd te hebben. Aan de e-learning hebben ongeveer 208 personen (huisartsen en praktijkmedewerkers) deelgenomen. In december is aan 98 deelnemende huisartsenpraktijken een brief verzonden waarin de ondersteuning via het project ADEPD bekend is gemaakt. De onderdelen zijn: symposium over ADEPD op 30 maart 2011; masterclasses voor praktijkmedewerkers (eventueel hagro/hoed gericht); HuisartsInformatieSysteem (HIS-)gerichte documenten om registratie te verbeteren.; inzet praktijkmedewerkers voor controleren E-lijsten uit EPD-scan; HIS-gerichte scholingen. Tevens heeft een aantal huisartsenpraktijken in de maand december de mogelijkheid gekregen om alsnog in het ADEPD-project in te stromen. 14 huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij HDT-Oost of de Huisartsenpost Hengelo hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Deze praktijken krijgen in februari/ maart 2011 de individuele feedbackrapporten van hun praktijken ter beschikking gesteld. In 2011 wordt het project voortgezet en zal aan het eind van 2011 de 2e EPD-scan worden uitgevoerd bij de 112 deelnemende huisartsenpraktijken. AIOS op de huisartsenpost Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) oftewel de arts in opleiding tot huisarts moet vanwege zijn opleiding ten minste 20 diensten per jaar doen op de huisartsenpost waarbij ook zijn huisartsopleider is aangesloten. Door de opleidingsinstituten, de SBOH (de werkgever voor alle huisartsen in opleiding) en de koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland, is een leidraad ontwikkeld voor het leren dienstdoen op de huisartsenpost door een AIOS. In december is met een vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut en de vertegenwoordigers van de huisartsenposten in Twente overleg geweest met als doel te komen tot een Twentse richtlijn waarbij inzicht wordt gegeven in de aanmelding, de introductie en de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost. Met de richtlijn dient zeker gesteld te worden dat de AIOS op de huisartsenposten in Twente een doelmatige en goed georganiseerde leerwerkperiode doorloopt waarbij de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2011 de richtlijn vastgesteld gaan worden. Feedbackapplicatie Sinds 2008 gebruikt HDT-Oost een geautomatiseerd systeem (Care Trace) dat het makkelijk maakt voor huisartsen om onderling feedback te geven. Het online feedbackprogramma stelt de eigen huisartsen van Huisartsendienst Twente Oost en haar hidha s (huisarts in dienst van een huisarts), aiossen en waarnemers in staat om via het internet, feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (consult, telefonisch consult, visite) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huisartsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Er wordt veel gebruikt gemaakt van het systeem. In 2010 zijn de huisartsen aangeschreven die niet of nauwelijks gebruik maken van de feedbackapplicatie. Het verzoek daarbij was om de feedback frequenter te gebruiken of de deelname te eindigen. Een huisarts die specifiek feedback vraagt over een patiënt die hijzelf behandeld heeft, is er het meeste bij gebaat dat hij ook feedback terug krijgt. Indien een huisarts niet geregeld feedback teruggeeft, is het beter om de betreffende huisarts uit het systeem te verwijderen. De feedbackvragende huisarts krijgt dan ook een 16

17 mededeling dat de eigen huisarts van de patiënt niet aan het feedbacksysteem deelneemt. Hieronder een grafiek met uitleg over de feedbackproductie van HDT-Oost. Algemene conclusie is dat er binnen HDT-Oost veel gebruik wordt gemaakt van het systeem. Er doen in totaal 98 huisartsen mee upload Feedback aangemaakt cumulatief Feedback gelezen cumulatief artsen feedback aangemaakt week artsen feedback gelezen week artsen feedback aangemaakt 3 weken artsen feedback gelezen 3 weken Ideaal gesproken zouden deze lijnen parallel moeten lopen. Het feit dat de feedback gelezen niet dezelfde steilheid heeft als de feedback aangemaakt duidt erop dat niet alle feedback wordt gelezen. Ideaal is dus onderstaand beeld: FB gem FB gelez. Cumulatief aantal Aantal Week Nr. Ondersteuning bij facturatie DBC (diagnosebehandelcombinaties) De FHO (Federatieve vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost- Nederland) is een samenwerkingsverband tussen de 3 huisartsenpostorganisaties in Twente. Belangrijkste doel is het verzorgen van de financiële administratie van de 3 organisaties. Als externe dienstverlening verzorgt de FHO sinds enkele jaren voor de huisartsenorganisaties Thoon/TED en Tocht de declaraties van de huisartsenpraktijken die via deze organisaties afspraken hebben gemaakt over de zorg aan diabetes- en COPD-patiënten in hun praktijken. Voor een belangrijk deel zijn de huisartsen waarvoor de FHO de declaraties verzorgt, ook de leden die zijn aangesloten bij HDT-Oost en de HAP Hengelo. De FHO-medewerkers houden kantoor op het managementbureau (locatie Huisartsenpost Enschede). 5 0 De twee ononderbroken lijnen geven het aantal artsen welke feedback heeft aangemaakt of gelezen in de afgelopen drie weken. De gestippelde lijnen vertonen de wekelijkse productie. Ideaal zou zijn als alle lijnen op gelijke hoogte liggen. Het feit dat de drie weken productie hoger ligt toont aan dat sommige artsen niet wekelijks feedback geven of lezen. 17

18 Al ruim 10 jaar mag ik deel uitmaken van deze dynamische organisatie. Het blijft nog steeds een uitdaging de huisartsen op verschillende gebieden te faciliteren, met als doel dat zij op een prettige en verantwoorde manier op onze posten dienst kunnen doen. Dit alles doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met een team van enthousiaste collega s. Ilse Bökkerink, directiesecretaresse 3 MEDEWERKERS 18

19 In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim 19

20 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim Op 1 januari 2010 waren in dienst: 43 doktersassistenten, 1 directeur, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse, dus in totaal 46 medewerkers in dienst. Op 31 december 2010 waren in dienst: 45 doktersassistenten, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse. Dit brengt het totaal aantal medewerkers in dienstverband op 48. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers (2½ fte) van de FHO (Federatieve vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). In 2010 zijn er 3 doktersassistenten uit dienst gegaan en 5 nieuwe doktersassistenten aangenomen. Het totale ziekteverzuimpercentage in 2010 is 5,19%. Wederom is dit percentage gestegen ten opzichte van 2009 met 0,7%. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Het zwangerschapsverlofpercentage is 1%. In onderstaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort ziekteverzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Percentage 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Verzuimverdeling Verdeling Kort 0,45% Middel 0,55% Lang 1,93% Extra Lang 2,26% Open 2,46% Nederlandse Triage Standaard ( NTS) Tot op heden wordt er door de triage-assistenten gewerkt met de NHG telefoonwijzer. Nadat in september 2010 duidelijk is geworden dat de huidige triagemethode - de NHG telefoonwijzerover zal gaan in de Nederlandse Triage Standaard, is besloten het NTS op de huisartsenposten van HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo als pilot in te gaan voeren. NTS is een samenvoeging van het Manchester-systeem van de Spoedeisende Eerste Hulpen in ziekenhuizen, het LSMH (meldkamer ambulancedienst) en de NHG-wijzer van de huisartsenposten. De toegang, triage en behandeling van patiënten in de acute gezondheidszorg kan worden verbeterd door de zorg beter op elkaar af te stemmen en samen te brengen. De NTS richt zich op het verbeteren en eenduidig maken van de triage in de acute zorg. Dit levert voordelen op voor de: Patiënt: de hulpvraag en daarmee het belang van de patiënt staat centraal zorg op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste hulpverlener hulp zonder onnodige schakels Professional: verbetering communicatie en overdracht van gegevens door eenduidigheid in begrippen en criteria professionele standaard in acute-zorgketen wordt gebruikt Organisatie: verbeterde patiëntenlogistiek door regionale samenwerkingsverbanden meer doelmatigheid en effectiviteit Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau (kantoorpersoneel) als de doktersassistenten van HDT-Oost hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. Aangezien HDT-Oost minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. Kwaliteit: duidelijke en eenduidige werkwijze doelmatig gebruik van voorzieningen verbetering en intensivering van de samenwerking tussen hulpverleners mogelijkheden tot taakherschikking door het inzetten van de juiste hulpverlener De NHG telefoonwijzer wordt als handboek geleverd en naast de computer gebruikt. De NTS kan als module geïntegreerd worden in het door HDT-Oost gebruikte call management systeem ProtopicsHAP. 20

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie