Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d en BBV nummer ; gelet op het bepaalde in Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); Overwegende dat op grond van artikel 8, eerste lid onder a WWB, artikel 35 Ioaw en artikel 35 Ioaz de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot het ex artikel 7 WWB, artikel 34 Ioaw en artikel 34 Ioaz bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Besluit: Vast te stellen de volgende verordening: Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 1. In deze verordening wordt verstaan onder de doelgroep, de onderstaande groepen waarbij sprake moet zijn arbeidsperspectief: Uitkeringsgerechtigden: personen tot 65 jaar met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de IOAW of de IOAZ; Werknemers in gesubsidieerde arbeid zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet; Anw-ers: personen met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die ingeschreven zijn bij het UWV Werkbedrijf Nuggers: personen die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij het UWV Werkbedrijf en die geen uitkeringsgerechtigden zijn; Jongeren: uitkeringsgerechtigden, Anw-ers en Nuggers van 16 tot 27 jaar, die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf 2. Voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7 eerste lid onder a van de wet; 3. De wet: de Wet werk en bijstand; 4. IOAW : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 5. IOAZ : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 6. De raad: de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren; 7. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; 8. Arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met een arbeidsovereenkomst wordt gelijkgesteld een aanstelling op grond van het ambtenarenrecht; 9. Traject: het geheel van activiteiten gericht op het verkrijgen en behouden van betaalde arbeid, het zij in dienstbetrekking, hetzij als zelfstandige. Een traject kan bestaan uit één van de trajecten zoals door burgemeester en wethouders ingekocht op grond van een aanbesteding, danwel uit individuele inkoop. 10. Basiskwalificatie: het minimum aan opleiding en werkervaring dat een belanghebbende nodig heeft, om algemeen geaccepteerde arbeid te kunnen aanvaarden. 11. Arbeidsperspectief: indien een belanghebbende door de inzet van één of meerdere re-integratievoorzieningen in staat moet worden geacht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, wordt aangenomen dat sprake is van arbeidsperspectief. Paragraaf 2 - Beleid en financiën Artikel 2 - Opdracht burgemeester en wethouders 1. Burgemeester en wethouders bieden aan belanghebbenden die behoren tot de doelgroep ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en voor zover dat noodzakelijk wordt geacht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Artikel 40, eerste lid van de wet is van overeenkomstige toepassing. 2. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door burgemeester en wethouders een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van een cliënt, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen. 1

2 Artikel 3 - Aanspraak op ondersteuning 1. Belanghebbenden die behoren tot de doelgroep hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 2. Burgemeester en wethouders doen aan en/of op verzoek van en in overleg met belanghebbende een ondersteuningsaanbod, dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening. Artikel 4 - Verplichtingen van de cliënt 1. Een belanghebbende uit de doelgroep die door burgemeester en wethouders een voorziening wordt aangeboden is verplicht hiervan gebruik te maken, en wel op zodanige wijze dat uitstroom naar betaalde arbeid onverkort kan plaatsvinden. 2. De belanghebbende uit de doelgroep die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die burgemeester en wethouders aan de aangeboden voorziening hebben verbonden. 3. Indien een belanghebbende uit de doelgroep die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, dan kunnen burgemeester en wethouders de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de afstemmingsverordening. Artikel 4A Ontheffing van de verplichtingen 1. In navolging van artikel 9 lid 2 WWB, kan het college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van een verplichting als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. 2. Van dringende redenen is sprake: a. bij belanghebbenden met medische, sociale en/of psychische problematiek, voor zover hiermee geen rekening kan worden gehouden door middel van een voorziening als bedoeld in artikel 7 eerste lid, onderdeel a WWB. b. bij belanghebbenden die zorgtaken verrichten,voor zover hiermee geen rekening kan worden gehouden door middel van een voorziening als bedoeld in artikel 7 eerste lid, onderdeel a WWB. 3. Indien de tijdelijke ontheffing een alleenstaande ouder betreft, maakt het college in het bijzonder een afweging tussen het belang van arbeidsinschakeling en de wens van de ouder om invulling te geven aan de zorgplicht. Bij het beoordelen van het opleggen van de verplichtingen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van het inzetten van voorzieningen als kinderopvang en opleiding, om de combinatie van zorg en re-integratie mogelijk te maken. Slechts bij het ontbreken van de mogelijkheid om de combinatie van zorg en re-integratie mogelijk te maken, kan een belanghebbende tijdelijke ontheffing verleend worden. Paragraaf 3 Voorzieningen Artikel 5 - Vorm van de ondersteuning 1. Ondersteuning kan worden geboden door het aanbieden van één of meerdere voorzieningen, of door het bieden van praktische hulp, advies of doorverwijzen naar andere instanties, of een combinatie daarvan. 2. Daarbij wordt gekozen voor één of meerdere voorziening(en) die beschikbaar is en die adequaat en toereikend is voor het doel dat beoogd wordt. 3. Voorzieningen die gericht zijn op de arbeidsinschakeling worden alleen ingezet als naar het oordeel van burgemeester en wethouders zonder die inzet het vinden aan algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is. 4. Burgemeester en wethouders zien af van het aanbieden van een voorziening als belanghebbende gebruik kan maken van een voorliggende voorziening. 5. Onder een voorziening wordt verstaan: een integraal re-integratietraject, of een onderdeel daarvan, work first aan de poort, sociale activering, werken met behoud van uitkering, gesubsidieerde arbeid, scholing, inkomstenvrijlating, premie, banenbeurs, noodzakelijke reiskosten, kosten van noodzakelijke kinderopvang en overige voorzieningen. Artikel 6 Integraal re-integratietraject 1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten een integraal re-integratietraject aan te bieden. Een traject kan bestaan uit een diagnose, aanbodversterking, bemiddeling, jobhunting, plaatsing, nazorg en alle andere mogelijke onderdelen die noodzakelijk zijn voor de inschakeling op de arbeidmarkt. 2. De onderdelen van een integraal traject kunnen ook los aangeboden worden, indien dit de inschakeling op de arbeidsmarkt bevordert. 2

3 3. Een integraal traject kan bestaan uit één van de trajecten zoals door burgemeester en wethouders ingekocht op grond van een aanbesteding, danwel uit individuele inkoop. Artikel 7 Work first aan de poort 1. Work first aan de poort is een voorziening waarbij een belanghebbende uit de doelgroep gedurende een periode van minimaal 8 weken wordt geplaatst in een werkomgeving, waarbij uit observatie en begeleiding een rapport over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt wordt opgesteld. 2. Tijdens de periode van 8 weken dient belanghebbende 5 dagen per week 1 dagdeel per dag deel te nemen. 3. Burgemeester en wethouders kunnen van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen afwijken op grond van individuele omstandigheden of indien dit naar oordeel van burgemeester en wethouders de inschakeling op de arbeidsmarkt bevordert. 4. Aan belanghebbenden die een uitkering aangevraagd hebben, wordt zo snel mogelijk de voorziening Work First aan de poort aangeboden. 5. Burgemeester en wethouders kunnen ook belanghebbenden met een lopende uitkering Work First aan de poort aanbieden, indien dit naar hun oordeel de inschakeling op de arbeidsmarkt bevordert. Artikel 8 - Sociale activering 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een belanghebbende uit de doelgroep sociale activering aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. Sociale activering mag niet leiden tot verdringing van reguliere arbeid. 3. Dit instrument wordt ingezet als burgemeester en wethouders vaststellen dat belanghebbende niet direct een reëel perspectief heeft op arbeid, of dat dit perspectief onduidelijk is, mits reintegratie op termijn wel mogelijk is. 4. Het vaststellen van het arbeidsperspectief kan plaatsvinden op grond van het re-integratieadvies van het UWV Werkbedrijf, de diagnose van een re-integratiebedrijf of, indien daarvoor duidelijk aanwijsbare redenen zijn, door burgemeester en wethouders zelf. Artikel 9 Werken met behoud van uitkering 1. Aan een belanghebbende uit de doelgroep kan een periode van werken met behoud van uitkering worden aangeboden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. De periode van werken met behoud van uitkering heeft als doel de belanghebbende werkervaring en vaardigheden op te laten doen. 3. De periode van werken met behoud van uitkering kan ingezet worden om een arbeidsovereenkomst te verwerven. 4. Het inzetten van een periode van werken met behoud van uitkering mag niet tot verdringing van reguliere arbeid leiden. 5. Burgemeester en wethouders stellen in een uitvoeringsregeling de voorwaarden voor werken met behoud van uitkering vast. Artikel 10 - Gesubsidieerde arbeid 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een belanghebbende uit de doelgroep gesubsidieerde arbeid aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. Bij gesubsidieerde arbeid is sprake van een rechtstreekse loonkostensubsidie aan een werkgever die een belanghebbende in dienst neemt, of een loonkostensubsidie via een detacheringsconstructie. Daarbij krijgt een belanghebbende een contract krijgt bij een uitvoeringsorganisatie en dient de opdrachtgever een inleenvergoeding te betalen. 3. Plaatsing in gesubsidieerde arbeid heeft als doel het opdoen van werkervaring. 4. Bij gesubsidieerde arbeid is sprake van een loonkostensubsidie of een detacheringsbaan. 5. Burgemeester en wethouders stellen in een uitvoeringsregeling de verschillende vormen van en voorwaarden voor gesubsidieerde arbeid vast. Artikel 11 Scholing 1. Burgemeester en wethouders kunnen een belanghebbende uit de doelgroep een vorm van scholing aanbieden gericht op arbeidsinschakeling. 2. De in het eerste lid bedoelde scholing kan worden aangeboden in de vorm van subsidie. 3. Voor de scholing die wordt aangeboden of waarvoor subsidie wordt verleend gelden de navolgende voorwaarden: a. De scholing dient te zijn gericht op het behalen van een basiskwalificatie arbeidsmarkt, of de kansen op inschakeling op de arbeidsmarkt dusdanig vergroten dat het niet aanbieden van scholing zou leiden tot gevolgen van onbillijke aard. b. De scholing dient kortdurend te zijn en gericht op snelle arbeidsinschakeling. c. De goedkoopst adequate scholingsmogelijkheid moet worden benut. 3

4 4. Indien de belanghebbende een alleenstaande ouder betreft, beoordeelt het college de mogelijkheid van scholing in het licht van de in artikel 5A lid 2 van deze verordening genoemde combinatie van zorg en re-integratie. Artikel 12 - Specifieke kosten in verband met scholing Voor de scholing die met toepassing van artikel 11 wordt gevolgd komen de volgende kostensoorten voor vergoeding in aanmerking: 1. Opleidingskosten en cursusbijdragen; 2. Boeken en leermiddelen die door het opleidingsinstituut verplicht zijn gesteld. 3. Reiskosten naar scholing. Artikel 13 Premie 1. Bij deelname aan sociale activering gericht op arbeidsinschakeling, voor tenminste 4 uur per week, wordt door burgemeester en wethouders aan een belanghebbende uit de doelgroep die een uitkering van de gemeente ontvangt, eenmaal per jaar een premie verstrekt. 2. De hoogte van de premie bedraagt 41,00 per maand voor belanghebbenden die tussen 4 en 10 uur per week deelnemen aan sociale activering. 3. De hoogte van de premie bedraagt 86,00 per maand voor belanghebbenden die meer van 10 uur per week deelnemen aan sociale activering. 4. De premie wordt ambtshalve toegekend op grond van de uren die met belanghebbende zijn overeengekomen door de organisatie die de trajecten sociale activering uitvoert. Daarbij wordt de hoogte van de premie gebaseerd op elke maand dat wordt deelgenomen aan een traject sociale activering. Indien een deelnemer langer dan 1 maand ziek is, bestaat over de totale periode van ziekte geen recht op premie. Eventuele weken van verlof tellen wel als een periode waarin wordt deelgenomen aan het traject. Artikel 14 Banenbeurs Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep een voorziening aan te bieden in de vorm van een deelname aan een banenbeurs. Daarbij kan het gaan om een banenbeurs die door derden wordt georganiseerd, maar ook kunnen burgemeester en wethouders besluiten zelf een banenbeurs te organiseren, of te participeren in een banenbeurs. Artikel 15 Reiskosten bij deelname voorziening 1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep die gebruikt maakt van een voorziening, reiskostenvergoeding toe te kennen. 2. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om voor de duur van de eerste 6 maanden van een regulier dienstverband een reiskostenvergoeding toe te kennen aan belanghebbenden die algemeen geaccepteerde arbeid hebben aanvaard. Deze vergoeding zal slechts toegekend worden als de werkgever zelf geen systeem van reiskostenvergoeding kent en inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid zonder het inzetten van een reiskostenvergoeding niet mogelijk is. 3. Het vergoeden van reiskosten is uitgesloten voor belanghebbenden die gebruik maken van de voorziening gesubsidieerde arbeid. Artikel 16 Kinderopvang Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep een voorziening aan te bieden in de vorm van een vergoeding van de kosten van eigen bijdrage van noodzakelijke kinderopvang gedurende deelname aan een voorziening en de hiermee samenhangende reistijd. Artikel 17 Afwijkende bepalingen voor jongeren In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar: a. onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet; b. de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet. Artikel 18 Overige voorzieningen Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan een belanghebbende uit de doelgroep voorzieningen en instrumenten in te zetten die niet in deze verordening staan vermeld, als dit naar hun oordeel noodzakelijk is voor de inschakeling op de arbeidsmarkt. 4

5 Paragraaf 4: Beëindiging van de ondersteuning Artikel 19 Beëindiging van de ondersteuning Burgemeester en wethouders kunnen een voorziening beëindigen: 1. indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in artikel 9 van de wet niet nakomt; 2. indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet; 3. indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening; 4. indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling. Paragraaf 5 - Slotbepalingen Artikel 20 Beleid Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nader uitvoeringsbeleid vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een uitvoeringsregeling of een werkinstructie uitvoering re-integratiebeleid. Artikel 21 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 22 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand 2013 Artikel 23 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari De Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2006 wordt ingetrokken per 1 januari De Verordening werkleeraanbod WIJ 2010 wordt ingetrokken per 1 januari Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 1 november De raad voornoemd, mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels griffier burgemeester Toelichting bij de verordening Algemeen: Volgens de WWB krijgen burgemeester en wethouders de opdracht voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, nug- en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening vast te stellen waarin het beleid van de gemeente ten aanzien van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Tevens wordt hierin de aanspraak van burgers op ondersteuning bij re-integratie geregeld. De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid WWB: Artikel 8 lid 1 onder a: De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a. Artikel 8 lid 2: De regels, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, hebben in ieder geval betrekking op de evenwichtige aandacht voor de in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, genoemde groepen, evenals voor de verschillende doelgroepen daarbinnen, en de wijze waarop rekening wordt gehouden met zorgtaken. Artikel 10 lid 1en 2: Personen die algemene bijstand ontvangen, personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden hebben, overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op personen die vanwege een voorziening gericht op arbeidsinschakeling niet tot een van de groepen, bedoeld in het eerste lid, behoren. Naast deze wettelijke basis valt uit de memorie van toelichting af te leiden welke zaken in of via de verordening geregeld moeten of kunnen worden: 1. De aanspraak van de doelgroepen op ondersteuning door de gemeente; 2. het beleid ten aanzien van de diverse doelgroepen en subdoelgroepen; 3. het beleid ten aanzien van de combinatie van werk en zorgtaken; 4. De beschikbaarheid van financiële middelen. 5

6 Het beleid kan op een aantal niveaus geregeld worden: 1. In de verordening zelf. Hiermee ligt het beleid voor langere duur vast. Het aanpassen van de verordening vergt langere tijd. Uitgangspunt kan zijn dat je een verordening vaststelt die vervolgens op hoofdlijnen een aantal jaren meekan. 2. In het beleidsplan, dat ook door de raad vastgesteld wordt. Naast algemene uitgangspunten kunnen hierin ook onderwerpen aan de orde komen als het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de afstemming met andere beleidsterreinen als onderwijs, zorg en economie. 3. In delegatie aan burgemeester en wethouders (uitvoeringsbesluiten). Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de Wet Werk en Bijstand. Waar nodig zijn via de begripsbepalingen eigen accenten gelegd. Tevens wordt de doelgroep aangegeven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen of binnen doelgroepen. Voor alle inwoners die in de doelgroep vallen, wordt hetzelfde beleid gevoerd. De uitwerking van welke voorziening voor welke belanghebbende wordt ingezet, is geregeld in de re-integratieverordening en komt tot uitdrukking in het beleidsplan en in zaken als de aanbesteding en de werkinstructie re-integratie waarmee op de afdeling wordt gewerkt. Artikel 2 - Opdracht burgemeester en wethouders In het eerste lid is de opdracht aan burgemeester en wethouders vormgegeven analoog aan artikel 7 van de WWB. Hiervoor is gekozen uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie. Tevens biedt dit artikel de mogelijkheid om aan burgemeester en wethouders specifieke opdrachten mee te geven. In de WWB is in artikel 10, derde lid aangegeven dat de aanspraak op voorzieningen alleen geldt voor die personen die ook daadwerkelijk inwoners van de gemeente zijn, door middel van een verwijzing naar artikel 40, eerste lid van de wet. Door deze verwijzing ook aan de opdracht aan burgemeester en wethouders te koppelen, kan de gemeente aangeven voorzieningen alleen voor de eigen doelgroep in te willen zetten. Het tweede lid geeft aan dat de meest doelmatige ondersteuning wordt geboden. Het derde lid geeft burgemeester en wethouders de specifieke opdracht een zodanig aanbod van voorzieningen te realiseren, dat zoveel mogelijk personen ondersteund kunnen worden. Artikel 3 - Aanspraak op ondersteuning De WWB stelt niet zo expliciet dat de aanspraak op voorzieningen in de verordening geregeld moet worden. Immers, het is ook al in de WWB zelf geregeld. Eveneens uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie is ervoor gekozen een algemene bepaling over de aanspraak op te nemen (eerste lid). In het tweede lid wordt expliciet de koppeling gelegd tussen de algemene aanspraak van de cliënt en de criteria die gehanteerd worden bij het aanbieden van voorzieningen. Artikel 4 - Verplichtingen van de cliënt In de WWB is al uitgebreid aangegeven welke verplichtingen gelden bij het recht op een uitkering. Wederom uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie zijn in het eerste en tweede lid de verplichtingen conform de wet geformuleerd. Het derde lid biedt de verbinding met de Afstemmingsverordening). Deze verordening regelt het toepassen van een verlaging indien de uitkeringsgerechtigde niet aan zijn verplichtingen voldoet. Deze maatregel bestaat uit het verlagen van de uitkering met een bepaald percentage. Voor personen zonder uitkering, Anw-ers en personen in gesubsidieerde arbeid kan de gemeente de uitkering niet verlagen als maatregel. Artikel 4A Ontheffing van de verplichtingen Dit artikel geef de mogelijkheden die het college heeft om af te wijken van de verplichtingen tot re-integratie. Tijdelijke ontheffing is mogelijk als sprake is van dringende redenen. In alle gevallen van tijdelijke ontheffing wordt door het college overwogen of belemmeringen op medische, sociale en/of psychische gronden kunnen worden weggenomen door het aanbieden van een voorziening, danwel dat bij het inzetten van een voorziening rekening kan worden gehouden met de belemmeringen. In lid 3 wordt speciaal aandacht besteed aan de situatie van alleenstaande ouders. Alleenstaande ouders moet de mogelijkheid worden geboden om arbeid en zorg te combineren. Als dat niet mogelijk is kan tijdelijke ontheffing worden verleend. Artikel 5 - Vorm van de ondersteuning Lid 1 bepaalt de vorm van de ondersteuning. 6

7 Lid 2 bepaalt dat een voorziening wordt gekozen die beschikbaar is en die adequaat en toereikend is voor het doel dat beoogd wordt. Lid 3 bepaalt dat een voorziening slechts wordt aangeboden indien zonder die voorziening het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is. Lid 4 bepaalt dat wordt afgezien van het aanbieden van een voorziening als belanghebbende gebruik kan maken van een voorliggende voorziening. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als iemand een gedeeltelijke uitkering van een andere instantie ontvangt en deze instantie gehouden is de kosten van re-integratie te betalen. Lid 5 geeft aan welke voorzieningen worden aangeboden zoals ze vanaf artikel 6 per voorziening worden beschreven. Artikel 6 Integraal re-integratietraject Uit dit artikel blijkt dat een integraal re-integratietraject kan bestaan uit zeer diverse onderdelen. Lid 2 bepaalt dat de onderdelen van en traject ook los kunnen worden ingekocht. Lid 3 bepaalt dat naast de op grond van de aanbesteding ingekochte trajecten, ook individueel ingekochte trajecten kunnen worden aangeboden. Artikel 7 Work first aan de poort Dit artikel beschrijft de voorziening work first aan de poort, aan wie deze wordt aangeboden, de termijn van aanbieden en de duur van deelname. Het college kan van termijn en duur afwijken, als het college van mening is dat dit de inschakeling in de arbeid bevordert. Om dezelfde reden kan deze voorziening ook worden aangeboden aan mensen met een lopende uitkering. Artikel 8 Sociale activering Dit artikel beschrijft de voorziening sociale activering. Lid 4 geeft aan dat hoe het college het arbeidsperspectief kan vaststellen. Artikel 9 Werken met behoud van uitkering Dit artikel regelt de mogelijkheid van het aanbieden van werken met behoud van uitkering. De voorwaarden en mogelijkheden liggen vast in de Uitvoeringsregeling Gesubsidieerde Arbeid. Artikel 10 Gesubsidieerde arbeid Dit artikel regelt de mogelijkheid van het aanbieden van gesubsidieerde arbeid. De voorwaarden en mogelijkheden liggen vast in de Uitvoeringsregeling Gesubsidieerde Arbeid. Artikel 11 Scholing Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden deze voorziening kan worden aangeboden. De scholing moet gericht zijn op het behalen van een basiskwalificatie, óf het niet inzetten moet leiden tot gevolgen van onbillijke aard. Bijvoorbeeld indien het volgen van een heftruckcursus zou leiden tot een baan. In lid 4 wordt speciaal aandacht besteed aan de combinatie tussen re-integratie en zorg bij alleenstaande ouders. Artikel 12 Specifieke kosten in verband met scholing Dit artikel bepaalt welke kosten in verband met scholing voor vergoeding in aanmerking komen. Artikel 13 Premie Dit artikel beschrijft de mogelijkheid van het college om een premie voor sociale activering toe te kennen. Artikel 14 Banenbeurs Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om ten behoeve van de doelgroep zelf een banenbeurs te organiseren, te participeren in een banenbeurs of een banenbeurs aan te bieden die door derden wordt georganiseerd. Artikel 15 Reiskosten bij deelname voorziening Dit artikel geeft de mogelijkheid reiskostenvergoeding toe te kennen. Dit geldt niet voor deelnemers aan gesubsidieerde arbeid, omdat in dat geval een arbeidsrelatie met een werkgever geldt. Er bestaat wel een mogelijkheid om tijdens de eerste 6 maanden van een arbeidscontract de reiskosten te vergoeden, mits inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid zonder het inzetten van reiskostenvergoeding niet mogelijk zou zijn. Artikel 16 Kinderopvang Dit artikel geeft de mogelijkheid de kosten van kinderopvang te vergoeden. Artikel 17 Afwijkende bepalingen voor jongeren 7

8 Voor jongeren behoren de volgende incentives niet tot het re-integratie-instrumentarium: inkomstenvrijlating, premies, vrijlating van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk en plaatsing in participatieplaatsen. Verwezen is naar artikel 31, vijfde lid WWB. In dat artikel wordt aangegeven welke middelen niet vrijgelaten worden bij de verlening van algemene bijstand aan jongeren. Artikel 18 Overige voorzieningen Dit artikel geeft het college de mogelijkheid ook een andere voorziening dan als in de verordening beschreven aan te bieden, als dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is voor de inschakeling op de arbeidsmarkt. Artikel 19 Beëindigen van de ondersteuning Dit artikel geeft de mogelijkheden waaronder het college een voorziening kan beëindigen. Artikel 20 Beleid Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om nader uitvoeringsbeleid vast te stellen. Artikel 21 Hardheidsclausule Dit artikel bevat de hardheidsclausule. Artikel 22 Citeertitel Dit artikel bepaalt dat de verordening wordt aangehaald als Re-integratieverordening Wet werk en bijstand. Artikel 23 Inwerkingtreding Uit dit artikel blijkt wanneer de verordening in werking treedt. 8

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z010136663C* Registratienummer : Z -13-03423/417 Agendanummer : Portefeuillehouder :Ter behandeling bij Raadsvergadering : 21 maart opsteller

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR321427_1 4 juli 2016 Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening Re-integratieverordening 2012 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009;

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; GEMEENTE LOPIK Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB 2009 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid:

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid: Toelichting algemeen Inleiding Op grond van de WWB hebben B en W de opdracht gekregen voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, nuggers en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting Toelichting Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 Algemeen De op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt in artikel 7 dat het college verantwoordelijk is voor:

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 8a lid 1

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren.

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren. Leesdocument Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 artikel 8 Wet werk en bijstand, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 67375 23 juli 2015 Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening

Reïntegratieverordening Reïntegratieverordening De raad van de gemeente Roermond; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8, 10 tweede lid en 10a van de Wet Werk en Bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR395345_1

CVDR. Nr. CVDR395345_1 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR395345_1 1 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet Sluis 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet Sluis 2015 De raad van de gemeente Sluis

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen.

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. De Wet Werk en Bijstand stelt de

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 1 1 Wettelijke grondslag... 3 2 Algemene bepalingen... 3 2.1 Begripsbepalingen... 3 2.2 Prioritering... 3 2.3 Intake / poortwachter... 3 2.4 Diagnosestelling

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard,

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard, GEMEENTE VA LKEN SWAARD De Raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 10 augustus 2010, gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 Raadsbesluit: Steenwijk, 9 november 2004 Nummer: 2004/127 De raad van de gemeente Steenwijkerland ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening.

minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Terneuzen. Nr. 79861 23 december 2014 Verordening Tegenprestatie Participatiewet HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Terneuzen gelezen het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente..; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening reïntegratie in het kader van de Wet werk en bijstand 2004

Verordening reïntegratie in het kader van de Wet werk en bijstand 2004 In deze gemeentelijke bijlage komen achtereenvolgens aan de orde: Algemeen (1) Tekst van de verordening (2) Toelichting (3) 1. Algemeen Verordening reïntegratie in het kader van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Onderwerp: Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ en Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010

Onderwerp: Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ en Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 21 september 2010 Datum B&W besluit 10 augustus 2010 Portefeuillehouder Frans Strik Behandelend ambtenaar Lilian

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.1-01.2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2014, gezien

Nadere informatie

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;)

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2009 De raad van de gemeente Oosterhout; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2009 gelet op artikel 8 van de Wet werk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie