Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn."

Transcriptie

1 1 van 9 13/12/ :37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel 1. We gaven u al een eerste overzicht en gaan nu dieper in op de verschillende maatregelen. De volgende zaken zijn opgenomen: een verhoging van het kostenforfait voor loontrekkers (inwerkingtreding: eerste verhoging vanaf en een tweede verhoging vanaf ); de opschorting van de indexering van bepaalde fiscale uitgaven (inwerkingtreding: aanslagjaar 2015); de onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting (inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2015 en boekjaren die ten vroegste op worden afgesloten); een drastische wijziging op het vlak van de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen (inwerkingtreding: vanaf de dag van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad en van toepassing op alle geschillen die nog niet definitief zijn afgesloten op de datum van de inwerkingtreding); de invoering van de liquidatiereserve (inwerkingtreding: aanslagjaar 2015 wat betreft de aanleg van de reserve en op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf wat betreft de bepalingen inzake rv); het permanent maken van de steun aan de landbouw; versnelde inning van de taks op het langetermijnsparen in het kader van het pensioensparen (inwerkingtreding: ). 1. Verhoging kostenforfait werknemers Het kostenforfait voor werknemers wordt in twee fasen opgetrokken. Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. Vanaf wordt een onderscheid gemaakt tussen bezoldigingen en baten. Kostenforfait bezoldigingen toegekend vanaf Het gewoon kostenforfait voor het aanslagjaar 2016 bedraagt (gewijzigd art. 51, tweede lid, 1, WIB 92): Bruto belastbare bezoldiging Kosten % ,35 % ,80 % ,50 4 % ,50 3 % Het gewoon kostenforfait mag in elk geval niet meer bedragen dan 2.671,50 EUR voor het geheel van de werknemersbezoldigingen (gewijzigd art. 51, derde lid, WIB 92). Kostenforfait bezoldigingen toegekend vanaf

2 2 van 9 13/12/ :37 Het gewoon kostenforfait voor het aanslagjaar 2017 bedraagt (art. 51, tweede lid, 1, WIB 92, zoals gewijzigd door het ontwerp van Programmawet): Bruto belastbare bezoldiging Kosten % % ,60 % % Het gewoon kostenforfait mag in elk geval niet meer bedragen dan EUR voor het geheel van de werknemersbezoldigingen (gewijzigd art. 51, derde lid, WIB 92). Kostenforfait baten toegekend vanaf Het gewoon kostenforfait voor baten voor het aanslagjaar 2016 bedraagt (gewijzigd art. 51, tweede lid, 1, WIB 92): Bruto belastbare bezoldiging Kosten % ,70 % % % % Het gewoon kostenforfait mag in elk geval niet meer bedragen dan 2.592,50 EUR voor het geheel van de baten (art. 51, derde lid, WIB 92). Opgelet: voormelde bedragen moeten nog worden geïndexeerd. 2. Indexatieterugsprong naar aanslagjaar 2014 Er wordt beslist voor een aantal uitgaven geen indexering door te voeren voor de aanslagjaren 2015 tot De bedragen worden dus vastgeklikt op het niveau van aanslagjaar Het gaat over de in de artikelen 21, tot 145-8, , 1, , , , , vijfde lid, 147, 151, 152 en 243, tweede lid, vermelde bedragen (nieuw artikel 178, 3, tweede lid, 1, WIB 92). Deze opschorting wordt ervaren als een indexterugsprong omdat op het moment van de wet de geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2015 al bekend zijn. De bedragen van artikel 154 WIB 92 worden vastgeklikt op het niveau van aanslagjaar 2015, tot aanslagjaar 2018 (dus eigenlijk maar drie jaar) (nieuw artikel 154, 4, WIB 92). Vanaf aanslagjaar 2019 zullen de bedragen in kwestie opnieuw worden geïndexeerd, evenwel zonder de opschorting voor de aanslagjaren in te halen (nieuw artikel 178, 3, tweede lid, 2, WIB 92). Diegenen die in het kader van het pensioensparen reeds een premie van 950 EUR hadden betaald in plaats van het nieuwe maximum van 940 EUR, hoeven niet te panikeren: het verschil van 10 EUR of minder tussen die betalingen en 940 EUR zal voor de toepassing van de belastingvermindering voor pensioensparen worden beschouwd als een bedrag dat in 2015 is betaald (artikel 14 van het ontwerp van Programmawet). 3. Intercommunales onderworpen aan de vennootschapsbelasting Waarschijnlijk de voor de doorsnee accountant minst interessante wijziging is de onderwerping van intercommunales aan de vennootschapsbelasting.

3 3 van 9 13/12/ :37 Er is ook een ganse procedure uitgeschreven hoe de overgang van het regime RPB naar VenB moet gebeuren. De geïnteresseerde lezer verwijzen we naar de artikelen 17 tot 27 van het ontwerp van Programmawet. 4. Aanslag geheime commissielonen 4.1 Tarief Het tarief van 300 % is niet langer van toepassing. Die aanslag zal gelijk zijn aan 100 % van de niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard, financiële voordelen en verdoken meerwinsten, tenzij: kan worden aangetoond dat de verkrijger van die kosten, die voordelen van alle aard en die financiële voordelen een rechtspersoon is, of dat de verdoken meerwinsten opnieuw zijn opgenomen in de boekhouding, als bedoeld in het vierde lid, in welke gevallen de aanslag gelijk is aan 50 % (artikel 219, tweede lid, WIB 92). De bedoeling is dat de afzonderlijke aanslag niet langer een bestraffend maar wel een vergoedend karakter heeft. 4.2 Materieel toepassingsgebied Nieuw is dat verdoken meerwinsten slechts onderworpen worden aan deze aanslag in het geval zij niet het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten (nieuw artikel 219, vijfde lid, WIB 92). Dit maakt een einde aan de door een gedeelte van de rechtspraak goedgekeurde praktijk om fictieve facturen te onderwerpen aan de afzonderlijke aanslag in de hoedanigheid van verdoken meerwinsten (zie de commentaar Vennootschapsbelasting Full, 'Onderscheid 'verworpen uitgaven' - 'verdoken meerwinsten' - fictieve facturen'). De aftrekbaarheid van deze facturen kan wel nog worden verworpen op grond van artikel 49 WIB Spontane opname verdoken meerwinsten in boekhouding van later boekjaar Zoals gezegd vermindert het tarief van 100 naar 50 % voor verdoken meerwinsten die opnieuw zijn opgenomen in de boekhouding. Nieuw is dat verdoken meerwinsten opnieuw in de boekhouding kunnen worden opgenomen in een later boekjaar dan het boekjaar tijdens hetwelk de meerwinst werd verwezenlijkt, zelfs indien de toepasselijke aanslagtermijnen als bedoeld in artikel 354, eerste lid, zijn verstreken, voor zover de belastingplichtige niet schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke administratieve of onderzoeksdaden (nieuw artikel 219, vierde lid, WIB 92). De laatste zinsnede wijst erop dat het moet gaan om een spontane opname. Dus enkel bij een spontane opname van verdoken meerwinsten in de boekhouding kan het tarief worden herleid tot 50 % en zal geen belastingverhoging, geen administratieve boete en geen strafrechtelijke sanctie worden opgelegd (zie hierna). 4.4 Uitzonderingsbepalingen

4 4 van 9 13/12/ :37 Kosten zijn aangegeven De afzonderlijke aanslag wordt niet toegepast indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag van de kosten of voordelen opgenomen is in een binnenlandse of buitenlandse aangifte (nieuw artikel 219, zesde lid WIB 92). Ondubbelzinnige identificatie van verkrijger Wanneer het bedrag van de kosten of voordelen niet is aangegeven, zal de aanslag evenmin worden toegepast indien de verkrijger op ondubbelzinnige wijze wordt geïdentificeerd uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar (nieuw artikel 219, zevende lid, WIB 92). Het principe dat de kosten of de voordelen nog moeten worden belast of belast zijn in hoofde van de genieter, wordt dus afgevoerd. Kleine kosten die niet beroepsmatig blijken te zijn (restaurantkosten ) De uitzondering zoals die al bestond voor restaurantkosten wordt uitgebreid. Net zoals voorheen is deze uitzondering niet wettelijk vastgelegd maar vermeld in de memorie van toelichting. Daar staat nu te lezen dat voor kleine kosten die niet beroepsmatig blijken te zijn, zoals restaurantkosten, receptiekosten, bescheiden ICT-kosten, klein kantoormateriaal enz. geldt dat deze niet onderworpen worden aan deze bijzondere aanslag (MvT, Parl.St. Kamer , doc 54, nr. 0672/001, p. 10, bij het ontwerp van Programmawet). 4.5 Combinatie met belastingverhoging, administratieve boete en strafsanctie Er wordt wettelijk voorzien dat geen belastingverhoging zal worden toegepast wanneer verdoken meerwinsten spontaan opnieuw in de boekhouding worden opgenomen in een later boekjaar dan het boekjaar tijdens hetwelk de meerwinst werd verwezenlijkt, volgens de in datzelfde artikel 219, vierde lid, bedoelde voorwaarden (nieuw artikel 444, zesde lid, WIB 92). Hetzelfde geldt voor administratieve boetes en strafrechtelijke sancties (resp. nieuw artikel 445, vijfde lid, en artikel 449, tweede lid, WIB 92). 4.6 Aftrekbaarheid van de aanslag en de kosten Er wordt voorzien dat niet-verantwoorde kosten, die ingevolge artikel 219 aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, in principe als beroepskosten worden aangemerkt (gewijzigd artikel 197, tweede lid, WIB 92). Ook wanneer de afzonderlijke aanslag ingevolge de uitzonderingsbepalingen van artikel 219, zesde en zevende lid, niet wordt toegepast, worden, in afwijking van artikel 57, de niet-verantwoorde uitgaven beschouwd als beroepskosten (gewijzigd artikel 197, tweede lid, WIB 92). Wel wordt een voorbehoud gemaakt voor de toepassing van artikel 49 WIB 92. Hierbij wordt de situatie voor ogen gehouden waarbij de verkrijger van de inkomsten niet geïdentificeerd wordt. Dat houdt in dat de bijzondere aanslag wordt toegepast en de betaling niet aftrekbaar wordt omdat de betaler nooit het beroepskarakter van de kost kan bewijzen indien niet blijkt aan wie betaald is (MvT, Parl.St. Kamer , doc 54, nr. 0672/001, p. 181, advies van de Raad van State, bij het ontwerp van Programmawet).

5 5 van 9 13/12/ :37 Hetzelfde voorbehoud geldt voor de in artikel 53, 24, WIB 92 en artikel 198, 1, 10, WIB 92 bedoelde kosten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen in OESO-verband dat illegale toekenningen niet aftrekbaar mogen zijn in de vennootschapsbelastingen (MvT, Parl.St. Kamer , doc 54, nr. 0672/001, p. 9, bij het ontwerp van Programmawet). Verdoken meerwinsten Artikel 197, WIB 92 maakt niet langer melding van verdoken meerwinsten, vermits verdoken meerwinsten die het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten ingevolge het artikel 219, vijfde lid, WIB 92 niet meer onderworpen kunnen worden aan de afzonderlijke aanslag (MvT, Parl.St. Kamer , doc 54, nr. 0672/001, p. 9, bij het ontwerp van Programmawet). 4.7 Inwerkingtreding De wijzigingen op het vlak van de aanslag geheime commissielonen treden in werking de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en zijn van toepassing op alle geschillen die nog niet definitief zijn afgesloten op de datum van deze inwerkingtreding. 5. Liquidatiereserve 5.1 Inleiding - situering In navolging van de interne vereffening, het overgangsregime dat naar aanleiding van de verhoging van de rv op liquidatieboni van 10 naar 25 % de mogelijkheid bood de opgebouwde reserves uit te keren aan 10 % mits incorporatie in het kapitaal (zie de commentaar Vennootschapsbelasting Full, 'Overgangsregeling bij verhoging tarief van 10% naar 25 % - interne vereffening), biedt de wetgever vanaf aanslagjaar 2015 kmo-vennootschappen de kans onmiddellijk een liquidatieheffing te betalen op reserves die worden gereserveerd als een liquidatiereserve. Bij vereffening zal deze liquidatiereserve dan belastingvrij worden uitgekeerd. Wanneer de liquidatiereserve vóór de vereffening wordt uitgekeerd, geldt de vrijstelling niet en is een afzonderlijke aanslag van toepassing, die varieert in functie van de tijd die is verlopen tussen de uitkering en de opbouw van de liquidatiereserve. Voor een bespreking in de rechtsleer, zie VANDEKERKHOVE, A. M., DEBELVA, F., De liquidatiereserve: een permanent gunstregime voor liquidatieboni én dividenden, Fisc. Act. nr. 2014/39, pag Inwerkingtreding: aanslagjaar 2015 voor wat betreft de vennootschapsbelasting; op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf wat betreft personenbelasting en roerende voorheffing. 5.2 Voorbehouden voor kleine vennootschappen Een vennootschap die op grond van artikel 15 W.Venn. als kleine vennootschap wordt aangemerkt, kan een liquidatiereserve aanleggen (nieuw artikel 184quater, eerste lid, WIB 92). De beoordeling als kleine vennootschap dient te gebeuren bij het afsluiten van het belastbaar tijdperk waarin de reserve wordt aangelegd (MvT, Parl. St., , DOC /001, p. 13). Dit heeft tot gevolg dat de liquidatiereserve behouden blijft wanneer de vennootschap in een later jaar haar statuut van kleine vennootschap verliest. Noteer dat de interne vereffening, zoals die mogelijk was tot , openstond voor alle

6 6 van 9 13/12/ :37 vennootschappen. Het onderscheid tussen kleine en andere vennootschappen wordt verantwoord op grond van het feit dat het vinden van de nodige financiering cruciaal is bij kleine ondernemingen aangezien de toegang tot financiering voor deze ondernemingen moeilijker is dan voor ondernemingen van een grotere omvang. Autofinanciering moet worden gestimuleerd (MvT, Parl. St., , DOC /001, p. 13). 5.3 Aanleg van de reserve - onaantastbaarheidsvoorwaarde Deze liquidatiereserve wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting over te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief (nieuw artikel 184quater, tweede lid, WIB 92). Enkel de winst van het boekjaar valt binnen het toepassingsgebied. De liquidatiereserve biedt dus niet de mogelijkheid reserves die niet werden of konden onderworpen worden aan overgangsregeling van de interne vereffening, om te vormen tot een liquidatiereserve. Overdraagbare verliezen Het bestaan van boekhoudkundige overgedragen verliezen uit het vorige inkomstenjaar belet daarenboven niet dat er met de winsten van het huidige inkomstenjaar een liquidatiereserve wordt aangelegd (MvT, Parl. St., , DOC /001, p. 17). Onaantastbaarheidsvoorwaarde De liquidatiereserve moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief worden geboekt en blijven en mag niet tot grondslag dienen voor enige beloning of toekenning (nieuw artikel 184quater, derde lid, WIB 92). 5.4 Afzonderlijke aanslag van 10 % Principe Voor het belastbaar tijdperk waarin een liquidatiereserve wordt aangelegd zoals bedoeld in artikel 184quater, wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd (nieuw artikel 219quater, eerste lid, WIB 92). De grondslag van deze aanslag wordt gevormd door de winsten bedoeld in artikel 184quater, tweede lid, WIB 92 (artikel 219quater, tweede lid, WIB 92). De afzonderlijke aanslag is gelijk aan 10 % van de in het vorige lid vermelde grondslag (artikel 219quater, derde lid, WIB 92). Deze afzonderlijke aanslag staat los van en komt in voorkomend geval boven op andere aanslagen die overeenkomstig andere bepalingen van dit Wetboek of in voorkomend geval in uitvoering van bijzondere wetsbepalingen verschuldigd zijn (artikel 219quater, vierde lid, WIB 92). De afzonderlijke aanslag wordt gedragen door de vennootschap en komt dus niet in mindering van de liquidatiereserve Kenmerken van de afzonderlijke aanslag Niet aftrekbaar De afzonderlijke aanslag van artikel 219quater WIB 92 is niet aftrekbaar (aangevuld artikel 198, 1, 1, WIB 92).

7 7 van 9 13/12/ :37 Niet onderworpen aan aanvullende crisisbijdrage De afzonderlijke aanslag wordt niet onderworpen aan de ACB (cf. ongewijzigd artikel 463bis WIB 92). Voorafbetalingen De afzonderlijke aanslag ondergaat geen vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen (cf. ongewijzigd artikel 218 WIB 92). Verrekening verrekenbare bestanddelen Met de afzonderlijke aanslag mogen voorheffingen of verrekenbare bestanddelen worden verrekend (cf. ongewijzigd artikel 292, tweede lid, WIB 92). 5.5 Opgave bij de aangifte De belastingplichtige moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen vanaf het aanslagjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd een opgave voegen waarvan het model door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde wordt vastgesteld (artikel 184quater, vierde lid, WIB 92). 5.6 Vrijstelling bij uitkering in kader van vereffening De uitkering van dividenden uit de liquidatiereserve bij de vereffening van de vennootschap is een vrijgesteld inkomen in de personenbelasting. Hiertoe wordt artikel 21 WIB 92 aangevuld. 5.7 Aanvullende roerende voorheffing bij uitkering vóór vereffening % < 5 jaar, 5 % > 5 jaar Roerende voorheffing De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld op 5 of 15 % voor de dividenden, andere dan deze bedoeld in artikel 209, in de mate dat hun toekenning of betaalbaarstelling voortkomt uit een aantasting van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater, of voor de dividenden van buitenlandse oorsprong die in België zijn geïnd of verkregen in zoverre hun toekenning of betaalbaarstelling het gevolg is van analoge bepalingen of gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere lidstaat van de EER, en naargelang het aangetaste gedeelte van deze reserves gedurende ten minste 5 jaar of minder dan 5 jaar, te rekenen vanaf de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk, behouden is gebleven op de wijze bedoeld in artikel 184quater, derde lid (nieuw artikel 269, 1, 8, WIB 92) Personenbelasting Dividenden, andere dan deze bedoeld in artikel 209 (nl. de liquidatieboni, t.t.z. dividenden naar aanleiding van de vereffening), zijn afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 5 of 15 % in de mate dat hun toekenning of betaalbaarstelling voortkomt uit een aantasting van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater, of de in het buitenland geïnde of verkregen dividenden in zoverre hun toekenning of betaalbaarstelling het gevolg is van analoge bepalingen of gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere lidstaat van de EER, en naargelang het aangetaste gedeelte van deze reserves gedurende ten minste 5 jaar of minder dan 5 jaar, te rekenen vanaf de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk, behouden is gebleven op de wijze bedoeld in artikel 184quater, derde lid (nieuw artikel 171, 3 septies, WIB 92) Berekening van de periode van vijf jaar

8 8 van 9 13/12/ :37 Voor de berekening van de periode voor het behouden van de liquidatiereserve begint deze vanaf de afsluitingsdatum van het belastbaar tijdperk dat samenvalt met het boekjaar waarvoor het bedrag van de te bestemmen winst verduidelijkt wordt in de rubriek 'resultaatverwerking' (MvT, Parl. St., , DOC /001, p. 15). Wanneer wordt gesproken over de winst van het inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015), die wordt bestemd in 2015, moet worden gerekend vanaf en moet de liquidatiereserve dus behouden blijven tot en met (cf. voorbeeld MvT, Parl. St., , DOC /001, p. 17) Alias vvprter-regeling De heffing aan 5 % biedt kmo-vennootschappen de mogelijkheid om de belastingdruk op dividenden te reduceren tot 15 %: 10 % vennootschapsbelasting bij de aanleg van de liquidatiereserves, en; 5 % rv bij de uitkering van de liquidatiereserve. Hierdoor wordt de facto de VVPRbis-regeling verlengd, zodat zou kunnen worden gesproken van de VVPRter-regeling FIFO-methode Indien een gedeelte van de liquidatiereserve wordt aangetast, worden de oudst gevormde reserves geacht eerst te zijn aangetast (artikel 184quater, vijfde lid, WIB 92). 5.8 Cijfervoorbeeld (cf. MvT, Parl. St., , DOC /001, p. 17) Een kleine vennootschap A wordt op opgericht en sluit haar tweede boekjaar af op Ze kwalificeert voor aanslagjaar 2016 (boekjaar 2015) als kleine vennootschap, in de zin van artikel 15, W.Venn. Op het einde van het boekjaar 2015, heeft ze een winst na belastingen t.b.v. 100, te verdelen zoals ze wenst, onder voorbehoud van de geldende bepalingen inzake de aanleg van de wettelijke reserve. Scenario 1: De Algemene Vergadering besluit in de maand mei 2016 om t.b.v. een bedrag van 100 een liquidatiereserve aan te leggen, in de zin van artikel 184quater, WIB 92. De basis waarop de afzonderlijke heffing wordt geheven is 100. De initiële afzonderlijke heffing bedraagt 10 %, wat in dit geval neerkomt op 10. Tijdens aanslagjaar 2016 (inkomstenjaar 2015) boekt de vennootschap de volledige 100 op een afzonderlijke rekening van het passief. Scenario 1.1: De Algemene Vergadering besluit in de maand mei 2020 om de volledige liquidatiereserve uit te keren. De aanslagvoet van de roerende voorheffing bedraagt in dit geval 15 %, wat neerkomt op een te betalen rv van 15. De aandeelhouders ontvangen dus een netto-dividend van 85 ( ). Verhoogd met de initiële afzonderlijke heffing betekent dit een totaal van 25 aan belastingen. Scenario 1.2: De Algemene Vergadering besluit in de maand mei 2021 om de volledige liquidatiereserve uit te keren. De aanslagvoet van de roerende voorheffing bedraagt in dit geval slechts 5 %, wat neerkomt op een te betalen roerende voorheffing van 5. De aandeelhouders ontvangen dus een netto-dividend van 95 ( 100-5). Verhoogd met de initiële afzonderlijke heffing, betekent dit een totaal van 15 aan belastingen. 6. Steunmaatregelen aan de landbouw worden definitief

9 9 van 9 13/12/ :37 Dit heeft zowel betrekking op: de definitieve vrijstelling (in de PB) of afzonderlijke taxatie aan 5 % (in de VenB) van de kapitaal- en intrestsubsidies; de afzonderlijke belasting aan 12,5 % van zoogkoeienpremies en de premies in het kader van de bedrijfstoeslagrechten (in de PB). Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. 7. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en nachtarbeid Inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van ploegen- en nachtarbeid wordt de met ingang van geplande verhoging van 15,6 naar 18 % uitgesteld tot , om dan het percentage versneld te verhogen van 15,6 naar 20,4 %. 8. Versnelde inning van de taks op het langetermijnsparen in het kader van het pensioensparen De taks op het langetermijnsparen, die in principe 10 % bedraagt, zal worden verlaagd naar 8 %, maar in ruil zal van 2015 tot 2019 telkens 1 % reeds vervroegd worden geïnd (artikel 185, 2-1, Wetboek diverse rechten en taksen). De manier waarop de vervroegde inning bedoeld bij artikel 185, 4, wordt berekend, wordt omschreven in artikel 186, 3, Wetboek diverse rechten en taksen. Het bedrag van de vervroegde inning wordt afgetrokken van de taks die uiteindelijk verschuldigd is (artikel 186, 3, derde lid, Wetboek diverse rechten en taksen). Ten gevolge van het voorgaande wordt: een nieuw afzonderlijke tarief van 8 % ingevoerd in het WIB (nieuw artikel 171, 1 bis, WIB 92); de vervroegde inning gelijkgesteld met een te verrekenen maar niet terugbetaalbare bedrijfsvoorheffing (nieuw artikel 276, derde lid, WIB 92). Bron: INKOMSTENBELASTINGEN Dirk Geerts 09/12/2014 Toevoegen aan bladwijzers

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2014/21137] 19 DECEMBER 2014. Programmawet (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200.

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200. verrichting heeft uitgevoerd in de loop van het boekjaar 2013, de dividenden die in aanmerking worden genomen voor de tweede term van de formule de dividenden zijn die zijn toegekend en die betrekking

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

FOD Financiën - www.fisconet.be - 18/06/2015

FOD Financiën - www.fisconet.be - 18/06/2015 Home > Recente wijzigingen > Circulaire AAFisc Nr. 24/2015 (nr. Ci.RH.421/636.468) dd. 11.06.2015 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Rechtspersonenbelasting/Belasting

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Restaurantkosten. Wanneer overdreven?

Restaurantkosten. Wanneer overdreven? Restaurantkost met 'privékarakter' : GEHEIM COMMISSIELOON? Inhoud Restaurantkost met 'privékarakter' : GEHEIM COMMISSIELOON?... Restaurantkosten... Wanneer overdreven?... Geheim commissielonenaanslag...

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

And3 Accountants en Belastingconsulenten * Niet-verantwoorde / overdreven beroepskosten

And3 Accountants en Belastingconsulenten * Niet-verantwoorde / overdreven beroepskosten And3 Accountants en Belastingconsulenten * Niet-verantwoorde / overdreven beroepskosten Een recente administratieve circulaire bespreekt uitvoerig de administratieve aanpak van niet-verantwoorde en overdreven

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel.

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel. CIRCULAIRE AOIF Nr. 14/2010 AVDK Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit Centrale diensten Diensten I en II Ci.P11.Cult./602.965 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Circulaire 2017/C/20 betreffende de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen

Circulaire 2017/C/20 betreffende de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2017/C/20 betreffende de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen Afdrukken Annuleren Circulaire 2017/C/20 betreffende de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

DE LIQUIDATIERESERVE. De saga rond belastingheffing op winstuitkeringen duurt voort

DE LIQUIDATIERESERVE. De saga rond belastingheffing op winstuitkeringen duurt voort DE LIQUIDATIERESERVE De saga rond belastingheffing op winstuitkeringen duurt voort Philippe Hinnekens* en Sam Gommers** I. INLEIDING 1. Naar goede gewoonte heeft de federale wetgever vóór het einde van

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie