JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)"

Transcriptie

1 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Leuven Internetadres *: Ondernemingsnummer DATUM 28/11/2005 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 30/06/2015 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2014 tot 31/12/2014 Vorig boekjaar van 1/01/2013 tot 31/12/2013 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN SMETS WALTHER CELEST Bierbeekstraat 91, 3360 Korbeek-Lo, België Functie : Zaakvoerder Mandaat : 28/11/2005 Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: 20 omdat ze niet dienstig zijn: 521, 522, 54, 57, 59, 8, 9 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd Handtekening (naam en hoedanigheid) SMETS WALTHER ZAAKVOERDER Handtekening (naam en hoedanigheid) * Facultatieve vermelding ** Schrappen wat niet van toepassing is

2 Nr VKT 12 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen De jaarrekening werd / commissaris is werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B Het opstellen van de jaarrekening **, C Het verifiëren van de jaarrekening en/of D Het corrigeren van de jaarrekening Indien taken bedoeld onder A of onder B uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) * Schrappen wat niet van toepassing is ** Facultatieve vermelding 2/20

3 Nr VKT 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/ , , , ,96 22/ , , , , , , , , ,35 27 Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen 513/ / , , , ,12 Overige vorderingen 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering 3 30/ , , , ,05 Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen 40/ , , , , , ,89 Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA /53 54/58 490/1 20/ , , , , , ,95 3/20

4 Nr VKT 22 Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal 53 10/ , , , , , ,00 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve , , , ,29 Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) , ,32 Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA / / /4 172/3 174/ /9 42/ / / /3 454/9 47/48 492/3 10/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 4/20

5 Nr VKT 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet* Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen* Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) Toel 56 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Brutomarge (+)/(-) , / /4 635/7 640/ , , , , , , , ,25 115, , ,74 Financiële opbrengsten 56 Financiële kosten 56 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) , , , , , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) , ,03 988, ,57 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat (+)/(-) Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) / , , , , , ,72 * Facultieve vermelding 5/20

6 Nr VKT 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst(verlies) (+)/(-) , ,32 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) , ,72 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P , ,40 Onttrekking aan het eigen vermogen Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791/2 691/ ,71 aan de wettelijke reserve ,71 aan de overige reserves 6921 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) 53072, ,32 Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden / /20

7 Nr VKT 511 TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8059P 8029 xxxxxxxxxxxxxxx , ,00 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8049 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P (21) ,40 xxxxxxxxxxxxxxx 5103, , , ,04 7/20

8 Nr VKT 512 Codes Boekjaar Vorig boekjaar MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar 8199P xxxxxxxxxxxxxxx ,87 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,33 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,48 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8189 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,72 Meerwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar 8259P xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt 8219 Verworven van derden 8229 Afgeboekt 8239 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8259 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8329P (22/27) xxxxxxxxxxxxxxx 27396, , , , ,00 8/20

9 Nr VKT 513 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen 8365 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385 Andere mutaties (+)/(-) 8386 xxxxxxxxxxxxxxx 750, ,00 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P P P (28) 10230,00 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10230,00 9/20

10 Nr VKT 53 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Codes Boekjaar Vorig boekjaar Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P (100) XXXXXXXXXXXXXX , ,00 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen kapitaalaandelen 18600, aandelen zonder nominale waarde , Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal (101) XXXXXXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten 8712 XXXXXXXXXXXXXX Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741 Maximum aantal uit te geven aandelen 8742 Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746 Maximum aantal uit te geven aandelen 8747 Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal /20

11 Nr VKT 53 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters /20

12 Nr VKT 55 STAAT VAN DE SCHULDEN UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Codes (42) Boekjaar 42898, ,24 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061 Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten 9042 Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post 45 van de passiva) Vervallen belastingschulden Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ,72 12/20

13 Nr VKT 56 RESULTATEN PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Codes Boekjaar Vorig boekjaar Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ,2 5,0 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,55 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , ,17 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Andere personeelskosten , ,80 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624 FINANCIËLE RESULTATEN Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies 9125 Interestsubsidies 9126 Geactiveerde intercalaire interesten 6503 Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen 653 Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter (+)/(-) /20

14 Nr VKT 58 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN) Codes Boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN Vorderingen op verbonden ondernemingen Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN ,31 Uitstaande vorderingen op deze personen ,01 Rentevoet en duur van de vorderingen Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502 DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Naamloze vennootschappen vermelden de transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen Boekjaar 14/20

15 Nr VKT 6 SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Gemiddeld aantal werknemers Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Codes Voltijds (boekjaar) 5, ,29 2 Deeltijds 3 Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar) 1, ,28 (boekjaar) 6, ,57 (VTE) (T) (T) 3P Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar) 5, ,52 (VTE) (T) (T) Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1 Voltijds 2 Deeltijds 3 Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst , ,5 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen lager onderwijs ,5 1,0 secundair onderwijs ,0 hoger niet-universitair onderwijs ,5 universitair onderwijs 1203 Vrouwen lager onderwijs ,0 secundair onderwijs ,0 hoger niet-universitair onderwijs ,0 universitair onderwijs 1213 Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel 130 Bedienden 134 Arbeiders 132 Andere ,5 15/20

16 Nr VKT 6 TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR INGETREDEN Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister Codes 1 Voltijds 2 Deeltijds 3 Totaal in voltijdse equivalenten ,0 UITGETREDEN Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam ,0 INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5801 Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 Nettokosten voor de onderneming 5803 Codes Mannen Codes Vrouwen waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5821 Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 Nettokosten voor de onderneming Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5841 Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 Nettokosten voor de onderneming /20

17 Nr VKT 7 WAARDERINGSREGELS 1 Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels: Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord: Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming: De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op: (gewijzigd) (niet gewijzigd) en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR De resultatenrekening (wordt) (wordt niet) op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op: De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden: (Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast) (Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden): Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir: Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming: 2 Vaste activa Oprichtingskosten: De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd: De oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde Deze kosten omvatten zowel de kosten van oprichting als van de kapitaalverhogingen Deze worden, indien niet volledig ten laste van het boekjaar genomen, lineair afgeschreven tegen minimaal 20% per jaar Herstructureringskosten: De herstructureringskosten werden verantwoord: Immateriële vaste activa: Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt (meer) verantwoord: Materiële vaste activa: In de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) herwaardering als volgt verantwoord: (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling De afschrijvingsdan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als (niet meer) volgt materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze 17/20

18 Nr VKT 7 WAARDERINGSREGELS Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar: Activa Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere) Basis NG (nietgeherwaardeerde) G(geherwaardeerde) Afschrijvingspercentages Hoofdsom Min - Max Bijkomende kosten Min - Max 1 Oprichtingskosten Oprichtingskosten L NG 20,00-20,00 20,00-20,00 2 Immateriële vaste activa Toepassingssoftware L NG 33,33-33,33 33,33-33,33 Overige immateriële vaste activa L NG 20,00-20,00 20,00-20,00 3 Industriële, administratieve of commerciële gebouwen* 4 Installaties, machines en uitrusting* Installaties, machines & uitrust L NG 20,00-33,33 20,00-33,33 5 Rollend materieel* Rollend materieel personenwagen L NG 20,00-20,00 20,00-20,00 6 Kantoormaterieel en meubilair* Meubilair L NG 20,00-20,00 20,00-20,00 Kantoormaterieel L NG 20,00-33,33 20,00-33,33 7 Andere materiële vaste activa Inrichtingskosten gehuurd gebouw L NG 10,00-20,00 10,00-20,00 * Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : - bedrag voor het boekjaar: EUR - gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR Financiële vaste activa: In de loop van het boekjaar verantwoord : 3 Vlottende activa (werden) (werden geen) deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt Voorraden: Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde: 1 Grond- en hulpstoffen: Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde volgens de methode van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel 2 Goederen in bewerking - gereed product: Gereed product wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde volgens de methode van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel 3 Handelsgoederen: Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde volgens de methode van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel 4 Onroerende goederen bestemd voor verkoop: Producten: - De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten - De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer (Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is) % meer dan hun boekwaarde 18/20

19 Nr VKT 7 WAARDERINGSREGELS Bestellingen in uitvoering: Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs) (tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken) 4 Passiva Schulden: De passiva (bevatten) (bevatten geen) schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd Vreemde valuta: De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen: De in vreemde valuta uitgedrukte tegoeden worden omgezet in EUR aan slotkoers De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt: De positieve omrekeningsverschillen vastgesteld op balansdatum, gecompenseerd per munt en desgevallend rekening houdend met indekkingsoperaties, worden verwerkt op de overlopende rekeningen van het passief De negatieve omrekeningsverschillen vastgesteld op balansdatum, gecompenseerd per munt en desgevallend rekening houdend met indekkingsoperaties, worden verwerkt in de resultatenrekening Leasingovereenkomsten: Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), voor leasing van onroerende goederen: beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar EUR 19/20

20 Nr VKT 10 BIJKOMENDE INFO Toepassing van artikel 96, 1, Wetboek van Vennootschappen De zaakvoerder verklaart dat de onderhavige jaarrekening en de cijfers die erin vermeld zijn een voldoende getrouw overzicht geven van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap De zaakvoerder verklaart dat er geen voorname risico's of onzekerheden zijn waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt 20/20

21 V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Wettelijke benaming ADMIN LEUVEN Ondernemingsnummer Type nummer Opgave nummer Rechtsvorm Ondernemingsnummer BE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (015) Adres Aard adres Straat Nr Adres Maatschappelijke Zetel of Domicilie (001) VISMARKT 10B Bus Postcode en gemeente Leuven (3000) Land België (BE) Bankinformatie BIC IBAN Identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap Type nummer Opgave nummer Inlichtingen omtrent het betreffende belastbare tijdperk Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Begindatum van het belastbare tijdperk 01/01/2014 Einddatum van het belastbare tijdperk 31/12/2014 Aanslagjaar 2015 Aangifte VenB

22 Id 2/ 14 Inlichtingen omtrent het document Contactpersoon Hoedanigheid van de contactpersoon Lijst Gegevens van de aangifte inkomstenbelasting (CT) Naam DRT&PARTNERS ACCOUNTANTSKANTOOR Voornaam Functie Adres Aard adres Correspondentieadres (005) Straat GROTE MARKT Nr 28 Bus Postcode en gemeente Aarschot (3200) Land België (BE) Telefoonnummer of faxnummer Aanduiding of het een telefoon- dan wel een faxnummer betreft Tel Lokaal telefoonnummer adres

23 2751A 3/ 14 Aangifte in de vennootschapsbelasting Reserves Belastbare gereserveerde winst Codes Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies (+)/(-) 1001 PN Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden 1004 Wettelijke reserve , ,00 Onbeschikbare reserves 1006 Beschikbare reserves 1007 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 1008 PN , ,47 Liquidatiereserve 1012 Belastbare voorzieningen 1009 Andere in de balans vermelde reserves Andere in de balans vermelde reserves Omschrijving 1010 Andere belastbare reserves Andere belastbare reserves (+)/(-) Omschrijving 1011 PN Onzichtbare reserves Belastbare waardeverminderingen 1020 Overdreven afschrijvingen 1021 Andere onderschattingen van activa 1022 Overschattingen van passiva 1023 Belastbare reserves (+)/(-) 1040 PN , ,47 Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves Meerwaarden op aandelen 1051 Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen 1052 Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken 1053 Vrijstelling gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies 1054 Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord 1055 Andere 1056

24 2751A 4/ 14 Codes Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves 1061 Belastbare reserves na aanpassing van de begintoestand der reserves (+)/(-) 1070 PN Belastbare gereserveerde winst (+)/(-) 1080 PN , ,50 Vrijgestelde gereserveerde winst Codes Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Waardeverminderingen op handelsvorderingen 1101 Voorzieningen voor risico's en kosten 1102 Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden 1103 Verwezenlijkte meerwaarden Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten 1111 Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa 1112 Andere verwezenlijkte meerwaarden 1113 Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 1114 Meerwaarden op binnenschepen 1115 Meerwaarden op zeeschepen 1116 Investeringsreserve 1121 Tax shelter erkende audiovisuele werken 1122 Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord 1123 Andere vrijgestelde bestanddelen 1124 Vrijgestelde gereserveerde winst 1140

25 2751A 5/ 14 Verworpen uitgaven Codes Belastbaar tijdperk Niet-aftrekbare belastingen ,53 Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies 1202 Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard ,00 Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies 1204 Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen ,59 Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard ,73 Niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken ,75 Niet-aftrekbare restaurantkosten ,46 Kosten voor niet-specifieke beroepskledij 1209 Overdreven interesten 1210 Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen 1211 Abnormale of goedgunstige voordelen 1212 Sociale voordelen 1214 Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques ,00 Liberaliteiten ,00 Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 1217 Terugnemingen van vroegere vrijstellingen 1218 Werknemersparticipatie 1219 Vergoedingen ontbrekende coupon 1220 Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken 1221 Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies 1222 Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten 1223 Niet-verantwoorde kosten 1225 Andere verworpen uitgaven 1239 Verworpen uitgaven ,06 Uitgekeerde dividenden Codes Belastbaar tijdperk Gewone dividenden 1301 Verkrijging van eigen aandelen 1302 Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot 1303 Verdeling van maatschappelijk vermogen 1304 Uitgekeerde dividenden 1320

26 2751A 6/ 14 Uiteenzetting van de winst Codes Belastbare gereserveerde winst (+)/(-) (1080 PN) Verworpen uitgaven (1240) Belastbaar tijdperk , ,06 Uitgekeerde dividenden (1320) Resultaat van het belastbare tijdperk (+)/(-) 1410 PN ,56 Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-) 1411 PN Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-) 1412 Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is 1420 PN ,56 834,73 Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % 1424 Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard 1421 Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve 1422 Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (1206) 834,73 Werknemersparticipatie (1219) Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 1423 Resterend resultaat (+)/(-) 1430 PN ,83 Codes Bij verdrag vrijgesteld Niet bij verdrag vrijgesteld Belgisch Verdeling volgens oorsprong Resterend resultaat volgens oorsprong (+)/(-) 1431 PN ,83 Aftrekken van de resterende winst Niet-belastbare bestanddelen ,00 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten 1433 Aftrek voor octrooi-inkomsten 1434 Aftrek voor risicokapitaal ,61 Vorige verliezen ,93 Investeringsaftrek 1437 Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken 1438 Resterende winst volgens oorsprong ,29

27 2751A 7/ 14 Codes Belastbaar tijdperk Belastbare grondslag Belastbaar tegen gewoon tarief 1460 Resterende winst (1450) 64862, ,29 Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 1461 Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard (1421) Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve (1422) Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (1206) 834,73 Werknemersparticipatie (1219) Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25 % 1465 Belastbaar tegen exit tax tarief (16,5 %) 1470 Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40 % (1424) Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5 % 1481 Afzonderlijke aanslagen Codes Belastbaar tijdperk Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 50 % Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 100 % Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 34 % Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 28 % Afzonderlijke aanslag van de uitgekeerde dividenden ten name van vennootschappen die krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken en vennootschappen voor huisvesting a 1502b 1503 Fairness Tax 1504 Afzonderlijke aanslag van het gedeelte van de boekhoudkundige winst na belasting dat is overgeboekt naar de liquidatiereserve 1508 Bijzondere aanslagen met betrekking tot verrichtingen die vóór hebben plaatsgevonden Codes Belastbaar tijdperk Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 33 % 1511 Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 16,5 % 1512 Voordelen van alle aard verleend door vennootschappen in vereffening 1513

28 2751A 8/ 14 Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Codes Belastbaar tijdperk Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars 1531 Terugbetaling van een gedeelte van het voorheen verleende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 1532 Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór Niet-belastbare bestanddelen Codes Belastbaar tijdperk Vrijgestelde giften ,00 Vrijstelling aanvullend personeel 1602 Vrijstelling bijkomend personeel KMO 1603 Vrijstelling stagebonus 1604 Andere niet-belastbare bestanddelen 1605 Niet-belastbare bestanddelen ,00

29 2751A 9/ 14 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Codes Belgische inrichtingen Buitenlandse inrichtingen Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen Inkomsten toegekend door een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EER Nettobedrag, Belgische inkomsten 1631 Roerende voorheffing, Belgische inkomsten 1632 Nettobedrag, buitenlandse inkomsten 1633 Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten 1634 Andere inkomsten Nettobedrag, Belgische inkomsten 1635 Roerende voorheffing, Belgische inkomsten 1636 Nettobedrag, buitenlandse inkomsten 1637 Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten 1638 Andere vrijgestelde roerende inkomsten 1639 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten 1640 Kosten 1641 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten na aftrek kosten 1642 Inkomsten uit niet-vergoede inbrengen in geval van fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde verrichtingen omdat de overnemende of verkrijgende vennootschap in het bezit is van aandelen van de overgenomen of gesplitste vennootschap of gelijkaardige verrichtingen in een andere EU-lidstaat 1643 Vrijgestelde roerende inkomsten uit effecten van bepaalde herfinancieringsleningen 1644 Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten 1650 Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten Codes Belastbaar tijdperk Saldo van de overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten 1701 Aftrek definitief belaste inkomsten van het belastbare tijdperk dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk 1702 Overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten die werkelijk wordt afgetrokken van het belastbare tijdperk 1703 Saldo van de aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk 1704 Compenseerbare verliezen Codes Belastbaar tijdperk Saldo van de compenseerbare vorige verliezen (-) 1721 N ,93 Gecompenseerde verliezen ,93 Verlies van het belastbare tijdperk (-) 1722 N Verlies over te brengen naar het volgende belastbare tijdperk (-) 1730 N

30 2751A 10/ 14 Overdracht aftrek voor risicokapitaal Codes Belastbaar tijdperk Saldo van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal 1711 Saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk 1712 Tarief van de belasting Codes Belastbaar tijdperk De vennootschap kan bij uw weten aanspraak maken op het verminderd tarief 1751 De vennootschap is ofwel een vennootschap die krediet voor ambachtsoutillage mag verstrekken, ofwel een vennootschap voor huisvesting, belastbaar tegen het tarief van 5 % 1752 Voorafbetalingen Codes Belastbaar tijdperk Deze aangifte heeft betrekking op één van de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap die een kleine vennootschap is in de zin van het Wetboek van vennootschappen 1801 In aanmerking te nemen voorafbetalingen 1810 Voorafbetaling, eerste kwartaal 1811 Voorafbetaling, tweede kwartaal 1812 Voorafbetaling, derde kwartaal 1813 Voorafbetaling, vierde kwartaal 1814 Referentienummer verschillend van het ondernemingsnummer en toegekend door de Dienst Voorafbetalingen Eerste ander referentienummer 1821 Tweede ander referentienummer 1822 Derde ander referentienummer 1823 Vierde ander referentienummer 1824

31 2751A 11/ 14 Verrekenbare voorheffingen Codes Belastbaar tijdperk Niet-terugbetaalbare voorheffingen 1830 Fictieve roerende voorheffing 1831 Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 1832 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 1833 Terugbetaalbare voorheffingen ,93 Werkelijke of fictieve roerende voorheffing op Belgische definitief belaste en vrijgestelde roerende inkomsten uit aandelen, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 1841 Roerende voorheffing op definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 1842 Roerende voorheffing op buitenlandse definitief belaste inkomsten, andere dan definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 1843 Roerende voorheffing op andere liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen 1844 Roerende voorheffing op andere dividenden 1845 Andere terugbetaalbare roerende voorheffing ,93 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat voor het huidig belastbare tijdperk terugbetaalbaar is 1850 Tax shelter Codes Belastbaar tijdperk De vennootschap is een erkende vennootschap voor de productie van audiovisuele werken, die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft en niet zijnde een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen, die een raamovereenkomst voor de productie van een erkend audiovisueel werk heeft gesloten 1862 Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen Inlichtingen ter beoordeling kleine vennootschap Codes Belastbaar tijdperk Gegevens met betrekking tot het belastbaar tijdperk De vennootschap is verbonden met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen 1871 De gegevens op niet-geconsolideerde basis vermelden, tenzij de vennootschap verbonden is met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, dan die gegevens op geconsolideerde basis vermelden Jaargemiddelde van het personeelsbestand ,20 Jaaromzet, exclusief btw ,65 Balanstotaal ,11 Diverse bescheiden en opgaven De verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering en, indien verplicht, de jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting) worden bij de aangifte gevoegd De documenten in geval van toepassing van de vrijstelling van de winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord moeten bij de aangifte worden gevoegd De opgaven/staat/aangifte waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen, moeten in voorkomend geval worden ingevuld

32 2751A 12/ 14

33 275C 13/ 14 Aftrek voor risicokapitaal Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Codes Bij het begin van het belastbare tijdperk Eigen vermogen (+)/(-) ,97 Bestanddelen af te trekken van het eigen vermogen ,00 Eigen aandelen 8011 Financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan ,00 Aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor DBI-aftrek 8024 Materiële vaste activa in zover de erop betrekking hebbende kosten onredelijk zijn 8016 Bestanddelen die als belegging worden gehouden en geen belastbaar periodiek inkomen voortbrengen 8017 Onroerende goederen waarvan bedrijfsleiders het gebruik hebben 8018 Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden 8019 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 8020 Kapitaalsubsidies 8021 Voorraadactualisering erkende diamanthandelaars 8022 Ten name van de hoofdzetel ontleende middelen met betrekking tot dewelke de interesten ten laste van het belastbaar resultaat van de Belgische inrichting worden gelegd 8023 Wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden (+)/(-) Codes 8040 Belastbaar tijdperk -333,33 Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk ,64 Aftrek voor risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is vóór de vermindering met betrekking tot vaste inrichtingen of onroerende goederen gelegen in een land van de EER met verdrag en vóór de vermindering met betrekking tot vaste inrichtingen of onroerende goederen gelegen in een land buiten de EER met verdrag Indien het belastbare tijdperk niet gelijk is aan 12 maanden of voor het eerste belastbare tijdperk moet het tarief worden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal dagen van het belastbare tijdperk en de noemer gelijk is aan 365 In principe aftrekbaar vóór de verminderingen ,61 Vermindering met betrekking tot vaste inrichtingen of onroerende goederen gelegen in een land van de EER met verdrag Vermindering met betrekking tot vaste inrichtingen of onroerende goederen gelegen in een land buiten de EER met verdrag Aftrek voor risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is ,61 Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken ,61

34 275C 14/ 14 Berekening van de aftrek van de overgedragen vrijstellingen voor risicokapitaal Codes Belastbaar tijdperk Voorheen en ten laatste tijdens aanslagjaar 2012 gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren Voorheen en ten laatste tijdens aanslagjaar 2012 gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren en die werkelijk worden afgetrokken tijdens het huidige aanslagjaar Voorheen en ten laatste tijdens aanslagjaar 2012 gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren en die niet worden afgetrokken tijdens het huidige aanslagjaar omwille van de beperking tot 60 % Bedrag van het gedeelte van de voorheen en ten laatste tijdens aanslagjaar 2012 gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren en die tijdens het huidige aanslagjaar, na 7 belastbare tijdperken, definitief verloren gaan Saldo van de overgedragen vrijstellingen voor risicokapitaal dat aftrekbaar is tijdens latere aanslagjaren 1712 Uitleg wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden Elke beweging moet worden vermenigvuldigd met het aantal maanden die nog blijven lopen tot op het einde van het belastbare tijdperk en gedeeld door het totale aantal maanden van het belastbare tijdperk en waarbij de wijzigingen geacht worden te hebben plaatsgevonden de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin ze zich hebben voorgedaan Indien het belastbaar tijdperk geen geheel aantal maanden bevat moet de voormelde breuk (teller en noemer) drie cijfers na de komma bevatten Omschrijving Datum Berekening als gewogen gemiddelde Wijziging (+)/(-) 001-Bestanddelen die als belegging worden gehouden en geen belastbaar periodiek inkomen voortbrengen- BEELD "IN BEWEGING" BRONS 20/11/ ,00 x (1/12) -333,33-333,33

35 JAARVERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT BJ 2014 Aan de vennoten van de BVBA ADMIN LEUVEN RPR: Leuven, 10 juni 2015 Mevrouw, Mijnheer, Ik heb het genoegen U hierbij verslag uit te brengen over het verloop van de activiteiten van uw vennootschap en over mijn gevoerd beleid gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2014 Hierbij de door mij opgemaakte jaarrekening per 31/12/2014 bevattende balans na winstverdeling, resultatenrekening, toelichting en sociale balans De waarderingsregels werden niet gewijzigd tov vorig boekjaar Uit de jaarrekening die ik U hierbij voorleg kunt U afleiden dat; de vennootschap een winst gerealiseerd heeft van Rekening houdend met het overgedragen verlies van bedraagt het te verwerken winstsaldo Ik stel volgende winstverdeling voor: - toevoeging aan de wettelijke reserve - over te dragen winst ,50 EUR 29,32032 EUR ,18 EUR 54599,71 EUR 53072,47 EUR In toepassing van artikel 96, 1 van het Wetboek van Vennootschappen, vindt U in bijlage aan dit jaarverslag, het overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van ons bedrijf, evenals de positie van de vennootschap Deze bijlage maakt integraal deel uit van onderhavig jaarverslag Er zijn geen voorname risico's of onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt Na het einde van het boekjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan Er zijn geen omstandigheden bekend die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden Gedurende het boekjaar zijn geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

36 Mag ik U vragen het U voorgelegde jaarverslag te willen goedkeuren evenals de jaarrekening bevattende balans na winstverdeling, resultatenrekening, toelichting en sociale balans, en akkoord te gaan met de voorgestelde bestemming van het resultaat Ik dank U voor het in mij gestelde vertrouwen en vraag U mij kwijting te willen verlenen voor de uitoefening van mijn mandaat tijdens het afgesloten boekjaar Met de meeste hoogachting, Walther Smets zaakvoerder

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.893.832 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: H-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2013 BE 0834.909.781 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13604.00462 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLECO SUD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0478.819.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15012.00239 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Salon Concepts - Gent-Noord Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0441.393.649 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15003.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BLOEMEN M & B Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 25/08/2014 BE 0473.137.591 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14465.00507 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Linux Belgium Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/08/2015 BE 0859.651.117 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15556.00270 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CELUS BENNY & BJORN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/08/2016 BE 0848.812.455 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16422.00380 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ALTIMO INTERNATIONAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2014 BE 0454.340.080 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14711.00438 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: EQUINE ENCOUNTERS ETCETERA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/05/2013 BE 0456.056.287 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13113.00272 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: RD' S PRODUKTEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/02/2015 BE 0879.254.025 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15049.00198 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Bellitor Gewone commanditaire vennootschap Adres: Miksebaan Nr: 23 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0899.571.961 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15007.00226 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MC REAL ESTATE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0458.243.935 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: DE TROYER NV Rechtsvorm: NV Adres: Grote Steenweg Nr.: 41 Postnummer: 9340 Gemeente: Oordegem

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/07/2009 BE 0866.161.203 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09365.00392 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SLAGERIJ KIMPEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/07/2016 BE 0866.063.807 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16372.00595 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FG Porsche Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/06/2014 BE 0806.939.436 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14231.00061 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROJECT PIETELBEEK Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 15/01/2016 BE 0503.967.656 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16018.00126 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pediaters AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Economisch samenwerkingsverband

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/10/2015 BE 0475.044.533 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15645.00476 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PAMI INVEST Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: BRUSSELSESTEENWEG

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/06/2014 BE 0871.842.334 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14231.00249 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Arion Cleaning Services Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/02/2015 BE 0865.731.730 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15044.00532 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIGNE CDR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0542.590.284 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15001.00370 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: POPCORN BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 04/07/2013 BE 0890.591.543 25 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13269.00546 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Antigoon Invest Naamloze vennootschap Adres: Korte Nieuwstraat Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 29/08/2011 BE 0466.539.514 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11448.00160 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE CLIENT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/07/2013 BE 0893.134.032 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13359.00022 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: R&K TRANS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/06/2013 BE 0861.895.577 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13239.00019 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: RAPID AFFICHAGE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/08/2014 BE 0812.024.117 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14528.00029 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DR. LAFAUT AN-SOFIE, OOGARTS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 17/06/2010 BE 0456.177.934 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10184.00496 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OSTEND AIR COLLEGE NV Naamloze vennootschap Adres: Nieuwpoortsesteenweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/08/2007 BE 0439.371.495 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07591.00232 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ALL THERM Naamloze vennootschap Adres: Da vincilaan Nr: 9 Bus: E.6 Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 25/02/2015 BE 0811.838.431 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15050.00556 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dewaele Vastgoed Veurne Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 15/06/2015 BE 0418.285.378 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15178.00359 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID-ANTIEK Naamloze vennootschap Adres: Wedekensdriesstraat Nr: 2 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0423.956.316 19 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15002.00318 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: A.B. RAMEN EN DEUREN Naamloze vennootschap Adres: Herenthoutseweg(NDW)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 08/05/2015 BE 0419.060.586 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15116.00316 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: GLOBE CONTINENTAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/12/2007 BE 0451.292.005 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07853.00076 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FIDES CONSULTING Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 29/04/2010 BE 0473.133.732 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10104.00340 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Au Bain Marie Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 22/12/2015 BE 0843.158.741 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00103 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Loft Mode Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/08/2013 BE 0895.935.748 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13494.00291 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: GMV Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Heeldstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0466.237.428 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Dienstverlenende Vereniging Pelt Rechtsvorm: DV Adres: Oude Markt Nr.: 2 Postnummer: 3900 Gemeente:

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) SOMA NV 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21-23, bus 8, 2000 Antwerpen, België Functie : Zaakvoerder Mandaat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/04/2016 BE 0536.828.484 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16108.00437 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: De Zilverberg Food Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie