Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december afgesloten) Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Wettelijke benaming Ondernemingsnummer Type nummer Opgave nummer Rechtsvorm Adres Aard adres Straat Nr Bus Postcode en gemeente Land Bank informatie BIC IBAN Identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap Type nummer Opgave nummer Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Begindatum van het boekjaar Einddatum van het boekjaar Aanslagjaar 2011 Aangifte Vennootschapsbelasting

2 Id 2/35 Inlichtingen omtrent het document Contactpersoon Hoedanigheid van de contactpersoon Lijst Naam Functie Adres Aard adres Straat Nr Bus Postcode en gemeente Land Telefoonnummer of faxnummer Aanduiding of het een telefoon- dan wel een faxnummer betreft Land telefoonnummer of faxnummer Zonenummer telefoon of fax Lokaal telefoonnummer Toestelnummer adres

3 275.1.A 3/35 Aangifte in de vennootschapsbelasting Reserves Belastbare gereserveerde winst Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies (+)/(-) Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsn Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Belastbare voorzieningen Andere in de balans vermelde reserves Andere in de balans vermelde reserves Omschrijving Andere belastbare reserves Andere belastbare reserves (+)/(-) Omschrijving Onzichtbare reserves Belastbare waardeverminderingen Overdreven afschrijvingen Andere onderschattingen van activa Overschattingen van passiva Belastbare reserves (+)/(-) Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves Meerwaarden op aandelen 006 (1) Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen 006 (2) Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken 008 Vrijstelling gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies 014 Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord 019 Andere 007 Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves 009 Belastbare reserves na aanpassing van de begintoestand der reserves (+)/(-) Belastbare gereserveerde winst (+)/(-)

4 275.1.A 4/35 Vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handelsvorderingen Bij het begin van het belastbare tijdperk 0,00 Op het einde van het belastbare tijdperk Voorzieningen voor risico's en kosten ,00 0,00 Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte n Verwezenlijkte n Gespreid te belasten verwezenlijkte n Gespreid te belasten n op bepaalde effecten Gespreid te belasten n op materiële en immateriële vaste activa ( ) Andere verwezenlijkte n Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen Meerwaarden op zeeschepen Investeringsreserve Tax shelter erkende audiovisuele werken Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord Andere vrijgestelde bestanddelen Vrijgestelde gereserveerde winst

5 275.1.A 5/35 Verworpen uitgaven Niet aftrekbare belastingen 029 Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies 028 Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard 030 Niet aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies 031 Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen 032 Niet aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken 033 Niet aftrekbare restaurantkosten 025 Kosten voor niet-specifieke beroepskledij 034 Overdreven interesten 035 Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen 036 Abnormale of goedgunstige voordelen 037 Sociale voordelen 038 Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques 023 Liberaliteiten 039 Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 040 Terugnemingen van vroegere vrijstellingen 041 Werknemersparticipatie Vergoedingen ontbrekende coupon 026 Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken 027 Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies 024 Niet aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten 054 Andere verworpen uitgaven 042 Verworpen uitgaven 044 Uitgekeerde dividenden Gewone dividenden 050 Verkrijging van eigen aandelen 051 Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot 052 Verdeling van maatschappelijk vermogen 053 Uitgekeerde dividenden 059

6 275.1.A 6/35 Uiteenzetting van de winst Belastbare gereserveerde winst (+)/(-) ( ) Verworpen uitgaven Uitgekeerde dividenden (044) (059) Resultaat van het belastbare tijdperk (+)/(-) Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgelegd op basis van de tonnage (+)/(-) Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgelegd op basis van de tonnage (+)/(-) Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is 075 Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard 070 Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve 071 Werknemersparticipatie ( ) Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 076 Resterend resultaat (+)/(-) Bij verdrag vrijgesteld Niet bij verdrag vrijgesteld Belgisch Verdeling volgens oorsprong Resterend resultaat volgens oorsprong (+)/(-) Aftrekken van de resterende winst Niet-belastbare bestanddelen Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten Aftrek voor risicokapitaal Vorige verliezen Investeringsaftrek 107 Resterende winst volgens oorsprong

7 275.1.A 7/35 Belastbare grondslag Belastbaar tegen gewoon tarief 112 Resterende winst Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 108 Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve (070) (071) Werknemersparticipatie ( ) Belastbaar tegen verlaagd tarief Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5 % 119 Afzonderlijke aanslagen Niet verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, verdoken meerwinsten en financiële voordelen of voordelen van alle aard 120 Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen 123 Afzonderlijke aanslag van de uitgekeerde dividenden ten name van vennootschappen die krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken en vennootschappen voor huisvesting 124 Bijzondere aanslagen met betrekking tot verrichtingen die vóór 1 januari 1990 hebben plaatsgevonden Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 33% 125 Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 16,5% 126 Voordelen van alle aard verleend door vennootschappen in vereffening 128 Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars en terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars 109 Terugbetaling van een gedeelte van het voorheen verleende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 223 Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften 090 Vrijstelling aanvullend personeel 091 Vrijstelling bijkomend personeel KMO 092 Vrijstelling stagebonus 094 Andere niet-belastbare bestanddelen 095 Niet-belastbare bestanddelen

8 275.1.A 8/35 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Belgische inrichtingen Buitenlandse inrichtingen Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen Inkomsten toegekend door een EU-dochteronderneming Nettobedrag, Belgische inkomsten 216 Roerende voorheffing, Belgische inkomsten 217 Nettobedrag, buitenlandse inkomsten 218 Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten 219 Andere inkomsten Nettobedrag, Belgische inkomsten 220 Roerende voorheffing, Belgische inkomsten 221 Nettobedrag, buitenlandse inkomsten 225 Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten 226 Andere vrijgestelde roerende inkomsten 228 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten 229 Kosten 230 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten na aftrek kosten 231 Inkomsten uit niet vergoede inbrengen in geval van fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde verrichtingen omdat de overnemende of verkrijgende vennootschap in het bezit is van aandelen van de overgenomen of gesplitste vennootschap of gelijkaardige verrichtingen in een andere EU-lidstaat 232 Vrijgestelde roerende inkomsten uit effecten van bepaalde herfinancieringsleningen 233 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten 234 Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten Saldo van de overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten 262 Aftrek definitief belaste inkomsten van het belastbare tijdperk dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk 263 Overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten die werkelijk wordt afgetrokken van het belastbare tijdperk 264 Saldo van de aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk 265 Overdracht aftrek voor risicokapitaal Saldo van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal 330 Saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk 332

9 275.1.A 9/35 Compenseerbare verliezen Saldo van de compenseerbare vorige verliezen (-) 235 Gecompenseerde verliezen ( ) Verlies van het belastbare tijdperk (-) 237 Verlies over te brengen naar het volgende belastbare tijdperk (-) 238 Tarief van de belasting De vennootschap kan bij uw weten aanspraak maken op het verminderd tarief De vennootschap is onderworpen aan het exit tax tarief, belastbaar tegen 16,5% Voorafbetalingen Deze aangifte heeft betrekking op één van de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap die een kleine vennootschap is in de zin van het Wetboek van vennootschappen In aanmerking te nemen voorafbetalingen 175 Voorafbetaling, eerste kwartaal 170 Voorafbetaling, tweede kwartaal 171 Voorafbetaling, derde kwartaal 172 Voorafbetaling, vierde kwartaal 173 Referentienummer verschillend van het ondernemingsnummer en toegekend door de Dienst Voorafbetalingen Eerste ander referentienummer 176 Tweede ander referentienummer 177 Derde ander referentienummer 178 Vierde ander referentienummer 179

10 275.1.A 10/35 Verrekenbare voorheffingen Niet terugbetaalbare voorheffingen 186 Fictieve roerende voorheffing 182 Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 183 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 184 Terugbetaalbare voorheffingen 199 Werkelijke of fictieve roerende voorheffing op Belgische definitief belaste en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 187 Roerende voorheffing op definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 188 Roerende voorheffing op buitenlandse definitief belaste inkomsten, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 190 Roerende voorheffing op andere liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 192 Roerende voorheffing op andere dividenden 194 Andere terugbetaalbare roerende voorheffing 195 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat voor het huidig belastbare tijdperk terugbetaalbaar is 198 Tax shelter De vennootschap is een binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken, die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft en niet zijnde een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen, die een raamovereenkomst voor de productie van een erkend Belgisch audiovisueel werk heeft gesloten 363 Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen Inlichtingen ter beoordeling kleine vennootschap Gegevens met betrekking tot het belastbaar tijdperk De vennootschap is verbonden met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen 268 De gegevens op niet-geconsolideerde basis vermelden, tenzij de vennootschap verbonden is met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, dan die gegevens op geconsolideerde basis vermelden Jaargemiddelde van het personeelsbestand 267 Jaaromzet, exclusief btw 261 Balanstotaal 251 De vennootschap beantwoordt aan de criteria kleine vennootschap met betrekking tot het laatste belastbaar tijdperk De vennootschap beantwoordt aan de criteria kleine vennootschap met betrekking tot het voorlaatste belastbaar tijdperk Diverse bescheiden en opgaven De verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering en, indien verplicht, de jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting) worden bij de aangifte gevoegd.

11 275.1.A 11/35 De opgaven/staat/aangifte waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen, moeten in voorkomend geval worden ingevuld.

12 /35 Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en voorzieningen voor risico's en kosten Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Vrijstellingscategorie Naam van de Adres van de Schuldvordering Vrijgestelde waardevermindering schuldenaar schuldenaar waardevermindering Bij het begin van het Op het einde van het Bij het begin van het Op het einde van het belastbare tijdperk belastbare tijdperk belastbare tijdperk belastbare tijdperk Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen (vervolg) Vrijstellingscategorie Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen Verhoging vrijgestelde Verantwoording waardevermindering vrijgestelde waardevermindering tijdens het boekjaar waardevermindering Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen die overeenstemt met verliezen die tijdens het boekjaar definitief geworden zijn Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen ingevolge de gehele of gedeeltelijke inning van de vordering tijdens het boekjaar Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen ingevolge een nieuwe schatting van het waarschijnlijke verlies tijdens het boekjaar

13 /35 Voorzieningen voor risico's en kosten Vrijstellingscategorie Aard van de kosten Waarschijnlijke kost, op Vrijgestelde voorziening Vermindering van de vrijgestelde voorziening het einde van het voorziening boekjaar Bij het begin van het Op het einde van het Vermindering van de Vermindering van de belastbare tijdperk belastbare tijdperk vrijgestelde voorziening vrijgestelde voorziening ingevolge kosten die ingevolge een nieuwe tijdens het boekjaar schatting van de effectief gedragen zijn waarschijnlijke kosten tijdens het boekjaar Voorzieningen voor risico's en kosten (vervolg) Vrijstellingscategorie Aard van de kosten Aanslagjaar voorziening Verhoging van de vrijgestelde voorziening Verantwoording vrijgestelde voorziening

14 275B 14/35 Vrijstelling van n op zeeschepen Meerwaarden op zeeschepen Omschrijving Datum van Datum van Verkoopwaarde Aanschaffings- of Fiscaal aangenomen Fiscale nettowaarde Verwezenlijkte belegging vervreemding beleggingswaarde afschrijvingen of waardeverminderingen Herbeleggingen in zeeschepen, delen in mede-eigendom in zeeschepen, in scheepsaandelen of in aandelen van een vennootschap- scheepsexploitant met maatschappelijke zetel gevestigd in de EU Verwezenlijkte Omschrijving in Datum in Bedrag in aanmerking aanmerking te nemen aanmerking te te nemen nemen

15 275K 15/35 Gespreide belasting van n op bepaalde effecten Gespreid te belasten n op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Omschrijving Datum van Datum van Verkoopprijs Aanschaffingswaarde Fiscaal aangenomen Fiscale nettowaarde belegging vervreemding waardeverminderingen Gespreid te belasten n op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen (vervolg) Verwezenlijkte Monetair gedeelte Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte verwezenlijkte Herbeleggingen in bepaalde effecten Niet-monetair gedeelte Omschrijving in Datum in Bedrag in aanmerking verwezenlijkte aanmerking te nemen aanmerking te te nemen nemen Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de op bepaalde effecten Niet-monetair gedeelte Bedrag in aanmerking Te belasten deel van de verwezenlijkte te nemen

16 276K 16/35 Gespreid te belasten n op materiële en immateriële vaste activa Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa Omschrijving Datum van Datum van Verkoopwaarde Ontvangen vergoeding Kosten van Aanschaffings- of belegging vervreemding vervreemding beleggingswaarde Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa (vervolg) Fiscaal aangenomen Fiscale nettowaarde Verwezenlijkte Monetair gedeelte Niet-monetair gedeelte Vrijwillig Investerings- afschrijvingen of verwezenlijkte verwezenlijkte verwezenlijkte verbintenis waardeverminderingen activa te beleggen in gebouwd onroerende goederen, vaartuigen of vliegtuigen Herbeleggingen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Niet-monetair gedeelte Omschrijving in Datum in Bedrag in aanmerking verwezenlijkte aanmerking te nemen aanmerking te te nemen nemen Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de op materiële en immateriële vaste activa Niet-monetair gedeelte Verkoopwaarde Ontvangen vergoeding Bedrag in aanmerking In aanmerking te Datum van Te belasten deel van verwezenlijkte te nemen nemen afschrijving vervreemding de

17 276N 17/35 Vrijstelling van n op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Omschrijving Datum van Datum van Datum van Verkoopwaarde Ontvangen vergoeding Kosten van Aanschaffings- of belegging vervreemding ontvangst vervreemding beleggingswaarde schadevergoeding Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (vervolg) Fiscaal aangenomen Fiscale nettowaarde Verwezenlijkte Vrijwillig afschrijvingen of verwezenlijkte waardeverminderingen Herbeleggingen in ecologische bedrijfsvoertuigen Verwezenlijkte Omschrijving in Datum in Bedrag in aanmerking aanmerking te nemen aanmerking te te nemen nemen

18 276P 18/35 Vrijstelling van n op binnenschepen voor commerciële vaart Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart Omschrijving Datum van Datum van Datum van Verkoopwaarde Ontvangen vergoeding Kosten van Aanschaffings- of belegging vervreemding ontvangst vervreemding beleggingswaarde schadevergoeding Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart (vervolg) Fiscaal aangenomen Fiscale nettowaarde Verwezenlijkte Vrijwillig afschrijvingen of verwezenlijkt waardeverminderingen e Herbeleggingen in ecologische binnenschepen voor de commerciële vaart Verwezenlijkte Omschrijving in Datum in Bedrag in aanmerking aanmerking te nemen aanmerking te te nemen nemen

19 275C 19/35 Aftrek voor risicokapitaal Berekening aftrek voor risicokapitaal Bij het begin van het belastbare tijdperk Eigen vermogen (+)/(-) Bestanddelen af te trekken van het eigen vermogen Eigen aandelen Financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan Aandelen van beleggingsvennootschappen Inrichtingen gelegen in een land met verdrag Onroerende goederen gelegen in een land met verdrag Materiële vaste activa in zover de erop betrekking hebbende kosten onredelijk zijn Bestanddelen die als belegging worden gehouden en geen belastbaar periodiek inkomen voortbrengen Onroerende goederen waarvan bedrijfsleiders het gebruik hebben Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte n Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Kapitaalsubsidies Voorraadactualisering erkende diamanthandelaars Ten name van de hoofdzetel ontleende middelen met betrekking tot dewelke de interesten ten laste van het belastbaar resultaat van de Belgische inrichting wordt gelegd Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden (+)/(-) Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk Aftrek risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken Saldo van de aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar dat overdraagbaar is naar latere aanslagjaren Saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat werd gevormd tijdens vorige aanslagjaren Aftrek voor risicokapitaal van vorige aanslagjaren dat werkelijk wordt afgetrokken Aftrek voor risicokapitaal dat voor het huidig aanslagjaar wordt afgetrokken Saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat overdraagbaar is naar latere aanslagjaren Uitleg wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen Datum Omschrijving Berekening als gewogen gemiddelde Wijziging (+)/(-)

20 275F 20/35 Aangifte van gedane betalingen naar staten die niet effectief en substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting Datum Aard Staat Verkrijger van de betaling Betaling uitgedrukt in EUR

21 275P 21/35 Aftrek voor octrooi-inkomsten Inkomsten of het gedeelte van inkomsten uit octrooien die geheel of gedeeltelijk door de vennootschap werden ontwikkeld en waarvan zij octrooihouder is Gecorrigeerde aftrekbare inkomsten of het gedeelte van inkomsten uit octrooien die de vennootschap heeft verworven van derden Inkomsten of het gedeelte van inkomsten uit octrooien die de vennootschap heeft verworven van derden Vergoedingen of het gedeelte van vergoedingen die aan derden zijn verschuldigd voor de octrooien die de vennootschap heeft verworven Afschrijvingen of het gedeelte van de afschrijvingen die zijn toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de door de vennootschap verworven octrooien Berekeningsgrondslag van de aftrek voor octrooi-inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten

22 275R 22/35 Investeringsreserve Vrijgestelde investeringsreserve Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve Bij het begin van het belastbare tijdperk Verminderingen op deze aangroei Meerwaarden op aandelen 006 (1) Gedeelte van de n op voertuigen dat niet als winst wordt aangemerkt Vermindering van het gestort kapitaal Vermeerdering van bepaalde vorderingen van de vennootschap Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum Aangroei van de belaste reserves ten opzichte van de belaste reserves op het einde van het vorig belastbaar tijdperk waarvoor een investeringsreserve werd genoten Maximaal vrijgestelde reserve van het belastbare tijdperk Gevraagde vrijgestelde investeringsreserve van het belastbare tijdperk Investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Vrijgestelde reserve van de laatste drie belastbare tijdperken Vrijgestelde investeringsreserve Einddatum van de investering Investeringen in materiële en immateriële vaste activa Investeringen vermeld op de vorige opgave Investeringen van het huidig belastbaar tijdperk Investering van het huidig belastbaar tijdperk Datum Omschrijving Nog te investeren saldo

23 275U 23/35 Investeringsaftrek Investeringsaftrek voor vennootschappen die niet opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Octrooien Onderzoek en ontwikkeling Energiebesparende investeringen Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen Oplaadstations voor elektrische voertuigen Aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen Eenmalige investeringsaftrek Investeringen in nieuwe vaste activa door alle vennootschappen Aanschaffings- of beleggingswaarde 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Eenmalig 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 3,00 Beveiliging Investeringen door KMO's Aanschaffings- of beleggingswaarde Eenmalig Nieuwe zeeschepen of in tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen Investeringen in zeeschepen door vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen Aanschaffings- of beleggingswaarde Eenmalig

24 275U 24/35 Onderzoek en ontwikkeling Gespreide investeringsaftrek Aanschaffings- of beleggingswaarde, afschrijfbaar Aanneembare afschrijvingen Gespreid Eenmalige en gespreide investeringsaftrek 884 Gespreide aftrekken voor investeringen van vorige belastbare tijdperken 885 Gecumuleerde vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken 886 Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen In beginsel aftrekbare investeringsaftrek 887 Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk 888 Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken 889 Over te dragen investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen Over te dragen investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen Investeringsaftrek voor vennootschappen die opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Energiebesparende Rookafzuig- of Oplaadstations voor Aanmoediging van investeringen verluchtingssysteme elektrische het hergebruik van n in horeca- voertuigen verpakkingen inrichtingen Eenmalige investeringsaftrek Investeringen in nieuwe vaste activa door alle vennootschappen Aanschaffings- of beleggingswaarde Eenmalig 0,00 0,00 0,00 0,00 Beveiliging Investeringen door KMO's Aanschaffings- of beleggingswaarde Eenmalig

25 275U 25/35 Nieuwe zeeschepen of in tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen Investeringen in zeeschepen door vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen Aanschaffings- of beleggingswaarde Eenmalig Eenmalige investeringsaftrek 879 Gespreide investeringsaftrek van vorige belastbare tijdperken voor andere investeringen dan investeringen in onderzoek en ontwikkeling 895 Gecumuleerde vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken 896 Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en de eenmalige en de gespreide investeringsaftrekken voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling van de drie voorgaande aanslagjaren In beginsel aftrekbare investeringsaftrek 897 Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk 898 Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken 899 Over te dragen investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen Over te dragen investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen

26 275W 26/35 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Octrooien Onderzoek en ontwikkeling Eenmalig belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Aanschaffings- of beleggingswaarde Eenmalig Onderzoek en ontwikkeling Gespreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Aanneembare afschrijvingen Gespreid Gespreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling voor investeringen van vorige belastbare tijdperken Aanvullend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling In beginsel verrekenbaar belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling van het belastbaar tijdperk Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling van vorige belastbare tijdperken Verrekenbaar Terug te betalen voor het huidig aanslagjaar 198 Verrekenbaar en niet terugbetaalbaar belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling van vorige belastbare tijdperken In beginsel verrekenbaar belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 184 Terug te betalen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling voor het huidig aanslagjaar (198)

27 276T 27/35 Vrijstelling bijkomend personeel Gepresteerde arbeidsdagen Gepresteerde dagen kalenderjaar-1 Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Arbeidsregeling, aantal dagen Arbeidsregeling, totaal aantal dagen Brutoloon Gepresteerde dagen kalenderjaar-1 (vervolg) Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Arbeidsdagen, alle personeelsleden Bezoldigde dagen Vakantiedagen arbeiders Correcties Gepresteerde dagen kalenderjaar-1 (vervolg) Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Bezoldigde uren, per kwartaal Gemiddeld dagloon Gemiddeld uurloon Arbeidsdagen, personeelsleden met een laag loon Gepresteerde dagen kalenderjaar-2 Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Arbeidsregeling, aantal dagen Arbeidsregeling, totaal aantal dagen Brutoloon

28 276T 28/35 Gepresteerde dagen kalenderjaar-2 (vervolg) Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Arbeidsdagen, alle personeelsleden Bezoldigde dagen Vakantiedagen arbeiders Correcties Gepresteerde dagen kalenderjaar-2 (vervolg) Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Bezoldigde uren, per kwartaal Gemiddeld dagloon Gemiddeld uurloon Arbeidsdagen, personeelsleden met een laag loon Vrijstelling voor bijkomend personeel Beweging alle personeelsleden, kalenderjaar-1 Aangroei van de personeelsleden met een laag loon, kalenderjaar-1 Aantal personeelsleden waarvoor de vrijstelling kan bekomen worden Vrijstelling Terug te nemen vrijstelling Beweging alle personeelsleden, kalenderjaar-1 In principe terug te nemen vrijstelling Vrijstelling die voor het vorige aanslagjaar werd verleend Terug te nemen vrijstelling

29 276T 29/35 Correcties Correcties kalenderjaar-1 Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Equivalent van Wettelijke feestdagen Wettelijke feestdagen Uitleg gepresteerde dagen begrepen in de begrepen in de met betrekking tot het bezoldigde dagen van correcties op de bij deeltijdse arbeid de arbeiders bezoldigde dagen en ontstane verschil de vakantiedagen van tussen de dagen die de arbeiders zijn vermeld in de kwartaal aangifte RSZ en de effectieve prestaties Correcties kalenderjaar-2 Arbeidsregeling Arbeidsstatuut Tijdseenheid Naam Nationaal nummer Equivalent van Wettelijke feestdagen Wettelijke feestdagen Uitleg gepresteerde dagen begrepen in de begrepen in de met betrekking tot het bezoldigde dagen van correcties op de bij deeltijdse arbeid de arbeiders bezoldigde dagen en ontstane verschil de vakantiedagen van tussen de dagen die de arbeiders zijn vermeld in de kwartaal aangifte RSZ en de effectieve prestaties

30 276W1 30/35 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek Personeelsleden aangeworven tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld Tewerkstellingsfunctie Naam Nationaal nummer Datum van aanwerving en tewerkstelling Vrijstelling Effectief vrijgesteld In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden Tewerkstellingsfunctie Naam Nationaal nummer Datum van aanwerving en tewerkstelling Vrijstelling Effectief vrijgesteld

31 276W2 31/35 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming Personeelsleden aangeworven tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld Naam Nationaal nummer Datum van aanwerving en tewerkstelling Vrijstelling Effectief vrijgesteld In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden Naam Nationaal nummer Datum van aanwerving en tewerkstelling Vrijstelling Effectief vrijgesteld

32 276W3 32/35 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer Nieuw voltijds Overgang diensthoofd Vervanger diensthoofd Voltijds Einde voltijds voltijds voltijds Naam Nationaal nummer Datum van aanwerving en tewerkstelling Functie Vrijstelling Effectief vrijgesteld

33 276W4 33/35 Vrijstelling voor bijkomend personeel als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg Nieuw voltijds Overgang diensthoofd Vervanger diensthoofd Voltijds Einde voltijds voltijds voltijds Naam Nationaal nummer Datum van aanwerving en tewerkstelling Functie Vrijstelling Effectief vrijgesteld

34 328K 34/35 Degressief af te schrijven vaste activa Omschrijving Aard Vermoedelijke Degressief Datum van Aanschaffings- of gebruiksduur, in jaren afschrijvingspercentage verkrijging of beleggingswaarde totstandbrenging

35 328L 35/35 Vaste activa voorheen in het stelsel van degressieve afschrijvingen opgenomen Omschrijving Aard Vermoedelijke gebruiksduur, in jaren Datum van verkrijging of totstandbrenging Aanschaffings- of beleggingswaarde

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 BVBA TESTA ( BALANS VAN 2013 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 535.775,00 III. Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007

TOELICHTING TOELICHTING AANSLAGJAAR 2007 TOELICHTING TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2007 (Boekjaren op 31 december 2006 AANSLAGJAAR of in 2007 vóór 31 december

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte en de bijhorende formulieren ook elektronisch

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners Onderwerp Aangifte vennootschapsbelasting helemaal aangepast aan Biztax Datum 1 juni 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2015 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaren op 31 december 2015 of in 2016 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008 of in 2009 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc :

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2016 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaren op 31 december 2015 of in 2016 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte en de bijhorende formulieren elektronisch

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2010

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2010 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2010 (Boekjaren op 31 december 2009 of in 2010 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc:

Nadere informatie

Inhoud. Intersentia nv

Inhoud. Intersentia nv Handleiding TaxMate Inhoud 1 TaxMate opstarten... 4 1.1 Zonder Database... 4 1.2 Met Database... 5 2 Gebruikersbeheer... 8 2.1 Gebruikersbeheer instellen... 8 2.2 Gebruikersbeheer wijzigen... 13 2.2.1

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2012

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2012 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De gewone investeringsaftrek wordt tijdelijk heringevoerd voor KMOvennootschappen Datum 14 januari 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 10 september 2011 Docenten : Wim

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

TITEL V. Financiën HOOFDSTUK I. Zeescheepvaart. Afdeling I. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van de tonnage

TITEL V. Financiën HOOFDSTUK I. Zeescheepvaart. Afdeling I. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van de tonnage Programmawet 2/8/2002 (B.S. 29/08/2002 Ed. 2) art 115 art 127 Programmawet 27/12/2004 (B.S. 31/12/2004 Ed.2) art 321 art 331 Geconsolideerd door de Koninklijke Belgische Redersvereniging TITEL V Financiën

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 INHOUD WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid... 1 A. Belgische vennootschappen... 1 B. Buitenlandse vennootschappen...

Nadere informatie

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 www.invest.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Aangifte Ven.B. : epiloog

Aangifte Ven.B. : epiloog Aangifte Ven.B. : epiloog R. LASSAUX Aansluitend op de twee vorige nummers van deze nieuwsbrief, ronden wij nu onze tocht doorheen de nieuwe aangifte af. Denk eraan dat deze aangifte ten laatste op 30

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie