AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige"

Transcriptie

1 Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr ) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren op 31 december 2016 of in 2017 vóór 31 december afgesloten) Dit afschrift is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige en mag derhalve niet als geldige aangifte worden teruggezonden. Nr

2 2/12 Bankinformatie IBAN... BIC... Contactpersoon Hoedanigheid van de contactpersoon... Naam en voornaam... Functie... Straat... Nr.... Bus... Postcode en gemeente... Telefoonnummer of faxnummer

3 3/12 Reserves Belastbare gereserveerde winst Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies (+)/(-) 1001 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden l...l...l...,.....l...l...l...,.. Wettelijke reserve l...l...l...,.....l...l...l...,.. Onbeschikbare reserves l...l...l...,.....l...l...l...,.. Beschikbare reserves l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 1008 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Liquidatiereserve l...l...l...,.....l...l...l...,.. Belastbare voorzieningen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere in de balans vermelde reserves l...l...l...,.....l...l...l..., l...l...l...,.....l...l...l..., l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere belastbare reserves (+)/(-) PN...l...l...l...,.....l...l...l..., PN...l...l...l...,.....l...l...l..., PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Onzichtbare reserves Belastbare waardeverminderingen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overdreven afschrijvingen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere onderschattingen van activa l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overschattingen van passiva l...l...l...,.....l...l...l...,.. Belastbare reserves (+)/(-) 1040 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves Meerwaarden op aandelen l...l...l...,.. Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen l...l...l...,.. Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken l...l...l...,.. Vrijstelling gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies l...l...l...,.. Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord l...l...l...,.. Definitieve vrijstelling voor innovatie-inkomsten l...l...l...,.. Negatieve correctie in toepassing van het Diamant Stelsel l...l...l...,.. Andere l...l...l...,.. Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves l...l...l...,.. Belastbare reserves na aanpassing van de begintoestand der reserves (+)/(-) 1070 PN...l...l...l...,.. Belastbare gereserveerde winst (+)/(-) 1080 PN...l...l...l...,..

4 4/12 Vrijgestelde gereserveerde winst Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Waardeverminderingen op handelsvorderingen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Voorzieningen voor risico's en kosten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden l...l...l...,.....l...l...l...,.. Verwezenlijkte meerwaarden Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere verwezenlijkte meerwaarden l...l...l...,.....l...l...l...,.. Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Meerwaarden op binnenschepen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Meerwaarden op zeeschepen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Investeringsreserve l...l...l...,.....l...l...l...,.. Tax shelter erkende audiovisuele werken l...l...l...,.....l...l...l...,.. Tax shelter erkende podiumwerken l...l...l...,.....l...l...l...,.. Reserve voor innovatie-inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere vrijgestelde bestanddelen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Vrijgestelde gereserveerde winst l...l...l...,.....l...l...l...,..

5 5/12 Verworpen uitgaven Niet-aftrekbare belastingen l...l...l...,.. Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies l...l...l...,.. Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard l...l...l...,.. Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies l...l...l...,.. Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen l...l...l...,.. Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard l...l...l...,.. Niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken l...l...l...,.. Niet-aftrekbare restaurantkosten l...l...l...,.. Kosten voor niet-specifieke beroepskledij l...l...l...,.. Overdreven interesten l...l...l...,.. Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen l...l...l...,.. Abnormale of goedgunstige voordelen l...l...l...,.. Sociale voordelen l...l...l...,.. Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques l...l...l...,.. Liberaliteiten l...l...l...,.. Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen l...l...l...,.. Terugnemingen van vroegere vrijstellingen l...l...l...,.. Werknemersparticipatie l...l...l...,.. Vergoedingen ontbrekende coupon l...l...l...,.. Kosten tax shelter erkende werken l...l...l...,.. Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies l...l...l...,.. Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten l...l...l...,.. Niet-verantwoorde kosten l...l...l...,.. Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten in geval van spreiding van de historische kosten l...l...l...,.. Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingevolge niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven l...l...l...,.. Positieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel Positief verschil tussen de forfaitair vastgestelde brutowinst en de boekhoudkundig vastgestelde brutowinst l...l...l...,.. Niet-aftrekbare waardeverminderingen op voorraden en niet-aftrekbare kosten l...l...l...,.. Positief verschil tussen de referentiebezoldiging voor een bedrijfsleider en de hoogste bedrijfsleidersbezoldiging l...l...l...,.. Correctie in functie van het minimumbedrag van het netto belastbaar inkomen uit de diamanthandel l...l...l...,.. Andere verworpen uitgaven l...l...l...,.. Verworpen uitgaven l...l...l...,.. Uitgekeerde dividenden Gewone dividenden l...l...l...,.. Verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot l...l...l...,.. Verdeling van maatschappelijk vermogen l...l...l...,.. Uitgekeerde dividenden l...l...l...,.. De vennootschap is op de hoogte van haar verplichting om een aangifte in de roerende voorheffing (aangifteformulier 273 A) in te dienen wanneer de rubriek Uitgekeerde dividenden (regel 1320) is ingevuld, zelfs wanneer geen roerende voorheffing is verschuldigd

6 6/12 Uiteenzetting van de winst Belastbare gereserveerde winst (+)/(-) (1080 PN)...l...l...l...,.. Verworpen uitgaven (1240)...l...l...l...,.. Uitgekeerde dividenden (1320)...l...l...l...,.. Resultaat van het belastbare tijdperk (+)/(-) 1410 PN...l...l...l...,.. Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-) 1411 PN...l...l...l...,.. Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-) 1412 PN...l...l...l...,.. Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is l...l...l...,.. Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % l...l...l...,.. Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard l...l...l...,.. Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve l...l...l...,.. Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (1206)...l...l...l...,.. Werknemersparticipatie (1219)...l...l...l...,.. Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw l...l...l...,.. Resterend resultaat (+)/(-) 1430 PN...l...l...l...,.. Bij verdrag vrijgesteld Niet bij verdrag vrijgesteld Belgisch Resterend resultaat volgens oorsprong (+)/(-) 1431 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrekken van de resterende winst Niet-belastbare bestanddelen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrek voor octrooiinkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrek voor innovatieinkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrek voor risicokapitaal l...l...l...,.....l...l...l...,.. Vorige verliezen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Investeringsaftrek l...l...l...,.. Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken l...l...l...,.....l...l...l...,.. Resterende winst volgens oorsprong l...l...l...,.....l...l...l...,..

7 7/12 Uiteenzetting van de winst (vervolg) Belastbare grondslag Belastbaar tegen gewoon tarief l...l...l...,.. Resterende winst (1450)...l...l...l...,.. Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage l...l...l...,.. Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard (1421)...l...l...l...,.. Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve (1422)...l...l...l...,.. Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (1206)...l...l...l...,.. Werknemersparticipatie (1219)...l...l...l...,.. Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25 % l...l...l...,.. Belastbaar tegen exit tax tarief (16,5 %) l...l...l...,.. Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % (1424)...l...l...l...,.. Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5 % l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslagen Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 50 % l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 100 % l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 34 % 1502a...l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 28 % 1502b...l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de uitgekeerde dividenden ten name van vennootschappen die krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken en vennootschappen voor huisvesting l...l...l...,.. Fairness Tax l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van het gedeelte van de boekhoudkundige winst na belasting dat is overgeboekt naar de liquidatiereserve l...l...l...,.. Bijzondere aanslagen met betrekking tot verrichtingen die vóór hebben plaatsgevonden Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 33 % l...l...l...,.. Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 16,5 % l...l...l...,.. Voordelen van alle aard verleend door vennootschappen in vereffening l...l...l...,..

8 8/12 Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars l...l...l...,.. Terugbetaling van een gedeelte van het voorheen verleende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór l...l...l...,.. Wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2013 heeft de vennootschap de afzonderlijke aanslag niet kunnen voldoen De vennootschap heeft in de aangifte over aanslagjaar 2013 geldig geopteerd voor de spreiding van de afzonderlijke aanslag, maar wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2014 heeft zij de tweede schijf van die aanslag niet kunnen voldoen De vennootschap heeft in de aangifte over aanslagjaar 2013 geldig geopteerd voor de spreiding van de afzonderlijke aanslag, maar wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2015 heeft zij de laatste schijf van die aanslag niet kunnen voldoen De vennootschap, die als overnemende of verkrijgende vennootschap heeft deelgenomen aan een herstructureringsverrichting, heeft geen belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2013 en de afzonderlijke aanslag op de ten gevolge van die verrichting overgenomen voorzieningen, werd niet voldaan: totaal bedrag van de ten name van de overgenomen of gesplitste vennootschappen bestaande voorzieningen op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór l...l...l...,.. Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften l...l...l...,.. Vrijstelling aanvullend personeel l...l...l...,.. Vrijstelling bijkomend personeel KMO l...l...l...,.. Vrijstelling stagebonus l...l...l...,.. Andere niet-belastbare bestanddelen l...l...l...,.. Niet-belastbare bestanddelen l...l...l...,..

9 9/12 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Belgische inrichtingen Buitenlandse inrichtingen Totaal Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen Inkomsten toegekend door een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EER Nettobedrag, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Nettobedrag, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere inkomsten Nettobedrag, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Nettobedrag, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere vrijgestelde roerende inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Kosten l...l...l..., l...l...l..., l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten na aftrek kosten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Inkomsten uit niet-vergoede inbrengen in geval van fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde verrichtingen omdat de overnemende of verkrijgende vennootschap in het bezit is van aandelen van de overgenomen of gesplitste vennootschap of gelijkaardige verrichtingen in een andere EU-lidstaat l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Vrijgestelde roerende inkomsten uit effecten van bepaalde herfinancieringsleningen l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten Saldo van de overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten l...l...l...,.. Aftrek definitief belaste inkomsten van het belastbare tijdperk dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,.. Overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten die werkelijk wordt afgetrokken van het belastbare tijdperk l...l...l...,.. Saldo van de aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,..

10 10/12 Compenseerbare verliezen Saldo van de compenseerbare vorige verliezen l...l...l...,.. Gecompenseerde verliezen l...l...l...,.. Verlies van het belastbare tijdperk l...l...l...,.. Verlies over te brengen naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,.. Overdracht aftrek voor risicokapitaal Saldo van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal l...l...l...,.. Saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,.. Tarief van de belasting De vennootschap kan bij uw weten aanspraak maken op het verminderd tarief De vennootschap is een vennootschap voor huisvesting, belastbaar tegen het tarief van 5 % Voorafbetalingen Deze aangifte heeft betrekking op één van de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap die een kleine vennootschap is In aanmerking te nemen voorafbetalingen l...l...l...,.. Voorafbetaling, eerste kwartaal l...l...l...,.. Voorafbetaling, tweede kwartaal l...l...l...,.. Voorafbetaling, derde kwartaal l...l...l...,.. Voorafbetaling, vierde kwartaal l...l...l...,.. Referentienummer verschillend van het ondernemingsnummer en toegekend door de Dienst Voorafbetalingen Eerste ander referentienummer Tweede ander referentienummer Derde ander referentienummer Vierde ander referentienummer

11 11/12 Verrekenbare voorheffingen Niet-terugbetaalbare voorheffingen l...l...l...,.. Fictieve roerende voorheffing l...l...l...,.. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting l...l...l...,.. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling l...l...l...,.. Buitenlands belastingkrediet voorzien bij bepaalde overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting l...l...l...,.. Terugbetaalbare voorheffingen l...l...l...,.. Werkelijke of fictieve roerende voorheffing op Belgische definitief belaste en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op buitenlandse definitief belaste inkomsten, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op andere liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op andere dividenden l...l...l...,.. Andere terugbetaalbare roerende voorheffing l...l...l...,.. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat voor het huidig belastbare tijdperk terugbetaalbaar is l...l...l...,.. Grondslag van de exitheffing Bedrag van de latente meerwaarden na proportionele verrekening van de aftrekken van de resterende winst l...l...l...,.. Aftrek voor octrooi-inkomsten Informatie met betrekking tot het overgangsregime De vennootschap heeft in de rubriek Aftrek voor octrooi-inkomsten inkomsten vermeld die na werden verkregen en waarvoor de toepassing van het overgangsregime wordt gevraagd In het kader van de gegevensuitwisseling met de OESO te verzamelen informatie De vennootschap heeft in de rubriek Aftrek voor octrooi-inkomsten inkomsten vermeld die betrekking hebben op octrooien waarvoor de aftrek voor de eerste maal ten vroegste na werd gevraagd Grootte van de vennootschap Inlichtingen ter beoordeling kleine vennootschap Gegevens met betrekking tot het belastbaar tijdperk De vennootschap is verbonden met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen De gegevens op niet-geconsolideerde basis vermelden, tenzij de vennootschap verbonden is met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, dan die gegevens vermelden op de wijze zoals uiteengezet in de toelichting bij de aangifte Jaargemiddelde van het personeelsbestand l...,.. Jaaromzet, exclusief btw l...l...l...,.. Balanstotaal l...l...l...,..

12 12/12 Diverse bescheiden en opgaven Bij te voegen, indien de belastingplichtige niet verplicht is deze neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank Jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting) Verplicht bij te voegen Verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering De documenten in geval van toepassing van de vrijstelling van de winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord De opgaven/staat/aangifte waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen, moeten in voorkomend geval worden ingevuld B 275 K 276 K 276 N 276 P 275 C 275 F 275 P 275 R 275 U 275 W 276 T 276 W1 276 W2 276 W3 276 W4 275 INNO 328 K 328 L 275 A Bijlagen :.... Te...(datum)

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 BVBA TESTA ( BALANS VAN 2013 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 535.775,00 III. Materiële vaste

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners Onderwerp Aangifte vennootschapsbelasting helemaal aangepast aan Biztax Datum 1 juni 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0456589985 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: RES Rechtsvorm: CVBA Adres: VISMARKT Nr: 10, bus B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 10 september 2011 Docenten : Wim

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte en de bijhorende formulieren ook elektronisch

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007 TOELICHTING TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2007 (Boekjaren op 31 december 2006 AANSLAGJAAR of in 2007 vóór 31 december

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Inhoud. Intersentia nv

Inhoud. Intersentia nv Handleiding TaxMate Inhoud 1 TaxMate opstarten... 4 1.1 Zonder Database... 4 1.2 Met Database... 5 2 Gebruikersbeheer... 8 2.1 Gebruikersbeheer instellen... 8 2.2 Gebruikersbeheer wijzigen... 13 2.2.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008 of in 2009 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc :

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaren op 31 december 2015 of in 2016 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2010

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2010 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2010 (Boekjaren op 31 december 2009 of in 2010 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc:

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaren op 31 december 2015 of in 2016 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten REKENHOF Hervorming van de vennootschapsbelasting Evaluatie van de budgettaire neutraliteit Bijlage bij het evaluatierapport vastgesteld in algemene vergadering van 1 maart 2006 A GEGEVENS van het aanslagjaar

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 12 september 2015 Docenten : Wim

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 Wettelijk kader 19 Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken 19 Belang van de boekhouding en de jaarrekening 20 Bindende

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 INHOUD WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid... 1 A. Belgische vennootschappen... 1 B. Buitenlandse vennootschappen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 www.invest.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie