Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19"

Transcriptie

1 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Toepassingsvoorwaarden Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische vennootschappen 29 B Uitgesloten van rechtspersoonlijkheid 30 C Buitenlandse vennootschappen Fiscale woonplaats in België Exploitatie van een onderneming of winstgevende verrichtingen Uitgesloten rechtspersonen Onvoorwaardelijk uitgesloten rechtspersonen Voorwaardelijk uitgesloten rechtspersonen Verenigingen zonder winstoogmerk met toegelaten verrichtingen 34 A Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen 34 B Het beleggen van fondsen ingezameld binnen de statutaire opdracht 34 C Verrichtingen die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels-, of landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of landbouwmethoden worden uitgevoerd Schematisch denkschema Bijzondere gevallen De landbouwvennootschap De vennootschap met sociaal oogmerk De Post OFP s 37 2 De aangifteprocedure in de vennootschapsbelasting Aanslagjaar en boekjaar Begin en einde van de belastingplicht De aangifteplicht Aangifteformulier en verplichte bijdragen Elektronische aangifte vennootschapsbelasting via BIZTAX Aangiftetermijn Geldigheid van de aangifte Bewijskracht van de aangifte Sancties i.v.m. de aangifte 43 3 Vaststelling van de belastbare grondslag Indeling van de winst volgens bestemming 44 A Correcties op het niveau van de kosten en opbrengsten 44 B Correcties op het niveau van de resultaatverwerking Belastbare basis via de acht bewerkingen Synthese Forfaitaire minimumgrondslag 48 4 De aftrekbare beroepskosten van vennootschappen Voorwaarden voor aftrekbaarheid Band met de beroepswerkzaamheid Tijdens het belastbaar tijdperk gedaan of gedragen 51 A Moment van aftrek 52 B Gebruik van overlopende rekeningen voor kosten 53

2 Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Bewijs van de echtheid en het bedrag van de kosten Overzicht van de voornaamste soorten beroepskosten Kosten met betrekking tot onroerende goederen 55 A Betaalde huurwaarborg 56 B Betaling van huurgelden aan bedrijfsleiders Intresten van leningen Beperking van de aftrekbaarheid Onbeperkt aftrekbare intresten Intresten betaald aan buitenlanders in belastingparadijzen Intresten betaald aan bedrijfsleiders Oefening Bezoldigingen van werknemers Formele verantwoordingsvoorwaarde Voorziening voor vakantiegeld Bezoldigingen van bedrijfsleiders Aftrekbaarheid van de bezoldigingen Formele verantwoordingsvoorwaarde Bestuurdersvergoedingen betaald aan vennootschappen Kosten om voordelen van alle aard te verschaffen Formele verantwoordingsvoorwaarde 65 A Algemene regel 65 B Afwijking Verstrekking van voordelen zonder beroepsrelatie Kosten eigen aan de werkgever Bewijslast Forfaitaire vergoedingen 67 A Verplaatsingskosten met auto, motorfiets of bromfiets 67 B Forfaitaire vergoeding voor dienstreizen in België 68 C Forfaitaire vergoeding voor dienstreizen in het buitenland Loonbonussen voor werknemers Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekeringen Aanvullende verzekering ten voordele van de werknemers 69 A Formele voorwaarden voor de aftrekbaarheid van premies 70 B Begrenzing aan de aftrekbaarheid Aanvullende verzekering ten voordele van de bedrijfsleiders 70 A Wettelijke voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de premies 70 B Begrenzing van de aftrekbaarheid 71 C Klassieke bedrijfsleidersverzekering 71 D Externe IPT 71 E Interne IPT Pensioenen toegekend aan gewezen personeelsleden Commissies en erelonen betaald aan derden 73 A Wanneer moet een fiche worden opgesteld? 73 B Wanneer moet er geen fiche worden opgesteld? 73 C Buitenlandse genieters 73 D Praktische richtlijnen voor de vermeldingen op de fiches Afschrijvingen Afschrijfbare basis Fiscaal aanvaardbare afschrijvingsmethoden 77 A Lineaire afschrijvingsmethode 78 B Degressieve afschrijvingsmethode (art. 64 WIB92) 78 C Afschrijving naar wens 81 D De verdubbelde lineaire afschrijving Gebruikelijke afschrijvingspercentages 83 A Materiële vaste activa 83 B Immateriële vaste activa 84 C Bindend karakter van het toegepaste percentage 85

3 Begin en einde van de afschrijvingen 85 A Begin 85 B Einde Bijkomende aankoopkosten Afschrijvingsexcedenten Afschrijvingstekorten Afschrijvingen op de herwaarderingen van vaste activa Waardeverminderingen Bijzondere vennootschapsbijdrage Uitgaven in het kader van een pc-bonus Oefeningen 91 5 De belastbare reserves Overzicht van de belaste reserves Beweging van de belaste reserves De zichtbare reserves Belastbare reserves in kapitaal en de belastbare uitgiftepremies 97 A Belang van het gestorte kapitaal 97 B Kapitaalverhogingen 97 C Kapitaalverminderingen Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden 100 A Boekhoudkundige bepalingen 100 B Fiscaal regime 101 C Herwaardering na verkrijging om niet 102 D Bijkomende mogelijkheden 103 E Verkoop van geherwaardeerde activabestanddelen Wettelijke reserve, beschikbare reserves en onbeschikbare reserves Overgedragen winst of verlies Belastbare voorzieningen Andere in de balans vermelde reserves Andere belaste reserves De onzichtbare of verdoken reserves Onderwaarderingen van activa 108 A Afschrijvingsexcedenten 108 B Rechtstreeks in kosten geboekte activa 111 C Belastbare waardeverminderingen 113 D Onderwaardering van de voorraad 114 E Onderwaardering van vorderingen 115 F Onderwaardering van de overlopende actiefrekeningen 116 G Gratis verworven activa Overwaarderingen van passiva 118 A Overschatting van leveranciersschulden 118 B Overdreven waarborg- of garantieverplichtingen 120 C Andere overwaarderingen van passiva Aanpassingen van de begintoestand van de belastbare reserves 120 A Meerwaarden op aandelen (art. 192, 1 WIB92) 121 B Terugneming van belaste waardeverminderingen op aandelen 123 C Meerwaarden op personenwagens 124 D Terugbetalingen en regularisaties van niet aftrekbare belastingen 126 E Opname van gestort kapitaal bij kapitaalverminderingen om de boekhoudkundige verliezen aan te zuiveren 127 F Vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken 129 G Gewestelijke premies en kapitaal- en intrestsubsidies 131 H Definitieve vrijstelling van opbrengst uit schuldkwijtschelding via WCO Oefeningen De vrijgestelde reserves Overzicht Waardeverminderingen op handelsvorderingen 143

4 Definitief verloren vorderingen Waarschijnlijke verliezen op handelsvorderingen 143 A Fiscale vrijstellingsvoorwaarden 144 B Boekhoudkundige en fiscale verwerking 145 C Speciaal geval: kwijtgescholden schuld via WCO Voorziening voor risico s en kosten 146 A Fiscale vrijstellingsvoorwaarden 147 B Boekhoudkundige en fiscale verwerking 148 C Toepassingsgevallen Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden 151 A Fiscale vrijstellingsvoorwaarde: onaantastbaarheidsvoorwaarde 151 B Drie uitzonderingen op de vrijstelling 152 C Afschrijvingen op geherwaardeerde activa 152 D Uitgedrukte meerwaarden door wijzigingen van de muntpariteit 153 E Niet-uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden andere dan de gespreid te belasten 154 A Monetair gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde 156 B Meerwaarden door belastingvrije fusie, splitsing, omzetting 157 C Meerwaarden op aandelen ingevolge een intra-europese aandelenruil 159 D Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen 159 E Verwezenlijkte meerwaarden op personenwagens Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 160 A Toepassingsgebied 160 B Wederbeleggingsverplichting 161 C Gespreid taxatiestelsel 164 D Boekhoudkundige verwerking 165 E Formulier 276K 165 F Voorbeelden 166 G Deel van de meerwaarde gespreid belasten 168 H Vervreemding van een herbeleggingsactief 169 I Verdeling bij fusie en splitsing 169 J Overzicht van de belastbaarheid van verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Verwezenlijkte meerwaarden op binnenschepen Verwezenlijkte meerwaarden op zeeschepen Investeringsreserve 177 A Begunstigde vennootschappen 178 B Berekening van de investeringsreserve 178 C Onaantastbaarheidsvoorwaarde 183 D Bijkomende begrenzing voor de komende jaren 183 E Investeringsverplichting en behoudingsverplichting 185 F Formaliteiten 186 G Latere belastbaarheid van de reserve 186 H Nalatigheidsintresten Tax shelter erkende audiovisuele werken Andere vrijgestelde bestanddelen Kapitaalsubsidies 191 A Boekhoudkundige behandeling 191 B Fiscale behandeling % van kosten gemeenschappelijk woon-werkvervoer % extra aftrek voor kosten van beveiliging % extra aftrek voor kosten van bedrijfsfietsen % extra aftrek voor kosten van elektrische wagens Oude investeringsreserve (aanslagjaar 1982) Vrijgestelde voorziening voor sociaal passief Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen Voorraadactualisering door erkende diamanthandelaars Oefeningen 200

5 11 7 Verworpen uitgaven Overzicht Niet-aftrekbare belastingen Overzicht van de niet-aftrekbare belastingen Niet-aftrekbare belastingen uit de boekhouding 206 A Belastingen op het resultaat van het boekjaar 207 B Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 208 C Voorziening voor belastingen en de betwistingen van een aanslag 211 D Praktische werkwijze Niet-aftrekbare belastingen buiten de boekhouding: FBB Aftrekbare belastingen Oefeningen Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies Geldboeten 218 A Principe 218 B Uitzonderingen 219 C Terugbetalingen van boeten Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en premies Niet-aftrekbare pensioenbijdragen 221 A Principe 221 B De 80 %-grens bij de aftrek van premies 221 C Voorbeeld van 80 %-beperking 226 D De 100 %-grens 227 E Onbeperkt aftrekbare bijdragen Niet-aftrekbare pensioenen 229 A Principe 229 B De 80 %-grens bij pensioenuitkeringen Oefeningen Niet-aftrekbare autokosten 230 A Aftrekbaar percentage 230 B Bedoelde voertuigen 232 C Niet-geviseerde personenwagens 234 D Bedoelde kosten 234 E Niet-beoogde kosten 235 F Autokosten eigen aan de werkgever 235 G Doorgefactureerde autokosten 236 H Voordelen van alle aard wegens privégebruik van firmawagens 237 I Meer- en minderwaarden 240 J Ontvangen schadevergoedingen 241 K CO 2 -taks op firmawagens 241 L Kosten van verdelers van nieuwe wagens 242 M Kosten van vervangwagens 242 N Onredelijke autokosten 242 O Oefeningen Niet-aftrekbare receptiekosten 246 A Principe 246 B Administratieve uitzonderingen 247 C Doorgefactureerde receptiekosten 247 D Oefening Kosten van relatiegeschenken 248 A Principe 248 B Uitzonderingen 249 C Relatiegeschenken en voordelen van alle aard 250 D Oefening Niet-aftrekbare restaurantkosten 251 A Principe 251 B Bewijs 251 C Uitzonderingen 252 D Schrapping administratieve toleranties 252

6 12 E Terugbetaalde restaurantkosten eigen aan de werkgever 253 F Doorgefactureerde restaurantkosten 253 G Oefening Kosten van niet specifieke beroepskleding 256 A Principe 256 B Specifieke beroepskleding 256 C Voordelen van alle aard Overdreven intresten Intresten voor een gedeelte van bepaalde leningen 258 A Principe 258 B Voorwaarden 258 C Aftrekbeperking Toegekende abnormale of goedgunstige voordelen 260 A Principe 260 B Bedoelde abnormale of goedgunstige voordelen 261 C Hoedanigheid van de verkrijger van het voordeel 261 D Voorrang van artikel 54 op artikel 26 WIB 262 E Voorrang van art. 49 op art. 26 WIB F Oefeningen Sociale voordelen 264 A Principe 264 B Niet-aftrekbare sociale voordelen 265 C Aftrekbare sociale voordelen 267 D Oefening Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques 273 A Voordelen uit maaltijdcheques 274 B Voordelen uit sport- en cultuurcheques 275 C Voordelen uit ecocheques Liberaliteiten Waardevermindering en minderwaarden op aandelen 277 A Principe 277 B Uitzonderingen 278 C Oefening Terugnemingen van vroegere vrijstellingen Werknemersparticipaties Vergoeding ontbrekende coupon Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken Gewestelijke premies en kapitaal- en intrestsubsidies Niet-aftrekbare betalingen aan belastingparadijzen Andere verworpen uitgaven Kosten voor jacht, visvangst, yachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen 288 A Principe 288 B Uitzondering Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Intresten, retributies en prestatievergoedingen betaald aan belastingplichtigen in een belastingparadijs Steekpenningen Globale oefening op de verworpen uitgaven Uitgekeerde dividenden Belastbare individuen Gewone dividenden (code 050) 296 A Voordelen toegekend aan aandelen en winstbewijzen 296 B Terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, uitgiftepremies en winstbewijzen 299 C Intresten van voorschotten Uitgekeerde dividenden bij de verkrijging van eigen aandelen (code 051) Uitgekeerde dividenden bij de gedeeltelijke verdeling van het vermogen (code 052) Uitgekeerde dividenden bij de gehele verdeling van het vermogen (code 053) 307

7 Tarief van de RV voor uitgaande dividenden Basistarief = 25 %, 15 % of 10 % Vrijstelling van RV via Moeder-dochterrichtlijn Oefeningen Eerste bewerking: vaststelling van de fiscale winst/het fiscale verlies Negatief fiscaal resultaat Positief fiscaal resultaat Tweede bewerking Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van tonnage Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage Aftrekbeperking Omdeling van de winst naar oorsprong Principe Rol van de dubbelbelastingverdragen Belang van het geografisch onderscheid 325 A Inkomsten uit landen zonder dubbelbelastingverdrag 325 B Inkomsten behaald of verkregen in landen waarmee België wel een verdrag heeft afgesloten tot vermijding van dubbele belasting Omdeling van de winst naar oorsprong 326 A Bepalen van belastbare winst of verlies per land 326 B Onderlinge verliescompensatie Oefening op de tweede bewerking Derde bewerking: aftrek van niet-belastbare bestanddelen Aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winst Aftrek van vrijgestelde giften 333 A Vrijstellingsvoorwaarden 333 B Erkende instellingen 333 C Maximaal aftrekbaar bedrag Vrijstelling aanvullend personeel 336 A Berekening van de personeelsaangroei 336 B Terugname va een vroeger verleende vrijstelling 337 C Te vervullen formaliteiten Vrijstelling voor bijkomend personeel kmo 338 A Beoogde vennootschappen 339 B Beoogde personeelsleden 339 C Berekening van de personeelsaangroei en de vrijstelling 340 D Terugname van de vrijstelling 342 E Praktisch werkschema 343 F Toepassing Vrijstelling stagebonus Aftrek van andere niet-belastbare bestanddelen Volgorde van aanrekening Oefeningen Vierde bewerking: aftrek van DBI en VRI Aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI) Aftrekprincipe Beoogde inkomsten Voorwaarden voor de DBI-aftrek 352 A De deelnemingsvoorwaarde 352 B De taxatievoorwaarde Aftrekbaar bedrag 362 A Aftrekpercentage = 95 % 362 B Aftrekpercentage = 100 % 362 C Basisbedrag 362

8 Aftrek van vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) 364 A Bedoelde inkomsten 364 B Aftrekbaar bedrag Uitoefening van de aftrek als DBI en VRI 365 A In beginsel aftrekbaar bedrag (art. 204 WIB92) 365 B Uitsluiting van de aftrek 365 C Beperking van de aftrek in functie van de verworpen uitgaven Schematische werkwijze Overdraagbaarheid van DBI-overschotten Wet: overdracht voor dividenden uit EU-landen DBI-overdracht volgens administratieve zienswijze Overzicht Apart vak voor de overdracht Aanrekeningsvolgorde Volgorde van aftrek bij buitenlandse winsten Cijfervoorbeeld Oefening Vijfde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten Doelstelling Beoogde begunstigden Beoogde inkomsten Berekening van de octrooi-aftrek Vergoeding uit licenties op octrooien Vergoedingen begrepen in de verkoopprijs eigen exploitatie Verminderingen van de berekeningsbasis Niet-overdraagbaarheid Formaliteit Uitgewerkt voorbeeld FBB op buitenlandse octrooi-inkomsten Zesde bewerking: aftrek voor risicokapitaal Toepassingsgebied Cumulatie met de investeringsreserve Berekeningswijze Boekhouding eigen vermogen als vertrekpunt Eerste correctie: aandelen Tweede correctie: buitenlandse vaste inrichtingen Derde correctie: buitenlandse onroerende goederen Vierde correctie: vermogensbesmettende activa Vijfde correctie: herwaarderingsmeerwaarden, kapitaalsubsidies, belastingkrediet en voorraadactualisering Zesde correctie: wijzigingen in de loop van het boekjaar Notionele rentevoet Aftrekbewerking Overdraagbaarheid Aftrekvolgorde Aftrekverbod Double dip operaties Oefeningen Zevende bewerking: aftrek van vorige verliezen Principe Bewijs van vorige verliezen Door de bedrijfsleiders ten laste genomen verliezen Verliesaftrek ingeval van controlewijziging Verliesaftrek en verkregen abnormale of goedgunstige voordelen Vennootschappen met buitenlandse inkomsten 407 A Principe van aanrekening 407 B Dubbele verliescompensatie 410

9 Beperkte verliesrecuperatie bij Belgische belastingvrije reorganisaties en inbrengverrichtingen 418 A Aftrekbeperking van de verliezen van een overnemende vennootschap/ inbrengverkrijgende vennootschap 418 B Overdrachtregeling van de verliezen van een overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap 418 C Overgedragen verliezen van een vennootschap die belastingvrij een tak inbrengt 419 D Definitie van fiscale nettowaarde Uitbreiding van de regeling inzake verliesverrekening Oefeningen Achtste bewerking: investeringsaftrek In aanmerking komende activa Uitgesloten investeringen Eenmalige investeringsaftrek 427 A Gewone eenmalige investeringsaftrek 427 B 3 % eenmalige aftrek voor herbruikbare verpakkingen 428 C 13,5 % eenmalige investeringsaftrek 428 D 20,5 % eenmalige investeringsaftrek 429 E 30 % eenmalige investeringsaftrek Gespreide investeringsaftrek 432 A Gewone gespreide investeringsaftrek 432 B 20,5 % gespreide investeringsaftrek Overzicht van de percentages Overdracht of buitengebruikstelling van de actiefbestanddelen 434 A Eenmalige investeringsaftrek 434 B Bijkomende gespreide investeringsaftrek Overdraagbaarheid van de investeringsaftrek Gebruik van de overgedragen investeringsaftrek 435 A Beperking van het te benutten bedrag van de overgedragen aftrek 435 B Verlies van de overgedragen investeringsaftrek Te vervullen formaliteiten 436 A Algemeen 436 B Specifieke formaliteiten voor de verhoogde aftrek Oefeningen Beperking van de fiscale aftrekken Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperkingen van toepassing is Verval van fiscale aftrekken bij wijziging in de controle van de vennootschap 440 A Begrip controle 440 B Rechtvaardiging Tarief van de vennootschapsbelasting Basistarief Verminderd basistarief Algemene regel Uitsluitingen van het verminderde basistarief 443 A Financiële vennootschappen 443 B Vennootschappen in het bezit van andere vennootschappen 445 C Vennootschappen met te hoge dividenduitkering 446 D Vennootschappen met onvoldoende bedrijfsbezoldigingen 448 E Vennootschappen uit een groep met een coördinatiecentrum 450 F Beleggingsvennootschappen 450 G Erkende coördinatiecentra Vermeldingen op de aangifte Bijzondere tarieven van art. 216 WIB Afzonderlijke belastbare landbouwsteun 452

10 Afzonderlijke aanslag van 300% Afzonderlijk karakter van de aanslag Geviseerde uitgaven en inkomsten 453 A Niet-verantwoorde kosten 454 B Niet-verantwoordelijke voordelen van alle aard 455 C Verdoken meerwinsten 456 D Betaalde steekpenningen Sanctie of strafsanctie Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars Oefeningen Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen Stadia in de berekening van de vennootschapsbelasting: overzicht Principe van de verrekenbaarheid van voorheffingen Verrekening van niet-terugbetaalbare voorheffingen Fictieve roerende voorheffing Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) 467 A FBB voor buitenlandse royalties 468 B FBB voor buitenlandse octrooi-inkomsten 468 C FBB voor buitenlandse intresten 469 D Verenigbaarheid van het Belgische FBB-regime met de dubbelbelastingverdragen Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 473 A Beoogde investering 473 B Keuzestelsel 473 C Eenmalig of gespreid belastingkrediet 473 D Belastingbesparing 474 E Overdraagbaarheid van het belastingkrediet 475 F Terugbetaalbaarheid van het niet-verrekende belastingkrediet 475 G Twee overgangsregelingen: omzetting van investeringsaftrek naar belastingkrediet 476 H Te vervullen formaliteiten 476 I Boeken van het belastingkrediet 476 J Controlewijziging 477 K Invloed op de notionele intrestaftrek 477 L Keuzeprobleem: investeringsaftrek of belastingkrediet 477 M Terugbetaling belastingkrediet 477 N Oefening Verrekening van de terugbetaalbare roerende voorheffing 478 A Verrekenbaar bedrag 478 B Beperkingen op de verrekenbaarheid van roerende voorheffing Voorafbetalingen Jonge kleine vennootschappen Vennootschappen die boekhouden volgens kalenderjaar 481 A Vervaldagen van de voorafbetalingen 481 B Belastingvermeerdering bij ontoereikbare voorafbetalingen Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren 484 A Boekjaar van twaalf maanden 484 B Boekjaar van meer dan twaalf maanden 484 C Boekjaar van minder dan twaalf maanden wegens aanvang van de activiteit 485 D Boekjaar van minder dan twaalf maanden als gevolg van een gewijzigde afsluitdatum van het boekjaar of afsluiting van de vereffening Oefeningen Bescheiden, opgaven en inlichtingen Verplichte bescheiden en opgaven Aangifteplicht m.b.t. betalingen aan belastingparadijzen 488

11 17 21 Liquidatie van de vennootschap Aangifteplicht Bepaling van de belastbare grondslag 492 A Belastbare winst 492 B Uitgekeerd dividend Berekening van de belastbare grondslag 494 A Vaststelling van de beweging van de reserves 494 B Vaststelling van de uitgekeerde dividenden 494 C De notionele intrestaftrek voor een vennootschap in vereffening Berekening van de belastingen Roerende voorheffing Simulatie Met ontbinding en vereffening gelijkgestelde verrichtingen Uitgewerkt voorbeeld Oefening Algemene oefening 502 Bijlagen Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting Opgaves 524

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I Tax update Michel I Tax shift Verlaging lasten op arbeid Taxcificatie Fiscale hervorming 1 Programmawet Geheime commissielonen Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Tarief

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen kunnen in ondernemingen op twee vlakken problemen opleveren. Enerzijds is er een mogelijke

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie