gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) 1 Inleiding Op 29 juni 2004 heeft uw raad de uitgangspunten inzake de uitwerking van de kaders voor regeling van gesubsidieerde arbeid (04.R ) vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven (04.R ) die op 27 september 2004 door uw raad is vastgesteld. In deze verordening zijn alle voorzieningen vastgelegd die de gemeente aan de doelgroep kan aanbieden ten behoeve van arbeidsinschakeling. Twee van deze voorzieningen hebben betrekking op het verlenen van subsidies aan werkgevers die clienten werkervaring laten opdoen, namelijk de flexvergoeding en de opstapbaan. De flexvergoeding en de opstapbaan zijn vormen van gesubsidieerde arbeid. 2 Probleemstelling Aangezien bij de opstapbaan en de flexvergoeding subsidies worden verleend aan werkgevers, worden de nadere voorwaarden waaronder deze voorzieningen aan werkgevers kunnen worden aangeboden, opgenomen in de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven Deze voorwaarden zijn overeenkomstig voornoemde raadsbesluiten. Dit raadsvoorstel betreft een juridische uitwerking van deze raadsbesluiten door wijziging van de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Voor clienten die nog niet bemiddeld kunnen worden naar de reguliere arbeidsmarkt omdat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot is, kan inzet plaatsvinden van gesubsidieerde arbeid. Zoals in de kaders WWB uiteen is gezet, is gesubsidieerde arbeid tijdelijk van aard en gericht op uitstroom naar regulier werk. Voorts is er sprake van persoonsgebonden reintegratie waarbij geen subsidiering van werkplekken plaatsvindt. Na de werkervaringsperiode in het kader van de opstapbaan en de flexvergoeding wordt van de werkgever verwacht dat deze de werknemer regulier in dienst neemt voor minimaal de periode van een jaar zonder proeftijd. De werkgever ondertekent hiertoe een intentieverklaring. Er zal door de gemeente een overzicht worden bij-

2 r k Ra a ds nummer 04. R 949. OOI gehouden van werkgevers die goed werkgeverschap tonen en hun verantwoordelijkheid in deze nemen. Bij deze werkgevers kunnen clienten van de dienst Werk, Zorg en Inkomen werkervaring opdoen waarna zij uitstromen naar een reguliere functie. 3a Milieutoets Er treden geen milieueffecten op. 3 Wijze van aanpak/oplossingsrichting Opstapbaan. Bij de opstapbaan kan subsidie worden verleend aan de werkgever die een arbeidsovereenkomst sluit met de uitkeringsgerechtigde of jongere waarvan vooraf is vastgesteld dat de deelnemer in potentie in staat is een ontwikkelingstraject naar de beoogde reguliere functie te doorlopen. De subsidie aan de werkgever bedraagt 100 Yo van het bruto wettelijk minimum (jeugd) loon. Dit traject duurt maximaal een jaar. Indien dit noodzakelijk is, kan de periode eenmalig met maximaal een jaar worden verlengd. Van de werkgever wordt verwacht dat deze de werknemer een regulier dienstverband aanbiedt indien de werknemer het traject succesvol heeft doorlopen. De werkgever ondertekent hiertoe een intentieverklaring. Flexvergoeding. Bij de flexvergoeding wordt een trajectplan opgesteld waarin afspraken tussen gemeente, werkgever en client worden vastgelegd. De werkgever sluit een (arbeids)- overeenkomst af met de client waarvan vooraf is vastgesteld dat de deelnemer in potentie in staat is een ontwikkelingstraject naar de beoogde reguliere functie te doorlopen. Er kan een jaarlijks vast te stellen maximaal subsidiebedrag per client worden verleend aan de werkgever ten behoeve van de arbeidsinschakeling van de client. Voor het jaar 2005 is dit subsidiebedrag < 4.500,ÃćâĆňâĂİ. De werkgever kan de subsidie aanwenden ten behoeve van de financiering van functionele begeleiding van de client, jobcoaching, scholing etc. Na een periode van maximaal een jaar wordt van de werkgever verwacht dat deze een reguliere arbeidsovereenkomst aan de client aanbiedt indien de client het traject succesvol heeft doorlopen. De werkgever ondertekent hiertoe een intentieverklaring. 4 Financiele gevolgen en risico s De subsidies kunnen gefinancierd worden uit het werkdeel WWB. Nadat uw raad via de programmabegroting de allocatie van middelen ten aanzien van voorzieningen heeft vastgesteld, wordt dit nader uitgewerkt in subsidieplafonds. Op deze wijze wordt een open-einde regeling voorkomen. Dit is overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit Invoering Wet werk en bijstand (04.R ).

3 m s+ Raadsnummer Oy.Rgyg.OOZ 5a Bestuurlijke kaders Het bestuurlijke kader wordt gevormd door het raadsbesluit inzake de uitwerking van de kaders voor regelingen van gesubsidieerde arbeid (04.R ) en de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven die uw raad op 27 september 2004 heeft vastgesteld. 5b Fiscale gevolgen Het voorstel heeft geen fiscale gevolgen. 6 Overige gevolgen van de aanpak Het voorstel heeft geen andere gevolgen. 7 Resultaten van overleg / inspraak Het voorstel is in samenspraak met de sector Advisering en Ondersteuning, afdeling Juridische Zaken en Integrale Veiligheid van de dienst Algemene en Publiekszaken totstandgekomen. 8 Communicatie De nieuwe instrumenten op het gebied van gesubsidieerde arbeid zijn besproken met de huidige ID-werkgevers en de reintegratiebedrijven. 9 Ter inzage gelegde stukken Geen. 10 Referendabiliteit Het voorstel is referendabel in het kader van de Tijdelijke Referendumwet. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris.

4 Ra ad s nummer 04. R 949. OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2004; gelet op het raadsbesluit inzake de uitwerking van het kader voor regelingen van gesubsidieerde arbeid (04.R ) en de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven (04.R ) en de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002; besluit: I de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 als volgt te wijzigen: na paragraaf 4.2.4, paragraaf 4.2.5, in te voegen, welke luidt als volgt: Paragraaf Gesubsidieerde arbeid, flexvergoeding en opstapbaan. Artikel 1. Begripsomschrij vingen. 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. client: de persoon als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a van de Wet werk en bijstand; b. uitkeringsgerechtigde: de inwoner van Eindhoven met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); c. jongere: de uitkeringsgerechtigde, Anw-gerechtigde en niet-uitkeringsgerechtigde inwoner van Eindhoven tot 23 jaar; d. arbeidsinschakeling: het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid waarbij geen gebruik gemaakt wordt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Wet werk en bijstand; e. werkgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon die in enige vorm een onderneming drijft bij wie tenminste een werknemer in dienst is; f. flexvergoeding: subsidie aan de werkgever voor de te plegen inspanningen van de werkgever om de reintegratie van clienten naar een reguliere functie te bevorderen zoals bedoeld in artikel 8 van de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven; g. opstapbaan: subsidie aan de werkgever voor de te plegen inspanningen van de werkgever om de retntegratie van uitkeringsgerechtigden en jongeren naar een reguliere functie te bevorderen, zoals bedoeld in artikel 9 van de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven.

5 Ra ad s nummer 04. R 949. OOI Raadsbes1 uit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2004; gelet op het raadsbesluit inzake de uitwerking van het kader voor regelingen van gesubsidieerde arbeid (04.R ) en de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven (04.R ) en de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002; besluit: I de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 als volgt te wijzigen; na paragraaf 4.2.4, paragraaf 4.2.5, in te voegen, welke luidt als volgt: Paragraaf Gesubsidieerde arbeid, flexvergoeding en opstapbaan. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. client: de persoon als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a van de Wet werk en bijstand; b. uitkeringsgerechtigde: de inwoner van Eindhoven met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); c. jongere: de uitkeringsgerechtigde, Anw-gerechtigde en niet-uitkeringsgerechtigde inwoner van Eindhoven tot 23 jaar; d. arbeidsinschakeling: het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid waarbij geen gebruik gemaakt wordt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Wet werk en bijstand; e. werkgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon die in enige vorm een onderneming drijft bij wie tenminste een werknemer in dienst is; f. flexvergoeding: subsidie aan de werkgever voor de te plegen inspanningen van de werkgever om de reintegratie van clienten naar een reguliere functie te bevorderen zoals bedoeld in artikel 8 van de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven; g. opstapbaan: subsidie aan de werkgever voor de te plegen inspanningen van de werkgever om de reintegratie van uitkeringsgerechtigden en jongeren naar een reguliere functie te bevorderen, zoals bedoeld in artikel 9 van de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven.

6 Raadanummer 04.Rgyg.ooX Paragraaf Flexvergoeding. Artikel 2. Subsidieverlening. 1. Het college kan een incidentele subsidie verlenen aan een werkgever ten behoeve van een traject met een client gericht op arbeidsinschakeling. 2. In afwijking van artikel 5 lid 1 in hoofdstuk 1 van deze verordening komt voor subsidie in aanmerking de werkgever die een overeenkomst (trajectplan) sluit met het college inzake de arbeidsinschakeling van de client waarvan is vastgesteld dat arbeidsinschakeling van de client na de periode waarvoor subsidie is verleend naar verwachting mogelijk is. 3. De subsidie wordt verleend voor maximaal de periode van een jaar. Artikel 3. Subsidieweigering. 1. De subsidie wordt geweigerd indien hierdoor de concurrentieverhoudingen onverantwoord worden beinvloed en/of er verdringing plaatsvindt. 2. De subsidie wordt geweigerd indien ten aanzien van een eerder verleende subsidie sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in de intentieverklaring als bedoeld in artikel 4, sub d. Artikel 4. Subsidieaanvraag. Naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb en het bepaalde in artikel 9 van hoofdstuk 1 van deze verordening moeten bij een aanvraag om subsidie de volgende bescheiden worden overgelegd: a. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; en b. een kopie van de schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2, lid 2; en c. een begroting met daarin een overzicht van de activiteiten en een indicatie van de kosten die noodzakelijk zijn ten behoeve van de arbeidsinschakeling van de client; en d. een intentieverklaring waarin is opgenomen dat de werkgever bij het succesvol doorlopen van het traject van de client een reguliere arbeidsovereenkomst voor minimaal de periode van een jaar zonder proeftijd afsluit met de client, direct volgend op de periode waarvoor subsidie is verleend. Artikel 5. Indieningstermijn aanvraag. Een aanvraag voor subsidie moet ingediend worden binnen drie maanden nadat de werkgever een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 heeft afgesloten met het college. Artikel 6. Beslistermijn subsidi eaanvraag, In afwijking van artikel 11 in hoofdstuk 1 van deze verordening beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

7 Ra adsnummer 04.. R 949. OOI Artikel 7. Subsidiebedrag. 1. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de begrote kosten die noodzakelijk zijn in het kader van het traject gericht op arbeidsinschakeling van de client. 2. Het college stelt voor aanvang van het tijdvak waar de activiteiten als bedoeld in deze paragraaf betrekking op hebben, jaarlijks vast welk subsidiebedrag maximaal per aanvraag kan worden verleend. Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 van deze verordening is de werkgever verplicht het college onmiddellijk mededeling te doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de verleende of verstrekte subsidie, onder overlegging van bewijsstukken. Artikel 9. Subsidieplafond. 1. Het subsidieplafond voor het subsidieren van activiteiten, zoals bedoeld in deze paragraaf, wordt jaarlijks vastgesteld door het college, binnen de door de raad vastgestelde programmabegroting, voor aanvang van het tijdvak waar de activiteiten, zoals bedoeld in deze paragraaf betrekking op hebben. 2. Het college beslist op de aanvragen in de volgorde waarin de aanvragen zijn ontvangen totdat het subsidieplafonds is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld, voor de verdeling als datum van ontvangst. Artikel 10.Aanvraag tot subsidievaststelling. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven dient de aanvrager binnen acht weken na afloop van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Artikel 11.Gegevens aanvraag tot subsidievaststelling. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen: a. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; en b. een volledig ingevulde verantwoording van de inzet van de middelen waarbij bewijsstukken worden overgelegd. Artikel 12.Beslistermjin subsidievaststelling. In afwijking van artikel 17 in hoofdstuk 1 van deze verordening beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

8 Raadsnummer 04.R949.00I Artikel 13.Betaling. Het subsidiebedrag wordt binnen acht weken na de vaststelling van de subsidie aan de aanvrager betaald. paragraaf Opstapbaan. Artikel 14.5ubsidieverlening, 1. Het college kan een incidentele subsidie verlenen aan een werkgever ten behoeve van een door het college vastgesteld traject gericht op arbeidsinschakeling van een uitkeringsgerechtigde of jongere. 2. In afwijking van artikel 5 van hoofdstuk 1 van deze verordening komt voor subsidie in aanmerking de werkgever die een arbeidsovereenkomst sluit met een uitkeringsgerechtigde of jongere waarvan is vastgesteld dat arbeidsinschakeling van de uitkeringsgerechtigde of jongere na de periode waarvoor subsidie is verleend naar verwachting mogelijk is. 3. De subsidie wordt verleend voor maximaal de periode van een jaar. 4. Het college kan de periode als bedoeld in het derde lid eenmalig voor maximaal de periode van een jaar verlengen. Artikel 15.5ubsidi eweigering. 1. De subsidie wordt geweigerd indien hierdoor de concurrentieverhoudingen onverantwoord worden be(nvloed en/of er verdringing plaatsvindt. 2. De subsidie wordt geweigerd indien ten aanzien van een eerder verleende subsidie sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in de intentieverklaring als bedoeld in artikel 16, sub c. Artikel 16.5ubsidieaanvraag opstapbaan. Naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb en het bepaalde in artikel 9 van hoofdstuk 1 van deze verordening moeten bij een aanvraag om subsidie de volgende bescheiden worden overgelegd: a. een volledig ingevuld en ondertekend vastgesteld aanvraagformulier; en b. een kopie van de arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 waarin in ieder geval zijn opgenomen de arbeidsduur per week, de ingangsdatum van de dienstbetrekking, de naam van de werkgever, de naam, geboortedatum en sofinummer van de werknemer en het bruto salaris; en c. een intentieverklaring waarin is opgenomen dat de werkgever bij het succesvol doorlopen van het traject van de uitkeringsgerechtigde of jongere een reguliere arbeidsovereenkomst voor minimaal de periode van een jaar zonder proeftijd afsluit met de uitkeringsgerechtigde of jongere, direct volgend op de periode waarvoor subsidie is verleend.

9 Raadsnummer 04. R949. OOI Artikel 17. Indieningstermij n aanvraag. Een aanvraag voor subsidie moet ingediend worden binnen drie maanden nadat de werkgever een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 14, lid 2 heeft afgesloten met de uitkeringsgerechtigde of jongere. Artikel 18. Beslistermij n subsidieaanvraag. In afwijking van artikel 11 in hoofdstuk 1 van deze verordening beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Artikel 19.5ubsidiebedrag. 1. Het subsidiebedrag bedraagt 1009b van het bruto loon, gebaseerd op een fulltime dienstverband van de van toepassing zijnde CAO of rechtspositieregeling doch nooit meer dan 1009a van het wettelijk minimum(jeugd) loon. 2. Het subsidiebedrag wordt naar rato verminderd indien een deeltijd dienstverband wordt aangegaan. 3. De loonkosten in verband met overwerk en onregelmatige diensten zijn niet subsidiabel. 4. De subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verlaagd in evenredigheid met het aantal werkdagen van het subsidieverleningstijdvak waarin het dienstverband niet meer wordt vervuld. Artikel 20. Verplichtingen van de subsidieontvanger. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 van deze verordening is de werkgever verplicht het college onmiddellijk mededeling te doen van feiten en ornstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de verleende subsidie, onder overlegging van bewijsstukken. Artikel 21.5ubsidieplafond. 1. Het subsidieplafond voor het subsidieren van activiteiten, zoals bedoeld in deze paragraaf, wordt jaarlijks vastgesteld door het college, binnen de door de raad vastgestelde programmabegroting, voor aanvang van het tijdvak waar de activiteiten, zoals bedoeld in deze paragraaf betrekking op hebben. 2. Het college beslist op de aanvragen in de volgorde waarin de aanvragen zijn ontvangen totdat het subsidieplafonds is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld, voor de verdeling als datum van ontvangst. Artikel 22,Aanvraag tot subsidievaststelling. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven dient de aanvrager binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

10 Raadsnummer 04.R949.OOI Artikel 23. Gegevens aanvraag tot subsidi evaststelling. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen: a. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; en b. een volledig ingevulde verantwoording van de inzet van de middelen door overlegging van loonspecificaties over de periode waarvoor subsidie is verleend. Artikel 24. Beslistermij n subsi di evaststelling. In afwijking van artikel 17 in hoofdstuk 1 van deze verordening beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Artikel25.Bevoorschotting en betaling. 1. Het college kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen. 2. Het voorschot als bedoeld in lid 1 bedraagt 809b van het 1/12 deel van het bedrag als bedoeld in artikel De betaling van de voorschotten vindt per maand op of omstreeks de 15 van de maand plaats. 4. Het subsidiebedrag wordt, met verrekening van de reeds betaalde voorschotten, binnen acht weken na de vaststelling van de subsidie aan de aanvrager betaald. II de wijziging van de Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 treedt in werking met ingang van 1 januari 2005, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. KB

11 gemeente Eindhoven r+p Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus goxso, s6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 04.R Behandeld door F. Biemans Telefoon (o4o) Ons kenmerk griffie Verzenddatum zs oktober zoo4 Commissieadvies Betreft cie. SEp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan). De commissie Sociaal-Economische pijler heeft in haar vergadering van 7 oktober 2004 beraadslaagd over bovengenoemd onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: leefbaar eindhoven : akkoord; CDA: akkoord; PvdA: akkoord; VVD: akkoord; SP: akkoord; komt misschien nog met een stemverklaring in de raadsvergadering. GroenLinks: akkoord; D66: akkoord; Ouderen Appel: akkoord; De Stadspartij: akkoord; Liberaal Eindhoven akkoord. De secretaris van de commissie, F. Biemans. Bijlage(n): 0. FBI. Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr g.oo-x6.oo uur Bereikbaar per openbaar vervoer Postadres Postbus goxso s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar g.oo-xz.go en x3.3o-r6.oo uur

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente I g+ gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer og. R8y6.oox Inboeknummer o4uoor4so Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.6S3 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013

Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; gelet op de bepalingen

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE

NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE Gemeenteblad nr. 88, 21 november 2013 NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne; Gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

e. werkplekaanpassing: instrumenten die personen met structureel functionele beperkingen in staat stellen om te werken in een reguliere werkomgeving.

e. werkplekaanpassing: instrumenten die personen met structureel functionele beperkingen in staat stellen om te werken in een reguliere werkomgeving. Subsidieregeling bevordering arbeidsinschakeling doelgroep Participatiewet Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; Overwegende de, "Verordening Participatiewet gemeente Waalre

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI429.00I Inboeknummer osbstosxgg Beslisdatum B&W ss oktober 2005 Dossiernummer Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE.

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE. gemeente Eindhoven Behandeld door J. Vogel Telefoon (040) 238 5100 Kenmerk Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve ufo gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer oz.z6a.oox Inboeknummer oauoozyxx Beslisdatum BTW S november 2002 Dossiernummer z4s.ssz Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Inboeknummer osbstors6s Besiisdatum BBA 6 juni soos Dossiernummer 523.652 Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling Concernstaf Raadsnummer Og.RXga8. OOZ Inboeknummer osbstox6y3 Beslisdatum BaW x augustus 2005 Dossiernummer S3x.35x Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling 1 Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI292.OOI Inboeknummer osbstoxs3x BeSIISdatum BgrW 6 juni 2005 Dossiernummer 523.653 Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de %ai gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RIIOO.OOI Inboeknummer o4bstooso3 Beslisdatum BsxW xx januari 2005 Dossiernummer 502.253 Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI33I.OOI Inboeknummer osbstoxs48 Beslisdatum BTW s6 juli 2005 Dossiernummer 530.45I Oplegvel Raadsvoorstel tot wijziging van het recht (drempelbedrag)

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

accountancywerkzaamheden

accountancywerkzaamheden gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.r S.ooz Inboeknummer o3)oosoos Beslisdatum BRD 22 april 2003 Dossiernummer 317.25I Raadsvoorstel tot het vastste11en van het Programma van Eisen aanbesteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Crisisbeheersing Raadsnummer 04. R87$. OOI Inboeknummer o4rooo46g Beslisdatum B&W ag juni 2004 Dossiernummer 4ap.rSr Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen:

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R945.OOI Inboeknummer o4uooxss8 Beslisdatum BSxW x4 september 2004 Dossiernummer 4sS.sSS Raadsvoorstelinzake de renovatie van het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R992. OOI Inboeknummer o4uooaq4o Beslisdatum Bikw 46 oktober 2004 Dossiernummer 444.a Sa Raadsvoorstel inzake besteding resterende

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R74Z.OOI Inboeknummer oyvooxxox Beslisdatum B8cW s maart soos Dossiernummer exo.ssx Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer OQ.R62O.OOI Inboeknummer o3poop383s Beslisdatum BikW sg oktober 2003 Dossiernummer 344.55a Raadsvoorstel tot het aanpassen van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Ozj..R875.OOI Inboeknummer o4foo886s Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.sS6 Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); Regeling subsidie loonkosten 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); - gelet op de ASV artikel

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.r47g.ooz Inboeknummer oavooayog Beslisdatum Bikw ay mei 2003 Dossiernummer 322.252 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R7$9.OOI lnboeknummer oevoora6y Beslisdatum B%W s maart 2004 Dossiernummer ero.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 05.RI347.OOI lnboeknummer osbstorsys Dossiernummer Sz8.8Sr rz juli zoog Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE.

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE. gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 02.267.oor Inboeknummer oajorsa4a Beslisdatum BikW rs oktober 2002 Dossiernummer a4s.sss Raadsvoorstel tot het wijzigen van de begroting zoon van Ruimte, Economie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R56O.OOI Inboeknummer ossooagx8 Beslisdatum BgxW xs augustus 2003 Dossiernummer 388.752 Raadsvoorstel tot het onttrekken van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.rgg5.00i Inboeknummer osjox4384 Beslisdatum B&W x4 januari 2003 Dossiernummer 303.x52 Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Nadere informatie

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z010136663C* Registratienummer : Z -13-03423/417 Agendanummer : Portefeuillehouder :Ter behandeling bij Raadsvergadering : 21 maart opsteller

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2024.00I Inboeknummer oybstoosy4 Beslisdatum B%W 6 maart 2007 Dossiernummer zro.ssr OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Versie: 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 2015. Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat het noodzakelijk en gewenst is dat het college nadere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RI225.OOI Inboeknummer osbstoogoo Beslisdatum BSW S mei 2005 Dossiernummer Sx8.25I Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van nieuwe

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer og.ryz6.oox Inboeknummer oauooopxz Beslisdatum BlkW x april xooa Dossiernummer ax4.6ss Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente r j ++ gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer oz.z68.oox lnboeknummer oziox6yax Beslisdatum BikW S november 2002 Dossiernummer 2/s.xsx Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Kenmerk 185265 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 122649 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz 1 Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O6.RI5I7.OOI Inboeknummer osbstos68s Beslisdatum B8cw s4 januari 2006 Dossiernummer 6o4.SSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Subsidieregeling Jongerenvoucher Za- Wa Oostzaan

Subsidieregeling Jongerenvoucher Za- Wa Oostzaan Subsidieregeling Jongerenvoucher Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015 Opmerkingen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Artikel 7. Opdracht college 1. Het college: a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 1. personen die algemene bijstand ontvangen, 2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014.

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014. RIS295865 SUBSIDIEREGELING STIP-BANEN DEN HAAG 2017 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat de gemeente Den Haag middels deze regeling 1.000 extra (additionele) arbeidsplaatsen wil

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 18 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RZZ97.OOI Inboeknummer osbstoops4 Beslisdatum B&W S april 2005 Dossiernummer Sr4.6Sx Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand 1

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen

Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, Gelet op het advies van de Commissie Inwonerszaken van

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing gemeente Eindhoven WC+ Concert)staf Besruursstrvsteriesr Retoursdres postbus gorso, 36oo EB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeid door he noaing

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening Nota van B&W Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl SZW/BB

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Het College van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Het College van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de duurzame arbeidsinschakeling van personen behorende tot de doelgroep,

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven fa gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og. R597.OOI Inboeknummer cygoxss44 Besbsdatum BBA sa september 2ooa Dossiernummer Sgg.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Nadere informatie