Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Moore Stephens Verschelden Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2012 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Auteurs Bart Vermoesen Marc Ottevaere Informatief Gratis nieuwsbrief Abonneer u nu op deze gratis nieuwsbrief. Klik hier. De investeringsreserve is een fiscale maatregel die sinds aanslagjaar 2004 van toepassing is en werd ingevoerd met als doel om de autofinanciering van vennootschappen aan te moedigen. Sedert de invoering van de aftrek voor risicokapitaal vanaf aanslagjaar 2007 is deze maatregel wat in de vergeethoek geraakt. Maar sinds het tarief van de aftrek voor risicokapitaal stelselmatig daalde naar 3% voor grote vennootschappen en 3,5% voor kleine vennootschappen vanaf aanslagjaar 2013, is de investeringsreserve aan een heropstanding begonnen. Enkel voor de kleintjes Op basis van de fiscale wetgeving[1] kunnen enkel vennootschappen die voor het jaar van aanleg van de reserve kwalificeren als kleine vennootschap van de gunstmaatregel genieten. Een vennootschap wordt conform artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als klein beschouwd indien voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de drie onderstaande criteria werden overschreden: jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 jaaromzet (exclusief BTW): balanstotaal: Bedraagt het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100, dan heeft men ongeacht bovenvermelde criteria, altijd te maken met een grote vennootschap. Indien de vennootschap verbonden is met andere vennootschappen, dan dienen bovenstaande criteria op geconsolideerde basis te worden beoordeeld. Kwalificeert de vennootschap de jaren nadien als groot, dan doet dit geen afbreuk aan de (tijdelijke) vrijstelling[2]. Verplichting tot investeren in goede activa Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de vennootschap binnen een termijn van drie jaar een bedrag gelijk aan de aangelegde investeringsreserve moet investeren in activa die in aanmerking (zouden) komen voor de toepassing van de investeringsaftrek. Opdat de activa in aanmerking (zouden) komen voor deze aftrek, is voornamelijk vereist dat: de activa in nieuwe staat worden verkregen of tot stand gebracht

3 de activa in België voor het uitoefenen van de activiteit van de vennootschap zelf worden gebruikt het recht van gebruik (bvb. ingevolge verhuur) niet wordt afgestaan aan een derde[3] het afschrijfbare activa betreft de activa worden afgeschreven over een termijn van minstens 3 jaar Weet dat personenwagens nooit recht geven op de investeringsaftrek en dus niet gelden als geldige investering voor het opvullen van de aangelegde investeringreserve. De als investering aangemerkte activa moeten bovendien gedurende minstens 3 jaar in de onderneming belegd blijven. Worden de activabestanddelen vervreemd binnen deze termijn, dan wordt de investeringsreserve belastbaar a rato van de nog niet aangenomen afschrijvingen op de verkochte activa. De termijn van 3 jaar waarbinnen moet worden geïnvesteerd, voor een bedrag gelijk aan de aangelegde investeringsreserve, vangt aan vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de investeringsreserve wordt aangelegd. Voorbeeld Vennootschap GOLDFEVER wenst voor boekjaar 2011 (aanslagjaar 2012) een investeringsreserve aan te leggen. In de loop van 2011 werd reeds geïnvesteerd in een nieuwe server ter waarde van exclusief BTW. Begin januari 2012 werden 2 nieuwe computers aangekocht voor in totaal exclusief BTW. De printer is eveneens dringend aan vervanging toe en zal eind 2012 of begin 2013 effectief worden vervangen. De prijs van de printer zal ongeveer exclusief BTW kosten. In bovenstaand voorbeeld zou de vennootschap er kunnen voor opteren om voor boekjaar 2011 een investeringsreserve aan te leggen van Dit betekent dan dat ze voor dat boekjaar op een bedrag van geen vennootschapsbelasting zal betalen (in de veronderstelling dat dit bedrag fiscaal kan worden aangelegd zie hierna). Indien de vennootschap binnen een termijn van 3 jaar niet investeert in goede activa, dan wordt de volledige investeringsreserve aangemerkt als van winst van het belastbare tijdperk waarin de termijn van 3 jaar is verstreken. Bovendien zijn er in dat geval 7% nalatigheidsinteresten verschuldigd vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan[4]. Onaantastbaarheidsvoorwaarde Een derde belangrijke voorwaarde is dat de aangelegde investeringsreserve op een afzonderlijke passiefrekening van de balans moet worden uitgedrukt[5] en daar behouden blijven. Is dat niet het geval, dan wordt de vrijgestelde reserve onmiddellijk belastbaar. Dit betekent ook dat uiterlijk in het jaar van afsluiting van de vereffening van de vennootschap de investeringsreserve effectief aan vennootschapsbelasting zal worden onderworpen aangezien op dat moment niet langer kan worden voldaan aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde. Belangrijk om weten is dat er geen fiscale aftrekken (zoals overgedragen fiscale verliezen, aftrek voor risicokapitaal, ) kunnen worden aangewend om de belastbaar geworden reserve te verminderen of volledig te neutraliseren[6]. Vroeg of laat zal op de vrijgestelde winst dus

4 effectief vennootschapsbelasting zijn verschuldigd. Hoe langer dat tijdstip in de toekomst kan worden uitgesteld hoe interessanter uiteraard: nu 1 belastingen betalen of over 30 jaar maakt niet alleen voor Vermaele Projects een wereld van verschil uit, indien rekening wordt gehouden met de ontwaarding van het geld Bijkomend voordeel is dat de nu uitgespaarde vennootschapsbelasting kan worden geïnvesteerd in de onderneming waardoor het voordeel nog veel groter wordt. Een correcte berekening van de reserve is geen sinecure De manuele berekening van de maximale vrijstelling is niet echt eenvoudig en gebeurt in de praktijk meestal met gespecialiseerde software. Hieronder lichten wij de voornaamste principes toe voor de geïnteresseerden die meer wensen te weten over hoe de maximaal aan te leggen investeringsreserve dient te worden berekend. Vooreerst dient de aangroei van de belaste reserves van het boekjaar te worden berekend vóór aanleg van de investeringsreserve zelf. Deze aangroei wordt vervolgens verminderd met: de vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden op aandelen het vrijgestelde gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde op personenwagens de vermindering van het fiscaal gestorte kapitaal berekend als gewogen gemiddelde de verhoging van het debetsaldo van de rekening courant van aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan van de vennootschap, hun echtgenote of kinderen jonger dan 18 jaar De uitkomst van deze berekening wordt beperkt tot Vervolgens wordt de aangroei van de belaste reserves vergeleken met het bedrag van de belaste reserves van het vorige belastbare tijdperk waarin voor het laatst een vrijgestelde investeringsreserve werd aangelegd en dient er eventueel nog een correctie in min te gebeuren van de berekende vrijstelling. De bedoeling hiervan is dat de vennootschap slechts van de belastingvrijstelling kan genieten op voorwaarde dat zij daadwerkelijk haar eigen vermogen versterkt of m.a.w. dus daadwerkelijk voor autofinanciering zorgt. Tot slot wordt nog een beperking van 50% toegepast waardoor de vrijstelling per belastbaar tijdperk maximaal bedraagt. Uiteraard kan de vennootschap ervoor opteren om een bedrag lager dan aan te leggen als investeringsreserve. Dit is zeker aan te raden indien vrij zeker is dat de vennootschap binnen de termijn van 3 jaar maar een beperkt bedrag zal investeren in goede activa. Uitsluiting recht op aftrek voor risicokapitaal Indien een vennootschap tijdens het belastbaar tijdperk een vrijgestelde investeringsreserve aanlegt, dan kan voor het betreffende alsmede voor de twee daaropvolgende belastbare tijdperken geen aftrek voor risicokapitaal worden genoten[7]. Voor welke vennootschappen interessant? Het aanleggen van een investeringsreserve is in eerste instantie interessant voor vennootschappen die niet kunnen genieten van de aftrek voor risicokapitaal. Denk daarbij vooral aan kleine holdingvennootschappen waarbij de boekwaarde van de verworven deelnemingen op de balans van de holding hoger of gelijk zijn aan het eigen vermogen van deze laatste. Ook

5 managementvennootschappen waarbij de gezinswoning het voornaamste actief op de balans vormt, kunnen vaak niet of slechts zeer beperkt genieten van de notionele interestaftrek aangezien het eigen vermogen wordt gecorrigeerd met de boekwaarde van het privématig gebruikte deel van de woning. Daarnaast kan de investeringsreserve eveneens het overwegen waard zijn voor pas opgerichte vennootschappen met een laag volstort kapitaal en waarvan algemeen verwacht wordt dat de winsten de eerste jaren na oprichting eerder laag zullen uitvallen. Of vennootschappen met een negatief eigen vermogen die terug met winst aanknopen, kunnen hun voordeel doen met het aanleggen van een investeringsreserve. Voor vennootschappen met een mooi eigen vermogen die volop kunnen genieten van de aftrek voor risicokapitaal blijft deze laatste gunstmaatregel echter de voorkeur genieten. De aftrek voor risicokapitaal is dan voor aanslagjaar 2013 voor die vennootschappen wel gedaald naar 3% of 3,5% maar kan wel jaarlijks opnieuw worden genoten en is bovendien definitief verworven. De investeringsreserve daarentegen geniet slechts van een tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting waardoor vroeg of laat alsnog vennootschapsbelasting zal verschuldigd zijn op de vrijgestelde winst. Auteurs: Bart Vermoesen en Marc Ottevaere [1] Artikel 194quater WIB 92 [2] PV n 49 dd. 17/09/2010 van de heer Van der Maelen [3] uitgezonderd wanneer de gebruiker een natuurlijke persoon is en het actief wordt gebruikt voor de uitoefening van zijn zelfstandige activiteit [4] Cfr. artikel 416 WIB 92 [5] Dit op basis van de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde conform artikel 190 WIB 92 [6] Cfr. artikel 207 WIB 92 [7] Artikel 205novies WIB 92

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film 31/08/2010 Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film Waarin durft u met de onderneming vandaag te investeren? De spaarboekjes van de Belgische ondernemingen heeft het hoogste niveau

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie