Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015"

Transcriptie

1 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj Het model van het aangifteformulier voor aj is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 29 mei Hier volgt een beknopte samenvatting van de wijzigingen aan het formulier inclusief de fiscale bijlagen. 1.Belastbare reserves & Afzonderlijke aanslagen & Fiscale bijlagen 1.1. Liquidatiereserve Liquidatiereserve - Rubriek 1012 Kleine vennootschappen (cfr. Art. 15 W.Venn.) kunnen ieder jaar een deel of het geheel van hun winst na belastingen toekennen aan de liquidatiereserve. Met boekhoudkundige winst na belastingen wordt bedoeld: de te bestemmen winst van het boekjaar zoals vermeld bij code 9905 in de jaarrekening (Mondelinge PV nr dd. 25/02/2015). De boekingen hiervoor op het passief van de balans moeten voldoen aan de onaantastbaarheidvoorwaarde (Art. 184quater WIB92) Afzonderlijke aanslag van het gedeelte van de boekhoudkundige winst na belasting dat is overgeboekt naar de liquidatiereserve - Rubriek 1508 Deze liquidatiereserve wordt naast de gewone vennootschapsbelasting extra onderworpen aan een nieuwe afzonderlijke aanslag van 10 % (Art. 219quater WIB92). Deze afzonderlijke aanslag is niet onderworpen aan de 3% crisisbelasting en er is ook geen verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen op verschuldigd. De afzonderlijke aanslag maakt deel uit van de fiscale provisie en dient opgenomen te worden in de verworpen uitgaven. De afzonderlijke aanslag moet worden geboekt bij de eindejaarsverrichtingen op inventarisdatum en deze boeking mag niet worden uitgesteld tot het volgende boekjaar Fiscale bijlage 275A Het aan de liquidatiereserve toegewezen bedrag voor belastbaar tijdperk-0 dient ingevuld te worden op de fiscale bijlage 275A. 1

2 Voorbeeld Het resultaat van het boekjaar vóór belastingen en vóór aanleg van de liquidatiereserve bedraagt 2.000,00 euro. De geraamde belasting op dit resultaat bedraagt 570,00 euro. Er was een overgedragen verlies van het vorige boekjaar van 500,00 euro. Het maximaal te reserveren bedrag onder de vorm van een liquidatiereserve inclusief de afzonderlijke belasting erop bedraagt dan 2.000,00 euro 570,00 euro = 1.430,00 euro. Netto kan er dus 1.430,00 euro *100/110 = 1.300,00 euro gereserveerd worden. De afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve bedraagt dan 1.300,00 euro x 10 % = 130,00 euro. Er wordt beslist om het bedrag van de liquidatiereserve als volgt toe te kennen: - 40,00 euro aan de wettelijke reserve onder de vorm van liquidatiereserve ,00 euro aan de beschikbare reserve onder de vorm van liquidatiereserve 2

3 De boekingen dienen als volgt te gebeuren: De verwerking in de aangifte dient als volgt te gebeuren: 3

4 De fiscale bijlage 275A wordt als volgt ingevuld: 1.2. Tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk Algemeen Voor de raamovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2015 wordt een voorlopige vrijstelling toegestaan ten bedrage van 310% van de sommen waartoe de vennootschap zich in uitvoering van deze raamovereenkomst heeft verbonden deze werkelijk te storten binnen de drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst. Per belastbaar tijdperk is de vrijstelling beperkt tot 50%, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk vóór samenstelling van de vrijgestelde reserve met een absoluut maximum van ,00 EUR (Art. 194ter, 3, lid 1 WIB92). De definitieve vrijstelling wordt beperkt tot 150% van de fiscale waarde van het tax shelter attest (Art. 194ter, 4, 4 WIB92). 4

5 1.2.2.Voorbeeld 2.Verworpen uitgaven 2.1. Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag - Rubriek 1224 Door de opheffing van art. 198, 1, 15 WIB92 (Wet 19/12/2014 BS 29/12/2014) met ingang van 29/12/2014 en van toepassing op alle geschillen die nog niet definitief afgesloten waren op 29/12/2014 werd de rubriek 1224 geschrapt Niet-verantwoorde kosten - Rubriek 1225 Er werd een nieuwe algemene rubriek Niet-verantwoorde kosten opgenomen onder de rubriek Diverse bijlage detail verworpen uitgaven De schrapping van rubriek 1224 en de toevoeging van rubriek 1225 werden doorgevoerd naar het biztax-detailrapport van de verworpen uitgaven. 3.Afzonderlijke aanslagen 3.1. Nieuwe rubrieken Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten als bedoeld in art. 57 en op voordelen van alle aard als bedoeld in de art. 31, tweede lid, 2, en 32, tweede lid, 2, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden en op de in art. 53, 24, bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard (Art. 219 WIB92). 5

6 Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 100 % - rubriek 1507 De bestaande aanslag voor geheime commissielonen ten bedrage van 309 % is hervormd en daalt tot 103 % (100 % + 3% crisisbijdrage) Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 50 % - rubriek 1506 Het bestaande tarief daalt nog verder tot 51,50 % (50 % + 3 % crisisbijdrage) indien kan worden aangetoond dat de verkrijger van die kosten, voordelen van alle aard en financiële voordelen, een rechtspersoon is, of dat de verdoken meerwinsten weer zijn opgenomen in de boekhouding Voorbeeld 6

7 3.2. Geschrapte rubrieken Rubriek 1501 Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, verdoken meerwinsten en financiële voordelen of voordelen van alle aard o Niet meer van toepassing omdat het percentage van 300 % vervangen is door de percentages van 50 % en 100 % (zie hierboven) Rubriek 1505 Afzonderlijke aanslag in het kader van de overgangsregeling van verlaagde roerende voorheffing op de uitkering van belaste reserves o Deze afzonderlijke aanslag was enkel van toepassing in aj Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Aj is het derde en laatste aj. waarin de gespreide belasting ten bedrage van 0,60 % toegepast kan worden op de voorziening gevormd in uitvoering van aanvullende pensioentoezeggingen zoals die bestonden op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór Daarom werd rubriek 1535 De vennootschap zal voor het volgende belastbaar tijdperk niet meer als zodanig onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting geschrapt. 7

8 5. Aftrek voor risicokapitaal fiscale bijlage 275C 5.1. Tarieven voor aanslagjaar 2015 Grote vennootschappen 2,63 % Kleine vennootschappen 3,13% 5.2. Wijzigingen aan de fiscale bijlage 275C De bedragen van de Overdracht met tijdsbeperking waarvan de tijdsbeperking vervalt en van het Verloren deel huidige aanslagjaar zoals ze reeds voorkwamen op het berekeningsrapport worden nu ook overgenomen naar de fiscale bijlage 275C. Daarvoor werden twee nieuwe rubrieken gecreëerd. Nieuwe rubriek 8081 Voorheen en ten laatste tijdens aj gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren en die niet worden afgetrokken tijdens het huidige aanslagjaar omwille van de beperking tot 60 % Nieuwe rubriek 8082 Bedrag van het gedeelte van de voorheen en ten laatste tijdens aj gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren en die tijdens het huidige aanslagjaar, na 7 belastbare tijdperken, definitief verloren gaan 5.3. Voorbeeld Berekeningsrapport aftrek voor risicokapitaal vorige jaren 8

9 Uittreksel uit fiscale bijlage 275C 9

10 6. Investeringsaftrek & belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling fiscale bijlagen 275U & 275W 6.1. Tarieven voor aanslagjaar 2015 Eenmalige aftrek Energiebesparende investeringen 13,50 Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling 13,50(*) Octrooien 13,50(*) Investeringen voor productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen 3,00 Investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen door een KMO (art. 201, lid 20,50 1, 1 WIB92) en binnenlandse vennootschap, aangemerkt als "klein" (art. 15 W.Venn.) Investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen door andere 0,00 vennootschappen In 2014 en 2015 verkregen of tot stand gebrachte investeringen 4,00 die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid Investeringen in rookafzuig- en verluchtingssysteem (horeca) 13,50 Zeeschepen 30,00 Andere investeringen 0,00 Gespreide aftrek Milieuvriendelijke investeringen 20,50(*) (*)indien niet is geopteerd voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de investeringsaftrek te kunnen verrichten, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken. De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst van elk van de volgende belastbare tijdperken mag in geen geval per belastbaar tijdperk meer bedragen dan ,00 EUR of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorig belastbare tijdperk ,00 EUR overtreft, 25 pct. van dat totale bedrag. Het tarief van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling is gelijk aan het gewone tarief in de vennootschapsbelasting, verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage. In de huidige stand van de wetgeving bedraagt het tarief dus 33,99 %. De belastingplichtige die onherroepelijk heeft geopteerd voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, kan niet meer genieten van de investeringsaftrek en voor die belastingplichtige, worden de hierboven bedoelde bedragen van ,00 EUR en ,00 EUR respectievelijk op ,00 EUR en ,00 EUR bepaald. Indien een aanslagjaar geen of onvoldoende belasting oplevert om het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling te kunnen verrekenen, wordt het voor dat aanslagjaar niet verrekende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling achtereenvolgens overgedragen naar de volgende vier aanslagjaren. De verrekening van het overgedragen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling met de belasting van elk van de volgende aanslagjaren mag in geen geval per aanslagjaar meer bedragen dan ,00 EUR of, wanneer het totale bedrag van het overgedragen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling op het einde van het vorig aanslagjaar ,00 EUR overtreft, 25 pct. van dat totale bedrag. 10

11 6.2. Wijzigingen aan de fiscale bijlage 275U Investeringsaftrek voor vennootschappen die niet opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Rubriek 8323 is geschrapt Nieuwe rubriek 8324 Gewijzigde tekst voor rubriek 8363 Uittreksel uit fiscale bijlage 275U 11

12 Investeringsaftrek voor vennootschappen die opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gewijzigde tekst voor rubriek 8424 Gewijzigde tekst voor rubriek 8463 Uittreksel uit fiscale bijlage 275U 7. Vrijstellingen personeel - fiscale bijlagen 276T 276W3 en 276W Tarieven voor aanslagjaar 2015 Bijkomend personeel KMO 276T 5.660,00 Diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd integrale kwaliteitszorg 276W3 en 276W , Wijzigingen aan de fiscale bijlage 276T De tabel Berekening van het gemiddeld personeelsbestand zoals deze reeds beschikbaar was bij de Finform-formulieren wordt overgenomen in de biztax lay-out. 8. Lay-out aangifteformulier De oude Codes staan niet langer op het formulier vermeld. 12

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS

INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS Het aandeel van Delhaize Groep sloot het jaar 2000 af op een koers van EUR 50,65. De return van het Delhaize-aandeel bedroeg in 2000 31,3% terwijl Euronext Brussel een daling

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie