Raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Verbetering Inkoopfunctie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Verbetering Inkoopfunctie"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Algemene en publiekszaken Raadsnummer o4.ry8o.ooz nboeknummer o4joo4srg Beslisdatum BlkW 6 april 2004 Dossiernummer Raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Verbetering nkoopfunctie 1 nleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad ons college verzocht een onderzoek te doen naar de toepassing van Europees aanbesteden in het verleden en om voor 1 april 2004 een gemeentebreed Plan van Aanpak ter verbetering van de inkoopfunctie op te stellen en dit aan de raad aan te bieden. 2 Probleemstelling n het najaar van 2002 is het streven naar een doelmatiger inkoop geformuleerd als item op de Groslijst van de Ombuigingsoperatie Er werden door ons besparingsmogelijkheden gezien op de inkoopbudgetten die thans onder onze verantwoordelijkheid door de ambtelijke organisatie worden besteed. Het streven naar een doelmatiger inkoop heeft een impuls gekregen met het rapport van de Rekenkamercommissie dat in november 2003 aan uw raad is aangeboden. Met dit rapport is naast doelmatigheid ook rechtmatigheid van het inkopen in het brandpunt van de belangstelling geplaatst. Het College van burgemeester en wethouders heeft, mede op basis van het Rekenkamerrapport, geconcludeerd dat: 1 er besparingen zijn te realiseren door de huidige versnippering inzake de inkoop te verminderen en daardoor schaal- en synergievoordelen te behalen; 2 de professionaliteit van inkoop kan worden verhoogd. Dit vraagt echter wel extra middelen voor de inhuur van professionele inkopers; 3 de infrastructuur kan worden verbeterd door de aanleg van een gemeentebreed contractregister zodat informatie transparanter wordt; 4 de rechtmatigheid dient te worden verbeterd door meer nadruk te leggen op de Europese aanbestedingsregels waardoor financiele en juridische risico s kunnen worden voorkomen; 5 de uitwerking van het Plan van Aanpak heeft gevolgen voor de ambtelijke organisatie. Vervolgens hebben wij van u de opdracht gekregen een gemeentebreed Plan van Aanpak voor verbetering van de inkoopfunctie op te stellen en aan u voor te leggen.

2 r p Raadsnummer Oy.R]8O.OOZ 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Voor verbetering van de inkoopfunctie formuleren wij in het Plan van Aanpak (programma COON) de navolgende doelstellingen en meetpunten voor succes: 1 het verhogen van de professionaliteir van het inkopen, met als meetpunt dat binnen drie jaar niveau 3 (= goed) in het Purchasing Excellence programma van de NEV wordt bereikt; 2 het verhogen van de doelmatigheid van het inkopen, met als meetpunt dat binnen drie jaar ten minste 809b van een bepaald inkooppakket bij niet meer dan drie leveranciers wordt ingekocht; 3 het verhogen van de rechtmatigheid van het inkopen, met als meetpunt dat binnen drie jaar 1009b van uitgaven conform wettelijke vereisten (EU-aanbestedingsregels) geschiedt. 3a Milieutoets Niet van toepassing. 4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting De uitvoering van het besluit van de raad van 26 januari 2004 bestaat op hoofdlijnen uit twee onderdelen. Er is een onderzoek gestart naar de toepassing van Europees aanbesteden bij projecten in het verleden en er is opdracht gegeven tot het opstellen van een Plan van Aanpak om de inkoopverbeteringen in de toekomst te realiseren. Over het onderzoek naar de toepassing van Europees aanbesteden wordt afzonderlijk gerapporteerd. Plan van Aanpak inkoopverbetering. Voor het realiseren van de doelstellingen hebben wij, ondersteund door het bureau Significant, het programma COON ontwikkeld, waarin een samenstel van maatregelen, activiteiten en projecten is opgenomen met een looptijd tot drie jaar. n het programma zullen zowel bestaande als nieuwe activiteiten worden ondergebracht. n het programma COON maken wij een onderscheid tussen: 1 6et -projecten, gericht op een directe doelmatigheidswinst door optimalisatie van inkooppakketten. Daarbij gaat het om het bundelen van inkoopvolumes, het rationaliseren van specificaties en het, waar mogelijk, afsluiten van organisatiebrede contracten. Hierin zullen wij prioriteit geven aan de pakketten waar relatief snel besparingen kunnen worden gerealiseerd en aan pakketten waar de rechtmatigheid in het geding is; 2 Keep -projecten, gericht op een structurele verankering van een professionele, doelmatige en rechtmatige inkoopfunctie. Daarbij gaat het om: de uitwerking en implementatie van de strategische besturing van de inkoopfunctie, waaronder kaderstelling en control, inkoopinfrastructuur en structurering van de inkoopprocessen;

3 Raadsnummer Oy.Ry8O.OOZ de uitwerking en implementatie van de tactische inkoopfunctie via een pool van tactische inkopers ten behoeve van de uitvoering van complexe en/of Europese aanbestedingen; de structurering en implementatie van de besluitvormingsprocessen rond de inkoopfunctie. Voor de uitvoering van het programma richten wij een programmamanagement in. De taken van het programmamanagement zijn: het programmamanagement heeft een centrale rol in het realiseren van de beoogde doelstellingen en de daarvoor uit te voeren activiteiten. Ze functioneert naast en geeft ondersteuning aan het going concern. Het programmamanagement functioneert onder eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en het te ontwikkelen beleidskader zal voor de totale gemeente van toepassing zijn. De taken van het programmamanagement bestaan uit: dagelijkse leiding geven aan alle programmagerelateerde activiteiten; het aansturen van de actiegroepen; begeleiden en verankeren van het veranderingsproces; waarborgen aanhaking op bestuurlijk niveau; wegwerken "achterstallig" onderhoud. Het programmamanagement bestaat uit: programmamanager, tevens voorzitter van het programmamanagement; inkoopcoordinator (dit is dus iemand anders dan programma manager); ervaren medewerker gemeente Eindhoven (voor algemene ondersteuning, procesbegeleiding en het managen van de communicatie); externe ondersteuning met specifieke kennis en ervaring op deelterreinen van het programma.

4 Hoo9 u O e 0 cu e Lnn9 Hoog 0 Uitnendkrechten Drukwerk Hnrdwnrc (o.e. PC lt la to Schoonaenk / Beveiliging Raadsnummer Oy.RJP8O.OOZ ukoc ev Vere eimrln9en Tijd Programmaplanning: op basis van de genoemde argumenten voor prioriteitsstelling ziet de programma planning er in grote lijnen als volgt uit: Marketing PR Communicetiendvie- Juridi ch onder oek en adrie Prioriteit c er o o e La9 Prograaaaaaa{\}geaeat a Coaanaicatieaaaageaeat tm ckaage management) 9 g + ine akann KB H M ii &R :] Door de planning alleen steeds voor de eerstvolgende periode te detailleren kunnen de activiteiten strak worden aangestuurd, terwijl de noodzakelijke flexibiliteit voor de daaropvolgende termijn behouden blijft. De planning zal dus "rollend" moeten worden gemaakt. Het programmamanagement zal kort na de start een definitieve prioriteitstelling maken en de planning van de projecten daarop baseren. 5 Financiele gevolgen en risico s Voor het in beeld brengen van de financiele gevolgen van het programma COON is het eveneens van belang een onderscheid te maken tussen de get-projecten en de keep-projecten, De get-projecten leveren al op redelijk korte termijn geld op. n het rapport is een eerste raming opgenomen van de besparingsmogelijkheden over het geidentificeerde inkoopvolume van < 39 miljoen. De bruto besparingen (exclusief de kosten verbonden aan de keep-projecten) voor dit volume belopen op middellange termijn structureel ruim 6 1 miljoen. Ook voor het nog niet geanalyseerde inkoopvolume (ruim miljoen) zullen er besparingsmogelijkheden zijn. Gelet op de grote diversiteit tussen de verschillende inkooppakketten zou extrapolatie vanuit de eerste raming naar een totaalraming echter een volstrekt onbetrouwbare indicatie opleveren. Voor een totaalraming voor het gehele inkooppakket is absoluut een vervolganalyse noodzakelijk; hieraan zullen wij binnen het programma prioriteit toekennen.

5 Raadsnummer 04.R78O.OO De keep-projecten, zo noodzakelijk voor een structurele verbetering van - onder meer - de doelmatigheid van de inkoop, vergen investeringen. Door een juiste balans en samenhang te realiseren met de get-projecten zal het programma reeds in 2005 met een batig saldo kunnen draaien. Dit neemt niet weg dat de investeringen voor dit moment zullen moeten worden afgedekt. Alvorens over 2005 een batig saldo kan worden gepresenteerd, vergt de uitvoering van het programma COON een investeringsbudget. Dit houdt in dat in 2004 er een bedrag aan voorfinanciering beschikbaar moet zijn van ,ÃćâĆňâĂİ wat ten laste kan worden gebracht van de saldireserve specifiek. Deze middelen vloeien in 2005 terug in de saldireserve specifiek. Een ontwerpbegrotingswijziging is hiervoor opgesteld. n de meerjarenbegroting is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van < 0,5 miljoen in 2004, <1,0 miljoen in 2005 en <1,5 miljoen in 2006, die ingevuld dient te worden uit meer doelmatige inkoop, niet afschrijven op grond en structurele opbrengsten uit vastgoed. Uit de optimalisatie van inkoop (programma COON) zal een substantiele bijdrage worden geleverd aan genoemde bezuiniging. Fasering van invulling hangt samen met het tempo van uitvoering van het programma. 5a Bestuurlijke kaders Voorjaarsnota (Groslijst ombuigingsoperatie ). Rekenkamerrapport en raadsbesluit van 26 januari b Fiscale gevolgen Bij het opstellen van het Plan van Aanpak COON nog niet van toepassing. Bij de uitwerking wordt aan de fiscale gevolgen invulling gegeven. 6 Overige gevolgen van de aanpak De uitvoering van het programma COON zal door ons nauwkeurig worden gemonitored. Wij stellen voor u via de reguliere verantwoording te informeren over de voortgang van het programma, Daarnaast stellen wij voor de inkoopfunctie voor de komende drie jaar, te beginnen met het verslag over 2004, als afzonderlijk thema op te nemen in de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag /jaarrekening. 7 Resultaten van overleg/inspraak Het Plan van Aanpak is besproken in het Bedrijfsvoeringsoverleg en vervolgens voorgelegd aan het Gemeentelijk Managementteam. 8 Communicatie Een communicatieplan maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in algemene, interne en externe communicatie.

6 r p Raadsnummer O4.R78O.OOZ 9 Ter inzage gelegde stukken Plan van Aanpak COON nkoop Concernbreed Op Optimaal Niveau, d.d. 5 april Communicatie-/Stappenplan COON, maart 2004, 10 Referendabiliteit Het voorstel is niet referendabel in het kader van de Tijdelijke Referendumwet. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Sakkers, burgemeester. C. Langerwerf, secretaris.

7 Raadsnummer 04. Ry 8 O. OOZ Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april en 27 mei 2004; besluit: 1 kennis te nemen van het Plan van Aanpak Verbetering nkoopfunctie (programma COON); 2 in te stemmen met de doelstellingen van het programma COON: a het verhogen van de professionaliteit van het inkopen, met als meetpunt dat binnen drie jaar niveau 3 (= goed) in het Purchasing Excellence programma van de NEV wordt bereikt; b het verhogen van de doelmatigheid van het inkopen, met als meetpunt dat binnen drie jaar ten minste 80% van een bepaald inkooppakket bij niet meer dan drie leveranciers wordt ingekocht; c het verhogen van de rechtmatigheid van het inkopen, met als meetpunt dat binnen drie jaar van uitgaven conform wettelijke vereisten (EU-aanbestedingsregels) geschiedt; 3 in te stemmen met de ambitie om per inkooppakket ÃćâĆňâĂİ afhankelijk van een nadere te plegen analyse ÃćâĆňâĂİ een besparing te bereiken van 59o tot 10% en omtrent de uitkomsten hiervan tussentijds de raad te informeren; 4 in te stemmen met de prioritaire acties binnen het programma COON; a uitvoering van pakketoptimalisatie voor het thans in kaart gebrachte inkoopvolume (< 39 miljoen), met prioriteit voor de pakketten waar relatief snel besparingen kunnen worden gerealiseerd en voor de pakketten waar de rechtmatigheid in het geding is; b analyse en prioritering van het overige inkoopvolume (ruim < 100 miljoen); c uitwerking en implementatie van de strategische inkoopcoordinatie, de pool van tactisch inkopers en het inkoopbesluitvormingsproces; d inrichting van het programmamanagement, gericht op uitvoering, monitoring en verantwoording van het programma COON; 5 in te stemmen met een investeringsbudget voor het Programma COON van < ,ÃćâĆňâĂİ incidenteel en dit als voorfinanciering ten laste brengen van de saldireserve specifiek en te bepalen dat deze middelen in 2005 terugvloeien in de saldireserve specifiek middels begrotingswijziging en toelichting; 6 in te stemmen met de wijze van verantwoording van het programma via het regu-

8 Raadsnummer O4.Ry8O.OOr liere verantwoordingsinstrumentarium en met ingang van 2004 voor de duur van drie jaar, als afzonderlijk thema in de paragraafbedrijfsvoering van het jaarverslag!jaarrekening. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. EE

9 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus goxgo, S6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 04 R Behandeld door F Biemans Telefoon (o4o) Ons kenmerk griffie Verzenddatum r/ mei soo4 Commissieadvies Betreft cie. Fp: Raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Verbetering nkoopfunctie. De commissie FinanciÃńle pijler heeft in haar vergadering van 10 mei 2004 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: leefbaar eindhoven ; stemvoorbehoud; met een positieve grondhouding en mits er aandacht is voor een correcte toepassing van Europese aanbestedingen en richtlijnen. Bovendien kan er ten aanzien van de Europese regels in contracten tekstuele aanpassingen opgenomen worden om te komen tot werkbare situaties. CDA: stemvoorbehoud; wenst nog fractieberaad hierover mede naar aanleiding van de punten zoals omschreven bij de PvdA en de VVD, zodat o.a. ambities nadrukkelijk in het raadsbesluit worden opgenomen. PvdA: tegen; tenzij in het raadsbesluit wordt opgenomen dat vanaf heden conform de Europese richtlijnen, regel- en wetgeving zal worden gehandeld en aanbesteed. Bovendien moet in het raadsbesluit opgenomen worden dat de baten -uit deze operatie- waarneembaar moeten worden gemaakt. (Zie ook bij de VVD). Specifiek is de PvdA er niet van overtuigd dat de huidige cultuur geen belemmeringen oplegt voor een effici(inter inkoopproces. tegen; tenzij in het raadsbesluit een duidelijke ambitie wordt omschreven. Bijvoorbeeld 10% besparing vanaf een bepaalde datum tot aan een bepaalde datum. SP: akkoord; (Voor de vergadering mondeling medegedeeld). 6roenLinks: stemvoorbehoud; wenst nog fractieberaad hierover mede naar aanleiding van de punten zoals omschreven bij de PvdA en de VVD. Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr g.oo-x6.oo uur Bereikbaar per openbaar vervoer Postadres Postbus goxso s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar

10 Ons kenmerk griffie D66: Ouderen App&l: De Stadspartij: Liberaal Eindhoven: stemvoorbehoud; wenst integer handelen van de inkopers gewaarborgd te zien en verder zie de punten zoals omschreven bij de PvdA en de VVD. stemvoorbehoud; wenst nog fractieberaad hierover; bovendien zal men eventueel nog schriftelijke vragen stellen over o.a. eventuele besparingen gezien de discrepantie tussen het plan van aanpak via dit raadsvoorstel en het rekenkamerrapport. akkoord; mits door de wethouder enkele toezeggingen worden nagekomen, zodat o.a. ambities nadrukkelijk in het raadsbesluit worden opgenomen (zie hieronder) en er voortaan volgens de Europese richtlijnen wordt gewerkt en aanbesteed; stemvoorbehoud; mede naar aanleiding van de punten zoals omschreven bij de PvdA en de VVD. T aeze in en van de wethouder, dhr.a. Pastoor: Met ingang van 10 mei 2004 zal de gedragslijn zijn dat er aanbesteed wordt volgens de Europese richtlijnen. Het raadsvoorstel zal zodanig aangepast worden dat sprake zal zijn van het stellen van ambities. (Mede naar aanleiding van het verzoek van o.a. de VVD). Het gevaar van niet integer handelen van inkopers zal bij de gemeentesecretaris onder de aandacht worden gebracht. Er zal extra aandacht geschonken worden aan het nodige aantal en de nodige bekwaamheid van de inkopers. (Voldoende personeel en opleiding; eventueel alsnog bijscholen enz.). De secretaris van de commissie, F. Biemans. Bijlage(n) : 0.

11 gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekssaken Raadsnummer 04.R780.00$ nboeknummer Beslisdatum B8rW ay mei soo4 Dossiernummer Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Verbetering nkoopfunctie. De commissie flnanciele pijler heeft in haar vergadering van 10 mei 2004 beraadslaagd over het raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Verbetering nkoopfunctie waarbij door de medeopsteller van het plan Prof.J. van Telgen een toelichting is verzorgd. Bij de discussie is naar voren gekomen dat de commissie breed de opvatting deelt dat het aangeboden programma tot ontwikkeling moet worden gebracht. De commissie waardeert het ten zeerste dat de maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes in meetbare termen zijn geformuleerd. Het bevorderen van de professionaliteit tot een niveau drie (=goed) NEV, het verhogen van de doelmatigheid door van een bepaald pakket ten minste 8096 bij niet meer dan drie leveranciers onder te brengen en het verhogen van de rechtmatigheid om binnen drie jaar 1009b van de uitgaven conform wettelijke vereisten (EU-aanbestedingsregels) te laten verlopen, wordt door de commissie breed onderschreven. Meerdere partijen in de commissie dringen er verder op aan om vanaf heden alle aanbestedingen, indien deze vallen binnen de criteria, volgens EU-aanbestedingsregels te laten verlopen. n Nederland wordt door de gemeenten gemiddeld in 99 van de gevallen, als dit is vereist, Europees aanbesteed. n Eindhoven worden grootschalige (bouwkundige) investeringsprojecten Europees aanbesteed. n de dienstensfeer gebeurt dit ook met uitzondering van een aantal hiaten waarvan we de omvang niet exact in beeld hebben vanwege deels het gebrek aan raamcontracten en deels het gebrek aan inzicht vooraf voor het totale jaar voor alle diensten van de benodigde goederen en diensten in het betreffende jaar. Door wethouder Pastoor is toegezegd dat met ingang van 10 mei 2004 de gedragslijn is dat er aanbesteed wordt volgens de Europese richtlijn. Wij tekenen hierbij nog aan dat het tijd vergt over alle informatie en het instrumentarium te beschikken om in alle gevallen aan de wettelijke richtlijn te voldoen.

12 Raadsnummer 04.R Het opstellen van contracten en het doen van Europese aanbesteding vergt veel ambtelijke capaciteit en het is duidelijk dat in alle gemeenten in Nederland en ook in Eindhoven een inhaal slag moet worden gemaakt. Wij zullen dan ook als college alles in het werk stellen om in die gevallen dat Europees aanbesteden is vereist dit te laten plaatsvinden. Meerdere partijen in de commissie willen het ambitieniveau geconcretiseerd hebben met betrekking tot de te realiseren besparingen zoals deze voortvloeien uit het in ontwikkeling brengen van het programma COON. De in het programma COON opgenomen bedragen weerspiegelen niet de ambitie die ons college volgens meerdere partijen uit de commissie moet hebben. Verwezen wordt hierbij naar het Rekenkameronderzoek waar een percentage wordt genoemd van 1096 over het totale inkooppakket. Wij willen u er op attenderen dat in de begroting een bezuinigingstaakstelling is opgenomen van E 0,5miljoen in 2004, <1,0 miljoen in 2005 en 6 1,5miljoen in 2006, die ingevuld dient te worden uit meer doelmatige inkoop, niet afschrijven op grond en structurele opbrengsten uit vastgoed. Dit tegen de achtergrond dat het programma COON tot ontwikkeling moet worden gebracht en tegen de achtergrond dat twee/derde van het inkooppakket nog niet is geanalyseerd en zoals ook vermeld in het programma COON, expliciet per pakket moet worden onderzocht en bepaald wat aan besparingen haalbaar is. mmers op een deel van het inkooppakket rusten langjarige contracten en/of zoals bij een deel van de inkopen van de dienst Werk, Zorg en nkomen, vloeien besparingen op inkoop terug naar de Rijksoverheidin plaats van de gemeentebegroting. Wij hebben de ambitie als college om per inkooppakket een besparing van 596 tot 1096 te realiseren. Wij zijn voornemens om lopende het proces per inkooppakket te komen met voorstellen en zullen uw raad omtrent de resultaten informeren. Wij stellen dan ook voor deze ambitie in het raadsbesluit tot uitdrukking te brengen. n het programma COON is opgenomen dat de procedures en werkwijzen dienen te worden aangepast. Hierbij worden meerdere doelen bereikt, De commissie vraagt specifiek aandacht voor integer handelen bij inkoop. Wij zeggen als college toe dat bij het opstellen van de procedures en werkwijzen naast de vigerende richtlijnen inzake integer handelen, expliciet aan integer handelen aandacht wordt geschonken. Wij hebben de gemeentesecretaris verzocht hier afdoende aandacht aan te besteden. Het programma COON vergt de nodige expertise en vaardigheid van de organisatie om de beoogde resultaten te bereiken. Als college zullen we erop toe zien dat het

13 Raadsnummer og.ry8o.oog nodige aantal inkopers beschikbaar is en de nodige bekwaamheid bij de inkopers verder tot ontwikkeling wordt gebracht. Een herzien ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf secretaris. E

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling Concernstaf Raadsnummer Og.RXga8. OOZ Inboeknummer osbstox6y3 Beslisdatum BaW x augustus 2005 Dossiernummer S3x.35x Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling 1 Samenvatting

Nadere informatie

accountancywerkzaamheden

accountancywerkzaamheden gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.r S.ooz Inboeknummer o3)oosoos Beslisdatum BRD 22 april 2003 Dossiernummer 317.25I Raadsvoorstel tot het vastste11en van het Programma van Eisen aanbesteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.rgg5.00i Inboeknummer osjox4384 Beslisdatum B&W x4 januari 2003 Dossiernummer 303.x52 Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R945.OOI Inboeknummer o4uooxss8 Beslisdatum BSxW x4 september 2004 Dossiernummer 4sS.sSS Raadsvoorstelinzake de renovatie van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Crisisbeheersing Raadsnummer 04. R87$. OOI Inboeknummer o4rooo46g Beslisdatum B&W ag juni 2004 Dossiernummer 4ap.rSr Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R74Z.OOI Inboeknummer oyvooxxox Beslisdatum B8cW s maart soos Dossiernummer exo.ssx Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de %ai gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RIIOO.OOI Inboeknummer o4bstooso3 Beslisdatum BsxW xx januari 2005 Dossiernummer 502.253 Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R7$9.OOI lnboeknummer oevoora6y Beslisdatum B%W s maart 2004 Dossiernummer ero.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R992. OOI Inboeknummer o4uooaq4o Beslisdatum Bikw 46 oktober 2004 Dossiernummer 444.a Sa Raadsvoorstel inzake besteding resterende

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R56O.OOI Inboeknummer ossooagx8 Beslisdatum BgxW xs augustus 2003 Dossiernummer 388.752 Raadsvoorstel tot het onttrekken van een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve ufo gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer oz.z6a.oox Inboeknummer oauoozyxx Beslisdatum BTW S november 2002 Dossiernummer z4s.ssz Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE.

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE. gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 02.267.oor Inboeknummer oajorsa4a Beslisdatum BikW rs oktober 2002 Dossiernummer a4s.sss Raadsvoorstel tot het wijzigen van de begroting zoon van Ruimte, Economie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.r47g.ooz Inboeknummer oavooayog Beslisdatum Bikw ay mei 2003 Dossiernummer 322.252 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2024.00I Inboeknummer oybstoosy4 Beslisdatum B%W 6 maart 2007 Dossiernummer zro.ssr OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang

Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R7OI.OOI Inboeknummer oauoosgbg Beslisdatum BikW tg januari 2004 Dossiernummer 4og.2SI Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O6.RI5I7.OOI Inboeknummer osbstos68s Beslisdatum B8cw s4 januari 2006 Dossiernummer 6o4.SSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI292.OOI Inboeknummer osbstoxs3x BeSIISdatum BgrW 6 juni 2005 Dossiernummer 523.653 Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling

OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O6.RZ852.OOI Inboeknummer o6bstoaasb Beslisdatum BSP Sr oktober 2006 Dossiernummer 6qq qsq OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 05.RI347.OOI lnboeknummer osbstorsys Dossiernummer Sz8.8Sr rz juli zoog Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Inboeknummer osbstors6s Besiisdatum BBA 6 juni soos Dossiernummer 523.652 Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer O6.RZ84Ci.OOZ Inboeknummer o6bstorbsb Beslisdatum BSP B oktober 2006 Dossiernummer 6qo SSr OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake programma Sp: Faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Raadsvoorstel inzake programma Sp: Faciliteiten voor vrijwilligerswerk gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer OQ.R547.OOI lnboeknummer o3tooo8rx Beslisdatum B&W 8 juli soo3 Dossiernummer 328.552 Raadsvoorstel inzake programma Sp: Faciliteiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI429.00I Inboeknummer osbstosxgg Beslisdatum B&W ss oktober 2005 Dossiernummer Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente I g+ gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer og. R8y6.oox Inboeknummer o4uoor4so Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.6S3 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

dualisme in Eindhoven

dualisme in Eindhoven gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 02.$I6.OOI Raadsvoorstel tot het nemen van besluiten over het verder uitwerken van dualisme in Eindhoven 1 Inleiding Met de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten 2OOI gemeente Eindhoven

Raadsvoorstel inzake de Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten 2OOI gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 03.R58I.OOI Inboeknummer oauooaxaa Beslisdatum B&W x6 september aooa Dossiernummer SB8.6Sx Raadsvoorstel inzake de Evaluatie Wet voorzieningen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Ozj..R875.OOI Inboeknummer o4foo886s Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.sS6 Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI33I.OOI Inboeknummer osbstoxs48 Beslisdatum BTW s6 juli 2005 Dossiernummer 530.45I Oplegvel Raadsvoorstel tot wijziging van het recht (drempelbedrag)

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RI225.OOI Inboeknummer osbstoogoo Beslisdatum BSW S mei 2005 Dossiernummer Sx8.25I Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van nieuwe

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van criteria bij het aanwijzen van locaties ten behoeve van huwelijkssluiting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van criteria bij het aanwijzen van locaties ten behoeve van huwelijkssluiting v f++ gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekssaken itaadsnummer 02.QZI.OOI lnboeknummer osmoo4sby Beslisdatum B&W s6 november soos Dossiernummer s48.xsx Raadsvoorstel tot het vaststellen van criteria

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R/7/9.OOI Inboeknummer tobstoro8z Beslisdatum B&W 8 juni 2oro Dossiernummer 023 6Sr Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ Inleiding De organisatie

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer og.ryz6.oox Inboeknummer oauooopxz Beslisdatum BlkW x april xooa Dossiernummer ax4.6ss Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met

Nadere informatie

gemeente Eindhouen Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhouen Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhouen Raadsnummer ZO.Rg747.OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B5MT ts juni 2OIO Dossiernummer oa4 6Sr Raadsvoorstel tot het uerstrekken uan een lening aan de Bibliotheek Eindhouen ten

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de tariefstructuur van de toeristenbelasting

Raadsvoorstel inzake de tariefstructuur van de toeristenbelasting gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer 04.R842.OOI Inboeknummer o4looo3gr Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.652 Raadsvoorstel inzake de tariefstructuur van de toeristenbelasting

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o4.rxog.oog Inboeknummer oevooaagr Beslisdatum B8cw xg april 2004 Dossiernummer er6.sgs Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake toekomstige rechtsvorm(en) Stichting Stedelijk College

Raadsvoorstelinzake toekomstige rechtsvorm(en) Stichting Stedelijk College gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O8. RZ 6gO. OOX Inboeknummer o8bstoroab Beslisdatum BSP tz juni 2008 Dossiernummer 8as.sst Raadsvoorstelinzake toekomstige rechtsvorm(en)

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Masterplan sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Masterplan sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer og.rggo.oox Inboeknummer o3pooobb4 Beslisdatum BTW 22 april 2003 Dossiernummer 3I7.45I Raadsvoorstel tot het vaststellen van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven fa gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og. R597.OOI Inboeknummer cygoxss44 Besbsdatum BBA sa september 2ooa Dossiernummer Sgg.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.RI9QI.OOI Inboeknummer o6bstoa633 Beslisdatum BSP 3 januari 2007 Dossiernummer 702 35I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas

Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer 07.R2I92.OOI Inboeknummer o7bstor3ra Beslisdatum B%W to juli 2007 Dossiernummer 7z8.553 Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RZZ97.OOI Inboeknummer osbstoops4 Beslisdatum B&W S april 2005 Dossiernummer Sr4.6Sx Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand 1

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen

Raadsvoorstelinzake planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Raadsnummer 04.R954.OOI Inboeknummer o4uooo63x Beslisdatum Bikw s4 augustus 2004 Dossiernummer 435.253 Raadsvoorstelinzake planmatig onderhoud en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer InboeknummerÃćâĆňâĂİ gemeente Eindhoven Rekenkamercommis sic Raadsnummer oq.. Rro g8. oor Beslisdatum B&W Dossiernummer- Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer 1 inleiding Op verzoek

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake verantwoording PPS Parkeergarages en inpassing van de parkeergarage Kennedyplein in de parkeerbegroting

OplegvelRaadsvoorstel inzake verantwoording PPS Parkeergarages en inpassing van de parkeergarage Kennedyplein in de parkeerbegroting gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI459.OOI Inboeknummer osbstoa4tz Beslisdatum B&W 6 december 2005 Dossiernummer 549.35I OplegvelRaadsvoorstel inzake verantwoording

Nadere informatie

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten

OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2$76.OOI Inboeknummer orbstoaz88 eslisdatum %W t8 december 2007 Dossiernummer ysr.asr OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Samenvatting Sinds mei van dit jaar signaleren de zorgkantoren, die verantwoordelijk zijn voor de

gemeente Eindhoven 1 Samenvatting Sinds mei van dit jaar signaleren de zorgkantoren, die verantwoordelijk zijn voor de gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer O6.RZy6Z.OOZ Inboeknummer o6bstotzzr Beslisdatum B%W ab augustus 2006 Dossiernummer 6BS.qSa Oplegvel Raadsvoorstel knel puntenbudget wachtlij

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening

Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening gemeente Eindhoven Vergunningen, Toezicht 5 Handhaving, Vergunningen Raadsnummer Io. Rg88y. ooz Inboeknummer robstor64r Beslisdatum BSP ty augustus aoro Dossiernummer obb asr Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nbeleidsnotitie Taxi

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nbeleidsnotitie Taxi gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI3/I.OOI Inboeknummer osbstoryrz Beslisdatum B&W r6 augustus 2005 Dossiernummer 533.45I Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel betreft schadevergoeding Pater Augustijnen inzake klooster Marienhage

Raadsvoorstel betreft schadevergoeding Pater Augustijnen inzake klooster Marienhage gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer xo. Rg8zo. oor Inboeknummer robstoroy8 Beslisdatum B%W 6 juli aoro Dossiernummer oaz asr Raadsvoorstel betreft schadevergoeding Pater Augustijnen inzake

Nadere informatie

inzake de realisatie van Asklepion

inzake de realisatie van Asklepion gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer og.r47o.ooi Inboeknummer o3poor464 Beslisdatum Bikw as april 2003 Dossiernummer 3.6Ss Raadsvoorstel met betrekking tot het vaststellen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Prioriteitennota Ontwikkelingslocatie Brainport Eind hoven

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Prioriteitennota Ontwikkelingslocatie Brainport Eind hoven gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI382.OOI Inboeknummer ogbstorgeo Beslisdatum B8cW so september 2005 Dossiernummer S38.4Sr Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer o6.rzyg6.oox Inboeknummer o6bstorg6y Beslisdatum BSP as juli 2006 Dossiernummer 6so qsr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verantwoording Reserve economische ontwikkeling 2003

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verantwoording Reserve economische ontwikkeling 2003 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 04.R784.OOI lnboeknummer oqtoooa6s Beslisdatum BikW 6 april soos Dossiernummer AS.6Sx Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verantwoording

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Mobiliteitsplan deel B; het Projectenboeh

Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Mobiliteitsplan deel B; het Projectenboeh gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer os.ass.oox Inboeknummer oxsoossso Beslisdatum BgxW xs oktober 2002 Dossiernummer sqs.qsx Raadsvoorsteltot het vaststellen van het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake subsidieovereenkomst Marathon Eindhoven 2004-

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake subsidieovereenkomst Marathon Eindhoven 2004- v )Âż gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.rts8g.oor Inboeknummer osvoo6as8 Beslisdatum Bikw r6 september soos Dossiernummer 338.253 Raadsvoorstelinzake subsidieovereenkomst

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake Economische Visie Eindhoven zoo4-aoo8

Raadsvoorstel inzake Economische Visie Eindhoven zoo4-aoo8 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer o4.r84i.qqi Inboeknummer o4tooo46r Beslisdatum B&W 4 juni 2004 Dossiernummer 4s4.6sr Raadsvoorstel inzake Economische Visie Eindhoven

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o8.rz689.ooi Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo Inleiding Vanaf 1999

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer OQ.R62O.OOI Inboeknummer o3poop383s Beslisdatum BikW sg oktober 2003 Dossiernummer 344.55a Raadsvoorstel tot het aanpassen van de

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake Plan uan Aanpak en kaderstelling (middel)langetermij nhuisuesting gemeentelijke organisatie

Raadsvoorstelinzake Plan uan Aanpak en kaderstelling (middel)langetermij nhuisuesting gemeentelijke organisatie gemeente Eindhouen Strategie Raadsnummer 09.R/229.00$ Inboeknummer o9bstoa4zz Beslisdatum B&W ts december 2009 Dossiernummer 95I.55I Raadsvoorstelinzake Plan uan Aanpak en kaderstelling (middel)langetermij

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake programma S9: Faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Raadsvoorstel inzake programma S9: Faciliteiten voor vrijwilligerswerk gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer OQ.R547.OOI Inboeknummer oauoosass Beslisdatum Bikw s4 november 2003 Dossiernummer 348.5SI Raadsvoorstel inzake programma S9: Faciliteiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instellen uan de reserue Internationale School Eind houen

Raadsvoorstel tot het instellen uan de reserue Internationale School Eind houen gemeente Eindhouen 2 de DBFMO-contract met betrekking tot de Nieuwe Huisvesting die door de gemeente en de school zal worden Economie 5 Cultuur Raadsnummer xo.r/596.ooi Inboeknummer robstoo4y8 Beslisdatum

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake aanschaffen van vergadervoorzieningen in de raadzaal van het stadshuis

Raadsvoorstelinzake aanschaffen van vergadervoorzieningen in de raadzaal van het stadshuis Griffie gemeenteraad Raadsnummer 04.R947. OOI Raadsvoorstelinzake aanschaffen van vergadervoorzieningen in de raadzaal van het stadshuis Samenvatting Tijdens raadsvergaderingen worden ondersteuning tijdens

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel en de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel en de gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 03.R375.OOI Inboeknummer oskoooyxa Beslisdatum Baxw x8 februari sooa Dossiernummer BoS.SSx Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer Og.Rgy6.OOZ lnboeknummer osvoo646x Beslisdatum BSxW x6 september soos Dossiernummer aag.ssx Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de ontwikkelingsuisie integrale

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de ontwikkelingsuisie integrale gemeente Eindhouen Gebiedsontmikkeling Raadsnummer 09. R/4/2. OOI Inboeknummer o9bstosaos Beslisdatum BTW t7 november 2009 Dossiernummer 947 352 Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de ontwikkelingsuisie

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening Winkeltijdenwet

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening Winkeltijdenwet gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer Og.R474.OOI Inboeknummer oatooo6qa Beslisdatum Bikw sy mei soos Dossiernummer Bas.6Sr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Rapportage Raadswerkgroep Actieve Jeugd r +

Initiatiefvoorstel Rapportage Raadswerkgroep Actieve Jeugd r + gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 09. R/457. OOI Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Rapportage Raadswerkgroep Actieve Jeugd r + Inleiding Tijdens de begrotingsbehandeling in

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer o6.rzs83.ooz Inboeknummer o6bstooo6s Beslisdatum BlkW y maart 2006 Dossiernummer 6xo.ssx OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.rgy6.oox Inboeknummer obvoo666z Beslisdatum Bikw z6 september soos Dossiernummer BBS.sSz Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

Betreft cie MO: Voorstel inzake structurele ondersteuning van het. Vormgeversoverleg Eindhoven

Betreft cie MO: Voorstel inzake structurele ondersteuning van het. Vormgeversoverleg Eindhoven gemeente Eindhoven Concernstaf Bestvurssecretariaat Retouradres Postbus 9oxSo, S6oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer Oy.RZOX6.OOr Inboeknummer o4uooa4bs Beslisdatum B&W g november 2004 Dossiernummer 446.6ss Raadsvoorstel inzake noodzakelijke investering

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes r p gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer Og.R574.OOI Inboeknummer Dossiernummer Raadsvoorstel tot vaststelling van een nieuwe fractiekostenverordening en enkele wijzigingen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel Rekenkamerrapport "De burger als baas"

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel Rekenkamerrapport De burger als baas gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad RaadÂżnmmer O6.RXgXX.OOX. Oplegvel Raadsvoorstel Rekenkamerrapport "De burger als baas" 1 Samenvatting Begin december is het rapport van de rekenkamercommissie over

Nadere informatie

Raadsvoorstel Wijziging Verordening voor de stadsdeelcomrnissies

Raadsvoorstel Wijziging Verordening voor de stadsdeelcomrnissies gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekssaken Raadsbijlage nummer 02.284.oor Inboeknummer- Beslisdatum BhW Dossiernummer- Raadsvoorstel Wijziging Verordening voor de stadsdeelcomrnissies 1 Inleiding

Nadere informatie

RaadsvoorstelRechtmatigheid pro forma kredieten jaarrekening aooz

RaadsvoorstelRechtmatigheid pro forma kredieten jaarrekening aooz gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 04.R707.OOI Inboeknummer oa)ox4ssb Beslisdatum BikW so januari 2004 Dossiernummer 4o4.sSx RaadsvoorstelRechtmatigheid pro forma kredieten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009

Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009 gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09.R/297.OOI Inboeknummer o9bstor6oo Beslisdatum B%W 22 september 2009 Dossiernummer 939 452 Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009 Inleiding

Nadere informatie

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7163 Inboeknummer 17bst00207 B&W Beslisdatum 28 februari 2017 Dossiernummer 17.09.751 Raadsvoorstel Rechtstreekse subsidierelatie Stichting Glow Inleiding In 2011 werd

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het opheffen uan de Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het opheffen uan de Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten gemeente Eindhouen Concernstaf Raadsnummer 07.R2$4Q.OOI Inboeknummer oybstoabsy Beslisdatum B%W rs november 2007 Dossiernummer yg6.qst OplegvelRaadsuoorstel tot het opheffen uan de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

gemeente Eindhouen Oplegvel Raadsuoorstel tot het gewijzigd uaststellen uan het bestemmingsplan

gemeente Eindhouen Oplegvel Raadsuoorstel tot het gewijzigd uaststellen uan het bestemmingsplan gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.RI925.OOI Inboeknummer o6bstoa44r Beslisdatum B%W ta december 2006 Dossiernummer 650 352 Oplegvel Raadsuoorstel tot het gewijzigd

Nadere informatie

Raadsvergadering. 23 juni

Raadsvergadering. 23 juni RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 2016 16-038 Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021 Aan de raad, Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021

Nadere informatie