Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van woensdag 2 januari 2002 het onderwerp DIS-WZI behandeld. Daarbij is geconcludeerd dat het digitaliseren van de klantdossiers van de dienst Werk, Zorg en Inkomen een bedrijfsvoeringaangelegenheid betreft die door de directeur van de dienst Werk, Zorg en Inkomen kan worden geinitieerd en uitgevoerd. De gehele digitaliseringsoperatie bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen kan worden gedekt uit de binnen de dienst Werk, Zorg en Inkomen beschikbare middelen. Het dossier heeft ook voor de leden van de commissie middelen vertrouwelijk, in verband met Europese aanbesteding, ter inzage gelegen van 29 januari 2002 t/m 13 maart Conform eerdere besluitvorming dient na afronding van de Europese aanbesteding als de definitieve investeringsbedragen bekend zijn een reallocatie van middelen en een aanpassing van de formatie plaats te vinden. 2 Probleemstelling Bestuurlijke besluitvorming is vereist inzake de reallocatie van middelen en een daarbijbehorende aanpassing van de formatie. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes De dienstverlening aan de klant zal bij het invoeren van het DIS verbeterd kunnen worden, doordat dossiers actueler zijn dan in de huidige situatie en op alle werkplekken beschikbaar. En in de samenwerking met diverse partners zal gegevensuitwisseling (en dossieruitwisseling) centraal komen te staan. Het DIS kan een adequate bijdrage leveren aan het informatiebeheer en langs deze weg aan de verbetering van de dienstverlening aan de klant. 3a Milieutoets Niet van toepassing, 4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting De dienst Werk, Zorg en Inkomen heeft gekozen voor de invoering van een DISsysteem, teneinde te komen tot een digitalisering van de totale documentenstroom

2 Raadsnnmmex ox.xax.oox binnen de dienst. De primaire focus is gelegd bij de clientendossiers. Het DIS staat voor Digitaal Informatie Systeem en gaat om digitale registratie, opslag, ontsluiting en beheer van documenten. Deze keuze is niet alleen totstandgekomen vanwege de verwachte efficiency en kwaliteitsverbetering als gevolg van invoering van het DIS, maar ook mede ingegeven door de aanstaande verhuizing naar de nieuwbouw, waarin de verbeterslag naar innovatief werken tot stand moet komen en tevens sprake is van flexibele werkplekken waardoor een "paperless office" noodzaak is. De implementatie van het DIS is geen puur technisch vraagstuk, doch meer een organisatieontwikkeling. Voor de aanpak van het totale traject is een (meerjaren) planning opgesteld, die moet leiden tot dienstbrede invoering in Financiele gevolgen en risico s Uitgangspunt bij de invoering van het DIS was en is budgettair neutrale invoering. Een structureel beroep op de algemene middelen is dan ook niet aan de orde. Het systeem zou zichzelf op termijn moeten terugverdienen. Voor de huidige beheersorganisatie van de clientdossiers zijn de veranderingen door de komst van het DIS aanzienlijk. De huidige werkprocessen zullen wijzigen, de taken van de medewerkers worden anders en de capacitaire inzet kan omlaag. Het technisch en functioneel beheer van het DIS is een nieuwe taak en stelt hoge eisen. Per saldo wordt mede op basis van het materiaal verzameld ten behoeve van, en de ervaringen uit, de pilot WVG een afname van de formatie voorzien van acht formatieplaatsen bij de huidige beheersorganisatie van de clientendossiers. In het primaire proces wordt door de komst van het DIS een efficiencyvoordeel van drie formatieplaatsen geraamd. Deze efficiency is te danken aan het volledig wegvallen van de benodigde zoektijd naar een clientdossier, de vergroting van de toegankelijkheid binnen een clientdossier en toegang tot alle relevante dossiers. Er zal een gefaseerde roll-out van het DIS plaatsvinden, zodanig dat in 2002 uiterlijk 2003 het systeem dienstbreed is ingevoerd. Tot die tijd zullen de gerealiseerde personele besparingen als extra capaciteit noodzakelijk zijn voor de invoering van het DIS. De jaarlijkse personele besparingen vanaf 2004 worden ingeschat op c ,ÃćâĆňâĂİ. Het benodigde investeringskrediet (per 1 augustus 2002) bedraagt c ,ÃćâĆňâĂİ, waarvan c ,ÃćâĆňâĂİ voor hardware en c ,ÃćâĆňâĂİ voor software. Binnen het dienstverleningsovereenkomst met het Facilitair Bedrijf is dekking gevonden voor de kapitaallasten, onderhoud en beheerskosten van de hardware. De structurele kapitaallasten van de software en het onderhoud door de leverancier en het Facilitair Bedrijf kunnen vanaf 2004 worden gefinancierd uit de verwachte personele besparingen. Evenals het jaarlijks benodigde budget van E 8.500,ÃćâĆňâĂİ voor het uitplaatsen van het archief.

3 Raadannmmer oa.rsr.oor Daarnaast is het noodzakelijk dat een deel van de huidige beeldschermen wordt vervangen, omdat deze niet langer aan de gestelde eisen voldoet. De extra investering ten opzichte van de huidige vervangingsinvestering bedraagt c ,ÃćâĆňâĂİ. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit het Nieuwbouwbudget (ICT-deel). Overigens moet rekening worden gehouden met een eenmalige kostenpost van a ,ÃćâĆňâĂİ, zijnde de implementatiekosten, het opschonen en scannen van bestaande clientdossiers en de exploitatielasten van het eerste jaar. Voorgesteld wordt om, conform eerdere besluitvorming, naast de eenmalige invoeringkosten, voorzover de kosten de besparingen overtreffen, het exploitatiesaldo in het eerste jaar ten laste te brengen van de binnen de dienst aanwezige reserves, zijnde de egalisatiereserve WIW en de rentecomponent binnen de reserves ID en Scholings- en activering. De bestemming van de egalisatiereserve WIW wordt aldus gewijzigd (bestemming was: via stroomlijning en bekostiging van voorzieningen een optimaal uitstroomrendement realiseren). Ook de bestemming van de vrij aan te wenden rentebestanddelen van de reserves ID en Scholings- en activering wordt gewijzigd (doel reserve ID: gelden te besteden in het kader van de I/O-regeling en doel van de bestemmingsreserve Scholings- en activering: gelden te besteden voor scholing en activering van personen, die behoren tot de WIW-doelgroep). Vanaf 2004 kunnen de structurele lasten gedekt worden uit de jaarlijkse besparingen. In haar vergadering van 5 februari 2001 heeft de raad positief beslist op het dossier Voorstel besteding van diverse ICT-gerelateerde budgetten in Dit dossier bevatte een voorstel voor de allocatie van de in het Beleidsplan beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van strategische ICT-projecten. Voor de dienst Werk, Zorg en Inkomen ging het concreet om de volgende bijdragen; Pilot Document Management WZI e ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) en Ingang intranetvoorziening WZI c ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-). Formeel dient er nog een begrotingswijziging aan de raad te worden voorgelegd waarin deze bedragen ten laste van de saldireserve specifiek worden gebracht. Wij stellen voor twee jaar na in gebruikname van het DIS een evaluatie uit te voeren, waarbij de technische en financiele aspecten centraal staan en indien nodig zullen aanvullende voorstellen worden voorgelegd. Sa Bestuurlijke kaders Het financieel kader, zoals opgenomen in de inleiding, is al eerder door de commissie en raad vastgesteld. In de bestuurlijke visie "Samen Stad" is neergelegd: "Wij vragen van het college van burgemeester en wethouders om de ambtelijke organisatie in te zetten op kwaliteitsverbetering, door taakstellende decentralisatie van verantwoordelijk-

4 Raadsnummer os.xas.oor heden, vernieuwing van cultuur en werkwijze, investeringen in een "lerende organisatie" en een goed en stimulerend personeelsbeleid". 6 Overige gevolgen van de aanpak De invoering van het DIS wordt met name beschouwd als een organisatorische operatie. 7 Resultaten van overleg/inspraak Voortdurend is overleg gevoerd met de betrokken medewerkers. Met de OR wordt regelmatig overleg gevoerd over het totale DIS-traject. Daarnaast wordt regelmatig overleg gevoerd met het Facilitair Bedrijf en Concernstaf. Het Facilitair Bedrijf maakt ook deel uit van de projectorganisatie. Deze afstemming is een absolute noodzaak vanwege een gemeentebrede perspectief. Aangezien de visie op een mogelijk gemeentebreed DIS nog in ontwikkeling is, moeten de kaders duidelijk zijn, waarbinnen de dienst zijn pilotfunctie kan vervullen. 8 Communicatie Rondom de aanbestedingsprocedure zijn de hiervoor geldende communicatietrajecten uitgevoerd. 9 Ter inzage gelegde stukken Geen. 10 Referendabiliteit Niet van toepassing. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, M. Mittendorff, loco-burgemeester. C. Tetteroo, secretaris.

5 C ,ÃćâĆňâĂİ ) ; r p Raadsnummer os.x8x.oox Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus en 1 oktober2002; besluit: 1 akkoord te gaan met een investeringskrediet voor de implementatie van het DIS van , zijnde ,ÃćâĆňâĂİ voor hardware, ,ÃćâĆňâĂİ voor software en ,ÃćâĆňâĂİ voor beeldschermen; 2 akkoord te gaan met een verlaging van de formatie van de dienst Werk, Zorg en Inkomen als gevolg van de invoering van het DIS met ingang van 2004 met 11 formatieplaatsen; 3 akkoord te gaan met het dekkingsvoorstel om de (exploitatie)kosten DIS/WZI 2003 ad ,ÃćâĆňâĂİ, ten laste te brengen van de binnen de dienst aanwezige egalisatiereserve WIW (voor ,-) en de opgebouwde rentecomponent binnen de reserves ID (voor ,-) en Scholing- en activering (voor 4 akkoord te gaan met een evaluatie twee jaar na ingebruikname van het DIS waarnaast de technische en financiele aspecten vooral de effecten voor de dienstverlening aan de klant en voor de gebruiker, centraal zullen staan; 5 akkoord te gaan met de formele begrotingswijziging waarin de reeds eerder door de raad beschikbaar gestelde gelden voor het DIS ,ÃćâĆňâĂİ en intranet ,ÃćâĆňâĂİ ten laste van de saldireserve specifiek worden gebracht; 6 de (meerjaren)begroting dienovereenkomstig aan te passen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 oktober R. Welschen, voorzitter. J. Verheugt, loco-secretaris. KN

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima gemeente Eindhoven Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 248 Inboeknummer 99U003286 Beslisdatum BaW 2 november 1999 Dossiernummer 944.506 Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake evaluatie taak en inrichting Stadsbank in verband

Raadsvoorstel inzake evaluatie taak en inrichting Stadsbank in verband gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer oz.oo6.oox Inboeknummer ozjooxyog Beslisdatum B&W xg februari 2002 Dossiernummer SEZ ob.ox Raadsvoorstel inzake evaluatie taak en inrichting

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden Meer raad voor ICT Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden - G.A. Zoons - drs. A.J.M.

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Nummer BD2013-014414 Directie directie sb Dienst dienst ivv Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Ter kennisneming voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN 2012 JAARSTUKKEN 2012 Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN JAARSTUKKEN Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie