Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;"

Transcriptie

1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen najaar 2009, vanwege de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand en de wijziging van de Verordening op een aantal onderdelen gewenste concretisering, een aantal aanpassingen en aanvullingen behoeft; gelet op de Re-integratieverordening 2013, BESLUIT: vast te stellen het Besluit Re-integratievoorzieningen 2013 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder:. a. belanghebbende Een persoon behorende tot de doelgroep zoals omschreven in de Re-integratieverordening 2013 b. college Het college van burgemeester en wethouders c. Werkstage Onbetaald werk waarbij de belanghebbende met behoud van uitkering werkervaring en vaardigheden kan opdoen in een bepaald vakgebied d. Loonkostensubsidie Financiële tegemoetkoming aan een werkgever met als doel werkgevers te stimuleren arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor bepaalde categorieën werkloos werkzoekenden e. Loonwaarde De vast te stellen prestatie van een uitkeringsgerechtigde ten opzichte van een werknemer die dezelfde functie uitoefent, uitgedrukt in een percentage f. Proefplaatsing het verrichten van onbeloonde arbeid, veelal voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst, bij een werkgever met behoud van uitkering met als doel de inschakeling van de belanghebbende in reguliere arbeid bij deze werkgever te bevorderen g. Regulier werk Algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid of voorzieningen die door het college worden geboden h. Participatieladder Instrument om de afstand tot de arbeidsmarkt van de belanghebbende mee aan te duiden i. Sociale werkvoorziening Voorziening voor personen, die nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn j. Uitkeringsgerechtigde Een persoon die een uitkering ontvangt krachtens de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) k. Vrijlating van inkomsten Het niet in mindering brengen van een gedeelte van de door belanghebbende verworven inkomsten uit arbeid, met als doel

2 belanghebbenden te stimuleren om arbeid te accepteren l. Vrijwilligerswerk Vrijwillig verricht onbetaald werk, waarbij de belanghebbende met behoud van uitkering kan wennen aan aspecten die samenhangen met het verrichten van regelmatige arbeid danwel maatschappelijke participatie m. Wet: Wet werk en bijstand Hoofdstuk 2 Werk en participatie Artikel 2 Vrijwilligerswerk 1. Goedkeuring door het college voor vrijwilligerswerk geschiedt aan de hand van een onderzoek waarbij is vastgesteld dat belanghebbende geen perspectief, of op (middel)lange termijn een reëel perspectief, heeft op regulier werk en dat inzet van het instrument wenselijk is. 2. Vrijwilligerswerk wordt alleen verricht bij organisaties zonder winstoogmerk of wordt verricht in het kader van het re-integratietraject van belanghebbende. 3. Een eventuele kostenvergoeding vrijwilligerswerk door de organisatie wordt buiten beschouwing gelaten als inkomsten zolang deze vergoeding het maximum voor een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk niet overschrijdt en voor zover belanghebbende ouder is dan 27 jaar. 4. Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een traject gericht op zelfstandige maatschappelijke participatie, waarbij op termijn mogelijk arbeidsinschakeling kan worden gerealiseerd. Artikel 3 Proefplaatsing 1. De proefplaatsing kan worden ingezet wanneer aan de hand van een onderzoek is vastgesteld dat belanghebbende op korte termijn een reëel perspectief heeft op regulier werk en een proefplaatsing geïndiceerd is. 2. Het college kan toestemming geven voor een proefplaatsing voor de duur van drie maanden. 3. Indien dit noodzakelijk is en hierdoor de kans op arbeidsinschakeling aanmerkelijk wordt verbeterd, kan het college de periode als bedoeld onder 2. verlengen met maximaal drie maanden, mits de proefplaatsing niet wordt ingezet in combinatie met het instrument van gesubsidieerde arbeid. 4. Het college weigert een toestemming voor proefplaatsing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de uitkeringsgerechtigde ook zonder proefplaatsing kan worden aangenomen voor dat werk. 5. Als een proefplaatsing wordt ingezet, is dit een onderdeel van een traject gericht op arbeidsinschakeling. Artikel 4 Werkstage 1. Een werkstage is onderdeel van een re-integratietraject gericht op arbeidsinschakeling. 2. De werkstage kan worden ingezet wanneer aan de hand van een onderzoek is vastgesteld dat belanghebbende op korte of (middel)lange termijn een reëel perspectief heeft op regulier werk en een werkstage is geïndiceerd. 3. Het college kan toestemming verlenen voor een werkstage voor de duur van maximaal zes maanden. 4. Indien dit noodzakelijk is en hierdoor de kans op arbeidsinschakeling aanmerkelijk wordt verbeterd, kan het college de periode als bedoeld onder 2. verlengen met maximaal drie maanden. 5. Het college plaatst de belanghebbende alleen indien door zijn plaatsing de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en indien door zijn plaatsing geen verdringing van reguliere arbeidsplaatsen plaatsvindt. 6. De werkgever ondertekent een werkgeversverklaring waarin aangegeven wordt dat er een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering is afgesloten ten behoeve van belanghebbende. 2

3 7. In de toestemming voor de werkstage worden tenminste vastgelegd het doel van de werkstage en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt. 8. Een werkstage is onderdeel van een traject gericht op arbeidsinschakeling. Hoofdstuk 3 Financiële voorzieningen Paragraaf 3.1 Vrijlating van inkomsten Artikel 5 Voorschriften vrijlating van inkomsten 1. Om voor een vrijlating van inkomsten in aanmerking te komen wordt in ieder geval aan de volgende voorschriften voldaan: a. de belanghebbende is uitkeringsgerechtigde van de gemeente Renswoude van 27 jaar of ouder; b. voor belanghebbende geldt een volledige arbeidsverplichting; c. van de door belanghebbende te verrichten arbeid is door een rapportage vastgesteld dat deze een bijdrage levert aan de arbeidsinschakeling van belanghebbende; d. de belanghebbende ontvangt inkomsten uit arbeid, waarbij de werkzaamheden na de ingangsdatum van de uitkering zijn begonnen, en; e. de inkomsten uit arbeid zijn in een periode van vier opeenvolgende weken verdiend. 2. Aan het voorschrift opgenomen in lid 1 sub e hoeft slechts één keer te worden voldaan. Als deze periode van vier opeenvolgende weken is bereikt, begint de periode van inkomstenvrijlating met terugwerkende kracht ingaande de datum van aanvang van bedoelde vier weken. Artikel 6 Vrijlating van inkomsten De inkomsten uit arbeid worden in mindering gebracht op de uitkering overeenkomstig artikel 31 lid 2 sub n van de wet. Artikel 7 Toekenning vrijlating van inkomsten De inkomstenvrijlating wordt achteraf vastgesteld door het college en toegekend. Paragraaf 3.2 Loonkostensubsidie Artikel 8 Voorschriften Loonkostensubsidie 1. Een werkgever kan voor een loonkostensubsidie in aanmerking komen indien aan de volgende voorschriften is voldaan: a. de werkgever biedt een arbeidsovereenkomst aan voor minimaal 9 maanden. b. de arbeidsovereenkomst heeft een dusdanige urenomvang, dat deze leidt tot uitkeringsonafhankelijkheid; c. de vast te stellen loonwaarde van de uitkeringsgerechtigde bedraagt minimaal 30% en maximaal 70% van een reguliere werknemer die dezelfde functie uitvoert; d. uit onderzoek is gebleken dat de loonwaarde van de belanghebbende binnen twee jaar kan groeien naar minimaal 80%; e. wanneer de indienstneming niet leidt tot een netto-toename van het aantal werknemers in het bedrijf, moet de vacature zijn ontstaan ten gevolge van ontslag of vermindering van werktijd, beide op initiatief van de werknemer, ouderdomspensioen of gewettigd ontslag, en niet door afvloeiing, en; f. de loonkostensubsidie is aangevraagd uiterlijk vier maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. 3

4 2. De voorschriften sub c en d zijn niet van toepassing bij personen die een indicatie voor plaatsing binnen de sociale werkvoorziening hebben ontvangen en bij specifieke door het college aangewezen doelgroepen; 3. Tot specifieke door het college aangewezen doelgroepen behoren in ieder geval arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en deelnemers die door het college geselecteerd zijn voor deelname aan een specifiek werkgeversproject, waarbij minimaal 10 langdurig werklozen een arbeidsovereenkomst ontvangen zoals bedoeld onder lid 1 sub a en b. 4. Het college kan afwijken van het gestelde onder sub f. Artikel 9 Looptijd loonkostensubsidie 1. De looptijd van de loonkostensubsidie is: a. maximaal een jaar en kan neerwaarts per maand worden bijgesteld voor subsidies gebaseerd op artikel 11 lid 1 onder c en d; b. maximaal 9 maanden voor specifieke door het college aangewezen doelgroepen en kan neerwaarts per maand worden bijgesteld; c. in geen geval langer dan de duur van het dienstverband; 2. Het college kan in bijzondere omstandigheden en op basis van een individuele beoordeling afwijken van de in lid 1 genoemde termijnen. Artikel 10 Hoogte Loonkostensubsidie 1. De loonkostensubsidie bedraagt 100% van het van toepassing zijnde bruto Wettelijk Minimum Loon (WML) minus de loonwaarde, maar maximaal 75% van het van toepassing zijnde bruto Wettelijk Minimum Loon (WML). 2. De subsidie geldt voor fulltime dienstverbanden zoals deze bij de werkgever van toepassing zijn. Het subsidiebedrag wordt naar rato verlaagd bij een dienstverband met een lager aantal arbeidsuren. 3. Voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden die een indicatie voor plaatsing binnen de sociale werkvoorziening hebben ontvangen, geldt de subsidie voor dienstverbanden van maximaal 32 uur per week. Het subsidiebedrag wordt naar rato verlaagd bij een dienstverband met een lager aantal arbeidsuren. 4. Voor specifiek door het college aangewezen doelgroepen is de loonkostensubsidie, ongeacht de loonwaarde, maximaal 75 % van het van toepassing zijnde bruto Wettelijk Minimum Loon (WML), met een maximum van per jaar. Artikel 11 Verlening, vaststelling en betaling loonkostensubsidie 1. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan met een aanvraagformulier waarbij in ieder geval een verklaring geen verdringend effect en een kopie van de arbeidsovereenkomst worden gevoegd. 2. De subsidie wordt door het college verleend waarbij de loonwaarde, zoals deze door onderzoek is vastgesteld, het uitgangspunt is. 3. Een loonkostensubsidie kan worden verleend zolang het jaarlijks door het college vast te stellen budget hiertoe ruimte biedt. 4. Het college stelt vast op welke wijze of met welk instrument de loonwaarde wordt gemeten. 5. De subsidie wordt achteraf en per kwartaal betaald nadat de werkgever de salarisstroken daartoe heeft verstrekt. 6. De wijze van betaling van de subsidie voor specifieke door het college aangewezen doelgroepen wordt na overleg met de werkgever door het college vastgesteld. 7. Een verzoek tot uitbetaling van subsidie over een kwartaal kan tot maximaal 12 maanden na afloop van het desbetreffende kwartaal worden ingediend. Na deze termijn vervalt het recht op de subsidie. 8. De werkgever is verplicht mee te werken aan een eventueel onderzoek naar de juistheid en doelmatigheid van de verstrekte loonkostensubsidie. 4

5 Paragraaf 3.3 Overige voorzieningen Artikel 12 Overige kosten 1. Het college kan aan een werkgever of een belanghebbende een vergoeding verstrekken voor noodzakelijke kosten die gemaakt worden in het kader van de arbeidsinschakeling van een werknemer die tot het moment van indiensttreding uitkeringsgerechtigde is van de gemeente. Het kan hierbij in ieder geval gaan om reiskosten, kosten voor kortdurende training en opleiding, werkkleding e.d. 2. De vergoeding bedraagt maximaal 1.500,00 en wordt niet verstrekt in combinatie met andere financiële voorzieningen genoemd in dit besluit. 5

6 Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Artikel 13 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen van de bepalingen in deze regeling afwijken, indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 14 Intrekking oude regeling Het Besluit Re-integratievoorzieningen najaar 2009, zoals vastgesteld op 27 oktober 2009 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van het Besluit Re-integratievoorzieningen Artikel 15 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie. Artikel 16 Overgangsbepaling 1. Wanneer voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit Besluit aanvragen voor voorzieningen zijn ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling nog niet op die aanvragen is beslist, dan wordt op deze aanvragen deze regeling toegepast. 2. Aanspraken die voor de datum inwerkingtreding van dit Besluit zijn ontstaan op basis van het besluit Re-integratieveroorzieningen najaar 2009, worden met toepassing van het besluit Reintegratieverordening najaar 2009 toegekend. Artikel 17 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit Re-integratievoorzieningen Vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2013, burgemeester en wethouders, secretaris burgemeester 6

7 Toelichting Artikelsgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Er wordt toestemming voor het verrichten van vrijwilligerswerk - met behoud van uitkering gegeven met als doel belanghebbende te laten wennen aan aspecten die samenhangen met het verrichten van (betaalde) arbeid dan wel belanghebbende maatschappelijk te laten participeren, wanneer dit de reintegratie richting arbeidsmarkt ten goede komt dan wel niet belemmerd. Artikel 3 Proefplaatsingen De proefplaatsing heeft als doel de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen aan aspecten die samenhangen met het verrichten van betaalde arbeid. Artikel 4 Werkstage De leerwerkstage heeft als doel de belanghebbende - met behoud van uitkering - door middel van een stage werkervaring en vaardigheden op te laten doen in een bepaald vakgebied. Artikel 5 Voorschriften vrijlating van inkomsten Geen nadere toelichting Artikel 6 Vrijlating van inkomsten Artikel 7 Toekenning vrijlating van inkomsten Artikel 8 Voorschriften Loonkostensubsidie Het doel van de loonkostensubsidie is om werkgevers te stimuleren arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor bepaalde categorieën werkloos werkzoekenden. Dit is een relatief duur instrument, dat echter direct een positief budgetgevolg heeft binnen het Inkomensdeel van het budget, doordat betrokkene direct uitstroomt uit de uitkering. Het wordt dan ook bij uitzondering en na nadrukkelijke toestemming van het college ingezet. De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigden van de gemeente of men behoort tot de doelgroep zoals bedoeld in artikel 10 tweede lid van de wet; dit zijn voormalig uitkeringsgerechtigden van de gemeente die door een voorziening, bijvoorbeeld loonkostensubsidie zijn uitgestroomd. Via een loonwaardebepaling is gebleken dat er sprake is van maximaal een loonwaarde van 70% waarbij de verwachting is dat binnen een termijn van 3 jaar de loonwaarde kan groeien naar minimaal 80%. Bij een loonwaarde hoger dan 70% of naar verwachting geen groei naar 80% in maximaal 3 jaar wordt er vanuit gegaan dat de cliënt zich op een hogere trede op de participatieladder bevindt of is de afstand tot de arbeidsmarkt dusdanig groot, dat een loonkostensubsidie geen doelmatig instrument is Bij een loonwaarde lager dan 70% is het van belang om met de cliënt en werkgever een ontwikkelplan op te stellen. Hierin kan worden opgenomen welke stappen gezet moeten worden om de loonwaarde te kunnen laten groeien naar 80 tot 100% en welke voorzieningen of andere inzet nodig is om dit te realiseren. 7

8 De wijze waarop de loonwaarde wordt bepaald en welk instrument hierbij eventueel wordt gebruikt, wordt vastgelegd in uitvoeringsafspraken. Nu er nog geen landelijk vastgestelde methode is om loonwaarde te bepalen, zal de klantmanager op basis van het profiel van de cliënt, de plaats op de participatieladder en een analyse van de functie een inschatting maken van de loonwaarde. Indien de potentiële werkgever een afwijkend beeld heeft kan een toets door een onafhankelijke derde partij worden ingezet. De werkgever biedt een dienstverband voor minimaal 9 maanden. Op deze wijze kan met redelijke zekerheid worden gesteld dat de cliënt, indien er geen contractverlenging wordt geboden, aanspraak kan maken op een (kortdurende) WW-uitkering. Er wordt geen proeftijd afgesproken als er reeds een leerwerkstage of proefplaatsing heeft plaatsgevonden; de werkgever heeft de cliënt immers in die periode kunnen beoordelen op capaciteiten en kwaliteiten. Tot de in het tweede lid genoemde specifieke door het college aangewezen doelgroepen behoren in ieder geval arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en deelnemers die door het college geselecteerd zijn voor deelname aan een specifiek werkgeversproject, waarbij minimaal 10 langdurig werklozen een arbeidsovereenkomst ontvangen. Met deze werkgever wordt een overeenkomst afgesloten door het college waarin de wijze van betaling van de subsidie wordt beschreven. Bij dergelijke projecten wordt een specifiek profiel opgesteld door de potentiële werkgever, waaraan mogelijk niet elke uitkeringsgerechtigde voldoet. Er wordt dan een match gemaakt tussen het profiel en geschikte kandidaten voor deelname aan dit project. Artikel 9 Looptijd loonkostensubsidie De maximale duur van de subsidie is een jaar. Naar verwachting hebben cliënten met een beperkte loonwaarde hiermee voldoende tijd om zich te ontwikkelen tot een beter functionerend regulier werknemer. Door beperking van de duur en hoogte van de lks, wordt de werkgever gestimuleerd te investeren in de ontwikkeling van de loonwaarde van de werknemer. Voor specifieke door het college aangewezen groepen is de maximale hoogte van de subsidie niet gekoppeld aan de loonwaarde (maar nog wel aan het bepaalde in artikel 13). Het gaat hier dus om de subsidie van maximaal ,-. Na afloop van deze subsidie is het mogelijk om opnieuw loonkostensubsidie aan te vragen, maar nu enkel nog gebaseerd op de loonwaarde van de belanghebbende. Deze subsidie kan vervolgens dan nog maximaal een jaar worden verlengd (tot een totaal van één jaar en negen maanden). Artikel 10 Hoogte Loonkostensubsidie Bij loonkostensubsidies wordt uitgegaan van een beoordeling van de loonwaarde van de cliënt. Het verschil tussen deze loonwaarde en 100% van het van toepassing zijnde bruto wettelijk minimumloon (WML) incl. 8% VT is de subsidie. Een voorbeeld: bij een loonwaarde van 60% is de subsidie: = 40% bruto WML incl 8% VT. De subsidie is gebaseerd op een fulltime werkweek zoals deze bij de werkgever van toepassing is. Bij een lager aantal arbeidsuren per week wordt de subsidie naar rato berekend. De subsidie duurt maximaal 1 jaar. Een voorbeeld: Cliënt ouder dan 23 jaar, loonwaarde 70%, werkt fulltime en de verwachting is dat jaarlijks de loonwaarde met 15% stijgt tot na 2 jaar 100% loonwaarde is bereikt. De subsidie is dan - op basis van het bruto WML 2013 inclusief 8% VT- achtereenvolgens 440 per maand in jaar 1, en 367 per maand in een eventueel tweede jaar. Voor specifieke door het college aangewezen doelgroepen geldt een subsidie van maximaal 75% van het van toepassing zijnde bruto Wettelijk Minimum Loon met een maximum van ,- per jaar. (In de praktijk is dit ongeveer driekwart van het bruto WML op dit moment. Door instellen van dit maximum, stijgt de subsidie niet mee als het WML hoger wordt). Bij deze subsidie is loonwaarde niet het uitgangspunt. Voor specifieke groepen geldt een termijn van maximaal 9 maanden. 8

9 Bij de SW- geïndiceerden is de inzet dat aansluitend plaatsing binnen de sociale werkvoorziening volgt. De subsidie voor SW- geïndiceerden is gebaseerd op een werkweek van 32 uur en wordt naar rato berekend indien het dienstverband een lager aantal uren per week omvat. Artikel 11 Verlening, vaststelling en betaling subsidie Het jaarlijks opnieuw verlenen en vaststellen van de subsidie betekent dat ook jaarlijks een nieuwe loonwaardemeting moet plaatsvinden, tenzij uit de vorige meting een andere beoordelingstermijn is gebleken. Betaling vindt alleen plaats per kwartaal, na overlegging van salarisstroken. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens; de gemeente vraagt de gegevens niet op. Voor deelnemers uit specifiek door het college aangewezen doelgroep, zoals deelnemers aan werkgeversprojecten, wordt met de werkgever een overeenkomst afgesloten door het college, waarin de wijze van betaling van de subsidie wordt beschreven. Twaalf maanden na afloop van het betreffende kwartaal vervalt het recht op subsidie over dat kwartaal. Artikel 12 Overige kosten Het betreft noodzakelijk kosten die gemaakt zijn of worden in het kader van een traject gericht op arbeidsinschakeling van de uitkeringsgerechtigde. Het betreft in ieder geval reiskosten, maar het kan ook gaan om opleidingskosten, werkkleding, e.d. Artikel 13 Hardheidsclausule Artikel 14 Intrekking oude regeling Artikel 15 Inwerkingtreding De regeling treedt in werking de dag na publicatie. Artikel 16 Overgangsbepaling Dit artikel geeft aan dat voorzieningen waarop een belanghebbende al recht had voor juni 2013, in 2013 nog ongewijzigd wordt voortgezet. Artikel 17 Citeertitel 9

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 22 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 22 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 10bwb00156 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en)

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015.1 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel1

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel1 Concept Uitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal; overwegende dat gelet op BESLUIT: het wenselijk is een nadere beschrijving te geven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb Het college van de gemeente Hoogeveen; Beleidsregel Loonkostensubsidie gelet op de Wet werk en bijstand, de artikelen 8 en 13 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en het Beleidsplan Reïntegratie

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

B&W d.d. 11 februari 2014

B&W d.d. 11 februari 2014 B&W 14.0148 d.d. 11 februari 2014 Onderwerp Beleidsregel loonkostensubsidie 2014 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beleidsregel Loonkostensubsidie 2014 vast te stellen. Perssamenvatting:

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); Regeling subsidie loonkosten 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); - gelet op de ASV artikel

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Het College van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Het College van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de duurzame arbeidsinschakeling van personen behorende tot de doelgroep,

Nadere informatie

Nadere regels zoals vastgesteld op 27 januari 2015 CO 43119 Oude tekst. Nadere regels zoals voorgesteld wordt in CO 43518 Nieuwe tekst

Nadere regels zoals vastgesteld op 27 januari 2015 CO 43119 Oude tekst. Nadere regels zoals voorgesteld wordt in CO 43518 Nieuwe tekst Nadere regels zoals vastgesteld op 27 januari 2015 CO 43119 Oude tekst Nadere regels zoals voorgesteld wordt in CO 43518 Nieuwe tekst Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit reïntegratie Sociale Zekerheid 2012-A, gemeente Drimmelen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen;

Uitvoeringsbesluit reïntegratie Sociale Zekerheid 2012-A, gemeente Drimmelen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen; Uitvoeringsbesluit reïntegratie Sociale Zekerheid 2012-A, gemeente Drimmelen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 van de Wet werk en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz 1 Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Intitulé De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015 met kenmerk ;

Intitulé De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015 met kenmerk ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 28891 7 april 2015 Re-integratieverordening Gouda 2015 Intitulé De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 30 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 30 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen met

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Beleidsregels opstapsubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde beleidsregels - Beleidsregels opstapsubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 31-08-2015 Nummer gemeenteblad: 0643 Vastgestelde beleidsregels - Beleidsregels opstapsubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ

Nadere informatie

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 71 Besluit: B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015

Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente 's-gravenhage Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015

BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015 BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen als bedoeld in artikel 1 van de Re-integratieverordening

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Artikelsgewijs toelichting Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014

Artikelsgewijs toelichting Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014 Artikelsgewijs toelichting Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, IOAW,

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Beleidsregels Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en Proefplaatsing gemeente Dantumadiel

Beleidsregels Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en Proefplaatsing gemeente Dantumadiel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dantumadiel. Nr. 169147 2 december 2016 gemeente Dantumadiel Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; gelezen de: Participatiewet; Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen

Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 Gemeente Drimmelen Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, Gelet op het advies van de Commissie Inwonerszaken van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

: Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken. Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : Zaaknummer:. : Z12.

: Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken. Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : Zaaknummer:. : Z12. R a a d s b e s l u i t Onderwerp : Verordening Alleenrecht Stichting Samenwerken Vergadering d.d. : 13 december 2012 agendanummer : 2012-086 Zaaknummer:. : Z12.05977 De raad van de gemeente Woensdrecht,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD

GEMEENTEBLAD GEMEENTEBLAD 04-06-2014 Nr. 10 Bekendmaking vaststelling Re-integratieverordening wet werk en bijstand gemeente Voerendaal 2014 Ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet wordt bekendgemaakt dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tholen. Nr. 704 5 januari 2015 Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 1 1 Wettelijke grondslag... 3 2 Algemene bepalingen... 3 2.1 Begripsbepalingen... 3 2.2 Prioritering... 3 2.3 Intake / poortwachter... 3 2.4 Diagnosestelling

Nadere informatie

Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, Ioaw en Ioaz Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, Ioaw en Ioaz Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 31, lid 2 onderdeel n, r.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 18827 17 februari 2016 Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015 Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad de 'Re-integratieverordening gemeente

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Beleidsregels aanvulling loonwaarde Wwb 2011 Wetstechnische informatie

Beleidsregels aanvulling loonwaarde Wwb 2011 Wetstechnische informatie Beleidsregels aanvulling loonwaarde Wwb 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Twenterand Officiële naam regeling Beleidsregels aanvulling loonwaarde Wwb

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek. Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek 2015

Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek. Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek 2015 Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek Het college van de gemeente Oldebroek, Gelet op de artikelen 6, tweede lid, 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid,

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie

Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie Inleiding Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 en de Verordening loonkostensubsidie 2015. De regels

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel gelet op de artikelen 7, 8 lid 1 sub a en 10 van de Participatiewet, artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0130 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 september 2014;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0130 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 september 2014; J gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 20 oktober 2014 Bestuit nummer Onderwerp : RB14.0115 Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

Beleidsregels Re- integratie Participatiewet/ IOAW/IOAZ gemeente Schouwen-Duiveland 2016

Beleidsregels Re- integratie Participatiewet/ IOAW/IOAZ gemeente Schouwen-Duiveland 2016 Beleidsregels Re- integratie Participatiewet/ IOAW/IOAZ gemeente Schouwen-Duiveland 2016 Wettelijke grondslagen waarop de beleidsregels zijn gebaseerd Artikelen 6, 7, 8a en 10 van de Participatiewet, Artikelen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie