Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d en BBV nummer ; gelet op het bepaalde in Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); Overwegende dat op grond van artikel 8, eerste lid onder a WWB, artikel 35 Ioaw en artikel 35 Ioaz de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot het ex artikel 7 WWB, artikel 34 Ioaw en artikel 34 Ioaz bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Besluit: Vast te stellen de volgende verordening: Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 1. In deze verordening wordt verstaan onder de doelgroep, de onderstaande groepen waarbij sprake moet zijn arbeidsperspectief: Uitkeringsgerechtigden: personen tot 65 jaar met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de IOAW of de IOAZ; Werknemers in gesubsidieerde arbeid zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet; Anw-ers: personen met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die ingeschreven zijn bij het UWV Werkbedrijf Nuggers: personen die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij het UWV Werkbedrijf en die geen uitkeringsgerechtigden zijn; Jongeren: uitkeringsgerechtigden, Anw-ers en Nuggers van 16 tot 27 jaar, die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf 2. Voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7 eerste lid onder a van de wet; 3. De wet: de Wet werk en bijstand; 4. IOAW : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 5. IOAZ : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 6. De raad: de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren; 7. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; 8. Arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met een arbeidsovereenkomst wordt gelijkgesteld een aanstelling op grond van het ambtenarenrecht; 9. Traject: het geheel van activiteiten gericht op het verkrijgen en behouden van betaalde arbeid, het zij in dienstbetrekking, hetzij als zelfstandige. Een traject kan bestaan uit één van de trajecten zoals door burgemeester en wethouders ingekocht op grond van een aanbesteding, danwel uit individuele inkoop. 10. Basiskwalificatie: het minimum aan opleiding en werkervaring dat een belanghebbende nodig heeft, om algemeen geaccepteerde arbeid te kunnen aanvaarden. 11. Arbeidsperspectief: indien een belanghebbende door de inzet van één of meerdere re-integratievoorzieningen in staat moet worden geacht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, wordt aangenomen dat sprake is van arbeidsperspectief. Paragraaf 2 - Beleid en financiën Artikel 2 - Opdracht burgemeester en wethouders 1. Burgemeester en wethouders bieden aan belanghebbenden die behoren tot de doelgroep ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en voor zover dat noodzakelijk wordt geacht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Artikel 40, eerste lid van de wet is van overeenkomstige toepassing. 2. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door burgemeester en wethouders een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van een cliënt, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen. 1

2 Artikel 3 - Aanspraak op ondersteuning 1. Belanghebbenden die behoren tot de doelgroep hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 2. Burgemeester en wethouders doen aan en/of op verzoek van en in overleg met belanghebbende een ondersteuningsaanbod, dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening. Artikel 4 - Verplichtingen van de cliënt 1. Een belanghebbende uit de doelgroep die door burgemeester en wethouders een voorziening wordt aangeboden is verplicht hiervan gebruik te maken, en wel op zodanige wijze dat uitstroom naar betaalde arbeid onverkort kan plaatsvinden. 2. De belanghebbende uit de doelgroep die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die burgemeester en wethouders aan de aangeboden voorziening hebben verbonden. 3. Indien een belanghebbende uit de doelgroep die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, dan kunnen burgemeester en wethouders de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de afstemmingsverordening. Artikel 4A Ontheffing van de verplichtingen 1. In navolging van artikel 9 lid 2 WWB, kan het college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van een verplichting als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. 2. Van dringende redenen is sprake: a. bij belanghebbenden met medische, sociale en/of psychische problematiek, voor zover hiermee geen rekening kan worden gehouden door middel van een voorziening als bedoeld in artikel 7 eerste lid, onderdeel a WWB. b. bij belanghebbenden die zorgtaken verrichten,voor zover hiermee geen rekening kan worden gehouden door middel van een voorziening als bedoeld in artikel 7 eerste lid, onderdeel a WWB. 3. Indien de tijdelijke ontheffing een alleenstaande ouder betreft, maakt het college in het bijzonder een afweging tussen het belang van arbeidsinschakeling en de wens van de ouder om invulling te geven aan de zorgplicht. Bij het beoordelen van het opleggen van de verplichtingen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van het inzetten van voorzieningen als kinderopvang en opleiding, om de combinatie van zorg en re-integratie mogelijk te maken. Slechts bij het ontbreken van de mogelijkheid om de combinatie van zorg en re-integratie mogelijk te maken, kan een belanghebbende tijdelijke ontheffing verleend worden. Paragraaf 3 Voorzieningen Artikel 5 - Vorm van de ondersteuning 1. Ondersteuning kan worden geboden door het aanbieden van één of meerdere voorzieningen, of door het bieden van praktische hulp, advies of doorverwijzen naar andere instanties, of een combinatie daarvan. 2. Daarbij wordt gekozen voor één of meerdere voorziening(en) die beschikbaar is en die adequaat en toereikend is voor het doel dat beoogd wordt. 3. Voorzieningen die gericht zijn op de arbeidsinschakeling worden alleen ingezet als naar het oordeel van burgemeester en wethouders zonder die inzet het vinden aan algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is. 4. Burgemeester en wethouders zien af van het aanbieden van een voorziening als belanghebbende gebruik kan maken van een voorliggende voorziening. 5. Onder een voorziening wordt verstaan: een integraal re-integratietraject, of een onderdeel daarvan, work first aan de poort, sociale activering, werken met behoud van uitkering, gesubsidieerde arbeid, scholing, inkomstenvrijlating, premie, banenbeurs, noodzakelijke reiskosten, kosten van noodzakelijke kinderopvang en overige voorzieningen. Artikel 6 Integraal re-integratietraject 1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten een integraal re-integratietraject aan te bieden. Een traject kan bestaan uit een diagnose, aanbodversterking, bemiddeling, jobhunting, plaatsing, nazorg en alle andere mogelijke onderdelen die noodzakelijk zijn voor de inschakeling op de arbeidmarkt. 2. De onderdelen van een integraal traject kunnen ook los aangeboden worden, indien dit de inschakeling op de arbeidsmarkt bevordert. 2

3 3. Een integraal traject kan bestaan uit één van de trajecten zoals door burgemeester en wethouders ingekocht op grond van een aanbesteding, danwel uit individuele inkoop. Artikel 7 Work first aan de poort 1. Work first aan de poort is een voorziening waarbij een belanghebbende uit de doelgroep gedurende een periode van minimaal 8 weken wordt geplaatst in een werkomgeving, waarbij uit observatie en begeleiding een rapport over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt wordt opgesteld. 2. Tijdens de periode van 8 weken dient belanghebbende 5 dagen per week 1 dagdeel per dag deel te nemen. 3. Burgemeester en wethouders kunnen van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen afwijken op grond van individuele omstandigheden of indien dit naar oordeel van burgemeester en wethouders de inschakeling op de arbeidsmarkt bevordert. 4. Aan belanghebbenden die een uitkering aangevraagd hebben, wordt zo snel mogelijk de voorziening Work First aan de poort aangeboden. 5. Burgemeester en wethouders kunnen ook belanghebbenden met een lopende uitkering Work First aan de poort aanbieden, indien dit naar hun oordeel de inschakeling op de arbeidsmarkt bevordert. Artikel 8 - Sociale activering 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een belanghebbende uit de doelgroep sociale activering aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. Sociale activering mag niet leiden tot verdringing van reguliere arbeid. 3. Dit instrument wordt ingezet als burgemeester en wethouders vaststellen dat belanghebbende niet direct een reëel perspectief heeft op arbeid, of dat dit perspectief onduidelijk is, mits reintegratie op termijn wel mogelijk is. 4. Het vaststellen van het arbeidsperspectief kan plaatsvinden op grond van het re-integratieadvies van het UWV Werkbedrijf, de diagnose van een re-integratiebedrijf of, indien daarvoor duidelijk aanwijsbare redenen zijn, door burgemeester en wethouders zelf. Artikel 9 Werken met behoud van uitkering 1. Aan een belanghebbende uit de doelgroep kan een periode van werken met behoud van uitkering worden aangeboden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. De periode van werken met behoud van uitkering heeft als doel de belanghebbende werkervaring en vaardigheden op te laten doen. 3. De periode van werken met behoud van uitkering kan ingezet worden om een arbeidsovereenkomst te verwerven. 4. Het inzetten van een periode van werken met behoud van uitkering mag niet tot verdringing van reguliere arbeid leiden. 5. Burgemeester en wethouders stellen in een uitvoeringsregeling de voorwaarden voor werken met behoud van uitkering vast. Artikel 10 - Gesubsidieerde arbeid 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een belanghebbende uit de doelgroep gesubsidieerde arbeid aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. Bij gesubsidieerde arbeid is sprake van een rechtstreekse loonkostensubsidie aan een werkgever die een belanghebbende in dienst neemt, of een loonkostensubsidie via een detacheringsconstructie. Daarbij krijgt een belanghebbende een contract krijgt bij een uitvoeringsorganisatie en dient de opdrachtgever een inleenvergoeding te betalen. 3. Plaatsing in gesubsidieerde arbeid heeft als doel het opdoen van werkervaring. 4. Bij gesubsidieerde arbeid is sprake van een loonkostensubsidie of een detacheringsbaan. 5. Burgemeester en wethouders stellen in een uitvoeringsregeling de verschillende vormen van en voorwaarden voor gesubsidieerde arbeid vast. Artikel 11 Scholing 1. Burgemeester en wethouders kunnen een belanghebbende uit de doelgroep een vorm van scholing aanbieden gericht op arbeidsinschakeling. 2. De in het eerste lid bedoelde scholing kan worden aangeboden in de vorm van subsidie. 3. Voor de scholing die wordt aangeboden of waarvoor subsidie wordt verleend gelden de navolgende voorwaarden: a. De scholing dient te zijn gericht op het behalen van een basiskwalificatie arbeidsmarkt, of de kansen op inschakeling op de arbeidsmarkt dusdanig vergroten dat het niet aanbieden van scholing zou leiden tot gevolgen van onbillijke aard. b. De scholing dient kortdurend te zijn en gericht op snelle arbeidsinschakeling. c. De goedkoopst adequate scholingsmogelijkheid moet worden benut. 3

4 4. Indien de belanghebbende een alleenstaande ouder betreft, beoordeelt het college de mogelijkheid van scholing in het licht van de in artikel 5A lid 2 van deze verordening genoemde combinatie van zorg en re-integratie. Artikel 12 - Specifieke kosten in verband met scholing Voor de scholing die met toepassing van artikel 11 wordt gevolgd komen de volgende kostensoorten voor vergoeding in aanmerking: 1. Opleidingskosten en cursusbijdragen; 2. Boeken en leermiddelen die door het opleidingsinstituut verplicht zijn gesteld. 3. Reiskosten naar scholing. Artikel 13 Premie 1. Bij deelname aan sociale activering gericht op arbeidsinschakeling, voor tenminste 4 uur per week, wordt door burgemeester en wethouders aan een belanghebbende uit de doelgroep die een uitkering van de gemeente ontvangt, eenmaal per jaar een premie verstrekt. 2. De hoogte van de premie bedraagt 41,00 per maand voor belanghebbenden die tussen 4 en 10 uur per week deelnemen aan sociale activering. 3. De hoogte van de premie bedraagt 86,00 per maand voor belanghebbenden die meer van 10 uur per week deelnemen aan sociale activering. 4. De premie wordt ambtshalve toegekend op grond van de uren die met belanghebbende zijn overeengekomen door de organisatie die de trajecten sociale activering uitvoert. Daarbij wordt de hoogte van de premie gebaseerd op elke maand dat wordt deelgenomen aan een traject sociale activering. Indien een deelnemer langer dan 1 maand ziek is, bestaat over de totale periode van ziekte geen recht op premie. Eventuele weken van verlof tellen wel als een periode waarin wordt deelgenomen aan het traject. Artikel 14 Banenbeurs Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep een voorziening aan te bieden in de vorm van een deelname aan een banenbeurs. Daarbij kan het gaan om een banenbeurs die door derden wordt georganiseerd, maar ook kunnen burgemeester en wethouders besluiten zelf een banenbeurs te organiseren, of te participeren in een banenbeurs. Artikel 15 Reiskosten bij deelname voorziening 1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep die gebruikt maakt van een voorziening, reiskostenvergoeding toe te kennen. 2. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om voor de duur van de eerste 6 maanden van een regulier dienstverband een reiskostenvergoeding toe te kennen aan belanghebbenden die algemeen geaccepteerde arbeid hebben aanvaard. Deze vergoeding zal slechts toegekend worden als de werkgever zelf geen systeem van reiskostenvergoeding kent en inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid zonder het inzetten van een reiskostenvergoeding niet mogelijk is. 3. Het vergoeden van reiskosten is uitgesloten voor belanghebbenden die gebruik maken van de voorziening gesubsidieerde arbeid. Artikel 16 Kinderopvang Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep een voorziening aan te bieden in de vorm van een vergoeding van de kosten van eigen bijdrage van noodzakelijke kinderopvang gedurende deelname aan een voorziening en de hiermee samenhangende reistijd. Artikel 17 Afwijkende bepalingen voor jongeren In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar: a. onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet; b. de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet. Artikel 18 Overige voorzieningen Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep voorzieningen en instrumenten in te zetten die niet in deze verordening staan vermeld, als dit naar hun oordeel noodzakelijk is voor de inschakeling op de arbeidsmarkt. 4

5 Paragraaf 4: Beëindiging van de ondersteuning Artikel 19 Beëindiging van de ondersteuning Burgemeester en wethouders kunnen een voorziening beëindigen: 1. indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in artikel 9 van de wet niet nakomt; 2. indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet; 3. indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening; 4. indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling. Paragraaf 5 - Slotbepalingen Artikel 20 Beleid Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nader uitvoeringsbeleid vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een uitvoeringsregeling of een werkinstructie uitvoering re-integratiebeleid. Artikel 21 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 22 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand 2013 Artikel 23 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari De Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2006 wordt ingetrokken per 1 januari De Verordening werkleeraanbod WIJ 2010 wordt ingetrokken per 1 januari Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 1 november De raad voornoemd, mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels griffier burgemeester Toelichting bij de verordening Algemeen: Volgens de WWB krijgen burgemeester en wethouders de opdracht voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, nug- en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening vast te stellen waarin het beleid van de gemeente ten aanzien van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Tevens wordt hierin de aanspraak van burgers op ondersteuning bij re-integratie geregeld. De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid WWB: Artikel 8 lid 1 onder a: De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a. Artikel 8 lid 2: De regels, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, hebben in ieder geval betrekking op de evenwichtige aandacht voor de in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, genoemde groepen, evenals voor de verschillende doelgroepen daarbinnen, en de wijze waarop rekening wordt gehouden met zorgtaken. Artikel 10 lid 1en 2: Personen die algemene bijstand ontvangen, personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden hebben, overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op personen die vanwege een voorziening gericht op arbeidsinschakeling niet tot een van de groepen, bedoeld in het eerste lid, behoren. Naast deze wettelijke basis valt uit de memorie van toelichting af te leiden welke zaken in of via de verordening geregeld moeten of kunnen worden: 1. De aanspraak van de doelgroepen op ondersteuning door de gemeente; 2. het beleid ten aanzien van de diverse doelgroepen en subdoelgroepen; 3. het beleid ten aanzien van de combinatie van werk en zorgtaken; 4. De beschikbaarheid van financiële middelen. 5

6 Het beleid kan op een aantal niveaus geregeld worden: 1. In de verordening zelf. Hiermee ligt het beleid voor langere duur vast. Het aanpassen van de verordening vergt langere tijd. Uitgangspunt kan zijn dat je een verordening vaststelt die vervolgens op hoofdlijnen een aantal jaren meekan. 2. In het beleidsplan, dat ook door de raad vastgesteld wordt. Naast algemene uitgangspunten kunnen hierin ook onderwerpen aan de orde komen als het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de afstemming met andere beleidsterreinen als onderwijs, zorg en economie. 3. In delegatie aan burgemeester en wethouders (uitvoeringsbesluiten). Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de Wet Werk en Bijstand. Waar nodig zijn via de begripsbepalingen eigen accenten gelegd. Tevens wordt de doelgroep aangegeven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen of binnen doelgroepen. Voor alle inwoners die in de doelgroep vallen, wordt hetzelfde beleid gevoerd. De uitwerking van welke voorziening voor welke belanghebbende wordt ingezet, is geregeld in de re-integratieverordening en komt tot uitdrukking in het beleidsplan en in zaken als de aanbesteding en de werkinstructie re-integratie waarmee op de afdeling wordt gewerkt. Artikel 2 - Opdracht burgemeester en wethouders In het eerste lid is de opdracht aan burgemeester en wethouders vormgegeven analoog aan artikel 7 van de WWB. Hiervoor is gekozen uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie. Tevens biedt dit artikel de mogelijkheid om aan burgemeester en wethouders specifieke opdrachten mee te geven. In de WWB is in artikel 10, derde lid aangegeven dat de aanspraak op voorzieningen alleen geldt voor die personen die ook daadwerkelijk inwoners van de gemeente zijn, door middel van een verwijzing naar artikel 40, eerste lid van de wet. Door deze verwijzing ook aan de opdracht aan burgemeester en wethouders te koppelen, kan de gemeente aangeven voorzieningen alleen voor de eigen doelgroep in te willen zetten. Het tweede lid geeft aan dat de meest doelmatige ondersteuning wordt geboden. Het derde lid geeft burgemeester en wethouders de specifieke opdracht een zodanig aanbod van voorzieningen te realiseren, dat zoveel mogelijk personen ondersteund kunnen worden. Artikel 3 - Aanspraak op ondersteuning De WWB stelt niet zo expliciet dat de aanspraak op voorzieningen in de verordening geregeld moet worden. Immers, het is ook al in de WWB zelf geregeld. Eveneens uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie is ervoor gekozen een algemene bepaling over de aanspraak op te nemen (eerste lid). In het tweede lid wordt expliciet de koppeling gelegd tussen de algemene aanspraak van de cliënt en de criteria die gehanteerd worden bij het aanbieden van voorzieningen. Artikel 4 - Verplichtingen van de cliënt In de WWB is al uitgebreid aangegeven welke verplichtingen gelden bij het recht op een uitkering. Wederom uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie zijn in het eerste en tweede lid de verplichtingen conform de wet geformuleerd. Het derde lid biedt de verbinding met de Afstemmingsverordening). Deze verordening regelt het toepassen van een verlaging indien de uitkeringsgerechtigde niet aan zijn verplichtingen voldoet. Deze maatregel bestaat uit het verlagen van de uitkering met een bepaald percentage. Voor personen zonder uitkering, Anw-ers en personen in gesubsidieerde arbeid kan de gemeente de uitkering niet verlagen als maatregel. Artikel 4A Ontheffing van de verplichtingen Dit artikel geef de mogelijkheden die het college heeft om af te wijken van de verplichtingen tot re-integratie. Tijdelijke ontheffing is mogelijk als sprake is van dringende redenen. In alle gevallen van tijdelijke ontheffing wordt door het college overwogen of belemmeringen op medische, sociale en/of psychische gronden kunnen worden weggenomen door het aanbieden van een voorziening, danwel dat bij het inzetten van een voorziening rekening kan worden gehouden met de belemmeringen. In lid 3 wordt speciaal aandacht besteed aan de situatie van alleenstaande ouders. Alleenstaande ouders moet de mogelijkheid worden geboden om arbeid en zorg te combineren. Als dat niet mogelijk is kan tijdelijke ontheffing worden verleend. Artikel 5 - Vorm van de ondersteuning Lid 1 bepaalt de vorm van de ondersteuning. 6

7 Lid 2 bepaalt dat een voorziening wordt gekozen die beschikbaar is en die adequaat en toereikend is voor het doel dat beoogd wordt. Lid 3 bepaalt dat een voorziening slechts wordt aangeboden indien zonder die voorziening het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is. Lid 4 bepaalt dat wordt afgezien van het aanbieden van een voorziening als belanghebbende gebruik kan maken van een voorliggende voorziening. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als iemand een gedeeltelijke uitkering van een andere instantie ontvangt en deze instantie gehouden is de kosten van re-integratie te betalen. Lid 5 geeft aan welke voorzieningen worden aangeboden zoals ze vanaf artikel 6 per voorziening worden beschreven. Artikel 6 Integraal re-integratietraject Uit dit artikel blijkt dat een integraal re-integratietraject kan bestaan uit zeer diverse onderdelen. Lid 2 bepaalt dat de onderdelen van en traject ook los kunnen worden ingekocht. Lid 3 bepaalt dat naast de op grond van de aanbesteding ingekochte trajecten, ook individueel ingekochte trajecten kunnen worden aangeboden. Artikel 7 Work first aan de poort Dit artikel beschrijft de voorziening work first aan de poort, aan wie deze wordt aangeboden, de termijn van aanbieden en de duur van deelname. Het college kan van termijn en duur afwijken, als het college van mening is dat dit de inschakeling in de arbeid bevordert. Om dezelfde reden kan deze voorziening ook worden aangeboden aan mensen met een lopende uitkering. Artikel 8 Sociale activering Dit artikel beschrijft de voorziening sociale activering. Lid 4 geeft aan dat hoe het college het arbeidsperspectief kan vaststellen. Artikel 9 Werken met behoud van uitkering Dit artikel regelt de mogelijkheid van het aanbieden van werken met behoud van uitkering. De voorwaarden en mogelijkheden liggen vast in de Uitvoeringsregeling Gesubsidieerde Arbeid. Artikel 10 Gesubsidieerde arbeid Dit artikel regelt de mogelijkheid van het aanbieden van gesubsidieerde arbeid. De voorwaarden en mogelijkheden liggen vast in de Uitvoeringsregeling Gesubsidieerde Arbeid. Artikel 11 Scholing Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden deze voorziening kan worden aangeboden. De scholing moet gericht zijn op het behalen van een basiskwalificatie, óf het niet inzetten moet leiden tot gevolgen van onbillijke aard. Bijvoorbeeld indien het volgen van een heftruckcursus zou leiden tot een baan. In lid 4 wordt speciaal aandacht besteed aan de combinatie tussen re-integratie en zorg bij alleenstaande ouders. Artikel 12 Specifieke kosten in verband met scholing Dit artikel bepaalt welke kosten in verband met scholing voor vergoeding in aanmerking komen. Artikel 13 Premie Dit artikel beschrijft de mogelijkheid van het college om een premie voor sociale activering toe te kennen. Artikel 14 Banenbeurs Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om ten behoeve van de doelgroep zelf een banenbeurs te organiseren, te participeren in een banenbeurs of een banenbeurs aan te bieden die door derden wordt georganiseerd. Artikel 15 Reiskosten bij deelname voorziening Dit artikel geeft de mogelijkheid reiskostenvergoeding toe te kennen. Dit geldt niet voor deelnemers aan gesubsidieerde arbeid, omdat in dat geval een arbeidsrelatie met een werkgever geldt. Er bestaat wel een mogelijkheid om tijdens de eerste 6 maanden van een arbeidscontract de reiskosten te vergoeden, mits inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid zonder het inzetten van reiskostenvergoeding niet mogelijk zou zijn. Artikel 16 Kinderopvang Dit artikel geeft de mogelijkheid de kosten van kinderopvang te vergoeden. Artikel 17 Afwijkende bepalingen voor jongeren 7

8 Voor jongeren behoren de volgende incentives niet tot het re-integratie-instrumentarium: inkomstenvrijlating, premies, vrijlating van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk en plaatsing in participatieplaatsen. Verwezen is naar artikel 31, vijfde lid WWB. In dat artikel wordt aangegeven welke middelen niet vrijgelaten worden bij de verlening van algemene bijstand aan jongeren. Artikel 18 Overige voorzieningen Dit artikel geeft het college de mogelijkheid ook een andere voorziening dan als in de verordening beschreven aan te bieden, als dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is voor de inschakeling op de arbeidsmarkt. Artikel 19 Beëindigen van de ondersteuning Dit artikel geeft de mogelijkheden waaronder het college een voorziening kan beëindigen. Artikel 20 Beleid Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om nader uitvoeringsbeleid vast te stellen. Artikel 21 Hardheidsclausule Dit artikel bevat de hardheidsclausule. Artikel 22 Citeertitel Dit artikel bepaalt dat de verordening wordt aangehaald als Re-integratieverordening Wet werk en bijstand. Artikel 23 Inwerkingtreding Uit dit artikel blijkt wanneer de verordening in werking treedt. 8

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; 09.0004193 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 De raad van de gemeente Son en Breugel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; Gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tholen. Nr. 704 5 januari 2015 Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Artikel 7. Opdracht college 1. Het college: a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 1. personen die algemene bijstand ontvangen, 2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. Gemeente

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. Gemeente De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 34, eerste lid onderdeel e

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Re-integratieverordening Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 18 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; *CONCEPT* CONCEPT Onderwerp Onderwerp_Corsa VERORDENING Nieuw_wijziging_intrekking Dossiercode Documentsoort De Raad van de gemeente Uden; Overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE BEUNINGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE BEUNINGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE BEUNINGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2012; gelet op de artikelen 7,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Kerkrade

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Kerkrade Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb088) 1 Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet

Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Bijlage 8 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8, derde lid van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren ; Gelet

Nadere informatie

meenteraad Gemeenteraad De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015;

meenteraad Gemeenteraad De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015; meenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Volgnummer Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente..; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van..; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Breda 2009 Wetstechnische informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Breda 2009 Wetstechnische informatie Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Breda 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Re-integratieverordening

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Re-integratieverordening wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Re-integratieverordening wet werk en

Nadere informatie

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ).

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Bijlage 3 Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Inleiding De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) valt uiteen in een opdracht

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel gelet op de artikelen 7, 8 lid 1 sub a en 10 van de Participatiewet, artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d.. Gelet op

Nadere informatie

Re-integratie WWB 2012

Re-integratie WWB 2012 Re-integratie WWB 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0130 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 september 2014;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0130 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 september 2014; J gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 20 oktober 2014 Bestuit nummer Onderwerp : RB14.0115 Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april, gelet

Nadere informatie

VERORDENING activering en reïntegratie Lelystad

VERORDENING activering en reïntegratie Lelystad VERORDENING activering en reïntegratie Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING activering en reïntegratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente..; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, 10a, zesde lid en 10b, vierde lid,

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2010, bijlagenr. 696;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2010, bijlagenr. 696; No. 2010/696 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2010, bijlagenr. 696; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet

Nadere informatie

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 71 Besluit: B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011;

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011; De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 ; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand Breda 2013. Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling

Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand Breda 2013. Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Re-integratieverordening WWB Breda

Nadere informatie

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde.

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde. VERORDENI N G LOON KOSTE NSU BSIDIE PARTICIPATI EWET WEE RT 20 1 5 De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2L april 2075l. gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: ļ

Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: ļ it Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: ļ ~. * i u C o n f o r m ontwerpbesluit is besfofen In Ontwerpbesluit raadsvergadering d.d..i^-j.ì-xoįm Nr.: 14Rb086 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012

Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012 Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012 Inleiding De re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 stelt het college van burgemeester en wethouders in staat beleidsregels op te stellen. In

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12697. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12697. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12697 12 februari 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Elburg De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 13-3 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2015, nr. 15.05.13.; gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond Re-integratieverordening 2007 Gemeente Eemsmond Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen Ondersteuning Werk als instrument voor re-integratie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

H E E R H U G O \A/A A R. 6 2009-076 aanpassingen re-integratie en afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

H E E R H U G O \A/A A R. 6 2009-076 aanpassingen re-integratie en afstemmingsverordening Wet werk en bijstand H E E R H U G O \A/A A R ^-^ ^if J SEP 200? Besluit: "~ ct" J-Voorgtolraimnmr Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 6 2009-076 aanpassingen re-integratie en afstemmingsverordening Wet werk en bijstand Aan de

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007

REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007 REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling REÏNTEGRATIEVERORDENING Lelystad 2007 Citeertitel

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee *Z03761839F6* Registratienummer: Z -13-03431 / 29210 Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013; V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: 216/3 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 24 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 24 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Scholingsregeling gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 10bwb00155 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 24 van de

Nadere informatie