Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir, J. van der Meer Samenvatting Tijdens de politieke avond van 10 november 2010 heeft de Nijmeegse raad de motie Goedkopere energie voor lage inkomens aangenomen. Daarin heeft de raad verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij het collectieve contract dat de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voor huishoudens met een laag inkomen met een energieleverancier wil afsluiten. Het belangrijkste doel van het collectieve contract is om voor huishoudens met een laag inkomen structurele besparingen te realiseren op de tarieven van energie. Op 15 maart 2011 is de raad middels een brief op de hoogte gebracht van de voortgang van de aanbesteding duurzame energie voor minima. De aanbesteding is echter stopgezet omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden met een van de energieleveranciers. Het is daarom niet mogelijk uitvoering te geven aan de raadsmotie. Ter besluitvorming door het college 1. De brief aan de gemeenteraad van Nijmegen betreffende de uitvoering van de motie Goedkopere energie voor lage inkomens vast te stellen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO20, Jan Marten de Hoop, 2541 Datum ambtelijk voorstel 31 augustus 2012 Registratienummer Paraaf akkoord Datum Programmamanager M. Hustinx Programmamanager I. Hol Programmadirecteur A. Smit Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Besluit B&W d.d. 25 september 2012 nummer: 3.11 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Cvs uitvoering motie Goedkopere energie voor lage inkomens

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Motie Goedkopere energie voor lage inkomens Tijdens de politieke avond van 10 november 2010 heeft de gemeenteraad de motie Goedkopere energie voor lage inkomens (3182) aangenomen. De raad verzoekt daarmee om te onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij het collectieve contract dat de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voor huishoudens met een laag inkomen met een energieleverancier wil afsluiten. Het doel van het collectieve contract is om voor huishoudens met een laag inkomen structurele besparingen te realiseren op de tarieven van energie. Naast deze kostenbesparing, is het doel om bewustwording en gedragsverandering bij het energieverbruik te realiseren, als ook het voorkomen van schuldenproblematiek. Aanbesteding G4 In opdracht van Divosa heeft Euro Management Consultants (EMC) en De Keizer Assurantie een vooronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van collectieve inkoop van energie voor minima in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de vier grote gemeenten een gezamenlijk aanbestedingstraject gestart om te komen tot een collectief contract voor energielevering aan minimahuishoudens. De aanbesteding was vooralsnog gericht op de minima in de G4, maar het was nadrukkelijk de bedoeling dat andere gemeenten zich in een later stadium zouden kunnen aansluiten bij de raamovereenkomst. Uitgangspunt bij de aanbesteding was dat het zou gaan om groene energie en dat het een kostenbesparing van minimaal 100 per jaar per huishouden zou opleveren. Recentelijk is bekend geworden dat het niet gelukt is om tot een overeenkomst te komen met een van de energieleveranciers. De aanbesteding is daarom stopgezet. Uitvoering motie Doordat de aanbesteding van de G4 is mislukt is het onmogelijk om aan te sluiten bij de overeenkomst tussen de G4 en een energieleverancier. Het lijkt ons ook niet zinvol zelfstandig een dergelijk traject opnieuw uit te voeren. Een van de belangrijkste redenen waarom de aanbesteding niet tot een overeenkomst heeft geleid is namelijk dat consumenten energie tegenwoordig, in verband met de grote concurrentie in de sector, tegen bodemprijzen kunnen afnemen. Het is niet rendabel voor de energieleveranciers om daarbovenop nog een extra korting te bieden voor de specifieke doelgroep minima. Consumenten kunnen het beste zelf een weloverwogen keuze maken voor een energieleverancier. Dit bespaart ook uitvoeringslasten aan de kant van de gemeente. Het is dus niet mogelijk om uitvoering te geven aan de motie. En daarmee zijn tevens de toezeggingen van wethouder van der Meer aan de gemeenteraad van Nijmegen (3137 en 5744) om te onderzoeken of het mogelijk is om collectief energie in te kopen voor minima en de gemeenteraad op de hoogte te houden van dit onderzoek nagekomen. We kennen in Nijmegen één collectief dat gezamenlijk groene stroom inkoopt en dat is N.E.C (Nijmegen Energie Collectief). Ook onze minima kunnen zich daarbij aansluiten. We zijn niet van plan om zelf nog meer acties te ondernemen om tot een ander collectief te komen. 2 Juridische aspecten Niet van toepassing. 3 Doelstelling De gemeenteraad te informeren over de uitwerking van de raadsmotie Goedkopere energie voor lage inkomens van 10 november 2010.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 4 Argumenten De motie is uitgevoerd. We hebben onderzocht of aansluiting mogelijk is bij de raamovereenkomst van de G4 met een energieleverancier. De uitkomst is dat er geen raamovereenkomst is afgesloten om diverse redenen. We zullen dan ook niet over gaan tot het collectief inkopen van groene energie voor minima in de gemeente Nijmegen. 5 Klimaat Een belangrijk motief voor de gemeenteraad om aan te sluiten bij het collectieve energiecontract van de G4 met een van de energieleveranciers was dat we daarmee het gebruik van groene stroom in Nijmegen stimuleren. Ondanks het vastlopen van de aanbesteding blijven we ons inzetten om het gebruik van groene stroom in Nijmegen te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het recentelijk overeengekomen energiecontract van N.E.C. 6 Financiën Het vaststellen van dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 7 Communicatie Met de doelgroep hoeft niet actief te worden gecommuniceerd dat bijgaande brief aan de raad wordt verzonden. Men rekent immers nog niet op een goedkopere energievoorziening via de gemeente. 8 Uitvoering en evaluatie Bijgaande brief wordt verzonden aan de gemeenteraad. 9. Risico Aan het voorstel zijn geen risico s verbonden. Bijlage: Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen over de uitvoering van de motie

4 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 25 september 2012 Ons kenmerk MO20/ Contactpersoon Jan Marten de Hoop Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Op 10 november 2010 heeft u de motie Goedkopere energie voor lage inkomens aangenomen. In deze motie verzoekt u ons college te onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij de raamovereenkomst collectieve inkoop energie voor minima, zodat inwoners van de gemeente Nijmegen kunnen profiteren van goedkopere energie. U had daarbij een verlaging van de vaste kosten voor minima ten doel, evenals een grotere bewustwording van het energieverbruik onder de doelgroep. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de wijze waarop wij uitvoering hebben gegeven aan uw motie. In opdracht van Divosa heeft Euro Management Consultants (EMC) en De Keizer Assurantie een vooronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van collectieve inkoop van energie voor minima in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de vier grote gemeenten een gezamenlijk aanbestedingstraject gestart om te komen tot een collectief contract voor energielevering aan minimahuishoudens. De aanbesteding was vooralsnog gericht op de minima in de G4, maar het was nadrukkelijk de bedoeling dat andere gemeenten zich in een later stadium zouden kunnen aansluiten bij de raamovereenkomst. Uitgangspunt bij de aanbesteding was dat het zou gaan om groene energie en dat het een kostenbesparing van minimaal 100 per jaar per huishouden zou opleveren. Recentelijk is bekend geworden dat het niet gelukt is om tot een overeenkomst te komen met een van de energieleveranciers. De aanbesteding is daarom stopgezet. Doordat de aanbesteding van de G4 is mislukt is het onmogelijk om aan te sluiten bij de overeenkomst tussen de G4 en een energieleverancier. Het lijkt ons ook niet zinvol zelfstandig een dergelijk traject opnieuw uit te voeren. Een van de belangrijkste redenen waarom de aanbesteding niet tot een overeenkomst heeft geleid is namelijk dat consumenten energie tegenwoordig, in verband met de grote concurrentie in de sector, tegen bodemprijzen kunnen afnemen. Het is niet rendabel voor de energieleveranciers om daarbovenop nog een extra korting te bieden specifiek voor onze minima. Consumenten kunnen het beste zelf een weloverwogen keuze maken voor een energieleverancier. Dit bespaart ook uitvoeringslasten aan de kant van de gemeente. Brief aan de gemeenteraad over de uitvoering van de motie Goedkopere energie voor lage inkomens

5 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 1 We kennen in Nijmegen één collectief dat gezamenlijk groene energie inkoopt en dat is N.E.C (Nijmegen Energie Collectief). Recentelijk is voetbalclub N.E.C. namelijk, in samenwerking met de gemeente Nijmegen en Het Groene Hert, een collectief energiecontract overeengekomen met leveranciers Qwint- en E.ON. Ook onze minima kunnen zich daarbij aansluiten en we zullen hen dan ook attenderen op deze mogelijkheid. We zijn niet van plan om zelf nog meer acties te ondernemen om tot een ander collectief te komen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Brief aan de gemeenteraad over de uitvoering van de motie Goedkopere energie voor lage inkomens

6 INIJMEG Motie bij agendapunt 6 Stadsbegroting (raadsvoorstel 134/2010) Motie: Goedkopere energie voor lage inkomens De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 10 november 2010, Overwegende dat - Divosa^ in samenwerking met de vier grote steden een haalbaarheidsonderzoek gedaan heeft naar het collectief inkopen van energie voor sociale minima (bijstandsgerechtigden en personen met een inkomen tot maximaal 130% van het minimumloon); - de vier grote steden op basis van dit onderzoek opdracht hebben gegeven voor een openbare aanbesteding; - het doel hiervan is verlaging van kosten en bewustwording van energieverbruik; - hierbij vooral ingezet wordt op duurzame energie; - dat andere gemeenten hierbij later zouden kunnen aansluiten; - het wenselijk is dat ook mensen met lage inkomens kunnen besparen op energielasten en gebruik maken van duurzame energie; - we mogelijk ook andere inkomensgroepen hieraan mee kunnen laten doen Verzoekt het college - te onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij deze raamovereenkomst zodat inwoners van de gemeente Nijmegen kunnen profiteren van goedkopere energie GroenLinks Noel Vergunst VSP Gewoon Nijmegen Stadspartij Nijmegen Nu \JQct- 3<3 -A/eoHTieef informatiegehttp://w\aaa/.divosa.nl/dossiers/armoede-en-sq6ialemjitjlijitingh

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken.

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken. Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 329 30 41 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Plan van aanpak effectiviteit re-integratie uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 bijlage(n)

Nadere informatie