Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Lansingerland. Nr. CVDR327366_1 30 oktober 2018 Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: - uitkeringsgerechtigden: personen met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand, de IOAW of de IOAZ; - pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd waarop volgens artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, recht op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet ontstaat; - Anw-ers: personen met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die ingeschreven zijn bij het UWV; - Nuggers: personen die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij het UWV en die geen uitkeringsgerechtigden zijn; - UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; - voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a van de wet en deze verordening; - de wet: de Wet werk en bijstand; - IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; - IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; - het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland; - de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland; - Awb: de Algemene wet bestuursrecht; - werknemers in gesubsidieerde arbeid: werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet. Hoofdstuk 2. Beleid en financiën Artikel 2. Opdracht college 1. Het college biedt aan uitkeringsgerechtigden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, aan personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, niet-uitkeringsgerechtigden alsmede personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. 2. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van een cliënt, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 3. Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen. Artikel 3. Verantwoording 1. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af middels een voorlopig verslag van de uitvoering. 2. Het college informeert de gemeenteraad periodiek over de uitvoering. 3. In de Beleidsregels Re-integratie en activering wordt opgenomen welke informatie tenminste aan de gemeenteraad wordt verstrekt. Artikel 4. Aanspraak op ondersteuning 1. Uitkeringsgerechtigden, Anw-ers, Nuggers evenals personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet, hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 2. Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening. Artikel 5. Verplichtingen van de cliënt 1. Een persoon die door het college een voorziening wordt aangeboden, is verplicht hiervan gebruik te maken. 1

2 2. De persoon die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, deze verordening, evenals aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden. 3. Indien een uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, dan kan het college de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening. 4. Indien de persoon, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde zoals omschreven in artikel 1, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, kan het college de kosten van de voorziening dan wel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Artikel 6. Budget- en subsidieplafonds 1. Het college kan bij uitvoeringsbesluit een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het college ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening. 2. Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening. Hoofdstuk 3. Voorzieningen Artikel 7. Algemene bepalingen over voorzieningen 1. In de beleidsregels wordt vastgelegd welke voorzieningen het college in ieder geval kan aanbieden alsmede de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. 2. Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden. 3. Het college kan een voorziening beëindigen: - indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in artikel 9 van de wet en artikel 5 van de verordening niet nakomt; - indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet; - indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening; - indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling. 4. Bij uitvoeringsbesluit kan het college ten aanzien van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 8 tot en met 16 nadere regels stellen. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: - de voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden; - de weigeringsgronden bij het aanbieden van voorzieningen; - de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of vaststelling; - de aanvraag van en de besluitvorming over subsidies en premies; - de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten; - het vragen van een eigen bijdrage; - overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies. Artikel 8. Werkervaringsplaatsen 1. Het college kan aan uitkeringsgerechtigden een werkervaringsplaats of een andere vorm van werk met behoud van uitkering aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. Bij uitvoeringsbesluit stelt het college regels ten aanzien van de doelgroep, de duur van de voorziening en de voorwaarden die aan de voorziening worden verbonden. Artikel 9. Gesubsidieerde arbeid Het college zet geen gesubsidieerde arbeid in als re-integratie-instrument. Artikel 10. Loonkostensubsidies gericht op re-integratie 1. Het college kan subsidie verstrekken aan werkgevers die met een uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst sluiten. 2. Bij uitvoeringsbesluit stelt het college regels ten aanzien van de doelgroep, de duur van de subsidie, de hoogte van de subsidie, en de voorwaarden die aan de subsidie worden verbonden. 3. De subsidie wordt alleen verstrekt indien hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. Artikel 11. Sociale activering 1. Het college kan aan uitkeringsgerechtigden als onderdeel van een re-integratietraject activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering. 2

3 2. Onder sociale activering wordt verstaan het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten ter voorbereiding op een traject gericht op arbeidsinschakeling of gericht op het voorkomen van sociaal isolement. 3. In de beleidsregels worden de voorwaarden vastgelegd voor het aanbieden van sociale activering voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. Artikel 12. Scholing 1. Het college kan een vorm van scholing aanbieden gericht op arbeidsinschakeling. 2. De in het eerste lid bedoelde scholing kan aangeboden worden in de vorm van een subsidie. 3. Het college stelt nadere beleidsregels op ten aanzien van de noodzakelijkheid van de scholing, de duur en de maximale kosten. Artikel 13. Inkomstenvrijlating 1. Bij de uitkeringsgerechtigde die arbeid in deeltijd heeft of aanvaardt, waarmee een inkomen wordt verworven dat minder bedraagt dat de voor de uitkeringsgerechtigde van toepassing zijnde norm, vindt geen vrijlating van inkomsten uit arbeid plaats zoals bedoeld in artikel 31 tweede lid onder n en r van de wet. 2. De vrijlating van inkomsten uit arbeid vindt wel plaats als sprake is van een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Artikel 14. Premies 1. Het college kan aan uitkeringsgerechtigden die betaald werk aanvaarden een premie toekennen op grond van artikel 31, tweede lid, sub j van de Wet werk en bijstand. 2. In beleidsregels worden nadere voorwaarden opgenomen met betrekking tot de doelgroep, de hoogte en de voorwaarden van de premie. Artikel 15. Overige vergoedingen Het college kan een vergoeding verstrekken in het kader van de arbeidsinschakeling. Artikel 16.Voorzieningen gericht op nazorg 1. Het college kan een werkgever waarbij een uitkeringsgerechtigde algemeen geaccepteerde arbeid heeft aanvaard een tijdelijke voorziening bieden gericht op nazorg ten behoeve van een duurzame arbeidsinschakeling. 2. Het college kan een uitkeringsgerechtigde die algemeen geaccepteerde arbeid heeft aanvaard een tijdelijke voorziening aanbieden gericht op nazorg en ten behoeve van een duurzame arbeidsinschakeling. 3. In beleidsregels worden nadere voorwaarden opgenomen over voorwaarden en de duur van de inzet van een voorziening gericht op nazorg. Hoofdstuk 4. Slotbepalingen Artikel 17. Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 18. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013". Artikel 19. Inwerkingtreding 1. Deze vernieuwde verordening treedt in werking op 1 mei De Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013, zoals deze vastgesteld is door de raad op 20 december 2012, wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in de openbare raadsvergadering van25 april De griffier, De voorzitter, Kees van t Hart Ewald van Vliet 3

4 Artikelsgewijze toelichting op de Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Opdracht college In het eerste lid is de opdracht aan het college vormgegeven analoog aan artikel 7 van de WWB. Er is een wettelijke plicht om ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling van de in dit artikel genoemde doelgroepen. Het tweede lid geeft aan dat het college een afweging maakt bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen. Het college mag beleid maken op basis waarvan aan de één ondersteuning wordt geboden, terwijl de ondersteuning aan een ander geweigerd kan worden. In beleidsregels vindt de uitwerking van dit beleid plaats. Het derde lid geeft het college de specifieke opdracht een zodanig aanbod van voorzieningen te realiseren, dat zoveel mogelijk personen uit diverse doelgroepen ondersteund worden. Dit is vooral van belang omdat het college de aanspraak op een voorziening niet kan weigeren als slechts het budget ontoereikend is: er dient altijd een alternatief voorhanden te zijn. Artikel 3. Verantwoording In deze verordening wordt invulling gegeven aan de opdracht die in artikel 8, eerste lid, onder a WWB aan de gemeenteraad wordt gegeven om het re-integratiebeleid in een verordening vast te leggen. Het eerste en tweede lid bieden de basis voor de verantwoording van het beleid. De WWB geeft aan dat het college elk jaar een voorlopig verslag over de uitvoering (VODU) naar het rijk zendt. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad op nader te bepalen momenten over de uitvoering. Door toevoeging van lid 3 wordt gewaarborgd en verhelderd welke informatie de raad in ieder geval- zal ontvangen. Artikel 4. Aanspraak op ondersteuning De WWB stelt niet zo expliciet dat de aanspraak op voorzieningen in de verordening geregeld moet worden. Immers, het is ook al in de WWB zelf geregeld. Uit het oogpunt van kenbaarheid en consistentie is ervoor gekozen een algemene bepaling over de aanspraak in de verordening op te nemen (eerste lid). In het tweede lid wordt expliciet te koppeling gelegd tussen de algemene aanspraak van de cliënt en de criteria die gehanteerd worden bij het aanbieden van voorzieningen. Artikel 5. Verplichtingen van de cliënt In de WWB is al uitgebreid aangegeven welke verplichtingen gelden bij het recht op een uitkering. Wederom uit het oogpunt van kenbaarheid en consistentie zijn in het eerste en tweede lid de verplichtingen benoemd. Het derde lid biedt de verbinding met de Afstemmingsverordening. Deze verordening regelt het opleggen van een maatregel indien de uitkeringsgerechtigde niet aan zijn verplichtingen voldoet. Deze maatregel bestaat uit het verlagen van de uitkering met een bepaald percentage. Echter, voor personen zonder uitkering, Anw-ers en personen in gesubsidieerde arbeid kan het college de uitkering niet verlagen als maatregel. Daarom is in het vierde lid de mogelijkheid opgenomen dat in die gevallen het college (een deel van) de kosten die gemaakt zijn kan terugvorderen. Artikel 6. Budget- en subsidieplafonds Het college kan, om de financiële risico's te beheersen, een verdeling maken van de middelen over de verschillende voorzieningen. Het uitgeput zijn van begrotingsposten kan echter nooit een reden zijn om aanvragen voor voorzieningen te weigeren. Om dat wel mogelijk te maken kan de gemeenteraad bij verordening budget- en subsidieplafonds instellen. Per voorziening wordt dan een plafond ingebouwd; dit laat de mogelijkheid open dat er naar een ander instrument wordt uitgeweken. In dit artikel wordt uitgegaan van de bevoegdheid van het college om plafonds in te stellen. Een mogelijkheid is dat bij de vaststelling van de plafonds wordt verwezen naar de bedragen die bijvoorbeeld in de begroting voor de verschillende voorzieningen worden gereserveerd. Een budgetplafond geldt voor de uitgaven die het college doet in het kader van voorzieningen. Een subsidieplafond geldt voor voorzieningen die subsidies inhouden. Een subsidieplafond dient wel bekendgemaakt te worden vóór de periode waarvoor deze geldt (art. 4:27 lid 1 Awb). Artikel 7. Algemene bepalingen over voorzieningen In de lijn van het systeem van deze verordening strekt dit artikel ertoe enkele zaken te regelen die te maken hebben met alle voorzieningen, ook die voorzieningen die niet met name in de verordening zijn opgenomen. Het eerste lid geeft daarom aan dat de verordening geen uitputtende opsomming van voorzieningen bevat. Het tweede lid geeft het college de bevoegdheid om aan een voorziening nadere verplichtingen te verbinden. Dit kunnen verplichtingen van diverse aard zijn. Zo kan bepaald worden dat een cliënt gedurende het traject op gezette tijden met de consulent de voortgang bespreekt. Het derde lid geeft aan dat het college een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen zij dat kan doen. Het vierde lid geeft het college de algemene bevoegdheid om voor voorzieningen nadere regels te stellen. Dit heeft vooral tot doel om de uitvoering zoveel mogelijk aan het college over te laten. De 4

5 bepaling over het vragen van een eigen bijdrage heeft betrekking op de doelgroep Nuggers. Immers, van deze groep is het niet vanzelfsprekend dat zij op een laag inkomensniveau zitten. Het vragen van een eigen bijdrage, eventueel gerelateerd aan de hoogte van het inkomen, kan dan op zijn plaats zijn. Artikel 8. Werkervaringsplaatsen In de verordening wordt de werkervaringsplaats als een mogelijk aan te bieden voorziening genoemd. De wijze van invulling of het doel dat beoogd wordt door deze werkervaringsplaats wordt echter niet nader uitgewerkt. De reden hiervan is dat deze verordening een kader vormt en niet tot doel heeft om alle uitvoeringsdetails van de diverse voorzieningen te geven. Wel blijkt uit de tekst van het eerste lid dat het hier gaat om werk met behoud van uitkering. Lid 2 geeft aan dat het college in beleidsregels regelt stelt ten aanzien van de doelgroep, de duur van de voorziening en de voorwaarden die aan de voorziening worden verbonden. Artikel 9. Gesubsidieerde arbeid Het college creëert geen banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals in de jaren 90 gebeurde. Dit waren banen die niet mochten concurreren met reguliere banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zodat verdringing van reguliere banen voorkomen werd. Dergelijke banen bleken in de praktijk vaak een eindstation te zijn, terwijl het de bedoeling was dat doorstroming naar reguliere arbeid zou plaatsvinden. We maken wel gebruik van het instrument loonkostensubsidie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, maar kiezen niet voor het zelf creëren van gesubsidieerde arbeid. Artikel 10. Loonkostensubsidies gericht op re-integratie Het instrument loonkostensubsidie houdt in dat aan een werkgever die een arbeidsovereenkomst aangaat met een uitkeringsgerechtigde een subsidie wordt verleend. Hierdoor ontstaat perspectief op een duurzame reguliere baan waarmee zelfstandig in het bestaan kan worden voorzien. Daarmee verbonden zijn andere aspecten van werk, zoals het opnieuw opdoen van arbeidsritme en werkervaring, verdere persoonlijke ontwikkeling als het vergroten van het vertrouwen in de eigen mogelijkheden en aanleren van vaardigheden en het opbouwen van netwerken. In de tweede plaats is er het perspectief van inkomensvooruitgang. Dit geldt veelal al voor de periode waarin betrokkene met subsidie aan de slag gaat tegen het geldende CAO-loon, maar, belangrijker nog, indien werkgever en werknemer erin slagen om deze baan om te zetten in een duurzame plaatsing erna. Loonkostensubsidie kan een effectief instrument zijn ten behoeve van uitstroom naar werk, maar is tevens een duur instrument. Bij inzet van het instrument ten behoeve van uitkeringsgerechtigden staan tegenover de kosten van de subsidie ten laste van het Participatiebudget de (veel hogere) baten voor de gemeente in de vorm van lagere bijstandsuitgaven. In deze verordening wordt alleen de mogelijkheid geboden om een loonkostensubsidie te verstrekken aan werkgevers die met een uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst sluiten. Bij de inzet van loonkostensubsidie voor personen die geen uitkering van de gemeente ontvangen, zijn er alleen kosten en geen financiële baten voor de gemeente. In lid 2 is geregeld dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van de doelgroep, de duur van de subsidie, de hoogte van de subsidie en de voorwaarden die aan de subsidie worden verbonden. In het derde lid wordt de randvoorwaarde benoemd dat de subsidie alleen wordt verstrekt indien hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. Het college kan dit doen door expliciet na te gaan of de vacature die nu wordt vervuld door iemand waarvoor de werkgever loonkostensubsidie gaat ontvangen is, ontstaan door afvloeiing. Artikel 11. Sociale activering Volgens de WWB dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op arbeidsinschakeling. Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen doel. Voor deze personen staat dan ook niet re-integratie, maar participatie in de maatschappij voorop. Er is slechts bekostiging van de sociale activeringstrajecten vanuit het Participatiebudget mogelijk als de activiteiten gericht zijn op arbeidsinschakeling. Hierbij hoeft het niet te gaan om arbeidsinschakeling die op korte termijn plaatsvindt. In het derde lid wordt aangegeven dat het college in beleidsregels nadere voorwaarden vastlegt voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. Artikel 12. Scholing Scholing is bij uitstek een maatwerkinstrument, waarbij het moeilijk is vooraf algemene richtlijnen te geven die in de verordening kunnen worden opgenomen. Het tweede lid geeft aan dat de scholing aangeboden kan worden in de vorm van een subsidie. Nadere uitwerking met betrekking tot de noodzakelijkheid van de scholing, de duur en de maximale kosten wordt door het college gedaan in beleidsregels. Artikel 13. Inkomstenvrijlating In de WWB wordt de mogelijkheid geboden om van inkomsten uit arbeid een gedeelte niet te korten op de uitkering. De gemeente Lansingerland wil betaald werk stimuleren door een substantiële uit- 5

6 stroompremie, ook bij aanvaarding van deeltijdwerk dat geen volledige uitstroom uit de bijstand tot gevolg heeft. De vormgeving van deze uitstroompremie stimuleert de duurzame arbeidsinschakeling naar ons oordeel meer dan wanneer tijdelijke en geringe inkomsten voor een beperkt deel niet verrekend worden met de uitkering ( vrijlating ). In deze verordening wordt daarom geregeld dat geen gebruik wordt gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om inkomsten uit arbeid voor een gedeelte niet te korten op de uitkering. Een uitzondering geldt voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (voorheen 65+). Voor deze groep geldt dat er een wettelijke verplichting is voor het college om 25% van de inkomsten uit arbeid tot een in de wet opgenomen maximumbedrag (per 1 januari 2013: 188,- per maand) vrij te laten en dus niet te korten op de uitkering. Artikel 14. Premies Het college heeft de mogelijkheid om premiebeleid op te stellen. Een een- of tweemalige premie die bijdraagt aan de arbeidsinschakeling mag aan de belanghebbende worden verleend. In deze verordening wordt de mogelijkheid aan het college geboden om aan uitkeringsgerechtigden die betaald werk aanvaarden een premie toe te kennen. Deze mogelijkheid bestaat voor werk waarmee uitstroom uit de uitkering wordt gerealiseerd, maar ook voor deeltijdwerk. Door het ontvangen van de premie wordt de armoedeval verminderd. Bij werk met behoud van uitkering wordt geen premie verleend. De uitkeringsgerechtigde kan in die situatie mogelijk een vergoeding voor vrijwilligerswerk ontvangen van de instelling of organisatie waarbij het vrijwilligerswerk wordt verricht. De nadere voorwaarden met betrekking tot de doelgroep, de hoogte en de voorwaarden van de premie worden in beleidsregels opgenomen. Artikel 15. Overige vergoedingen Het is denkbaar dat het college, ter stimulering van de arbeidsinschakeling, besluit diverse kosten te vergoeden voor activiteiten die daaraan bijdragen. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld reiskosten. Het betreft een maatwerkbepaling, die kan leiden tot vergoeding van verschillende soorten kosten, mits er geen voorliggende voorziening voor is en mits het kosten zijn die worden gemaakt in het kader van arbeidsinschakeling. Artikel 16. Voorzieningen gericht op nazorg Mede gezien de beperkte budgetten is het belangrijk ervoor te zorgen dat cliënten na uitstroom niet na een korte periode terugvallen in de uitkering. Het college kan ertoe besluiten een tijdelijke voorziening te bieden gericht op nazorg ten behoeve van een duurzame arbeidsinschakeling. De voorziening kan geboden worden aan een werkgever en aan een (voormalig) uitkeringsgerechtigde. Nazorg is alleen mogelijk bij indiensttreding van een uitkeringsgerechtigde. Artikel 17. Hardheidsclausule Artikel 18. Citeertitel Artikel 19. Inwerkingtreding 6

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2010;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2010; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR63088_1 11 oktober 2016 Re-integratieverordening 2010 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente Tholen

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente Tholen CVDR Officiële uitgave van Tholen. Nr. CVDR43763_1 20 maart 2018 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente Tholen De raad der gemeente Tholen; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heemskerk Officiële naam regeling Re-integratieverordening Wet werk en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening Re-integratieverordening 2012 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z010136663C* Registratienummer : Z -13-03423/417 Agendanummer : Portefeuillehouder :Ter behandeling bij Raadsvergadering : 21 maart opsteller

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 15 juli 2008;

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 15 juli 2008; Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Nr. De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 15 juli 2008; gelet op: artikel 147, lid

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

re-integratieverordening WWB, Ioaw en Ioaz 2012

re-integratieverordening WWB, Ioaw en Ioaz 2012 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR249885_1 3 oktober 2017 re-integratieverordening WWB, Ioaw en Ioaz 2012 De raad van de gemeente Enkhuizen; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid:

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid: Toelichting algemeen Inleiding Op grond van de WWB hebben B en W de opdracht gekregen voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, nuggers en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;)

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet Deurne 2015

Re-integratieverordening Participatiewet Deurne 2015 CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR358167_1 28 september 2018 Re-integratieverordening Participatiewet Deurne 2015 DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert

Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert CVDR Officiële uitgave van Zundert. Nr. CVDR347843_1 14 november 2017 Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert De raad van de gemeente Zundert; Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2015

RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2015 RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2015 De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van ; Gezien het advies van de Wmo-adviesraad d.d. gelet op de artikelen 8a, eerste

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR80772_3. Participatieverordening Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR80772_3. Participatieverordening Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Ooststellingwerf. Nr. CVDR80772_3 12 juni 2018 Participatieverordening 2010 De raad van de gemeente Ooststellingwerf;nr. B.4gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009;

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; GEMEENTE LOPIK Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB 2009 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Reïntegratieverordening

Reïntegratieverordening Reïntegratieverordening De raad van de gemeente Roermond; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8, 10 tweede lid en 10a van de Wet Werk en Bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2013(versie geldend sedert 1 januari 2013)

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2013(versie geldend sedert 1 januari 2013) CVDR Officiële uitgave van Beemster. Nr. CVDR233328_1 5 september 2017 Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2013(versie geldend sedert 1 januari 2013) De raad van de gemeente Beemster; gelezen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR321427_1 4 juli 2016 Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011; CVDR Officiële uitgave van Gemert-Bakel. Nr. CVDR105399_2 1 mei 2018 Re-integratieverordening Wwb, Ioaw, Ioaz DE RAAD VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 CVDR Officiële uitgave van Neder-Betuwe. Nr. CVDR232092_2 22 mei 2018 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Neder Betuwe, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017 (poststuknummer: );

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017 (poststuknummer: ); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Reimerswaal Nr. 157261 12 september 2017 Verordening van de gemeenteraad van Reimerswaal houdende regels voor re-integratie en tegenprestatie in het kader

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 per (Aanpassing artikel 8)

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 per (Aanpassing artikel 8) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haaren Nr. 52858 3 april 2017 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 per 1-1-2017 (Aanpassing artikel 8) De raad van de gemeente Haaren; in zijn vergadering

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR296408_1. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR296408_1. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR296408_1 15 november 2016 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Katwijk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting Toelichting Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 Algemeen De op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt in artikel 7 dat het college verantwoordelijk is voor:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard,

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard, GEMEENTE VA LKEN SWAARD De Raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 10 augustus 2010, gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet;

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR467800_1. Re-integratieverordening Participatiewet

CVDR. Nr. CVDR467800_1. Re-integratieverordening Participatiewet CVDR Officiële uitgave van Woensdrecht. Nr. CVDR467800_1 22 mei 2018 Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 14 september 2017; gezien het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR26528_1. Nadere regels Premiebeleid gemeente Almere

CVDR. Nr. CVDR26528_1. Nadere regels Premiebeleid gemeente Almere CVDR Officiële uitgave van Almere. Nr. CVDR26528_1 12 december 2017 Nadere regels Premiebeleid gemeente Almere Burgemeester en wethouders van Almere; Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Re-integratieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015; CVDR Officiële uitgave van Cuijk. Nr. CVDR365741_1 22 mei 2018 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren.

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren. Leesdocument Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 artikel 8 Wet werk en bijstand, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2015

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen.

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. De Wet Werk en Bijstand stelt de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98442_1. Re-integratieverordening 2010

CVDR. Nr. CVDR98442_1. Re-integratieverordening 2010 CVDR Officiële uitgave van Haren. Nr. CVDR98442_1 4 juli 2017 Re-integratieverordening 2010 DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015; VERORDENING De Raad van de gemeente Uden; overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2007

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2007 CVDR Officiële uitgave van Oudewater. Nr. CVDR63123_2 3 juli 2018 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2007 De raad van de gemeente Oudewater Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601394_1. Participatieverordening Meierijstad Hoofdstuk 1 Algemeen

CVDR. Nr. CVDR601394_1. Participatieverordening Meierijstad Hoofdstuk 1 Algemeen CVDR Officiële uitgave van Meierijstad. Nr. CVDR601394_1 23 januari 2017 Participatieverordening Meierijstad 2017 De raad van de gemeente Meierijstad, gelezen het voorstel van de Stuurgroep fusie Meierijstad;

Nadere informatie

Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ)

Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) November 2009 Afdeling Inwonerszaken De Raad van de gemeente Midden-Delfland; Gezien het advies van de Commissie Samenleving d.d. 13 januari

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Borger-Odoorn

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Borger-Odoorn CVDR Officiële uitgave van Borger-Odoorn. Nr. CVDR22278_1 26 juni 2018 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Borger-Odoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1.

Nadere informatie

Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek

Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. doelgroep: personen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR137739_1. Re-integratieverordening WWB 2012

CVDR. Nr. CVDR137739_1. Re-integratieverordening WWB 2012 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR137739_1 15 maart 2016 Re-integratieverordening WWB 2012 De raad van de gemeente Hulst; gezien het advies van de commissie Samenleving van 7 december 2011; gelezen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Zaaknummer. Documentnummer

Zaaknummer. Documentnummer Raadsvergadering 4 december 2014 Zaaknummer 369019 Agendapunt 14 Documentnummer *369042* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2014, nr. 369887;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 Raadsbesluit: Steenwijk, 9 november 2004 Nummer: 2004/127 De raad van de gemeente Steenwijkerland ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 gelet op artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 september 2017;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 september 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Cromstrijen Nr. 193930 13 september 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent participatiewet WIHW Re-integratieverordening

Nadere informatie

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid, 17 en 27 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid, 17 en 27 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010; CVDR Officiële uitgave van Overbetuwe. Nr. CVDR21829_2 13 februari 2018 Premieregeling gemeente Overbetuwe 2010 Onderwerp: Premieregeling gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 10bwb00142 Burgemeester en

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2017

Re-integratieverordening Participatiewet 2017 Re-integratieverordening Participatiewet 2017 De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

VERORDENING. Onderwerp: vaststelling Re-integratieverordening Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. Onderwerp: vaststelling Re-integratieverordening Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32322 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7c Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet CVDR Officiële uitgave van Cuijk. Nr. CVDR468601_1 22 mei 2018 Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 De raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27

Nadere informatie