De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen"

Transcriptie

1 De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk

2 Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering van het fiscaal beleid merkbaar. Belastingen worden niet alleen meer gebruikt om de staatskas te spijzen, maar ook om het gedrag van de belastingplichtigen te sturen.

3 Digitale subsidiedatabank De steunmaatregelen van de Vlaamse, Belgische en Europese overheden zijn er in opgenomen om u een handig overzicht te bieden.

4 Digitale subsidiedatabank De opgenomen maatregelen in deze subsidiedatabank omvatten: advies en bijstand, subsidies, (goedkope) leningen en risicokapitaal, waarborgen bij leningen, verminderingen van sociale lasten en werknemerskosten, belastingverminderingen.

5 Overzicht Investeringsaftrek Notionele interestaftrek of aftrek voor risicokapitaal Investeringsreserve Belastingvrijstelling voor aanvullend personeel Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel KMO Belastingvrijstelling stagebonus Belastingkrediet Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

6 Investeringsaftrek Wanneer een onderneming investeert in nieuwe, materiële of immateriële vaste activa die in België voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, kan zij een bepaald percentage berekend op de aanschaffingswaarde van de investering (éénmalig) of op de afschrijving ervan (gespreid) van haar belastbare winst aftrekken.

7 Investeringsaftrek Wie kan de investeringsaftrek genieten? Natuurlijke personen: Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen Beoefenaars van vrije beroepen Vennootschappen

8 Investeringsaftrek Welke investeringen komen in aanmerking? Materiële en/of immateriële vaste activa; die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht; tijdens het boekjaar; en in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. De investeringen mogen niet uitdrukkelijk door de wet zijn uitgesloten!

9 Investeringsaftrek Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek? Vaste activa die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt; Vaste activa verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan over te dragen aan een derde d.m.v. leasing, erfpacht of opstal; Vaste activa waarvan het gebruik wordt afgestaan aan een andere belastingplichtige (bvb. huur) behalve wanneer zij worden overgedragen aan natuurlijke personen die deze activa zelf in hun bedrijf in België aanwenden;

10 Investeringsaftrek Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek? Niet-afschrijfbare activa en vaste acitva waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid; Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik; Bijkomende kosten als ze niet op dezelfde wijze worden afgeschreven als de vaste activa waarop ze betrekking hebben.

11 Investeringsaftrek Categoriën van investeringen: Gewone investeringen Investeringen die recht geven op een verhoogde investeringsaftrek: Octrooien; Milieuvriendelijk investeringen voor onderzoek en ontwikkeling; Energiebesparende investeringen; Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen; Investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen; Investeringen in beveiliging; Investeringen in zeeschepen.

12 De eenmalige investeringsaftrek De eenmalige investeringsaftrek wordt verkregen door het wettelijk bepaalde percentage toe te passen op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de tijdens het boekjaar verworven activa die tot basis dient voor de berekening van de afschrijvingen.

13 De eenmalige investeringsaftrek Hoeveel bedraagt het aftrekbare gedeelte voor AJ 2010? Natuurlijke personen: Voor octrooien, energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 15,5%; Voor investeringen in beveiliging: 22,5%; Voor andere investeringen: 5,5%.

14 De eenmalige investeringsaftrek Hoeveel bedraagt het aftrekbare gedeelte voor AJ 2010? Vennootschappen: Alle vennootschappen: Voor octrooien, energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 15,5%; Voor investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%. Binnenlandse KMO-vennootschappen: Voor investeringen in beveiliging: 22,5%. Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen Voor investeringen in zeeschepen: 30%.

15 De gespreide investeringsaftrek De gespreide investeringsaftrek wordt verkregen door het bepaalde percentage toe te passen op de fiscaal aangenomen afschrijvingen van de in aanmerking genomen activa.

16 De gespreide investeringsaftrek Hoeveel bedraagt het aftrekbare gedeelte voor AJ 2010? Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling gedaan hetzij door natuurlijke personen, hetzij door vennootschappen: 22,5%. Voor alle overige investeringen gedaan door natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht minder dan 20 werkenemers tewerkstellen: 12,5%.

17 Investeringsaftrek Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Algemeen: Bij de aangifte in de inkomstenbelastingen dient gevoegd te worden: een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276U (natuurlijke personen) of 275U (vennootschappen) een detaillijst van de activa (datum van aanschaffing, omschrijving van het activum, aanschaffins- of belagginswaarde, afschrijvingsduur) waarvoor men de investeringsaftrek vraagt.

18 Investeringsaftrek Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Specifieke formaliteiten voor: Octrooien: een afschrift van het contract op grond waarvan de onderneming het octrooi of het recht op exploitatie ervan heeft aangeschaft het bewijs dat het octrooi of het recht tot exploitatie ervan nooit door een andere onderneming voor het uitoefenen van haar beroepswerkzaamheid in België is gebruikt Energiebesparende investeringen Een attest tot erkenning als energiebesparende investering van het bevoegde gewest waar de investering plaatsvindt

19 Investeringsaftrek Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Specifieke formaliteiten voor: Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling: Een door het bevoegde gewest uitgereikt attest waaruit blijkt dat de nieuwe producten en toekomstgerichte technologiën die resulteren uit het onderzoek en de ontwikkeling waarvoor de desbetreffende vaste activa worden gebruikt, geen effect hebben op het leefmilieu of het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken.

20 Investeringsaftrek Wat in geval van onvoldoende winst? Het onbenutte gedeelte van de investeringsaftrek kan onbeperkt in de tijd worden overgedragen. Er bestaat echter een beperking (AJ 2010): Indien het overgedragen saldo kleiner is dan ,00 EUR (basisbedrag EUR) : maximum ,00 EUR; Indien het overgedragen saldo groter is dan ,00 EUR (basisbedrag EUR) : maximum 25 pct. van het overgedragen saldo.

21 Investeringsaftrek Wat ingeval de investering wordt verkocht? Eenmalige investeringsaftrek: de aftrek is definitief verworven! Gespreide investeringsaftrek: eventuele aanvullende aftrek! = de eenmalige aftrek de reeds genoten gespreide aftrekken

22 Diensten m.b.t. beveiliging van beroepslokalen Vanaf 1 januari 2009 komen ook bepaalde diensten die door beveiligingsondernemingen zijn geleverd in aanmerking voor een bijkomende aftrek: abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale; kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers); kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen(consortiumbewaking). Deze beroepskosten kunnen voor 120% worden afgetrokken in plaats van de huidige 100%.

23 Diensten m.b.t. beveiliging van beroepslokalen Deze wijziging inzake de fiscale voordelen voor de verrichte veiligheidsinvesteringen werd doorgevoerd via de programmawet van 8 juni 2008 art. 54 (publicatie in het Belgisch Staatsblad van ). Dit fiscaal voordeel is in werking getreden voor de uitgaven vanaf 1 januari 2009 (belastingaangifte 2010). Dit staat los van de bestaande maatregel voor aankoop van materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen (KB van ).

24 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Vanaf AJ 2007 hebben de vennootschappen de mogelijkheid om, in plaats van de huidige verhoogde (eenmalige of gespreide) investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, onherroepelijk te opteren voor een nieuw belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit belastingkrediet is verrekenbaar met de verschuldigde vennootschapsbelasting.

25 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Wie kan het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling genieten? vennootschappen

26 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Welke investeringen komen in aanmerking? Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling Vaste activa die gebruikt worden ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologiën die geen effect hebben op het leefmilieu of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk proberen te beperken. Octrooien Die eveneens recht geven op de verhoogde investeringsaftrek voor octrooien en voor onderzoek en ontwikkeling.

27 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Hoe wordt dit belastingkrediet berekend? Het eenmalige belastingkrediet: AW VA x 15,5 % (AJ 2010) x 33,99 % Het gespreide belastingkrediet (niet voor octrooien): Aangenomen afschrijving VA x 22,5 % (AJ 2010) x 33,99 %

28 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Wat in geval van onvoldoende belasting? Het niet verrekende gedeelte van het belastingkediet wordt overgedragen naar de vier volgende aanslagjaren. Er bestaat eveneens een beperking op het te verrekenen overgedragen belastingkrediet (AJ 2010): Indien het overgedragen saldo kleiner is dan ,00 EUR (basisbedrag ,00 EUR) : maximum ,00 EUR; Indien het overgedragen saldo groter is dan ,00 EUR (basisbedrag ,00 EUR) : maximum 25 pct. van het overgedragen saldo. Het saldo van het oudste aanslagjaar wordt eerst verrekend. Indien na 5 opeenvolgende aanslagjaren nog een saldo overblijft, wordt dit terugbetaald!

29 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Wat gebeurt er met het onbenutte gedeelte van de investeringsaftrek indien men kiest voor het belastingkrediet? Het saldo van de onbenutte investeringsaftrek wordt omgezet in een belastingkrediet dat niet terugbetaalbaar is, maar wel onbeperkt in de tijd kan overgedragen worden.

30 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Algemeen: Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting dient gevoegd te worden: een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 275W een detaillijst van de activa (datum van aanschaffing, omschrijving van het activum, aanschaffins- of belagginswaarde, afschrijvingsduur) waarvoor men de investeringsaftrek vraagt. de nodige attesten

31 Notionele interestaftrek Vanaf AJ 2007 kan elke vennootschap een «denkbeeldige interest» op het eigen vermogen (ingebracht kapitaal + gereserveerde winsten) van haar inkomsten aftrekken.

32 Notionele interestaftrek Wie kan de notionele interestaftrek genieten? Alle binnenlandse vennootschappen en in België gelegen vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen. Enkele vennootschappen die reeds genieten van een andere gunstmaatregel worden evenwel uitgesloten: Coördinatiecentra; Reconversievennootschappen; B.E.V.E.K. s en B.E.V.A.K. s; Cöoperatieve participatievennootschappen; Zeevaartvennootschappen. Opgelet! Cumulatieverbod met de investeringsreserve!

33 Notionele interestaftrek Hoe wordt deze fiscale aftrek berekend? gecorrigeerd eigen vermogen x tarief notionele interestaftrek

34 Notionele interestaftrek Gecorrigeerd eigen vermogen? Berekeningsgrondslag: boekhoudkundig eigen vermogen op het einde van het voorgaande boekjaar (jaarrekening). Correcties op het bedrag van het boekhoudkundig eigen vermogen: Fiscale netto-waarde van bepaalde aandelen; Netto-actief van buitenlandse vaste inrichtingen en/of van in het buitenland gelegen onroerende goederen; Boekwaarde van onredelijke activa : Activa waarvan de kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen (bv. luxeauto s); Activa die als belegging worden aangehouden en die geen periodieke inkomsten opleveren (bv. kunstwerken, edelmetalen, juwelen, ); Onroerende goederen gebruikt door bedrijfsleiders, hun echtgenote of hun kinderen. Herwaarderingsmeerwaarden, belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en kapitaalsubsidies. +/- pro rata van wijzigingen in de loop van het boekjaar

35 Notionele interestaftrek Tarief notionele interestaftrek? Het basistarief wordt jaarlijks vastgesteld per aanslagjaar. AJ 2009: 4,307% AJ 2010: 4,473% Kleine vennootschappen (boekhoudwetgeving): basistarief + 0,5%! AJ 2009: 4,807% AJ 2010: 4,973% Boekjaar langer/korter dan 12 maanden: tarief prorateren op dagbasis!

36 Notionele interestaftrek Wat in geval van onvoldoende winst? Het onbenutte gedeelte van de notionele interestaftrek kan worden overgedragen op de winst van de 7 volgende kalenderjaren.

37 Notionele interestaftrek Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting dient een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 275C gevoegd te worden.

38 Investeringsreserve Vanaf AJ 2004 kunnen K.M.O. s een stuk van hun gereserveerde belastbare winst vrijstellen voor zover ze die binnen de drie jaar investeren in afschrijfbare nieuwe immateriële of materiële vaste activa die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.

39 Investeringsreserve Wie kan de investeringsreserve genieten? Vennootschappen die op grond van art. 215, lid 2 WIB genieten van de verlaagde tarieven van de vennootschaspbelasting (= fiscale KMOvennootschap). Opgelet! Fiscale KMO-vennootschappen die opteren voor de investeringsreserve kunnen het jaar waarin de investeringsreserve werd aangelegd en de twee daaropvolgende jaren niet opteren voor de notionele interestaftrek!

40 Investeringsreserve Hoe wordt de investeringsreserve berekend? Vertrekpunt: aangroei van de belastbare reserves vóór enige aanpassing van de begintoestand en vóór aanleg van de investeringsreserve. Gecorrigeerd met: Vrijgestelde meerwaarden op aandelen; Vrijgesteld deel van de meerwaarden op personenwagens; Vermindering gestort kapitaal (gewogen gemiddelde); Vermeerdering van vorderingen van de vennootschap op bepaalde natuurlijke personen. Gecorrigeerde aangroei van de belastbare reserves van het boekjaar (maximum ,00 EUR) x 50%

41 Investeringsreserve Welke voorwaarden dienen nageleefd te worden? De aangroei van de belastbare reserves De onaantastbaarheidsvoorwaarde De investeringsverplichting Het bedrag van de investering: de investeringsreserve; De aard van de investering: afschrijfbare IVA of MVA die recht geven op het voordeel van de investeringsaftrek; Investeringstermijn: 3 jaar te rekenen vanaf de eerste dag van het boekjaar waarvoor de investeringsreserve is aangelegd, en ten laatste bij de ontbinding van de vennootschap Het behoud van de investering gedurende drie jaar te rekenen vanaf de investeringsdatum tot de datum van vervreemding.

42 Investeringsreserve Gevolgen van niet-naleving van de voorwaarden? De voorheen vrijgestelde investeringsreserve wordt belastbaar in het boekjaar waarin de onaantastbaarheidsvoorwaarde wordt geschonden. De voorheen vrijgestelde investeringreserve wordt belastbaar in het boekjaar waarin de investeringsreserve een einde neemt indien niet aan de investeringsvoorwaarde werd voldaan. De voorheen vrijgestelde investeringsreserve wordt belastbaar naar verhouding tot de nog niet aangenomen afschrijvingen op de investering indien deze vroegtijdig wordt vervreemd.

43 Investeringsreserve Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting dient een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 275R gevoegd te worden.

44 Vrijstelling bijkomend personeel KMO De winst wordt vrijgesteld ten belope van 5.150,00 EUR (AJ 2010) per in België bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid met laag loon (max. 90,32 EUR/dag of max. 11,80 EUR/uur).

45 Vrijstelling bijkomend personeel Wie kan deze vrijstelling genieten? KMO Exploitanten van nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (natuurlijke personen) en vennootschappen die minder dan 11 werknemers tewerkstelden op 31/12/1997 of op het einde van het jaar waarin de exploitatie werd opgestart indien de onderneming na 31/12/1997 werd opgericht. Beoefenaars van vrije beroepen (natuurlijke personen) Opgelet! Om deze vrijstelling te genieten dient eveneens het totale personeelsbestand aan te groeien!

46 Vrijstelling bijkomend personeel KMO Wat indien de bijkomende tewerkstelling niet wordt behouden? Er dient een terugneming te gebeuren van de voorheen verleende vrijstelling per afgevloeid personeelslid indien het gemiddeld personeelsbestand reeds afneemt tijdens het jaar volgend op dat waarvoor de vrijstelling werd verleend! Er dient geen terugneming te gebeuren wanneer de bijkomende tewerkstelling 2 opeenvolgende jaren behouden bleef!

47 Vrijstelling bijkomend personeel KMO Wat in geval van onvoldoende winst? Het onbenutte gedeelte van deze vrijstelling kan niet worden overgedragen op de winst van de volgende boekjaren.

48 Vrijstelling stagebonus Werkgevers die een stageplaats aanbieden aan een deeltijds leerplichtige jongere hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingaftrek van 20% van de loonkosten van de stagiairs waarvoor zij van de RVA een stagebonus hebben verkregen.

49 Vrijstelling stagebonus Wie kan de vrijstelling stagebonus genieten? Natuurlijke personen: Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen Beoefenaars van vrije beroepen Vennootschappen

50 Vrijstelling stagebonus Wat in geval van onvoldoende winst? Het onbenutte gedeelte van deze vrijstelling kan niet worden overgedragen op de winst van de volgende boekjaren.

51 Vrijstelling stagebonus Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Volgende documenten moeten ter beschikking van de administratie gehouden worden: Het bewijs dat de onderneming voor elke tewerkgestelde stagiair een stagebonus heeft gekregen; Een nominatieve lijst van de tewerkgestelde stagiairs met voor elke stagiair vermelding van: hun volledige identiteit; hun brutobezoldiging inclusief alle premies en sociale bijdragen

52 Belastingkrediet Handelaars, nijveraars, landbouwers en beoefenaars van een vrij beroep kunnen met de personenbelasting een belastingkrediet verrekenen in functie van de toename van hun eigen middelen. Het belastingkrediet voor vennootschappen die in aanmerking komen voor het verlaagd opklimmend tarief werd afgeschaft naar aanleiding van het invoeren van de aftrek voor risicokapitaal.

53 Belastingkrediet Wie kan van het belastingkrediet genieten? Natuurlijke personen: Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen Beoefenaars van vrije beroepen In geval van gehuwden moet het belastingkrediet voor iedere echtgenoot afzonderlijk worden toegepast!

54 Belastingkrediet Hoeveel bedraagt het belastingkrediet? 10% van de aangroei van de eigen middelen die worden aangewend voor de bedrijfsuitoefening: = Het positieve verschil tussen: Het verschil, op het einde van het belastbare tijdperk, tussen de fiscale waarde van de vaste activa enerzijds, en het totale bedrag van de schulden op meer dan één jaar anderzijds Het hoogst bereikte bedrag van dit verschil op het einde van een van de drie voorafgaande jaren Het belastingkrediet is evenwel beperkt tot 3.750,00 EUR per jaar!

55 Belastingkrediet Hoe wordt dit belastingkrediet met de personen-belasting verrekend? Het belastingkrediet is alleen verrekenbaar met de personenbelasting die evenredig betrekking heeft op de beroepsinkomsten.

56 Belastingkrediet Wat in geval geen personebelasting verschuldigd is of waneer deze belasting ontoereikend is? Het niet verrekend gedeelte kan worden overgedragen naar de volgende drie aanslagjaren. Het gedeelte dat tijdens de drie velgende aanslagjaren niet kan worden verrekend, is definitief verloren!

57 Belastingkrediet Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Bij de aangifte in de personenbelasting dient te worden gevoegd een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276J; een attest van de sociale verzekeringskas waarin wordt bevestigd dat de belastingplichtige in orde is met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige.

58 Vragen?

59 Hartelijk dank voor uw aandacht PowerPoint vanaf volgende week op

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid Investeringsaftrek Laatst gewijzigd op 1 dec 2017 (Alle wijzigingen) Wat houdt de maatregel in Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2015 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel. De sommen die besteed worden aan nieuwe investeringen,

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen Toelichting 275U 1/5 TOELICHTING 275U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen : Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530 van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaar

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De gewone investeringsaftrek wordt tijdelijk heringevoerd voor KMOvennootschappen Datum 14 januari 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages.

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages. Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------ Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit ------------------------------- Inkomstenbelastingen -------------------------------

Nadere informatie

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen:

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen: Toelichting 275 U 1/5 TOELICHTING 275 U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

8e bewerking: investeringsaftrek

8e bewerking: investeringsaftrek 8e bewerking: investeringsaftrek 2 Soorten investringsaftrek Éénmalige Gespreide investeringsaftrek In aanmerking komende activa Investeringen in afschrijfbare MVA of IVA (herstellingen, onderhoudskosten

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Investeringsaftrek Guy Poppe. advocaat

Investeringsaftrek Guy Poppe. advocaat Investeringsaftrek 2017-2018 Guy Poppe advocaat Overzicht Indeling 1)Investeringsaftrek in PB Eenmalige ( % op aanschaffingswaarde) Gespreide ( % op fiscale afschrijvingen) 2) Investeringsaftrek in VenBel.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk

De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk De notionele interestaftrek : een fraai fiscaal geschenk Met de Wet van 22 juni 2005 (B.S. van 30 juni 2005) is het systeem van de zogenaamde notionele interestaftrek ingevoerd in onze vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst.

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst. VERSIE 20170719-2017 (19/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "Catch function Check_VeldenAangifte", gevolgd door de melding "cdsaangifte: Cannot perform this operation on a closed dataset"

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6 Inhoudstafel 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1 1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?... 1 1.1.1. Waar komt de naam vandaan?... 1 1.1.2. Waarom heeft men de notionele

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2011 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film 31/08/2010 Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film Waarin durft u met de onderneming vandaag te investeren? De spaarboekjes van de Belgische ondernemingen heeft het hoogste niveau

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 www.invest.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Investeringsreserve (vak I.B. i) Berekening investeringsreserve

Investeringsreserve (vak I.B. i) Berekening investeringsreserve Investeringsreserve (vak I.B. i) Begunstigde vennootschappen Voldoen aan art. 215 verminderde belastingtarieven in het jaar van aanleggenv an de investeringsreserve Vennootschap moet kiezen tussen investeringsreserve

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Incentive (znw. de ~ m, ~s), [ɪn'sɛntɪf] Aanzet, aanhef (lat. in-canere) Stimulans, aansporing, motief, prikkel Aanmoedigingspremie,

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Notionele Interestaftrek

Notionele Interestaftrek 27 Januari 2006 EUBELIUS TAX ALERT Notionele Interestaftrek Inleiding Na de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting tot 33,99% in december 2002, heeft de wetgever een nieuwe en - naar eigen

Nadere informatie