Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014."

Transcriptie

1 Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen aan het aangifteformulier en de fiscale bijlagen. Nieuwe module beschikbaar voor aj. 2014! Superfisc is vanaf nu ook beschikbaar voor het invullen van de aangifte Belasting niet-inwoners - vennootschappen. Met deze nieuwe module kunt u aangiftes invullen, verschuldigde belastingen berekenen en biztaxbestanden aanmaken. Alle gegevens worden bovendien ook bewaard en de relevante gegevens worden overgedragen naar het volgende aanslagjaar. 0.Optionele aangifte Nieuwe rubriek 2000: De buitenlandse vennootschap die belastbare inkomsten heeft verkregen die ten laste vallen van een Belgische verblijfhouder of een Belgische inrichting kan ervoor opteren om deze inkomsten aan te geven in de aangifte in de belasting van niet-inwoners. Die keuze wordt bevestigd door het vakje hiernaast aan te kruisen; zij is onherroepelijk, definitief en bindend voor de buitenlandse vennootschap. Bron: monkey.be Belasting Niet-inwoners

2 1.Verworpen uitgaven Nieuwe rubriek 1224: Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag. Uittreksel uit circulaire nr. Ci.RH.421/ (AAFisc Nr. 30/2013) dd Bron: Art WIB92 werd aangevuld door de wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling dd Uiteenzetting van de winst 2.1.Belastbare grondslag Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25 % Bestaande rubriek 1465: Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25 % dient anders ingevuld te worden t.o.v. aanslagjaar Tot en met aanslagjaar 2013 Na het gewijzigde Biztaxprotocol voor aj (zomer 2013) moest het volledige bedrag van de boekhoudkundige meerwaarde ingevuld worden in de rubriek De fiscus beperkte automatisch dit ingevulde bedrag waardoor er nooit meer belast werd dan de resterende winst (rubriek 1450) + de bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is (rubrieken 1421, 1422, 1206 en 1219). Vanaf aanslagjaar 2014 In rubriek 1465 dient het effectief belastbaar gedeelte van de boekhoudkundige meerwaarde ingevuld te worden. De belastingplichtige dient het in te vullen bedrag automatisch te beperken (Superfisc BNI vennootschappen doet dit automatisch) waardoor er nooit meer belast wordt dan de resterende winst (rubriek 1450) + de bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is (rubrieken 1421, 1422, 1206 en 1219).

3 Voorbeeld: Gerealiseerde meerwaarde = ,00 euro Resterende winst = ,00 euro Ingevuld formulier aanslagjaar 2013 => rubriek 1465 = ,00 euro Ingevuld formulier aanslagjaar 2014 => rubriek 1465 = ,00 euro

4 Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % Nieuwe rubriek (1424): Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % Let op! Deze rubriek dient enkel ingevuld te worden door grote vennootschappen. Art. 217, 3 WIB92 Bron: Art. 217, 3 WIB92 werd ingevoegd door de programmawet dd Samenstelling van het resultaat van het belastbare tijdperk Belastbare inkomsten die ten laste vallen van een Belgische verblijfhouder of een Belgische inrichting Nieuwe rubriek (2403): Belastbare inkomsten die ten laste vallen van een Belgische verblijfhouder of een Belgische inrichting Art WIB92 Bron: Art WIB92 werd ingevoegd bij art. 60, 7 Wet 13 december 2012 (BS 20 december 2012 (ed. 4)), van toepassing vanaf 1 januari 2013 (art. 73 ).

5 2.3.Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % Nieuwe rubriek 1424: Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % Let op! Deze rubriek dient enkel ingevuld te worden door grote vennootschappen. Het bedrag van de boekhoudkundig gerealiseerde meerwaarde wordt steeds volledig belast. Art. 207, 2de lid WIB92 Bron: Art. 207, 2de lid WIB92 werd aangevuld door de programmawet dd Voorbeeld: Gerealiseerde meerwaarde = ,00 euro Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage = ,00 euro

6

7 2.4. Aftrekken van de resterende winst Niet-belastbare bestanddelen Vrijstelling bijkomend personeel fiscale bijlage 276T Bij het onderdeel Correcties kalenderjaar werd de bestaande titel Wettelijke feestdagen begrepen in de correcties op de bezoldigde dagen en de vakantiedagen van de arbeiders ingekort tot Wettelijke feestdagen begrepen in de correcties op de bezoldigde dagen Aftrek voor octrooi-inkomsten fiscale bijlage 275P Rubriek 8100 is geschrapt: inkomsten of het gedeelte van inkomsten uit octrooien die geheel of gedeeltelijk door de vennootschap werden ontwikkeld en waarvan zij octrooihouder is Nieuwe rubriek 8101: Inkomsten of het gedeelte van inkomsten uit octrooien waarvan de vennootschap octrooihouder is en die door haar werden ontwikkeld

8 Art. 205/2 1 WIB92 Bron: Art. 205/2 WIB92 werd gewijzigd door de wet van

9 Aftrek voor risicokapitaal fiscale bijlage 275C Aandelen o Rubriek 8013 is geschrapt: aandelen van beleggingsvennootschappen o Nieuwe rubriek 8024: aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor DBI-aftrek Uittreksel uit art. 205ter 1 tweede lid b) WIB92 Bron: Art. 205ter 1 tweede lid b) WIB92 werd gewijzigd door de wet van Inrichtingen en onroerende goederen gelegen in een land met verdrag o Rubriek 8014 is geschrapt: inrichtingen gelegen in een land met verdrag o Rubriek 8015 is geschrapt: onroerende goederen gelegen in een land met verdrag Uittreksel uit het arrest van het Europees hof van Justitie, 4 juli 2013 (Argenta Spaarbank) Bron: Art. 205ter WIB92 werd gewijzigd door de wet van

10 o o Nieuwe rubriek 8061: vermindering met betrekking tot vaste inrichtingen of onroerende goederen gelegen in een land van de EER met verdrag Nieuwe rubriek 8062: vermindering met betrekking tot vaste inrichtingen of onroerende goederen gelegen in een land buiten de EER met verdrag Art. 205quinquies WIB92 Bron: Art. 205quinquies WIB92 werd terug hersteld door de wet van

11 Voorbeeld: ingevulde fiscale bijlage 275C

12

13 Investeringsaftrek fiscale bijlage 275U Nieuwe rubriek: nieuwe vaste activa die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid Let op! Deze rubriek kan enkel ingevuld worden door kleine vennootschappen Van toepassing voor investeringen vanaf 1 januari 2014 Combinatie met aftrek voor risicokapitaal is niet toegelaten Art. 201 WIB92

14 Bron: Art. 201 WIB92 werd aangevuld door de programmawet dd Voorbeeld: aanvullende controle i.v.m. de combinatie tussen de aftrek voor risicokapitaal en de nieuwe investeringsaftrek 3.Afzonderlijke aanslagen 3.1.Fairness Tax Nieuwe rubriek 1504: Fairness Tax Let op! Deze rubriek dient eventueel enkel ingevuld te worden door grote vennootschappen o Deze aanslag kan eventueel enkel van toepassing zijn indien er dividenden uitgekeerd werden in combinatie met aftrek voor risicokapitaal en aftrek van overgedragen verliezen Uittreksel uit circulaire nr. Ci.RH.421/ (AAFisc Nr. 13/2014) dd Bron: Art. 219ter WIB92 werd ingevoegd door de wet houdende diverse bepalingen dd

15 Voorbeeld:

16 3.2. Afzonderlijke aanslag in het kader van de overgangsregeling van verlaagde roerende voorheffing op de uitkering van belaste reserves Nieuwe rubriek 1505: afzonderlijke aanslag in het kader van de overgangsregeling van verlaagde roerende voorheffing op de uitkering van belaste reserves Let op! Deze rubriek dient eventueel enkel ingevuld te worden indien er reserves geïncorporeerd werden in het kapitaal cfr. art. 537 WIB92 o Deze aanslag kan eventueel enkel van toepassing zijn indien: er dividenden uitgekeerd werden gedurende de vorige 5 boekjaren het te bestemmen resultaat van het boekjaar positief is Uittreksel uit circulaire nr. Ci.RH.421/ (AAFisc 52/2013) dd Bron: Art. 537 WIB92 werd ingevoegd door de programmawet dd

17 Voorbeeld:

18 4.Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Rubriek 1534 is geschrapt: De buitenlandse vennootschap wenst de afzonderlijke aanslag te spreiden over de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 Nieuwe rubriek 2535: De buitenlandse vennootschap zal voor het volgende belastbaar tijdperk niet meer als zodanig onderworpen worden aan de belasting van niet-inwoners ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting. Uittreksel uit art. 66 programmawet dd. 22/06/ 2012 Bron: Art. 66 programmawet dd. 22/06/ Compenseerbare verliezen De bestaande rubrieknummers 1721, 1722 en 1730 worden weergegeven als 1721N, 1722N en 1730N. 6. Verrekenbare voorheffingen 6.1. Terugbetaalbare voorheffingen Nieuwe rubriek 2849: Bedrijfsvoorheffing op belastbare inkomsten die ten laste vallen van een Belgische verblijfhouder of een Belgische inrichting Bron: zie uitleg bij onderdeel Optionele aangifte 7. Diverse fiscale bijlagen 7.1.Fiscale bijlage 328L De bestaande benaming Vaste activa voorheen in het stelsel van degressieve afschrijvingen opgenomen wordt gewijzigd in de nieuwe benaming Vaste activa waarvoor wordt afgezien van degressieve afschrijving.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I Tax update Michel I Tax shift Verlaging lasten op arbeid Taxcificatie Fiscale hervorming 1 Programmawet Geheime commissielonen Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Tarief

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Ontwerpadvies 2012/X - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder - vervangt advies 2010/7 Advies van [ ] I. Inleiding 1. De tax

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie