Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg"

Transcriptie

1 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal , ,00 (7) Wettelijke reserve , ,00 balans Beschikbare reserves , ,00 balans Overgedragen winst/verlies 0, ,00 balans g) Belastbare voorzieningen , ,00 (10) +ter info Andere in de balans vermelde reserves : gespreide taxatie 0, ,00 (8 + 9) Onzichtbare reserve - belastbare waardevermind. 0, ,00 (6) - onderschattingen van activa: actief in kosten (uitbreidingswerken) 0, ,00 (10.2) positief ,00 (004) Subtotaal negatief (005) Aanpassingen in meer v/d begintoestand der reserves: meerwaarde aandelen ,00 (006) (5.2) meerwaarde personenwagen ,00 (007) (2) en rek. 763 Totalen positief ,00 (010) ,00 (012) negatief (in rood) (011) (013) Beweging van het belastbare tijdperk Aangroei (positief) ,00 (020) Opneming (negatief) (021) VRIJGESTELDE GERESERVEERDE WINST Waardeverminderingen 0, ,00 (6) Voorzieningen 0,00 0,00 (10) + ter info Gespreid te belasten verwez. mw. 0,00 0,00 (8+9) Investeringsreserve , ,00 (8) Andere vrijgestelde bestanddelen 0, ,43 (8) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 1

2 Bijkomende uitleg : Uit verslag algemene vergadering + balans (inzake de reserves): => wettelijke reserve van ,00 naar ,00 => beschikbare reserve van ,00 naar ,00 => overgedragen winst van 0,00 naar ,00 Toekenning dividend n.a.v. resultaatbestemming: 8.000,00 [050] Tantièmes : belastbaar bij de bestuurders (Piet Van Brussel en de NV Storm : elk voor de helft)!!! 50 % x ,00 = ,00 telt mee als bezoldiging voor de bezoldiging Piet Van Brussel inzake bezoldigingsregel van boekjaar De BVBA "Kikkerhof" is opgericht in 1980 door twee broers die elk ,00 EUR inbrachten en daarvoor elk 500 aandelen hebben ontvangen. Door erfopvolging en ingevolge kapitaalverhogingen (waarbij bijkomende aandelen gecreëerd werden) zijn de aandelen op in handen van Piet Van Brussel (1.450 aandelen), Julie Staelens (50 aandelen), de NV Storm (= gewone Belgische vennootschap) (750 aandelen) en de NV Tempels (= gewone Belgische vennootschap) (750 aandelen).totaal aantal aandelen = => aandeelhouders gekend, van belang voor toepassing gewoon tarief De BVBA "Kikkerhof" stelt gedurende jaren slechts één vertegenwoordiger tewerk (Jan). Er zijn in 2010 ook 10 arbeiders in de vennootschap. Op 31/12/1997 telde de BVBA Kikkerhof nog geen 10 personeelsleden. => voldoet aan definitie van KMO voor toepassing vrijstelling bijkomend personeel KMO (art. 67 ter WIB92) De BVBA Kikkerhof (btw-plichtig) heeft met de vennootschappen waarmee ze verbonden is in de zin van art. 11 W. Venn., op geconsolideerde basis (volgens art. 15 van het Wetboek van Vennootschappen ) per kalenderjaar de volgende cijfers : Boekjaar 2007 Boekjaar 2008 Boekjaar 2009 Boekjaar 2010 Geconsolideerde Geconsolideerd Totaal gemiddelde omzet balanstotaal personeelsbestand , ,00 38 > , , ,00 > , , ,00 41 Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 2

3 voor aanslagjaar 2011 : referentieperiode zijn boekjaren 2008 en 2009 m.b.t. boekjaar 2008 (op afsluitdatum verbonden): slechts grens omzet overschreden m.b.t. boekjaar 2009 (op afsluitdatum verbonden) : slechts grens balanstotaal overschreden ==> voor aanslagjaar 2011 kleine vennootschap in zin van art. 15 W. Venn. Van belang voor diverse fiscale gunstmaatregelen : - afschrijvingsproblematiek: pro rata afschrijving 1 afschrijving + mogelijkheid inzake bijkomende kosten (art WIB92) - tarief aftrek voor risicokapitaal (art. 205 quater 6 WIB92) : 4,3% jaarbasis - investeringsaftrek beveiliging (art. 201, eerste lid, 4 WIB92) - 120% aftrek beveiligingskosten (art. 185 quater WIB92) - aanleg investeringsreserve (art. 194 quater WIB92) - geen belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste drie boekjaren vanaf oprichting (art WIB92) 7. Kapitaal en uitgiftepremie Reële kapitaalvermindering met terugbetaling : ,00. MAATSCHAP. KAPITAAL Gestort kapitaal Belaste reserves Totaal Begin , , ,00 Reële kap. vermindering , , ,00 Einde , , ,00 => uitgekeerd dividend = ,00 [050] => die wijziging van belaste reserves in kapitaal weergeven bij de reserves: van => => reële kapitaalvermindering met terugbetaling in loop boekjaar : normaliter negatieve invloed op bedrag risicokapitaal Opgelet : in uitgiftepremies zitten voor ,00 EUR gestort kapitaal => van belang voor het begrip gestort kapitaal inzake tarief, herkwalificatiegrens interest in dividend, 8. Belastingvrije reserves + 9. uitgestelde belastingen Investeringsreserve van (op ) is vrijgesteld en op nog steeds vrijgesteld want alle vrijstellingsvoorwaarden vervuld. I.B. i) investeringsreserve: => Op : 2.541,38 op rek. 132 als deel m.b.t. gespreide taxatie personenwagen. Deel uitgestelde belastingen 1.308,62 op rek Samen 3.850,00 EUR. Verwezenlijkte meerwaarde op personenwagen : EUR, waarvan slechts deel belastbaar (% gewogen gemiddelde). Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 3

4 => Berekening van het gewogen gemiddelde inzake de belastbaarheid van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 185 ter WIB92) geboekt fiscaal 2005 : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 80 % (125 gr, benzine) = 4 800, : 6 000, ,00 x 80% (125 gr, benzine) = 4 800, , , ,00 x 100 % = 77 % belastbaar ,00 Bijgevolg 23 % vrijgesteld (art. 74, tweede lid, 1 eerste streepje KB/WIB92) van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 43 WIB92) = 23 % x (5.000,00) = 1 150,00 in aanpassing meer begintoestand van de reserves [007] Het overig gedeelte (3.850,00) kan echter niet gespreid belast worden omdat de voorwaarde van de 5 jarige bezitstermijn bij vrijwillige verwezenlijking niet vervuld is. Dus 2.541,38 op rek. 132 en 1.308,62 van rek. 168 is op geen vrijgestelde reserve maar een belaste reserve. 10. Voorziening magazijn (10.1) + ter info : Voorziening : belaste voorziening van naar (voorziening werd niet teruggenomen zie (10.2)). (10.2) Actief in kosten : van 0 naar ,00 (uitbreidingswerken) (fiscaal aanvaard : lineair 5% ; 5 % op ,00 = 1.200,00 ; 1st afschrijving moet niet beperkt worden in functie van datum verwerving aangezien de vennootschap klein is volgens art. 15 W. Venn. m.b.t. aanslagjaar 2011) 1 Terreinen en gebouwen (1.2) nieuwbouw kantoor investeringsaftrek => niet meer mogelijk sinds AJ 2007 (1.3) kosteloos ter beschikking stellen van goed aan zus Olivier (= derde t.o.v. de vennootschap) = toegekend abnormaal of goedgunstig voordeel voor 4 maanden = 4 x 800,00 = 3.200,00 in VU [037] 2. Rollend materieel Personenwagens : afschrijvingskosten => te beperken autokosten (zie bij verworpen uitgaven code 032) Invloed van voordeel van alle aard personenwagen of bijdragen in het voordeel : zie bij bespreking bij verworpen uitgaven code 032 Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 4

5 Meerwaarde gerealiseerd op de verkoop personenwagen 3: (5 000,00 (30 000, ,00)) = 5.000,00 => Berekening van het gewogen gemiddelde inzake de belastbaarheid van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 185 ter WIB92) geboekt fiscaal 2005 : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 80 % (125 gr, benzine) = 4 800, : 6 000, ,00 x 80% (125 gr, benzine) = 4 800, , , ,00 x 100 % = 77 % belastbaar ,00 Bijgevolg 23 % vrijgesteld (art. 74, tweede lid, 1 eerste streepje KB/WIB92) van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 43 WIB92) = 23 % x (5.000,00) = 1 150,00 in aanpassing meer begintoestand van de reserves [007] Het overig gedeelte (3.850,00) kan echter niet gespreid belast worden omdat de voorwaarde van de 5 jarige bezitstermijn bij vrijwillige verwezenlijking niet vervuld is. Dus 2.541,38 op rek. 132 en 1.308,62 van rek. 168 is op geen vrijgestelde reserve maar een belaste reserve. Aftrekbaarheid kosten m.b.t elektrische personenwagen : zie bij bespreking van de autokosten 3. Installaties, machines en uitrusting afschrijving oplaadstation = volledig jaarafschrijving is ok vermits het een kleine vennootschap betreft voor aanslagjaar 2011 oplaadstation voor elektrische personenwagen komt in aanmerking voor eenmalige investeringaftrek van 13,5 % op 4 500,00 EUR (art. 183 WIB92 en art. 69 1,2 e) WIB92), (want afschrijven over ten minste drie jaar vervuld (art. 75, 4 WIb92 en Ci.RH.243/ (AAFisc.nr. 15/2011) dd. 21 maart 2011). 4. Financiële vaste activa aandelen onder de financiële vaste activa : invloed op berekening interestaftrek voor risicokapitaal (4.1) 75 % participatie telt niet mee min berekening voor financiële vennootschap inzake toeppassing tarief vennootschapsbelasting (4.2) NV DELTA : verantwoorde waardevermindering van 6.250,00 = 6.250,00 in VU [040] verkregen dividenden kunnen in aanmerking komen voor DBI-aftrek Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 5

6 (rekening 75000) Dividend opgetrokken van de NV Delta : Bruto = netto ,00 (komt in aanmerking voor DBI-aftrek; zie vierde bewerking) 5. Geldbeleggingen (5.2) NV Omega : aankoopprijs x (3% / 7 % ) = wordt verkocht voor ,00 => boekhoudkundige meerwaarde van 2.000,00 EUR Commissiekosten mbt verkoop = 180,00 EUR => fiscale meerwaarde = 2.000,00 180,00 = 1.820,00 => aanpassing BT reserves met 1.820,00 [006] (rekening en 67001) Dividend opgetrokken van de NV Alfa : Bruto 1.260,00 => komt niet in aanmerking voor DBI aftrek => Rv op ingehouden van 25 % op 1.260,00 = 315,00 in VU [029] en verrekenbare RV andere dan Belg. DBI [194] (rekening en rekening 67002) Dividend opgetrokken van de NV Omega : Bruto 600,00 => komt NIET in aanmerking voor DBI aftrek => Rv op ingehouden van 25 % op 600,00 = 150,00 in VU [029] en verrekenbare RV andere dan Belg. DBI. [194] 6. Handelsvorderingen Rek. 407 = rek. 409 = => waardevermindering is geboekt inclusief 21 % btw terwijl de btw recupereerbaar is => Slechts 6.050/1,21 = kan fiscaal vrijgesteld worden. Het deel van de waardeverminderng ten belope van de btw kan niet vrijgesteld worden. 11. Leningen (11.1) Lening aangegaan bij NV Storm (= Belg. Venn. bestuurder => eventueel overdreven interesten) Hier : marktrente 5% ipv. Aangerekend 7 % => overdreven interesten = 2% op ,00= 400,00 in VU [035] (11.2) Lening aangegaan bij Julie Staelens (= nat.pers. aandeelhouder. => herkwalificatie interest in dividend) Eerste grens : markrente 5 % ipv. aangerekend 6 % => herkwalificatie interest in dividend = 1 % x ,00 x 1/2 = 800,00 op code [050] Tweede grens : geheel van rentegevende voorschotten versus gestort kapitaal op einde + belaste reserves bij begin (vóór aanpassing begintoestand reserves) versus ( , ,00) ,00 => geen herkwalificatie tweede grens Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 6

7 VERWORPEN UITGAVEN Niet-aftrekbare belastingen Voorafbetalingen (*) 2.000,00 (rekening 67000) Roerende voorh. op ontvangen dividenden ALFA (**) 315,00 (rekening 67001) Roerende voorh. op ontvangen dividenden OMEGA(**) 150,00 (rekening 67002) Afrekening vorig aanslagjaar - 125,00 (rekening 77100) Raming teruggave ,00 (rekening 77101) 875,00 op code [029] (*) verrekenbaar op code [175] (**) verrekenbaar op code [194] Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen PW1 (70% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB92 PW 2(60% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB92 afschrijving , ,00 onderhoud en 600, ,00 herstel verzekering 90,00 428,00 350,00 parkeerretributies 50,00 verkeersbelasting 373,30 630,17 215,82 schadvergoeding ,00 Invloed VAA ,50 / 1,0855 x 70% = ,14 PW 3 (75% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB ,25 / 1,0855 x 70% = - 721,11 Totaal 6.413, ,17-155,29 => 0 Beperking x 30% x 40% x 25% In code , ,07 0 = totaal : 5.918,02 PW1 PW2 PW 3 brandstof 3.400, , ,00 Invloed VAA ,50 / 1,0855 x 30% = - 467, ,25 / 1,0855 x 30% = - 309,05 Totaal 2.932, , ,95 Beperking x 25% x 25% x 25% In code , ,00 547,74 = totaal : 2.280,94 invloed m.b.t. het privégebruik van personenwagen 1 en 3 op de te verwerpen autokosten =situatie dat er een voordeel van alle aard wordt weerhouden in de personenbelasting Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 7

8 In de mate dat autokosten aanleiding geven tot belastbare voordelen van alle aard bij de genieter zijn zij in hoofde van de vennootschap volledig aftrekbaar (ComIB92, 66/41). De verworpen uitgaven worden berekend overeenkomstig art. 195/ ComIB92 : de autokosten zijn ten belope van het % dat gebruik wordt voor privé verplaatsingen volledig aftrekbaar. Parl.Vr. nr Sen. de Clippele dd 20/02/2001 bevestigt nogmaals dat in eerste instantie moet gekeken worden naar het privégebruik. Pas als geen info daarover beschikbaar is, mag men terugvallen op de 70/30 regel. Hier : geen info over werkelijk privégebruik dus terugvallen op 30/70 regel : 30% van het VAA excl. btw toewijzen aan het brandstofgedeelte en 70% van het VAA excl. btw aan de autokosten te beperken volgens CO2-uitstoot en motortype. invloed m.b.t. het privégebruik van personenwagen 2 op de te verwerpen autokosten= situatie waarin een bijdrage wordt betaald of bedrag wordt ingehouden op het loon of terugbetaling zal gebeuren via RC Er wordt geen voordeel van alle aard belast in de personenbelasting bij de genieter => autokosten (afschrijving, onderhoud, verzekering, verkeersbelasting) zijn wel degelijk te beperken. Eigen bijdrage van de genieter komt niet in mindering van de te beperken autokosten (Parl. Vr. nr. 1206, dhr. Borginon van 27 maart 2006) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 8

9 Ingeval elektriciteitskost wordt aanzien als de brandstof van de elektrische personenwagen Elektrische personenwagen Art. 183, 198bis, eerste en tweede lid WIB % aftrek afschrijving ,00 onderhoud en herstel verzekering 400,00 verkeersbelasting 71,28 inverkeersstelling 61,50 Invloed VAA - 125,01 / 1,0855 x 70% = - 80,61 Totaal 6.552,17 Extra 20% 1.310,43 Vrijgestelde reserve mits onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190bis WIB92) Elektrische personenwagen Art. 183, 198bis, eerste en tweede lid WIB92 Elektriciteit (als 240,00 brandstof) Invloed VAA - 125,01 / 1,0855 x 30% = - 34,55 Totaal 205,45 Beperking x 25% In code ,36 totaal op code 032 van die 4 personenwagens : 5.918, , ,36 = 8.250,32 Kilometervergoeding personenwagens voor werkverkeer van vertegenwoordiger Jef met eigen personenwagen (categorie van 80 % aftrek) (van 01/01/2010 tem 30/06/2010 : 5000 km x 0,3026 = 1 513,00 van 01/07/2009 tem 31/12/2010 : 6000 km x x 0,3178) = 1 906,80 Terugbetaling kilometervergoeding (volgens barema overheid) aan Jef van autokosten eigen aan de werkgever voor 3.419,80 EUR: 30/70 regel toepassen (Com.IB 66/51) 30% x 3.419,80 vertegenwoordigt brandstofgedeelte : brandstofgedeelte (1.025,94) te beperken tot 75% aftrekbaarheid => 25 % x 1.025,94 = 256,49 verworpen uitgave 70% x 3.419,80 vertegenwoordigt autokosten aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot en type motor : 2.393,86 x 80% aftrekbaar => 20% x 2.393,86 = 478,77 verworpen uitgave => totaal 256, ,77 = 735,26 in code [032] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 9

10 Taxikost : 60,00 EUR; Om pragmatische redenen wordt voor taxikosten steeds een aftrekbeperking van 75 procent toegepast. (Vraag nr van de heer De Potter dd , Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 263, blz. 3-4) => 25% x 60,00 = 15,00 verworpen uitgave in code [032] Totaal in verworpen uitgaven : 8.250, , ,00 = 9.000,58 [032] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 10

11 Niet aftrekbare receptiekosten en kosten van relatiegeschenken kosten van onthaal 3.755,96 (rekening 61300) 3.755,96 x 50 % = 1.877,98 op code [033] Niet aftrekbare restaurantkosten restaurantkosten klanten en leveranciers 910,00 (rekening 61250) restaurantkosten eigen aan de werkgever 7 800,00 (rekening 61410) 8 710,00 x 31 % = 2 700,10 op code [025] Overdreven interesten Interesten betaald aan NV Storm (rekening 65020) : ,00 x 2% (stuk boven marktrente) = 400,00 op code [035] Abnormale of goedgunstige voordelen Voordeel aan zus van bedrijfsleider (appartement ter beschikking) : 4 x 800,00 EUR = 3.200,00 op code [037] Voordelen uit maaltijd-, cultuur-, sport- en ecocheques Maaltijdcheques bedrijfsleider 1 883,80 (rekening rekening d. x 1 EUR) Maaltijdcheques personeel 8.317,54 (rekening rekening d. x 1 EUR) 9.201,34 op code [023] Huwelijkspremie Vanderheyden is aftrekbaar sociaal voordeel 200,00 (rekening 62305) Liberalititeiten Gift Rode Kruis 4.300,00 (rekening 61240) Gift Koning Boudewijnstichting 2.500,00 (rekening 61241) Gift aan jeugdvereniging 50,00 (rekening 61242) 6.850,00 op code [039] Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen (4.2) NV DELTA : verantwoorde waardevermindering van 6.250,00 = 6.250,00 in VU [040] TOTAAL verworpen uitgaven : ,00 1 Maaltijdcheques die worden uitgereikt aan zelfstandige bedrijfsleiders door de onderneming waar zij hun activiteit als dusdanig uitoefenen, worden, vanaf 1 januari 2007, overeenkomstig artikel 38, 1, 1ste lid, 11, WIB92 vrijgesteld voor zover zij aan alle gestelde voorwaarden voldoen (Ci.RH.241/ (AOIF 33/2007) dd en Ci.RH.244/ dd ). Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 11

12 III. UITGEKEERDE DIVIDENDEN (1) Dividend nav resultaatverwerking : 8.000,00 (zie rekening 694) (2) Dividend nav reële kapitaalvermindering : ,00 (zie 7) (3) Herkwalificatie interesten in dividenden : 800,00 (zie 11.2) code [050] = ,00 EUR Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 12

13 FISCAAL RESULTAAT wijziging in de belastbare reserves ,00 verworpen uitgaven ,00 uitgekeerde dividenden ,00 totaal ,00 AFTREKVERBOD : niet van toepassing hier AFTREKKEN (TWEEDE TOT ACHTSTE BEWERKING) Derde bewerking : niet belastbare bestanddelen - Giften Er werden voor 4.300,00 EUR ,00 = 6.800,00 EUR giften betaald met een fiscaal attest (rekening en 61241) Grenzen : - het aftrekbaar bedrag is beperkt tot 5% van het positief resultaat van de eerste bewerking na aftrek werkelijk resultaat zeescheepvaart ( ,00x 5 % ) = 5.982,50 - het absoluut maximum aftrekbaar bedrag is gelijk aan ,00 EUR. Is dus aftrekbaar : 5.982,50 EUR - Vrijstelling bijkomend personeel KMO: Voor alle werknemers Voor laagverdienend personeel In 2009 : 1372 dagen 851 dagen = 5,46[61 = 3,39[04 = 5,46 = 3,39 In 2010 : 1694 dagen 1232 dagen = 6,7490 = 4,90[8 = 6,74 = 4,90 => 6,74 5,46 = + 1,28 = + 1 => 4,90 3,39 = + 1,51 = + 2 => vrijstelling bijkomend personeel van 5.150,00 EUR (aangroei beperkt tot 1) Saldo na derde bewerking : , ,50 (giften) 5.150,00 (vrijstelling bijkomende personeel KMO) = ,50 EUR. Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 13

14 Vierde bewerking (DBI en VRI-aftrek) Ontvangen brutodividend uit NV Kappa : ,00 (rekening 75000) - taxatievereiste OK - minimum bezitsduur 1 jaar in volle eigendom OK - aard financieel vast actief OK - participatievoorwaarde OK DBI voorwaarden voldaan DBI-aftrek : 95 % x ,00 = ,00 te beperken tot belastbare winst na derde bewerking. Geen extra begrenzingen in functie van aantal verworpen uitgaven. Saldo na vierde bewerking : , ,00 = ,50 EUR Vijfde bewerking (octrooi-aftrek) Er zijn geen octrooi-inkomsten die voor aftrek in aanmerking komen. Saldo na vijfde bewerking : ,50 EUR Zesde bewerking (aftrek voor risicokapitaal) eigen vermogen op : ,00 - fiscale netto waarde 2 aandelen FVA ,00 gecorrigeerd eigen vermogen ,00 x tarief 4,3 % = ,55 Saldo na zesde bewerking = , ,55= ,95 Zevende bewerking : aftrek vorige verliezen Er is een overgedragen fiscaal verlies van 7.154,45 dat aftrekbaar is in aj Saldo na zevende bewerking = , ,45 = 3.549,50 Achtste bewerking : investeringsaftrek oplaadstation voor elektrische personenwagen komt in aanmerking voor eenmalige investeringaftrek van 13,5 % op 4 500,00 EUR = 607,50 EUR(art. 183 WIB92 en art. 69 1,2 e) WIB92), (want afschrijven over ten mins te drie jaar vervuld (art. 75, 4 WIb92 en Ci.RH.243/ (AAFisc.nr. 15/2011) dd. 21 maart 2011). Saldo na achtste bewerking = 3.549,50 607,50 = 2.942,00 2 De berekeningsgrondslag van de aftrek voor risicokapitaal, wordt verminderd met de fiscale nettowaarde van de financiële activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan. Deze bepaling heeft tot doel een "cascade-effect" van de aftrek voor risicokapitaal (dezelfde eigen middelen geven recht op de aftrek voor risicokapitaal bij meerdere verschillende vennootschappen) te voorkomen. (art. 205ter, 1 WIB 92). De fiscale netttowaarde van de aandelen is hier gelijk aan de boekwaarde. Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 14

15 Verrekenbare voorheffing RV op NV Alfa aandelen (rek ) = 315,00 op code [194][ RV op 150,00 NV Omega (rek 67002)= 150,00 op code [194] Verrekenbare voorafbetalingen 2 000,00 (VA 1) op code [175] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 15

16 TARIEF 1 Financiële vennootschap NV Kappa 75 % = / (telt niet mee) NV Delta 10 % = (de aanschaffingswaarde!!!) NV Alfa 6 % = NV Omega 4 % = versus 50 % van hoogste 1) gereval gestort kapitaal = = ) gestort kapitaal (incl. uitgiftepremie) + belaste reserves + geboekte meerwaarden (alles op 31/12/2010) = , ,00 + 0,00 = ,00 aanschaffingswaarde van de aandelen (90.450,00) is niet meer dan helft van hoogste twee grenzen (50% x ,00 = ,50 EUR) niet uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van criterium financiële vennootschap 2 Vennootschap aandeelhouder 1500 aandelen in handen van natuurlijke personen 1500 aandelen in handen van Belgische vennootschappen => aandelen zijn voor ten minste 50% in handen van andere vennootschappen => uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van dit criterium 3 13 % - dividend-regel uitgekeerde dividenden [050] = versus 13 % gestort kapitaal (incl. uitgiftepremie) begin belastbaar tijdperk ( ) = => uitgekeerde dividenden is niet meer dan 13 % van GK bij begin belastbaar tijdperk => niet uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van dit criterium 4 bezoldigingsregel bezoldiging nat persoon Van Brussel ,00 tantième van het lopende boekjaar 1.690,50 voordeel auto ,50 < ,00 maar belastbare grondslag = 2.942,00 dus bezoldiging is voldoende => niet uitgesloten op basis van dit criterium 5 behoort niet tot groep met erkend coördinatiecentrum OK 6 is ook geen beleggingsvennootschap die onderworpen is aan speciale grondslag OK Algemeen besluit : uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief (één uitsluitingsgrond is voldoende) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 16

17 BEREKENING VAN DE AANSLAG AANSLAGJAAR 2011 ========================================== BELASTB. GEW. STELSEL 2.942,00 BELASTING 970,86 CRISISBIJDRAGE GEW. STEL. 970,86 29,13 ============== 999,99 NIET TERUGB. VOORHEFFINGEN 0,00 - ============== VERSCHIL 999,99 TERUGB. VOORHEFFINGEN 465,00 - VOORAFBETALINGEN 2.000,00 - ============== 1.465,01 - VERMEERDERING 0,00 ============== RESULTAAT *** REGEL J *** 1.465,01 - TERUG TE GEVEN : 1.465,01 EUR ************** BESTANDDELEN VAN DE BEREKENING ****************************** BASISBELASTING 2.942,00 X 33% = 970,86 CRISISBIJDRAGE 970,86 X 3 % = 29,13 VOORAFBETALINGEN - VERMEERDERING ================================ BELASTING 999,99 NIET TERUGB. VOORH. - 0,00 TERUGB. VOORH ,00 BKO & O TERUGB - 0,00 TERUGB. BELASTINGKREDIET O&O 0, TOTALE VERMEERDERING 534,99 X 2,25 % = 12,04 VA ,00 X 3,00 % 60,00 =================== TOTAAL VA 2.000,00 TOTAAL VAN DE VOORDELEN - 60,00 ============== WERKELIJKE VERMEERDERING 0,00 NIET TERUGBETAALBARE VOORHEFFINGEN ================================== NIHIL TERUGBETAALBARE VOORHEFFINGEN ============================= ROER. VOORH. 465,00 ================== TOTAAL 465,00 465,00 ************** Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 17

18 Op te nemen op de fiches Bedrijfsleider Van Brussel (fiche ) Voordeel van alle aard firmawagen : 1.690,50 EUR (code 400) Bediende Jan (fiche ) Voordeel van alle aard firmawagen : 1.243,26 EUR op code 254 (want wordt o.a. gebruikt voor woonwerkverkeer) Elke arbeider (fiche ) Vergoeding woon-werk verkeer : code 254 = 250,00 Vertegenwoordiger Jef (fiche ) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 18

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA Codes 31-12-2012 31-12-2011 VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 Materiële vaste activa 22/27

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

ACTUALIA VenB. aanslagjaar 2011. Blz.2 van de aangifte. 24 en 25 mei 2011. Van Kerchove Wim. Van Kerchove Wim 2

ACTUALIA VenB. aanslagjaar 2011. Blz.2 van de aangifte. 24 en 25 mei 2011. Van Kerchove Wim. Van Kerchove Wim 2 ACTUALIA VenB aanslagjaar 2011 24 en 25 mei 2011 Van Kerchove Wim Blz.2 van de aangifte Van Kerchove Wim 2 1 VAK RESERVES Van Kerchove Wim 3 Meerwaarden op aandelen Van Kerchove Wim 4 2 Wet op continuïteit

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Aangifte Ven.B. : epiloog

Aangifte Ven.B. : epiloog Aangifte Ven.B. : epiloog R. LASSAUX Aansluitend op de twee vorige nummers van deze nieuwsbrief, ronden wij nu onze tocht doorheen de nieuwe aangifte af. Denk eraan dat deze aangifte ten laatste op 30

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen

Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen Voorheffingen en voorafbetalingen worden in mindering gebracht van de berekende basisbelasting Stadia in de berekening van de ven. B Berekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk

De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk Met de Wet van 22 juni 2005 (B.S. van 30 juni 2005) is het systeem van de zogenaamde notionele interestaftrek ingevoerd in onze vennootschapsbelasting

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 10 september 2011 Docenten : Wim

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Incentive (znw. de ~ m, ~s), [ɪn'sɛntɪf] Aanzet, aanhef (lat. in-canere) Stimulans, aansporing, motief, prikkel Aanmoedigingspremie,

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie