Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder)."

Transcriptie

1 Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap telkens bij de opmaak van de resultaatbestemming kan opteren om het geheel of een gedeelte van haar boekhoudkundige winst na vennootschapsbelasting aan te leggen als liquidatiereserve. Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Dus liquidatiereserve legt men aan op: Enkel de winsten die voortvloeien uit het resultaat van het boekjaar Uit de boekwinst na gewone VenB. en na inhouding van 10% afzonderlijke aanslag Hoe wordt de aan te leggen liquidatiereserve en die 10% venb. berekent: Maximale liquidatiereserve = te bestemmen winst / 1,10 = netto liquidatiereserve Voorbeeld: Te bestemmen winst vóór aanleg liquidatiereserve = ,00 Maximale liquidatiereserve = ,00 / 1,1 = ,09 10% VenB aanslag op liquidatiereserve = ,09 x 10% = 9.090,91 Bij aanleggen liquidatiereserve 10% afzonderlijke heffing vennootschapsbelasting Bij latere uitkering liquidatiereserve Totale belastingsdruk - Bij liquidatie 0% RV 10% Venbe + 0% RV - binnen 5 jaar na aanleg 15% RV 10% Venbe + 15% RV - meer dan 5 jaar na aanleg 5% RV 10% Venbe + 5% RV

2 Voorbeeld liquidatiereserve: Een kleine vennootschap (VS) realiseerde over boekjaar 2014 (boekjaar = kalenderjaar) een te bestemmen winst van ,00 (= na venb.!) Op 4 mei 2015 beslist de algemene vergadering om haar winst maximaal aan te leggen als liquidatiereserve: ,00 / 1,10 = ,00 De vennootschap is dus afzonderlijke/ bijkomende vennootschapsbelasting verschuldigd: ,00 x 10% = ,00 * Als de VS die liquidatiereserve volledig uitkeert vóór 2020, dan moet zij nog inhouden aan roerende voorheffing: ,00 x 15% = ,00 Reële belastingdruk = (20.000, ,00)/ ,00 = 22,73% * Als de VS die liquidatiereserve volledig uitkeert in de loop van 2020, dan moet zij nog inhouden aan roerende voorheffing: ,00 x 5% = ,00 Reële belastingdruk = (20.000, ,00)/ ,00 = 13,64% Let op! Een uitkering vóór liquidatie = dividenduitkering! Betekent dus dat men rekening moet houden met de voorwaarde (indien van toepassing) voor het behoud van het verlaagd opklimmend tarief: => dividenden die de vennootschap uitkeert mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbaar tijdperk.

3 Bijkomende info hierover: Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 33,99% (inclusief de aanvullende crisisbelasting van 3%). Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan euro, bestaat er een verlaagd opklimmend tarief. Belastbaar inkomen Tarieven van 1 tot euro 24,98% van tot euro 31,93% van tot euro 35,54% Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken, moet de vennootschap o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen: De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.

4 Ook liquidatiereserve aanleggen voor 2012 en 2013? De regering heeft beslist dat u ook voor de winsten 2012 en 2013 een liquidatiereserve kunt aanleggen. Deze liquidatiereserve wordt de bijzondere liquidatiereserve genoemd. Verschil met liquidatiereserve 2014: Aparte aangifte Aparte betaling Liquidatiereserve (winsten vanaf AJ 2015) => de aangifte / betaling van de extra 10% belasting gebeurd via de aangifte van de vennootschapsbelasting Betaling na ontvangst aanslagbiljet vennootschapsbelasting Bijzondere liquidatiereserve (winsten 2012 / 2013) => de aangifte / betaling van de extra 10% belasting moet via een aparte aangifte gebeuren. De afzonderlijke aanslag op de bijzondere liquidatiereserve moet betaald worden op het moment waarop de aparte aangifte wordt ingediend. De betaling van de 10% bijzondere liquidatieheffing moet ten laatste op 30 november 2015 gebeuren voor de bijzondere liquidatiereserve die betrekking heeft op de winsten van het boekjaar dat verbonden is met aanslagjaar 2013 en ten laatste op 30 november 2016 voor de bijzondere liquidatiereserve die betrekking heeft op de winsten van het boekjaar dat verbonden is met aanslagjaar Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekeningen voor de boekjaren verbonden aan de aanslagjaren 2013 en 2014 zijn neergelegd op 30 maart Voor een V.O.F., een Comm.V. en een CVOA is het voldoende dat hun jaarrekening over de betrokken boekjaren is goedgekeurd door de algemene vergadering en samen met de aangifte vennootschapsbelasting is ingediend voor de betrokken aanslagjaren. De voorwaarde van neerlegging van de jaarrekening op 30 maart 2015 kan aanleiding geven tot toepassingsproblemen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar. De aanleg van een bijzondere liquidatiereserve vormt geen obstructie voor de gelijktijdige aanleg van een gewone liquidatiereserve.

5 Opportuniteit? Het grote voordeel van de liquidatiereserve ligt in het feit dat u deze reserve bij liquidatie belastingvrij kunt uitkeren. Zelfs indien u ze vroeger uitkeert (uiterlijk na 5 jaar) zal de totale belastingdruk nog lager zijn dan een gewone dividenduitkering (die normaal gezien belast zal worden aan 25%). Toch moet u ook enkele afwegingen maken: 1. De afzonderlijke aanslag van 10% moet u onmiddellijk betalen ook al wordt de reserve pas later (liquidatie of als dividend na 5 jaar) uitgekeerd. De vennootschap kan dat geld dus niet meer zelf beleggen of investeren. 2. De aanleg van een liquidatiereserve is minder interessant indien de aandeelhouders vennootschappen zijn. Dividenduitkeringen tussen vennootschappen zullen in principe vrijgesteld zijn van roerende voorheffing (onder bepaalde voorwaarden zoals een minimum aandelenparticipatie van 10%). In dat geval betaalt u voor iets waar u geen voordeel aan heeft.. 3. Maakt u achteraf verliezen, zodat er uiteindelijk minder reserves worden uitgekeerd bij de liquidatie, dan bent u die 10% kwijt. U kunt ze niet meer recupereren. 4. Indien de liquidatiereserve wordt aangetast om een andere reden dan om er een dividend mee uit te keren (bijvoorbeeld om verliezen aan te zuiveren,..) o Verlies karakter liquidatiereserve (Betekent dus 10% extra belasting voor niets betaald) 5. De afzonderlijke aanslag verdwijnt uit het vermogen van de vennootschap. Ze heeft bijgevolg een negatieve impact op de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek.. 6. Ten slotte zal de aanleg van de liquidatiereserve vooral interessant zijn voor vennootschappen die normaal gezien 25% roerende voorheffing op hun

6 dividenduitkeringen moeten inhouden & dividenduitkering toepassen. Door de aanleg van de liquidatiereserve kunnen ze dit tarief terugbrengen naar 10% of 15%, al naargelang het tijdstip van de uitkering. Sinds 1 juli 2013 kunnen KMO-vennootschappen echter, onder bepaalde voorwaarden, dividenden uitkeren aan een tarief van 15% (wet van 28 juni 2013). Hiervoor moet het gaan om dividenden van aandelen die uitgegeven zijn naar aanleiding van een oprichting of kapitaalverhoging, die plaatsvond na 1 juli 2013 en voor zo ver dit gebeurde met vers ingebracht geld. Deze vennootschappen zullen bij de aanleg van de liquidatiereserve dit aspect mee in hun afweging moeten nemen. Hun eventuele dividenduitkeringen zullen in ieder geval slechts 15% roerende voorheffing ondergaan. Zij kunnen wel een liquidatiereserve aanleggen tegen 10% om deze reserves belastingvrij uit te keren naar aanleiding van de uiteindelijke liquidatie. Conclusie De liquidatiereserve is een eenvoudige maatregel die KMO-vennootschappen toelaat te liquideren aan 10% of zelfs dividenden uit te keren aan 15%. Er moet evenwel op worden gewezen dat naast de voordelen ook een aantal nadelen gelden zoals mogelijks verlies van het verlaagd opklimmend tarief. Een grondige advisering bij de aanleg van de liquidatiereserve is dan ook aangewezen. Vriendelijke groet Caroline