REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005"

Transcriptie

1 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB: de Wet werk en bijstand c. IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; d. IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; e. WSW: Wet sociale werkvoorziening; f. ANW: Algemene nabestaandenwet; g. CWI: Centrale organisatie werk en inkomen (Centrum voor Werk en Inkomen); h. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen i. uitkeringsgerechtigde: persoon met een uitkering ingevolge de WWB, de IOAW of de IOAZ; j. WIN: Wet Inburgering Nieuwkomers; k. anw-er: persoon met een uitkering volgens de ANW die als werkzoekende is geregistreerd bij het CWI; l. niet-uitkeringsgerechtigde: persoon die als werkzoekende is geregistreerd bij het CWI en die geen uitkeringsgerechtigde is; m. belanghebbende: persoon die tot de gemeentelijke doelgroep(en) behoort; n. voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7 eerste lid,onder a, van de WWB; o. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk; p. de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk; q. werknemers in gesubsidieerde arbeid: werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de WWB; r. regulier werk: iedere vorm van betaalde arbeid, niet zijnde werk waarbij sprake van loonkostensubsidie is; s. gesubsidieerd werk: iedere vorm van betaalde arbeid waarbij sprake is van een gehele of gedeeltelijke loonkostensubsidie voor de werkgever; t. ID-besluit: Besluit in- en doorstroombanen (zoals gold tot en met ) u. WIW: Wet Inschakeling Werkzoekenden (zoals gold tot en met ) 1

2 v. trajectplan: reïntegratieplan waarin zijn opgenomen de wijze waarop toeleiding naar de arbeidsmarkt plaats zal vinden, alsmede op basis van de bijbehorende beschikking, de rechten en verplichtingen van belanghebbende; w. WML: Wettelijk Minimum Loon x. Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Artikel 2 Reikwijdte. 1. Deze verordening vindt uitdrukkelijk mede haar grondslag in de bepalingen van de in de aanhef vermelde EG-verordening inzake werkgelegenheidssteun, met name waar het betreft de vormgeving van de voorziening gesubsidieerde arbeid. 2. Inzake de administratieve verplichting, welke voortvloeit uit de regelgeving van de Europese Gemeenschap, wordt verwezen naar de ministeriële beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden dd. 7 april HOOFDSTUK 2. 2 Beleid Artikel 3 Opdracht college 1. Het college biedt aan belanghebbenden zoals genoemd in artikel 5, lid 1, van deze verordening alsmede aan werknemers in gesubsidieerde arbeid ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Artikel 40, eerste lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing. 2. Het college biedt aan werknemers die werkzaam zijn in een WIWdienstverband of vallen onder het ID-besluit zoals voor 1 januari 2004 van kracht was, ondersteuning bij de uitstroom van gesubsidieerd werk naar regulier werk en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op uitstroom naar regulier werk. 3. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van een belanghebbende, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 4. Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen. 5. Het college kan bij het bepalen van het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen prioriteiten stellen in verband met de financiële mogelijkheden en met maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen. Financiële kaders en mogelijkheden kunnen jaarlijks in het onder artikel 4 van deze verordening vermelde beleidsplan worden opgenomen.

3 Artikel 4 Beleidsplan 1. De gemeenteraad stelt ter nadere uitvoering van deze verordening jaarlijks een beleidsplan vast, waarin beleidsprioriteiten kunnen worden aangegeven, alsmede de hoogte en wijze van financiering, rekening houdend met het gestelde in deze verordening. 2. Dit beleidsplan dient voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft, door de gemeenteraad te worden vastgesteld. 3. Het college zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het beleid. Dit verslag wordt mede vormgegeven conform het verslag als bedoeld in artikel 77 van de wet. HOOFDSTUK 3. Doelgroepen Artikel 5 Doelgroepen en subdoelgroepen 1. De doelgroepen zoals genoemd in artikel 3, lid 1 en 2, van deze verordening zijn: a. uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar; b. niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden tot 65 jaar; c. werkzoekenden met een ANW-uitkering; d. werknemers in gesubsidieerde arbeid. 2. Binnen de onder het eerste lid, a, b en c, genoemde doelgroepen worden de volgende subdoelgroepen onderscheiden: a. personen die direct bemiddelbaar zijn en die daarmee in staat worden geacht binnen zes maanden na inschrijving CWI de weg naar de reguliere arbeidsmarkt te vinden; b. personen die niet direct bemiddelbaar zijn en die niet in staat worden geacht zonder ondersteuning of een voorziening als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub a, van de wet, de weg naar de reguliere arbeidsmarkt te vinden. 3. De wijze en criteria van beoordeling of een belanghebbende direct of niet direct bemiddelbaar wordt geacht, kunnen in door het college vast te stellen beleidsregels worden opgenomen. 3

4 HOOFDSTUK 4. Rechten en plichten Artikel 6 Aanspraak op ondersteuning 1. Belanghebbenden zoals genoemd in artikel 5, lid 1, van deze verordening alsmede werknemers in gesubsidieerde arbeid hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 2. Het college bepaalt of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling voor een belanghebbende noodzakelijk wordt geacht en hoe deze wordt ingevuld. 3. Het college doet een aanbod dat past binnen de algemene bepalingen die gesteld zijn in deze verordening en binnen de eventueel aanvullende bepalingen die in het in artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan zijn gesteld. Artikel 7 Verplichtingen van de belanghebbende 1. Een uitkeringsgerechtigde is verplicht algemeen geaccepteerde te verkrijgen en deze te aanvaarden (zoals bedoeld in artikel 9 van de WWB) en/of gebruik te maken van een door het college gedaan aanbod zoals bedoeld in artikel 9, lid 1, van de WWB onderscheidenlijk artikel 37, lid 1, van de IOAW en de IOAZ. 2. De belanghebbende die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de WWB, de IOAW, de IOAZ, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden. De verplichtingen worden vastgelegd in een trajectplan. 3. Indien een uitkeringsgerechtigde met een uitkering in het kader van de WWB niet voldoet aan het gestelde in het eerste en/of tweede lid, dan kan het college de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening. 4. Indien een uitkeringsgerechtigde met een uitkering in het kader van de IOAW of IOAZ niet voldoet aan het gestelde in het eerste en/of tweede lid, dan kan het college de uitkering verlagen conform hetgeen hierover gesteld is in het Maatregelenbesluit Abw, IOAW en IOAZ. 4

5 Artikel 8 Ontheffing verplichting tot arbeidsinschakeling 1. Na beoordeling van de individuele situatie kan het college kan met inachtneming van artikel 9, van de WWB, onderscheidenlijk artikel 37a, van de IOAW en de IOAZ aan een belanghebbende tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, ontheffing verlenen van de in artikel 7, lid 1, van deze verordening genoemde verplichtingen. In het onder artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college nader vast te stellen beleidsregels, kunnen hiertoe bepalingen worden opgenomen. 2. Ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling wordt slechts voor een door het college vast te stellen periode verleend. 3. Op basis van een herbeoordeling kan het college besluiten een ontheffing na afloop van de vastgestelde periode te verlengen. HOOFDSTUK 5 Voorzieningen Artikel 9 Algemene bepalingen over voorzieningen 1. a. In het beleidsplan als bedoeld in artikel 4 van deze verordening kunnen naast de voorzieningen als in dit hoofdstuk beschreven, nog andere voorzieningen worden opgenomen indien bijzondere redenen of omstandigheden dit rechtvaardigen; b. In beleidsregels kan het college ten aanzien van de voorzieningen genoemd in dit hoofdstuk en met inachtneming van hetgeen daarover in het beleidsplan is bepaald, nadere bepalingen stellen. 2. Het college kan met inachtneming van de verplichtingen van het bepaalde in de WWB, aan een voorziening genoemd in dit hoofdstuk nadere verplichtingen verbinden. 3. Het college kan een voorziening beëindigen onder meer: a) indien de belanghebbende zijn verplichting als bedoeld in artikel 9, lid 1, artikel 17, lid 1 en 2, en artikel 55, van de WWB niet nakomt; b) indien de belanghebbende die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de WWB; c) indien de belanghebbende algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening; d) indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling. 5

6 Artikel 10 Bemiddeling 1. Onder bemiddeling wordt verstaan het bemiddelen en toeleiden naar regulier werk. 2. Het college kan bemiddeling inzetten om de belanghebbende naar regulier werk te begeleiden. 3. In het in artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen onder meer de wijze waarop bemiddeling plaatsvindt en de samenwerking daarin met het CWI worden vastgelegd, alsmede de verplichtingen die voor een belanghebbende zullen gelden. Artikel 11 Scholing 1. Onder scholing wordt verstaan elke activiteit in het kader van een gestructureerde leersituatie die is gericht op het ontwikkelen of vergroten van kennis en/of vaardigheden. 2. Het college kan een vorm van scholing aanbieden met als doel toeleiding en bemiddeling naar algemeen geaccepteerde arbeid te realiseren. 3. De in het eerste lid bedoelde scholing kan aangeboden worden in de vorm van een subsidie. 4. Scholing wordt ingezet uitsluitend voor een belanghebbende zoals genoemd in artikel 5, lid 2, sub b, van deze verordening. 5. In het in artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen onder meer nadere criteria ten aanzien van de noodzakelijkheid, de inhoud, de duur en de maximale kosten van scholing worden vastgelegd, alsmede de aantallen en de verplichtingen die voor een belanghebbende zullen gelden. Artikel 12 Oriëntatieplaatsen 1. Oriëntatieplaatsen zijn trajecten bij een werkgever waarbij belanghebbende met behoud van uitkering gedurende maximaal zes maanden, persoonlijke kennis en vaardigheden op kan doen. Het gaat hierbij om de volgende vormen van oriëntatieplaatsen: a) Snuffeloriëntatie: geeft de mogelijkheid tot een oriëntatie op een bepaalde beroepsrichting; b) Taaloriëntatie: geeft de mogelijkheid om praktische taalkennis op te doen op de werkvloer; c) Werkritme oriëntatie: geeft de mogelijkheid tot het behouden/opdoen van werkritme. 2. Doel van de oriëntatieplaatsen is het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Na de oriëntatieplaatsing kunnen andere voorzieningen worden ingezet teneinde plaatsing op de arbeidsmarkt te realiseren. 3. Het college kan een Oriëntatieplaats inzetten voor een belanghebbende zoals genoemd in artikel 5, lid 2, sub b, van deze verordening. 6

7 In het onder artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen nadere bepalingen ten behoeve van oriëntatieplaatsen worden opgenomen. Artikel 13 Proefplaatsing 1. Een Proefplaatsing is een leertraject bij een werkgever waarbij belanghebbende met behoud van uitkering gedurende 3 tot maximaal 6 maanden werkervaring en vaardigheden kan opdoen. 2. Het college besluit slechts tot plaatsing nadat de werkgever schriftelijk te kennen heeft gegeven bereid te zijn de belanghebbende te begeleiden en de intentie te hebben de belanghebbende uiteindelijk regulier in dienst te nemen. 3. Het college kan een Proefplaatsing aanbieden met als doel uitstroom naar regulier werk. 4. Indien na een Proefplaatsing uitstroom naar regulier werk nog niet mogelijk is, kan voor belanghebbende in geval van indiensttreding bij de werkgever, een loonkostensubsidie ingezet worden. 5. Proefplaatsing wordt alleen ingezet voor uitkeringsgerechtigden die niet direct bemiddelbaar zijn. 6. In het onder artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen onder meer nadere criteria ten aanzien van Proefplaatsingen worden opgenomen, alsmede de aantallen en de verplichtingen die voor belanghebbende enerzijds en voor de werkgever anderzijds zullen gelden. Artikel 14 Loonkostensubsidie ten behoeve van een Opstapbaan 1. Onder een Opstapbaan wordt verstaan een baan in de reguliere arbeidsmarkt die door het college wordt aangeboden aan een uitkeringsgerechtigde en waarbij gedurende een bepaalde periode gebruik wordt gemaakt van een loonkostensubsidie. 2. Loonkostensubsidie ten behoeve van een Opstapbaan is een subsidie die door de gemeente verstrekt wordt aan een werkgever die met een belanghebbende een arbeidsovereenkomst afsluit, met als doel uitstroom naar regulier werk. 3. Loonkostensubsidie ten behoeve van een Opstapbaan kan, al dan niet, aansluitend op een Proefplaatsing ingezet worden. 4. Loonkostensubsidie ten behoeve van een Opstapbaan wordt ingezet voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging van maximaal 1 jaar. 5. Loonkostensubsidie ten behoeve van een Opstapbaan kan alleen ingezet worden voor uitkeringsgerechtigden die niet direct bemiddelbaar zijn naar regulier werk. 7

8 6. In het onder artikel 4 genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen onder meer nadere bepalingen ten aanzien van de duur en de hoogte van de subsidies worden opgenomen, alsmede ten aanzien van het aantal opstapbanen en de verplichtingen die voor belanghebbende enerzijds en voor de werkgever anderzijds zullen gelden. Artikel 15 Loonkostensubsidies ten behoeve van een Ontwikkelbaan 1. Onder een Ontwikkelbaan wordt verstaan een baan in de collectieve sector die wordt aangeboden aan een uitkeringsgerechtigde waarvan is vastgesteld dat het is uitgesloten dat door inzet van een andere daarop gerichte voorziening genoemd in deze verordening, uitstroom naar regulier werk gerealiseerd kan worden. Gedurende een bepaalde periode wordt hierbij gebruik gemaakt van een loonkostensubsidie. 2. Loonkostensubsidie ten behoeve van een Ontwikkelbaan is een subsidie die door de gemeente verstrekt wordt aan een werkgever die met een belanghebbende een arbeidsovereenkomst afsluit, met als doel door verbetering van de arbeidscapaciteit de kans op uitstroom naar regulier werk te bevorderen. 3. Loonkostensubsidie ten behoeve van een Ontwikkelbaan wordt ingezet voor een periode van 2 jaar met een mogelijke verlenging van maximaal 1 jaar. 4. Loonkostensubsidie ten behoeve van een Ontwikkelbaan kan alleen ingezet worden voor uitkeringsgerechtigden die moeilijk bemiddelbaar zijn naar regulier werk. 5. In het onder artikel 4 genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen onder meer nadere bepalingen ten aanzien van de duur en de hoogte van de subsidies worden opgenomen, alsmede ten aanzien van het aantal ontwikkelbanen en de verplichtingen die voor belanghebbende enerzijds en voor de werkgever anderzijds zullen gelden. Artikel 16 Sociale activering 1. Onder Sociale activering wordt verstaan het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten als onderdeel van een traject gericht op arbeidsinschakeling. 2. Het college kan Sociale activering inzetten met als uiteindelijk doel toeleiding naar algemeen geaccepteerde arbeid. 3. Sociale activering wordt ingezet ten behoeve van belanghebbenden zoals genoemd in artikel 5, lid 1, van deze verordening die niet direct bemiddelbaar zijn. 4. In het onder artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen nadere bepalingen ten behoeve van verschillende vormen van Sociale activering worden opgenomen 8

9 Artikel 17 Zorg en hulpverlening Zorg is gericht op het wegnemen van (mantel)zorgtaken die de belanghebbende verhinderen toe te treden tot de arbeidsmarkt. 2. Hulpverlening is gericht op het wegnemen van lichamelijke en psychische belemmeringen die de belanghebbende verhinderen toe te treden tot de arbeidsmarkt. 3. Zorg en hulpverlening kunnen door het college worden ingezet met als doel belemmeringen van diverse aard voor belanghebbenden weg te nemen teneinde toeleiding naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. 4. Zorg en hulpverlening worden alleen ingezet ten behoeve van uitkeringsgerechtigden. 5. In het onder artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen nadere bepalingen inzake zorg en hulpverlening worden opgenomen. HOOFDSTUK 6 Bijzondere bepalingen Artikel 18 Inburgeringcursus onder de WIN 1. Voor de uitkeringsgerechtigde die valt onder de WIN en in dat kader verplicht is tot het volgen van een inburgeringcursus zal deze inburgeringverplichting een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het trajectplan gericht op zijn arbeidsinschakeling. 2. De in artikel 7 van deze verordening opgenomen verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing. 3. In het onder artikel 4 van deze verordening genoemde beleidsplan en in door het college vast te stellen beleidsregels kunnen nadere bepalingen worden opgenomen ten aanzien van de gevolgen voor het reïntegratietraject in relatie tot de verplichtingen die voor belanghebbende voortvloeien uit de WIN. Artikel 19 Inkomstenvrijlating 1. De uitkeringsgerechtigde kan in aanmerking komen voor vrijlating van inkomsten uit arbeid zoals bedoeld in artikel 31, lid 2, onder o, van de WWB gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden tot 25% van deze inkomsten, met een door de landelijke overheid vastgesteld maximum per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt en dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling. 2. In beleidsregels kan het college bepalingen vaststellen ten aanzien van de criteria waarop de inkomstenvrijlating plaatsvindt en waarbij het maximale bedrag van de maandelijkse vrijlating wordt opgenomen. 9

10 Artikel 20 Vergoedingen 1. Het college kan een vergoeding verstrekken aan deelnemers van een reïntegratietraject voor kosten die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsinschakeling. 2. In beleidsregels kan het college nadere bepalingen vaststellen ten aanzien van de vergoedingen en de verschillende doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen. Artikel 21 Terugbetaling 1. Met belanghebbende kunnen in het trajectplan nadere afspraken worden vastgelegd met betrekking tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van een voorziening en voor zover van toepassing de kosten van verstrekte vergoedingen zoals bedoeld in artikel 20, eventueel verhoogd met de wettelijke rente, door belanghebbende aan de gemeente, indien door verwijtbaar handelen of nalaten van belanghebbende een voorziening voortijdig wordt beëindigd. 2. Met belanghebbende kunnen in het trajectplan nadere afspraken worden vastgelegd met betrekking tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van een voorziening en voor zover van toepassing de kosten van verstrekte vergoedingen zoals bedoeld in artikel 20, eventueel verhoogd met de wettelijke rente, door belanghebbende aan de gemeente, indien deze voorziening en/of onkostenvergoeding ten onrechte of tot een te hoog bedrag is/zijn verstrekt en belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen. 3. Onder de kosten van een voorziening worden verstaan de netto uitgekeerde bedragen, verhoogd met de loonbelasting en premie volksverzekeringen waarvoor de gemeente krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtig is, voor zover de belasting en premies niet verrekend kunnen worden met de belastingdienst en het UWV. 4. In beleidsregels kunnen nadere bepalingen worden opgenomen ten aanzien van te maken afspraken in het trajectplan over de gevolgen van het niet nakomen/voortijdig afbreken van een reïntegratietraject en de criteria op basis waarvan de terugbetaling plaatsvindt. HOOFDSTUK 7. Slotbepalingen Artikel 22 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 10

11 Artikel 23 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als: Reïntegratieverordening. Artikel 24 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking per 1 januari Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 14 september Reintegratie WWB Rijswijk

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z010136663C* Registratienummer : Z -13-03423/417 Agendanummer : Portefeuillehouder :Ter behandeling bij Raadsvergadering : 21 maart opsteller

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening Re-integratieverordening 2012 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR321427_1 4 juli 2016 Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Reïntegratieverordening

Reïntegratieverordening Reïntegratieverordening De raad van de gemeente Roermond; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8, 10 tweede lid en 10a van de Wet Werk en Bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015.1 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard,

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard, GEMEENTE VA LKEN SWAARD De Raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 10 augustus 2010, gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet;

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009;

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; GEMEENTE LOPIK Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB 2009 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting Toelichting Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 Algemeen De op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt in artikel 7 dat het college verantwoordelijk is voor:

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015

Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente 's-gravenhage Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 30 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ.

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. 1155357 Gescand archief datum ^ 22 JUUOT Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. Verordening conform de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,

Nadere informatie

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;)

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet, artikel 35

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19

Nadere informatie

Zaaknummer. Documentnummer

Zaaknummer. Documentnummer Raadsvergadering 4 december 2014 Zaaknummer 369019 Agendapunt 14 Documentnummer *369042* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2014, nr. 369887;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 122649 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Putten. Nr. 83649 31 december 2014 Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad der gemeente Putten; gelezen

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tholen. Nr. 704 5 januari 2015 Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 92908 11 juli 2016 Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2009 De raad van de gemeente Oosterhout; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2009 gelet op artikel 8 van de Wet werk

Nadere informatie

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren.

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren. Leesdocument Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 artikel 8 Wet werk en bijstand, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Katwijk

Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Katwijk Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Katwijk De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het college van 28 oktober 2014; gelet op artikel147, eerste lid van de

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 18827 17 februari 2016 Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015 Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad de 'Re-integratieverordening gemeente

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie