Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten"

Transcriptie

1 Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten Inleiding INHOUD I. Inbreng in natura 1. Inbreng van losse bestanddelen - In hoofde van de inbrenger - In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap 2. Inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak - In hoofde van de inbrenger - In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap 2 1

2 INHOUD II. Quasi - inbreng 1. Verkoop van losse bestanddelen - In hoofde van de verkoper - In hoofde van de koper 2. Verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak - In hoofde van de verkoper - In hoofde van de koper III. Ontbinding en vereffening 3 Inleiding Directe belastingen Personenbelasting Vennootschapsbelasting Indirecte belastingen BTW Registratierechten Andere belastingen Lokale belastingen BIV 4 2

3 Inleiding Fiscale aspecten verschillen substantiëel naargelang de aard van de overgedragen activa I. Losse bestanddelen Onroerende goederen Materiaal Goodwill Aandelen II. Algemeenheid van goederen of bedrijfstak 5 I. Inbreng in natura 6 3

4 I. Inbreng in natura Inbreng van losse bestanddelen 7 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde b. Fiscale waarde van de in ruil ontvangen aandelen c. BTW 8 4

5 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Natuurlijk persoon a. Inbreng vanuit het privé-vermogen Principe: Meerwaarde: onbelast Minderwaarde: niet aftrekbaar Uitzonderingen: Niet-normaal beheer van privé-vermogen Onroerende goederen Aandelen 9 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Natuurlijk persoon Niet normaal beheer van privé-vermogen Verschuiving visie administratie - Voorheen: principe = normaal beheer van privé-vermogen - Nu: normaal beheer moet worden aangetoond 10 5

6 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Natuurlijk persoon Niet normaal beheer van privé-vermogen Problematiek interne meerwaarden - Standpunt Dienst van Voorafgaande Beslissingen - Wetsvoorstel: implementatie Fusierichtlijn 11 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Natuurlijk persoon Onroerende goederen Onbebouwd - Binnen 5 jaar na verwerving: 33% - Na 5 jaar, maar binnen 8 jaar: 16,5% Bebouwd - Binnen 5 jaar na verwerving: 16,5% 12 6

7 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Natuurlijk persoon Aandelen Overdracht van een aanmerkelijk belang aan buitenlandse rechtspersoon - 16,5% - Clausule in overname-contracten: 1 jaar - Circulaire Wetsvoorstel: implementatie Fusierichtlijn 13 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Natuurlijk persoon b. Inbreng vanuit het beroepsvermogen Principe: Meerwaarde: belast Minderwaarde: aftrekbaar 14 7

8 Activa minder dan 5 jaar in bezit Activa meer dan 5 jaar in bezit Stopzettingsmeerwaarden Materiële vaste activa 16,50% (of gespreide belasting) 16,50% Immateriële vaste activa Progressief tarief Progressief tarief (of gespreide belasting, uitz : zelf opgebouwde goodwill) 33% of 16,50% >"4x4-regel": progressief tarief Financiële vaste activa 16,50% Voorraden Progressief tarief [ Cijfervoorbeeld: Zie II.1 ] 15 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Vennootschap PRINCIPE Meerwaarde: belast Minderwaarde: aftrekbaar 16 8

9 a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Vennootschap Uitzonderingen: Aandelen: Meerwaarde onbelast (taxatievoorwaarde DBI) Minderwaarde niet aftrekbaar [ Cijfervoorbeeld: Zie II.2 ] Materiële en immateriële vaste activa die reeds meer dan vijf jaar de aard hadden van vaste activa Gespreide belasting van de meerwaarde indien passende herbelegging van de verkoopprijs [ Cijfervoorbeeld: Zie II.3 tot II.6 ] Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 17 b. Fiscale waarde van de in ruil verkregen aandelen PRINCIPE Werkelijke waarde van de aandelen = werkelijke waarde van een in ruil ontvangen aandeel * in de inbrengakte conventioneel bepaald aantal uitgegeven aandelen VERDOKEN SCHENKING Werkelijke waarde van de ingebrachte bestanddelen is merkelijk hoger dan de in de inbrengakte conventioneel bepaalde waarde CBN - Adviezen 126/17 en 126/18 van november

10 c. BTW * Natuurlijk persoon (beroep), vennootschap BTW op overdracht Levering onder bezwarende titel Nieuwe gebouwen BTW - herziening Indien geen BTW op overdracht In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap a. Kapitaalverhoging b. Fiscale waarde van de verkregen activa 20 10

11 2. In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap a. Kapitaalverhoging DIRECTE BELASTINGEN Volledig bedrag van de kapitaalverhoging = werkelijk gestort fiscaal kapitaal 21 Boekhoudkundig kapitaal vs fiscaal kapitaal Werkelijk gestort fiscaal kapitaal Inbreng in geld Inbreng in natura (uitz: inbreng algemeenheid, bedrijfstak, inbreng nav fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting) Belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal Belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal 22 11

12 2. In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap a. Kapitaalverhoging REGISTRATIERECHTEN Sinds : 0% Uitzondering: Onroerende goederen: Gebouwen die als woning kunnen bestemd worden: 10% Gemengde inbreng: 10% op deel dat niet wordt vergoed in aandelen In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap b. Fiscale waarde van de verkregen activa PRINCIPE Fiscale waarde van de in ruil verkregen aandelen in hoofde van de inbrenger VERDOKEN SCHENKING Werkelijke waarde van de ingebrachte bestanddelen is merkelijk hoger dan de in de inbrengakte conventioneel bepaalde waarde CBN - Adviezen 126/17 en 126/18 van november 2001 [ Adviezen en reacties: Zie III.1 tot III.21 ] [ Cijfervoorbeeld: Zie III.22 tot III.29 ] 24 12

13 I. Inbreng in natura Inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid 25 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid Begrip Bedrijfstak Technisch onafhankelijk uitbatingsgeheel Algemeenheid Alle activa Alle passiva, met uitzondering van eigen vermogen Inbrengende vennootschap wordt een holding 26 13

14 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid Vennootschapsbelasting: belastingneutraliteit Vergoeding = aandelen Verkrijgende vennootschap in EU Rechtmatige financiële of economische behoeften Steeds belastingneutraliteit 27 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid Vennootschapsbelasting: belastingneutraliteit Wetsvoorstel implementatie Fusierichtlijn: Belgische inrichting Naleving Wetboek van Vennootschappen Nieuwe anti-misbruikbepaling Steeds belastingneutraliteit 28 14

15 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde b. Fiscale waarde van de in ruil ontvangen aandelen c. BTW 29 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Natuurlijk persoon - Inbreng gebeurt belastingneutraal - Fiscaal wordt geen meerwaarde / minderwaarde gerealiseerd - Geen personenbelasting 30 15

16 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde * Vennootschap - Inbreng gebeurt belastingneutraal - Fiscaal wordt geen meerwaarde / minderwaarde gerealiseerd - Geen vennootschapsbelasting - Geen onaantastbaarheidsvoorwaarde - Uitzondering 31 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid b. Fiscale waarde van de in ruil verkregen aandelen Fiscale waarde van de in ruil verkregen aandelen = netto-waarde van de ingebrachte bestanddelen op datum van de inbreng 32 16

17 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid c. BTW * Natuurlijk persoon (beroep), vennootschap Indien tussen BTW-plichtige personen: Geen BTW op overdracht Geen BTW - herziening Artikel 11 W. BTW 33 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid 2. In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap a. Kapitaalverhoging b. Verlies aan overgedragen fiscale verliezen c. Fiscale waarde van de verkregen activa 34 17

18 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid 2. In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap a. Kapitaalverhoging DIRECTE BELASTINGEN Fiscaal gestort kapitaal = waarde die de inbreng vanuit fiscaal oogpunt had bij de inbrenger Positief Saldo = in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde meerwaarde (?) Negatief Saldo = negatieve reserve in het kapitaal 35 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid 2. In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap a. Kapitaalverhoging REGISTRATIERECHTEN Vrijstelling onder de volgende voorwaarden: Inbrengende vennootschap in EU Volledige vergoeding in aandelen Bevestiging in akte 36 18

19 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid 2. In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap b. Beperking van overgedragen verliezen Overgedragen verliezen worden beperkt in verhouding tot: FNW ontvangende vennootschap vóór inbreng FNW ontvangende vennootschap + FNW inbreng FNW = Fiscale Nettowaarde [ Cijfervoorbeeld: Zie II.7 tot II.8 ] 37 Belastingvrije splitsing Begrip fiscale nettowaarde [ geen wettelijke definitie - wetsvoorstel] Boekhoudkundige nettowaarde + Verdoken reserves (i.e. afschrijvingsexcedenten, belaste waardeverminderingen op handelsvorderingen, andere onderwaarderingen van activa, belaste voorzieningen, andere overwaarderingen van passiva) + Uitgestelde belastingen op gespreid te belasten meerwaarden + Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - Vrijgestelde herwaarderingsmeerwaarden - Voorheen vrijgestelde inbrengmeerwaarden Fiscale nettowaarde 38 19

20 Belastingvrije splitsing Begrip fiscale nettowaarde [ geen wettelijke definitie - wetsvoorstel] Alternatief: Boekhoudkundige activa +/- Fiscale correcties op boekhoudkundige activa - Boekhoudkundige schulden +/- Fiscale correcties op boekhoudkundige schulden Fiscale nettowaarde [ Cijfervoorbeeld: Zie II.9] 39 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid 2. In hoofde van de inbrenggenietende vennootschap c. Fiscale waarde van de verkregen activa Fiscale waarde van de verkregen activa, is de waarde zoals die bestond in hoofde van de inbrenger op het ogenblik van de inbreng Afschrijvingen, investeringsaftrekken, waardeverminderingen, worden bepaald alsof de inbreng niet heeft plaatsgevonden 40 20

21 Inbreng in natura bedrijfstak of algemeenheid [ Cijfervoorbeeld: Zie II.10 tot II.12 ] 41 II. Quasi-inbreng 42 21

22 Verkoop QUASI-INBRENG: Verkoop binnen twee jaar na oprichting van de vennootschap waarde is hoger dan 10% van het kapitaal Een quasi-inbreng wordt niet vergoed door aandelen De verkoper verkrijgt een schuldvordering op de inbrenggenietende vennootschap 43 II. Verkoop Verkoop van losse bestanddelen 44 22

23 Verkoop losse bestanddelen 1. In hoofde van de verkoper a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde: analoog aan inbreng b. In ruil ontvangen schuldvordering c. BTW: analoog aan inbreng 45 Verkoop losse bestanddelen 2. In hoofde van de koper a. Geen kapitaalverhoging b. Fiscale waarde van de verkregen activa: analoog aan inbreng 46 23

24 II. Verkoop Verkoop van een bedrijfstak of algemeenheid 47 Algemeen Verkoop bedrijfstak of algemeenheid Vennootschapsbelasting geen belastingneutraliteit voorzien BTW: vrijstelling wel van toepassing analoog aan inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid Registratierechten verkoop 48 24

25 Verkoop bedrijfstak of algemeenheid 1. In hoofde van de verkoper a. Realisatie van een meerwaarde / minderwaarde: cfr. losse bestanddelen b. Ontstaan van een schuldvordering c. BTW: cfr. inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid 49 Verkoop bedrijfstak of algemeenheid 2. In hoofde van de koper a. Geen kapitaalverhoging b. Geen beperking van fiscaal overgedragen verliezen c. Fiscale waarde van de verkregen activa: cfr. losse bestanddelen 50 25

26 III. Ontbinding en vereffening 51 Procedure Ontbinding en vereffening 1. Verslag van de Raad van Bestuur betreffende het voorstel tot ontbinding, op basis van een boekhoudkundige staat van niet meer dan 3 maand oud 2. Verslag van de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant over deze staat; 3. Notariële akte: ontbinding van de vennootschap, en benoeming vereffenaars; 4. Bekrachtiging van de benoeming van de vereffenaars door de Rechtbank van Koophandel; 52 26

27 Ontbinding en vereffening Procedure 5. Neerlegging omstandige staat van de toestand van de vereffening ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel: - In de 6 de maand van de vereffening; - In de 12 de maand; - Vervolgens jaarlijks. 6. Vereffenaar stelt de rekeningen en een plan van verdeling van de activa onder de schuldeisers op. Het plan van verdeling wordt voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel. 7. Verslag van de vereffenaar (en commissaris) aan de AV, en sluiting van de vereffening: voor notaris. 53 Ontbinding en vereffening Ontbonden vennootschap Normale regels vennootschapsbelasting Realisatie activa: meerwaarde / minderwaarde 54 27

28 Ontbinding en vereffening Sluiting van de vereffening a. Vereffende vennootschap Verdeling van het vermogen: vaststelling van meerwaarden Uitgekeerd dividend = Positieve verschil tussen uitkeringen en de gerevaloriseerde waarde van het gestort kapitaal Aanrekening uitkeringen: Gestort kapitaal Belaste reserves Onbelaste reserves [ Cijfervoorbeeld: Zie II.13 ] 55 Ontbinding en vereffening Sluiting van de vereffening b. Aandeelhouders Verkrijging van een liquidatiebonus Natuurlijk Persoon 10% Roerende voorheffing Privé: bevrijdende RV Beroepsmatig Vennootschap Roerende voorheffing: vrijstelling mogelijk DBI - aftrek 56 28

29 Ontbinding en vereffening Sluiting van de vereffening BTW Verlies van hoedanigheid van belastingplichtige van ogenblik dat vaststaat dat de ontbonden vennootschap niet meer geregeld belastbare handelingen zal stellen BTW-herzieningen Registratierechten Zoals bij verkoop 57 Bedankt voor Uw aandacht! 58 29

Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten. ViasDFK3 BEDRIJFSREVISOREN

Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten. ViasDFK3 BEDRIJFSREVISOREN Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten 1 ViasDFK3 BEDRIJFSREVISOREN INHOUD Inleiding I. Inbreng in natura 1. Inbreng van losse bestanddelen - In hoofde van de inbrenger - In hoofde van de

Nadere informatie

SEMINARIE. voorgesteld door

SEMINARIE. voorgesteld door SEMINARIE Fiscale aspecten bij éénmalige opdrachten, fusies en splitsingen uitgezonderd voorgesteld door mevrouw Eline VAN IMPE en de heer Herman J. VAN IMPE 11 december 2009 ELEWIJT Center, Elewijt-Zemst

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

11. Cijfervoorbeelden

11. Cijfervoorbeelden 11. Cijfervoorbeelden "-,.. Overdracht van losse bestanddelen aan een vennootschap Voorbeeld 1 - Tijdens de beroepswerkzaamheid Een natuurlijk persoon verkoopt volgende bestanddelen aan een vennootschap:

Nadere informatie

Fusies en splitsingen

Fusies en splitsingen Fusies en splitsingen 3 december 2008 Eline Van Impe Herman Van Impe 1 Inleiding INHOUD Fusie Splitsing Belast Belastingvrij - Boekhoudkundig - Fiscaal - Vennootschapsrechtelijk - Revisoraal 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

BRUS. Gislenus BATS Ere-bedrijfsrevisor. ~~I~D. bergstr

BRUS. Gislenus BATS Ere-bedrijfsrevisor. ~~I~D. bergstr ~~I~D. bergstr BRUS EN Gislenus BATS Ere-bedrijfsrevisor Niets uit deze opgave, inclusief de specifieke vormgeving, mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen,

Nadere informatie

Van ontbinding tot fusie Vennootschapsrechtelijke, fiscale en sociale aspecten

Van ontbinding tot fusie Vennootschapsrechtelijke, fiscale en sociale aspecten Van ontbinding tot fusie Vennootschapsrechtelijke, fiscale en sociale aspecten Damien Piens (vennootschapsrechtelijke en sociale aspecten) Sénior Manager Ernst & Young Tax Consultants BCV Wim Vandenberghe

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/15 - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen Advies van 16 december 2009 1 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Inbreng in natura en quasi-inbreng

Inbreng in natura en quasi-inbreng ~-------------_._----------~ SEMINARIE Deel 2: Slides Inbreng in natura en quasi-inbreng voorgesteld door de heer G. BATS 24 juni 2002 HOTEL ABBEY, Grimbergen Instituut der en Arenbergstraat 13 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren op 31 december 2013 of in 2014 vóór

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

inbreng van aandelen / aandelenruil (artikel R. W) - inbreng van aandelen - tenminste 75 % van kapitaal - maximum oplegging geld: 10 %

inbreng van aandelen / aandelenruil (artikel R. W) - inbreng van aandelen - tenminste 75 % van kapitaal - maximum oplegging geld: 10 % 29. inbreng van aandelen / aandelenruil (artikel 117 1 R. W) - inbreng van aandelen - tenminste 75 % van kapitaal - maximum oplegging geld: 10 % Let op : attest bedrijfsrevisor dient gehecht aan de akte

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2019/XX- Boekhoudkundige verwerking van gedeeltelijk belastbare kapitaalverminderingen (art. 18 WIB 92) Ontwerpadvies van 3 juli 2019 I. Inleiding 1. Tot

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Splitsingen en partiële splitsingen

Splitsingen en partiële splitsingen Splitsingen en partiële splitsingen Boekhoudkundige en fiscale aspecten na de fiscale Fusiewet van 11 december 2008 Nancy DE BEULE Corporate Tax Director Christophe RAPOYE Senior Corporate Tax Manager

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij overdracht boekhoudkantoor

Fiscale aandachtspunten bij overdracht boekhoudkantoor Fiscale aandachtspunten bij overdracht boekhoudkantoor Jo Roseleth, advocaat-vennoot Sherpa Law Gastdocent Fiscale Hogeschool & Odisee 9 november 2018 UITGANGSPUNTEN Twee belangrijkste transactietypes:

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Fusie, splitsing & partiële splitsing

Fusie, splitsing & partiële splitsing Fusie, splitsing & partiële splitsing Een praktische benadering de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting 1 ONZE COÖRDINATEN PARMENTIER GUY MGI

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 13 mei 2019 - update n.a.v. de wijzigingen door de wet van 28 april 2019 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2018/XX Dividenduitkering en kapitaalvermindering in natura Ontwerpadvies van 11 juli 2018

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2018/XX Dividenduitkering en kapitaalvermindering in natura Ontwerpadvies van 11 juli 2018 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2018/XX Dividenduitkering en kapitaalvermindering in natura Ontwerpadvies van 11 juli 2018 I. Algemeen 1. In onderhavig advies verduidelijkt de Commissie

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 26 april 2018 - update n.a.v. de wijzigingen door de wet van 26 maart 2018 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij eenmalige opdrachten, fusies en splitsingen uitgezonderd

Fiscale aspecten bij eenmalige opdrachten, fusies en splitsingen uitgezonderd Fiscale aspecten bij eenmalige opdrachten, fusies en splitsingen uitgezonderd 06/12/2010 Instituut der Bedrijfsrevisoren Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor Philippe Hinnekens Advocaat - Eubelius 1 Niets

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2018 (Boekjaren

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

De pro rata aanrekening op kapitaal en belaste reserves zal inzonderheid gebeuren op basis van de breuk :

De pro rata aanrekening op kapitaal en belaste reserves zal inzonderheid gebeuren op basis van de breuk : EXTERNE PUBLICATIES // 10.12.2017 Lexalert : Nog maar eens over kapitaalverminderingen anno 2017 het impact van de pro rata aanrekening op kapitaal en (belaste) reserves anno 2018 nader bekeken! Auteurs:

Nadere informatie

Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen

Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Wim Vandenberghe (editor) Ivo Vande Velde Inge Van De Woesteyne Jozef Verstraelen (1) Kenneth Vyncke tkluwer a Wolters Kluwer business Ragheno

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal

Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Samenvatting : Deze circulaire heeft betrekking op de fiscale behandeling van een terugbetaling van maatschappelijk

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/11 - De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen. Advies van 16 september 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/11 - De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen. Advies van 16 september 2009 COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN-advies 2009/11 - De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING I. INLEIDING Met

Nadere informatie

N to CJ) CJ) c..c.- u. c Cf) ~agb "' I-J Q) C > Q)

N to CJ) CJ) c..c.- u. c Cf) ~agb ' I-J Q) C > Q) N to CJ) c.- "'0 C.-..0 -I-J o C CJ) c Q) 0.. 0.. co c..c.- u c Cf) ~agb Q) 0 L Q) C > Q) > C CO > (Y) Cl) Cl) cu c.. C QJ cu.- > +-J U cu c cu > +-J cu cu +-J (f) Aandachtspunten:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen Advies van 16 maart 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING II. BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

Asset Deal en Share deal

Asset Deal en Share deal Asset Deal en Share deal Jan Tuerlinckx Koen Verhaegen Advocaat-vennoot Advocaat Overzicht I. Asset deal vs. Share deal II. Fiscale aspecten asset deal (Deel 1) i. Latente meerwaarden ii. Certificaten

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0405.110.404 Blz. E. D. VOL 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM: West-Vlaams

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Ontbinding en vereffening Beslissing tot ontbinding (ontbindingsbesluit of invereffeningstelling) en afwikkeling van de vereffening - activa verzilveren

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN VAN EEN OVERNAME LUDO DILLEN I. INLEIDING

JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN VAN EEN OVERNAME LUDO DILLEN I. INLEIDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN VAN EEN OVERNAME LUDO DILLEN I. INLEIDING 1 Een onderneming (eenmanszaak, vennootschap al dan niet met rechtspersoonlijkheid) kan worden overgenomen bij wijze van of als

Nadere informatie

Auteur. Chris Vandermeersche PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Chris Vandermeersche PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Chris Vandermeersche PricewaterhouseCoopers www.pwcglobal.com Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onroerend goed als beleggingsinstrument- La stratégie immobilière Juridische en

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN

RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN 13 mei 2019 - Aanpassing na de wet van 28 april 2019 Tax Shelter voor Groeibedrijven - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Groeibedrijven Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN

RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN 26 april 2018 - Toelichting bij de wet van 26 maart 2018 Tax Shelter voor Groeibedrijven - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Groeibedrijven Deze checklist heeft betrekking op

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

DEEL 1 : JURIDISCH KADER

DEEL 1 : JURIDISCH KADER INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN Ontbinding en vereffening van een onderneming Gislenus BATS 19 juni 2009 Ere-bedrijfsrevisor DEEL 1 : JURIDISCH KADER 1.2. Concrete aandachtspunten 1. Voorstel tot vereffening

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie