AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige"

Transcriptie

1 Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr ) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren op 31 december 2016 of in 2017 vóór 31 december afgesloten) Dit afschrift is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige en mag derhalve niet als geldige aangifte worden teruggezonden. Nr

2 2/12 Bankinformatie IBAN... BIC... Contactpersoon Hoedanigheid van de contactpersoon... Naam en voornaam... Functie... Straat... Nr.... Bus... Postcode en gemeente... Telefoonnummer of faxnummer

3 3/12 Reserves Belastbare gereserveerde winst Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies (+)/(-) 1001 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden l...l...l...,.....l...l...l...,.. Wettelijke reserve l...l...l...,.....l...l...l...,.. Onbeschikbare reserves l...l...l...,.....l...l...l...,.. Beschikbare reserves l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 1008 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Liquidatiereserve l...l...l...,.....l...l...l...,.. Belastbare voorzieningen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere in de balans vermelde reserves l...l...l...,.....l...l...l..., l...l...l...,.....l...l...l..., l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere belastbare reserves (+)/(-) PN...l...l...l...,.....l...l...l..., PN...l...l...l...,.....l...l...l..., PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Onzichtbare reserves Belastbare waardeverminderingen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overdreven afschrijvingen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere onderschattingen van activa l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overschattingen van passiva l...l...l...,.....l...l...l...,.. Belastbare reserves (+)/(-) 1040 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves Meerwaarden op aandelen l...l...l...,.. Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen l...l...l...,.. Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken l...l...l...,.. Vrijstelling gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies l...l...l...,.. Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord l...l...l...,.. Definitieve vrijstelling voor innovatie-inkomsten l...l...l...,.. Negatieve correctie in toepassing van het Diamant Stelsel l...l...l...,.. Andere l...l...l...,.. Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves l...l...l...,.. Belastbare reserves na aanpassing van de begintoestand der reserves (+)/(-) 1070 PN...l...l...l...,.. Belastbare gereserveerde winst (+)/(-) 1080 PN...l...l...l...,..

4 4/12 Vrijgestelde gereserveerde winst Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Waardeverminderingen op handelsvorderingen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Voorzieningen voor risico's en kosten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden l...l...l...,.....l...l...l...,.. Verwezenlijkte meerwaarden Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere verwezenlijkte meerwaarden l...l...l...,.....l...l...l...,.. Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Meerwaarden op binnenschepen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Meerwaarden op zeeschepen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Investeringsreserve l...l...l...,.....l...l...l...,.. Tax shelter erkende audiovisuele werken l...l...l...,.....l...l...l...,.. Tax shelter erkende podiumwerken l...l...l...,.....l...l...l...,.. Reserve voor innovatie-inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere vrijgestelde bestanddelen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Vrijgestelde gereserveerde winst l...l...l...,.....l...l...l...,..

5 5/12 Verworpen uitgaven Niet-aftrekbare belastingen l...l...l...,.. Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies l...l...l...,.. Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard l...l...l...,.. Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies l...l...l...,.. Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen l...l...l...,.. Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard l...l...l...,.. Niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken l...l...l...,.. Niet-aftrekbare restaurantkosten l...l...l...,.. Kosten voor niet-specifieke beroepskledij l...l...l...,.. Overdreven interesten l...l...l...,.. Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen l...l...l...,.. Abnormale of goedgunstige voordelen l...l...l...,.. Sociale voordelen l...l...l...,.. Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques l...l...l...,.. Liberaliteiten l...l...l...,.. Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen l...l...l...,.. Terugnemingen van vroegere vrijstellingen l...l...l...,.. Werknemersparticipatie l...l...l...,.. Vergoedingen ontbrekende coupon l...l...l...,.. Kosten tax shelter erkende werken l...l...l...,.. Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies l...l...l...,.. Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten l...l...l...,.. Niet-verantwoorde kosten l...l...l...,.. Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten in geval van spreiding van de historische kosten l...l...l...,.. Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingevolge niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven l...l...l...,.. Positieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel Positief verschil tussen de forfaitair vastgestelde brutowinst en de boekhoudkundig vastgestelde brutowinst l...l...l...,.. Niet-aftrekbare waardeverminderingen op voorraden en niet-aftrekbare kosten l...l...l...,.. Positief verschil tussen de referentiebezoldiging voor een bedrijfsleider en de hoogste bedrijfsleidersbezoldiging l...l...l...,.. Correctie in functie van het minimumbedrag van het netto belastbaar inkomen uit de diamanthandel l...l...l...,.. Andere verworpen uitgaven l...l...l...,.. Verworpen uitgaven l...l...l...,.. Uitgekeerde dividenden Gewone dividenden l...l...l...,.. Verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot l...l...l...,.. Verdeling van maatschappelijk vermogen l...l...l...,.. Uitgekeerde dividenden l...l...l...,.. De vennootschap is op de hoogte van haar verplichting om een aangifte in de roerende voorheffing (aangifteformulier 273 A) in te dienen wanneer de rubriek Uitgekeerde dividenden (regel 1320) is ingevuld, zelfs wanneer geen roerende voorheffing is verschuldigd

6 6/12 Uiteenzetting van de winst Belastbare gereserveerde winst (+)/(-) (1080 PN)...l...l...l...,.. Verworpen uitgaven (1240)...l...l...l...,.. Uitgekeerde dividenden (1320)...l...l...l...,.. Resultaat van het belastbare tijdperk (+)/(-) 1410 PN...l...l...l...,.. Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-) 1411 PN...l...l...l...,.. Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-) 1412 PN...l...l...l...,.. Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is l...l...l...,.. Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % l...l...l...,.. Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard l...l...l...,.. Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve l...l...l...,.. Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (1206)...l...l...l...,.. Werknemersparticipatie (1219)...l...l...l...,.. Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw l...l...l...,.. Resterend resultaat (+)/(-) 1430 PN...l...l...l...,.. Bij verdrag vrijgesteld Niet bij verdrag vrijgesteld Belgisch Resterend resultaat volgens oorsprong (+)/(-) 1431 PN...l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrekken van de resterende winst Niet-belastbare bestanddelen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrek voor octrooiinkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrek voor innovatieinkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.. Aftrek voor risicokapitaal l...l...l...,.....l...l...l...,.. Vorige verliezen l...l...l...,.....l...l...l...,.. Investeringsaftrek l...l...l...,.. Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken l...l...l...,.....l...l...l...,.. Resterende winst volgens oorsprong l...l...l...,.....l...l...l...,..

7 7/12 Uiteenzetting van de winst (vervolg) Belastbare grondslag Belastbaar tegen gewoon tarief l...l...l...,.. Resterende winst (1450)...l...l...l...,.. Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage l...l...l...,.. Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard (1421)...l...l...l...,.. Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve (1422)...l...l...l...,.. Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (1206)...l...l...l...,.. Werknemersparticipatie (1219)...l...l...l...,.. Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25 % l...l...l...,.. Belastbaar tegen exit tax tarief (16,5 %) l...l...l...,.. Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % (1424)...l...l...l...,.. Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5 % l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslagen Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 50 % l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 100 % l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 34 % 1502a...l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 28 % 1502b...l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van de uitgekeerde dividenden ten name van vennootschappen die krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken en vennootschappen voor huisvesting l...l...l...,.. Fairness Tax l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag van het gedeelte van de boekhoudkundige winst na belasting dat is overgeboekt naar de liquidatiereserve l...l...l...,.. Bijzondere aanslagen met betrekking tot verrichtingen die vóór hebben plaatsgevonden Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 33 % l...l...l...,.. Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 16,5 % l...l...l...,.. Voordelen van alle aard verleend door vennootschappen in vereffening l...l...l...,..

8 8/12 Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars l...l...l...,.. Terugbetaling van een gedeelte van het voorheen verleende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling l...l...l...,.. Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór l...l...l...,.. Wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2013 heeft de vennootschap de afzonderlijke aanslag niet kunnen voldoen De vennootschap heeft in de aangifte over aanslagjaar 2013 geldig geopteerd voor de spreiding van de afzonderlijke aanslag, maar wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2014 heeft zij de tweede schijf van die aanslag niet kunnen voldoen De vennootschap heeft in de aangifte over aanslagjaar 2013 geldig geopteerd voor de spreiding van de afzonderlijke aanslag, maar wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2015 heeft zij de laatste schijf van die aanslag niet kunnen voldoen De vennootschap, die als overnemende of verkrijgende vennootschap heeft deelgenomen aan een herstructureringsverrichting, heeft geen belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2013 en de afzonderlijke aanslag op de ten gevolge van die verrichting overgenomen voorzieningen, werd niet voldaan: totaal bedrag van de ten name van de overgenomen of gesplitste vennootschappen bestaande voorzieningen op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór l...l...l...,.. Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften l...l...l...,.. Vrijstelling aanvullend personeel l...l...l...,.. Vrijstelling bijkomend personeel KMO l...l...l...,.. Vrijstelling stagebonus l...l...l...,.. Andere niet-belastbare bestanddelen l...l...l...,.. Niet-belastbare bestanddelen l...l...l...,..

9 9/12 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Belgische inrichtingen Buitenlandse inrichtingen Totaal Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen Inkomsten toegekend door een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EER Nettobedrag, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Nettobedrag, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere inkomsten Nettobedrag, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, Belgische inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Nettobedrag, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Andere vrijgestelde roerende inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Kosten l...l...l..., l...l...l..., l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten na aftrek kosten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Inkomsten uit niet-vergoede inbrengen in geval van fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde verrichtingen omdat de overnemende of verkrijgende vennootschap in het bezit is van aandelen van de overgenomen of gesplitste vennootschap of gelijkaardige verrichtingen in een andere EU-lidstaat l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Vrijgestelde roerende inkomsten uit effecten van bepaalde herfinancieringsleningen l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten l...l...l...,.....l...l...l...,.....l...l...l...,.. Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten Saldo van de overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten l...l...l...,.. Aftrek definitief belaste inkomsten van het belastbare tijdperk dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,.. Overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten die werkelijk wordt afgetrokken van het belastbare tijdperk l...l...l...,.. Saldo van de aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,..

10 10/12 Compenseerbare verliezen Saldo van de compenseerbare vorige verliezen l...l...l...,.. Gecompenseerde verliezen l...l...l...,.. Verlies van het belastbare tijdperk l...l...l...,.. Verlies over te brengen naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,.. Overdracht aftrek voor risicokapitaal Saldo van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal l...l...l...,.. Saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk l...l...l...,.. Tarief van de belasting De vennootschap kan bij uw weten aanspraak maken op het verminderd tarief De vennootschap is een vennootschap voor huisvesting, belastbaar tegen het tarief van 5 % Voorafbetalingen Deze aangifte heeft betrekking op één van de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap die een kleine vennootschap is In aanmerking te nemen voorafbetalingen l...l...l...,.. Voorafbetaling, eerste kwartaal l...l...l...,.. Voorafbetaling, tweede kwartaal l...l...l...,.. Voorafbetaling, derde kwartaal l...l...l...,.. Voorafbetaling, vierde kwartaal l...l...l...,.. Referentienummer verschillend van het ondernemingsnummer en toegekend door de Dienst Voorafbetalingen Eerste ander referentienummer Tweede ander referentienummer Derde ander referentienummer Vierde ander referentienummer

11 11/12 Verrekenbare voorheffingen Niet-terugbetaalbare voorheffingen l...l...l...,.. Fictieve roerende voorheffing l...l...l...,.. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting l...l...l...,.. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling l...l...l...,.. Buitenlands belastingkrediet voorzien bij bepaalde overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting l...l...l...,.. Terugbetaalbare voorheffingen l...l...l...,.. Werkelijke of fictieve roerende voorheffing op Belgische definitief belaste en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op buitenlandse definitief belaste inkomsten, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op andere liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen l...l...l...,.. Roerende voorheffing op andere dividenden l...l...l...,.. Andere terugbetaalbare roerende voorheffing l...l...l...,.. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat voor het huidig belastbare tijdperk terugbetaalbaar is l...l...l...,.. Grondslag van de exitheffing Bedrag van de latente meerwaarden na proportionele verrekening van de aftrekken van de resterende winst l...l...l...,.. Aftrek voor octrooi-inkomsten Informatie met betrekking tot het overgangsregime De vennootschap heeft in de rubriek Aftrek voor octrooi-inkomsten inkomsten vermeld die na werden verkregen en waarvoor de toepassing van het overgangsregime wordt gevraagd In het kader van de gegevensuitwisseling met de OESO te verzamelen informatie De vennootschap heeft in de rubriek Aftrek voor octrooi-inkomsten inkomsten vermeld die betrekking hebben op octrooien waarvoor de aftrek voor de eerste maal ten vroegste na werd gevraagd Grootte van de vennootschap Inlichtingen ter beoordeling kleine vennootschap Gegevens met betrekking tot het belastbaar tijdperk De vennootschap is verbonden met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen De gegevens op niet-geconsolideerde basis vermelden, tenzij de vennootschap verbonden is met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, dan die gegevens vermelden op de wijze zoals uiteengezet in de toelichting bij de aangifte Jaargemiddelde van het personeelsbestand l...,.. Jaaromzet, exclusief btw l...l...l...,.. Balanstotaal l...l...l...,..

12 12/12 Diverse bescheiden en opgaven Bij te voegen, indien de belastingplichtige niet verplicht is deze neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank Jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting) Verplicht bij te voegen Verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering De documenten in geval van toepassing van de vrijstelling van de winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord De opgaven/staat/aangifte waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen, moeten in voorkomend geval worden ingevuld B 275 K 276 K 276 N 276 P 275 C 275 F 275 P 275 R 275 U 275 W 276 T 276 W1 276 W2 276 W3 276 W4 275 INNO 328 K 328 L 275 A Bijlagen :.... Te...(datum)

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2018 (Boekjaren

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren op 31 december 2013 of in 2014 vóór

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.2) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2019 (Boekjaren op 31 december 2018 of in 2019 vóór 31 december afgesloten)

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.2) Aanslagjaar 2018 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... N Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2019 (Boekjaren op 31 december

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel (normaal tarief) AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel (normaal tarief) AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2019 (Inkomsten van het jaar 2018) BIJKOMENDE INFORMATIE

Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2019 (Inkomsten van het jaar 2018) BIJKOMENDE INFORMATIE R Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2019 (Inkomsten van het jaar 2018) De aangifte moet, behoorlijk ingevuld,

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Oefening 1 handboek: vrijgestelde reserve N-3

Oefening 1 handboek: vrijgestelde reserve N-3 Oefening handboek: vrijgestelde reserve N- A. Kosten waarvoor reeds voorzieningen zijn geboekt tijdens vorige boekjaren II. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN () waarschijnlijke voorziening bij het

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 BVBA TESTA ( BALANS VAN 2013 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 535.775,00 III. Materiële vaste

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Afdruk aangifteformulier - Duitse vertalingen van de nieuwe rubrieken

Afdruk aangifteformulier - Duitse vertalingen van de nieuwe rubrieken VERSIE 20180920-2018 (20/09/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Enkele technische wijzigingen werden doorgevoerd aan deze versie. VERSIE 20180723-2018 (23/07/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Afdruk aangifteformulier

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Uiteenzetting van de winst

Uiteenzetting van de winst Uiteenzetting van de winst Yves Verdingh September 2018 Uiteenzetting van de winst 03/10/2018 1 Uiteenzetting van de winst Resultaat van het belastbare tijdperk ( Eerste bewerking ) (code 1410 PN) Is de

Nadere informatie

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst.

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst. VERSIE 20170719-2017 (19/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "Catch function Check_VeldenAangifte", gevolgd door de melding "cdsaangifte: Cannot perform this operation on a closed dataset"

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten. ViasDFK3 BEDRIJFSREVISOREN

Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten. ViasDFK3 BEDRIJFSREVISOREN Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten 1 ViasDFK3 BEDRIJFSREVISOREN INHOUD Inleiding I. Inbreng in natura 1. Inbreng van losse bestanddelen - In hoofde van de inbrenger - In hoofde van de

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Derde Bewerking : Aftrek van vrijgestelde verdragswinsten Aftrek van niet-belastbare bestanddelen

Derde Bewerking : Aftrek van vrijgestelde verdragswinsten Aftrek van niet-belastbare bestanddelen Derde Bewerking : Aftrek van vrijgestelde verdragswinsten Aftrek van niet-belastbare bestanddelen Yves Verdingh Juni 2018 Aftrek van verdragswinsten en vrijgestelde bestanddelen 03/10/2018 1 Derde bewerking

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten

Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten Fiscale aspecten bij éénmalige revisorale opdrachten 03.12.2008 1 Inleiding INHOUD I. Inbreng in natura 1. Inbreng van losse bestanddelen - In hoofde van de inbrenger - In hoofde van de inbrenggenietende

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

11. Cijfervoorbeelden

11. Cijfervoorbeelden 11. Cijfervoorbeelden "-,.. Overdracht van losse bestanddelen aan een vennootschap Voorbeeld 1 - Tijdens de beroepswerkzaamheid Een natuurlijk persoon verkoopt volgende bestanddelen aan een vennootschap:

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners Onderwerp Aangifte vennootschapsbelasting helemaal aangepast aan Biztax Datum 1 juni 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275 C 1/4 Benaming:............ Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit AANSLAGJAAR 2019 (Boekjaar van... tot...) Ondernemingsnummer:... Aftrek voor risicokapitaal

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

1 Algemeen Eerste hervormingsfase

1 Algemeen Eerste hervormingsfase Inhoud 1 Algemeen... 11 2 Eerste hervormingsfase 2018... 13 2.1 Tariefdaling... 14 2.1.1 Wetswijzigingen en hun inwerkingtreding... 14 2.1.2 Nieuwe tariefstructuur... 17 2.1.3 Anti misbruikbepaling inzake

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

TOELICHTING 275 C VOORAFGAANDE OPMERKINGEN TOELICHTINGEN

TOELICHTING 275 C VOORAFGAANDE OPMERKINGEN TOELICHTINGEN Toelichting 275 C 1/7 TOELICHTING 275 C (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 205bis tot 205novies, 236, 239/1 en 536

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0456589985 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: RES Rechtsvorm: CVBA Adres: VISMARKT Nr: 10, bus B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting en Belasting van niet-inwoners. aj. 2019

Vennootschapsbelasting en Belasting van niet-inwoners. aj. 2019 Vennootschapsbelasting en Belasting van niet-inwoners aj. 2019 PLANNING Andere bijwerkingen voor aanslagjaar 2019 worden voorzien in volgende versies. Een overzicht van onze planning voor de volgende versies

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting: wat verandert er in 2018?

Vennootschapsbelasting: wat verandert er in 2018? Vennootschapsbelasting: wat verandert er in 2018? Vanaf 2018 zijn er een aantal ingrijpende veranderingen in de vennootschapsbelasting. We geven een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

Maatregelen vanaf 2018 (aanslagjaar 2019)

Maatregelen vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING VANAF 2018 Het zomerakkoord van de federale regering omvat een globale hervorming van de vennootschapsbelasting. Meest uit het oog springende maatregel is de verlaging

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2019/XX- Boekhoudkundige verwerking van gedeeltelijk belastbare kapitaalverminderingen (art. 18 WIB 92) Ontwerpadvies van 3 juli 2019 I. Inleiding 1. Tot

Nadere informatie

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 10 september 2011 Docenten : Wim

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Tip voor de bedrijfsleider: Vergeet uw 640 belastingvrij dividend niet!

Tip voor de bedrijfsleider: Vergeet uw 640 belastingvrij dividend niet! Tip voor de bedrijfsleider: Vergeet uw 640 belastingvrij dividend niet! Vanaf 1 januari 2018 kan elke belastingplichtige een dividenduitkering van 640 vrijstellen van belastingen. Wat zijn de spelregels:

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007 TOELICHTING TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2007 (Boekjaren op 31 december 2006 AANSLAGJAAR of in 2007 vóór 31 december

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte en de bijhorende formulieren ook elektronisch

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Aftrek voor innovatie-inkomsten Ontwerpadvies van 13 september 2017

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Aftrek voor innovatie-inkomsten Ontwerpadvies van 13 september 2017 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Aftrek voor innovatie-inkomsten Ontwerpadvies van 13 september 2017 I. Inleiding 1. Onderhavig advies geeft toelichting over de boekhoudkundige

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008 of in 2009 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc :

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Wijzigingen in Adsolut - context

Wijzigingen in Adsolut - context VERSIE 20181205-2018 (05/12/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Technische wijziging aan de afdruk. VERSIE 20181204-2018 (04/12/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Wijzigingen in Adsolut - context De begintoestanden

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal

Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Samenvatting : Deze circulaire heeft betrekking op de fiscale behandeling van een terugbetaling van maatschappelijk

Nadere informatie

blz. 12 Vak XIII. - INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN - VERVOLG. B. NETTO-INKOMEN VAN VERHURING, VERPACHTING, GEBRUIK OF CONCESSIE VAN ROER

blz. 12 Vak XIII. - INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN - VERVOLG. B. NETTO-INKOMEN VAN VERHURING, VERPACHTING, GEBRUIK OF CONCESSIE VAN ROER blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2012 - Inkomsten van het jaar 2011 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2017

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2017 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2017 (Boekjaren op 31 december 2016 of in 2017 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte

Nadere informatie

Publicatie : Numac : FEBRUARI Wet tot invoering van een aftrek voor innovatieinkomsten

Publicatie : Numac : FEBRUARI Wet tot invoering van een aftrek voor innovatieinkomsten Publicatie : 2017-02-20 Numac : 2017029171 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 9 FEBRUARI 2017. - Wet tot invoering van een aftrek voor innovatieinkomsten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Inhoud. Intersentia nv

Inhoud. Intersentia nv Handleiding TaxMate Inhoud 1 TaxMate opstarten... 4 1.1 Zonder Database... 4 1.2 Met Database... 5 2 Gebruikersbeheer... 8 2.1 Gebruikersbeheer instellen... 8 2.2 Gebruikersbeheer wijzigen... 13 2.2.1

Nadere informatie