jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost"

Transcriptie

1 jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost

2 INHOUDSOPGAVE 2

3 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water. Behalve voor Huisartsendienst Twente Oost werk ik ook in de huisartsenpraktijk van dr. Beissel in Oldenzaal. Die combinatie bevalt me heel goed. 1 Patiënten Kwetsbare patiëntengroepen 9 Kinderen Patiënten die palliatieve zorg behoeven Acutezorgpost Oldenzaal 10 Patiënttevredenheidsonderzoek 11 3

4 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost Huisartsen Belangrijke structuurverandering 14 Scholingen 15 ADEPD-project AIOS op de huisartsenpost 16 Feedbackapplicatie Ondersteuning bij facturatie DBC (diagnosebehandelcombinaties) 17 3 Medewerkers In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim 20 Werkoverleg Nederlandse Triage Standaard ( NTS) Coördinerend assistent 21 Scholing Werkkostenregeling Kwaliteitsmanagementsysteem 4 Samenwerking met andere ketenpartners/zorgverleners Medisch Spectrum Twente 25 Ambulance Oost 26 Thuiszorgorganisaties Huisartsenpost Hengelo Dienstapotheken Stichting Acute Zorgmobiel Twente 27 FHO Regionaal overleg Acute Zorg (ROAZ) Menzis Zorgverzekeraar 28 Vereniging Huisartsenposten Nederland 5 Kwaliteit Triage blijft belangrijk aandachtspunt 32 Klachten en MIP-meldingen Kwaliteitscommissie Calamiteitenregeling 33 Responstijden van de verschillende verrichtingen naar urgentiecodes Inleiding Responstijden zelfstandige adviezen doktersassistenten Responstijden consulten en telefonische consulten Acutezorgpost Oldenzaal 34 Responstijden consulten en telefonische consulten Huisartsenpost Enschede 35 Afhandelingstijden visites 6 HDT-Oost in maat en getal Groei verrichtingen ten opzichte van Totale verrichtingen over het jaar Binnenlopers 40 ICPC coderingen Leeftijdscategorieën hulpvragen 42 Prestaties met betrekking tot telefonische bereikbaarheid 43 Wacht- en gesprekstijden van de alarmlijn Gemiddelde wachttijd en gespreksduur van de Huisartsenpost Enschede Gemiddelde wachttijd en gespreksduur van de Acutezorgpost Oldenzaal 45 7 ICT Nieuw call managementsysteem 47 UZI-pas gebruik 48 Applicatiebeheerder HDT-Oost aangesloten op het Landelijk Schakelpunt Back-up systeem ten behoeve van uitval telefonie 4

5 Voorwoord Het is mij een groot genoegen om voor de eerste keer een voorwoord voor het jaarverslag van 2010 te schrijven is het eerste jaar geweest waarin de Raad van Commissarissen van HDT-Oost volledig heeft gefunctioneerd. HDT-Oost is een organisatie van en voor huisartsen en met oog voor het persoonlijke aspect dat eraan gebonden is, valt direct op hoe professioneel de organisatie wordt gerund door Jacqueline Noltes en haar medewerkers. Er gebeurt veel in de organisatie; er komen veel veranderingen op de organisatie af. De wijze waarop met de diverse problemen wordt omgegaan, geeft wat dat betreft vertrouwen voor de toekomst. De huisarts staat in de schijnwerper van onze maatschappij, wat uiteraard wel eens lastig is, maar tegelijkertijd aangeeft hoe belangrijk de huisarts is voor de patiënt. Het werkterrein van HDT-Oost, avond-, nacht- en weekenddiensten, is geen gemakkelijk werkterrein, waar ook in de toekomst heel veel aan georganiseerd moet worden. De transparantie naar onze maatschappij is wat dat betreft glashelder. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat directie en medewerkers ook voor het komende jaar weer op een uitstekende wijze de belangen van de Twentse huisartsen zullen behartigen. Mr. S.S. Rijpma Voorzitter van de Raad van Commissarissen 5

6 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 De betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers en huisartsen is groot. Ieder jaar vindt er een verdere professionalisering plaats op allerlei gebieden. Ik ben er trots op dat ik aan deze organisatie leiding mag geven. Jacqueline Noltes, algemeen directeur 6

7 Inleiding Terugkijkend op 2010 is het verbazingwekkend hoe snel het jaar voorbij is gegaan. Er hebben zich veel veranderingen voorgedaan in de organisatie. In 2009 heeft de Algemene Ledenvergadering van Huisartsendienst Twente-Oost al besloten om de bestuurlijke vernieuwing door te gaan voeren. Dit betekent dat vanaf 2010 er geen huisartsenbestuur meer aanwezig is. De inbreng van de huisartsen is inmiddels verankerd in de Ledenraad. Iedere huisartsengroep heeft in de Ledenraad een vertegenwoordiger. Ook is in 2010 de Raad van Commissarissen van start gegaan. Met veel enthousiasme hebben de leden hun toezichthoudende taken opgepakt. Ieder Raad van Commissaris lid heeft een of meerdere diensten op een van de huisartsenposten meegelopen om aan den lijve te ondervinden hoe er binnen HDT-Oost spoedeisende huisartsenzorg wordt geleverd. Door al deze bestuurlijke veranderingen werd het noodzakelijk ook de missie en koers duidelijker naar voren te brengen. Daarom is na raadpleging van de Ledenraad, de medewerkers en de Raad van Commissarissen eind 2010 een strategisch beleidsplan vastgesteld waarin de beleidsdoelstellingen en hieruit voortkomende speerpunten/activiteiten zijn beschreven. Eind 2010 heeft de ALV een medisch directeur, Ate Jeeninga, benoemd die met mij de uitdaging wil aangaan om samen met huisartsen, triage-assistenten en medewerkers van het managementbureau de kwaliteit van de zorg nog beter te maken. Niet alleen zijn er bestuurlijk grote wijzigingen doorgevoerd, maar ook heeft zich een grote verandering binnen de ICT voorgedaan. Wij zijn overgegaan van het call managementsysteem Adastra naar ProtopicsHAP. De overgang is heel soepel verlopen mede dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen en enthousiaste medewerkers en huisartsen. Op 1 maart is de samenwerking van de Huisartsenpost Oldenzaal met de Spoedeisende Hulp van Medisch Spectrum Twente echt van start gegaan. Vanaf die datum is er buiten kantooruren in de regio Oldenzaal nog maar 1 toegang voor patiënten met een spoedeisende hulpvraag, namelijk de Acutezorgpost (AZP). De huisartsen, triage-assistenten en AZP-verpleegkundigen hebben door hun positieve instelling een goede modus gevonden om met elkaar samen te werken, ondanks de cultuurverschillen die er zijn tussen de eerstelijns zorg en het ziekenhuis. Door de vorming van de AZP is de regio Oldenzaal voor de lange termijn gegarandeerd van opvang van patiënten met een spoedeisende hulpvraag dichtbij huis. Verder werden wij ook betrokken door MST in het meedenken over de invulling van de verwachte nieuwbouw op de locatie Enschede. Hoewel we voor ons gevoel nog maar net met de Huisartsenpost Enschede op de nieuwe locatie zitten, is de planvorming voor een nieuwe huisartsenpost in de nieuwbouw van MST al weer in volle gang. Kortom HDT-Oost is een organisatie die nog steeds volop in ontwikkeling is. Door de grote betrokkenheid van huisartsen en medewerkers zie ik de toekomst van HDT-Oost met al haar ontwikkelingen vol vertrouwen tegemoet. Jacqueline Noltes-Beverdam, algemeen directeur 7

8 Moeder van Eltjo: Fijn dat Eltjo terecht kon op de huisartsenpost, hij had hoge koorts, was wat benauwd en klaagde over zijn oren. Ik was daar heel erg ongerust over. Gelukkig was het binnen een paar dagen weer over. 1 PATIëNTEN 8

9 Zonder patiënten zou HDT-Oost geen bestaansrecht hebben. Echter de capaciteit om zorg te leveren, is ook gebaseerd op het leveren van spoedeisende huisartsenzorg. HDT-Oost kan en wil geen vervanger zijn van de basiszorg die overdag ook door de huisartsenpraktijken geleverd kan worden, terwijl patiënten begrijpelijkerwijs het liefst zorg krijgen op de tijdstippen die hen zelf het beste uitkomt. De verwachtingen/eisen van patiënten kunnen spanning opleveren met de visie van HDT-Oost om alleen zorg te leveren aan patiënten met een spoedeisende hulpvraag die niet tot de volgende werkdag kan wachten. 9

10 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 Kwetsbare patiëntengroepen In 2010 heeft HDT-Oost veel aandacht besteed aan twee kwetsbare patiëntengroepen, namelijk kinderen en patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Kinderen Een landelijke schatting is dat 10% van alle verwondingen bij kinderen jonger dan vijf jaar die worden gezien op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis wordt veroorzaakt door kindermishandeling. Vooralsnog wordt aangenomen dat SEH en huisartsenpost op dit punt vergelijkbaar zijn. De dienstdoende arts op de huisartsenpost heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat de arts bij een vermoeden van kindermishandeling dit vermoeden moet onderzoeken en bij een reële kans op schade voor het kind, het kind hiervoor moet behoeden. Extra redenen om op de huisartsenposten alert te zijn, zijn: op de huisartsenpost worden verhoudingsgewijs meer kinderen gezien dan in de dagpraktijk; de huisartsenpost biedt ouders de mogelijkheden om betrekkelijk anoniem te shoppen, dat wil zeggen hun eigen huisarts te ontwijken. Dit kan een signaal zijn van kindermishandeling; de huisarts die op de huisartsenpost een kind ziet, heeft een minder directe band met het gezin en is daardoor wellicht in een betere positie om een gesprek met de ouders over het vermoeden van kindermishandeling te beginnen. In 2010 heeft HDT-Oost samen met de aandachtsfunctionaris van de kinderartsen binnen MST en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) overleg gevoerd over de werkwijze binnen de keten als de dienstdoende huisarts een vermoeden heeft dat er kindermishandeling in het spel is. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat er een procedure is ontwikkeld die beschrijft hoe er op de huisartsenposten van HDT-Oost gehandeld moet worden bij een vermoeden van kindermishandeling. Verder is er een aandachtsfunctionaris kindermishandeling aangesteld. Scholingen In maart 2010 is er door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) een multidisciplinaire scholing georganiseerd waarin kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen met behulp van casuïstiek het onderwerp kindermishandeling onder de loep hebben genomen. Helaas is de avond matig bezocht door de huisartsen en zal er zeker met behulp van scholing in 2011 ook het onderwerp kindermishandeling onder de aandacht gebracht moeten worden. Door een extern scholingsbureau zijn alle triageassistenten een dagdeel geschoold in het herkennen van signalen van kindermishandeling. De deelnemers hebben een gevoeligheid voor signalen van kindermishandeling aan de telefoon ontwikkeld. De triageassistenten zijn getraind in telefonische vraagstelling aan de beller en hoe ze hun zorgen aan de huisarts kunnen communiceren en met de huisarts evalueren. Poster en folder In samenwerking met de Huisartsenpost Hengelo en de Huisartsenpost Zutphen zijn een folder en poster ontwikkeld die bezoekers van de huisartsenpost erop attent maken dat ieder kind tot 18 jaar uitgebreid onderzocht kan worden en dat er op de huisartsenpost gelet wordt op het welzijn van het kind. De poster is zichtbaar opgehangen in de wachtkamer en ook de folders kunnen bezoekers inzien/meenemen. Palliatieve zorg Het maken van afspraken/richtlijnen voor patiënten die palliatieve zorg behoeven tijdens avond-, nachten weekenduren stond al enige tijd op de agenda van de kwaliteitscommissie van HDT-Oost. Het doel is om voor alle zorgverleners die werkzaam zijn op de huisartsenposten in Enschede en Oldenzaal inzichtelijk te maken wat er van een dienstdoende en/of eigen huisarts wordt verwacht bij patiënten die palliatieve zorg behoeven. In de procedure staat beschreven welke uitgangspunten HDT-Oost hanteert bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten. De belangrijkste elementen hierin zijn: Het aanmelden van patiënten die zorgintensief zijn of worden een goede dossiervorming bij de patiënt thuis de bereikbaarheidsgegevens van de eigen huisarts De zorg die HDT-Oost kan leveren, staat in hoofdlijnen beschreven. De procedure is in de Ledenraad besproken en goedgekeurd. Acutezorgpost Oldenzaal Door de samenwerking met Medisch Spectrum Twente, locatie Oldenzaal op het gebied van opvang van spoedeisende patiënten is er zowel voor de huisartsen, triage-assistenten en MST-verpleegkundigen als ook voor de patiënt veel veranderd. Het is belang- 10

11 rijk om patiënten hiervan op de hoogte te stellen. Daarom is er in samenwerking met MST een poster en folder ontwikkeld die bij de huisartsenpraktijken in de regio gebruikt kunnen worden om patiënten voor te lichten over de veranderde werkwijze op de Acutezorgpost. Eventueel zal in 2011 ook het besluit genomen worden om de folder huis aan huis te verspreiden in het werkgebied van de Acutezorgpost. Patiënttevredenheidsonderzoek Eind 2007 heeft een patiënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het streven is om dit onderzoek iedere 3 jaar uit te zetten. Na de voorjaarsvakantie 2011 wordt zowel op de Huisartsenpost Enschede als op de Huisartsenpost Oldenzaal opnieuw een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Beide huisartsenposten krijgen elk een eigen onderzoek. De vragenlijsten worden gedurende 6 weken onder 600 patiënten per huisartsenpost verspreid. Het patiënttevredenheidsonderzoek gaat uitgevoerd worden door het Instituut Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg uit Nijmegen. Er zal worden gewerkt met gevalideerde CQ-index vragenlijsten. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van patiëntenervaringen in de zorg. Er zijn landelijk meerdere huisartsenposten die volgens deze systematiek al een tevredenheidsonderzoek hebben laten uitvoeren. De resultaten zullen vergeleken(gebenchmarkt) worden met die van andere posten in het land. 11

12 2 Huisartsen 12

13 Met het ADEPD/EPD-scan project is het gelukt na de techniek nu vooral de inhoud van de dossieruitwisseling op de agenda te krijgen. Twente heeft de primeur van deze kwaliteitsslag, met een groot aantal deelnemende praktijken! Bert Sanders, huisarts te Glanerbrug en lid stuurgroep ADEPD 1.1 Inleiding De huisartsen in de regio die zich hebben aangesloten bij HDT-Oost zijn een cruciale factor binnen de huisartsenpost. 3 jaar is onze Immers, organisatie zij zijn bezig degenen met die het 7 zoeken x 24 uur naar verantwoordelijk een nieuwe locatie zijn voor hun de Huisartsenpost patiëntenzorg Enschede. en besluiten Be- of Al langrijke zij deze zorg redenen tijdens om de te diensten verhuizen onderbrengen waren een te bij krappe HDT-Oost. behuizing Oftewel: en onvoldoende zonder huisartsen mogelijkheden geen patiënten voor uitbreiding en dus op geen de huisartsenpost. locatie aan de Emmastraat. Ook werd de Huisartsenpost Enschede steeds slechter bereikbaar vanwege verkeersbeperkende maatregelen van de gemeente. Begin 2006 werd door Huisartsendienst Twente-Oost al het besluit HDT-Oost genomen moet voor om te de gaan huisartsen verhuizen een naar vanzelfsprekende ziekenhuislocatie organisatie aan de zijn Haaksbergerstraat bij het ontwikkelen van en Medisch bieden Spectrum spoedzorg. Twente. De In huisartsen eerste instantie zullen was HDT-Oost het de bedoeling dan beschouwen dat de Huisartsenpost als hun huisartsenorganisatie, Enschede in januari voelen 2007 zou zich gaan dan van verhuizen, betrokken maar en zijn door tevreden wijzigingen over de in de huisartsenpost. verbouwplannen Intensieve bij MST samenwerking is goed overleg wordt uiteindelijk nagestreefd begin met september andere de nieuwe huisartsenorganisaties. locatie opgeleverd. 13

14 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 Belangrijke structuurverandering Wat betreft de zeggenschap heeft HDT-Oost in 2010 een belangrijke structuurwijziging ondergaan door het instellen van een Ledenraad en een Raad van Commissarissen. De directie bestaat uit een algemeen directeur terwijl op 14 december door de Algemene Ledenvergadering Ate Jeeninga, huisarts te Enschede, benoemd is als medisch directeur per 1 januari De Ledenraad, die bestaat uit 12 hagrovertegenwoordigers heeft in keer vergaderd. In onderstaand figuur is vermeld wie de afgevaardigden en plaatsvervangers zijn. Hagro Afvaardiging Ledenraad Vervanging Afvaardiging Ledenraad Boekelo Zie Singels Zie Singels Glanerbrug Lesterhuis, Peter Sanders, Bert Haaksbergen Hagro 1 Meerendonk, van, Cor Hilderink, Carla Grafhorst, van, Joris Tuijnenburg, Annette Noord Veurink, Wim Jansen, Hans Oldenzaalsestraat Davids, Ton Knobben, Hans Singels Moeken, Anitha Richters, Anneloes Veldpoort Sandvliet, Rulon Verspaandonk, Monique Sandvliet, Rulon Verspaandonk, Monique Zuid Machiels, Chris Bijman, Kees Hagro Dinkelland Losser Oldenzaal 1 Wolsky, Jacqueline Poorthuis, Marcel tijdelijk Wagenvoort, Annemiek Kluitman, Egon Vacant Visschedijk, Dennis Oldenzaal 2 Schilthuis, Yvonne Halteren, van, Koen De Ledenraad heeft uit haar midden een voorzitter gekozen, te weten Ton Davids. De voorzitter van de Ledenraad is tevens voorzitter van de Algemene ledenvergadering. De onderwerpen die besproken zijn in de Ledenraadvergaderingen zijn de volgende: jaarrekening 2009 beloning medisch directeur samenwerkingsovereenkomsten met thuiszorgorganisaties Livio en Carint richtlijnen m.b.t. het verlenen van palliatieve zorg overgang naar automatisering ProtopicsHAP project adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) en openbaar maken regiorapport EPD-scan procedure signaleren kindermishandeling begroting 2011 vaststellen calamiteitenprocedure en benoeming commissieleden calamiteitencommissie gedeeltelijk actief maken van de reservearts in de avonden bepalen van sanctie bij het niet volgen van de verplicht gestelde AED/reanimatie cursus strategisch beleidsplan Op verzoek van een aantal huisartsleden werd de hoge werkdruk tijdens de avonddiensten op de agenda gezet. Het voorstel van de directie was om de reservearts van tot uur actief te maken. Dit voorstel is met een verhouding van 55,5% tegen en 44,5% voor weggestemd. Vooral de huisartsen die de werkdruk als zeer zwaar ervaren, vonden de uitkomst zeer teleurstellend. Er is door de Ledenraad gevraagd aan de directie om de regels rondom het oproepen van de reservearts en het agendabeheer nader aan te scherpen. Ook de Raad van Commissarissen is in 2010 actief geworden en heeft in totaal 5 keer vergaderd. De leden van de Raad van Commissarissen zijn: Sjoerd Rijpma, tot 2009 advocaat en vennoot bij Damsté Advocaten Freek van Beusekom, zelfstandig financieel adviseur en langjarige bancaire ervaring in directies van banken Ineke Brons-van den Berg, afgevaardigd door patiëntenorganisatie Zorgbelang Overijssel en voormalig docent gezondheidsrecht Eddy van Heel, directeur van Prescan met ervaring als commerciële ondernemer in de gezondheidszorg Edo Dokter, HRM manager bij Twente Milieu De leden hebben als inwerkprogramma een dagdeel meegelopen op een van de huisartsenposten om de sfeer te proeven. Verder heeft de RvC kennisgemaakt met de accountants/relatiemanager van het accoun- 14

15 tantskantoor Kroese Wevers. De RvC heeft opdracht aan Kroese Wevers gegeven om de jaarrekening van 2010 te voorzien van een managementletter. Voor een belangrijk deel komen de onderwerpen op de agenda van de Raad van Commissarissen overeen met die van de Ledenraad. Scholingen In 2010 zijn er door HDT-Oost diverse scholingen aangeboden, onder andere: verplichte AED/reanimatie cursus; e-learning ProtopicsHAP; e-learning ADEPD-awareness, ook voor medewerkers van de aangesloten huisartsenpraktijken; multidisciplinaire scholing van huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen over kindermishandeling; geaccrediteerde voorlichtingsbijeenkomst over de EPD-scan in de praktijken en het vervolgproject ADEPD. Verder heeft aan het eind van het jaar een belangstellingsregistratie plaatsgevonden bij huisartsen die werkzaam zijn op de huisartsenposten voor een basiscursus spoedeisende geneeskunde waarin de ABCDE-systematiek wordt aangeleerd. Daarbij wordt ook via levensechte scenariotraining met Lotusslachtoffers geoefend. Huisartsen die de basiscursus al eerder hebben gevolgd konden hun belangstelling kenbaar maken voor een basisherhalingscursus van een dagdeel of een cursus met aandachtsgebied acute kindergeneeskunde van een hele dag. De grote belangstelling voor de diverse cursusonderdelen heeft HDT-Oost doen besluiten om in de eerste helft van 2011 weer diverse cursusmomenten aan te bieden. De verplichte AED/reanimatiecursus is door nagenoeg alle huisartsen gevolgd. De cursus is verzorgd door Ambulance Oost en de inhoud van de cursus is ook afgestemd met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) in Twente. De multidisciplinaire scholing van huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen is matig bezocht door huisartsen. Met behulp van casuïstiek, onder leiding van een kinderarts, zijn diverse scenario s besproken die gevolgd zouden kunnen worden als een dienstdoende huisarts op de huisartsenpost een vermoeden heeft dat een kind mishandeld wordt. ADEPD-project Vanwege de subsidie voor het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) en de plusmodule die door Menzis via de begroting van HDT-Oost is toegekend, is het mogelijk om het project adequaat registreren in het elektronisch patiëntendossier (ADEPD) te financieren. Belangrijke reden voor HDT-Oost om dit project uit te voeren, is dat door een betere ADEPD-registratie in de huisartsenpraktijk, kwalitatief goede professionele samenvattingen van medische dossiers op de huisartsenposten door dienstdoende huisartsen zijn in te zien. Het project wordt onder de enthousiaste leiding van de stuurgroep ADEPD uitgevoerd. Hierin hebben zitting: Peter Kroeze, huisarts en voorzitter van de stuurgroep Jan Karel Dekker, huisarts Joris van Grafhorst, huisarts Bert Sanders, huisarts Bennie Assink, IZIT Jacqueline Noltes, algemeen directeur HDT-Oost In 2010 zijn de volgende acties/stappen in het project gezet: EPD-scan Nivel in deelnemende huisartsenpraktijken; ontwikkeling e-learning ADEPD-awareness in samenwerking met The Competence Group; geaccrediteerde voorlichtingsbijeenkomsten over resultaten EPD-scan en vervolgproject; in samenspraak met Menzis Zorgverzekeraar op maat maken van M&I module ADEPD voor deelnemers aan het Twentse ADEPD-project; vormgeven producten om huisartsenpraktijken verder te ondersteunen in verbeteren van de kwaliteit van registratie in de huisartsenpraktijk. In september hebben alle deelnemende huisartsenpraktijken via een portaal van het Nivel toegang gekregen tot de individuele feedbackrapporten met scores op de EPD-scan en adviezen om de registratie te verbeteren. Ook is er een regiorapport gemaakt waarin anoniem de resultaten van de deelnemende praktijken zijn verwerkt. Begin oktober zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten geweest waarin onder andere de resultaten van de EPD-scan door Nivel nader zijn toegelicht. Ook is een tipje van de sluier opgelicht over de voortgang van het project. De twee bijeenkomsten zijn door huisartsen zeer druk bezocht. 15

16 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 Het vervolg van het project is dat er per huisartsenpraktijk de mogelijkheid geboden gaat worden om via het winkelwagenprincipe voor een bepaald budget producten in te kopen. De voorwaarde om voor het budget in aanmerking te komen is dat de huisartsenpraktijk op voorhand een verbeterplan indient bij de Stuurgroep met een aantal activiteiten om de registratie in de praktijk te verbeteren. Ook zal de huisartsenpraktijk in het najaar van 2011 mee moeten doen aan de 2e EPD-scan zodat inzichtelijk wordt of de verbeteracties ook daadwerkelijk tot een betere kwaliteit van de registratie hebben geleid. Om huisartsen, praktijkmedewerkers en triage-assistenten de basiskennis bij te brengen ten aanzien van ADEPD is door de stuurgroep in samenwerking met The Competence Group een e-learning ontwikkeld. Een van de voorwaarden om voor ondersteuning via het project in aanmerking te komen, is deze geaccrediteerde e-learning gevolgd te hebben. Aan de e-learning hebben ongeveer 208 personen (huisartsen en praktijkmedewerkers) deelgenomen. In december is aan 98 deelnemende huisartsenpraktijken een brief verzonden waarin de ondersteuning via het project ADEPD bekend is gemaakt. De onderdelen zijn: symposium over ADEPD op 30 maart 2011; masterclasses voor praktijkmedewerkers (eventueel hagro/hoed gericht); HuisartsInformatieSysteem (HIS-)gerichte documenten om registratie te verbeteren.; inzet praktijkmedewerkers voor controleren E-lijsten uit EPD-scan; HIS-gerichte scholingen. Tevens heeft een aantal huisartsenpraktijken in de maand december de mogelijkheid gekregen om alsnog in het ADEPD-project in te stromen. 14 huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij HDT-Oost of de Huisartsenpost Hengelo hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Deze praktijken krijgen in februari/ maart 2011 de individuele feedbackrapporten van hun praktijken ter beschikking gesteld. In 2011 wordt het project voortgezet en zal aan het eind van 2011 de 2e EPD-scan worden uitgevoerd bij de 112 deelnemende huisartsenpraktijken. AIOS op de huisartsenpost Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) oftewel de arts in opleiding tot huisarts moet vanwege zijn opleiding ten minste 20 diensten per jaar doen op de huisartsenpost waarbij ook zijn huisartsopleider is aangesloten. Door de opleidingsinstituten, de SBOH (de werkgever voor alle huisartsen in opleiding) en de koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland, is een leidraad ontwikkeld voor het leren dienstdoen op de huisartsenpost door een AIOS. In december is met een vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut en de vertegenwoordigers van de huisartsenposten in Twente overleg geweest met als doel te komen tot een Twentse richtlijn waarbij inzicht wordt gegeven in de aanmelding, de introductie en de werkwijze van de AIOS op de huisartsenpost. Met de richtlijn dient zeker gesteld te worden dat de AIOS op de huisartsenposten in Twente een doelmatige en goed georganiseerde leerwerkperiode doorloopt waarbij de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2011 de richtlijn vastgesteld gaan worden. Feedbackapplicatie Sinds 2008 gebruikt HDT-Oost een geautomatiseerd systeem (Care Trace) dat het makkelijk maakt voor huisartsen om onderling feedback te geven. Het online feedbackprogramma stelt de eigen huisartsen van Huisartsendienst Twente Oost en haar hidha s (huisarts in dienst van een huisarts), aiossen en waarnemers in staat om via het internet, feedback op de door de dienstdoende huisarts uitgevoerde verrichtingen (consult, telefonisch consult, visite) te geven. De handelingen zijn door verregaande automatisering simpel en snel uit te voeren. Het succes en de bruikbaarheid van het online feedbacksysteem staat of valt met een grote deelname van de huisartsen en het frequent feedback geven door de huisartsen. Er wordt veel gebruikt gemaakt van het systeem. In 2010 zijn de huisartsen aangeschreven die niet of nauwelijks gebruik maken van de feedbackapplicatie. Het verzoek daarbij was om de feedback frequenter te gebruiken of de deelname te eindigen. Een huisarts die specifiek feedback vraagt over een patiënt die hijzelf behandeld heeft, is er het meeste bij gebaat dat hij ook feedback terug krijgt. Indien een huisarts niet geregeld feedback teruggeeft, is het beter om de betreffende huisarts uit het systeem te verwijderen. De feedbackvragende huisarts krijgt dan ook een 16

17 mededeling dat de eigen huisarts van de patiënt niet aan het feedbacksysteem deelneemt. Hieronder een grafiek met uitleg over de feedbackproductie van HDT-Oost. Algemene conclusie is dat er binnen HDT-Oost veel gebruik wordt gemaakt van het systeem. Er doen in totaal 98 huisartsen mee upload Feedback aangemaakt cumulatief Feedback gelezen cumulatief artsen feedback aangemaakt week artsen feedback gelezen week artsen feedback aangemaakt 3 weken artsen feedback gelezen 3 weken Ideaal gesproken zouden deze lijnen parallel moeten lopen. Het feit dat de feedback gelezen niet dezelfde steilheid heeft als de feedback aangemaakt duidt erop dat niet alle feedback wordt gelezen. Ideaal is dus onderstaand beeld: FB gem FB gelez. Cumulatief aantal Aantal Week Nr. Ondersteuning bij facturatie DBC (diagnosebehandelcombinaties) De FHO (Federatieve vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost- Nederland) is een samenwerkingsverband tussen de 3 huisartsenpostorganisaties in Twente. Belangrijkste doel is het verzorgen van de financiële administratie van de 3 organisaties. Als externe dienstverlening verzorgt de FHO sinds enkele jaren voor de huisartsenorganisaties Thoon/TED en Tocht de declaraties van de huisartsenpraktijken die via deze organisaties afspraken hebben gemaakt over de zorg aan diabetes- en COPD-patiënten in hun praktijken. Voor een belangrijk deel zijn de huisartsen waarvoor de FHO de declaraties verzorgt, ook de leden die zijn aangesloten bij HDT-Oost en de HAP Hengelo. De FHO-medewerkers houden kantoor op het managementbureau (locatie Huisartsenpost Enschede). 5 0 De twee ononderbroken lijnen geven het aantal artsen welke feedback heeft aangemaakt of gelezen in de afgelopen drie weken. De gestippelde lijnen vertonen de wekelijkse productie. Ideaal zou zijn als alle lijnen op gelijke hoogte liggen. Het feit dat de drie weken productie hoger ligt toont aan dat sommige artsen niet wekelijks feedback geven of lezen. 17

18 Al ruim 10 jaar mag ik deel uitmaken van deze dynamische organisatie. Het blijft nog steeds een uitdaging de huisartsen op verschillende gebieden te faciliteren, met als doel dat zij op een prettige en verantwoorde manier op onze posten dienst kunnen doen. Dit alles doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met een team van enthousiaste collega s. Ilse Bökkerink, directiesecretaresse 3 MEDEWERKERS 18

19 In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim 19

20 JAARVERSLAG Huisartsendienst Twente-Oost 2010 In- en uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim Op 1 januari 2010 waren in dienst: 43 doktersassistenten, 1 directeur, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse, dus in totaal 46 medewerkers in dienst. Op 31 december 2010 waren in dienst: 45 doktersassistenten, 1 directiesecretaresse en 1 secretaresse. Dit brengt het totaal aantal medewerkers in dienstverband op 48. De financiële administratie wordt uitgevoerd door 4 medewerkers (2½ fte) van de FHO (Federatieve vereniging van Huisartsendienstenstructuren in Oost-Nederland). In 2010 zijn er 3 doktersassistenten uit dienst gegaan en 5 nieuwe doktersassistenten aangenomen. Het totale ziekteverzuimpercentage in 2010 is 5,19%. Wederom is dit percentage gestegen ten opzichte van 2009 met 0,7%. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Het zwangerschapsverlofpercentage is 1%. In onderstaande grafiek is de verzuimverdeling te zien over het jaar Kort ziekteverzuim is 1 tot 7 dagen, middel van 8 tot 42 dagen, lang van 42 tot 365 dagen en extra lang meer dan 1 jaar. Percentage 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Verzuimverdeling Verdeling Kort 0,45% Middel 0,55% Lang 1,93% Extra Lang 2,26% Open 2,46% Nederlandse Triage Standaard ( NTS) Tot op heden wordt er door de triage-assistenten gewerkt met de NHG telefoonwijzer. Nadat in september 2010 duidelijk is geworden dat de huidige triagemethode - de NHG telefoonwijzerover zal gaan in de Nederlandse Triage Standaard, is besloten het NTS op de huisartsenposten van HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo als pilot in te gaan voeren. NTS is een samenvoeging van het Manchester-systeem van de Spoedeisende Eerste Hulpen in ziekenhuizen, het LSMH (meldkamer ambulancedienst) en de NHG-wijzer van de huisartsenposten. De toegang, triage en behandeling van patiënten in de acute gezondheidszorg kan worden verbeterd door de zorg beter op elkaar af te stemmen en samen te brengen. De NTS richt zich op het verbeteren en eenduidig maken van de triage in de acute zorg. Dit levert voordelen op voor de: Patiënt: de hulpvraag en daarmee het belang van de patiënt staat centraal zorg op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste hulpverlener hulp zonder onnodige schakels Professional: verbetering communicatie en overdracht van gegevens door eenduidigheid in begrippen en criteria professionele standaard in acute-zorgketen wordt gebruikt Organisatie: verbeterde patiëntenlogistiek door regionale samenwerkingsverbanden meer doelmatigheid en effectiviteit Werkoverleg Alle medewerkers, zowel van het managementbureau (kantoorpersoneel) als de doktersassistenten van HDT-Oost hebben regelmatig werkoverleg met de direct leidinggevende. Aangezien HDT-Oost minder dan 50 medewerkers in dienst heeft, is het niet nodig om een ondernemingsraad in te stellen. Het werkoverleg wordt daarom gebruikt als personeelsvertegenwoordigingsoverleg om de mening over voorgenomen beleid te peilen. Kwaliteit: duidelijke en eenduidige werkwijze doelmatig gebruik van voorzieningen verbetering en intensivering van de samenwerking tussen hulpverleners mogelijkheden tot taakherschikking door het inzetten van de juiste hulpverlener De NHG telefoonwijzer wordt als handboek geleverd en naast de computer gebruikt. De NTS kan als module geïntegreerd worden in het door HDT-Oost gebruikte call management systeem ProtopicsHAP. 20

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2009 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2009 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ledenraad HDT-Oost 1 Betrokkenheid Inleiding 7 Personeelsverloop 8 Aanstellen tweede locatiemanager Werkoverleg Ziekteverzuim Personeelsvereniging

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2008 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Sinds 5 jaar werk ik als doktersassistent op de Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Als assistent ben je verantwoordelijk voor

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2013 huisartsendienst twente-oost voorwoord In het afgelopen jaar is er binnen Huisartsendienst Twente-Oost weer veel werk verzet, zowel door de huisartsen en triagisten (i.o.) in de directe

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / 2 jaarverslag 2009 Huisartsenpost Hengelo /Werkoverleg

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2013 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. Een jaar waarin er veel werk is verricht door huisartsen, triagisten (i.o.),

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/ / Betrokkenheid / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / /Hoewel de Huisartsenpost Hengelo amper 2 jaar operationeel

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2014 huisartsendienst twente-oost voorwoord Ook het afgelopen jaar was de Raad van Commissarissen weer actief betrokken bij de voorbereidingen en besluitvormingen binnen HDT-Oost. De RvC heeft

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Performance monitoring op de huisartsenpost

Performance monitoring op de huisartsenpost Performance monitoring op de huisartsenpost Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacqueline Noltes directeur Huisartsendienst Twente-Oost en Huisartsenpost Hengelo Renate Haakmeester informatieadviseur

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente Toekomstbestendige zorg in Twente Conferentie van Zenderen 2.0 De eerste conferentie van Zenderen die op initiatief van de Huisartsenkring Twente in 2013 georganiseerd is heeft een vervolg gehad in januari

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er geslaagd

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO

JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO / Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november 2006 / Organisatie, ledenvergadering en huisartsen / Personeel en personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / ICT / Samenwerking / Bezetting

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016

Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Continue verandering Jaarverslag Huisartsendienst Twente-Oost 2016 Voorwoord Tijdens het opmaken van dit jaarverslag zijn de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 in volle

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Beleid zorgverzekeraar Praktijkmanager 2018

Beleid zorgverzekeraar Praktijkmanager 2018 Beleid zorgverzekeraar Praktijkmanager 2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor de prestatie Praktijkmanager? 3 3. Voorwaarden voor een overeenkomst Praktijkmanager 3 4. Financiering

Nadere informatie

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2014 huisartsenpost hengelo voorwoord Het is het bestuur en de directie van de Huisartsenpost Hengelo een genoegen om u het jaarverslag van 2014 aan te bieden. Het jaarverslag geeft een goed

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg Ik zie het even niet meer zitten standpunt Het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de huisarts, groeit en zal blijven toenemen... Mevrouw

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld ZO WERKT DE ZORG Zó werkt de huisartsenzorg Kees Wessels en Kees Kraaijeveld Introductie 4 Voorwoord 8 Waarom dit boek? Hoofdstuk 1 De huisarts 13 Wat is de rol van de huisarts? 16 Welke rol heeft de huisarts

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie