INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1"

Transcriptie

1 INHOUD Woord vooraf vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. Principe II. Rechtspersoonlijkheid A. Belgische vennootschappen B. Buitenlandse vennootschappen C. Fiscale draagwijdte van de rechtspersoon lijkheid Vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid Nietigheid van de rechtspersoonlijkheid Preconstitutieve verrichtingen Retroactiviteitsclausule III. Fiscale woonplaats in België IV. Exploitatie van een onderneming of verrichtingen van winstgevende aard A. Begrippen B. Verenigingen zonder winstoogmerk Toepassingsgebied Bevoorrechte activiteiten Bevoorrechte verrichtingen Hoofdstuk 2 De juridische grondslag van de vennootschaps belasting I. De bronnen van de vennootschaps belasting A. Het legaliteitsbeginsel B. De interpretatie van de belastingwet C. Belastingontduiking en belasting ontwijking D. De keuze van de minst belaste weg E. Het realiteitsbeginsel Juridische versus economische werkelijkheid xi

2 2. Werkelijkheid tegenover schijn a. Simulatie of veinzing b. Wetsontduiking of fraus legis Geoorloofde versus ongeoorloofde verrichtingen F. Non bis in idem G. De algemene antirechtsmisbruikmaatregel H. Verhouding met het boekhoudrecht De primauteit van het boekhoudrecht De fiscale neutraliteit van het boekhoudrecht De bindende kracht van de jaarrekening II. De kenmerken van de vennootschaps belasting A. Het beroepskarakter van de verrichtingen B. Een globaal fiscaal resultaat Nettoactiefbenadering: balanswinst Dynamische benadering: bedrijfswinst C. Het entiteitsbeginsel D. Het tijdsperspectief Belastbaar tijdperk en aanslagjaar De aangifte De aanslag III. De bepaling van de belastbare grondslag A. Het begrip fiscaal resultaat Bestanddelen Bestemming van de winst Extracomptabel bestanddeel: verworpen uitgaven B. Tweede bewerking: omdeling van de winst volgens oorsprong C. Derde bewerking: vrijstelling van buiten landse winsten uit een land met verdrag en aftrek van sommige niet-belastbare bestanddelen Aftrek van bij verdrag vrijgestelde winst Aftrek van niet-belastbare bestanddelen D. Vierde bewerking: aftrek van definitief belaste inkomsten en van vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) E. Bijzondere bewerkingen Aftrek van octrooi-inkomsten Aftrek voor risicokapitaal F. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen G. Zesde bewerking: aftrek van de investe rings aftrek H. Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage I. Opsplitsing naar tarief J. Voorbeeld xii

3 Hoofdstuk 3 De inkomsten van vennootschappen I. Inleiding II. Het realisatieprincipe A. Algemeen principe B. Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde C. Overeenkomst onder opschortende voorwaarde D. Overeenkomst voor een eenmalige prijs Te innen opbrengsten en verkregen opbrengsten Over te dragen opbrengsten E. Overeenstemming boekhouding btw-aangiften III. Inkomsten uit onroerende goederen A. Belgische onroerende goederen Algemeen Vestiging of overdracht van een vruchtgebruik, recht van erfpacht of recht van opstal a. Verkoop van het recht b. Bezwaring van de volle eigendom c. Vruchtgebruikconstructies met splitsing van de eigendom d. Erfpacht- en opstalrechtconstructies en het recht van natrekking Onroerende voorheffing B. Buitenlandse onroerende goederen IV. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen A. Inkomsten uit aandelen Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag a. Principe b. Tarief van de roerende voorheffing op dividenden c. Moeder-dochterdividenden d. Verrekening e. Verwerking Definitief belaste inkomsten Vrijgestelde roerende inkomsten Dividenden van buitenlandse oorsprong a. Belastbare grondslag b. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting B. Interesten Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag xiii

4 3. Tarief van de roerende voorheffing op interesten Kapitalisatiebons Leasingcontracten Vrijgestelde roerende inkomsten Buitenlandse inkomsten a. Belastbare grondslag b. Het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting C. Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen V. Beroepsinkomsten A. Exploitatieverrichtingen B. Bijzondere gevallen Disconto van langlopende vorderingen c.q. schulden a. Toepassingsgebied b. Discontotarief c. Bedrag Subsidies (art. 362 WIB) a. Omschrijving b. Taxatieregime van kapitaalsubsidies c. Voorbeeld d. Vrijstelling voor gewestelijke steunmaatregelen Abnormale of goedgunstige voordelen (art. 26 WIB) a. Algemene draagwijdte b. Aard van het voordeel c. Ontsnappingsclausule (art. 26, lid 1 in fine WIB) d. Draagwijdte e. Voordelen aan niet-inwoners f. De arm s length -standaard g. De fiscale behandeling van een abnormaal of goedgunstig voor deel h. Mogelijkheid tot een voorafgaand akkoord C. Meerwaarden Taxatieregime a. Algemeen b. Onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190, lid 2 WIB) Verwezenlijkte meerwaarden a. Definitie b. Uitgestelde en gespreide belasting van verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa (art. 47 WIB) c. Overgangsregime m.b.t. vastrentende effecten Vrijgestelde meerwaarden a. Niet-uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden b. Uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden xiv

5 c. Het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden d. Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen en delen e. Meerwaarden die voortkomen van herstructureringen of van de ruil van aandelen f. Meerwaarden naar aanleiding van de inbreng van één of meer takken van werkzaamheid of van de inbreng van een algemeenheid van goederen g. Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen h. Andere vrijgestelde bestanddelen D. Verdoken reserves Begrip Tijdstip van belastbaarheid Activa verkregen tegen bezwarende titel Activa verkregen om niet a. Eigenlijke verkrijging om niet b. Gedeeltelijke verkrijging om niet Verdoken reserves: voorbeelden E. Bijzondere fiscale gunstregimes Vrijgestelde investeringsreserve aan kmo-vennootschappen a. Toepassingsgebied b. Bedrag van de vrijstelling c. Beperking tot een aangroeisituatie d. Voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling e. Weerslag op de zes bewerkingen f. Niet-naleving van de voorwaarden Vrijstelling voor audiovisuele vennootschappen Forfaitaire winstbepaling in de zeescheep vaartsector Vrijstelling van de meerwaarden gereali seerd op binnenschepen die bestemd zijn voor de commerciële vaart (art. 44ter WIB) a. Binnenschepen bestemd voor commerciële vaart b. Herbeleggingsverplichting c. Herbeleggingstermijn d. Onaantastbaarheidsvoorwaarde e. Formele verplichtingen Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen Ondernemingen die vloeibare of gasachtige koolwaterstoffen ontginnen (art. 194 WIB) Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen xv

6 VI. Verworpen uitgaven (cf. infra) VII. Uitgekeerde dividenden (cf. infra) Hoofdstuk 4 Vaststelling van de nettowinst I. Inleiding II. Waardeverminderingen op handels vorderingen A. Situering B. Voorwaarden van de vrijstelling Afbakening Voorwaarden m.b.t. de aard van de waarschijnlijke verliezen Formele voorwaarden C. Onvermogen of faillissement van de klant Vorderingen op niet-handelaars Failliet verklaarde ondernemingen Bijzondere gevallen a. Afstand onder voorbehoud van terugkeer naar betere toestand b. Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Vorderingen op niet-failliete klanten D. Bijzonderheden Btw Boekhoudkundige verwerking a. Vorderingen waarvan de inning onzeker is b. Vorderingen die definitief verloren zijn III. Voorzieningen voor risico s en kosten A. Principe Boekhoudrecht Fiscaal recht B. Voorwaarden van vrijstelling Voorwaarden m.b.t. de aard van de kosten en verliezen a. Beroepskost of beroepsverlies b. Scherpe omschrijving c. Oorsprong d. Bedrag e. Illustraties Formele voorwaarden Voorbeeld IV. Beroepskosten A. Voorwaarden van aftrekbaarheid xvi

7 1. De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen a. Tijdstip van aftrekbaarheid b. Over te dragen kosten c. Toe te rekenen kosten d. Onderscheid tussen een kost en een investering De kost moet zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden a. Beroepsmatig karakter b. Binnen het maatschappelijk doel c. Opportuniteit d. Onredelijkheid e. Realiteit De echtheid en de omvang van de kost moeten worden bewezen a. Bewijsmiddelen b. Individueel akkoord c. Redelijk bedrag B. Kosten m.b.t. onroerende goederen Huur en huurlasten (art. 52, 1 WIB) a. Aftrek b. Doorwerking naar de personenbelasting Kosten van onderhoud, verwarming, verlichting e.d.m Onroerende voorheffing Erfpacht- en opstalvergoedingen en gelijkaardige lasten Blote eigendom en vruchtgebruik C. Interesten van leningen Aftrekbare interesten (art. 52, 2 WIB) Beperking inzake de aftrekbaarheid van interesten (art. 55 WIB) a. Marktrente b. Bewijslast c. Volledige aftrek Herkwalificatie van interesten van rentegevende voorschotten tot dividenden a. Draagwijdte b. Begrip voorschotten c. Grenzen d. Voorbeeld Interesten betaald aan buitenlandse personen a. Toepassing b. Bewijslast xvii

8 5. Interesten die een abnormaal en goedgunstig voordeel zijn Niet-aftrekbare interesten D. Commissies, erelonen en vergoedingen aan niet-personeelsleden Beginsel Voorwaarden van aftrekbaarheid a. Toepassingsgebied b. Afwijkingen c. Gevolgen van het niet indienen van de fiches en opgaven Vergoedingen aan niet-inwoners Royalty s, commissies en andere vergoedingen betaald aan buitenlandse personen Toegelaten geheime commissielonen E. Bezoldigingen van het personeel Aftrekbare bezoldigingen a. Opsomming b. Kosten eigen aan de werkgever c. Voorziening voor vakantiegeld Sociale voordelen a. Omschrijving b. Aftrekbaarheid Verantwoording van de bezoldigingen F. Sociale lasten en werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering van werknemers Sociale lasten (art. 52, 3, a WIB) Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom, vroegtijdige dood en de aanvullende verzekeringen (art. 52, 3, b) a. Algemeen b. Aftrekbaarheid van de werkgeversbijdragen voor extralegale pensioenen c. Begrenzing van de aftrek d. Voorschotten e. Voorbeelden f. Begrenzing van de aftrekbaarheid van sociale pensioenen en aanvullende verzekeringen G. Pensioenen aan personeelsleden H. Bezoldigingen en pensioenen aan bedrijfs leiders, bestuurders en wer kende vennoten Het begrip bedrijfsleider xviii

9 2. Aftrekbaarheid van de bezoldigingen a. Beginsel b. Het attractiebeginsel c. Sociale voordelen Formele voorwaarden Stortingen voor pensioenvorming a. Individuele pensioentoezegging b. Extralegale pensioenen c. Premies van bedrijfsleidersverzekeringen d. Bijdragen inzake inkomensvervangende toezeggingen, medische kosten en afhankelijkheid Pensioenen I. Management fees betaald aan managementvennoot schappen J. Afschrijvingen Definitie Afschrijfbare bestanddelen a. Oprichtingskosten b. Immateriële vaste activa c. Materiële vaste activa Afschrijfbare grondslag a. Aanschaffingswaarde b. Vervaardigingsprijs c. Inbrengwaarde d. Geherwaardeerde activa Afschrijvingsritme a. Lineaire methode b. Degressieve methode c. Stelsel van de dubbele lineaire afschrijving d. Bijzondere gevallen e. Afschrijvingsmodaliteiten f. Afschrijvingsexcedenten K. Minderwaarden en waardeverminderingen Minderwaarden Waardeverminderingen a. Omschrijving b. Waardeverminderingen op gronden c. Waardeverminderingen op voorraden en goederen in bewerking d. Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering e. Waardeverminderingen en minderwaarden op vorderingen xix

10 L. Andere uitgaven en kosten M. Niet-bewezen kosten of uitgaven N. Verhoogde aftrek voor bepaalde kosten Kosten van gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden Kosten van beveiliging Kosten m.b.t. fietsen Hoofdstuk 5 De niet-aftrekbare beroepskosten I. Niet-aftrekbare belastingen (art. 198, lid 1, 1, 2 en 3 WIB) en gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (art. 198, lid 1, 5 WIB) A. Principe B. Aftrekbare belastingen en voorheffingen C. Bijzondere gevallen Buitenlandse belastingen Aansluiting met de boekhouding de belastingcyclus a. Terug te vorderen belastingen b. Betaalde of gedragen belastingen c. Geraamde belastingschulden d. Voorziening voor belastingen Niet-geboekte verrekenbare bestanddelen Terugbetaling en regularisatie van vroeger betaalde of ten laste genomen belastingen II. Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard (art. 53, 6 WIB) A. Fiscale sancties Beginsel Afwijkingen B. Andere sancties C. Schadevergoedingen D. Terugbetaling van boeten III. Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en premies IV. Beperkingen inzake de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten A. Autokosten (art. 66 en 198BIS WIB) Bedoelde autovoertuigen Beoogde autokosten a. Brandstofkosten xx

11 b. Andere autokosten c. Kosten die aan derden worden terugbetaald d. Bijzondere gevallen Niet-beoogde kosten a. Wettelijke uitsluitingen b. Privégebruik Verworpen uitgave: autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard Meer- en minderwaarden Voorbeeld B. Receptiekosten en kosten van onthaal (art. 53, 8 WIB) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten C. Relatiegeschenken (art. 53, 8 WIB) Beoogde kosten Niet-beoogde reclamekosten D. Restaurantkosten (art. 53, 8 bis WIB) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten a. Wettelijke uitsluiting b. Administratieve richtlijnen c. Doorrekening van kosten E. Beroepskledij (art. 53, 7 WIB) V. Overdreven interesten Interesten aan niet-financiële instellingen Interesten aan buitenlandse personen VI. Betalingen aan belastingparadijzen VII. Interesten betaald aan een ver dachte krediet verstrekker in geval van onderkapitalisatie A. Hoedanigheid van de kredietverstrekker B. Mate van niet-aftrekbaarheid C. Voorbeeld VIII. Abnormale of goedgunstige voordelen IX. Commissielonen, makelaarslonen e.d.m. verstrekt in het kader van omkoping X. Sociale voordelen A. Beginsel B. Sociale voordelen die in het geheel niet aftrekbaar zijn Maaltijdcheques a. Sociaal voordeel b. Aftrek in hoofde van de vennootschap Maaltijdtickets xxi

12 3. Sport- en cultuurcheques Ecocheques De verzekeringen voor hospitalisatie, ernstige ziekten, afhankelijkheid en andere persoonsverzekeringen C. Sociale voordelen die volledig aftrekbaar zijn D. Sociale voordelen die gedeeltelijk aftrekbaar zijn Kosten met sociaal oogmerk Bedrijfsrestaurant Combinatie bedrijfsrestaurant en maaltijdcheques Middagmaal bestaande uit soep en boterhammen XI. Liberaliteiten XII. Waardeverminderingen en minder waarden op aandelen A. Beginsel B. Uitzonderingen Verlies aan kapitaal Voorafgaande waardevermindering Aanzuivering van verliezen C. Financiële instrumenten XIII. Terugneming van vroegere vrijstellingen XIV. Werknemersparticipatie A. Situering B. Inkomstenbelastingen in hoofde van de vennootschap-werkgever XV. Vergoeding ontbrekende coupon A. Situering B. Niet aftrekbaar gedeelte van de vergoeding voor ontbrekende coupon (art. 198, lid 1, 13 WIB) XVI. Tax shelter voor erkende audio-visuele werken XVII. Andere verworpen uitgaven A. Algemene beschouwingen B. Kosten met betrekking tot de jacht, de visvangst, yachten, plezier vaar tuigen en lusthuizen (art. 53, 9 WIB) C. Overdreven uitgaven (art. 53, 10 WIB) D. Kosten t.b.v. voordelen van alle aard Hoofdstuk 6 Bepaling van de belastbare grondslag I. Bepaling van de belastbare grondslag II. Eerste bewerking: bepaling van het fiscaal resultaat A. Belastbare gereserveerde winst Basisregels xxii

13 a. Bepaalde boekhoudkundige reserves of voorzieningen zijn niet belastbaar en worden niet onder de belastbare reserves opgenomen b. Bepaalde vermogensbestanddelen komen in de boekhouding niet als reserves voor, maar worden fiscaal als belastbare reserves behandeld Correcties aan de begintoestand van de reserves a. Aanpassingen in méér van de begintoestand van de reserves b. Aanpassingen in min van de begintoestand van de reserves Globale aangroei der reserves Globaal voorbeeld B. Verworpen uitgaven C. Uitgekeerde dividenden Algemeen Het belastbaar bedrag Voorbeeld D. Opgave van de aftrekbeperkingen III. Tweede bewerking: omdeling van de winst naar oorsprong A. Algemene regel B. Vaststelling van het resultaat van elke inrichting C. Verliescompensatie Huidige verliezen Vorige verliezen Compensatie van verliezen geleden in een verdragsland met Belgische winsten IV. Derde bewerking: aftrek van vrijge stelde en niet-belastbare bestanddelen A. Aftrek van bij verdrag vrijgestelde winst B. Aftrek van niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften Vrijstelling voor aanvullend personeel voor uitvoer en integrale kwaliteitszorg a. Principe b. Doeleinden c. Aanvullend aantal personeelsleden d. Terugneming van de vrijstelling e. Formaliteiten Vrijstelling van stagebonus Vrijstelling bijkomend personeel met laag loon in een KMO xxiii

14 a. Toepassingsgebied b. Berekening van de vrijstelling c. Terugneming van de vrijstelling Andere niet-belastbare bestanddelen a. Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen van huisvestingskrediet b. Meerwaarden op bepaalde effecten, andere dan aandelen of delen (art. 513 WIB) Aftrek van het totaalbedrag en aftrekbeperkingen V. Vierde bewerking: definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten A. Ratio legis B. Definitief belaste inkomsten Omschrijving In aanmerking komende inkomsten a. Dividenden (art. 202, 1, 1 WIB) b. Liquidatie- en verkrijgingsboni (art. 202, 1, 2 WIB) c. Inkomsten van certificaten van beleggingsfondsen De taxatievereiste De uitsluitingen a. Uitsluiting wegens aanzienlijk gunstiger fiscaal regime b. Uitsluiting van financierings-, thesaurie- of beleggingsvennootschappen c. Uitsluiting wegens offshore -activiteiten d. Uitsluiting van offshore vaste inrichtingen e. Uitsluiting van intermediaire vennootschappen f. Uitsluiting van vergoedingen van ontbrekende coupon g. Uitsluiting van dividenden van intercommunales aan elektriciteitsproducenten De participatie- en permanentievereisten a. Participatievoorwaarde b. Permanentievoorwaarde c. Aard van financiële vaste activa Bedrag van de vrijstelling en aftrekbeperking a. Dividenden b. Liquidatie- en verkrijgingsboni c. Aftrek tot beloop van 95% d. Beperkingen van de aftrek Voorbeeld xxiv

15 C. Vrijgestelde roerende inkomsten Omschrijving Limitatieve opsomming Bedrag van de vrijstelling VI. Bijzondere bewerkingen A. Aftrek voor octrooi-inkomsten Toepassing van de aftrek Octrooien Octrooi-inkomsten Basisbedrag van octrooi-inkomsten Vaststelling van de aftrek Formele voorwaarden B. Aftrek voor risicokapitaal Toepassing van de aftrek Basisbedrag van het risicokapitaal Verminderingen van het basisbedrag a. Deelnemingen (art. 205ter, 1 WIB) b. Vaste inrichtingen (art. 205ter, 2 WIB) c. Buitenlandse onroerende goederen (art. 205ter, 3 WIB) d. Andere verminderingen (art. 205ter, 4 WIB) Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk Vaststelling van de aftrek Overdracht van de aftrek (art. 205quinquies WIB) a. Afschaffing van de overdracht van de aftrek b. Vorige bepalingen Optiestelsel voor KMO-vennootschappen a. Investeringsreserve gevolgd door aftrek risicokapitaal b. Aftrek risicokapitaal gevolgd door investeringsreserve Formele verplichtingen (art. 205septies WIB) Kunstmatige constructies tot misbruik VII. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen A. Bedoelde verliezen B. Principes Volledige en onbeperkte recupereerbaarheid Principe van de identiteit Bewijs van de vorige verliezen Uitzonderingen a. Verliesrecuperatie in geval van controleverwer ving of -wijziging b. Aftrekbeperking bij belastingvrije fusie en inbreng xxv

16 C. Aftrekverbod D. Toepassing van de aftrek E. Bewijs van vorige verliezen VIII. Zesde bewerking: de investerings aftrek A. Begrip B. In aanmerking komende investeringen Materiële en immateriële vaste activa Nieuwe vaste activa Afschrijfbare activa Uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt Gebruik in België C. Berekening van de investeringsaftrek Grondslag a. Aanschaffingswaarde b. Bijkomende kosten Categorieën van investeringen De eenmalige investeringsaftrek a. Principe b. Onderscheid tussen KMO- en niet-kmo-vennootschappen c. Percentage van de investeringsaftrek d. Overzicht van de eenmalige investeringsaftrek De gespreide investeringsaftrek a. Toepassingsgebied b. Percentages van de gespreide investeringsaftrek D. Toepassing van de aftrek en beperkingen E. Formaliteiten Hoofdstuk 7 Berekening van de vennootschapsbelasting I. Basistarief II. Verlaagd basistarief A. Begrip B. Bedoelde ondernemingen Het belastbaar inkomen van de vennootschap mag niet meer bedragen dan EUR (art. 215, lid 2 WIB) Ze mag geen financiële vennootschap zijn (art. 215, lid 3, 1 WIB) a. Definitie b. Beleggingswaarde xxvi

17 3. De aandelen van de vennootschap mogen niet voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschap pen (art. 215, lid 3, 2 WIB) a. Bezitcriterium b. Bewijs De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk (art. 215, lid 3, 3 WIB) De vennootschap moet ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan haar belastbare inkomen wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan EUR (art. 215, lid 3, 4 WIB) De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatie centrum behoort (art. 215, lid 3, 5 WIB) Geen vennootschap zijn met een fiscaal gunstregime Geen beleggingsvennootschap of organisme voor de financiering van pensioenen zijn III. Bijzondere tarieven A. Bijzondere gevallen B. Minimum belastbare grondslag IV. Verminderd tarief voor bepaalde inkomsten van buitenlandse oorsprong V. Afzonderlijke aanslag op niet-verantwoorde kosten A. Niet-bewezen kosten, voordelen van alle aard en verdoken meerwinsten Toepassing van de bijzondere aanvullende aanslag Niet-toepassing van de afzonderlijke aanslag B. Modaliteiten van de afzonderlijke aanslag C. Geheime commissielonen ter bevordering van de export VI. Exit tax voor welbepaalde kredietinstellingen VII. Fairness tax bij dividenduitkering VIII. Terugneming van vrijgestelde reserves IX. Aanvullende crisisbijdrage X. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling A. Keuzestelsel B. Eenmalig belastingkrediet voor octrooien en onderzoek en ontwikkeling C. Gespreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling D. Latere meer- en minderwaarden xxvii

18 E. Formaliteiten F. Invloed op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal G. Verhoogde vrijstelling van de door stortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing XI. De verrekening van de voorheffingen en het belastingkrediet A. Onroerende voorheffing B. Het FBB Principe Verrekenbaar bedrag Beperkingen C. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling D. Roerende voorheffing Algemeen Beperkingen a. Beperkingen m.b.t. inkomsten van roerende goederen en kapitalen, andere dan dividenden b. Beperkingen m.b.t. dividenden E. Fictieve roerende voorheffing F. Enkele praktische modaliteiten van de verrekening De niet-terugbetaalbare voorheffingen De terugbetaalbare voorheffingen XII. Vermeerdering van de vennoot schaps belasting bij gebrek aan voldoende voorafbetalingen A. Principe B. Aantal, bedrag en vervaldata van de voorafbetalingen C. Vaststelling van de vermeerdering principe D. Berekening van de vermeerdering E. Bijzondere gevallen Algemeen Het boekjaar telt 12 maanden maar valt niet samen met het kalenderjaar (art. 66, 2 KB WIB) Het boekjaar loopt over meer dan 12 maanden (art. 66, 3 KB WIB) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens de ontbinding of afsluiting van de vereffening (art. 66, 4, lid 1 KB WIB) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden ingevolge een wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar (art. 66, 4, lid 2 KB WIB) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens aanvang van de activiteit (art. 66, 5 KB WIB) xxviii

19 F. Praktische uitvoering (art. 67 e.v. KB WIB) G. Wijzigingen van de bestemming Rechtzetting van materiële vergissingen (art. 70, 1 KB WIB) Terugbetaling, overdracht naar het volgend belastbaar tijdperk of andere aanwending (art. 70, 2 KB WIB) XIII. Belastingverhoging XIV. Berekening van de vennootschaps belasting schema Oefeningenreeks Bijlagen Formulierenboek Trefwoordenregister xxix

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 Woord vooraf... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid........................................... 1 A. Belgische vennootschappen..................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING INHOUD WOORD VOORAF........................................................ vii HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING..... 1 I. Principe..............................................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 INHOUD WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid... 1 A. Belgische vennootschappen... 1 B. Buitenlandse vennootschappen...

Nadere informatie

HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015

HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 Fiscale Handboeken HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 Prof. Dr. Paul Beghin Prof. Dr. Inge Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1 INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................. 1 Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Tweede editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 VOORAFGAAND 2 WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Intercommunales Wet van 22 december 1986 betreffende de

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Derde editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap en de fiscus. Derde editie

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen 34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2.

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

DEEL I VENNOOTSCHAPSBELASTING 17

DEEL I VENNOOTSCHAPSBELASTING 17 INHOUD DEEL I VENNOOTSCHAPSBELASTING 17 1 ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN 19 2 BELASTBARE INKOMSTEN 25 3 VRIJGESTELDE INKOMSTEN 37 4 BEROEPSKOSTEN 38 5 MEERWAARDEN 65 6 BELASTBARE GRONDSLAG EN TAXATIEPROCES

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 INHOUDSOPGAVE Redactie 3 Voorwoord 5 Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 I Ondernemingen en criteria 23 1. Criteria 23 2. Vereenvoudigde boekhouding 24 3. Volledige boekhouding 24 4. Jaarrekening 25

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. IS DE VZW ONDERWORPEN AAN DE DIRECTE BELASTINGEN?... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. IS DE VZW ONDERWORPEN AAN DE DIRECTE BELASTINGEN?... 1 Book.book Page vii Thursday, March 15, 2007 4:27 PM INHOUD VOORWOORD...................................................... v AFKORTINGEN.................................................. xxvii HOOFDSTUK

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Aangifte Ven.B. : epiloog

Aangifte Ven.B. : epiloog Aangifte Ven.B. : epiloog R. LASSAUX Aansluitend op de twee vorige nummers van deze nieuwsbrief, ronden wij nu onze tocht doorheen de nieuwe aangifte af. Denk eraan dat deze aangifte ten laatste op 30

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie