VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING"

Transcriptie

1 blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet! Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, steeds de linkerkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. Vak XIII. - BEROEP EN ONDERNEMINGSNUMMER. 1. Beroep uitgeoefend in 2010 : Ondernemingsnummer : Vak XIV. - INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN. Nr (deel 2) A. INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. 1. NIET VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) met roerende voorheffing van 25 pct. : b) met roerende voorheffing van 15 pct. : c) met roerende voorheffing van 10 pct. : VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) dividenden van door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen uitgezonderd, waarop geen roerende voorheffing is geheven (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 170 EUR) : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : b) interesten en dividenden van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk, waarop geen roerende voorheffing is geheven (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 170 EUR) : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : c) inkomsten van gewone Belgische spaardeposito's, waarop geen roerende voorheffing is geheven (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van EUR) : d) andere inkomsten zonder roerende voorheffing : 1 van Belgische oorsprong : a. die belastbaar zijn tegen 25 pct. : b. die belastbaar zijn tegen 15 pct. : c. die belastbaar zijn tegen 10 pct. : uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die zijn geïnd of ontvangen in het buitenland zonder tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon : a. die belastbaar zijn tegen 25 pct. : b. die belastbaar zijn tegen 15 pct. : c. die belastbaar zijn tegen 10 pct. : andere inkomsten van buitenlandse oorsprong : a. die belastbaar zijn tegen 25 pct. : b. die belastbaar zijn tegen 15 pct. : c. die belastbaar zijn tegen 10 pct. : (Zie ook het vervolg van vak XIV op de volgende blz.)

2 blz. 12 Vak XIV. - INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN - VERVOLG. B. NETTO-INKOMEN VAN VERHURING, VERPACHTING, GEBRUIK OF CONCESSIE VAN ROERENDE GOEDEREN : 1. betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : C. INKOMSTEN BEGREPEN IN LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN : 1. betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : D. INKOMSTEN UIT DE CESSIE OF CONCESSIE VAN AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES. 1. NIET VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) inkomsten (bruto) : b) kosten : c) roerende voorheffing : VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) inkomsten (bruto) : b) kosten : E. INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN BETREFFENDE AANGEGEVEN INKOMSTEN : F. INKOMSTEN WAAROP EEN BIJZONDER AANSLAGSTELSEL VAN TOEPASSING IS. Indien u hierboven inkomsten hebt vermeld waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is, vermeld hierna het desbetreffende land, de code waartegenover ze zijn vermeld, alsmede het bedrag en de aard van die inkomsten : Land :... Code :... Bedrag :... Aard : A. DIVERSE INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD. 1. NIET VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN. Vak XV. - DIVERSE INKOMSTEN. a) Loten van Belgische overheidsfondsen : b) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die door bemiddeling van een tussenpersoon in België met afhouding van de roerende voorheffing zijn geïnd of verkregen : 1 betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : c) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf : 1 met roerende voorheffing van 25 pct. : met roerende voorheffing van 15 pct. : met roerende voorheffing van 10 pct. : VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN. a) Onderverhuring of overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen : 1 overeenkomsten gesloten vóór : a. inkomsten (bruto) : b. werkelijke kosten, met inbegrip van de door u betaalde huur en huurlasten : overeenkomsten gesloten vanaf : a. inkomsten (bruto) : b. werkelijke kosten, met inbegrip van de door u betaalde huur en huurlasten : b) Concessie van het recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen : 1 overeenkomsten gesloten vóór : a. totaal van de verkregen bedragen en voordelen (bruto) : b. werkelijke kosten (alleen invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait van 5 pct. wenst) : overeenkomsten gesloten vanaf : a. totaal van de verkregen bedragen en voordelen (bruto) : b. werkelijke kosten (alleen invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait van 5 pct. wenst) :

3 blz. 13 c) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die niet in België zijn geïnd : 1 betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : d) Ontvangen bedragen uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrechten : 1 betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : e) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf , waarop geen roerende voorheffing is geheven, en : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : die belastbaar zijn tegen 10 pct. : B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten : a) brutobedrag : b) kosten : c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige vijf jaren : d) indien onder a en b inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld hierna : Land :... Code :... Bedrag :... Belast in het buitenland? Ja Neen Ja Neen 2. Prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars : a) belastbaar bedrag : b) bedrijfsvoorheffing : c) indien onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld hierna : Land :... Code :... Bedrag : Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen, toegekend aan onderzoekers : a) brutobedrag : b) bedrijfsvoorheffing : c) indien onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld hierna : Land :... Code :... Bedrag : Overdracht van in België gelegen gronden of zakelijke rechten met betrekking tot gronden : a) meerwaarden belastbaar tegen 33 pct. : b) meerwaarden belastbaar tegen 16,5 pct. : c) verliezen van 2010 : d) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige vijf jaren : Overdracht van in België gelegen gebouwen of zakelijke rechten met betrekking tot gebouwen : a) belastbare meerwaarden : b) verliezen van 2010 : c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige vijf jaren : Belastbaar bedrag van de meerwaarden op aandelen, verwezenlijkt buiten het normale beheer van een privé-vermogen : Belastbaar bedrag van de meerwaarden, verwezenlijkt ter gelegenheid van de gehele of gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen aan rechtspersonen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte :

4 blz Bezoldigingen : Vak XVI. - BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS. a) volgens fiches : (400)... (400)... (400)... (400)... (400)... (400)... b) die niet op een fiche zijn vermeld : 1 vakantiegeld (nettobedrag + bedrijfsvoorheffing) : voordelen van alle aard : andere : c) totaal van de rubrieken 1, a en 1, b : Aandelenopties die zijn toegekend : a) in 2010 : b) van 1999 tot 2009 : bedrag dat in 2010 belastbaar wordt : Als bezoldigingen aan te merken huurinkomsten : Vervroegd vakantiegeld : Opzeggingsvergoedingen : Inschakelingsvergoedingen : Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen : a) totaal bedrag : b) vrijstelling : Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen : Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van het wettelijke forfait wenst) : Bedrijfsvoorheffing : a) volgens fiches : (407)... (407)... (407)... (407)... (407)... (407)... b) op het vakantiegeld vermeld in rubriek 1, b, 1 : c) totaal van de rubrieken 10, a en 10, b : Inhoudingen voor aanvullend pensioen : a) gewone bijdragen en premies : b) bijdragen en premies voor individuele voortzetting : Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid : Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband : a) volgens fiches : (411)... (411)... (411)... (411)... (411)... (411)... b) vermeld in rubriek 1, b : c) totaal van de rubrieken 13, a en 13, b : Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1 tot 3 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van de vennootschap waarbij u het werk hebt hervat : Roerende voorheffing op in rubriek 1 vermelde inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties : Indien in de rubrieken 1 tot 9 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. 17. Indien u slechts gedurende een gedeelte van het jaar bedrijfsleider bent geweest, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) : l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

5 blz. 15 Vak XVII. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. 1. Brutowinst van de eigenlijke exploitatie : Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt (meerwaarden uitgezonderd) : Financiële opbrengsten : Meerwaarden (na aftrek van kosten van vervreemding) : a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 pct.) : b) die gezamenlijk belastbaar zijn : Winst die overeenstemt met de voorheen afgetrokken kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : Vergoedingen : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : c) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 pct. : d) die gezamenlijk belastbaar zijn : Beroepskosten : a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : b) bezoldigingen toegekend aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner : c) andere dan die vermeld onder a en b : Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten : Vrijstelling van opbrengsten geboekt ingevolge de homologatie van een reorganisatieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord door de rechtbank : Vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale kwaliteitszorg : Vrijstelling voor ander bijkomend personeel : Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs : Investeringsaftrek : Toekenning aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de echtgenoot of partner die de toekenning doet) : Totaal van de in de rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d vermelde inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep : Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d hierboven vermelde inkomsten uit die nieuwe zelfstandige activiteit : Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. 18. Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten zijn begrepen die betrekking hebben op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid, vermeld hierna de juiste aard van die werkzaamheid, de code waartegenover ze zijn vermeld en het bedrag. Aard :... Code :... Bedrag : Hebben de in rubriek 18 vermelde bedragen betrekking op Ja Ja verscheidene feitelijke verenigingen? Neen Neen Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de 20. Bevatten de in rubriek 18 vermelde bedragen inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong? Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de 21. Indien u uw beroep slechts gedurende een gedeelte van het jaar hebt uitgeoefend, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) : Ja Neen Ja Neen l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 22. Vermeld hierna het adres van de bedrijfszetel, indien die niet samenvalt met het domicilie :... (partner)...

6 blz. 16 Vak XVIII. - BATEN van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden. 1. Ontvangsten uit de uitoefening van het beroep (andere dan die bedoeld in de rubrieken 2 tot 4) : Ontvangsten verkregen door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten : Ontvangsten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars : Achterstallige erelonen : Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden (meerwaarden uitgezonderd) : Meerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding indien u opteert voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten) : a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 pct.) : b) die gezamenlijk belastbaar zijn : Baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (niet in te vullen indien u de toepassing van het wettelijke forfait wenst) : Vergoedingen : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 pct. : c) die gezamenlijk belastbaar zijn : Sociale bijdragen : Andere beroepskosten (niet invullen indien u de toepassing van het wettelijke forfait wenst) : a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : b) bezoldigingen toegekend aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner : c) andere dan die vermeld onder a en b : Vrijstelling voor bijkomend personeel : Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs : Investeringsaftrek : Toekenning aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de echtgenoot of partner die de toekenning doet) : Totaal van de in de rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c vermelde inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep : Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c hierboven vermelde inkomsten uit die nieuwe zelfstandige activiteit : Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. 18. Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten zijn begrepen die betrekking hebben op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid, vermeld hierna de juiste aard van die werkzaamheid, de code waartegenover ze zijn vermeld en het bedrag. Aard :... Code :... Bedrag : Hebben de in rubriek 18 vermelde bedragen betrekking op verscheidene feitelijke verenigingen? Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de 20. Bevatten de in rubriek 18 vermelde bedragen inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong? Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de 21. Indien u uw beroep slechts gedurende een gedeelte van het jaar hebt uitgeoefend, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) : Ja Neen Ja Neen Ja Neen Ja Neen l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l 22. Vermeld hierna het adres van de beroepszetel, indien die niet samenvalt met het domicilie :... (partner)...

7 blz. 17 Vak XIX. - VOORHEFFINGEN in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid. 1. Roerende voorheffing : Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting : Bedrijfsvoorheffing : In principe verrekenbaar bedrag van het belastingkrediet bedoeld in artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 : a) betreffende aanslagjaar 2011 : b) betreffende aanslagjaar 2010 (overdracht) : c) betreffende aanslagjaar 2009 (overdracht) : d) betreffende aanslagjaar 2008 (overdracht) : Vak XX. - BEZOLDIGINGEN VAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN EN WETTELIJK SAMENWONENDE PARTNERS. 1. Door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toegekende bezoldigingen : Sociale bijdragen : Andere eigen beroepskosten (alleen invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait wenst) : In rubriek 1 vermelde bezoldigingen toegekend in het kader van een door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, als zelfstandige in bijberoep, uitgeoefende beroepswerkzaamheid : Indien in de rubrieken 1 tot 3 bezoldigingen of kosten zijn begrepen die betrekking hebben op door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner verkregen inkomsten van buitenlandse oorsprong, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. 6. Indien u slechts gedurende een gedeelte van het jaar bij de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hebt meegewerkt, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) : l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l

8 blz. 18 Vak XXI. - WINST EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID. 1. Stopzettingsmeerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding) : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 pct. : c) die gezamenlijk belastbaar zijn : Winst en baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop na de stopzetting een (al dan niet belastbare) stopzettingsmeerwaarde is verwezenlijkt : Premies en vergoedingen ingesteld door de Europese Gemeenschappen als steunregeling voor de landbouwsector : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : Winst en baten (met uitzondering van de in de rubrieken 1 tot 3, 5 en 6 bedoelde inkomsten en van de vergoedingen tot herstel van een tijdelijke winst- of baatderving) verkregen of vastgesteld na de stopzetting : Na de stopzetting verkregen baten voor sportieve activiteiten verricht tijdens een vorige beroepswerkzaamheid als sportbeoefenaar : Na de stopzetting verkregen baten voor activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars, verricht tijdens een vorige beroepswerkzaamheid als opleider, trainer of begeleider : Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting : a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : b) andere dan die vermeld onder a : Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, vermeld dan hier de in rubriek 1, c hierboven vermelde inkomsten uit die nieuwe zelfstandige activiteit : Indien in de rubrieken 1 tot 7 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. 10. Indien u in rubriek 7, b een bedrag hebt ingevuld dat betrekking heeft op een voorheen in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid, en het resultaat van de in de rubrieken 1 tot 6 en 7, b vermelde inkomsten en kosten met betrekking tot diezelfde werkzaamheid uiteindelijk tot een verlies leidt ( , b), vermeld hierna het bedrag van dat verlies en de juiste aard van die werkzaamheid en houd, in voorkomend geval per feitelijke vereniging en per land van herkomst, het detail ter beschikking van de Verlies begrepen in de linkerkolom :... Aard :... Verlies begrepen in de rechterkolom :... Aard :... Vak XXII. - EERSTE VESTIGING ALS ZELFSTANDIGE. Indien u zich in 2008, 2009 of 2010 voor de EERSTE MAAL gevestigd hebt als zelfstandige in hoofdberoep, vermeld hiernaast de aanvangsdatum (dag, maand, jaar) : l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l Vak XXIII. - VERREKENBARE WOONSTAATHEFFING. Bedrag van de woonstaatheffing die op de door u verkregen interesten is ingehouden : Aantal toegevoegde bladen :... Datum :... OPGELET! VERGEET NIET : - de gegevens die u hebt ingevuld in vak XIII van deze voorbereiding over te brengen op de voorpagina van deel 2 van uw eigenlijke aangifte; - de bedragen en andere gegevens die u in deel 2 van deze voorbereiding tegenover voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv ) hebt ingevuld, samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van deel 2 van uw eigenlijke aangifte; - de gegevens waarvoor in deel 2 van deze voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak XVI, rubriek 16) over te brengen in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de achterpagina van deel 2 van uw eigenlijke aangifte.

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2014 (inkomsten van het jaar 2013) INDEX Aandelenopties: - toegekend van

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

Toelichting bij deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelenopties: - toegekend van

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 (inkomsten van het jaar 2014) INDEX

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting)

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... Opgelet: deze voorbereiding

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België *

Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België * Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België * 1) Het contract: U bent eigenaar van een intellectuele eigendom, verder IP genoemd. U heeft deze intellectuele eigendom d.m.v.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

WOORD VOORAF BIJ DE VERSIE VAN JANUARI 2004

WOORD VOORAF BIJ DE VERSIE VAN JANUARI 2004 WOORD VOORAF BIJ DE VERSIE VAN JANUARI 2004 Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit

Nadere informatie

/#!#! !"#! $ %!"!&! ! " $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")!

/#!#! !#! $ %!!&! !  $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $#!% &  '(%&! & '#! )! &)!!&'(%! %!&!!)!%!!!&)! !"#! $!%!"#! $ %!"!&!! " ## $ % &! ' % #(#)*+%))!% #' % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")! *+' ')!))!)&& &!'&!"!)!"!&# &!"!*-! ''(%&! "!! &#! "!"&&!! %&!!!+&. )') )!)&& &!!!)!!"&(((*/&0&*%!0%&#!!!

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting

AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting 2010 Inspectie der Belastingen AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Eilandgebied: Curaçao Voor belastingplichtigen die niet op Curacao wonen I. uitreiking: Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Datum van:

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1 Repertorlumnummer: Nationaal Nummer (N.N.): 1 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Flnanciên: 02571267 57... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte: VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007 WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007 Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

2 0 1 0 AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederlandse wonen

2 0 1 0 AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederlandse wonen Caribisch Nederland Belastingdienst 2 0 1 0 AANGIFTEBILJET B Inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederlandse wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Uitreikdatum: Datum

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010 WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010 Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Aangiftebiljet B 2012 Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1-2012 t/m

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Aangiftebiljet B 2014 Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1-2014 t/m

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

Accountants & Co 2009

Accountants & Co 2009 Accountants & Co 2009 Gunstregimes voor sporters & auteurs AANGIFTE PERSONENBELASTING 2009 JEF WELLENS Fiscaal jurist Kluwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie