INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1"

Transcriptie

1 INHOUD Woord vooraf vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. Principe II. Rechtspersoonlijkheid A. Belgische vennootschappen B. Buitenlandse vennootschappen C. Fiscale draagwijdte van de rechtspersoon lijkheid Vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid Nietigheid van de rechtspersoonlijkheid Preconstitutieve verrichtingen Retroactiviteitsclausule III. Fiscale woonplaats in België IV. Exploitatie van een onderneming of verrichtingen van winstgevende aard A. Begrippen B. Verenigingen zonder winstoogmerk Toepassingsgebied Bevoorrechte activiteiten Bevoorrechte verrichtingen Hoofdstuk 2 De juridische grondslag van de vennootschaps belasting I. De bronnen van de vennootschaps belasting A. Het legaliteitsbeginsel B. De interpretatie van de belastingwet C. Belastingontduiking en belasting ontwijking D. De keuze van de minst belaste weg E. Het realiteitsbeginsel Juridische versus economische werkelijkheid xi

2 2. Werkelijkheid tegenover schijn a. Simulatie of veinzing b. Wetsontduiking of fraus legis Geoorloofde versus ongeoorloofde verrichtingen F. Non bis in idem G. De algemene antirechtsmisbruikmaatregel H. Verhouding met het boekhoudrecht De primauteit van het boekhoudrecht De fiscale neutraliteit van het boekhoudrecht De bindende kracht van de jaarrekening II. De kenmerken van de vennootschaps belasting A. Het beroepskarakter van de verrichtingen B. Een globaal fiscaal resultaat Nettoactiefbenadering: balanswinst Dynamische benadering: bedrijfswinst C. Het entiteitsbeginsel D. Het tijdsperspectief Belastbaar tijdperk en aanslagjaar De aangifte De aanslag III. De bepaling van de belastbare grondslag A. Het begrip fiscaal resultaat Bestanddelen Bestemming van de winst Extracomptabel bestanddeel: verworpen uitgaven B. Tweede bewerking: omdeling van de winst volgens oorsprong C. Derde bewerking: vrijstelling van buiten landse winsten uit een land met verdrag en aftrek van sommige niet-belastbare bestanddelen Aftrek van bij verdrag vrijgestelde winst Aftrek van niet-belastbare bestanddelen D. Vierde bewerking: aftrek van definitief belaste inkomsten en van vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) E. Bijzondere bewerkingen Aftrek van octrooi-inkomsten Aftrek voor risicokapitaal F. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen G. Zesde bewerking: aftrek van de investe rings aftrek H. Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage I. Opsplitsing naar tarief J. Voorbeeld xii

3 Hoofdstuk 3 De inkomsten van vennootschappen I. Inleiding II. Het realisatieprincipe A. Algemeen principe B. Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde C. Overeenkomst onder opschortende voorwaarde D. Overeenkomst voor een eenmalige prijs Te innen opbrengsten en verkregen opbrengsten Over te dragen opbrengsten E. Overeenstemming boekhouding btw-aangiften III. Inkomsten uit onroerende goederen A. Belgische onroerende goederen Algemeen Vestiging of overdracht van een vruchtgebruik, recht van erfpacht of recht van opstal a. Verkoop van het recht b. Bezwaring van de volle eigendom c. Vruchtgebruikconstructies met splitsing van de eigendom d. Erfpacht- en opstalrechtconstructies en het recht van natrekking Onroerende voorheffing B. Buitenlandse onroerende goederen IV. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen A. Inkomsten uit aandelen Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag a. Principe b. Tarief van de roerende voorheffing op dividenden c. Moeder-dochterdividenden d. Verrekening e. Verwerking Definitief belaste inkomsten Vrijgestelde roerende inkomsten Dividenden van buitenlandse oorsprong a. Belastbare grondslag b. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting B. Interesten Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag xiii

4 3. Tarief van de roerende voorheffing op interesten Kapitalisatiebons Leasingcontracten Vrijgestelde roerende inkomsten Buitenlandse inkomsten a. Belastbare grondslag b. Het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting C. Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen V. Beroepsinkomsten A. Exploitatieverrichtingen B. Bijzondere gevallen Disconto van langlopende vorderingen c.q. schulden a. Toepassingsgebied b. Discontotarief c. Bedrag Subsidies (art. 362 WIB) a. Omschrijving b. Taxatieregime van kapitaalsubsidies c. Voorbeeld d. Vrijstelling voor gewestelijke steunmaatregelen Abnormale of goedgunstige voordelen (art. 26 WIB) a. Algemene draagwijdte b. Aard van het voordeel c. Ontsnappingsclausule (art. 26, lid 1 in fine WIB) d. Draagwijdte e. Voordelen aan niet-inwoners f. De arm s length -standaard g. De fiscale behandeling van een abnormaal of goedgunstig voor deel h. Mogelijkheid tot een voorafgaand akkoord C. Meerwaarden Taxatieregime a. Algemeen b. Onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190, lid 2 WIB) Verwezenlijkte meerwaarden a. Definitie b. Uitgestelde en gespreide belasting van verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa (art. 47 WIB) c. Overgangsregime m.b.t. vastrentende effecten Vrijgestelde meerwaarden a. Niet-uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden b. Uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden xiv

5 c. Het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden d. Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen en delen e. Meerwaarden die voortkomen van herstructureringen of van de ruil van aandelen f. Meerwaarden naar aanleiding van de inbreng van één of meer takken van werkzaamheid of van de inbreng van een algemeenheid van goederen g. Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen h. Andere vrijgestelde bestanddelen D. Verdoken reserves Begrip Tijdstip van belastbaarheid Activa verkregen tegen bezwarende titel Activa verkregen om niet a. Eigenlijke verkrijging om niet b. Gedeeltelijke verkrijging om niet Verdoken reserves: voorbeelden E. Bijzondere fiscale gunstregimes Vrijgestelde investeringsreserve aan kmo-vennootschappen a. Toepassingsgebied b. Bedrag van de vrijstelling c. Beperking tot een aangroeisituatie d. Voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling e. Weerslag op de zes bewerkingen f. Niet-naleving van de voorwaarden Vrijstelling voor audiovisuele vennootschappen Forfaitaire winstbepaling in de zeescheep vaartsector Vrijstelling van de meerwaarden gereali seerd op binnenschepen die bestemd zijn voor de commerciële vaart (art. 44ter WIB) a. Binnenschepen bestemd voor commerciële vaart b. Herbeleggingsverplichting c. Herbeleggingstermijn d. Onaantastbaarheidsvoorwaarde e. Formele verplichtingen Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen Ondernemingen die vloeibare of gasachtige koolwaterstoffen ontginnen (art. 194 WIB) Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen xv

6 VI. Verworpen uitgaven (cf. infra) VII. Uitgekeerde dividenden (cf. infra) Hoofdstuk 4 Vaststelling van de nettowinst I. Inleiding II. Waardeverminderingen op handels vorderingen A. Situering B. Voorwaarden van de vrijstelling Afbakening Voorwaarden m.b.t. de aard van de waarschijnlijke verliezen Formele voorwaarden C. Onvermogen of faillissement van de klant Vorderingen op niet-handelaars Failliet verklaarde ondernemingen Bijzondere gevallen a. Afstand onder voorbehoud van terugkeer naar betere toestand b. Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Vorderingen op niet-failliete klanten D. Bijzonderheden Btw Boekhoudkundige verwerking a. Vorderingen waarvan de inning onzeker is b. Vorderingen die definitief verloren zijn III. Voorzieningen voor risico s en kosten A. Principe Boekhoudrecht Fiscaal recht B. Voorwaarden van vrijstelling Voorwaarden m.b.t. de aard van de kosten en verliezen a. Beroepskost of beroepsverlies b. Scherpe omschrijving c. Oorsprong d. Bedrag e. Illustraties Formele voorwaarden Voorbeeld IV. Beroepskosten A. Voorwaarden van aftrekbaarheid xvi

7 1. De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen a. Tijdstip van aftrekbaarheid b. Over te dragen kosten c. Toe te rekenen kosten d. Onderscheid tussen een kost en een investering De kost moet zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden a. Beroepsmatig karakter b. Binnen het maatschappelijk doel c. Opportuniteit d. Onredelijkheid e. Realiteit De echtheid en de omvang van de kost moeten worden bewezen a. Bewijsmiddelen b. Individueel akkoord c. Redelijk bedrag B. Kosten m.b.t. onroerende goederen Huur en huurlasten (art. 52, 1 WIB) a. Aftrek b. Doorwerking naar de personenbelasting Kosten van onderhoud, verwarming, verlichting e.d.m Onroerende voorheffing Erfpacht- en opstalvergoedingen en gelijkaardige lasten Blote eigendom en vruchtgebruik C. Interesten van leningen Aftrekbare interesten (art. 52, 2 WIB) Beperking inzake de aftrekbaarheid van interesten (art. 55 WIB) a. Marktrente b. Bewijslast c. Volledige aftrek Herkwalificatie van interesten van rentegevende voorschotten tot dividenden a. Draagwijdte b. Begrip voorschotten c. Grenzen d. Voorbeeld Interesten betaald aan buitenlandse personen a. Toepassing b. Bewijslast xvii

8 5. Interesten die een abnormaal en goedgunstig voordeel zijn Niet-aftrekbare interesten D. Commissies, erelonen en vergoedingen aan niet-personeelsleden Beginsel Voorwaarden van aftrekbaarheid a. Toepassingsgebied b. Afwijkingen c. Gevolgen van het niet indienen van de fiches en opgaven Vergoedingen aan niet-inwoners Royalty s, commissies en andere vergoedingen betaald aan buitenlandse personen Toegelaten geheime commissielonen E. Bezoldigingen van het personeel Aftrekbare bezoldigingen a. Opsomming b. Kosten eigen aan de werkgever c. Voorziening voor vakantiegeld Sociale voordelen a. Omschrijving b. Aftrekbaarheid Verantwoording van de bezoldigingen F. Sociale lasten en werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering van werknemers Sociale lasten (art. 52, 3, a WIB) Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom, vroegtijdige dood en de aanvullende verzekeringen (art. 52, 3, b) a. Algemeen b. Aftrekbaarheid van de werkgeversbijdragen voor extralegale pensioenen c. Begrenzing van de aftrek d. Voorschotten e. Voorbeelden f. Begrenzing van de aftrekbaarheid van sociale pensioenen en aanvullende verzekeringen G. Pensioenen aan personeelsleden H. Bezoldigingen en pensioenen aan bedrijfs leiders, bestuurders en wer kende vennoten Het begrip bedrijfsleider xviii

9 2. Aftrekbaarheid van de bezoldigingen a. Beginsel b. Het attractiebeginsel c. Sociale voordelen Formele voorwaarden Stortingen voor pensioenvorming a. Individuele pensioentoezegging b. Extralegale pensioenen c. Premies van bedrijfsleidersverzekeringen d. Bijdragen inzake inkomensvervangende toezeggingen, medische kosten en afhankelijkheid Pensioenen I. Management fees betaald aan managementvennoot schappen J. Afschrijvingen Definitie Afschrijfbare bestanddelen a. Oprichtingskosten b. Immateriële vaste activa c. Materiële vaste activa Afschrijfbare grondslag a. Aanschaffingswaarde b. Vervaardigingsprijs c. Inbrengwaarde d. Geherwaardeerde activa Afschrijvingsritme a. Lineaire methode b. Degressieve methode c. Stelsel van de dubbele lineaire afschrijving d. Bijzondere gevallen e. Afschrijvingsmodaliteiten f. Afschrijvingsexcedenten K. Minderwaarden en waardeverminderingen Minderwaarden Waardeverminderingen a. Omschrijving b. Waardeverminderingen op gronden c. Waardeverminderingen op voorraden en goederen in bewerking d. Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering e. Waardeverminderingen en minderwaarden op vorderingen xix

10 L. Andere uitgaven en kosten M. Niet-bewezen kosten of uitgaven N. Verhoogde aftrek voor bepaalde kosten Kosten van gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden Kosten van beveiliging Kosten m.b.t. fietsen Hoofdstuk 5 De niet-aftrekbare beroepskosten I. Niet-aftrekbare belastingen (art. 198, lid 1, 1, 2 en 3 WIB) en gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (art. 198, lid 1, 5 WIB) A. Principe B. Aftrekbare belastingen en voorheffingen C. Bijzondere gevallen Buitenlandse belastingen Aansluiting met de boekhouding de belastingcyclus a. Terug te vorderen belastingen b. Betaalde of gedragen belastingen c. Geraamde belastingschulden d. Voorziening voor belastingen Niet-geboekte verrekenbare bestanddelen Terugbetaling en regularisatie van vroeger betaalde of ten laste genomen belastingen II. Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard (art. 53, 6 WIB) A. Fiscale sancties Beginsel Afwijkingen B. Andere sancties C. Schadevergoedingen D. Terugbetaling van boeten III. Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en premies IV. Beperkingen inzake de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten A. Autokosten (art. 66 en 198BIS WIB) Bedoelde autovoertuigen Beoogde autokosten a. Brandstofkosten xx

11 b. Andere autokosten c. Kosten die aan derden worden terugbetaald d. Bijzondere gevallen Niet-beoogde kosten a. Wettelijke uitsluitingen b. Privégebruik Verworpen uitgave: autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard Meer- en minderwaarden Voorbeeld B. Receptiekosten en kosten van onthaal (art. 53, 8 WIB) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten C. Relatiegeschenken (art. 53, 8 WIB) Beoogde kosten Niet-beoogde reclamekosten D. Restaurantkosten (art. 53, 8 bis WIB) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten a. Wettelijke uitsluiting b. Administratieve richtlijnen c. Doorrekening van kosten E. Beroepskledij (art. 53, 7 WIB) V. Overdreven interesten Interesten aan niet-financiële instellingen Interesten aan buitenlandse personen VI. Betalingen aan belastingparadijzen VII. Interesten betaald aan een ver dachte krediet verstrekker in geval van onderkapitalisatie A. Hoedanigheid van de kredietverstrekker B. Mate van niet-aftrekbaarheid C. Voorbeeld VIII. Abnormale of goedgunstige voordelen IX. Commissielonen, makelaarslonen e.d.m. verstrekt in het kader van omkoping X. Sociale voordelen A. Beginsel B. Sociale voordelen die in het geheel niet aftrekbaar zijn Maaltijdcheques a. Sociaal voordeel b. Aftrek in hoofde van de vennootschap Maaltijdtickets xxi

12 3. Sport- en cultuurcheques Ecocheques De verzekeringen voor hospitalisatie, ernstige ziekten, afhankelijkheid en andere persoonsverzekeringen C. Sociale voordelen die volledig aftrekbaar zijn D. Sociale voordelen die gedeeltelijk aftrekbaar zijn Kosten met sociaal oogmerk Bedrijfsrestaurant Combinatie bedrijfsrestaurant en maaltijdcheques Middagmaal bestaande uit soep en boterhammen XI. Liberaliteiten XII. Waardeverminderingen en minder waarden op aandelen A. Beginsel B. Uitzonderingen Verlies aan kapitaal Voorafgaande waardevermindering Aanzuivering van verliezen C. Financiële instrumenten XIII. Terugneming van vroegere vrijstellingen XIV. Werknemersparticipatie A. Situering B. Inkomstenbelastingen in hoofde van de vennootschap-werkgever XV. Vergoeding ontbrekende coupon A. Situering B. Niet aftrekbaar gedeelte van de vergoeding voor ontbrekende coupon (art. 198, lid 1, 13 WIB) XVI. Tax shelter voor erkende audio-visuele werken XVII. Andere verworpen uitgaven A. Algemene beschouwingen B. Kosten met betrekking tot de jacht, de visvangst, yachten, plezier vaar tuigen en lusthuizen (art. 53, 9 WIB) C. Overdreven uitgaven (art. 53, 10 WIB) D. Kosten t.b.v. voordelen van alle aard Hoofdstuk 6 Bepaling van de belastbare grondslag I. Bepaling van de belastbare grondslag II. Eerste bewerking: bepaling van het fiscaal resultaat A. Belastbare gereserveerde winst Basisregels xxii

13 a. Bepaalde boekhoudkundige reserves of voorzieningen zijn niet belastbaar en worden niet onder de belastbare reserves opgenomen b. Bepaalde vermogensbestanddelen komen in de boekhouding niet als reserves voor, maar worden fiscaal als belastbare reserves behandeld Correcties aan de begintoestand van de reserves a. Aanpassingen in méér van de begintoestand van de reserves b. Aanpassingen in min van de begintoestand van de reserves Globale aangroei der reserves Globaal voorbeeld B. Verworpen uitgaven C. Uitgekeerde dividenden Algemeen Het belastbaar bedrag Voorbeeld D. Opgave van de aftrekbeperkingen III. Tweede bewerking: omdeling van de winst naar oorsprong A. Algemene regel B. Vaststelling van het resultaat van elke inrichting C. Verliescompensatie Huidige verliezen Vorige verliezen Compensatie van verliezen geleden in een verdragsland met Belgische winsten IV. Derde bewerking: aftrek van vrijge stelde en niet-belastbare bestanddelen A. Aftrek van bij verdrag vrijgestelde winst B. Aftrek van niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften Vrijstelling voor aanvullend personeel voor uitvoer en integrale kwaliteitszorg a. Principe b. Doeleinden c. Aanvullend aantal personeelsleden d. Terugneming van de vrijstelling e. Formaliteiten Vrijstelling van stagebonus Vrijstelling bijkomend personeel met laag loon in een KMO xxiii

14 a. Toepassingsgebied b. Berekening van de vrijstelling c. Terugneming van de vrijstelling Andere niet-belastbare bestanddelen a. Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen van huisvestingskrediet b. Meerwaarden op bepaalde effecten, andere dan aandelen of delen (art. 513 WIB) Aftrek van het totaalbedrag en aftrekbeperkingen V. Vierde bewerking: definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten A. Ratio legis B. Definitief belaste inkomsten Omschrijving In aanmerking komende inkomsten a. Dividenden (art. 202, 1, 1 WIB) b. Liquidatie- en verkrijgingsboni (art. 202, 1, 2 WIB) c. Inkomsten van certificaten van beleggingsfondsen De taxatievereiste De uitsluitingen a. Uitsluiting wegens aanzienlijk gunstiger fiscaal regime b. Uitsluiting van financierings-, thesaurie- of beleggingsvennootschappen c. Uitsluiting wegens offshore -activiteiten d. Uitsluiting van offshore vaste inrichtingen e. Uitsluiting van intermediaire vennootschappen f. Uitsluiting van vergoedingen van ontbrekende coupon g. Uitsluiting van dividenden van intercommunales aan elektriciteitsproducenten De participatie- en permanentievereisten a. Participatievoorwaarde b. Permanentievoorwaarde c. Aard van financiële vaste activa Bedrag van de vrijstelling en aftrekbeperking a. Dividenden b. Liquidatie- en verkrijgingsboni c. Aftrek tot beloop van 95% d. Beperkingen van de aftrek Voorbeeld xxiv

15 C. Vrijgestelde roerende inkomsten Omschrijving Limitatieve opsomming Bedrag van de vrijstelling VI. Bijzondere bewerkingen A. Aftrek voor octrooi-inkomsten Toepassing van de aftrek Octrooien Octrooi-inkomsten Basisbedrag van octrooi-inkomsten Vaststelling van de aftrek Formele voorwaarden B. Aftrek voor risicokapitaal Toepassing van de aftrek Basisbedrag van het risicokapitaal Verminderingen van het basisbedrag a. Deelnemingen (art. 205ter, 1 WIB) b. Vaste inrichtingen (art. 205ter, 2 WIB) c. Buitenlandse onroerende goederen (art. 205ter, 3 WIB) d. Andere verminderingen (art. 205ter, 4 WIB) Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk Vaststelling van de aftrek Overdracht van de aftrek (art. 205quinquies WIB) a. Afschaffing van de overdracht van de aftrek b. Vorige bepalingen Optiestelsel voor KMO-vennootschappen a. Investeringsreserve gevolgd door aftrek risicokapitaal b. Aftrek risicokapitaal gevolgd door investeringsreserve Formele verplichtingen (art. 205septies WIB) Kunstmatige constructies tot misbruik VII. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen A. Bedoelde verliezen B. Principes Volledige en onbeperkte recupereerbaarheid Principe van de identiteit Bewijs van de vorige verliezen Uitzonderingen a. Verliesrecuperatie in geval van controleverwer ving of -wijziging b. Aftrekbeperking bij belastingvrije fusie en inbreng xxv

16 C. Aftrekverbod D. Toepassing van de aftrek E. Bewijs van vorige verliezen VIII. Zesde bewerking: de investerings aftrek A. Begrip B. In aanmerking komende investeringen Materiële en immateriële vaste activa Nieuwe vaste activa Afschrijfbare activa Uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt Gebruik in België C. Berekening van de investeringsaftrek Grondslag a. Aanschaffingswaarde b. Bijkomende kosten Categorieën van investeringen De eenmalige investeringsaftrek a. Principe b. Onderscheid tussen KMO- en niet-kmo-vennootschappen c. Percentage van de investeringsaftrek d. Overzicht van de eenmalige investeringsaftrek De gespreide investeringsaftrek a. Toepassingsgebied b. Percentages van de gespreide investeringsaftrek D. Toepassing van de aftrek en beperkingen E. Formaliteiten Hoofdstuk 7 Berekening van de vennootschapsbelasting I. Basistarief II. Verlaagd basistarief A. Begrip B. Bedoelde ondernemingen Het belastbaar inkomen van de vennootschap mag niet meer bedragen dan EUR (art. 215, lid 2 WIB) Ze mag geen financiële vennootschap zijn (art. 215, lid 3, 1 WIB) a. Definitie b. Beleggingswaarde xxvi

17 3. De aandelen van de vennootschap mogen niet voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschap pen (art. 215, lid 3, 2 WIB) a. Bezitcriterium b. Bewijs De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk (art. 215, lid 3, 3 WIB) De vennootschap moet ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan haar belastbare inkomen wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan EUR (art. 215, lid 3, 4 WIB) De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatie centrum behoort (art. 215, lid 3, 5 WIB) Geen vennootschap zijn met een fiscaal gunstregime Geen beleggingsvennootschap of organisme voor de financiering van pensioenen zijn III. Bijzondere tarieven A. Bijzondere gevallen B. Minimum belastbare grondslag IV. Verminderd tarief voor bepaalde inkomsten van buitenlandse oorsprong V. Afzonderlijke aanslag op niet-verantwoorde kosten A. Niet-bewezen kosten, voordelen van alle aard en verdoken meerwinsten Toepassing van de bijzondere aanvullende aanslag Niet-toepassing van de afzonderlijke aanslag B. Modaliteiten van de afzonderlijke aanslag C. Geheime commissielonen ter bevordering van de export VI. Exit tax voor welbepaalde kredietinstellingen VII. Fairness tax bij dividenduitkering VIII. Terugneming van vrijgestelde reserves IX. Aanvullende crisisbijdrage X. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling A. Keuzestelsel B. Eenmalig belastingkrediet voor octrooien en onderzoek en ontwikkeling C. Gespreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling D. Latere meer- en minderwaarden xxvii

18 E. Formaliteiten F. Invloed op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal G. Verhoogde vrijstelling van de door stortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing XI. De verrekening van de voorheffingen en het belastingkrediet A. Onroerende voorheffing B. Het FBB Principe Verrekenbaar bedrag Beperkingen C. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling D. Roerende voorheffing Algemeen Beperkingen a. Beperkingen m.b.t. inkomsten van roerende goederen en kapitalen, andere dan dividenden b. Beperkingen m.b.t. dividenden E. Fictieve roerende voorheffing F. Enkele praktische modaliteiten van de verrekening De niet-terugbetaalbare voorheffingen De terugbetaalbare voorheffingen XII. Vermeerdering van de vennoot schaps belasting bij gebrek aan voldoende voorafbetalingen A. Principe B. Aantal, bedrag en vervaldata van de voorafbetalingen C. Vaststelling van de vermeerdering principe D. Berekening van de vermeerdering E. Bijzondere gevallen Algemeen Het boekjaar telt 12 maanden maar valt niet samen met het kalenderjaar (art. 66, 2 KB WIB) Het boekjaar loopt over meer dan 12 maanden (art. 66, 3 KB WIB) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens de ontbinding of afsluiting van de vereffening (art. 66, 4, lid 1 KB WIB) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden ingevolge een wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar (art. 66, 4, lid 2 KB WIB) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens aanvang van de activiteit (art. 66, 5 KB WIB) xxviii

19 F. Praktische uitvoering (art. 67 e.v. KB WIB) G. Wijzigingen van de bestemming Rechtzetting van materiële vergissingen (art. 70, 1 KB WIB) Terugbetaling, overdracht naar het volgend belastbaar tijdperk of andere aanwending (art. 70, 2 KB WIB) XIII. Belastingverhoging XIV. Berekening van de vennootschaps belasting schema Oefeningenreeks Bijlagen Formulierenboek Trefwoordenregister xxix

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 Woord vooraf... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid........................................... 1 A. Belgische vennootschappen..................................

Nadere informatie

Prof. Dr. Paul Beghin

Prof. Dr. Paul Beghin Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. Paul Beghin Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk: 1994 Tweede, volledig geactualiseerde druk:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING INHOUD WOORD VOORAF........................................................ vii HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING..... 1 I. Principe..............................................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 INHOUD WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid... 1 A. Belgische vennootschappen... 1 B. Buitenlandse vennootschappen...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015

HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 Fiscale Handboeken HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 Prof. Dr. Paul Beghin Prof. Dr. Inge Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST PAUL BEGHIN Volledig geactualiseerd tot 31 maart 2016 Antwerpen Cambridge Vennootschapsbelasting toegepast Paul Beghin 2016 Antwerpen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1 INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................. 1 Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Tweede editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 Wettelijk kader 19 Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken 19 Belang van de boekhouding en de jaarrekening 20 Bindende

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 VOORAFGAAND 2 WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Intercommunales Wet van 22 december 1986 betreffende de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen 34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2.

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden Cursus Ven. B 2008 2009 Docent K. Verkest Inleiding Wettelijk kader Basis = artikelen PB, specifiek Ven. B. art. 179 t/m art. 219bis WIB 92 Belang boekhouden Belastbare winst wordt vastgesteld volgens

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Derde editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap en de fiscus. Derde editie

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie