De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;)"

Transcriptie

1 De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (WWB), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en voorts gelet op de EG-verordening Werkgelegenheidssteun (nr. 2204/2002, Pb EG 2002, L 337/3) en de EG-verordening de minimissteun (nr. 69/2001, Pb EG 2001, L 10/30), alsmede de Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke re-integratieverordeningen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (Verzamelcirculaire SZW, april 2004), besluit vast te stellen de volgende verordening: Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving 1. Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 2. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier; b. De gemeenteraad: de gemeenteraden van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld; c. WWB: Wet Werk en Bijstand; d. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; e. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; f. Uitkeringsgerechtigde: degene die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de WWB, de IOAW of IOAZ; g. Niet uitkeringsgerechtigde (nugger): een persoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub a. van de WWB; h. Anw-er: persoon met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet en die als werkloze werkzoekende staat ingeschreven bij het Werkplein Noordenkwartier (Werkplein); i. Voorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder a. van de WWB, deze verordening en de beleidsplannen zoals bedoeld in artikel 3 van deze verordening; j. Werknemers in gesubsidieerde arbeid: personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de WWB. Paragraaf 2. Beleid en financiën Artikel 2. Opdracht aan het Bestuur 1. Het bestuur biedt aan uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar, aan personen met een nabestaandenof halfwezenuitkering, niet-uitkeringsgerechtigden, alsmede personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het bestuur

2 -2- dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Artikel 40, eerste lid van de WWB is van overeenkomstige toepassing. 2. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het bestuur een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van een cliënt, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 3. Het bestuur draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen. Artikel 3. Beleidsplan 1. Het bestuur stelt, ter nadere uitvoering van deze verordening, beleidsplannen vast en brengt deze ter kennis van de gemeenteraad. 2. Dit plan omvat in elk geval: a. een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen en de prioritering binnen en tussen die groepen, waarbij een evenwichtige aanpak als uitgangspunt wordt genomen; b. een omschrijving van de verschillende voorzieningen; c. de criteria voor het ontheffingenbeleid ten aanzien van de arbeidsverplichting, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de combinatie van arbeid en zorg; 3. Het bestuur zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het beleid. Artikel 4. Aanspraak op ondersteuning 1. Uitkeringsgerechtigden, ANW-ers en Nuggers, alsmede personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de WWB, hebben aanspraak op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het bestuur noodzakelijke geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 2. Het bestuur doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening en de in artikel 3, eerste lid van deze verordening genoemde beleidsstukken. Artikel 5. Verplichtingen van de cliënt 1. Een persoon die door het bestuur een voorziening wordt aangeboden, is verplicht hiervan gebruik te maken. 2. De persoon die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het bestuur aan de aangeboden voorziening heeft verbonden. 3. Indien een uitkeringsgerechtigde, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de IOAW of de IOAZ, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, dan kan het bestuur de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de maatregelverordening dan wel het maatregelenbesluit Abw, IOAW en IOAZ.. 4. Indien de persoon, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, kan het bestuur de kosten van de voorziening dan wel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Artikel 6. Sluitende aanpak 1. Elke uitkeringsgerechtigde krijgt binnen een reële termijn na inschrijving bij het Werkplein een aanbod voor een passende voorziening gericht op de inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid.

3 -3-2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuur heeft bepaald dat voor deze persoon een volledige ontheffing van de arbeidsverplichting voor bepaalde tijd geldt. 3. De duur van de in het eerste lid genoemde termijn wordt bij uitvoeringsbesluit vastgesteld. Artikel 7. Budget- en subsidieplafonds 1. Het bestuur kan bij uitvoeringsbesluit één of meer subsidie- of budgetplafonds instellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het bestuur ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening. 2. Het bestuur kan ook een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening. Paragraaf 3. Voorzieningen Artikel 8. Algemene bepalingen over voorzieningen 1. In het beleidsplan als bedoeld in artikel 3 wordt vastgelegd welke voorzieningen het bestuur in ieder geval kan aanbieden. 2. Het bestuur kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de WWB en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden. 3. Het bestuur kan een voorziening beëindigen: a. indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in artikel 9 van de wet en artikel 5 van deze verordening niet nakomt; b. indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet; c. indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening; d. indien naar het oordeel van het bestuur de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling. 4. Het bestuur kan ten aanzien van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 15, met inachtneming van hetgeen daarover in de beleidsplannen als bedoeld in artikel 3 is bepaald, nadere regels stellen. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: a. De voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden; b. De weigeringsgronden bij het aanbieden van voorzieningen; c. De vaststelling van de hoogte van de te verlenen subsidie- en premiebedragen; d. de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of subsidievaststelling; e. de aanvraag, van en de besluitvorming over subsidies en premies; f. de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten; g. het vragen van een eigen bijdrage; h. overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies en premies. Artikel 9. Loonkostensubsidies gericht op re-integratie 1. Het bestuur kan een subsidie verstrekken aan werkgevers die met een uitkeringsgerechtigde of met een persoon zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid van de WWB een arbeidsovereenkomst sluiten, gericht op het opdoen van werkervaring en het bevorderen van de arbeidsinschakeling. 2. Bij uitvoeringsbesluit stelt het bestuur regels ten aanzien van de hoogte en de duur van de subsidie, alsmede de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden. 3. Geen loonkostensubsidie wordt verstrekt voor kosten waarvoor, al dan niet door het bestuur, reeds een andere subsidie of vergoeding wordt verstrekt.

4 -4-4. Indien de in het eerste lid bedoelde arbeidsovereenkomst wordt ontbonden binnen de wettelijke proeftijd, wegens dringende of gewichtige redenen of met een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen, wordt de subsidie naar rato lager vastgesteld. 5. De subsidie wordt alleen verstrekt indien hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing van reguliere arbeid plaatsvindt. Artikel 10. Werkstages 1. Het bestuur kan aan een uitkeringsgerechtigde een werkstage aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. Het doel van de werkstage is het opdoen van werkervaring dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie. 3. Deze werkstage duurt maximaal zes maanden met behoud van de uitkering. 4. Het bestuur plaatst de uitkeringsgerechtigde alleen indien door deze plaatsing de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en indien door de plaatsing geen verdringing plaatsvindt. 5. In een schriftelijke overeenkomst worden tenminste vastgelegd het doel van de werkstage, alsmede de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt. Artikel 11. Sociale activering 1. Het bestuur kan aan uitkeringsgerechtigden als onderdeel van een re-integratietraject activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering. 2. Onder sociale activering wordt verstaan het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten ter voorbereiding op een traject gericht op arbeidsinschakeling of gericht op het voorkomen van sociaal isolement. 3. Sociale activering kan als een voorziening worden ingezet wanneer door het bestuur is vastgesteld dat de uitkeringsgerechtigde geen of pas op lange termijn een reëel perspectief heeft op arbeidsinschakeling. 4. Alle activiteiten, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, worden verricht bij organisaties zonder winstoogmerk. Artikel 12. Scholing 1. Het bestuur kan een vorm van scholing aanbieden gericht op de arbeidsinschakeling. 2. De in het eerste lid bedoelde scholing kan worden aangeboden in de vorm van een subsidie. Artikel 13. Inkomstenvrijlating 1. De uitkeringsgerechtigde die algemeen geaccepteerde arbeid heeft aanvaard, waarmee een inkomen wordt verworven dat minder bedraagt dan de voor de uitkeringsgerechtigde van toepassing zijnde norm, vindt vrijlating van inkomsten uit arbeid plaats zoals bedoeld in artikel 31, tweede lid onder o. van de WWB, respectievelijk artikel 3, tweede lid, onderdeel d van het Inkomensbesluit IOAW. 2. Bij uitvoeringsbesluit worden nadere regels gesteld voor zover daar in deze verordening geen bepalingen zijn opgenomen. Artikel 14. Premies 1. Het bestuur kan aan personen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel f, g, h, en j. een activeringspremie toekennen. 2. Deze premie kan worden verstrekt in de volgende gevallen:

5 -5- a. Het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; b. Het deelnemen aan een voorziening; c. Het met goed gevolg beëindigen van een voorziening. 3. De premie bedraagt maximaal het bedrag als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder j van de WWB. 4. Het bestuur stelt nadere regels ter uitvoering van het bepaalde in lid 2 en Het bestuur kan aan een werkgever een premie toekennen indien een persoon bedoeld in artikel 1, tweede lid onderdeel f, g, h, en j, reguliere arbeid aanvaardt bij die werkgever. 6. Het bestuur stelt nadere regels ter uitvoering van het bepaalde in lid 5. Artikel 15. Kostenvergoedingen 1. Het bestuur kan een kostenvergoeding verstrekken gericht op de deelname aan voorzieningen en het verrichten van activiteiten in het kader van de arbeidsinschakeling. 2. Bij het verlenen van onkostenvergoedingen voor het verrichten van vrijwilligerswerk gelden de maximale bedragen zoals bepaald in artikel 31, tweede lid, onder k. van de WWB. Paragraaf 4. Slotbepalingen Artikel 16. Hardheidsclausule Het bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 18. Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als: de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ. Artikel 19. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009 onder intrekking van de Reintegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ, zoals die werd vastgesteld bij raadsbesluit van. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van d.d. de voorzitter, de griffier,

6 -6- Algemene toelichting Deze verordening regelt de ondersteuning die de ISD Noordenkwartier biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld in artikel 7 van de Wet werk en bijstand (WWB) en in artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), en artikel 34 van de Wet oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De opdracht aan de gemeenten om bij raadsbesluit een verordening vast te stellen waarin deze ondersteuning nader vorm wordt gegeven, volgt uit artikel 8 van de WWB. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1. Begripsbepalingen In dit artikel worden definities gegeven van begrippen die meer dan eens in de verordening voorkomen en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de WWB. Artikel 2. Opdracht bestuur eerste lid In het eerste lid is de opdracht aan het dagelijks bestuur van de ISD vormgegeven, analoog aan artikel 7 van de WWB en onder toepassing van de gemeenschappelijke regeling van de ISD. Hiervoor is gekozen uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie. Tevens biedt dit artikel de mogelijkheid om aan het bestuur specifieke opdrachten mee te geven. Een voorbeeld kan zijn een speciale opdracht om uitstroom uit bestaande gesubsidieerde arbeid te stimuleren. In de WWB is in artikel 10, derde lid, aangegeven dat de aanspraak op voorzieningen alleen geldt voor die personen die ook daadwerkelijk inwoners van de gemeente zijn, door middel van een verwijzing naar artikel 40, eerste lid, van de WWB. Door deze verwijzing ook aan de opdracht aan het bestuur te koppelen, wordt aangegeven dat de deelnemende gemeenten de voorzieningen alleen voor de eigen doelgroep willen inzetten. tweede lid Het tweede lid is de vertaling van de opdracht uit de WWB dat de gemeente evenwichtige aandacht aan de diverse doelgroepen moet besteden, en rekening moet houden met de combinatie arbeid en zorg. In het beleidsplan, maar met name in de uitvoering komt vervolgens tot uiting hoe dit punt uitgewerkt wordt. derde lid Het derde lid geeft het bestuur de specifieke opdracht een zodanig aanbod van voorzieningen te realiseren, dat zoveel mogelijk personen ondersteund kunnen worden. Dit is met name van belang omdat de gemeente de aanspraak op een voorziening niet kan weigeren als slechts het budget ontoereikend is: er dient altijd een alternatief voorhanden te zijn.

7 -7- Artikel 3. Beleidsplan Zoals ook in de algemene toelichting is gesteld, vraagt de WWB aan de gemeenteraad om het reintegratiebeleid in een verordening vast te leggen. Hier is gekozen voor de systematiek om niet alles in de verordening te regelen, maar ook gebruik te maken van beleidsplannen en uitvoeringsbesluiten. Het eerste lid geeft aan dat het bestuur, ter uitvoering van de verordening, een beleidsplan opstelt. Dit kan jaarlijks zijn, maar ook in een meerjarenbeleidsplan. Daarnaast is er de mogelijkheid op met deelplannen te werken. Om ook de gemeenteraad een actieve rol te geven is bepaald dat het bestuur dit plan ter kennis brengt van de gemeenteraad. In het tweede lid is geregeld welke onderwerpen in ieder geval in het beleidsplan aan de orde dienen te komen: deze vloeien rechtstreeks voort uit de wet. Het derde lid biedt de basis voor de verantwoording van het beleid. De WWB geeft aan dat elk jaar een voorlopig en een definitief verslag over de uitvoering (VODU) naar het rijk wordt gezonden. Deze verslagen dienen gepaard te gaan van een verklaring van de gemeenteraad. Daarom is ervoor gekozen expliciet op te nemen dat er een verantwoordingsverslag aan de gemeenteraad moet worden gezonden. Artikel 4. Aanspraak op ondersteuning eerste lid De WWB stelt niet zo expliciet dat de aanspraak op voorzieningen in de verordening geregeld moet worden. Immers, het is ook al in de WWB zelf geregeld. Eveneens uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie is ervoor gekozen een algemene bepaling over de aanspraak op te nemen. tweede lid In het tweede lid wordt expliciet de koppeling gelegd tussen de algemene aanspraak van de cliënt en de criteria die gehanteerd worden bij het aanbieden van voorzieningen. Daarbij wordt verwezen naar de documenten waarin die criteria geformuleerd kunnen worden Artikel 5. Verplichtingen van de cliënt eerste en tweede lid In de WWB is al uitgebreid aangegeven welke verplichtingen gelden bij het recht op een uitkering. Wederom uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie zijn in het eerste en tweede lid de verplichtingen conform de wet geformuleerd. derde en vierde lid Het derde lid legt de verbinding met de maatregelenverordening. Deze verordening regelt het opleggen van een maatregel indien de uitkeringsgerechtigde niet aan zijn verplichtingen voldoet. Deze maatregel bestaat uit het verlagen van de uitkering met een bepaald percentage. Voor de IOAW- en IOAZ-uitkeringsgerechtigden is dit geregeld in het Maatregelenbesluit Abw, IOAW en IOAZ. Echter, voor personen zonder uitkering, Anw-ers en personen in gesubsidieerde arbeid kan de gemeente de uitkering niet verlagen als maatregel. Daarom is in het vierde lid de mogelijkheid

8 -8- opgenomen dat in die gevallen de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt zijn terug kan vorderen. Artikel 6. Sluitende aanpak De WWB kent geen bepaling over een sluitende aanpak. De wetgever gaat ervan uit dat door de systematiek van de wet er in de praktijk de facto een sluitende aanpak ontstaat. Desondanks is besloten om dit nader te regelen in deze re-integratieverordening. Het eerste lid geeft de algemene formulering. Het tweede lid geeft aan dat de sluitende aanpak niet van toepassing is op diegenen die voor bepaalde tijd een ontheffing van de arbeidsverplichting hebben gekregen. De termijn waarbinnen het aanbod van de voorziening dient plaats te vinden, na het moment van de inschrijving bij het Werklein, wordt bij uitvoeringsbesluit vastgesteld. Artikel 7. Subsidie- en budgetplafonds Om de financiële risico s te beheersen wordt verdeling gemaakt van de middelen over de verschillende voorzieningen. Dit kan in het beleidsplan als bedoeld in artikel 3 gebeuren. Het uitgeput zijn van begrotingsposten kan echter nooit een reden zijn om aanvragen voor voorzieningen te weigeren. Om dat wel mogelijk te maken kan de gemeente middels deze verordening subsidie- en budgetplafonds instellen. De WWB stelt dat het ontbreken van financiële middelen alleen geen reden kan zijn voor de afwijzing van een aanvraag. Het bestuur dient dan na te gaan welke andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. Dit houdt dus in dat er geen algemeen plafond ingesteld kan worden. Wat wel kan is dat per voorziening een plafond wordt ingebouwd; dit laat de mogelijkheid open dat er naar een ander instrument wordt uitgeweken. Bij dit artikel wordt uitgegaan van de bevoegdheid van het bestuur om plafonds in te stellen. Een mogelijkheid is dat bij de vaststelling van de plafonds wordt verwezen naar de bedragen die in het beleidsplan of in de begroting voor de verschillende voorzieningen worden gereserveerd. Een budgetplafond geldt voor de overige uitgaven die het bestuur doet in het kader van voorzieningen. Een subsidieplafond geldt voor voorzieningen die subsidies inhouden. Een subsidieplafond dient wel bekendgemaakt te worden vóór de periode waarvoor deze geldt (art. 4:27, eerste lid van de Awb). Artikel 8. Algemene bepalingen over voorzieningen eerste lid In de lijn van het systeem van deze verordening strekt dit artikel ertoe enkele zaken te regelen die te maken hebben met alle voorzieningen, ook die voorzieningen die niet met name in de verordening zijn opgenomen. Het eerste lid geeft daarom aan dat de verordening geen uitputtende opsomming van voorzieningen bevat. tweede lid Het tweede lid geeft het bestuur de bevoegdheid om aan een voorziening nadere verplichtingen te verbinden. Dit kunnen verplichtingen van diverse aard zijn. Zo kan bepaald worden dat een cliënt gedurende het traject op gezette tijden met de klantmanager de voortgang bespreekt.

9 derde lid -9- Het derde lid geeft aan dat het bestuur een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen zij dat kan doen. Onder beëindigen wordt hierbij ook verstaan het stopzetten van de loonkostensubsidie aan een werkgever of het opzeggen van de in het kader van de voor 1 januari 2004 afgesloten arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 4 van de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), dan wel het opzeggen van een arbeidsovereenkomst bij een detacheringsbaan. Bij dergelijke beëindigingen dienen vanzelfsprekend de toepasselijke bepalingen uit het arbeidsrecht en de rechtspositieregeling in acht te worden genomen. vierde lid Het vierde lid geeft het bestuur de algemene bevoegdheid om voor voorzieningen nadere regels te stellen. Dit heeft met name tot doel om bij subsidieverstrekking de uitvoering zoveel mogelijk aan het bestuur over te laten om zo steeds de nodige maatwerk te kunnen leveren. De bepaling over het vragen van een eigen bijdrage heeft betrekking op de doelgroep Nuggers. Immers, van deze groep is het niet vanzelfsprekend dat zij op een laag inkomensniveau zitten. Het vragen van een eigen bijdrage, eventueel gerelateerd aan de hoogte van het inkomen, kan dan op zijn plaats zijn. Artikel 9. Loonkostensubsidies gericht op re-integratie De voorziening loonkostensubsidies is naast de inzet van werkstages en sociale activering een van instrumenten ter bevordering van de arbeidsinschakeling. eerste lid In het eerste lid is vastgelegd dat de loonkostensubsidie wordt verstrekt aan werkgevers in het kader van het afsluiten van arbeidsovereenkomsten met de uitkeringsgerechtigden en de personen als bedoeld in artikel 10 tweede lid van de WWB. Hiermee wordt tot uiting gebracht dat de voorziening zich richt op de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden maar ook op de groep personen met wie een zogenaamde WIW-arbeidsovereenkomst (artikel 4 WIW) is afgesloten, dan wel waarvoor een subsidie wordt verleend op grond van het Besluit In- en Doorstroombanen. tweede lid Het tweede lid geeft het bestuur de bevoegdheid nadere regels te stellen over de hoogte van de subsidie, de termijn en de praktische uitvoering. derde lid De loonkostensubsidie is aanvullend van karakter. Het derde lid bepaalt dat geen loonkostensubsidie zal worden verstrekt voor kosten waarvoor de werkgever reeds een andere subsidie of vergoeding ontvangt. vierde lid Het ontbinden van arbeidsovereenkomsten is niet vrijblijvend. In het vierde lid is een opsomming gegeven van de situaties waarbij ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk is. Bij een voortijdige ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan het bestuur, onder toepassing van het vijfde lid, een onderzoek instellen en omtrent het ontslag de nodige informatie opvragen bij de werkgever. Indien voldaan is aan de voorwaarden, zal de loonkostensubsidie naar rato lager worden vastgesteld.

10 vijfde lid -10- Ook ten aanzien van de uitvoering van het vijfde lid kan het bestuur een nader onderzoek instellen door middel van het opvragen van de relevante informatie bij de werkgever, de ondernemingsraad van de werkgever en het Werkplein. Op basis van dit onderzoek dient te worden vastgesteld dat er geen sprake is van de verstoring van concurrentieverhoudingen en verdringen van reguliere arbeid. Artikel 10. Werkstages Ook werkstages zijn binnen deze verordening een voorziening voor de gemeente om langdurig werklozen te reïntegreren. Voor de term werkstage is gekozen om te benadrukken dat het gaat om een soort scholingsinstrument: niet de arbeid zelf, maar het leren werken staat centraal. Het is belangrijk in de gaten te houden onder welke voorwaarden de werkstage aangeboden wordt en dat deze niet beschouwd wordt als een gewone arbeidsovereenkomst. Volgens het arbeidsrecht is er sprake van een arbeidsovereenkomst indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: - er dient sprake te zijn van de persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten; - die arbeid wordt verricht onder gezag van een ander; - die ander betaalt voor de arbeid een bepaald bedrag aan loon; - de arbeid wordt verricht gedurende enige tijd. De Hoge Raad heeft bepaald dat er bij werkstages weliswaar sprake is van het persoonlijk verrichten van arbeid, maar dat dit overwegend gericht is op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de werknemer. Daarnaast is bij een werkstage geen sprake van beloning. Er kan door de werkgever wel een onkostenvergoeding worden gegeven, maar daarbij moet dan ook daadwerkelijk sprake zijn van een vergoeding van gemaakte kosten. eerste lid Het eerste lid geeft de algemene bepaling voor het aanbieden van een werkstage en dat het aanbod zich specifiek richt op de uitkeringsgerechtigde. tweede lid Het tweede lid geeft nog eens specifiek aan wat het doel is van de werkstage, om het verschil met een normale arbeidsverhouding aan te geven. Dit is met name van belang om te voorkomen dat de cliënt claimt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, en bij de rechter loonbetaling afdwingt. De werkstage kan twee doelen hebben. Op de eerste plaats kan het gaan om het opdoen van specifieke werkervaring. Dit is vergelijkbaar met de zogenaamde snuffelstage, waarbij de cliënt de gelegenheid krijgt om te bezien of het soort werk als passend kan worden beschouwd. Op de tweede plaats kan het gaan om het leren werken in een arbeidsrelatie. In de werkstage kan de cliënt wennen aan aspecten als gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerken met collega s. derde lid Om te benadrukken dat het in deze om een stageperiode gaat is in de verordening de maximale duur van de werkstage opgenomen. vierde lid Het vijfde lid geeft aan dat er bij plaatsing geen verdringing van reguliere arbeid plaats vindt, of dat de concurrentieverhoudingen niet nadelig worden beïnvloed.

11 vijfde lid -11- Hier wordt bepaald dat er voor de werkstage een schriftelijke overeenkomst (stage-overeenkomst) wordt opgesteld. Hierin kan expliciet het doel van de stage worden opgenomen, alsmede de wijze van begeleiding. Door deze schriftelijke overeenkomst kan nog eens gewaarborgd worden dat het bij een werkstage niet gaat om een reguliere arbeidsverhouding. Artikel 11. Sociale activering eerste tot en met derde lid Volgens de WWB dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op arbeidsinschakeling. Bij de omschrijving van het begrip sociale activering in het tweede lid komt tot uiting dat sociale activering als re-integratie-instrument kan worden ingezet. Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen doel. Voor deze personen staat dan ook niet re-integratie, maar participatie voorop. Sociale activering kan als voorziening worden ingezet indien uitstroom naar algemeen geaccepteerde arbeid pas op lange termijn te realiseren is. Er is bewust voor gekozen om geen exacte termijn te noemen voor het arbeidsperspectief. Niet alleen zou dat ten onrechte de suggestie wekken dat dat vooraf exact vast te stellen is, het arbeidsperspectief is ook niet alleen afhankelijk van in de persoon gelegen omstandigheden. Ook een steeds veranderende arbeidsmarkt maakt dat het arbeidsperspectief wijzigt. vierde lid In het vierde lid is de bepaling opgenomen dat de activiteiten alleen worden verricht bij organisaties die geen winstoogmerk hebben. vijfde lid Behoeft geen nadere toelichting. Artikel 12. Scholing Scholing is bij uitstek een maatwerkinstrument, waarbij het moeilijk is vooraf algemene richtlijnen te geven die in de verordening moeten worden opgenomen. eerste lid In het eerste lid is bepaald dat scholing alleen als voorziening zal worden ingezet als deze als deze is gericht op de arbeidsinschakeling. tweede lid Het tweede lid biedt de mogelijkheid om subsidie te verstrekken voor de kosten van scholing die de cliënt op eigen initiatief is gestart en door het bestuur als noodzakelijk wordt geacht en niet bestaat binnen reguliere scholingsaanbod van de ISD Noordenkwartier. derde lid Het derde lid geeft de mogelijkheid aan het bestuur om nadere voorwaarden te stellen. Artikel 13 Inkomstenvrijlating De WWB, de IOAZ en IOAW bieden de mogelijkheid om de inkomsten van uitkeringsgerechtigden die werken in deeltijd voor een deel vrij te laten.

12 -12- Om toepassing te kunnen geven aan deze vrijlatingfaciliteiten, dient dit in de verordening geregeld te worden. Artikel 14 Premies In deze verordening is ervoor gekozen het verstrekken van premies in algemene zin te regelen: de criteria en de doelgroepen kunnen worden omschreven in de beleidsplannen, gekoppeld aan de bevoegdheid van het bestuur om nadere regels te stellen in vorm van uitvoeringsbesluiten. Artikel 15 Kostenvergoedingen Het is denkbaar dat het bestuur, ter stimulering van de arbeidsinschakeling, besluit om diverse kosten te vergoeden voor activiteiten die daaraan bijdragen. In het kader van dit artikel kunnen als voorbeelden reiskosten en de kosten voor kinderopvang worden genoemd die noodzakelijk zijn om de deelname aan activiteiten mogelijk. Er is geen limitatieve opsomming van kostensoorten om maatwerk binnen de uit te zetten trajecten mogelijk te maken. Het tweede lid verwijst expliciet naar de wettelijke bepalingen omtrent het verlenen van onkostenvergoedingen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Artikel 16. Hardheidsclausule Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 17 Citeertitel Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 18. Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening Re-integratieverordening 2012 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 Raadsbesluit: Steenwijk, 9 november 2004 Nummer: 2004/127 De raad van de gemeente Steenwijkerland ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 2005/ Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

Reïntegratieverordening

Reïntegratieverordening Reïntegratieverordening De raad van de gemeente Roermond; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8, 10 tweede lid en 10a van de Wet Werk en Bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009;

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; GEMEENTE LOPIK Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB 2009 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015.1 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ).

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Bijlage 3 Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Inleiding De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) valt uiteen in een opdracht

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2015

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting Toelichting Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 Algemeen De op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt in artikel 7 dat het college verantwoordelijk is voor:

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2004

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2004 Nr. De raad van de gemeente Boarnsterhim, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2004 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 Nr. 14B De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2004; gelet op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; 09.0004193 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 De raad van de gemeente Son en Breugel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; Gelet op artikel

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2012; gelet op de artikelen 7,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 18A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2010, nr. 10.06.18.; gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet, artikel 12, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ.

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. 1155357 Gescand archief datum ^ 22 JUUOT Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. Verordening conform de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 71 Besluit: B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

VERORDENING REÏNTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING REÏNTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING REÏNTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Zaaknummer. Documentnummer

Zaaknummer. Documentnummer Raadsvergadering 4 december 2014 Zaaknummer 369019 Agendapunt 14 Documentnummer *369042* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2014, nr. 369887;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Wettelijke grondslag Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met de technische wijziging van zes verordeningen van de afdeling Samenleving conform bijgevoegde raadsbesluiten.

Beslispunten In te stemmen met de technische wijziging van zes verordeningen van de afdeling Samenleving conform bijgevoegde raadsbesluiten. Raadsvoorstel Vergadering : 31 mei 2011 Voorstelnummer : 05.07 Registratienummer : 11.008311 Portefeuillehouder : J.E. Brand-Boom/ mr. S.W. van Schaijck Afdeling : Samenleving/Juridische Zaken en Bestuurlijke

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op de

Nadere informatie

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 22 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 22 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 10bwb00156 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Putten. Nr. 83649 31 december 2014 Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad der gemeente Putten; gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 8a lid 1

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Raad: 2 mei 2012 Agendapunt: II-6

Raad: 2 mei 2012 Agendapunt: II-6 Registratienummer: 2012001714 Raad: 2 mei 2012 Agendapunt: II-6 Voorstelnummer: 106 Portefeuillehouder: wethouder H.J. Morssink Onderwerp: Vaststellen Verordeningen Wet werk en bijstand WWB 2012 en intrekken

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet, artikel 35

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 30 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Artikelsgewijs toelichting Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014

Artikelsgewijs toelichting Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014 Artikelsgewijs toelichting Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, IOAW,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d.. Gelet op

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Wettelijke grondslag Wet werk en bijstand, artikel 8 lid 1 sub a Vastgesteld

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen met

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007

REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007 REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007 Citeertitel

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014, No. B ;

gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014, No. B ; No. B14.001309 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014, No. B14.001331; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede

Nadere informatie

Onderwerp: Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010

Onderwerp: Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 Onderwerp: Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09rb000306 Nr. 13G De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening.

minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Terneuzen. Nr. 79861 23 december 2014 Verordening Tegenprestatie Participatiewet HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Terneuzen gelezen het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

meenteraad Gemeenteraad De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015;

meenteraad Gemeenteraad De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015; meenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Volgnummer Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD

GEMEENTEBLAD GEMEENTEBLAD 04-06-2014 Nr. 10 Bekendmaking vaststelling Re-integratieverordening wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014 Ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet wordt bekendgemaakt dat de gemeenteraad

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. Toelichting Algemeen Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin

Nadere informatie