Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012"

Transcriptie

1 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8, eerste lid, onder a en 10 van de Wet werk en bijstand, artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, gelet op de EG-verordening Werkgelegenheidssteun (nr. 2204/2002, Pb EG 2002, L 337/3) en de EG-verordening de minimissteun (nr. 69/2001, Pb EG 2001, L 10/30), alsmede de Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke re-integratieverordeningen in het kader van de Wet werk en bijstand (Verzamelcirculaire SZW, april 2004), gelet op de Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren, etcetera, besluit vast te stellen de volgende verordening Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Voorzieningen en tegenprestatie Slotbepalingen Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht. 2. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB); b. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; c. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; d. uitkeringsgerechtigde: de persoon met een uitkering voor levensonderhoud ingevolge de WWB, de Ioaw of de Ioaz; e. Anw-er: de persoon met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet, die ingeschreven is als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf; f. nugger: niet-uitkeringsgerechtigde persoon als bedoeld in artikel 6, onder a van de wet; g. voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7 eerste lid onder a van de wet; h. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

2 i. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Ede; j. doelgroep: de personen, in de gemeente Ede woonachtig, die een uitkering voor levensonderhoud ingevolge de WWB, de Ioaw of de Ioaz ontvangen dan wel zich hebben gemeld teneinde deze uitkering aan te vragen, anw-ers, nuggers en personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet aan wie door het college ondersteuning kan worden geboden op grond van artikel 7 eerste lid onder a van de wet; k. loonkostensubsidie: een (gedeeltelijke) vergoeding voor de bruto loonkosten die de werkgever maakt voor de werknemer die in dienst is op grond van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. l. belanghebbende: de persoon behorende tot de doelgroep die aanspraak maakt op of gebruik maakt van de ondersteuning bedoeld in artikel 10 van de wet; m. arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht; met een arbeidsovereenkomst wordt gelijk gesteld een aanstelling op grond van het ambtenarenrecht; Artikel 2 Opdracht college 1. Het college biedt aan leden van de doelgroep ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling of enige andere vorm van activering. 2. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbende, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 3. Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod van ondersteuning en voorzieningen. 4. Ten aanzien van de uitkeringsgerechtigde jonger dan 27 jaar stelt het college een plan van aanpak op, afgestemd op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van deze belanghebbende. Artikel 3 Beleidskader 1. Deze verordening sluit aan op het door de raad vastgestelde beleidskader Wet werk en bijstand, waarin prioriteiten worden aangegeven. 2. In dit beleidskader komen onder meer de volgende zaken aan de orde: een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende categorieën binnen de doelgroep, waarbij een evenwichtige aanpak als uitgangspunt wordt genomen; een overzicht van de voorzieningen die het college in elk geval dient aan te bieden en een indicatie voor wie een voorziening bedoeld is; de criteria voor het ontheffingenbeleid ten aanzien van de arbeidsverplichting, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de combinatie van arbeid en zorg; het flankerend beleid ten aanzien van zorg en hulpverlening; Artikel 4 Aanspraak op ondersteuning 1. Leden van de doelgroep hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 2. Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening en het in artikel 3 genoemde beleidskader. Artikel 5 Verplichtingen van de belanghebbende en sancties Onverminderd de verplichtingen die gelden op grond van de wet of van andere wetten, gelden voor de belanghebbende de volgende verplichtingen: a. Een persoon aan wie door het college een voorziening wordt aangeboden is verplicht hiervan gebruik te maken. b. Een persoon die gebruik maakt, gebruik moet maken of gebruik wenst te maken van een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Ioaw, de Ioaz en de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen en deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden. c. Een persoon die gebruik maakt, gebruik moet maken of gebruik wenst te maken van een voorziening is verplicht aan het college alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het bepalen van de geschikte voorziening of op zijn deelname aan de voorziening. d. Indien een uitkeringsgerechtigde gebruik maakt, gebruik moet maken of gebruik wenst te maken van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde onder a tot en met c, verlaagt het 2

3 college de uitkering conform hetgeen hierover is bepaald in de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand dan wel in de Verordening weigering en verlaging alsmede beslistermijnen Ioaw en Ioaz. Artikel 6 Sluitende aanpak 1. Elke uitkeringsgerechtigde ontvangt, indien het college dit noodzakelijk acht, na inschrijving bij het UWV Werkbedrijf een aanbod voor een voorziening gericht op inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de verordening. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het college heeft bepaald dat voor de uitkeringsgerechtigde een (al dan niet tijdelijke) gehele of gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsverplichting geldt. Artikel 7 Budget- en subsidieplafonds 1. Het college kan, rekening houdende met de door de raad ter beschikking gestelde middelen en het door de raad vastgestelde beleidskader Wet werk en bijstand, bij besluit een of meer loonkostensubsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het college ingesteld loonkostensubsidie- of budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening. 2. Het college kan, rekening houdende met de door de raad ter beschikking gestelde middelen en het door de raad vastgestelde beleidskader Wet werk en bijstand, een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening. Hoofdstuk 2 Voorzieningen en tegenprestatie Artikel 8 Algemene bepalingen over voorzieningen 1. Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden. 2. Het college kan de uitvoering van voorzieningen geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden, waaronder re-integratiebedrijven. 3. Het college stelt de belanghebbende bij beschikking op de hoogte over diens rechten en verplichtingen met betrekking tot een voorziening. Het college kan de verplichtingen daarnaast nader uitwerken in een met de belanghebbende te sluiten overeenkomst. 4. Het college kan een voorziening beëindigen: a. indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, 17, 55, 56 of 57 van de wet, of de vergelijkbare bepalingen van de Ioaw of Ioaz, niet nakomt; b. indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep; c. indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening; d. indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan de snelste weg naar arbeidsinschakeling. 5. Bij uitvoeringsbesluit kan het college ten aanzien van de voorzieningen, bedoeld in dit hoofdstuk, met inachtneming van wat daarover in het beleidskader is bepaald, nadere regels stellen. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: a. de beoordeling van de noodzakelijkheid en arbeidsrelevantie van een voorziening; b. de voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden; c. de duur van voorzieningen; d. de maximale kosten van een voorziening; e. de weigeringsgronden bij het aanbieden van voorzieningen; f. de duur, hoogte, en uitbetaling van een loonkostensubsidie, alsmede de voorwaarden verbonden aan de subsidie; g. de hoogte en de duur van, en de nadere voorwaarden aangaande, het recht op inkomstenvrijlating; h. de hoogte en de duur van, en de nadere voorwaarden aangaande, het recht op premies; i. de hoogte en de duur van, en de nadere voorwaarden aangaande, vergoedingen; j. het opleggen en incasseren van een eigen bijdrage aan nuggers; 3

4 Artikel 9 Onderzoek 1. Het college kan een onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling van belanghebbende. 2. Het doel van onderzoek is het vaststellen van de meest geschikte voorziening. Het onderzoek kan mede gericht zijn op het vaststellen van de capaciteiten en de belastbaarheid van de klant. Artikel 10 Werk vóór uitkering 1. Het college kan vanaf het moment van melding bij het UWV Werkbedrijf of het college, een vorm van productieve, betaalde arbeid aanbieden. 2. Het aanbod tot arbeid heeft tot doel de afstand tot het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid te verkleinen of te overbruggen. 3. De arbeid kan worden aangeboden aan leden van de doelgroep die geen volledige vrijstelling hebben van de plicht tot arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 9 van de wet. 4. De arbeid kan worden gecombineerd met andere re-integratieactiviteiten zoals onderzoek, training of scholing. Artikel 11 Integraal re-integratietraject 1. Het college kan een integraal re-integratietraject aanbieden, dat uit diagnostiek, aanbodsversterking waaronder begrepen scholing, bemiddeling, plaatsing en plaatsingsondersteuning kan bestaan. 2. Het doel van het re-integratietraject is zo snel mogelijk de afstand van belanghebbende naar algemeen geaccepteerde arbeid te overbruggen. 3. Een re-integratietraject neemt in beginsel minimaal 20 uur per week in beslag. Artikel 12 Scholing 1. Het college kan, ook als er geen sprake is van een integraal reintegratietraject, een vorm van scholing aanbieden gericht op arbeidsinschakeling of verbetering van de uitgangspositie. 2. De scholing heeft tot doel de afstand tot het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid te verkleinen of te overbruggen. 3. Het college kan in individuele gevallen toestaan dat een uitkeringsgerechtigde een door hem zelf aangevangen opleiding afmaakt, indien de opleiding nog maximaal 1 jaar duurt, naar verwachting leidt tot arbeidsinschakeling direct aansluitend op de opleiding, en er geen concrete andere mogelijkheden tot snellere arbeidsinschakeling voor de belanghebbende zijn. Het college beoordeelt de noodzaak van het voortzetten van de opleiding. Artikel 13 Bemiddeling 1. Het college kan een vorm van bemiddeling aanbieden ten behoeve van de belanghebbende die direct bemiddelbaar naar reguliere arbeid wordt geacht. 2. Deze bemiddeling heeft als doel een belanghebbende zo snel mogelijk toe te leiden naar een dienstbetrekking. 3. De bemiddeling kan worden gecombineerd met het volgen van een kortdurende cursus of training. Artikel 14 Werken met behoud van uitkering 1. Het college kan de belanghebbende vanaf het moment van melding bij het UWV Werkbedrijf of bij het college onbetaalde arbeid laten verrichten met behoud van uitkering. 2. Werken met behoud van uitkering heeft als doel de belanghebbende kennis en vaardigheden op te laten doen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Werken met behoud van uitkering vindt plaats onder begeleiding. 3. Werken met behoud van uitkering is naar zijn aard vergelijkbaar met een (verder) onbetaalde stage en kan mede gericht zijn op een indiensttreding op korte termijn bij het bedrijf waar de arbeid wordt verricht. 4. Indien het werken met behoud van uitkering langer dan 6 maanden duurt, of indien gelet op de geringe kans van de belanghebbende op inschakeling in het arbeidsproces bij aanvang de bedoeling voorop staat om dit langer dan 6 maanden te laten duren, wordt het regime van artikel 10a van de wet van toepassing. 4

5 Artikel 15 Doorstroombaan 1. Het college kan een belanghebbende werkervaringsaanbod doen in de vorm van een doorstroombaan, inhoudende een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een werkgever. 2. De doorstroombaan heeft als doel de belanghebbende, door middel van werkervaring, vaardigheden en kennis op te laten doen en/of de productiviteit van de werknemer te verhogen teneinde de kans op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. 3. De doorstroombaan is beschikbaar voor leden van de doelgroep, waarvan het college verwacht dat zij, hoewel niet direct bemiddelbaar, door kunnen stromen naar reguliere arbeid. 4. De doorstroombaan kan worden gecombineerd met andere activiteiten die gericht zijn op uitstroom, zoals sollicitatietraining en scholing. 5. In een schriftelijke overeenkomst tussen het college en de werkgever worden tenminste vastgelegd het doel van de werkervaring, de duur ervan alsmede de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt. Artikel 16 Loonkostensubsidie gericht op re-integratie 1. Het college kan een loonkostensubsidie verstrekken aan een werkgever die op grond van artikel 15 een arbeidsovereenkomst sluit met een belanghebbende. De loonkostensubsidie wordt in duur en hoogte toegesneden op de tijdelijk aard van de voorziening en de beoogde uitstroom richting reguliere arbeidsmarkt. 2. De loonkostensubsidie wordt alleen verstrekt indien hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing van reguliere arbeid plaatsvindt. Artikel 17 Voorbereiding zelfstandig beroep Het college volgt ten aanzien van een uitkeringsgerechtigde die voornemens is een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen de bepalingen van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 Artikel 18 Inkomstenvrijlating 1. Voor de uitkeringsgerechtigde van 27 jaar of ouder die arbeid in deeltijd heeft of aanvaardt, waarmee een inkomen wordt verworven dat minder bedraagt dan de voor de uitkeringsgerechtigde van toepassing zijnde norm, kan voor zover de wet, de Ioaw of de Ioaz dat toelaat gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden vrijlating van inkomsten uit arbeid plaatsvinden zoals bedoeld in artikel 31 tweede lid onder n van de wet waarbij het percentage wordt bepaald op 25% en het maximumbedrag wordt bepaald op het maximumbedrag dat in genoemd artikel van de wet is opgenomen. 2. Voor de uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder die de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind jonger dan twaalf jaar en die arbeid in deeltijd heeft, waarmee een inkomen wordt verworven dat minder bedraagt dan de voor deze uitkeringsgerechtigde van toepassing zijnde norm, kan aansluitend op de periode van vrijlating op grond van het eerste lid, voor zover de wet, de Ioaw of de Ioaz dat toelaat gedurende ten hoogste dertig aaneengesloten maanden vrijlating van inkomsten uit arbeid plaatsvinden zoals bedoeld in artikel 31 tweede lid onder r van de wet waarbij het percentage wordt bepaald op 12,5% en het maximumbedrag wordt bepaald op het maximumbedrag dat in genoemd artikel van de wet is opgenomen. 3. Geen vrijlating van inkomsten als bedoeld in lid 1 en lid 2 wordt toegepast indien de deeltijdarbeid naar het oordeel van het college niet bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling. Artikel 19 Sociale activering 1. Het college kan aan uitkeringsgerechtigden activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering. 2. Doel van sociale activering is a. het verrichten van onbetaalde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling voor personen, die binnen één jaar na de start van de activering, toegeleid kunnen worden naar een integraal re-integratietraject, bemiddeling, een werkervaringsaanbod of scholing; of b. zelfstandige maatschappelijke participatie, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk of blijvend onmogelijk is. Artikel 20 Premie 1. Het college kan aan uitkeringsgerechtigden van 27 jaar of ouder een premie toekennen. 5

6 2. Deze premie kan worden verstrekt in de volgende gevallen: a. aan de uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouder met tenminste een kind onder de 12 jaar, die parttime regulier werk heeft naast de bijstandsuitkering, na afloop van de periode van inkomstenvrijlating, bedoeld in artikel 31 lid 2 onder n van de wet en artikel 18 van deze verordening, indien er op 31 december 2011 al recht op deze premie was. b. aan de uitkeringsgerechtigde die een sociaal activeringstraject volgt, ingevolge artikel 19 van deze verordening. Het recht op deze premie bestaat slechts indien de activiteiten in het kader van sociale activering verricht worden op indicatie van het college. c. aan de uitkeringsgerechtigde die met toepassing van artikel 10a van de wet onbetaalde additionele arbeid verricht, telkens na 6 maanden, indien hij voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces. Artikel 21 Overige vergoedingen Het college kan een gehele vergoeding of een gedeeltelijke tegemoetkoming verstrekken voor redelijkerwijs noodzakelijke incidentele kosten die gemaakt zijn of moeten worden in het kader van de arbeidsinschakeling. Artikel 22 Tegenprestatie Het college kan aan een uitkeringsgerechtigde opdragen om specifiek benoemde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten, bedoeld als tegenprestatie voor de uitkering die hij ontvangt. Daarbij hoeft er geen koppeling te zijn met het doel de belanghebbende kennis en vaardigheden op te laten doen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Hoofdstuk 3 Slotbepalingen Artikel 23 Onvoorziene omstandigheden In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Artikel 24 Intrekking voorafgaande verordeningen en overgangsbepaling De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Ede, versie 2006 alsmede de Verordening werkleeraanbod WIJ worden ingetrokken. Ten aanzien van de uitkeringsgerechtigde die reeds op 31 december 2011 uitkeringsgerechtigde was, en de jongere die op 31 december 2011 al een voorziening op grond van de WIJ had, blijven die Verordeningen echter van toepassing zolang dat voor het uitvoeren van een reeds aangevangen voorziening nodig is en zijn recht op uitkering niet eindigt of wijzigt. Artikel 25 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 26 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Ede Artikel 27 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 februari 2012, VR 2011/117 De griffier, de voorzitter 6

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z010136663C* Registratienummer : Z -13-03423/417 Agendanummer : Portefeuillehouder :Ter behandeling bij Raadsvergadering : 21 maart opsteller

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening

Reïntegratieverordening Reïntegratieverordening De raad van de gemeente Roermond; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8, 10 tweede lid en 10a van de Wet Werk en Bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009;

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; GEMEENTE LOPIK Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB 2009 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening Re-integratieverordening 2012 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;)

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR3507_2. Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

CVDR. Nr. CVDR3507_2. Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand CVDR Officiële uitgave van Ede. Nr. CVDR3507_2 3 januari 2017 Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard,

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard, GEMEENTE VA LKEN SWAARD De Raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 10 augustus 2010, gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 18 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR321427_1 4 juli 2016 Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 30 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.1-01.2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2014, gezien

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente..; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren.

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren. Leesdocument Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 artikel 8 Wet werk en bijstand, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / esluitvormend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Datum: 18 februari 2011 Onderwerp: Verordening tot wijziging van de fstemmingsverordening Wet werk en bijstand; Toeslagenverordening Wet

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet, artikel 35

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 8a lid 1

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zoeterwoude 2015 De raad van de gemeente Zoeterwoude ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; gelet

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19

Nadere informatie

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Artikel 7. Opdracht college 1. Het college: a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 1. personen die algemene bijstand ontvangen, 2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35,

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Raad: 2 mei 2012 Agendapunt: II-6

Raad: 2 mei 2012 Agendapunt: II-6 Registratienummer: 2012001714 Raad: 2 mei 2012 Agendapunt: II-6 Voorstelnummer: 106 Portefeuillehouder: wethouder H.J. Morssink Onderwerp: Vaststellen Verordeningen Wet werk en bijstand WWB 2012 en intrekken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; De raad van de gemeente Cuijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; gezien het advies van de Commissie Burger van 12 oktober 2010; gelet op artikel 147 eerste lid en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ.

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. 1155357 Gescand archief datum ^ 22 JUUOT Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. Verordening conform de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 Raadsbesluit: Steenwijk, 9 november 2004 Nummer: 2004/127 De raad van de gemeente Steenwijkerland ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie