Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19"

Transcriptie

1 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Toepassingsvoorwaarden Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische vennootschappen 29 B Uitgesloten van rechtspersoonlijkheid 30 C Buitenlandse vennootschappen Fiscale woonplaats in België Exploitatie van een onderneming of winstgevende verrichtingen Uitgesloten rechtspersonen Onvoorwaardelijk uitgesloten rechtspersonen Voorwaardelijk uitgesloten rechtspersonen Verenigingen zonder winstoogmerk met toegelaten verrichtingen 34 A Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen 34 B Het beleggen van fondsen ingezameld binnen de statutaire opdracht 34 C Verrichtingen die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels-, of landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of landbouwmethoden worden uitgevoerd Schematisch denkschema Bijzondere gevallen De landbouwvennootschap De vennootschap met sociaal oogmerk De Post OFP s 37 2 De aangifteprocedure in de vennootschapsbelasting Aanslagjaar en boekjaar Begin en einde van de belastingplicht De aangifteplicht Aangifteformulier en verplichte bijdragen Elektronische aangifte vennootschapsbelasting via BIZTAX Aangiftetermijn Geldigheid van de aangifte Bewijskracht van de aangifte Sancties i.v.m. de aangifte 43 3 Vaststelling van de belastbare grondslag Indeling van de winst volgens bestemming 44 A Correcties op het niveau van de kosten en opbrengsten 44 B Correcties op het niveau van de resultaatverwerking Belastbare basis via de acht bewerkingen Synthese Forfaitaire minimumgrondslag 48 4 De aftrekbare beroepskosten van vennootschappen Voorwaarden voor aftrekbaarheid Band met de beroepswerkzaamheid Tijdens het belastbaar tijdperk gedaan of gedragen 51 A Moment van aftrek 52 B Gebruik van overlopende rekeningen voor kosten 53

2 Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Bewijs van de echtheid en het bedrag van de kosten Overzicht van de voornaamste soorten beroepskosten Kosten met betrekking tot onroerende goederen 55 A Betaalde huurwaarborg 56 B Betaling van huurgelden aan bedrijfsleiders Intresten van leningen Beperking van de aftrekbaarheid Onbeperkt aftrekbare intresten Intresten betaald aan buitenlanders in belastingparadijzen Intresten betaald aan bedrijfsleiders Oefening Bezoldigingen van werknemers Formele verantwoordingsvoorwaarde Voorziening voor vakantiegeld Bezoldigingen van bedrijfsleiders Aftrekbaarheid van de bezoldigingen Formele verantwoordingsvoorwaarde Bestuurdersvergoedingen betaald aan vennootschappen Kosten om voordelen van alle aard te verschaffen Formele verantwoordingsvoorwaarde 65 A Algemene regel 65 B Afwijking Verstrekking van voordelen zonder beroepsrelatie Kosten eigen aan de werkgever Bewijslast Forfaitaire vergoedingen 67 A Verplaatsingskosten met auto, motorfiets of bromfiets 67 B Forfaitaire vergoeding voor dienstreizen in België 68 C Forfaitaire vergoeding voor dienstreizen in het buitenland Loonbonussen voor werknemers Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekeringen Aanvullende verzekering ten voordele van de werknemers 69 A Formele voorwaarden voor de aftrekbaarheid van premies 70 B Begrenzing aan de aftrekbaarheid Aanvullende verzekering ten voordele van de bedrijfsleiders 70 A Wettelijke voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de premies 70 B Begrenzing van de aftrekbaarheid 71 C Klassieke bedrijfsleidersverzekering 71 D Externe IPT 71 E Interne IPT Pensioenen toegekend aan gewezen personeelsleden Commissies en erelonen betaald aan derden 73 A Wanneer moet een fiche worden opgesteld? 73 B Wanneer moet er geen fiche worden opgesteld? 73 C Buitenlandse genieters 73 D Praktische richtlijnen voor de vermeldingen op de fiches Afschrijvingen Afschrijfbare basis Fiscaal aanvaardbare afschrijvingsmethoden 77 A Lineaire afschrijvingsmethode 78 B Degressieve afschrijvingsmethode (art. 64 WIB92) 78 C Afschrijving naar wens 81 D De verdubbelde lineaire afschrijving Gebruikelijke afschrijvingspercentages 83 A Materiële vaste activa 83 B Immateriële vaste activa 84 C Bindend karakter van het toegepaste percentage 85

3 Begin en einde van de afschrijvingen 85 A Begin 85 B Einde Bijkomende aankoopkosten Afschrijvingsexcedenten Afschrijvingstekorten Afschrijvingen op de herwaarderingen van vaste activa Waardeverminderingen Bijzondere vennootschapsbijdrage Uitgaven in het kader van een pc-bonus Oefeningen 91 5 De belastbare reserves Overzicht van de belaste reserves Beweging van de belaste reserves De zichtbare reserves Belastbare reserves in kapitaal en de belastbare uitgiftepremies 97 A Belang van het gestorte kapitaal 97 B Kapitaalverhogingen 97 C Kapitaalverminderingen Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden 100 A Boekhoudkundige bepalingen 100 B Fiscaal regime 101 C Herwaardering na verkrijging om niet 102 D Bijkomende mogelijkheden 103 E Verkoop van geherwaardeerde activabestanddelen Wettelijke reserve, beschikbare reserves en onbeschikbare reserves Overgedragen winst of verlies Belastbare voorzieningen Andere in de balans vermelde reserves Andere belaste reserves De onzichtbare of verdoken reserves Onderwaarderingen van activa 108 A Afschrijvingsexcedenten 108 B Rechtstreeks in kosten geboekte activa 111 C Belastbare waardeverminderingen 113 D Onderwaardering van de voorraad 114 E Onderwaardering van vorderingen 115 F Onderwaardering van de overlopende actiefrekeningen 116 G Gratis verworven activa Overwaarderingen van passiva 118 A Overschatting van leveranciersschulden 118 B Overdreven waarborg- of garantieverplichtingen 120 C Andere overwaarderingen van passiva Aanpassingen van de begintoestand van de belastbare reserves 120 A Meerwaarden op aandelen (art. 192, 1 WIB92) 121 B Terugneming van belaste waardeverminderingen op aandelen 123 C Meerwaarden op personenwagens 124 D Terugbetalingen en regularisaties van niet aftrekbare belastingen 126 E Opname van gestort kapitaal bij kapitaalverminderingen om de boekhoudkundige verliezen aan te zuiveren 127 F Vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken 129 G Gewestelijke premies en kapitaal- en intrestsubsidies 131 H Definitieve vrijstelling van opbrengst uit schuldkwijtschelding via WCO Oefeningen De vrijgestelde reserves Overzicht Waardeverminderingen op handelsvorderingen 143

4 Definitief verloren vorderingen Waarschijnlijke verliezen op handelsvorderingen 143 A Fiscale vrijstellingsvoorwaarden 144 B Boekhoudkundige en fiscale verwerking 145 C Speciaal geval: kwijtgescholden schuld via WCO Voorziening voor risico s en kosten 146 A Fiscale vrijstellingsvoorwaarden 147 B Boekhoudkundige en fiscale verwerking 148 C Toepassingsgevallen Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden 151 A Fiscale vrijstellingsvoorwaarde: onaantastbaarheidsvoorwaarde 151 B Drie uitzonderingen op de vrijstelling 152 C Afschrijvingen op geherwaardeerde activa 152 D Uitgedrukte meerwaarden door wijzigingen van de muntpariteit 153 E Niet-uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden andere dan de gespreid te belasten 154 A Monetair gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde 156 B Meerwaarden door belastingvrije fusie, splitsing, omzetting 157 C Meerwaarden op aandelen ingevolge een intra-europese aandelenruil 159 D Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen 159 E Verwezenlijkte meerwaarden op personenwagens Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 160 A Toepassingsgebied 160 B Wederbeleggingsverplichting 161 C Gespreid taxatiestelsel 164 D Boekhoudkundige verwerking 165 E Formulier 276K 165 F Voorbeelden 166 G Deel van de meerwaarde gespreid belasten 168 H Vervreemding van een herbeleggingsactief 169 I Verdeling bij fusie en splitsing 169 J Overzicht van de belastbaarheid van verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Verwezenlijkte meerwaarden op binnenschepen Verwezenlijkte meerwaarden op zeeschepen Investeringsreserve 177 A Begunstigde vennootschappen 178 B Berekening van de investeringsreserve 178 C Onaantastbaarheidsvoorwaarde 183 D Bijkomende begrenzing voor de komende jaren 183 E Investeringsverplichting en behoudingsverplichting 185 F Formaliteiten 186 G Latere belastbaarheid van de reserve 186 H Nalatigheidsintresten Tax shelter erkende audiovisuele werken Andere vrijgestelde bestanddelen Kapitaalsubsidies 191 A Boekhoudkundige behandeling 191 B Fiscale behandeling % van kosten gemeenschappelijk woon-werkvervoer % extra aftrek voor kosten van beveiliging % extra aftrek voor kosten van bedrijfsfietsen % extra aftrek voor kosten van elektrische wagens Oude investeringsreserve (aanslagjaar 1982) Vrijgestelde voorziening voor sociaal passief Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen Voorraadactualisering door erkende diamanthandelaars Oefeningen 200

5 11 7 Verworpen uitgaven Overzicht Niet-aftrekbare belastingen Overzicht van de niet-aftrekbare belastingen Niet-aftrekbare belastingen uit de boekhouding 206 A Belastingen op het resultaat van het boekjaar 207 B Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 208 C Voorziening voor belastingen en de betwistingen van een aanslag 211 D Praktische werkwijze Niet-aftrekbare belastingen buiten de boekhouding: FBB Aftrekbare belastingen Oefeningen Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies Geldboeten 218 A Principe 218 B Uitzonderingen 219 C Terugbetalingen van boeten Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en premies Niet-aftrekbare pensioenbijdragen 221 A Principe 221 B De 80 %-grens bij de aftrek van premies 221 C Voorbeeld van 80 %-beperking 226 D De 100 %-grens 227 E Onbeperkt aftrekbare bijdragen Niet-aftrekbare pensioenen 229 A Principe 229 B De 80 %-grens bij pensioenuitkeringen Oefeningen Niet-aftrekbare autokosten 230 A Aftrekbaar percentage 230 B Bedoelde voertuigen 232 C Niet-geviseerde personenwagens 234 D Bedoelde kosten 234 E Niet-beoogde kosten 235 F Autokosten eigen aan de werkgever 235 G Doorgefactureerde autokosten 236 H Voordelen van alle aard wegens privégebruik van firmawagens 237 I Meer- en minderwaarden 240 J Ontvangen schadevergoedingen 241 K CO 2 -taks op firmawagens 241 L Kosten van verdelers van nieuwe wagens 242 M Kosten van vervangwagens 242 N Onredelijke autokosten 242 O Oefeningen Niet-aftrekbare receptiekosten 246 A Principe 246 B Administratieve uitzonderingen 247 C Doorgefactureerde receptiekosten 247 D Oefening Kosten van relatiegeschenken 248 A Principe 248 B Uitzonderingen 249 C Relatiegeschenken en voordelen van alle aard 250 D Oefening Niet-aftrekbare restaurantkosten 251 A Principe 251 B Bewijs 251 C Uitzonderingen 252 D Schrapping administratieve toleranties 252

6 12 E Terugbetaalde restaurantkosten eigen aan de werkgever 253 F Doorgefactureerde restaurantkosten 253 G Oefening Kosten van niet specifieke beroepskleding 256 A Principe 256 B Specifieke beroepskleding 256 C Voordelen van alle aard Overdreven intresten Intresten voor een gedeelte van bepaalde leningen 258 A Principe 258 B Voorwaarden 258 C Aftrekbeperking Toegekende abnormale of goedgunstige voordelen 260 A Principe 260 B Bedoelde abnormale of goedgunstige voordelen 261 C Hoedanigheid van de verkrijger van het voordeel 261 D Voorrang van artikel 54 op artikel 26 WIB 262 E Voorrang van art. 49 op art. 26 WIB F Oefeningen Sociale voordelen 264 A Principe 264 B Niet-aftrekbare sociale voordelen 265 C Aftrekbare sociale voordelen 267 D Oefening Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques 273 A Voordelen uit maaltijdcheques 274 B Voordelen uit sport- en cultuurcheques 275 C Voordelen uit ecocheques Liberaliteiten Waardevermindering en minderwaarden op aandelen 277 A Principe 277 B Uitzonderingen 278 C Oefening Terugnemingen van vroegere vrijstellingen Werknemersparticipaties Vergoeding ontbrekende coupon Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken Gewestelijke premies en kapitaal- en intrestsubsidies Niet-aftrekbare betalingen aan belastingparadijzen Andere verworpen uitgaven Kosten voor jacht, visvangst, yachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen 288 A Principe 288 B Uitzondering Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Intresten, retributies en prestatievergoedingen betaald aan belastingplichtigen in een belastingparadijs Steekpenningen Globale oefening op de verworpen uitgaven Uitgekeerde dividenden Belastbare individuen Gewone dividenden (code 050) 296 A Voordelen toegekend aan aandelen en winstbewijzen 296 B Terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, uitgiftepremies en winstbewijzen 299 C Intresten van voorschotten Uitgekeerde dividenden bij de verkrijging van eigen aandelen (code 051) Uitgekeerde dividenden bij de gedeeltelijke verdeling van het vermogen (code 052) Uitgekeerde dividenden bij de gehele verdeling van het vermogen (code 053) 307

7 Tarief van de RV voor uitgaande dividenden Basistarief = 25 %, 15 % of 10 % Vrijstelling van RV via Moeder-dochterrichtlijn Oefeningen Eerste bewerking: vaststelling van de fiscale winst/het fiscale verlies Negatief fiscaal resultaat Positief fiscaal resultaat Tweede bewerking Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van tonnage Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage Aftrekbeperking Omdeling van de winst naar oorsprong Principe Rol van de dubbelbelastingverdragen Belang van het geografisch onderscheid 325 A Inkomsten uit landen zonder dubbelbelastingverdrag 325 B Inkomsten behaald of verkregen in landen waarmee België wel een verdrag heeft afgesloten tot vermijding van dubbele belasting Omdeling van de winst naar oorsprong 326 A Bepalen van belastbare winst of verlies per land 326 B Onderlinge verliescompensatie Oefening op de tweede bewerking Derde bewerking: aftrek van niet-belastbare bestanddelen Aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winst Aftrek van vrijgestelde giften 333 A Vrijstellingsvoorwaarden 333 B Erkende instellingen 333 C Maximaal aftrekbaar bedrag Vrijstelling aanvullend personeel 336 A Berekening van de personeelsaangroei 336 B Terugname va een vroeger verleende vrijstelling 337 C Te vervullen formaliteiten Vrijstelling voor bijkomend personeel kmo 338 A Beoogde vennootschappen 339 B Beoogde personeelsleden 339 C Berekening van de personeelsaangroei en de vrijstelling 340 D Terugname van de vrijstelling 342 E Praktisch werkschema 343 F Toepassing Vrijstelling stagebonus Aftrek van andere niet-belastbare bestanddelen Volgorde van aanrekening Oefeningen Vierde bewerking: aftrek van DBI en VRI Aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI) Aftrekprincipe Beoogde inkomsten Voorwaarden voor de DBI-aftrek 352 A De deelnemingsvoorwaarde 352 B De taxatievoorwaarde Aftrekbaar bedrag 362 A Aftrekpercentage = 95 % 362 B Aftrekpercentage = 100 % 362 C Basisbedrag 362

8 Aftrek van vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) 364 A Bedoelde inkomsten 364 B Aftrekbaar bedrag Uitoefening van de aftrek als DBI en VRI 365 A In beginsel aftrekbaar bedrag (art. 204 WIB92) 365 B Uitsluiting van de aftrek 365 C Beperking van de aftrek in functie van de verworpen uitgaven Schematische werkwijze Overdraagbaarheid van DBI-overschotten Wet: overdracht voor dividenden uit EU-landen DBI-overdracht volgens administratieve zienswijze Overzicht Apart vak voor de overdracht Aanrekeningsvolgorde Volgorde van aftrek bij buitenlandse winsten Cijfervoorbeeld Oefening Vijfde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten Doelstelling Beoogde begunstigden Beoogde inkomsten Berekening van de octrooi-aftrek Vergoeding uit licenties op octrooien Vergoedingen begrepen in de verkoopprijs eigen exploitatie Verminderingen van de berekeningsbasis Niet-overdraagbaarheid Formaliteit Uitgewerkt voorbeeld FBB op buitenlandse octrooi-inkomsten Zesde bewerking: aftrek voor risicokapitaal Toepassingsgebied Cumulatie met de investeringsreserve Berekeningswijze Boekhouding eigen vermogen als vertrekpunt Eerste correctie: aandelen Tweede correctie: buitenlandse vaste inrichtingen Derde correctie: buitenlandse onroerende goederen Vierde correctie: vermogensbesmettende activa Vijfde correctie: herwaarderingsmeerwaarden, kapitaalsubsidies, belastingkrediet en voorraadactualisering Zesde correctie: wijzigingen in de loop van het boekjaar Notionele rentevoet Aftrekbewerking Overdraagbaarheid Aftrekvolgorde Aftrekverbod Double dip operaties Oefeningen Zevende bewerking: aftrek van vorige verliezen Principe Bewijs van vorige verliezen Door de bedrijfsleiders ten laste genomen verliezen Verliesaftrek ingeval van controlewijziging Verliesaftrek en verkregen abnormale of goedgunstige voordelen Vennootschappen met buitenlandse inkomsten 407 A Principe van aanrekening 407 B Dubbele verliescompensatie 410

9 Beperkte verliesrecuperatie bij Belgische belastingvrije reorganisaties en inbrengverrichtingen 418 A Aftrekbeperking van de verliezen van een overnemende vennootschap/ inbrengverkrijgende vennootschap 418 B Overdrachtregeling van de verliezen van een overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap 418 C Overgedragen verliezen van een vennootschap die belastingvrij een tak inbrengt 419 D Definitie van fiscale nettowaarde Uitbreiding van de regeling inzake verliesverrekening Oefeningen Achtste bewerking: investeringsaftrek In aanmerking komende activa Uitgesloten investeringen Eenmalige investeringsaftrek 427 A Gewone eenmalige investeringsaftrek 427 B 3 % eenmalige aftrek voor herbruikbare verpakkingen 428 C 13,5 % eenmalige investeringsaftrek 428 D 20,5 % eenmalige investeringsaftrek 429 E 30 % eenmalige investeringsaftrek Gespreide investeringsaftrek 432 A Gewone gespreide investeringsaftrek 432 B 20,5 % gespreide investeringsaftrek Overzicht van de percentages Overdracht of buitengebruikstelling van de actiefbestanddelen 434 A Eenmalige investeringsaftrek 434 B Bijkomende gespreide investeringsaftrek Overdraagbaarheid van de investeringsaftrek Gebruik van de overgedragen investeringsaftrek 435 A Beperking van het te benutten bedrag van de overgedragen aftrek 435 B Verlies van de overgedragen investeringsaftrek Te vervullen formaliteiten 436 A Algemeen 436 B Specifieke formaliteiten voor de verhoogde aftrek Oefeningen Beperking van de fiscale aftrekken Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperkingen van toepassing is Verval van fiscale aftrekken bij wijziging in de controle van de vennootschap 440 A Begrip controle 440 B Rechtvaardiging Tarief van de vennootschapsbelasting Basistarief Verminderd basistarief Algemene regel Uitsluitingen van het verminderde basistarief 443 A Financiële vennootschappen 443 B Vennootschappen in het bezit van andere vennootschappen 445 C Vennootschappen met te hoge dividenduitkering 446 D Vennootschappen met onvoldoende bedrijfsbezoldigingen 448 E Vennootschappen uit een groep met een coördinatiecentrum 450 F Beleggingsvennootschappen 450 G Erkende coördinatiecentra Vermeldingen op de aangifte Bijzondere tarieven van art. 216 WIB Afzonderlijke belastbare landbouwsteun 452

10 Afzonderlijke aanslag van 300% Afzonderlijk karakter van de aanslag Geviseerde uitgaven en inkomsten 453 A Niet-verantwoorde kosten 454 B Niet-verantwoordelijke voordelen van alle aard 455 C Verdoken meerwinsten 456 D Betaalde steekpenningen Sanctie of strafsanctie Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars Oefeningen Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen Stadia in de berekening van de vennootschapsbelasting: overzicht Principe van de verrekenbaarheid van voorheffingen Verrekening van niet-terugbetaalbare voorheffingen Fictieve roerende voorheffing Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) 467 A FBB voor buitenlandse royalties 468 B FBB voor buitenlandse octrooi-inkomsten 468 C FBB voor buitenlandse intresten 469 D Verenigbaarheid van het Belgische FBB-regime met de dubbelbelastingverdragen Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 473 A Beoogde investering 473 B Keuzestelsel 473 C Eenmalig of gespreid belastingkrediet 473 D Belastingbesparing 474 E Overdraagbaarheid van het belastingkrediet 475 F Terugbetaalbaarheid van het niet-verrekende belastingkrediet 475 G Twee overgangsregelingen: omzetting van investeringsaftrek naar belastingkrediet 476 H Te vervullen formaliteiten 476 I Boeken van het belastingkrediet 476 J Controlewijziging 477 K Invloed op de notionele intrestaftrek 477 L Keuzeprobleem: investeringsaftrek of belastingkrediet 477 M Terugbetaling belastingkrediet 477 N Oefening Verrekening van de terugbetaalbare roerende voorheffing 478 A Verrekenbaar bedrag 478 B Beperkingen op de verrekenbaarheid van roerende voorheffing Voorafbetalingen Jonge kleine vennootschappen Vennootschappen die boekhouden volgens kalenderjaar 481 A Vervaldagen van de voorafbetalingen 481 B Belastingvermeerdering bij ontoereikbare voorafbetalingen Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren 484 A Boekjaar van twaalf maanden 484 B Boekjaar van meer dan twaalf maanden 484 C Boekjaar van minder dan twaalf maanden wegens aanvang van de activiteit 485 D Boekjaar van minder dan twaalf maanden als gevolg van een gewijzigde afsluitdatum van het boekjaar of afsluiting van de vereffening Oefeningen Bescheiden, opgaven en inlichtingen Verplichte bescheiden en opgaven Aangifteplicht m.b.t. betalingen aan belastingparadijzen 488

11 17 21 Liquidatie van de vennootschap Aangifteplicht Bepaling van de belastbare grondslag 492 A Belastbare winst 492 B Uitgekeerd dividend Berekening van de belastbare grondslag 494 A Vaststelling van de beweging van de reserves 494 B Vaststelling van de uitgekeerde dividenden 494 C De notionele intrestaftrek voor een vennootschap in vereffening Berekening van de belastingen Roerende voorheffing Simulatie Met ontbinding en vereffening gelijkgestelde verrichtingen Uitgewerkt voorbeeld Oefening Algemene oefening 502 Bijlagen Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting Opgaves 524

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 Wettelijk kader 19 Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken 19 Belang van de boekhouding en de jaarrekening 20 Bindende

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden Cursus Ven. B 2008 2009 Docent K. Verkest Inleiding Wettelijk kader Basis = artikelen PB, specifiek Ven. B. art. 179 t/m art. 219bis WIB 92 Belang boekhouden Belastbare winst wordt vastgesteld volgens

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 10 september 2011 Docenten : Wim

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen 34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2.

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 INHOUD WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid... 1 A. Belgische vennootschappen... 1 B. Buitenlandse vennootschappen...

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Prof. Dr. Paul Beghin

Prof. Dr. Paul Beghin Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. Paul Beghin Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk: 1994 Tweede, volledig geactualiseerde druk:

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST PAUL BEGHIN Volledig geactualiseerd tot 31 maart 2016 Antwerpen Cambridge Vennootschapsbelasting toegepast Paul Beghin 2016 Antwerpen

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 VOORAFGAAND 2 WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Intercommunales Wet van 22 december 1986 betreffende de

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte en de bijhorende formulieren ook elektronisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING INHOUD WOORD VOORAF........................................................ vii HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING..... 1 I. Principe..............................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 Woord vooraf... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid........................................... 1 A. Belgische vennootschappen..................................

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk

De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk Met de Wet van 22 juni 2005 (B.S. van 30 juni 2005) is het systeem van de zogenaamde notionele interestaftrek ingevoerd in onze vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 BVBA TESTA ( BALANS VAN 2013 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 535.775,00 III. Materiële vaste

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaren op 31 december 2015 of in 2016 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1 INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................. 1 Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaren op 31 december 2015 of in 2016 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017

Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 BELASTBARE GERESERVEERDE WINST (art. 185 1 WIB 1992, art. 183 WIB 1992, art. 25, 5 WIB 1992) Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte

Nadere informatie

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007 TOELICHTING TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2007 (Boekjaren op 31 december 2006 AANSLAGJAAR of in 2007 vóór 31 december

Nadere informatie

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA Codes 31-12-2012 31-12-2011 VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 Materiële vaste activa 22/27

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2010

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2010 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2010 (Boekjaren op 31 december 2009 of in 2010 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc:

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 12 september 2015 Docenten : Wim

Nadere informatie

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard)

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) BVBA TESTA ( BALANS VAN 30-06-2017 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 476.405,00 462.495,00 Materiële

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008 of in 2009 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc :

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie