Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh"

Transcriptie

1 Vennootschapsbelasting Yves Verdingh

2 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel Fax Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. D/2012/2664/ BP/FCVENB-YI12001

3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Algemene beginselen HOOFDSTUK 1 Beginselen uit de Grondwet 3 1. Legaliteitsbeginsel 3 2. Annualiteitsbeginsel 4 3. Gelijkheidsbeginsel Algemeen Jurisprudentiële invulling 6 4. Beginselen van behoorlijk bestuur - vertrouwensbeginsel Algemeen Jurisprudentiële invulling 8 HOOFDSTUK 2 Beginselen die voortvloeien uit de aard van de belastingen en uit het recht in het algemeen De fiscale wet is van openbare orde Verhouding tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht Primauteit van het boekhoudrecht De bindende kracht van de jaarrekening Het verdragsrecht beheerst het intern fiscaal recht 15 DEEL II Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Voorwaarden Regelmatige oprichting 19 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 1

4 2. Rechtspersoonlijkheid Belgische vennootschappen Algemeen Uitgesloten rechtspersonen Buitenlandse vennootschappen Algemeen Voorafgaande beslissingen Fiscale woonplaats in België Algemeen Exploitatie van een onderneming of verrichtingen van winstgevende aard Exploitatie van een onderneming Verrichtingen van winstgevende aard 27 HOOFDSTUK 2 Uitgesloten rechtspersonen Publieke rechtspersonen Vrijgestelde rechtspersonen Toegelaten verrichtingen Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen Verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de statutaire opdracht Verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd Bijkomstige verrichtingen Nijverheids- of handelsmethoden Jurisprudentiële invulling 34 DEEL III De grondslag van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Bepaling volgens de regels van toepassing op winst 39 HOOFDSTUK 2 Het fiscaal winstbegrip 43 HOOFDSTUK 3 De vennootschap als afzonderlijke belastingplichtige 45 HOOFDSTUK 4 Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Algemeen 47 Inhoud - 2 Vennootschapsbelasting Kluwer

5 2. Bepaling van het belastbaar tijdperk inzake vennootschapsbelasting De vennootschap heeft geen boekhouding of voert een boekhouding per kalenderjaar Basisregel Bijzondere gevallen De vennootschap voert een boekhouding anders dan per kalenderjaar Het boekjaar wordt afgesloten tijdens het kalenderjaar Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december Verlengingen of verkortingen van het boekjaar Besluit 49 DEEL IV De belastbare inkomsten van vennootschappen HOOFDSTUK 1 Inleiding 53 HOOFDSTUK 2 De inkomsten uit onroerende goederen 55 HOOFDSTUK 3 De inkomsten van roerende goederen en kapitalen Algemene omschrijving Belastbaar tijdstip Dividenden Bedoelde inkomsten Voordelen toegekend aan aandelen Terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies Interesten van voorschotten Belastbaar bedrag Principe Definitief belaste inkomsten Andere roerende inkomsten dan dividenden Bedoelde inkomsten Interest Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Onder bezwarende titel aangelegde lijfrenten of tijdelijke renten Belastbaar bedrag 67 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 3

6 HOOFDSTUK 4 De beroepsinkomsten Inleiding Opbrengsten uit exploitatieverrichtingen Belastbaar tijdstip Algemeen Overlopende rekeningen Disconto van langlopende vorderingen Boekhoudkundige behandeling Fiscale behandeling Berekening van het disconto Kapitaalsubsidies Boekhoudkundige behandeling Fiscale behandeling Abnormale of goedgunstige voordelen Inleiding Verleend door een in België gevestigde onderneming Niet reeds belast onder artikel 54 WIB Niet in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger Onverminderd de toepassing van artikel 49 WIB Bijzondere regeling: verleend aan een buitenlandse onderneming Een buitenlandse belastingplichtige ten aanzien waarvan de in België gevestigde onderneming zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van afhankelijkheid bevindt (art. 26, lid 2, 1 WIB92 juncto art. 227 WIB92) Een buitenlandse belastingplichtige of een buitenlandse inrichting, die krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, in dit land niet aan een inkomstenbelasting of aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan de in België gevestigde onderneming is onderworpen (art. 26, lid 2, 2 WIB92) Een buitenlandse belastingplichtige, die belangen gemeen heeft met een persoon of onderneming zoals bedoeld in de twee vorige gevallen (art. 26, lid 2, 3 WIB92) Fiscale behandeling Mogelijkheid tot aanvraag van een voorafgaande beslissing Jurisprudentiële invulling Intragroepsverrichtingen Overdracht van aandelen Doorberekening van kosten Overdracht van schuldvorderingen Bijstand aan groepsleden in moeilijkheden Renteloze of laagrentende leningen 103 Inhoud - 4 Vennootschapsbelasting Kluwer

7 Inbrengverrichtingen Compenserende verrichtingen Meerwaarden Algemeen Niet-uitgedrukte en niet-verwezenlijkte meerwaarden Algemeen Uitzonderingen Compensatie van vroeger fiscaal aangenomen minderwaarden op financiële vaste activa en andere effecten in portefeuille ( reconstitutiemeerwaarden ) Onderwaardering van activa Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden Boekhoudrecht Fiscale behandeling Algemeen Meerwaarden op deelnemingsrechten van beleggingsvennootschappen Verwezenlijkte meerwaarden Algemeen Vrijgestelde meerwaarden Monetaire meerwaarde Verwezenlijkte of vastgestelde meerwaarden op aandelen Meerwaarden op aandelen bij herstructureringen Meerwaarden op personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen van huisvestingsmaatschappijen Meerwaarden uit de inbreng van bedrijfsafdelingen, takken van werkzaamheid of van algemeenheid van goederen Meerwaarden op zeeschepen Meerwaarden op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart Meerwaarden op rechten van deelneming van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Gespreid belastbare meerwaarden Meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa Meerwaarden op bepaalde overheidseffecten Onaantastbaarheidsvoorwaarde Algemeen Voorwaarden Boekingsvoorwaarde Bestemmingsvoorwaarde Gevolgen van de niet-naleving Onderschatting van activa en overschatting van passiva 155 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 5

8 HOOFDSTUK 5 De diverse inkomsten 159 DEEL V De vaststelling van de nettowinst HOOFDSTUK 1 De vaststelling van de nettowinst Inleiding 163 HOOFDSTUK 2 Beroepskosten Voorwaarden voor aftrekbaarheid Gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Noodzakelijk verband met de beroepswerkzaamheid Andere bepalingen Tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen Moment van aftrek Overlopende rekeningen Bewijs van de echtheid en de omvang Kosten uit verrichtingen Kosten met betrekking tot onroerende goederen Interesten van leningen Aftrekbare interesten Beperking inzake aftrekbaarheid van interesten Interesten van voorschotten Algemeen Rentegevende voorschotten Soorten verstrekkers van geldleningen Grenzen Interesten betaald aan bepaalde buitenlandse genieters Algemeen Voorafgaande beslissingen Jurisprudentiële invulling Onderkapitalisatie Commissies, erelonen e.d. betaald aan niet-personeelsleden Beginsel Voorwaarden van aftrekbaarheid Bezoldigingen van werknemers Aftrekbare bezoldigingen Verantwoording van de bezoldigingen Bezoldigingen van bedrijfsleiders Het begrip bedrijfsleider Bestuurders, zaakvoerders, Tweede categorie Aftrekbaarheid der bezoldigingen 197 Inhoud - 6 Vennootschapsbelasting Kluwer

9 Formele voorwaarden Stortingen voor sociale zekerheid of voorzorg Bestuurdersbezoldigingen - tantièmes - beheersvergoedingen betaald aan vennootschappen Sociale lasten Collectieve aanvullende pensioentoezeggingen Algemeen Voorwaarden voor aftrekbaarheid Begrenzingen aan de aftrekbaarheid Aftrekbaarheid zonder enige begrenzing Individuele aanvullende pensioentoezegging Aanvullende verzekeringen overlijden en arbeidsongeschiktheid Pensioenen Kosten uit waardering Afschrijvingen Algemeen Boekhoudkundige behandeling Algemeen Afschrijfbare activa Fiscale behandeling Afschrijfbare grondslag Afschrijvingsmethoden Afschrijvingsmodaliteiten Gebruikelijke afschrijvingspercentages Bijzondere gevallen Toepassingsgevallen Gronden en terreinen Leasing of soortgelijke overeenkomst Personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen Goodwill Tegen variabele prijzen verkregen activa Waardeverminderingen en minderwaarden Boekhoudkundige behandeling Algemeen Besluit Fiscale behandeling Toepassingsgevallen Aandelen Voorraden en bestellingen in uitvoering Schuldvorderingen Dubieuze debiteuren Gronden Personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen 251 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 7

10 3.3. Voorzieningen voor risico s en kosten Algemeen Boekhoudkundige behandeling Fiscale behandeling Algemeen Voorwaarden Formele voorwaarden Toepassingsgevallen Waarborgverplichtingen Ontslagen Brugpensioenen Pensioenen Vakantiegeld Belastingen 263 DEEL VI De verworpen uitgaven HOOFDSTUK 1 Algemeen 267 HOOFDSTUK 2 Niet-aftrekbare belastingen en voorheffingen Algemeen Niet-aftrekbare belastingen in de boekhouding Belastingen op het resultaat van het boekjaar Tijdens het boekjaar gedane voorafbetalingen en voorheffingen De tijdens een boekjaar gedane voorafbetalingen en gedragen werkelijke voorheffingen (met uitzondering van de onroerende voorheffing), zijn in beginsel als kosten van het boekjaar in de rubriek Belastingen op het resultaat op te nemen Eerste geval: de vennootschap heeft een overschot aan verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen Tweede geval: de vennootschap heeft een tekort aan verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen Roerende voorheffing op ontvangen roerende inkomsten Roerende voorheffing op betaalde roerende inkomsten Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Belastingsupplementen Geraamde belastingen waren te laag Terug te vorderen belastingen waren te hoog Regulariseringen Terugbetaling van belastingen Betwiste aanslagen - voorzieningen voor belastingen 279 Inhoud - 8 Vennootschapsbelasting Kluwer

11 Uitgestelde belastingen Niet-aftrekbare belastingen die niet in de boekhouding voorkomen 283 HOOFDSTUK 3 Boeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard Fiscale boeten Algemeen Btw-boeten Andere sancties Schadevergoedingen versus straffen 287 HOOFDSTUK 4 Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies 291 HOOFDSTUK 5 Autokosten Bedoelde voertuigen Beoogde kosten Niet-beoogde kosten Brandstofkosten Financieringskosten Mobilofoonkosten Parkeerkosten Solidariteitsbijdrage Bijzondere Topics Terugbetaalde kosten Doorgerekende kosten Voordelen van alle aard Overdreven autokosten Collectief georganiseerd woon/werkverkeer met minibussen, autobussen en autocars Kosten met betrekking tot het voordeel van alle aard 305 HOOFDSTUK 6 Restaurantkosten Algemeen Niet-beoogde kosten Administratieve uitzonderingen Het bedrijfsrestaurant Maaltijdtickets Doorgerekende kosten 311 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 9

12 Voor het personeel en derden gemaakte kosten Voor het personeel gemaakte sociale kosten Voor personeelsleden en derden gemaakte kosten die geen sociale kosten zijn Aan derden terugbetaalde kosten Makers van TV-programma s 313 HOOFDSTUK 7 Receptiekosten Beoogde kosten Niet-beoogde kosten Algemeen Sociale voordelen 316 HOOFDSTUK 8 Relatiegeschenken Beoogde kosten Niet-beoogde kosten Reclame-artikelen Stalen 318 HOOFDSTUK 9 Niet-specifieke beroepskledij Algemeen Niet-beoogde kosten Specifieke beroepskledij Voordelen van alle aard 320 HOOFDSTUK 10 Overdreven interesten 321 HOOFDSTUK 11 Interesten van bepaalde leningen 323 HOOFDSTUK 12 Abnormale of goedgunstige voordelen 325 HOOFDSTUK 13 Sociale voordelen Algemeen Niet-aftrekbare sociale voordelen Bedoelde kosten Gelegenheidsgeschenken Aanvullende verzekeringen gezondheidszorg Gedeeltelijk aftrekbare sociale voordelen Volledig aftrekbare sociale voordelen 331 Inhoud - 10 Vennootschapsbelasting Kluwer

13 HOOFDSTUK 14 Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques 335 HOOFDSTUK 15 Liberaliteiten Inleiding Principe Jurisprudentiële invulling Verwerving van activa met een overprijs Vervreemding van activa met een onderprijs Verstrekken van privévoordelen Andere Uitzonderingen Algemeen Voorafgaande beslissingen 340 HOOFDSTUK 16 Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 341 HOOFDSTUK 17 Terugnemingen van vroegere vrijstellingen 343 HOOFDSTUK 18 Werknemersparticipatie 345 HOOFDSTUK 19 Vergoeding ontbrekende coupon 347 HOOFDSTUK 20 Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken 349 HOOFDSTUK 21 Gewestelijke premies, kapitaal- en interestsubsidies 351 HOOFDSTUK 22 Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten Inleiding Geviseerde landen Geviseerde betalingen Niet-aftrekbaarheid Formele voorwaarde 355 HOOFDSTUK 23 Andere verworpen uitgaven Algemeen 357 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 11

14 2. Kosten met betrekking tot de jacht, de visvangst, jachten, pleziervaartuigen en lusthuizen Algemeen Niet-beoogde kosten Beroepsmatige kosten Bezoldigingen Overdreven uitgaven Sommen besteed in het kader van private of openbare omkoping 360 DEEL VII De bepaling van de belastbare grondslag HOOFDSTUK 1 Eerste bewerking: bepaling van het fiscaal resultaat Belastbare gereserveerde winst Bestanddelen Belastbare reserves in het kapitaal en in de uitgiftepremies Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarde Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst of verlies Belastbare voorzieningen Andere in de balans vermelde reserves Andere belastbare reserves (+) (-) Onzichtbare reserves Correcties aan de begintoestand der belaste reserves Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves Verwezenlijkte of vastgestelde meerwaarden en teruggenomen waardeverminderingen op aandelen Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken Vrijgestelde gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord Opnemingen van gestort kapitaal Terugbetalingen en regulariseringen van niet-aftrekbare belastingen Niet-belastbare meerwaarden op autovoertuigen Neerwaartse winstaanpassingen 381 Inhoud - 12 Vennootschapsbelasting Kluwer

15 Meerwaarden of terugneming van waardeverminderingen op voorzieningen in het kader van de tax shelter-regeling Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves Vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handelsvorderingen en voorzieningen voor risico s en kosten Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden Andere verwezenlijkte meerwaarden Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart Meerwaarden op zeeschepen De investeringsreserve Voorwaarden Kleine vennootschap Investeringsverplichting Onaantastbaarheidsvoorwaarde Formele voorwaarde Bedrag van de investeringsreserve Eerste grens: 50 %van het gereserveerde belastbare resultaat Tweede grens: toename van de belaste reserves Derde grens: absoluut maximum Berekeningswijze Belastingneutrale reorganisaties Belastingneutrale inbrengen Belastingneutrale fusies en splitsingen Tax shelter voor investeringen in een raamovereenkomst voor de productie van een erkend audiovisueel werk Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord Andere vrijgestelde bestanddelen Verworpen uitgaven Uitgekeerde dividenden Algemeen De gewone dividenden Verkrijging van eigen aandelen Gedeeltelijke verdeling van het vermogen Gehele verdeling van het vermogen Verkapte dividenduitkeringen Vervreemding van een belangrijke deelneming Kapitaalvermindering, gevolgd of voorafgegaan door incorporatie van reserves 400 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 13

16 Aandelenoverdracht, gevolgd door een uitkering van reserves Belastbaar bedrag Roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden Inhoudingsplicht Tarief van de roerende voorheffing Gewone dividenden VVPR-dividenden Dividenden van beleggingsvennootschappen Dividenden van beursgenoteerde vennootschappen en vennootschappen met PRIVAK-inbreng Dividenden uitgekeerd door coöperatieve participatievennootschappen Liquidatieboni Verkrijgingsboni Vrijstellingen van roerende voorheffing Spaarders niet-inwoners Deelnemingsdividenden Opneming van gereserveerde winsten Bijkomende heffing op roerende inkomsten Algemeen toepassingsgebied Wijze van heffing - verplichtingen van de schuldenaars 413 HOOFDSTUK 2 Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is 415 HOOFDSTUK 3 Tweede bewerking: omdeling van de winst naar oorsprong Principe Het begrip buitenlandse inrichting Omdeling van de winst volgens oorsprong Belastbare winst of verlies van de inrichtingen Verliescompensatie Algemeen Compensatie van Belgische verliezen met winsten gerealiseerd in een verdragsland Compensatie van verliezen geleden in een verdragsland met Belgische winsten 431 HOOFDSTUK 4 Derde bewerking: aftrek van bij verdrag vrijgestelde winsten en niet-belastbare bestanddelen Aftrek van bij verdrag vrijgestelde winst Aftrek van niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften 435 Inhoud - 14 Vennootschapsbelasting Kluwer

17 2.2. Vrijstelling aanvullend personeel voor uitvoer en Integrale Kwaliteitszorg Principe In aanmerking komend personeel Diensthoofd voor de uitvoer Diensthoofd Integrale Kwaliteitszorg Bijkomend aantal personeelsleden Algemeen Herstructureringen Terugname van de vrijstelling Formaliteiten Algemeen Diensthoofd voor de uitvoer Diensthoofd Integrale Kwaliteitszorg Vrijstelling voor bijkomend personeel voor kmo s In aanmerking komende ondernemingen Berekening van de vrijstelling Algemeen Herstructureringen Terugname van de vrijstelling Formaliteiten Vrijstelling stagebonus Andere niet-belastbare bestanddelen Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen voor huisvestingskrediet Meerwaarden op bepaalde overheidseffecten Terugbetaling van niet-aftrekbare boeten Aftrek van het totale bedrag Aftrekverbod op bepaalde winstbestanddelen 445 HOOFDSTUK 5 Vierde bewerking: aftrek van definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Inleiding Aard van de voor aftrek als dbi in aanmerking komende inkomsten Dividenden Inkoop- en liquidatieboni Inkoopboni Liquidatieboni Meerwaarde op onderlinge deelneming in geval van moederdochterfusie Voorwaarden voor aftrek als dbi Minimumdeelneming 455 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 15

18 3.2. Minimumbezitsduur Twaalf maanden Volle eigendom Uitzonderingen Kwalitatieve voorwaarde Algemeen Uitsluitingen Belastingparadijzen en niet-belaste vennootschappen Financierings-, thesaurie-, of beleggingsvennootschappen Territoriale fiscale paradijzen Buitenlandse inrichtingen Tussenvennootschappen Inkomsten uit ontleende aandelen Voorafgaande beslissingen Aftrek van vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) Uitoefening van de dbi- en vri-aftrek Aftrekprincipe In beginsel als dbi aftrekbaar bedrag Uitoefening van de aftrek Algemeen Volgorde van aftrek Aftrekverbod op bepaalde winstbestanddelen Kwantitatieve beperking Overdracht van dbi-overschotten 484 HOOFDSTUK 6 Vijfde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten Inleiding Geviseerde rechten en inkomsten Geviseerde rechten Geviseerde inkomsten Verminderingen van de octrooi-inkomsten Berekening van de aftrek Aftrekverbod op bepaalde bestanddelen Formele voorwaarde 492 HOOFDSTUK 7 Zesde bewerking: aftrek voor risicokapitaal Principe Basis voor de aftrek Boekhoudkundig eigen vermogen 494 Inhoud - 16 Vennootschapsbelasting Kluwer

19 2.2. Verminderingen van het risicokapitaal Aandelen Buitenlandse Inrichtingen Buitenlandse onroerende goederen Bijzondere verminderingen Herwaarderingsmeerwaarden, belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en kapitaalsubsidies Wijzigingen in de aftrekken tijdens het belastbare tijdperk Tarief van de aftrek Overdracht van de aftrek Formele voorwaarde Uitgesloten vennootschappen Samenloop met de investeringsreserve Wijziging van controle Aftrekverbod op bepaalde winstbestanddelen 509 HOOFDSTUK 8 Zevende bewerking: aftrek van vorige verliezen Principe Bewijs en controle van de fiscale verliezen Onbeperkte overdracht in de tijd Onbeperkte kwantitatieve aftrek Verliesaftrek in geval van controlewijziging Algemeen Jurisprudentiële invulling Voorafgaande beslissingen Verliesaftrek in geval van herstructureringen Verliesaftrek bij fusies en splitsingen Algemeen Verliesaftrek bij vrijgestelde fusies of splitsingen Verliesaftrek bij belaste fusies of splitsingen Verliesaftrek bij inbrengverrichtingen Belgische inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen Inbreng van een Belgische inrichting of Belgische bestanddelen door een intra-europese vennootschap in een Belgische vennootschap Inbreng van een Belgische inrichting in een Belgische vennootschap 527 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 17

20 7. Aftrekverbod op verkregen abnormale of goedgunstige voordelen Algemeen Jurisprudentiële invulling Voorafgaande beslissingen Aftrekverbod op bepaalde winstbestanddelen Aftrek van buitenlandse verliezen Verandering van rechtsvorm Toepassing van de aftrek 534 HOOFDSTUK 9 Achtste bewerking: de investeringsaftrek Inleiding Gewone investeringsaftrek Onderworpen vennootschappen Herbruikbare verpakkingen Kmo-vennootschappen Binnenlandse vennootschap Aandelen behoren voor meer dan de helft toe aan één of meer natuurlijke personen De aandelen vertegenwoordigen de meerderheid van het stemrecht Geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort In aanmerking komende investeringen Herbruikbare verpakkingen Nieuwe materiële en immateriële vaste activa Materiële en immateriële vaste activa In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht Investeringen van het jaar of boekjaar In België gebruikt voor de beroepswerkzaamheid Uitgesloten investeringen Niet uitsluitend gebruikt voor beroepsdoeleinden Gebruik aan derden afgestaan door middel van leasing, erfpacht, opstal, Gebruik aan derden afgestaan anders dan via leasing, erfpacht, opstal, Niet-afschrijfbare of over minder dan drie jaar afschrijfbare activa Personenauto s, lichte vrachtauto s en auto s voor dubbel gebruik Bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten 545 Inhoud - 18 Vennootschapsbelasting Kluwer

21 2.3. Uitoefening van de gewone investeringsaftrek Belastbaar tijdperk Grondslag Aanschaffings- of beleggingswaarde Kwantitatieve beperking Percentage Overdracht gewone investeringsaftrek Aftrek van overgedragen investeringsaftrek Vervreemding, buitengebruikstelling of wijziging van bestemming Formele voorwaarden Verhoogde investeringsaftrek Onderworpen vennootschappen In aanmerking komende investeringen Algemeen Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling Energiebesparende investeringen Octrooien Beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen Zeescheepvaart Rookafzuiging- en verluchtingssystemen Oplaadstations voor elektrische voertuigen Uitoefening van de verhoogde investeringsaftrek Belastbaar tijdperk Grondslag Percentage Ogenblik van toepassing Overdracht verhoogde investeringsaftrek Vervreemding, buitengebruikstelling of wijziging van bestemming Formele voorwaarden Gespreide investeringsaftrek Onderworpen vennootschappen In aanmerking komende investeringen Uitoefening van de gespreide investeringsaftrek Belastbaar tijdperk Grondslag Percentage Ogenblik van toepassing Overdracht gespreide investeringsaftrek Vervreemding, buitengebruikstelling of wijziging van bestemming Formele voorwaarden 559 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 19

22 5. Beperkingen op de investeringsaftrek Aftrekverbod op bepaalde winstbestanddelen Wijziging van controle Belgische winst 560 DEEL VIII Berekening van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Algemeen 563 HOOFDSTUK 2 Schematisch Berekening van de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen Berekening van de te betalen of terug te krijgen belasting 565 HOOFDSTUK 3 Basistarief 567 HOOFDSTUK 4 Het verlaagd opklimmend tarief Algemene regel Uitsluitingen Financiële vennootschappen Dochtervennootschappen De 13 %-regel De minimumbezoldiging Vennootschappen uit een groep met een coördinatiecentrum Erkende coördinatiecentra Erkende T-zonevennootschappen Erkende beleggingsvennootschappen en pensioeninstellingen 578 HOOFDSTUK 5 Meerwaarden op aandelen verwezenlijkt of vastgesteld binnen één jaar 579 HOOFDSTUK 6 Belasting van bepaalde landbouwsubsidies 581 HOOFDSTUK 7 Afzonderlijke aanslag op niet-bewezen kosten en verdoken meerwinsten Algemeen Kenmerken van de afzonderlijke aanslag Tarief Afzonderlijk karakter van de aanslag Cumuleerbare aanslag Strafsanctie 588 Inhoud - 20 Vennootschapsbelasting Kluwer

23 3. Geviseerde inkomsten en uitgaven Niet-verantwoorde lasten en bedragen Voordelen van alle aard Verdoken meerwinsten Verleende financiële voordelen of voordelen van alle aard Liberaliteiten, verteerkosten en drinkgelden Uitzonderingen Vermelding in regelmatige en tijdige aangifte Bedragen die niet in de grondslag inbegrepen zijn Geen verplichting tot opstellen van fiches Administratieve toleranties Laattijdige indiening van fiscale fiches en samenvattende opgaven Niet-geboekte winsten of verdoken meerwinsten A posteriori regularisatie Identificatieverplichting 599 HOOFDSTUK 8 Aanvullende crisisbijdrage 601 HOOFDSTUK 9 Verrekening van de voorheffingen Algemeen Beginsel van de verrekenbaarheid van de voorheffingen Terugbetaling van voorheffingen De onroerende voorheffing De roerende voorheffing Algemeen Verrekenbaar bedrag Dividenden Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen, andere dan dividenden Beperkingen van de verrekenbaarheid van de roerende voorheffing Dividenden Andere inkomsten uit roerende goederen en kapitalen De fictieve roerende voorheffing Het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting Inleiding Algemene voorwaarden Bepaling van het bedrag van het fbb Fbb op royalty s Fbb op interesten Fbb op dividenden 614 Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 21

24 7.4. Beperkingen Anti-channeling Proratering Brutering van het fbb Verenigbaarheid van het fbb-regime met de dubbelbelastingverdragen Opeenvolgende wetswijzigingen Brutering Verenigbaarheid van het fbb-regime met het Europese recht Fbb op dividenden Fbb op interest 619 HOOFDSTUK 10 Vermeerdering in geval van geen of ontoereikende voorafbetalingen Principe Aantal, bedrag en vervaldata van de voorafbetalingen Berekening van de vermeerdering Bijzondere gevallen Algemeen Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar Boekjaar van 12 maanden Boekjaar van meer dan 12 maanden Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, ontbinding of afsluiting van de vereffening Vennootschappen die per kalenderjaar boekhouden Vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens aanvang van de activiteit Vennootschappen die per kalenderjaar boekhouden Vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden Praktische toepassing 628 HOOFDSTUK 11 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Algemeen Berekening van het belastingkrediet Tarief Eenmalig krediet Gespreid krediet Meer- of minderwaarden 633 Inhoud - 22 Vennootschapsbelasting Kluwer

25 3. Verrekening en terugbetaling van het belastingkrediet Boekhoudkundige en fiscale verwerking Beperking en terugname Controlewijziging Terugname Overgang van investeringsaftrek naar belastingkrediet Formele voorwaarde 641 Trefwoordenregister Kluwer Vennootschapsbelasting Inhoud - 23

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 INHOUD WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid... 1 A. Belgische vennootschappen... 1 B. Buitenlandse vennootschappen...

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST PAUL BEGHIN Volledig geactualiseerd tot 31 maart 2016 Antwerpen Cambridge Vennootschapsbelasting toegepast Paul Beghin 2016 Antwerpen

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Prof. Dr. Paul Beghin

Prof. Dr. Paul Beghin Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. Paul Beghin Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk: 1994 Tweede, volledig geactualiseerde druk:

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 Wettelijk kader 19 Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken 19 Belang van de boekhouding en de jaarrekening 20 Bindende

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING INHOUD WOORD VOORAF........................................................ vii HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING..... 1 I. Principe..............................................................

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen 34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2.

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Méhdi Zagheden Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200

Nadere informatie

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen Toelichting 275U 1/5 TOELICHTING 275U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen : Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530 van

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 VOORAFGAAND 2 WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Intercommunales Wet van 22 december 1986 betreffende de

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 Woord vooraf... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid........................................... 1 A. Belgische vennootschappen..................................

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 10 september 2011 Docenten : Wim

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen:

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen: Toelichting 275 U 1/5 TOELICHTING 275 U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2009 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008 of in 2009 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc :

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden Cursus Ven. B 2008 2009 Docent K. Verkest Inleiding Wettelijk kader Basis = artikelen PB, specifiek Ven. B. art. 179 t/m art. 219bis WIB 92 Belang boekhouden Belastbare winst wordt vastgesteld volgens

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2013 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN, VERENIGINGEN, ENZ.) AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte

Nadere informatie