Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg"

Transcriptie

1 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal , ,00 (7) Wettelijke reserve , ,00 balans Beschikbare reserves , ,00 balans Overgedragen winst/verlies 0, ,00 balans g) Belastbare voorzieningen , ,00 (10) +ter info Andere in de balans vermelde reserves : gespreide taxatie 0, ,00 (8 + 9) Onzichtbare reserve - belastbare waardevermind. 0, ,00 (6) - onderschattingen van activa: actief in kosten (uitbreidingswerken) 0, ,00 (10.2) positief ,00 (004) Subtotaal negatief (005) Aanpassingen in meer v/d begintoestand der reserves: meerwaarde aandelen ,00 (006) (5.2) meerwaarde personenwagen ,00 (007) (2) en rek. 763 Totalen positief ,00 (010) ,00 (012) negatief (in rood) (011) (013) Beweging van het belastbare tijdperk Aangroei (positief) ,00 (020) Opneming (negatief) (021) VRIJGESTELDE GERESERVEERDE WINST Waardeverminderingen 0, ,00 (6) Voorzieningen 0,00 0,00 (10) + ter info Gespreid te belasten verwez. mw. 0,00 0,00 (8+9) Investeringsreserve , ,00 (8) Andere vrijgestelde bestanddelen 0, ,43 (8) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 1

2 Bijkomende uitleg : Uit verslag algemene vergadering + balans (inzake de reserves): => wettelijke reserve van ,00 naar ,00 => beschikbare reserve van ,00 naar ,00 => overgedragen winst van 0,00 naar ,00 Toekenning dividend n.a.v. resultaatbestemming: 8.000,00 [050] Tantièmes : belastbaar bij de bestuurders (Piet Van Brussel en de NV Storm : elk voor de helft)!!! 50 % x ,00 = ,00 telt mee als bezoldiging voor de bezoldiging Piet Van Brussel inzake bezoldigingsregel van boekjaar De BVBA "Kikkerhof" is opgericht in 1980 door twee broers die elk ,00 EUR inbrachten en daarvoor elk 500 aandelen hebben ontvangen. Door erfopvolging en ingevolge kapitaalverhogingen (waarbij bijkomende aandelen gecreëerd werden) zijn de aandelen op in handen van Piet Van Brussel (1.450 aandelen), Julie Staelens (50 aandelen), de NV Storm (= gewone Belgische vennootschap) (750 aandelen) en de NV Tempels (= gewone Belgische vennootschap) (750 aandelen).totaal aantal aandelen = => aandeelhouders gekend, van belang voor toepassing gewoon tarief De BVBA "Kikkerhof" stelt gedurende jaren slechts één vertegenwoordiger tewerk (Jan). Er zijn in 2010 ook 10 arbeiders in de vennootschap. Op 31/12/1997 telde de BVBA Kikkerhof nog geen 10 personeelsleden. => voldoet aan definitie van KMO voor toepassing vrijstelling bijkomend personeel KMO (art. 67 ter WIB92) De BVBA Kikkerhof (btw-plichtig) heeft met de vennootschappen waarmee ze verbonden is in de zin van art. 11 W. Venn., op geconsolideerde basis (volgens art. 15 van het Wetboek van Vennootschappen ) per kalenderjaar de volgende cijfers : Boekjaar 2007 Boekjaar 2008 Boekjaar 2009 Boekjaar 2010 Geconsolideerde Geconsolideerd Totaal gemiddelde omzet balanstotaal personeelsbestand , ,00 38 > , , ,00 > , , ,00 41 Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 2

3 voor aanslagjaar 2011 : referentieperiode zijn boekjaren 2008 en 2009 m.b.t. boekjaar 2008 (op afsluitdatum verbonden): slechts grens omzet overschreden m.b.t. boekjaar 2009 (op afsluitdatum verbonden) : slechts grens balanstotaal overschreden ==> voor aanslagjaar 2011 kleine vennootschap in zin van art. 15 W. Venn. Van belang voor diverse fiscale gunstmaatregelen : - afschrijvingsproblematiek: pro rata afschrijving 1 afschrijving + mogelijkheid inzake bijkomende kosten (art WIB92) - tarief aftrek voor risicokapitaal (art. 205 quater 6 WIB92) : 4,3% jaarbasis - investeringsaftrek beveiliging (art. 201, eerste lid, 4 WIB92) - 120% aftrek beveiligingskosten (art. 185 quater WIB92) - aanleg investeringsreserve (art. 194 quater WIB92) - geen belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste drie boekjaren vanaf oprichting (art WIB92) 7. Kapitaal en uitgiftepremie Reële kapitaalvermindering met terugbetaling : ,00. MAATSCHAP. KAPITAAL Gestort kapitaal Belaste reserves Totaal Begin , , ,00 Reële kap. vermindering , , ,00 Einde , , ,00 => uitgekeerd dividend = ,00 [050] => die wijziging van belaste reserves in kapitaal weergeven bij de reserves: van => => reële kapitaalvermindering met terugbetaling in loop boekjaar : normaliter negatieve invloed op bedrag risicokapitaal Opgelet : in uitgiftepremies zitten voor ,00 EUR gestort kapitaal => van belang voor het begrip gestort kapitaal inzake tarief, herkwalificatiegrens interest in dividend, 8. Belastingvrije reserves + 9. uitgestelde belastingen Investeringsreserve van (op ) is vrijgesteld en op nog steeds vrijgesteld want alle vrijstellingsvoorwaarden vervuld. I.B. i) investeringsreserve: => Op : 2.541,38 op rek. 132 als deel m.b.t. gespreide taxatie personenwagen. Deel uitgestelde belastingen 1.308,62 op rek Samen 3.850,00 EUR. Verwezenlijkte meerwaarde op personenwagen : EUR, waarvan slechts deel belastbaar (% gewogen gemiddelde). Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 3

4 => Berekening van het gewogen gemiddelde inzake de belastbaarheid van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 185 ter WIB92) geboekt fiscaal 2005 : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 80 % (125 gr, benzine) = 4 800, : 6 000, ,00 x 80% (125 gr, benzine) = 4 800, , , ,00 x 100 % = 77 % belastbaar ,00 Bijgevolg 23 % vrijgesteld (art. 74, tweede lid, 1 eerste streepje KB/WIB92) van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 43 WIB92) = 23 % x (5.000,00) = 1 150,00 in aanpassing meer begintoestand van de reserves [007] Het overig gedeelte (3.850,00) kan echter niet gespreid belast worden omdat de voorwaarde van de 5 jarige bezitstermijn bij vrijwillige verwezenlijking niet vervuld is. Dus 2.541,38 op rek. 132 en 1.308,62 van rek. 168 is op geen vrijgestelde reserve maar een belaste reserve. 10. Voorziening magazijn (10.1) + ter info : Voorziening : belaste voorziening van naar (voorziening werd niet teruggenomen zie (10.2)). (10.2) Actief in kosten : van 0 naar ,00 (uitbreidingswerken) (fiscaal aanvaard : lineair 5% ; 5 % op ,00 = 1.200,00 ; 1st afschrijving moet niet beperkt worden in functie van datum verwerving aangezien de vennootschap klein is volgens art. 15 W. Venn. m.b.t. aanslagjaar 2011) 1 Terreinen en gebouwen (1.2) nieuwbouw kantoor investeringsaftrek => niet meer mogelijk sinds AJ 2007 (1.3) kosteloos ter beschikking stellen van goed aan zus Olivier (= derde t.o.v. de vennootschap) = toegekend abnormaal of goedgunstig voordeel voor 4 maanden = 4 x 800,00 = 3.200,00 in VU [037] 2. Rollend materieel Personenwagens : afschrijvingskosten => te beperken autokosten (zie bij verworpen uitgaven code 032) Invloed van voordeel van alle aard personenwagen of bijdragen in het voordeel : zie bij bespreking bij verworpen uitgaven code 032 Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 4

5 Meerwaarde gerealiseerd op de verkoop personenwagen 3: (5 000,00 (30 000, ,00)) = 5.000,00 => Berekening van het gewogen gemiddelde inzake de belastbaarheid van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 185 ter WIB92) geboekt fiscaal 2005 : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 75 % = 4 500, : 6 000, ,00 x 80 % (125 gr, benzine) = 4 800, : 6 000, ,00 x 80% (125 gr, benzine) = 4 800, , , ,00 x 100 % = 77 % belastbaar ,00 Bijgevolg 23 % vrijgesteld (art. 74, tweede lid, 1 eerste streepje KB/WIB92) van de verwezenlijkte meerwaarde (art. 43 WIB92) = 23 % x (5.000,00) = 1 150,00 in aanpassing meer begintoestand van de reserves [007] Het overig gedeelte (3.850,00) kan echter niet gespreid belast worden omdat de voorwaarde van de 5 jarige bezitstermijn bij vrijwillige verwezenlijking niet vervuld is. Dus 2.541,38 op rek. 132 en 1.308,62 van rek. 168 is op geen vrijgestelde reserve maar een belaste reserve. Aftrekbaarheid kosten m.b.t elektrische personenwagen : zie bij bespreking van de autokosten 3. Installaties, machines en uitrusting afschrijving oplaadstation = volledig jaarafschrijving is ok vermits het een kleine vennootschap betreft voor aanslagjaar 2011 oplaadstation voor elektrische personenwagen komt in aanmerking voor eenmalige investeringaftrek van 13,5 % op 4 500,00 EUR (art. 183 WIB92 en art. 69 1,2 e) WIB92), (want afschrijven over ten minste drie jaar vervuld (art. 75, 4 WIb92 en Ci.RH.243/ (AAFisc.nr. 15/2011) dd. 21 maart 2011). 4. Financiële vaste activa aandelen onder de financiële vaste activa : invloed op berekening interestaftrek voor risicokapitaal (4.1) 75 % participatie telt niet mee min berekening voor financiële vennootschap inzake toeppassing tarief vennootschapsbelasting (4.2) NV DELTA : verantwoorde waardevermindering van 6.250,00 = 6.250,00 in VU [040] verkregen dividenden kunnen in aanmerking komen voor DBI-aftrek Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 5

6 (rekening 75000) Dividend opgetrokken van de NV Delta : Bruto = netto ,00 (komt in aanmerking voor DBI-aftrek; zie vierde bewerking) 5. Geldbeleggingen (5.2) NV Omega : aankoopprijs x (3% / 7 % ) = wordt verkocht voor ,00 => boekhoudkundige meerwaarde van 2.000,00 EUR Commissiekosten mbt verkoop = 180,00 EUR => fiscale meerwaarde = 2.000,00 180,00 = 1.820,00 => aanpassing BT reserves met 1.820,00 [006] (rekening en 67001) Dividend opgetrokken van de NV Alfa : Bruto 1.260,00 => komt niet in aanmerking voor DBI aftrek => Rv op ingehouden van 25 % op 1.260,00 = 315,00 in VU [029] en verrekenbare RV andere dan Belg. DBI [194] (rekening en rekening 67002) Dividend opgetrokken van de NV Omega : Bruto 600,00 => komt NIET in aanmerking voor DBI aftrek => Rv op ingehouden van 25 % op 600,00 = 150,00 in VU [029] en verrekenbare RV andere dan Belg. DBI. [194] 6. Handelsvorderingen Rek. 407 = rek. 409 = => waardevermindering is geboekt inclusief 21 % btw terwijl de btw recupereerbaar is => Slechts 6.050/1,21 = kan fiscaal vrijgesteld worden. Het deel van de waardeverminderng ten belope van de btw kan niet vrijgesteld worden. 11. Leningen (11.1) Lening aangegaan bij NV Storm (= Belg. Venn. bestuurder => eventueel overdreven interesten) Hier : marktrente 5% ipv. Aangerekend 7 % => overdreven interesten = 2% op ,00= 400,00 in VU [035] (11.2) Lening aangegaan bij Julie Staelens (= nat.pers. aandeelhouder. => herkwalificatie interest in dividend) Eerste grens : markrente 5 % ipv. aangerekend 6 % => herkwalificatie interest in dividend = 1 % x ,00 x 1/2 = 800,00 op code [050] Tweede grens : geheel van rentegevende voorschotten versus gestort kapitaal op einde + belaste reserves bij begin (vóór aanpassing begintoestand reserves) versus ( , ,00) ,00 => geen herkwalificatie tweede grens Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 6

7 VERWORPEN UITGAVEN Niet-aftrekbare belastingen Voorafbetalingen (*) 2.000,00 (rekening 67000) Roerende voorh. op ontvangen dividenden ALFA (**) 315,00 (rekening 67001) Roerende voorh. op ontvangen dividenden OMEGA(**) 150,00 (rekening 67002) Afrekening vorig aanslagjaar - 125,00 (rekening 77100) Raming teruggave ,00 (rekening 77101) 875,00 op code [029] (*) verrekenbaar op code [175] (**) verrekenbaar op code [194] Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen PW1 (70% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB92 PW 2(60% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB92 afschrijving , ,00 onderhoud en 600, ,00 herstel verzekering 90,00 428,00 350,00 parkeerretributies 50,00 verkeersbelasting 373,30 630,17 215,82 schadvergoeding ,00 Invloed VAA ,50 / 1,0855 x 70% = ,14 PW 3 (75% aftrek) Art. 183, art. 66 1, art. 198bis, eerste en tweede lid WIB ,25 / 1,0855 x 70% = - 721,11 Totaal 6.413, ,17-155,29 => 0 Beperking x 30% x 40% x 25% In code , ,07 0 = totaal : 5.918,02 PW1 PW2 PW 3 brandstof 3.400, , ,00 Invloed VAA ,50 / 1,0855 x 30% = - 467, ,25 / 1,0855 x 30% = - 309,05 Totaal 2.932, , ,95 Beperking x 25% x 25% x 25% In code , ,00 547,74 = totaal : 2.280,94 invloed m.b.t. het privégebruik van personenwagen 1 en 3 op de te verwerpen autokosten =situatie dat er een voordeel van alle aard wordt weerhouden in de personenbelasting Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 7

8 In de mate dat autokosten aanleiding geven tot belastbare voordelen van alle aard bij de genieter zijn zij in hoofde van de vennootschap volledig aftrekbaar (ComIB92, 66/41). De verworpen uitgaven worden berekend overeenkomstig art. 195/ ComIB92 : de autokosten zijn ten belope van het % dat gebruik wordt voor privé verplaatsingen volledig aftrekbaar. Parl.Vr. nr Sen. de Clippele dd 20/02/2001 bevestigt nogmaals dat in eerste instantie moet gekeken worden naar het privégebruik. Pas als geen info daarover beschikbaar is, mag men terugvallen op de 70/30 regel. Hier : geen info over werkelijk privégebruik dus terugvallen op 30/70 regel : 30% van het VAA excl. btw toewijzen aan het brandstofgedeelte en 70% van het VAA excl. btw aan de autokosten te beperken volgens CO2-uitstoot en motortype. invloed m.b.t. het privégebruik van personenwagen 2 op de te verwerpen autokosten= situatie waarin een bijdrage wordt betaald of bedrag wordt ingehouden op het loon of terugbetaling zal gebeuren via RC Er wordt geen voordeel van alle aard belast in de personenbelasting bij de genieter => autokosten (afschrijving, onderhoud, verzekering, verkeersbelasting) zijn wel degelijk te beperken. Eigen bijdrage van de genieter komt niet in mindering van de te beperken autokosten (Parl. Vr. nr. 1206, dhr. Borginon van 27 maart 2006) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 8

9 Ingeval elektriciteitskost wordt aanzien als de brandstof van de elektrische personenwagen Elektrische personenwagen Art. 183, 198bis, eerste en tweede lid WIB % aftrek afschrijving ,00 onderhoud en herstel verzekering 400,00 verkeersbelasting 71,28 inverkeersstelling 61,50 Invloed VAA - 125,01 / 1,0855 x 70% = - 80,61 Totaal 6.552,17 Extra 20% 1.310,43 Vrijgestelde reserve mits onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190bis WIB92) Elektrische personenwagen Art. 183, 198bis, eerste en tweede lid WIB92 Elektriciteit (als 240,00 brandstof) Invloed VAA - 125,01 / 1,0855 x 30% = - 34,55 Totaal 205,45 Beperking x 25% In code ,36 totaal op code 032 van die 4 personenwagens : 5.918, , ,36 = 8.250,32 Kilometervergoeding personenwagens voor werkverkeer van vertegenwoordiger Jef met eigen personenwagen (categorie van 80 % aftrek) (van 01/01/2010 tem 30/06/2010 : 5000 km x 0,3026 = 1 513,00 van 01/07/2009 tem 31/12/2010 : 6000 km x x 0,3178) = 1 906,80 Terugbetaling kilometervergoeding (volgens barema overheid) aan Jef van autokosten eigen aan de werkgever voor 3.419,80 EUR: 30/70 regel toepassen (Com.IB 66/51) 30% x 3.419,80 vertegenwoordigt brandstofgedeelte : brandstofgedeelte (1.025,94) te beperken tot 75% aftrekbaarheid => 25 % x 1.025,94 = 256,49 verworpen uitgave 70% x 3.419,80 vertegenwoordigt autokosten aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot en type motor : 2.393,86 x 80% aftrekbaar => 20% x 2.393,86 = 478,77 verworpen uitgave => totaal 256, ,77 = 735,26 in code [032] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 9

10 Taxikost : 60,00 EUR; Om pragmatische redenen wordt voor taxikosten steeds een aftrekbeperking van 75 procent toegepast. (Vraag nr van de heer De Potter dd , Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 263, blz. 3-4) => 25% x 60,00 = 15,00 verworpen uitgave in code [032] Totaal in verworpen uitgaven : 8.250, , ,00 = 9.000,58 [032] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 10

11 Niet aftrekbare receptiekosten en kosten van relatiegeschenken kosten van onthaal 3.755,96 (rekening 61300) 3.755,96 x 50 % = 1.877,98 op code [033] Niet aftrekbare restaurantkosten restaurantkosten klanten en leveranciers 910,00 (rekening 61250) restaurantkosten eigen aan de werkgever 7 800,00 (rekening 61410) 8 710,00 x 31 % = 2 700,10 op code [025] Overdreven interesten Interesten betaald aan NV Storm (rekening 65020) : ,00 x 2% (stuk boven marktrente) = 400,00 op code [035] Abnormale of goedgunstige voordelen Voordeel aan zus van bedrijfsleider (appartement ter beschikking) : 4 x 800,00 EUR = 3.200,00 op code [037] Voordelen uit maaltijd-, cultuur-, sport- en ecocheques Maaltijdcheques bedrijfsleider 1 883,80 (rekening rekening d. x 1 EUR) Maaltijdcheques personeel 8.317,54 (rekening rekening d. x 1 EUR) 9.201,34 op code [023] Huwelijkspremie Vanderheyden is aftrekbaar sociaal voordeel 200,00 (rekening 62305) Liberalititeiten Gift Rode Kruis 4.300,00 (rekening 61240) Gift Koning Boudewijnstichting 2.500,00 (rekening 61241) Gift aan jeugdvereniging 50,00 (rekening 61242) 6.850,00 op code [039] Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen (4.2) NV DELTA : verantwoorde waardevermindering van 6.250,00 = 6.250,00 in VU [040] TOTAAL verworpen uitgaven : ,00 1 Maaltijdcheques die worden uitgereikt aan zelfstandige bedrijfsleiders door de onderneming waar zij hun activiteit als dusdanig uitoefenen, worden, vanaf 1 januari 2007, overeenkomstig artikel 38, 1, 1ste lid, 11, WIB92 vrijgesteld voor zover zij aan alle gestelde voorwaarden voldoen (Ci.RH.241/ (AOIF 33/2007) dd en Ci.RH.244/ dd ). Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 11

12 III. UITGEKEERDE DIVIDENDEN (1) Dividend nav resultaatverwerking : 8.000,00 (zie rekening 694) (2) Dividend nav reële kapitaalvermindering : ,00 (zie 7) (3) Herkwalificatie interesten in dividenden : 800,00 (zie 11.2) code [050] = ,00 EUR Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 12

13 FISCAAL RESULTAAT wijziging in de belastbare reserves ,00 verworpen uitgaven ,00 uitgekeerde dividenden ,00 totaal ,00 AFTREKVERBOD : niet van toepassing hier AFTREKKEN (TWEEDE TOT ACHTSTE BEWERKING) Derde bewerking : niet belastbare bestanddelen - Giften Er werden voor 4.300,00 EUR ,00 = 6.800,00 EUR giften betaald met een fiscaal attest (rekening en 61241) Grenzen : - het aftrekbaar bedrag is beperkt tot 5% van het positief resultaat van de eerste bewerking na aftrek werkelijk resultaat zeescheepvaart ( ,00x 5 % ) = 5.982,50 - het absoluut maximum aftrekbaar bedrag is gelijk aan ,00 EUR. Is dus aftrekbaar : 5.982,50 EUR - Vrijstelling bijkomend personeel KMO: Voor alle werknemers Voor laagverdienend personeel In 2009 : 1372 dagen 851 dagen = 5,46[61 = 3,39[04 = 5,46 = 3,39 In 2010 : 1694 dagen 1232 dagen = 6,7490 = 4,90[8 = 6,74 = 4,90 => 6,74 5,46 = + 1,28 = + 1 => 4,90 3,39 = + 1,51 = + 2 => vrijstelling bijkomend personeel van 5.150,00 EUR (aangroei beperkt tot 1) Saldo na derde bewerking : , ,50 (giften) 5.150,00 (vrijstelling bijkomende personeel KMO) = ,50 EUR. Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 13

14 Vierde bewerking (DBI en VRI-aftrek) Ontvangen brutodividend uit NV Kappa : ,00 (rekening 75000) - taxatievereiste OK - minimum bezitsduur 1 jaar in volle eigendom OK - aard financieel vast actief OK - participatievoorwaarde OK DBI voorwaarden voldaan DBI-aftrek : 95 % x ,00 = ,00 te beperken tot belastbare winst na derde bewerking. Geen extra begrenzingen in functie van aantal verworpen uitgaven. Saldo na vierde bewerking : , ,00 = ,50 EUR Vijfde bewerking (octrooi-aftrek) Er zijn geen octrooi-inkomsten die voor aftrek in aanmerking komen. Saldo na vijfde bewerking : ,50 EUR Zesde bewerking (aftrek voor risicokapitaal) eigen vermogen op : ,00 - fiscale netto waarde 2 aandelen FVA ,00 gecorrigeerd eigen vermogen ,00 x tarief 4,3 % = ,55 Saldo na zesde bewerking = , ,55= ,95 Zevende bewerking : aftrek vorige verliezen Er is een overgedragen fiscaal verlies van 7.154,45 dat aftrekbaar is in aj Saldo na zevende bewerking = , ,45 = 3.549,50 Achtste bewerking : investeringsaftrek oplaadstation voor elektrische personenwagen komt in aanmerking voor eenmalige investeringaftrek van 13,5 % op 4 500,00 EUR = 607,50 EUR(art. 183 WIB92 en art. 69 1,2 e) WIB92), (want afschrijven over ten mins te drie jaar vervuld (art. 75, 4 WIb92 en Ci.RH.243/ (AAFisc.nr. 15/2011) dd. 21 maart 2011). Saldo na achtste bewerking = 3.549,50 607,50 = 2.942,00 2 De berekeningsgrondslag van de aftrek voor risicokapitaal, wordt verminderd met de fiscale nettowaarde van de financiële activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan. Deze bepaling heeft tot doel een "cascade-effect" van de aftrek voor risicokapitaal (dezelfde eigen middelen geven recht op de aftrek voor risicokapitaal bij meerdere verschillende vennootschappen) te voorkomen. (art. 205ter, 1 WIB 92). De fiscale netttowaarde van de aandelen is hier gelijk aan de boekwaarde. Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 14

15 Verrekenbare voorheffing RV op NV Alfa aandelen (rek ) = 315,00 op code [194][ RV op 150,00 NV Omega (rek 67002)= 150,00 op code [194] Verrekenbare voorafbetalingen 2 000,00 (VA 1) op code [175] Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 15

16 TARIEF 1 Financiële vennootschap NV Kappa 75 % = / (telt niet mee) NV Delta 10 % = (de aanschaffingswaarde!!!) NV Alfa 6 % = NV Omega 4 % = versus 50 % van hoogste 1) gereval gestort kapitaal = = ) gestort kapitaal (incl. uitgiftepremie) + belaste reserves + geboekte meerwaarden (alles op 31/12/2010) = , ,00 + 0,00 = ,00 aanschaffingswaarde van de aandelen (90.450,00) is niet meer dan helft van hoogste twee grenzen (50% x ,00 = ,50 EUR) niet uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van criterium financiële vennootschap 2 Vennootschap aandeelhouder 1500 aandelen in handen van natuurlijke personen 1500 aandelen in handen van Belgische vennootschappen => aandelen zijn voor ten minste 50% in handen van andere vennootschappen => uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van dit criterium 3 13 % - dividend-regel uitgekeerde dividenden [050] = versus 13 % gestort kapitaal (incl. uitgiftepremie) begin belastbaar tijdperk ( ) = => uitgekeerde dividenden is niet meer dan 13 % van GK bij begin belastbaar tijdperk => niet uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief op basis van dit criterium 4 bezoldigingsregel bezoldiging nat persoon Van Brussel ,00 tantième van het lopende boekjaar 1.690,50 voordeel auto ,50 < ,00 maar belastbare grondslag = 2.942,00 dus bezoldiging is voldoende => niet uitgesloten op basis van dit criterium 5 behoort niet tot groep met erkend coördinatiecentrum OK 6 is ook geen beleggingsvennootschap die onderworpen is aan speciale grondslag OK Algemeen besluit : uitgesloten van verlaagd opklimmend tarief (één uitsluitingsgrond is voldoende) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 16

17 BEREKENING VAN DE AANSLAG AANSLAGJAAR 2011 ========================================== BELASTB. GEW. STELSEL 2.942,00 BELASTING 970,86 CRISISBIJDRAGE GEW. STEL. 970,86 29,13 ============== 999,99 NIET TERUGB. VOORHEFFINGEN 0,00 - ============== VERSCHIL 999,99 TERUGB. VOORHEFFINGEN 465,00 - VOORAFBETALINGEN 2.000,00 - ============== 1.465,01 - VERMEERDERING 0,00 ============== RESULTAAT *** REGEL J *** 1.465,01 - TERUG TE GEVEN : 1.465,01 EUR ************** BESTANDDELEN VAN DE BEREKENING ****************************** BASISBELASTING 2.942,00 X 33% = 970,86 CRISISBIJDRAGE 970,86 X 3 % = 29,13 VOORAFBETALINGEN - VERMEERDERING ================================ BELASTING 999,99 NIET TERUGB. VOORH. - 0,00 TERUGB. VOORH ,00 BKO & O TERUGB - 0,00 TERUGB. BELASTINGKREDIET O&O 0, TOTALE VERMEERDERING 534,99 X 2,25 % = 12,04 VA ,00 X 3,00 % 60,00 =================== TOTAAL VA 2.000,00 TOTAAL VAN DE VOORDELEN - 60,00 ============== WERKELIJKE VERMEERDERING 0,00 NIET TERUGBETAALBARE VOORHEFFINGEN ================================== NIHIL TERUGBETAALBARE VOORHEFFINGEN ============================= ROER. VOORH. 465,00 ================== TOTAAL 465,00 465,00 ************** Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 17

18 Op te nemen op de fiches Bedrijfsleider Van Brussel (fiche ) Voordeel van alle aard firmawagen : 1.690,50 EUR (code 400) Bediende Jan (fiche ) Voordeel van alle aard firmawagen : 1.243,26 EUR op code 254 (want wordt o.a. gebruikt voor woonwerkverkeer) Elke arbeider (fiche ) Vergoeding woon-werk verkeer : code 254 = 250,00 Vertegenwoordiger Jef (fiche ) Oplossing Globale oefening NV Kikkerhof 18

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017

Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 BELASTBARE GERESERVEERDE WINST (art. 185 1 WIB 1992, art. 183 WIB 1992, art. 25, 5 WIB 1992) Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2011

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2011 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2011 BVBA KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar 2010 Vorig boekjaar 2009 VASTE ACTIVA 20/28 611 725,00 474 350,00 Materiële vaste

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard)

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) BVBA TESTA ( BALANS VAN 30-06-2017 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 476.405,00 462.495,00 Materiële

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015 BVBA HUGELIER Codes Boekjaar 31.12.2014 Vorig boekjaar 31.12.2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 532.525,00 III. Materiële vaste activa 22/27 436.400,00

Nadere informatie

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA Codes 31-12-2012 31-12-2011 VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 Materiële vaste activa 22/27

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

ACTUALIA VenB. aanslagjaar 2011. Blz.2 van de aangifte. 24 en 25 mei 2011. Van Kerchove Wim. Van Kerchove Wim 2

ACTUALIA VenB. aanslagjaar 2011. Blz.2 van de aangifte. 24 en 25 mei 2011. Van Kerchove Wim. Van Kerchove Wim 2 ACTUALIA VenB aanslagjaar 2011 24 en 25 mei 2011 Van Kerchove Wim Blz.2 van de aangifte Van Kerchove Wim 2 1 VAK RESERVES Van Kerchove Wim 3 Meerwaarden op aandelen Van Kerchove Wim 4 2 Wet op continuïteit

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 BVBA TESTA ( BALANS VAN 2013 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 535.775,00 III. Materiële vaste

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND BELGIË RECENTE FISCALE HERVORMINGEN INZAKE VENNOOTSCHAPSBELASTING (CFR. ZOMERAKKOORD) OVERZICHT VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING TARIEF

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

INLEIDING OPLOSSINGEN PRAKTISCH VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR G Oefeningen op grootte van de vennootschap (p.

INLEIDING OPLOSSINGEN PRAKTISCH VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR G Oefeningen op grootte van de vennootschap (p. OPLOSSINGEN PRAKTISCH VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2016 INLEIDING G Oefeningen op grootte van de vennootschap (p. 30) OEFENING 1 Om te weten of de vennootschap al dan niet klein is (in de zin van

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten REKENHOF Hervorming van de vennootschapsbelasting Evaluatie van de budgettaire neutraliteit Bijlage bij het evaluatierapport vastgesteld in algemene vergadering van 1 maart 2006 A GEGEVENS van het aanslagjaar

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie