Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09.R/297.OOI Inboeknummer o9bstor6oo Beslisdatum B%W 22 september 2009 Dossiernummer Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009 Inleiding In 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) in werking getreden. Deze wet bevordert een gezonde financiering van openbare lichamen en bevat normen voor risicobeheersing bij het aantrekken, uitzetten en garanderen van middelen. De Wet fido is geevalueerd. Het oordeel was dat de wet naar behoren voldoet en dat deze de financieringsfunctie bij gemeenten en provincies heeft verbeterd. Op enkele punten zijn wijzigingen doorgevoerd, veelal bedoeld om de betreffende fido-onderdelen te vereenvoudigen. De Wet fido kent ook enkele uitvoeringsregelingen. Een daarvan is de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Gelet op de onrust op de financiele markten zijn hierin wijzigingen doorgevoerd, gericht op het beperken van de risico s voor lagere overheden. Tenslotte zijn er ook nieuwe Europese richtlijnen, die bij leningen en garanties aan derden in acht moeten worden genomen. Deze wijzigingen hebben effect op het huidige Treasurystatuut, dat in 2003 is vastgesteld. Doelstelling Met dit voorstel worden de gemeentelijke kaders in lijn gebracht met de gewijzigde Wet fido, de gewijzigde Ruddo en de Europese richtlijnen. Voorstel Het T reasurystatuut 2009 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van het Treasurystatuut Argumenten 1.1 De wijzigingenin de Wet fido en de Ruddo zijnin 2009 van kracht geworden. Het Treasurystatuut, waarin de gemeente als uitvloeisel van de wet haar kaders heeft vastgelegd, moet daarom geactualiseerd worden. In het Treasurystatuut 2009 worden de wijzigingen uitgebreid toegelicht. Samengevat hebben de wijzigingen in de Wet fido betrekking op een vereenvoudiging van de renterisiconorm, vereenvoudiging van het toezicht op de kasgeldlimiet en de aanscherping van de definitie van rating bij uitzettingen. De wijzigingen zijn minimaal en hebben daarom een beperkte invloed op de uitvoering van de treasurytaken binnen onze gemeente en de samenstelling van de leningen- en beleggingsportefeuille.

2 De wijzigingen in de Ruddo zijn significanter en zullen op termijn invloed hebben op de portefeuille. Ze hebben met name betrekking op het landencriterium (waar tegenpartijen gevestigd zijn) en de vereiste rating voor uitzetting van liquiditeiten voor looptijden van drie maanden of langer. Deze zijn aangescherpt. Hierdoor vallen enkele Europese landen (IJsland, Griekenland) nu af. Voor beleggingen langer dan drie maanden moeten partijen nu minimaal een AA-rating hebben. De beleggingsmogelijkheden voor overheden worden hierdoor verder beperkt. 1.2 Als gevolg van deinternationale kredi etcrisisis eens te meer dui deiij k geworden hoe belangrijk de normen voor risi cobeheersi ng zijn. Het belang van de wijzigingen wordt onderschreven: in 2008 zijn er banken omgevallen, waarbij decentrale overheden (een deel van) hun uitstaande middelen zijn verloren. Hoewel binnen de gemeente Eindhoven in het verleden een prudent uitzettingenbeleid is gehanteerd, kon niet voorkomen worden dat ook enkele van de partijen waar we als gemeente geld hebben uitgezet, in zwaar weer zijn beland. Hierover hebben wij u geinformeerd in de kwartaalrapportages over de treasuryactiviteiten. Er zijn, mede door herschikking van de portefeuille, geen acute bedreigingen (geweest) voor de uitzettingen van de gemeente. Toch dwingen de ontwikkelingen op de internationale geld- en kapitaalmarkt ons tot het maken van nog veiligere keuzes. De strengere richtlijnen zijn vertaald in het Treasurystatuut. 1.3 De normen moeten goed en consequent worden toegepast. Als gevolg van de kredietcrisis is er een toename geconstateerd in het aantal aanvragen voor gemeenteleningen/gemeentegaranties. Belangrijk is dat deze aanvragen zorgvuldig worden getoetst aan de criteria. Elke lening of garantie is immers van invloed op het totale risicoprofiel (en daarmee wellicht op het weerstandsvermogen) van de gemeente. De afgelopen jaren zijn in Europese richtlijnen de criteria voor staatssteun nader omschreven. Deze criteria hebben met name betrekking op de marktconforme rentes, renteopslagen en garantiepremies die door de geldnemer moet worden betaald aan de gemeente. In verband met de kredietcrisis zijn deze criteria overigens tijdelijk versoepeld. Een overzicht van de geldende richtlijnen is in de bijlagen opgenomen. Een verschil met de oude gemeentelijke kaders is bijvoorbeeld de te hanteren risico-opslag voor garanties. De 0,15a/o die wij in het verleden in rekening brachten, is voor nieuwe garanties volgens de Europese richtlijnen te laag. Voor kleine en middelgrote ondernemingen geldt minimaal 0,4a/o, maar tijdelijk (tot 31 december 2010) mag de premie op 0,3 /o worden vastgesteld. Voor leningen hanteert de Europese commissie als basisrente het eenjaars EURIBOR met een opslag van tenminste 0,6 /o. Kanttekeningen 1.4 De Wet fi do en de Ruddo geven nog niet op alle punten ui tsiui tsei.

3 Voor de wijzigingen en de Wet fido en de Ruddo heeft het Ministerie van Financien overlegd gevoerd met vertegenwoordigers van de VNG, BZK, gemeenten, provincies en de sectorbanken BNG en NWB. Over de grote lijn bestaat overeenstemming. Op diverse punten moet echter nog nader onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld over de status van bewaarbanken. De werkgroep zal hierover nog aanvullende adviezen uitbrengen. Een andere belangrijke vraag, die landelijk nog niet volledig is uitgekristalliseerd, is wat te doen met beleggingen waarbij de tegenpartij gedurende de looptijd een rating krijgt die lager is dan de norm. In het Treasurystatuut is opgenomen dat in dat geval beoordeeld zal worden of de belegging wordt beeindigd. Hierbij zijn de marktwaarde, de restant looptijd en de financiele positie van de tegenpartij belangrijke factoren, die door de sector Control in beeld worden gebracht. Mogelijk kan in de toekomst gewerkt worden met een percentage van de portefeuille dat maximaal at risk mag zijn. Als dit percentage wordt overschreden, moeten risicobeperkende maatregelen genomen, bijvoorbeeld het beeindigen van een belegging. Omdat een dergelijke richtlijn landelijk nog in ontwikkeling is, wordt deze nu niet in het Treasurystatuut meegenomen. De gemeente Eindhoven is een voorstander van duurzaam beleggen. Op enkele beleggingen van de gemeente heeft in de afgelopen jaren een extra selectieslag plaatsgevonden op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en transparantie. Daarnaast is op alle gemeentelijke beleggingen de zogenaamde negative approach toegepast, waarbij beleggingen in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak- en alcoholindustrie wordt uitgesloten. Voor duurzaam beleggen kan een (minimum) percentage in de portefeuille worden vastgesteld. Omdat met duurzaam beleggen nog onvoldoende ervaring is opgedaan, wordt dit nu niet in het Treasurystatuut meegenomen. In de markt is er op dit moment nog onvoldoende aanbod in duurzame beleggingsproducten die voldoen aan de wet Fido. We kunnen dus nu nog geen vaste kaders hiervoor opnemen in het treasurystatuut. Dit zou namelijk tot conflicten kunnen leiden met de andere bepalingen in het statuut, bijvoorbeeld dat per partij maximaal 615 miljoen mag worden uitgezet. Bij het aangaan van nieuwe beleggingen zal duurzaam beleggen wel verder worden ontwikkeld en zo mogelijk worden uitgebouwd. 1.5 Schatkistbankieren bij het Rijkis nog geen volwaardig alternatief. Decentrale overheden kunnen sinds 2004 deelnemen aan het schatkistbankieren. Een deelnemer verplicht zich hierbij al zijn publieke middelen in de schatkist van het Rijk onder te brengen en een rekening-courant relatie aan te gaan met het Ministerie van Financien. Voor decentrale overheden is het echter niet mogelijk om Administratief onderdeel van het effectenbedrijf van een bank dat zich bezighoudt met het in bewaring nemen van effecten.

4 bij de schatkistleningen af te sluiten. Het Kabinet wil nu voor decentrale overheden de mogelijkheid openstellen om alleen een deel van de tijdelijk overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De modaliteiten zijn echter nog niet bekend. Ook de leenfaciliteit wordt, met het oog op de rol van de sectorbanken BNG en NWB, nog nader onderzocht. Communicatie In de huidige systematiek wordt elk kwartaal een treasuryrapportage aangeboden aan ons college en uw raad. Hiervoor is destijds gekozen om de transparantie rondom beleggingen te vergroten. Om de informatiestromen richting raad zoveel mogelijk te kanaliseren, zal de treasuryrapportage voortaan een plaats krijgen in de reguliere cyclische instrumenten (begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening). Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Treasurystatuut 2009; Wet fid o en Rud d o (BZK 8 juni 2009) ; Circulaire BZK maart 2008 inzake wijzigingsvoorstellen Wet fido; Mededeling Europese Commissie inzake staatssteun in de vorm van garanties; Mededeling Europese Commissie inzake referentie- en disconteringspercentages. De bijlage Treasurystatuut 2009 wordt meegestuurd. De overige bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris.

5 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; besluit: het Treasurystatuut 2009 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Treasurystatuut Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 oktober R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. CC

6 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus 9oISo, S6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 09.R/ Behandeld door I. van Dijk Telefoon (o4o) Ons kenmerk griffie verzenddatum I4 oktober 2009 Commissieadvies Betreft cie MZFPO: Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2009 De commissie Maatschappelijke Zorg, Financien, Personeel en Organisatie heeft in haar vergadering van 13 oktober 2009 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: CDA: SP: stemvoorbehoud, hadden woord willen voeren, VVD: GroenLinks: leefbaar eindhoven : OuderenAppel: D66: De Stadspartij: Lijst Pim Fortuyn: ChristenUnie: Eindhoven Nu: stemvoorbehoud, maar dit niet tijdig gemeld; hadden woord willen voeren, maar dit niet tijdig gemeld; De secretaris van de commissie, I. van Dijk Bijlage(n): 0 Bezoekadres Stadhuisplein Io Eindhoven Openingstijden ma t/m vr 9.oo-r6.oo uur Postadres Postbus 90I50 s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES INHOUDSOPGAVE 1 Vervolgonderzoek Uitgezette gelden (treasury)...4 1.1

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk

Nadere informatie

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID 11/005 Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Versie: 29 maart 2011 1 2 VOORWOORD Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Handreiking Treasury

Nadere informatie

Handreiking Treasury

Handreiking Treasury Handreiking Treasury Handreiking Treasury Inhoud Woord vooraf 1 De Handreiking Treasury 8 1.1 Doel Handreiking 9 1.2 Leeswijzer 9 2 Functie van de treasury 12 2.1 Het belang van de treasury 13 2.2 Doelgroepen:

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Wethouder van Cultuur en Financiën

Wethouder van Cultuur en Financiën Wethouder van Cultuur en Financiën mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, Ter attentie van de heer M. Smits

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1.

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 8208 29 januari 2015 Treasurystatuut MRDH 2015 1. I nleiding 1.1 Algemee n Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 2010-001 Nieuwegein Financiën Contactpersoon Ger/ de Vree Telefoon 030 607 1305 Fax 030 601

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549

23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549 23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van een achtergestelde

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Derivaten in de publieke sector

Derivaten in de publieke sector Mr. RJ. Botter 1 Derivaten in de publieke sector 43 Instellingen in de publieke sector (zorg, onderwijs, sociale woningbouw en decentrale overheden) nemen meer en meer leningen met een variabele rente

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie