CVDR. Nr. CVDR80772_3. Participatieverordening Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CVDR. Nr. CVDR80772_3. Participatieverordening Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Ooststellingwerf. Nr. CVDR80772_3 12 juni 2018 Participatieverordening 2010 De raad van de gemeente Ooststellingwerf;nr. B.4gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2010;gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet (GW), de artikelen 7, 8, 9 en 10 van de Wet werk en bijstand (WWB), de artikelen 34, 35, 36 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de artikelen 34, 35, 36 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);overwegende, dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen voor de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en maatschappelijke participatie en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en maatschappelijke participatie;b e s l u i t :vast te stellen departicipatieverordening 2010 Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen, die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 2 a b c d e f g h i j k l m n o p q aanbod: algemeen geaccepteerde arbeid: anw-er: arbeidsinschakeling: Awb bijstandsgerechtigde: college: IOAW: IOAZ: nugger: ondersteuning: participatievoorziening: raad: re-integratievoorziening: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsin- schakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de WWB; sociale activering: startkwalificatie: uitkeringsgerechtigde: het aanbod van het college aan de belanghebbende voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en/of van een participatievoorziening; alle algemeen maatschappelijk aanvaarde arbeid, zonder beperkende voorwaarden qua aard en omvang van het werk of aansluiting op opleiding en ervaring, niet zijnde werk in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW); de persoon met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV-Werkbedrijf; het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a van de WWB; Algemene wet bestuursrecht de persoon van 27 tot 65 jaar met een uitkering op grond van de WWB; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; de niet uitkeringsgerechtigde als bedoeld in artikel 6, onder a van de WWB; hulp van het college, gericht op arbeidsinschakeling, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a van de WWB; een opleiding, educatie, taalkennisvoorziening, re-integratievoorziening, sociale activering of een combinatie van voorzieningen; de gemeenteraad of raadscommissie van de gemeente Ooststellingwerf; een voorziening, waaronder sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling, als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder a van de WWB; een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel , eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7, onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs; de persoon van 27 tot 65 jaar met een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ; 1

2 r s t u v w x y UWV: UWV-Werkbedrijf: voorzieningen: Web Wet participatiebudget: werknemer in gesubsidieerde arbeid: WWB: Wet SUWI: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen; het werkbedrijf van het UWV, waar de belanghebbende is geregistreerd als werkzoekende; voorzieningen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de WWB; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet tot bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie; de persoon als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de WWB; Wet werk en bijstand; Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. Hoofdstuk 2 BELEID Artikel 2 Opdracht college 1 Het college biedt uitkeringsgerechtigden, anw-ers, nuggers en werknemers in gesubsidieerde arbeid ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op arbeidsinschakeling of sociale activering. Artikel 40, eerste lid van de WWB is van overeenkomstige toepassing. 2 Het college biedt aan inwoners vanaf 16 jaar, die binnen de bepalingen van de Web vallen, de mogelijkheid goed te kunnen functioneren in de samenleving en de sociaal economische positie te verbeteren. 3 De in het eerste lid genoemde groep van belanghebbenden kan worden uitgebreid met personen die van het UWV een uitkering ontvangen, als het college daartoe een overeenkomst heeft gesloten met het UWV. 4 Het college kan het aanbod invullen met een combinatie van algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of één of meerdere participatievoorzieningen. 5 Het aanbod kan ook bestaan uit een voorbereidingsperiode op een zelfstandig beroep of bedrijf. 6 Het college stemt het aanbod af op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van de belanghebbende, van wie het recht op ondersteuning is vastgesteld. Bij de invulling van het aanbod onderzoekt het college de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende. Het college beoordeelt in hoeverre de wensen van de belanghebbende bij de invulling van het aanbod kunnen worden betrokken. 7 Bij de keuze van het aanbod wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbende, het meest doelmatig is met het oog op arbeidsinschakeling of sociale activering. 8 Het college draagt zorg voor voldoende aanbod aan ondersteuning en voorzieningen. Artikel 3 Aanspraak op ondersteuning 1 Uitkeringsgerechtigden, anw-ers, nuggers en werknemers in gesubsidieerde arbeid hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling of sociale activering. 2 Inwoners vanaf 16 jaar, die beter willen functioneren en participeren in de samenleving of hun sociaal economische positie willen verbeteren, kunnen gebruik maken van voorzieningen die worden aangeboden in het kader van volwasseneneducatie. 3 Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in de Web, WWB, IOAW, IOAZ en in deze verordening. 4 Er bestaat geen recht op ondersteuning of een voorziening als er sprake is van een voorliggende voorziening die naar mening van het college in voldoende mate bijdraagt aan de participatie van de belanghebbende. Artikel 4 Verplichtingen van de belanghebbende 1 De uitkeringsgerechtigde is verplicht gebruik te maken van het aanbod van het college. 2 Als een uitkeringsgerechtigde niet of niet volledig voldoet aan de verplichting in het eerste lid, kan het college een maatregel opleggen conform hetgeen hierover is bepaald in de van toepassing zijnde wetgeving en maatregelverordening. 3 De anw-er of nugger die gebruik maakt van een aanbod is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de WWB, de wet SUWI, en aan de verplichtingen die het college aan het aanbod heeft verbonden. Artikel 5 Bepalingen ten aanzien van anw-ers en nuggers 1 Het aanbod van het college voor de anw-er of nugger, wordt in de vorm van een overeenkomst vastgelegd, waarin wordt bepaald dat de belanghebbende de kosten van het aanbod geheel of 2

3 gedeeltelijk zal terugbetalen als hij verwijtbaar niet of niet naar behoren gebruik maakt van het aanbod. 2 Het college kan op grond van de hoogte van het (gezins) inkomen en vermogen van de anw-er of nugger een aanbod geheel of gedeeltelijk weigeren dan wel een eigen bijdrage vragen in de kosten ervan. 3 Het college kan ten aanzien van dit artikel nadere regels stellen. Artikel 6 Sluitende aanpak 1 De uitkeringsgerechtigde krijgt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na de dag waarop het recht op de uitkering is ontstaan een aanbod. 2 De anw-er of nugger krijgt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na de dag waarop hij zich heeft gemeld bij het UWV-Werkbedrijf, een aanbod, tenzij een dergelijk aanbod naar oordeel van het college niet noodzakelijk wordt geacht. 3 Het eerste lid is niet van toepassing als het college heeft bepaald dat voor de uitkeringsgerechtigde een volledige ontheffing van de arbeidsverplichting geldt. 4 Het tweede lid is niet van toepassing als uit een objectief medisch en/of sociaal of arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de anw-er of nugger niet in staat is om deel te nemen aan een aanbod. 5 Het college kan in individuele gevallen afwijken van het gestelde in dit artikel. Hoofdstuk 3 VOORZIENINGEN Artikel 7 Algemene bepalingen over voorzieningen 1 Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de WWB, aan het aanbod nadere verplichtingen verbinden Het college kan ten aanzien van de participatievoorzieningen, als bedoeld in artikel 8 nadere regels stellen. Deze regels kunnen betrekking hebben op:a. de voorwaarden waaronder een participatievoorziening wordt aangeboden;b. de weigeringsgronden bij het aanbieden van een participatievoorziening;c. de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of subsidievaststelling;d. de aanvraag van en de besluitvorming over subsidies;e. de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten;f. het vragen van een eigen bijdrage;g. overige criteria voor het aanbieden van participatievoorziening en het verstrekken van subsidies. 3 Het college kan een participatievoorziening beëindigen als: a. de voorwaarden waaronder een participatievoorziening wordt aangeboden; b. de weigeringsgronden bij het aanbieden van een participatievoorziening; c. de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of subsidievaststelling; d. de aanvraag van en de besluitvorming over subsidies; e. de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten; f. het vragen van een eigen bijdrage; g. overige criteria voor het aanbieden van participatievoorziening en het verstrekken van subsidies. Artikel 8 De voorzieningen, trajecten en instrumenten 1 Het college kan de uitkeringsgerechtigde en werknemers in gesubsidieerde arbeid die recht hebben op een aanbod, één of meer van de volgende participatievoorzieningen aanbieden: a. diagnose-instrumenten en onderzoek door deskundigen; b. toeleiding naar algemeen geaccepteerde arbeid; c. gesubsidieerde arbeid; d. direct werk (work first); e. voorbereidingstrajecten voor zelfstandige arbeid of beroep; f. leerwerkplekken en stages; g. basisvaardigheden; h. opleiding, scholing en vorming (educatie) of een taalkennisvoorziening; i. ondersteuning bij een beroep op maatschappelijke opvang of medische zorg / hulpverlening; j. ondersteuning bij sociale activering en maatschappelijke participatie; k. maatwerktrajecten; l. verzuimbegeleiding; m. premies en vrijlating van inkomsten; n. budgettering en schuldhulpverlening; o. nazorg bij arbeidsinschakeling. 2 Het college kan de anw-er en nugger die recht hebben op een aanbod, één of meer van de volgende participatievoorzieningen aanbieden: a. diagnose-instrumenten en onderzoek door deskundigen; 3

4 b. toeleiding naar algemeen geaccepteerde arbeid; c. direct werk (work first); d. voorbereidingstrajecten voor zelfstandige arbeid of beroep; e. leerwerkplekken en stages; f. basisvaardigheden; g. opleiding, scholing en vorming (educatie) of een taalkennisvoorziening; h. ondersteuning bij een beroep op maatschappelijke opvang of medische zorg / hulpverlening; i. ondersteuning bij sociale activering en maatschappelijke participatie; j. maatwerktrajecten; k. verzuimbegeleiding; l. budgettering en schuldhulpverlening; m. nazorg bij arbeidsinschakeling. 3 Het college kan aan de deelnemer aan de volwasseneneducatie in het kader van de Web de volgende voorzieningen aanbieden: a. het behalen van een startkwalificatie; b. basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en maatschappelijke weerbaarheid); c. opleiding, scholing en vorming (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VaVo) of een taalkennisvoorziening (Nederlandse taal voor niet inburgeringsplichtigen (NT2); d. ondersteuning bij sociale activering en maatschappelijke participatie; e. maatwerktrajecten. 4 Het college kan voor de arbeidsinschakeling of sociale activering van de belanghebbende aanvullende en ondersteunende participatievoorzieningen, trajecten en instrumenten inzetten, die noodzakelijk zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, of belemmeringen ten aanzien van deelname aan het arbeidsproces of samenleving op te heffen. Artikel 9 Innovatieve projecten en voorzieningen 1 Het college is bevoegd, al dan niet in samenwerking met derden, innovatieve projecten, trajecten en voorzieningen te ontwikkelen en uit te voeren. Artikel 10 Inzet van de voorzieningen, trajecten en instrumenten 1 Bij de inzet van voorzieningen kiest het college voor een (combinatie van) voorzieningen die beschikbaar, adequaat en toereikend zijn voor het doel dat wordt beoogd. 2 Het doel van de inzet van voorzieningen is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie door het opdoen van werkervaring en werkritme, het aanleren van vaardigheden en kennis, sociale activering / maatschappelijke participatie of het op andere wijze vergroten van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid. 3 Het college kan aan belanghebbenden met een taalachterstand en belanghebbenden die niet de beschikking hebben over een startkwalificatie een vorm van scholing of opleiding aanbieden die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert. Binnen een trajectplan kan het scholingsaanbod worden gecombineerd met andere voorzieningen. Het college biedt de belanghebbende geen of een andere voorziening aan als naar haar oordeel scholing of een combinatie daarvan de krachten of bekwaamheden van de belanghebbende te boven gaat of onvoldoende bijdraagt aan vergroting van de kans op arbeidsinschakeling of sociale activering. Artikel 11 Vergoedingen en verwervingskosten 1 Het college kan aan de belanghebbende die voor de uitvoering van een aanbod noodzakelijke kosten maakt, een vergoeding voor die kosten verstrekken. Artikel 12 Combinatie arbeid en zorg 1 Het college betrekt bij de invulling van het aanbod aan de uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouder met een kind tot 12 jaar de beschikbaarheid van passende kinderopvang, het belang van voldoende scholing en de belastbaarheid van de uitkeringsgerechtigde. Artikel 13 Gehandicapten 1 Het college stemt het aanbod af op de medische beperkingen van de belanghebbende en draagt zorg voor passende participatievoorzieningen ter ondersteuning van zijn arbeidsinschakeling of sociale activering. 4

5 Artikel 14 Uitvoering door derden Het college kan voor de invulling en uitvoering van het aanbod afspraken maken met derden, waaronder het UWV-Werkbedrijf, werkgevers, re-integratiebedrijven, uitvoeringsorganisaties van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en opleidingsinstituten. Artikel 15 Intrekking aanbod Het college kan een verleende voorziening intrekken of herzien wanneer wijziging optreedt in de omstandigheden, krachten of bekwaamheden van belanghebbende en belanghebbende daardoor niet (meer) voldoet aan één of meer op hem rustende verplichtingen als bedoeld in de van toepassing zijnde wet of deze verordening en hem dit te verwijten valt. Hoofdstuk 4 SUBSIDIE, BUDGET- EN SUBSIDIEPLAFONDS Artikel 16 Subsidie 1 Het college kan subsidie verlenen aan werkgevers die met een uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst sluiten, als tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten van voorbereiding op een beoogd dienstverband. 2 Het college kan nadere regels stellen over de duur van de subsidies, de hoogte en de verplichtingen die aan een subsidie worden verbonden. Artikel 17 Budget- en subsidieplafonds 1 Het college kan besluiten om één of meer subsidie- of budgetplafonds voor de verschillende participatievoorzieningen in te stellen. 2 Het college kan een plafond instellen voor het aantal belanghebbenden dat in aanmerking komt voor een specifieke participatievoorziening. 3 Een door het college in het eerste en tweede lid ingesteld plafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke participatievoorziening. Artikel 18 Weigeren loonkostensubsidie Het college kan een loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c. en artikel 16, naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Awb genoemde gevallen, weigeren of terugvorderen, als:a. de subsidie niet of in onvoldoende mate besteed wordt voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar is gesteld;b. de subsidieverstrekking niet past binnen het beleid van de gemeente;c. de werkgever voor de loonkosten van de werknemer een andere subsidie ontvangt of kan ontvangen. Paragraaf Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari Artikel 18a Wijziging betekenis begrippen 1 Waar in deze verordening de begrippen alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet. 2 Waar in deze verordening wordt gesproken van gehuwde(n) of gehuwdennorm hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als gezin, bedoeld in artikel 4, respectievelijk gezinsnorm, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet. Artikel 18b Afwijkende bepalingen voor jongeren In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:a. onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet;b. de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet. Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN Artikel 19 Uitvoering, nadere beleidsregels en onvoorziene omstandigheden 1 De uitvoering van deze verordening is aan het college. 2 Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels stellen. 3 In situaties waarin deze verordening niet voorziet beslist het college. Artikel 20 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 5

6 Artikel 21 Citeerartikel Deze verordening wordt aangehaald als: Participatieverordening Artikel 22 Inwerkingtreding verordening / intrekking verordening 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 december De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2006 (no. A.2.), vastgesteld op 1 maart 2006, wordt ingetrokken per 1 december Besloten in de openbare vergadering van 16 november 2010., griffier., voorzitter. 6

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 18 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heemskerk Officiële naam regeling Re-integratieverordening Wet werk en

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2010;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2010; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR63088_1 11 oktober 2016 Re-integratieverordening 2010 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011; CVDR Officiële uitgave van Gemert-Bakel. Nr. CVDR105399_2 1 mei 2018 Re-integratieverordening Wwb, Ioaw, Ioaz DE RAAD VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 15 juli 2008;

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 15 juli 2008; Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Nr. De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 15 juli 2008; gelet op: artikel 147, lid

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente Tholen

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente Tholen CVDR Officiële uitgave van Tholen. Nr. CVDR43763_1 20 maart 2018 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente Tholen De raad der gemeente Tholen; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ)

Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) November 2009 Afdeling Inwonerszaken De Raad van de gemeente Midden-Delfland; Gezien het advies van de Commissie Samenleving d.d. 13 januari

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

re-integratieverordening WWB, Ioaw en Ioaz 2012

re-integratieverordening WWB, Ioaw en Ioaz 2012 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR249885_1 3 oktober 2017 re-integratieverordening WWB, Ioaw en Ioaz 2012 De raad van de gemeente Enkhuizen; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert

Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert CVDR Officiële uitgave van Zundert. Nr. CVDR347843_1 14 november 2017 Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert De raad van de gemeente Zundert; Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z010136663C* Registratienummer : Z -13-03423/417 Agendanummer : Portefeuillehouder :Ter behandeling bij Raadsvergadering : 21 maart opsteller

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet Deurne 2015

Re-integratieverordening Participatiewet Deurne 2015 CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR358167_1 28 september 2018 Re-integratieverordening Participatiewet Deurne 2015 DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR87103_1. Verordening werkleeraanbod WIJ. Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR87103_1. Verordening werkleeraanbod WIJ. Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Den Helder. Nr. CVDR87103_1 20 maart 2018 Verordening werkleeraanbod WIJ Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. De wet:

Nadere informatie

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR321427_1 4 juli 2016 Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2015

RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2015 RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2015 De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van ; Gezien het advies van de Wmo-adviesraad d.d. gelet op de artikelen 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013

Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013 CVDR Officiële uitgave van Lansingerland. Nr. CVDR327366_1 30 oktober 2018 Verordening Re-integratie en activering Lansingerland 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Verordening Werkleeraanbod WIJ

Verordening Werkleeraanbod WIJ Verordening Werkleeraanbod WIJ officiële titel Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren citeertitel Verordening werkleeraanbod WIJ wettelijke grondslag Artikel 12, lid 1 sub a, WIJ datum aanmaak

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 CVDR Officiële uitgave van Neder-Betuwe. Nr. CVDR232092_2 22 mei 2018 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Neder Betuwe, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening Re-integratieverordening 2012 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2010, bijlagenr. 696;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2010, bijlagenr. 696; No. 2010/696 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2010, bijlagenr. 696; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601394_1. Participatieverordening Meierijstad Hoofdstuk 1 Algemeen

CVDR. Nr. CVDR601394_1. Participatieverordening Meierijstad Hoofdstuk 1 Algemeen CVDR Officiële uitgave van Meierijstad. Nr. CVDR601394_1 23 januari 2017 Participatieverordening Meierijstad 2017 De raad van de gemeente Meierijstad, gelezen het voorstel van de Stuurgroep fusie Meierijstad;

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren.

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren. Leesdocument Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 artikel 8 Wet werk en bijstand, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek

Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. doelgroep: personen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR467800_1. Re-integratieverordening Participatiewet

CVDR. Nr. CVDR467800_1. Re-integratieverordening Participatiewet CVDR Officiële uitgave van Woensdrecht. Nr. CVDR467800_1 22 mei 2018 Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 14 september 2017; gezien het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

Zaaknummer. Documentnummer

Zaaknummer. Documentnummer Raadsvergadering 4 december 2014 Zaaknummer 369019 Agendapunt 14 Documentnummer *369042* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2014, nr. 369887;

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR137739_1. Re-integratieverordening WWB 2012

CVDR. Nr. CVDR137739_1. Re-integratieverordening WWB 2012 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR137739_1 15 maart 2016 Re-integratieverordening WWB 2012 De raad van de gemeente Hulst; gezien het advies van de commissie Samenleving van 7 december 2011; gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 per (Aanpassing artikel 8)

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 per (Aanpassing artikel 8) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haaren Nr. 52858 3 april 2017 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 per 1-1-2017 (Aanpassing artikel 8) De raad van de gemeente Haaren; in zijn vergadering

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Reïntegratieverordening

Reïntegratieverordening Reïntegratieverordening De raad van de gemeente Roermond; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8, 10 tweede lid en 10a van de Wet Werk en Bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Putten. Nr. 83649 31 december 2014 Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad der gemeente Putten; gelezen

Nadere informatie

Re-integratie verordening (geldig vanaf )

Re-integratie verordening (geldig vanaf ) Re-integratie verordening (geldig vanaf 01-01-2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen de re-integratie verordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

VERORDENING. Onderwerp: vaststelling Re-integratieverordening Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. Onderwerp: vaststelling Re-integratieverordening Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32322 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7c Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2012; gelet op de artikelen 7,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s G e m e e n t e S l u i s De raad van de gemeente Sluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011; gelet op de artikel 147 van de Gemeentewet; Artikel 1:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017 (poststuknummer: );

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017 (poststuknummer: ); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Reimerswaal Nr. 157261 12 september 2017 Verordening van de gemeenteraad van Reimerswaal houdende regels voor re-integratie en tegenprestatie in het kader

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard,

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard, GEMEENTE VA LKEN SWAARD De Raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 10 augustus 2010, gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet;

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2017

Re-integratieverordening Participatiewet 2017 Re-integratieverordening Participatiewet 2017 De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a,

Nadere informatie

Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2014

Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2014 Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2014 Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. ANW: Algemene nabestaandenwet; b. Bbz

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2013(versie geldend sedert 1 januari 2013)

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2013(versie geldend sedert 1 januari 2013) CVDR Officiële uitgave van Beemster. Nr. CVDR233328_1 5 september 2017 Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2013(versie geldend sedert 1 januari 2013) De raad van de gemeente Beemster; gelezen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR26528_1. Nadere regels Premiebeleid gemeente Almere

CVDR. Nr. CVDR26528_1. Nadere regels Premiebeleid gemeente Almere CVDR Officiële uitgave van Almere. Nr. CVDR26528_1 12 december 2017 Nadere regels Premiebeleid gemeente Almere Burgemeester en wethouders van Almere; Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Re- integratieverordening Wet werk en bijstand

Re- integratieverordening Wet werk en bijstand CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR100768_1 31 juli 2018 Re- integratieverordening Wet werk en bijstand De raad der gemeente Deurne Gehoord de stuurgroep Werkplein d.d. 20-1-2011; gezien het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; De raad van de gemeente Cuijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; gezien het advies van de Commissie Burger van 12 oktober 2010; gelet op artikel 147 eerste lid en

Nadere informatie

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen.

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. De Wet Werk en Bijstand stelt de

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent participatie [Participatieverordening Lelystad 2018]

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent participatie [Participatieverordening Lelystad 2018] CVDR Officiële uitgave van Lelystad. Nr. CVDR610349_1 30 mei 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent participatie [Participatieverordening Lelystad 2018] Nummer:

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren

Tekstuitgave van de Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren Tekstuitgave van de Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2009; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015; CVDR Officiële uitgave van Cuijk. Nr. CVDR365741_1 22 mei 2018 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 30 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 gemeente Oegstgeest

Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 gemeente Oegstgeest CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR331757_2 8 november 2016 Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 gemeente Oegstgeest De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet 2015

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie