Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg"

Transcriptie

1 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal , ,00 (7) Wettelijke reserve , ,00 balans Beschikbare reserves , ,00 balans Overgedragen winst/verlies 0, ,00 balans g) Belastbare voorzieningen , ,00 (10) +ter info Andere in de balans vermelde reserves : gespreide taxatie 0, ,00 (8 + 9) Onzichtbare reserve - belastbare waardevermind. 0, ,00 (6) - onderschattingen van activa: actief in kosten (uitbreidingswerken) 0, ,00 (10.2) positief ,00 (004) Subtotaal negatief (005) Aanpassingen in meer v/d begintoestand der reserves: meerwaarde aandelen ,00 (006) (5.2) meerwaarde personenwagen ,00 (007) (2) en rek. 763 Totalen positief ,00 (010) ,00 (012) negatief (in rood) (011) (013) Beweging van het belastbare tijdperk Aangroei (positief) ,00 (020) Opneming (negatief) (021) VRIJGESTELDE GERESERVEERDE WINST Waardeverminderingen 0, ,00 (6) Voorzieningen 0,00 0,00 (10) + ter info Gespreid te belasten verwez. mw. 0,00 0,00 (8+9) Investeringsreserve , ,00 (8) Andere vrijgestelde bestanddelen 0, ,43 (8) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 1

2 Bijkomende uitleg : Uit verslag algemene vergadering + balans (inzake de reserves): => wettelijke reserve van ,00 naar ,00 => beschikbare reserve van ,00 naar ,00 => overgedragen winst van 0,00 naar ,00 Toekenning dividend n.a.v. resultaatbestemming: 8.000,00 [050] Tantièmes : belastbaar bij de bestuurders (Piet Van Brussel en de NV Storm : elk voor de helft)!!! 50 % x ,00 = ,00 telt mee als bezoldiging voor de bezoldiging Piet Van Brussel inzake bezoldigingsregel van boekjaar De BVBA "Kikkerhof" is opgericht in 1980 door twee broers die elk ,00 EUR inbrachten en daarvoor elk 500 aandelen hebben ontvangen. Door erfopvolging en ingevolge kapitaalverhogingen (waarbij bijkomende aandelen gecreëerd werden) zijn de aandelen op in handen van Piet Van Brussel (1.450 aandelen), Julie Staelens (50 aandelen), de NV Storm (= gewone Belgische vennootschap) (750 aandelen) en de NV Tempels (= gewone Belgische vennootschap) (750 aandelen).totaal aantal aandelen = => aandeelhouders gekend, van belang voor toepassing gewoon tarief De BVBA "Kikkerhof" stelt gedurende jaren slechts één vertegenwoordiger tewerk (Jan). Er zijn in 2010 ook 10 arbeiders in de vennootschap. Op 31/12/1997 telde de BVBA Kikkerhof nog geen 10 personeelsleden. => voldoet aan definitie van KMO voor toepassing vrijstelling bijkomend personeel KMO (art. 67 ter WIB92) De BVBA Kikkerhof (btw-plichtig) heeft met de vennootschappen waarmee ze verbonden is in de zin van art. 11 W. Venn., op geconsolideerde basis (volgens art. 15 van het Wetboek van Vennootschappen ) per kalenderjaar de volgende cijfers : Boekjaar 2007 Boekjaar 2008 Boekjaar 2009 Boekjaar 2010 Geconsolideerde Geconsolideerd Totaal gemiddelde omzet balanstotaal personeelsbestand , ,00 38 > , , ,00 > , , ,00 41 Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 2

3 voor aanslagjaar 2011 : referentieperiode zijn boekjaren 2008 en 2009 m.b.t. boekjaar 2008 (op afsluitdatum verbonden): slechts grens omzet overschreden m.b.t. boekjaar 2009 (op afsluitdatum verbonden) : slechts grens balanstotaal overschreden ==> voor aanslagjaar 2011 kleine vennootschap in zin van art. 15 W. Venn. Van belang voor diverse fiscale gunstmaatregelen : - afschrijvingsproblematiek: pro rata afschrijving 1 afschrijving + mogelijkheid inzake bijkomende kosten (art WIB92) - tarief aftrek voor risicokapitaal (art. 205 quater 6 WIB92) : 4,3% jaarbasis - investeringsaftrek beveiliging (art. 201, eerste lid, 4 WIB92) - 120% aftrek beveiligingskosten (art. 185 quater WIB92) - aanleg investeringsreserve (art. 194 quater WIB92) - geen belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste drie boekjaren vanaf oprichting (art WIB92) 7. Kapitaal en uitgiftepremie Reële kapitaalvermindering met terugbetaling : ,00. MAATSCHAP. KAPITAAL Gestort kapitaal Belaste reserves Totaal Begin , , ,00 Reële kap. vermindering , , ,00 Einde , , ,00 => uitgekeerd dividend = ,00 [050] => die wijziging van belaste reserves in kapitaal weergeven bij de reserves: van => => reële kapitaalvermindering met terugbetaling in loop boekjaar : normaliter negatieve invloed op bedrag risicokapitaal Opgelet : in uitgiftepremies zitten voor ,00 EUR gestort kapitaal => van belang voor het begrip gestort kapitaal inzake tarief, herkwalificatiegrens interest in dividend, 8. Belastingvrije reserves + 9. uitgestelde belastingen Investeringsreserve van (op ) is vrijgesteld en op nog steeds vrijgesteld want alle vrijstellingsvoorwaarden vervuld. I.B. i) investeringsreserve: => Op : 2.541,38 op rek. 132 als deel m.b.t. gespreide taxatie personenwagen. Deel uitgestelde belastingen 1.308,62 op rek Samen 3.850,00 EUR. Verwezenlijkte meerwaarde op personenwagen : EUR, waarvan slechts deel belastbaar (% gewogen gemiddelde). Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 3

4 => Berekening van het gewogen gemiddelde inzake de belastbaarheid van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 185 ter WIB92) geboekt fiscaal 2005 : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 80 % (125 gr, benzine) = 4 800, : 6 000, ,00 x 80% (125 gr, benzine) = 4 800, , , ,00 x 100 % = 77 % belastbaar ,00 Bijgevolg 23 % vrijgesteld (art. 74, tweede lid, 1 eerste streepje KB/WIB92) van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 43 WIB92) = 23 % x (5.000,00) = 1 150,00 in aanpassing meer begintoestand van de reserves [007] Het overig gedeelte (3.850,00) kan echter niet gespreid belast worden omdat de voorwaarde van de 5 jarige bezitstermijn bij vrijwillige verwezenlijking niet vervuld is. Dus 2.541,38 op rek. 132 en 1.308,62 van rek. 168 is op geen vrijgestelde reserve maar een belaste reserve. 10. Voorziening magazijn (10.1) + ter info : Voorziening : belaste voorziening van naar (voorziening werd niet teruggenomen zie (10.2)). (10.2) Actief in kosten : van 0 naar ,00 (uitbreidingswerken) (fiscaal aanvaard : lineair 5% ; 5 % op ,00 = 1.200,00 ; 1st afschrijving moet niet beperkt worden in functie van datum verwerving aangezien de vennootschap klein is volgens art. 15 W. Venn. m.b.t. aanslagjaar 2011) 1 Terreinen en gebouwen (1.2) nieuwbouw kantoor investeringsaftrek => niet meer mogelijk sinds AJ 2007 (1.3) kosteloos ter beschikking stellen van goed aan zus Olivier (= derde t.o.v. de vennootschap) = toegekend abnormaal of goedgunstig voordeel voor 4 maanden = 4 x 800,00 = 3.200,00 in VU [037] 2. Rollend materieel Personenwagens : afschrijvingskosten => te beperken autokosten (zie bij verworpen uitgaven code 032) Invloed van voordeel van alle aard personenwagen of bijdragen in het voordeel : zie bij bespreking bij verworpen uitgaven code 032 Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 4

5 Meerwaarde gerealiseerd op de verkoop personenwagen 3: (5 000,00 (30 000, ,00)) = 5.000,00 => Berekening van het gewogen gemiddelde inzake de belastbaarheid van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 185 ter WIB92) geboekt fiscaal 2005 : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 80 % (125 gr, benzine) = 4 800, : 6 000, ,00 x 80% (125 gr, benzine) = 4 800, , , ,00 x 100 % = 77 % belastbaar ,00 Bijgevolg 23 % vrijgesteld (art. 74, tweede lid, 1 eerste streepje KB/WIB92) van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 43 WIB92) = 23 % x (5.000,00) = 1 150,00 in aanpassing meer begintoestand van de reserves [007] Het overig gedeelte (3.850,00) kan echter niet gespreid belast worden omdat de voorwaarde van de 5 jarige bezitstermijn bij vrijwillige verwezenlijking niet vervuld is. Dus 2.541,38 op rek. 132 en 1.308,62 van rek. 168 is op geen vrijgestelde reserve maar een belaste reserve. Aftrekbaarheid kosten m.b.t elektrische personenwagen : zie bij bespreking van de autokosten 3. Installaties, machines en uitrusting afschrijving oplaadstation = volledig jaarafschrijving is ok vermits het een kleine vennootschap betreft voor aanslagjaar 2011 oplaadstation voor elektrische personenwagen komt in aanmerking voor eenmalige investeringaftrek van 13,5 % op 4 500,00 EUR (art. 183 WIB92 en art. 69 1,2 e) WIB92), (want afschrijven over ten minste drie jaar vervuld (art. 75, 4 WIb92 en Ci.RH.243/ (AAFisc.nr. 15/2011) dd. 21 maart 2011). 4. Financiële vaste activa aandelen onder de financiële vaste activa : invloed op berekening interestaftrek voor risicokapitaal (4.1) 75 % participatie telt niet mee min berekening voor financiële vennootschap inzake toeppassing tarief vennootschapsbelasting (4.2) NV DELTA : verantwoorde waardevermindering van 6.250,00 = 6.250,00 in VU [040] verkregen dividenden kunnen in aanmerking komen voor DBI-aftrek Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 5

6 (rekening 75000) Dividend opgetrokken van de NV Delta : Bruto = netto ,00 (komt in aanmerking voor DBI-aftrek; zie vierde bewerking) 5. Geldbeleggingen (5.2) NV Omega : aankoopprijs x (3% / 7 % ) = wordt verkocht voor ,00 => boekhoudkundige meerwaarde van 2.000,00 EUR Commissiekosten mbt verkoop = 180,00 EUR => fiscale meerwaarde = 2.000,00 180,00 = 1.820,00 => aanpassing BT reserves met 1.820,00 [006] (rekening en 67001) Dividend opgetrokken van de NV Alfa : Bruto 1.260,00 => komt niet in aanmerking voor DBI aftrek => Rv op ingehouden van 25 % op 1.260,00 = 315,00 in VU [029] en verrekenbare RV andere dan Belg. DBI [194] (rekening en rekening 67002) Dividend opgetrokken van de NV Omega : Bruto 600,00 => komt NIET in aanmerking voor DBI aftrek => Rv op ingehouden van 25 % op 600,00 = 150,00 in VU [029] en verrekenbare RV andere dan Belg. DBI. [194] 6. Handelsvorderingen Rek. 407 = rek. 409 = => waardevermindering is geboekt inclusief 21 % btw terwijl de btw recupereerbaar is => Slechts 6.050/1,21 = kan fiscaal vrijgesteld worden. Het deel van de waardeverminderng ten belope van de btw kan niet vrijgesteld worden. 11. Leningen (11.1) Lening aangegaan bij NV Storm (= Belg. Venn. bestuurder => eventueel overdreven interesten) Hier : marktrente 5% ipv. Aangerekend 7 % => overdreven interesten = 2% op ,00= 400,00 in VU [035] (11.2) Lening aangegaan bij Julie Staelens (= nat.pers. aandeelhouder. => herkwalificatie interest in dividend) Eerste grens : markrente 5 % ipv. aangerekend 6 % => herkwalificatie interest in dividend = 1 % x ,00 x 1/2 = 800,00 op code [050] Tweede grens : geheel van rentegevende voorschotten versus gestort kapitaal op einde + belaste reserves bij begin (vóór aanpassing begintoestand reserves) versus ( , ,00) ,00 => geen herkwalificatie tweede grens Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 6

7 VERWORPEN UITGAVEN Niet-aftrekbare belastingen Voorafbetalingen (*) 2.000,00 (rekening 67000) Roerende voorh. op ontvangen dividenden ALFA (**) 315,00 (rekening 67001) Roerende voorh. op ontvangen dividenden OMEGA(**) 150,00 (rekening 67002) Afrekening vorig aanslagjaar - 125,00 (rekening 77100) Raming teruggave ,00 (rekening 77101) 875,00 op code [029] (*) verrekenbaar op code [175] (**) verrekenbaar op code [194] Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen PW1 (70% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB92 PW 2(60% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB92 afschrijving , ,00 onderhoud en 600, ,00 herstel verzekering 90,00 428,00 350,00 parkeerretributies 50,00 verkeersbelasting 373,30 630,17 215,82 schadvergoeding ,00 Invloed VAA ,50 / 1,0855 x 70% = ,14 PW 3 (75% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB ,25 / 1,0855 x 70% = - 721,11 Totaal 6.413, ,17-155,29 => 0 Beperking x 30% x 40% x 25% In code , ,07 0 = totaal : 5.918,02 PW1 PW2 PW 3 brandstof 3.400, , ,00 Invloed VAA ,50 / 1,0855 x 30% = - 467, ,25 / 1,0855 x 30% = - 309,05 Totaal 2.932, , ,95 Beperking x 25% x 25% x 25% In code , ,00 547,74 = totaal : 2.280,94 invloed m.b.t. het privégebruik van personenwagen 1 en 3 op de te verwerpen autokosten =situatie dat er een voordeel van alle aard wordt weerhouden in de personenbelasting Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 7

8 In de mate dat autokosten aanleiding geven tot belastbare voordelen van alle aard bij de genieter zijn zij in hoofde van de vennootschap volledig aftrekbaar (ComIB92, 66/41). De verworpen uitgaven worden berekend overeenkomstig art. 195/ ComIB92 : de autokosten zijn ten belope van het % dat gebruik wordt voor privé verplaatsingen volledig aftrekbaar. Parl.Vr. nr Sen. de Clippele dd 20/02/2001 bevestigt nogmaals dat in eerste instantie moet gekeken worden naar het privégebruik. Pas als geen info daarover beschikbaar is, mag men terugvallen op de 70/30 regel. Hier : geen info over werkelijk privégebruik dus terugvallen op 30/70 regel : 30% van het VAA excl. btw toewijzen aan het brandstofgedeelte en 70% van het VAA excl. btw aan de autokosten te beperken volgens CO2-uitstoot en motortype. invloed m.b.t. het privégebruik van personenwagen 2 op de te verwerpen autokosten= situatie waarin een bijdrage wordt betaald of bedrag wordt ingehouden op het loon of terugbetaling zal gebeuren via RC Er wordt geen voordeel van alle aard belast in de personenbelasting bij de genieter => autokosten (afschrijving, onderhoud, verzekering, verkeersbelasting) zijn wel degelijk te beperken. Eigen bijdrage van de genieter komt niet in mindering van de te beperken autokosten (Parl. Vr. nr. 1206, dhr. Borginon van 27 maart 2006) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 8

9 Ingeval elektriciteitskost wordt aanzien als de brandstof van de elektrische personenwagen Elektrische personenwagen Art. 183, 198bis, eerste en tweede lid WIB % aftrek afschrijving ,00 onderhoud en herstel verzekering 400,00 verkeersbelasting 71,28 inverkeersstelling 61,50 Invloed VAA - 125,01 / 1,0855 x 70% = - 80,61 Totaal 6.552,17 Extra 20% 1.310,43 Vrijgestelde reserve mits onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190bis WIB92) Elektrische personenwagen Art. 183, 198bis, eerste en tweede lid WIB92 Elektriciteit (als 240,00 brandstof) Invloed VAA - 125,01 / 1,0855 x 30% = - 34,55 Totaal 205,45 Beperking x 25% In code ,36 totaal op code 032 van die 4 personenwagens : 5.918, , ,36 = 8.250,32 Kilometervergoeding personenwagens voor werkverkeer van vertegenwoordiger Jef met eigen personenwagen (categorie van 80 % aftrek) (van 01/01/2010 tem 30/06/2010 : 5000 km x 0,3026 = 1 513,00 van 01/07/2009 tem 31/12/2010 : 6000 km x x 0,3178) = 1 906,80 Terugbetaling kilometervergoeding (volgens barema overheid) aan Jef van autokosten eigen aan de werkgever voor 3.419,80 EUR: 30/70 regel toepassen (Com.IB 66/51) 30% x 3.419,80 vertegenwoordigt brandstofgedeelte : brandstofgedeelte (1.025,94) te beperken tot 75% aftrekbaarheid => 25 % x 1.025,94 = 256,49 verworpen uitgave 70% x 3.419,80 vertegenwoordigt autokosten aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot en type motor : 2.393,86 x 80% aftrekbaar => 20% x 2.393,86 = 478,77 verworpen uitgave => totaal 256, ,77 = 735,26 in code [032] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 9

10 Taxikost : 60,00 EUR; Om pragmatische redenen wordt voor taxikosten steeds een aftrekbeperking van 75 procent toegepast. (Vraag nr van de heer De Potter dd , Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 263, blz. 3-4) => 25% x 60,00 = 15,00 verworpen uitgave in code [032] Totaal in verworpen uitgaven : 8.250, , ,00 = 9.000,58 [032] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 10

11 Niet aftrekbare receptiekosten en kosten van relatiegeschenken kosten van onthaal 3.755,96 (rekening 61300) 3.755,96 x 50 % = 1.877,98 op code [033] Niet aftrekbare restaurantkosten restaurantkosten klanten en leveranciers 910,00 (rekening 61250) restaurantkosten eigen aan de werkgever 7 800,00 (rekening 61410) 8 710,00 x 31 % = 2 700,10 op code [025] Overdreven interesten Interesten betaald aan NV Storm (rekening 65020) : ,00 x 2% (stuk boven marktrente) = 400,00 op code [035] Abnormale of goedgunstige voordelen Voordeel aan zus van bedrijfsleider (appartement ter beschikking) : 4 x 800,00 EUR = 3.200,00 op code [037] Voordelen uit maaltijd-, cultuur-, sport- en ecocheques Maaltijdcheques bedrijfsleider 1 883,80 (rekening rekening d. x 1 EUR) Maaltijdcheques personeel 8.317,54 (rekening rekening d. x 1 EUR) 9.201,34 op code [023] Huwelijkspremie Vanderheyden is aftrekbaar sociaal voordeel 200,00 (rekening 62305) Liberalititeiten Gift Rode Kruis 4.300,00 (rekening 61240) Gift Koning Boudewijnstichting 2.500,00 (rekening 61241) Gift aan jeugdvereniging 50,00 (rekening 61242) 6.850,00 op code [039] Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen (4.2) NV DELTA : verantwoorde waardevermindering van 6.250,00 = 6.250,00 in VU [040] TOTAAL verworpen uitgaven : ,00 1 Maaltijdcheques die worden uitgereikt aan zelfstandige bedrijfsleiders door de onderneming waar zij hun activiteit als dusdanig uitoefenen, worden, vanaf 1 januari 2007, overeenkomstig artikel 38, 1, 1ste lid, 11, WIB92 vrijgesteld voor zover zij aan alle gestelde voorwaarden voldoen (Ci.RH.241/ (AOIF 33/2007) dd en Ci.RH.244/ dd ). Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 11

12 III. UITGEKEERDE DIVIDENDEN (1) Dividend nav resultaatverwerking : 8.000,00 (zie rekening 694) (2) Dividend nav reële kapitaalvermindering : ,00 (zie 7) (3) Herkwalificatie interesten in dividenden : 800,00 (zie 11.2) code [050] = ,00 EUR Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 12

13 FISCAAL RESULTAAT wijziging in de belastbare reserves ,00 verworpen uitgaven ,00 uitgekeerde dividenden ,00 totaal ,00 AFTREKVERBOD : niet van toepassing hier AFTREKKEN (TWEEDE TOT ACHTSTE BEWERKING) Derde bewerking : niet belastbare bestanddelen - Giften Er werden voor 4.300,00 EUR ,00 = 6.800,00 EUR giften betaald met een fiscaal attest (rekening en 61241) Grenzen : - het aftrekbaar bedrag is beperkt tot 5% van het positief resultaat van de eerste bewerking na aftrek werkelijk resultaat zeescheepvaart ( ,00x 5 % ) = 5.982,50 - het absoluut maximum aftrekbaar bedrag is gelijk aan ,00 EUR. Is dus aftrekbaar : 5.982,50 EUR - Vrijstelling bijkomend personeel KMO: Voor alle werknemers Voor laagverdienend personeel In 2009 : 1372 dagen 851 dagen = 5,46[61 = 3,39[04 = 5,46 = 3,39 In 2010 : 1694 dagen 1232 dagen = 6,7490 = 4,90[8 = 6,74 = 4,90 => 6,74 5,46 = + 1,28 = + 1 => 4,90 3,39 = + 1,51 = + 2 => vrijstelling bijkomend personeel van 5.150,00 EUR (aangroei beperkt tot 1) Saldo na derde bewerking : , ,50 (giften) 5.150,00 (vrijstelling bijkomende personeel KMO) = ,50 EUR. Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 13

14 Vierde bewerking (DBI en VRI-aftrek) Ontvangen brutodividend uit NV Kappa : ,00 (rekening 75000) - taxatievereiste OK - minimum bezitsduur 1 jaar in volle eigendom OK - aard financieel vast actief OK - participatievoorwaarde OK DBI voorwaarden voldaan DBI-aftrek : 95 % x ,00 = ,00 te beperken tot belastbare winst na derde bewerking. Geen extra begrenzingen in functie van aantal verworpen uitgaven. Saldo na vierde bewerking : , ,00 = ,50 EUR Vijfde bewerking (octrooi-aftrek) Er zijn geen octrooi-inkomsten die voor aftrek in aanmerking komen. Saldo na vijfde bewerking : ,50 EUR Zesde bewerking (aftrek voor risicokapitaal) eigen vermogen op : ,00 - fiscale netto waarde 2 aandelen FVA ,00 gecorrigeerd eigen vermogen ,00 x tarief 4,3 % = ,55 Saldo na zesde bewerking = , ,55= ,95 Zevende bewerking : aftrek vorige verliezen Er is een overgedragen fiscaal verlies van 7.154,45 dat aftrekbaar is in aj Saldo na zevende bewerking = , ,45 = 3.549,50 Achtste bewerking : investeringsaftrek oplaadstation voor elektrische personenwagen komt in aanmerking voor eenmalige investeringaftrek van 13,5 % op 4 500,00 EUR = 607,50 EUR(art. 183 WIB92 en art. 69 1,2 e) WIB92), (want afschrijven over ten mins te drie jaar vervuld (art. 75, 4 WIb92 en Ci.RH.243/ (AAFisc.nr. 15/2011) dd. 21 maart 2011). Saldo na achtste bewerking = 3.549,50 607,50 = 2.942,00 2 De berekeningsgrondslag van de aftrek voor risicokapitaal, wordt verminderd met de fiscale nettowaarde van de financiële activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan. Deze bepaling heeft tot doel een "cascade-effect" van de aftrek voor risicokapitaal (dezelfde eigen middelen geven recht op de aftrek voor risicokapitaal bij meerdere verschillende vennootschappen) te voorkomen. (art. 205ter, 1 WIB 92). De fiscale netttowaarde van de aandelen is hier gelijk aan de boekwaarde. Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 14

15 Verrekenbare voorheffing RV op NV Alfa aandelen (rek ) = 315,00 op code [194][ RV op 150,00 NV Omega (rek 67002)= 150,00 op code [194] Verrekenbare voorafbetalingen 2 000,00 (VA 1) op code [175] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 15

16 TARIEF 1 Financiële vennootschap NV Kappa 75 % = / (telt niet mee) NV Delta 10 % = (de aanschaffingswaarde!!!) NV Alfa 6 % = NV Omega 4 % = versus 50 % van hoogste 1) gereval gestort kapitaal = = ) gestort kapitaal (incl. uitgiftepremie) + belaste reserves + geboekte meerwaarden (alles op 31/12/2010) = , ,00 + 0,00 = ,00 aanschaffingswaarde van de aandelen (90.450,00) is niet meer dan helft van hoogste twee grenzen (50% x ,00 = ,50 EUR) niet uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van criterium financiële vennootschap 2 Vennootschap aandeelhouder 1500 aandelen in handen van natuurlijke personen 1500 aandelen in handen van Belgische vennootschappen => aandelen zijn voor ten minste 50% in handen van andere vennootschappen => uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van dit criterium 3 13 % - dividend-regel uitgekeerde dividenden [050] = versus 13 % gestort kapitaal (incl. uitgiftepremie) begin belastbaar tijdperk ( ) = => uitgekeerde dividenden is niet meer dan 13 % van GK bij begin belastbaar tijdperk => niet uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van dit criterium 4 bezoldigingsregel bezoldiging nat persoon Van Brussel ,00 tantième van het lopende boekjaar 1.690,50 voordeel auto ,50 < ,00 maar belastbare grondslag = 2.942,00 dus bezoldiging is voldoende => niet uitgesloten op basis van dit criterium 5 behoort niet tot groep met erkend coördinatiecentrum OK 6 is ook geen beleggingsvennootschap die onderworpen is aan speciale grondslag OK Algemeen besluit : uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief (één uitsluitingsgrond is voldoende) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 16

17 BEREKENING VAN DE AANSLAG AANSLAGJAAR 2011 ========================================== BELASTB. GEW. STELSEL 2.942,00 BELASTING 970,86 CRISISBIJDRAGE GEW. STEL. 970,86 29,13 ============== 999,99 NIET TERUGB. VOORHEFFINGEN 0,00 - ============== VERSCHIL 999,99 TERUGB. VOORHEFFINGEN 465,00 - VOORAFBETALINGEN 2.000,00 - ============== 1.465,01 - VERMEERDERING 0,00 ============== RESULTAAT *** REGEL J *** 1.465,01 - TERUG TE GEVEN : 1.465,01 EUR ************** BESTANDDELEN VAN DE BEREKENING ****************************** BASISBELASTING 2.942,00 X 33% = 970,86 CRISISBIJDRAGE 970,86 X 3 % = 29,13 VOORAFBETALINGEN - VERMEERDERING ================================ BELASTING 999,99 NIET TERUGB. VOORH. - 0,00 TERUGB. VOORH ,00 BKO & O TERUGB - 0,00 TERUGB. BELASTINGKREDIET O&O 0, TOTALE VERMEERDERING 534,99 X 2,25 % = 12,04 VA ,00 X 3,00 % 60,00 =================== TOTAAL VA 2.000,00 TOTAAL VAN DE VOORDELEN - 60,00 ============== WERKELIJKE VERMEERDERING 0,00 NIET TERUGBETAALBARE VOORHEFFINGEN ================================== NIHIL TERUGBETAALBARE VOORHEFFINGEN ============================= ROER. VOORH. 465,00 ================== TOTAAL 465,00 465,00 ************** Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 17

18 Op te nemen op de fiches Bedrijfsleider Van Brussel (fiche ) Voordeel van alle aard firmawagen : 1.690,50 EUR (code 400) Bediende Jan (fiche ) Voordeel van alle aard firmawagen : 1.243,26 EUR op code 254 (want wordt o.a. gebruikt voor woonwerkverkeer) Elke arbeider (fiche ) Vergoeding woon-werk verkeer : code 254 = 250,00 Vertegenwoordiger Jef (fiche ) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 18

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie