HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009"

Transcriptie

1 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford

2 INHOUD WOORD VOORAF vii HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 I. Principe 1 II. Rechtspersoonlijkheid 1 A. Belgische vennootschappen 1 B. Buitenlandse vennootschappen 3 C. Fiscale draagwijdte van de rechtspersoonlijkheid 3 1. Vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid 3 3. Nietigheid van de rechtspersoonlijkheid 4 4. Doorbraak van de rechtspersoonlijkheid 5 5. Preconstitutieve verrichtingen 5 6. Retroactiviteitsclausule 6 III. Fiscale woonplaats in belgië 6 IV. Exploitatie van een onderneming of verrichtingen van winstgevende aard.. 8 A. Begrippen 8 B. Verenigingen zonder winstoogmerk 9 HOOFDSTUK 2. DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING. 11 I. De bronnen van de vennootschapsbelasting 11 A. Het legaliteitsbeginsel 11 B. De interpretatie van de belastingwet 11 C. belastingontduiking en belastingontwijking 12 D. De keuze van de minst belaste weg 12 E. Het realiteitsbeginsel Juridische versus economische werkelijkheid Werkelijkheid tegenover schijn 14 a. Simulatie of veinzing 14 b. Wetsontduiking oifraus legis Geoorloofde versus ongeoorloofde verrichtingen 15 F. Non bis in idem 15 Intersentia X1

3 xn Inhoud G. De algemene antirechtsmisbruikmaatregel De objectieve benadering De subjectieve benadering De klassieke interpretatie 17 H. Verhouding met het boekhoudrecht De primauteit van het boekhoudrecht Defiscaleneutraliteit van het boekhoudrecht De bindende kracht van de jaarrekening 18 II. De kenmerken van de vennootschapsbelasting 19 A. Het beroepskarakter van de verrichtingen 19 B. Een globaalfiscaalresultaat Nettoactiefbenadering: balanswinst Dynamische benadering: bedrijfswinst 21 C. Het entiteitsbeginsel 21 D. Het tijdsperspectief Belastbaar tijdperk en aanslagjaar De aangifte De aanslag 23 III. De bepaling van de belastbare grondslag 24 A. Het begrip 'fiscaal resultaat' Bestanddelen Bestemming van de winst Extracomptabel bestanddeel: verworpen uitgaven 25 B. Tweede bewerking: omdeling van de winst volgens oorsprong 25 C. Derde bewerking: vrijstelling van buitenlandse winsten uit een land met verdrag en aftrek van sommige niet-belastbare bestanddelen Aftrek van bij verdrag vrijgestelde winst Aftrek van niet-belastbare bestanddelen 27 D. Vierde bewerking: aftrek van definitief belaste inkomsten (D.B.I.) en van vrijgestelde roerende inkomsten (V.R.I.) 28 E. Bijzondere bewerkingen Aftrek van octrooi-inkomsten Aftrek voor risicokapitaal 28 F. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen 28 G. Zesde bewerking: aftrek van de investeringsaftrek 28 H. Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 29 I. Opsplitsing naar tarief 29 J. Voorbeeld 29

4 HOOFDSTUK 3. DE INKOMSTEN VAN VENNOOTSCHAPPEN 35 I. Inleiding 35 II. Het realisatieprincipe 35 A. Algemeen principe 35 B. Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde 36 C. Overeenkomst onder opschortende voorwaarde 36 D. Overeenkomst voor een éénmalige prijs Te innen opbrengsten en verkregen opbrengsten Over te dragen opbrengsten 37 E. Overeenstemming boekhouding - btw-aangiften 38 III. Inkomsten uit onroerende goederen 38 A. Belgische onroerende goederen Algemeen Vestiging of overdracht van een vruchtgebruik, recht van erfpacht of recht van opstal 39 a. Verkoop van het recht 39 b. Bezwaring van de volle eigendom 40 c. Probleemgebieden Onroerende voorheffing 41 B. Buitenlandse onroerende goederen 43 IV. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen 44 A. Inkomsten uit aandelen Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag 45 a. Principe 45 b. Tarief van de roerende voorheffing op dividenden 45 c. Moeder-dochterdividenden 49 d. Verrekening 50 e. Verwerking Definitief belaste inkomsten Vrijgestelde roerende inkomsten Dividenden van buitenlandse oorsprong 51 a. Belastbare grondslag 51 b. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 52 B. Interesten Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag Tarief van de roerende voorheffing op interesten Leasingcontracten 54 Intersentia Xlll

5 XIV Inhoud 5. Vrijgestelde roerende inkomsten Buitenlandse inkomsten 55 a. Belastbare grondslag 55 b. Het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 56 C. Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen 60 V. Beroepsinkomsten 62 A. Exploitatieverrichtingen 62 B. Bijzondere gevallen Disconto van langlopende vorderingen c.q. schulden 62 a. Toepassingsgebied 62 b. Discontotarief 63 c. Bedrag Subsidies (art. 362 W.I.B.) 67 a. Omschrijving 67 b. Taxatieregime van kapitaalsubsidies Abnormale of goedgunstige voordelen (art. 26 W.I.B.) 69 a. Toepassingsvoorwaarden 69 b. Aard van het voordeel 69 c. Ontsnappingsclausule (art. 26, lid 1 infinew.i.b.) 71 d. Draagwijdte 72 e. Voordelen aan niet-inwoners 74 f. Vaststelling van het abnormaal of goedgunstig voordeel 75 g. Defiscalebehandeling van een abnormaal of goedgunstig voordeel 76 h. Mogelijkheid tot een voorafgaand akkoord 76 i. Abnormale of goedgunstige voordelen i.h.v. de genieter 77 C. Meerwaarden Taxatieregime 77 a. Algemeen 77 b. Onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190, lid 2 W.I.B.) Verwezenlijkte meerwaarden 79 a. Definitie 79 b. Uitgestelde en gespreide belasting van verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa (art. 47 W.I.B.) 79 c. Overgangsregime m.b.t. vastrentende effecten Vrijgestelde meerwaarden 87 a. Niet-uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden 87 b. Uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden 87 c. Het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden 90 d. Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen en delen 92

6 e. Meerwaarden die voortkomen van de terugbetaling of van de ruil van aandelen 94 f. Meerwaarden naar aanleiding van de inbreng van één of meer takken van werkzaamheid of van de inbreng van een algemeenheid van goederen 95 g. Verwezenlijkte meerwaarden op personenwagens 96 h. Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 96 D. Verdoken reserves Begrip Tijdstip van belastbaarheid Activa verkregen tegen bezwarende titel Activa verkregen om niet 99 a. Eigenlijke verkrijging om niet 99 b. Gedeeltelijke verkrijging om niet Verdoken reserves: voorbeeld 100 E. Vrijgestelde investeringsreserve Toepassingsgebied Bedrag van de vrijstelling 102 a. Gereserveerde belastbare resultaat 102 b. Maximumgrens Beperking tot een aangroeisituatie Voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling 104 a. Investeringsverplichting 104 b. Onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 194quater, 2, lid 4 W.I.B.) Weerslag op de zes bewerkingen Niet-naleving der voorwaarden 105 F. Vrijstelling voor 'audiovisuele' vennootschappen 106 G. Forfaitaire winstbepaling in de zeescheepvaartsector 106 H. Vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op binnenschepen die bestemd zijn voor de commerciële vaart (art. 44ter W.I.B.) 107 a. Binnenschepen bestemd voor commerciële vaart 107 b. Herbeleggingsverplichting 107 c. Herbeleggingstermijn 107 d. Formele verplichtingen 108 I. Vrijstelling van kosten van collectief vervoer 108 VI. Verworpen uitgaven 108 VII. Uitgekeerde dividenden 108 Intersentia XV

7 xvi Inhoud HOOFDSTUK 4. VASTSTELLING VAN DE NETTOWINST 109 I. Inleiding 109 II. Waardeverminderingen op handelsvorderingen 110 A. Situering 110 B. Voorwaarden van vrijstelling Afbakening Voorwaarden m.b.t. de aard van de waarschijnlijke verliezen Formele voorwaarden 112 C. Onvermogen of faillissement van de klant Vorderingen op niet-handelaars Failliet verklaarde ondernemingen Afstand van vorderingen 115 a. Afstand onder voorbehoud van terugkeer naar betere toestand 115 b. Kwijtschelding naar aanleiding van een gerechtelijk akkoord 115 D. Bijzonderheden Btw Boekhoudkundige verwerking 116 a. Vorderingen waarvan de inning onzeker is 116 b. Vorderingen die definitief verloren zijn 117 c. Voorbeeld 117 III. Voorzieningen voor risico's en kosten 118 A. Principe Boekhoudrecht Fiscaal recht 118 B. Voorwaarden van vrijstelling Voorwaarden m.b.t. de aard van de kosten en verliezen 119 a. Beroepskost of beroepsverlies 119 b. Scherpe omschrijving 119 c. Oorsprong 120 d. Bedrag 120 e. Illustraties Formele voorwaarden Voorbeeld 125 IV. Beroepskosten 126 A. Voorwaarden van aftrekbaarheid De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen 126

8 a. Tijdstip van aftrekbaarheid 127 b. Over te dragen kosten 128 c. Toe te rekenen kosten 129 d. Onderscheid tussen een kost en een investering De kost moet zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden 130 a. Beroepsmatig karakter 130 b. Opportuniteit 131 c. Realiteit 131 d. Onredelijkheid De echtheid en omvang van de kost moet worden bewezen 132 a. Bewijsmiddelen 132 b. Individueel akkoord 133 c. Redelijk bedrag 134 B. Kosten m.b.t. onroerende goederen Huur en huurlasten (art. 52,1 W.I.B.) 134 a. Aftrek 134 b. Doorwerking naar de personenbelasting Kosten van onderhoud, verwarming, verlichting e.d.m Onroerende voorheffing Erfpacht- en opstalvergoedingen en gelijkaardige lasten Blote eigendom en vruchtgebruik 139 C. Interesten van leningen Aftrekbare interesten (art. 52,2 W.I.B.) Beperking inzake de aftrekbaarheid van interesten (art. 55 W.I.B.) 140 a. Marktrente 140 b. Bewijslast 140 c. Volledige aftrek Herkwalificatie van interesten van rentegevende voorschotten in dividenden 141 a. Draagwijdte 141 b. Begrip 'voorschotten' 141 c. Grenzen Interesten betaald aan buitenlandse personen 146 a. Toepassing 146 b. Bewijslast Interesten die een abnormaal en goedgunstig voordeel zijn Niet-aftrekbare interesten 148 D. Commissies, erelonen en vergoedingen aan niet-personeelsleden Beginsel 148 Intersentia

9 2. Voorwaarden van aftrekbaarheid 149 a. Toepassingsgebied 149 b. Afwijkingen 149 c. Gevolgen van het niet-indienen van defichesen opgaven Vergoedingen aan niet-inwoners Royalty's, commissies en andere vergoedingen betaald aan buitenlandse personen Toegelaten geheime commissielonen 153 E. Bezoldigingen van het personeel Aftrekbare bezoldigingen Sociale voordelen 155 a. Omschrijving 155 b. Aftrekbaarheid Verantwoording van de bezoldigingen 158 F. Sociale lasten en werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering van werknemers Sociale lasten (art. 52,3, a W.I.B.) Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom, vroegtijdige dood en de aanvullende verzekeringen (art. 52,3, b en 59 W.I.B.) 160 a. Algemeen 160 b. Aftrekbaarheid van de werkgeversbijdragen voor extralegale pensioenen 162 c. Begrenzing van de aftrek 163 d. Streefdoelplan versus Plan met vaste bijdrage 169 e. Voorschotten 170 f. Indexering van de lopende renten 170 g. Voorbeelden 170 h. Begrenzing van de aftrekbaarheid van sociale pensioenen en aanvullende verzekeringen 172 G. Pensioenen aan personeelsleden 172 H. Bezoldigingen en pensioenen aan bedrijfsleiders, bestuurders en werkende vennoten Het begrip bedrijfsleider Aftrekbaarheid der bezoldigingen 174 a. Het attractiebeginsel 175 b. Sociale voordelen Formele voorwaarden Stortingen voor pensioenvorming 176 a. Individuele pensioentoezegging 176 b. Extralegale pensioenen 177

10 c. Bijdragen inzake inkomensvervangende toezeggingen, medische kosten en afhankelijkheid Pensioenen 180 I. Management fees betaald aan managementvennootschappen 180 J. Afschrijvingen Definitie Afschrijfbare bestanddelen 182 a. Oprichtingskosten 182 b. Immateriële vaste activa 182 c. Materiële vaste activa Afschrijfbare grondslag 183 a. Aanschaffingswaarde 183 b. Vervaardigingsprijs 189 c. Inbrengwaarde 190 d. Geherwaardeerde activa Afschrijvingsritme 191 a. Lineaire methode 191 b. Degressieve methode 196 c. Stelsel van de dubbele lineaire afschrijving 199 d. Bijzondere gevallen 199 e. Afschrijvingsmodaliteiten 202 f. Afschrijvingsexcedenten 204 K. Minderwaarden en waardeverminderingen Minderwaarden Waardeverminderingen 205 a. Omschrijving 205 b. Waardeverminderingen op gronden 206 c. Waardeverminderingen op voorraden en goederen in bewerking 207 d. Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 207 e. Waardeverminderingen en minderwaarden op vorderingen 208 L. Andere uitgaven en kosten 209 M. Niet-bewezen kosten of uitgaven 209 HOOFDSTUK 5. DE MET-AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN 211 I. Niet-aftrekbare belastingen (art. 198, lid 1,1, 2 en 3 W.I.B.) en gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (art. 198, lid 1,5 W.I.B.) 211 Intersentia

11 XX Tntprcpntiü Inhoud A. Principe 211 B. Aftrekbare belastingen en voorheffingen 213 C. Bijzondere gevallen Buitenlandse belastingen Terugbetaling en regularisatie van vroeger betaalde of ten laste genomen belastingen Niet-geboekte verrekenbare bestanddelen Aansluiting met de boekhouding - de belastingcyclus 216 a. Terug te vorderen belastingen 216 b. Betaalde of gedragen belastingen 216 c. Geraamde belastingschulden 217 d. Voorziening voor belastingen 218 II. Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard (art. 53,6 W.I.B.) 218 A. Fiscale sancties Beginsel Afwijkingen 218 B. Andere sancties 219 C. Schadevergoedingen 220 D. Terugbetaling van boeten 221 III. Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies. 221 IV. Beperkingen inzake de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten 222 A. Autokosten (art. 66 W.I.B.) Bedoelde autovoertuigen Beoogde autokosten 224 a. Draagwijdte 224 b. Kosten aan derden terugbetaald 226 c. Kosten eigen aan de werkgever 226 d. Bijzondere gevallen Niet-beoogde kosten 227 a. Wettelijke uitsluitingen 227 b. Privégebruik Meer- en minderwaarden Voorbeeld 229 B. Receptiekosten en kosten van onthaal (art. 53,8 W.I.B.) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten 231 C. Relatiegeschenken (art. 53,8 W.I.B.) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten 233

12 D. Restaurantkosten (art. 53,8 bis W.I.B.) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten 234 a. Wettelijke uitsluiting 234 b. Administratieve richtlijnen 234 c. Doorrekening van kosten 236 E. Beroepskledij (art. 53,7 W.I.B.) 237 V. Overdreven interesten 237 VI. Interesten in de mate dat de D.B.I.-vrijstelling wordt verkregen m.b.t. bepaalde dividenden 239 VII. Interesten betaald aan een Verdachte' kredietverstrekker in geval van 'onderkapitalisatie' 240 A. Hoedanigheid van de kredietverstrekker 240 B. Mate van niet-aftrekbaarheid 241 C. Voorbeeld 241 VIII. Abnormale of goedgunstige voordelen 242 IX. Commissielonen, makelaarslonen e.d.m. verstrekt in het kader van omkoping 242 X. Sociale voordelen 243 A. Beginsel 243 B. Sociale voordelen die in het geheel niet aftrekbaar zijn Maaltijd- of restaurantcheques 245 a. Sociaal voordeel 245 b. Aftrek in hoofde van de vennootschap Maaltijdtickets De verzekeringen voor hospitalisatie, ernstige ziekten, afhankelijkheid en andere persoonsverzekeringen 248 C. Sociale voordelen die volledig aftrekbaar zijn 249 D. Sociale voordelen die gedeeltelijk aftrekbaar zijn Bedrijfsrestaurant Combinatie bedrijfsrestaurant en maaltijdcheques Middagmaal bestaande uit soep en boterhammen 251 XI. Liberaliteiten 251 XII. Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 253 A. Beginsel 253 B. Uitzonderingen Verlies aan kapitaal Voorafgaandelijke waardevermindering Aanzuivering van verliezen 256 XIII. Terugneming van vroegere vrijstellingen 257 Intersentia

13 xxn Inhoud XIV. Werknemersparticipatie 258 A. Situering 258 B. Inkomstenbelastingen in hoofde van de vennootschap-werkgever XV. Vergoeding ontbrekende coupon 259 A. Situering 259 B. Niet aftrekbaar gedeelte van de vergoeding voor ontbrekende coupon (art. 198 lid 1,13 W.I.B.) 260 XVI. Tax shelter erkende audiovisuele werken 260 XVII. Andere verworpen uitgaven 261 A. Algemene beschouwingen 261 B. Kosten met betrekking tot de jacht, de visvangst, jachten, pleziervaartuigen en lusthuizen (art. 53,9 W.I.B.) 261 C. Overdreven uitgaven (art. 53,10 W.I.B.) 262 HOOFDSTUK 6. BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 263 I. Bepaling van de belastbare grondslag 263 II. Eerste bewerking: bepaling van het fiscaal resultaat 263 A. Belastbare gereserveerde winst Basisregels 263 a. Bepaalde boekhoudkundige reserves of voorzieningen zijn niet belastbaar en worden niet onder de belastbare reserves opgenomen 264 b. Bepaalde vermogensbestanddelen komen in de boekhouding niet als reserves voor, maar worden fiscaal als belastbare reserves behandeld Correcties aan de begintoestand der reserves 267 a. Aanpassingen in méér van de begintoestand der reserves b. Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves Globale aangroei der reserves Voorbeeld 273 B. Verworpen uitgaven 277 C. Uitgekeerde dividenden Algemeen Het belastbaar bedrag 278 III. Tweede bewerking: omdeling van de winst naar oorsprong 280 A. Algemene regel 280 B. Vaststelling van het resultaat van elke inrichting 281

14 C. Verliescompensatie Huidige verliezen Vorige verliezen Compensatie in een buitenlandse vaste inrichting van haar verliezen met haar winsten uit een voorafgaand belastbaar tijdperk 286 IV. Derde bewerking: aftrek van vrijgestelde en niet-belastbare bestanddelen 287 A. Aftrekvanbij verdrag vrijgestelde winst 287 B. Aftrek van niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften Vrijstelling aanvullend personeel voor wetenschappelijk onderzoek en uitvoer 288 a. Principe 288 b. Wetenschappelijk personeel 289 c. Bijkomend aantal personeelsleden 290 d. Terugneming van de vrijstelling 290 e. Formaliteiten Vrijstelling bijkomend personeel met laag loon in een KMO 291 a. Toepassingsgebied 291 b. Berekening van de vrijstelling 292 c. Terugneming van de vrijstelling Vrijstelling van stagebonus Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen van huisvestingskrediet Meerwaarden op bepaalde effecten, andere dan aandelen of delen (art. 513 W.I.B.) 295 a. In aanmerking komende meerwaarden 295 b. Aard van de vrijstelling 295 c. Voorwaarde van herbelegging 296 d. Voorbeeld Aftrek van het totaalbedrag en aftrekbeperkingen 296 V. Vierde bewerking: definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten 297 A. Ratio legis 297 B. Definitief belaste inkomsten Omschrijving In aanmerking komende inkomsten 298 a. Dividenden (art. 202,1 W.I.B.) 298 b. Liquidatie- en verkrijgingsboni (art. 202,2 W.I.B.) 298 c. Inkomsten van certificaten van beleggingsfondsen 299 Intersentia XXlll

15 3. De taxatievereiste De uitsluitingen 300 a. Uitsluiting wegens gunstigerfiscaalregime 300 b. Uitsluiting vanfinancierings-,thesaurie-, of beleggingsvennootschappen 303 c. Uitsluiting wegens 'offshore' activiteiten 307 d. Uitsluiting van 'offshore' vaste inrichtingen 308 e. Uitsluiting van intermediaire vennootschappen 310 f. Uitsluiting van vergoedingen van ontbrekende coupon 313 g. Uitsluiting van dividenden van intercommunales aan elektriciteitsproducenten De participatie- en permanentievereisten 314 a. Minimum participatiedrempel 314 b. Permanentievoorwaarde 314 c. Aard vanfinanciëlevaste activa Bedrag van de vrijstelling en aftrekbeperking 315 a. Dividenden 315 b. Liquidatie- en verkrijgingsboni 316 c. Aftrek ten belope van 95 % 316 d. Beperkingen van de aftrek Voorbeeld 320 C. Vrijgestelde roerende inkomsten Omschrijving Limitatieve opsomming Bedrag van de vrijstelling 322 VI. Bijzondere bewerkingen 323 A. Aftrek voor octrooi-inkomsten Toepassing van de aftrek Octrooien Octrooi-inkomsten Basisbedrag van octrooi-inkomsten Vaststelling van de aftrek Formele voorwaarden 325 B. Aftrek voor risicokapitaal Toepassing van de aftrek Basisbedrag van het risicokapitaal Verminderingen van het basisbedrag 326 a. Deelnemingen (art. 205ter, 1 W.I.B.) 326 b. Vaste inrichtingen (art. 205fer, 2 W.I.B.) 326 c. Buitenlandse onroerende goederen (art. 2O5ter, 3 W.I.B.) d. Andere verminderingen (art. 205ter, 4 W.I.B.) 327

16 4. Wijzigingen tijdens belastbaar tijdperk Vaststelling van de aftrek Overdracht van de aftrek (art. 205quinquies W.I.B.) Optiestelsel voor KMO-vennootschappen 329 a. Investeringsreserve gevolgd door aftrek risicokapitaal 329 b. Aftrek risicokapitaal gevolgd door investeringsreserve Formele verplichtingen (art. 205septies W.I.B.) 329 VII. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen 329 A. Bedoelde verliezen 329 B. Principes Volledige en onbeperkte recupereerbaarheid Principe van de identiteit Bewijs van de vorige verliezen Uitzonderingen 331 a. Verliesrecuperatie in geval van controleverwerving of -wijziging 331 b. Aftrekbeperking bij belastingvrije fusie en inbreng 332 C. Aftrekverbod 333 D. Toepassing van de aftrek 334 E. Bewijs van vorige verliezen 334 VIII. Zesde bewerking: de investeringsaftrek 335 A. Begrip 335 B. In aanmerking komende investeringen Materiële en immateriële vaste activa Nieuwe vaste activa Afschrijfbare activa Uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt Gebruikin België 338 C. Berekening van de investeringsaftrek Grondslag 338 a. Aanschaffingswaarde 338 b. Bijkomende kosten Categorieën van investeringen De eenmalige investeringsaftrek 340 a. Principe 340 b. KMO en niet-kmo-vennootschappen 340 c. Percentage van de investeringsaftrek. 341 d. Overzicht van de eenmalige investeringsaftrek (aj. 2007) De gespreide investeringsaftrek 344 a. Toepassingsgebied 344 b. Percentages van de gespreide investeringsaftrek 344 Intersentia XXV

17 c. Overzicht van de gespreide investeringsaftrek (aj. 2007) 345 D. Toepassing van de aftrek en beperkingen 346 E. Formaliteiten 347 HOOFDSTUK 7. BEREKENING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 349 I. Basistarief 349 A. Vanaf aanslagjaar B. Vóór aanslagjaar II. Verlaagd basistarief. 350 A. Begrip Vanaf aanslagjaar Vóór aanslagjaar B. Bedoelde ondernemingen Het belastbaar inkomen van de vennootschap mag vanaf het aanslagjaar 2004 niet meer bedragen dan EUR (art. 215, lid 2 W.I.B.) Ze mag geenfinanciëlevennootschap zijn (art. 215, lid 3, 1 W.I.B.) 352 a. Definitie 352 b. Beleggingswaarde De aandelen van de vennootschap mogen niet voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen (art. 215, lid 3,2 W.I.B.) 354 a. Bezitcriterium 354 b. Bewijs De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13 % van het gestort kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk (art. 215, lid 3, 3 W.I.B.) De vennootschap moet vanaf het aanslagjaar 2004 ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan haar belastbare inkomen wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan EUR (art. 215, lid 3,4 W.I.B.) De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort (art. 215, lid 3,5 W.I.B.) Vennootschappen met eenfiscaalgunstregime 359

18 8. Beleggingsvennootschappen en organismen voor de financiering van pensioenen 359 III. Bijzondere tarieven 359 IV. Verminderd tarief voor bepaalde inkomsten van buitenlandse oorsprong 360 IV. Afzonderlijke aanslag op niet-verantwoorde kosten 361 A. Niet-bewezen kosten en verdoken meerwinsten 361 a. Niet-toepassing van de bijzondere aanvullende aanslag 361 b. Toepassing van de bijzondere aanvullende aanslag 361 B. Modaliteiten van de bijzondere aanslag 364 C. Geheime commissielonen ter bevordering van de export 365 V. Terugneming van vrijgestelde reserves 365 VI. Aanvullende crisisbijdrage 366 VII. Belastingkrediet 366 A. Vanaf aanslagjaar Belastingkrediet a rato van de toename van het eigen vermogen Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 367 a. Keuzestelsel 367 b. Eenmalig belastingkrediet voor octrooien en onderzoek en ontwikkeling 367 c. Gespreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 368 d. Latere meer- en minderwaarden 368 e. Formaliteiten 369 f. Invloed op de berekeningsbasis voor de 'aftrek voor risicokapitaal' 369 B. Vóór aanslagjaar Toepassingsgebied Omvang Uitzondering Formaliteiten 371 VIII. De verrekening van de voorheffingen en het belastingkrediet 371 A. Onroerende voorheffing 371 B. HetF.B.B Principe Verrekenbaar bedrag Beperkingen 373 C. Belastingkrediet Vanaf aanslagjaar 2007: Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 374 Intersentia XXV11

19 IX. 2. Vóór aanslagjaar 2007: Belastingkrediet a rato van de toename van het eigen vermogen: afgeschaft 375 D. Roerende voorheffing Algemeen Beperkingen 376 a. Beperkingen m.b.t. inkomsten van roerende goederen en kapitalen, andere dan dividenden 376 b. Beperkingen m.b.t. dividenden 377 E. Fictieve roerende voorheffing 378 F. Enkele praktische modaliteiten van de verrekening De niet-terugbetaalbare voorheffingen De terugbetaalbare voorheffingen 379 Vermeerdering van de vennootschapsbelasting bij gebrek aan voldoende voorafbetalingen 380 A. Principe 380 B. Aantal, bedrag en vervaldata van de voorafbetalingen 381 C. Vaststelling van de vermeerdering - principe 381 D. Berekening van de vermeerdering 383 E. Bijzondere gevallen Algemeen Het boekjaar telt 12 maanden maar valt niet samen met het kalenderjaar (art. 66, 2 KB W.I.B.) Het boekjaar loopt over meer dan 12 maanden (art. 66, 3 KB W.I.B.) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens de ontbinding of afsluiting van de vereffening (art. 66, 4, lid 1 KB W.I.B.) 385 a. Vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren 385 b. Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren 386 c. Berekening van de vermeerdering Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden ingevolge een wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar (art. 66, 4, lid 2 KB W.I.B.) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens aanvang van de activiteit (art. 66, 5 KB W.I.B.) 386 a. Vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren 386 b. Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren 387

20 c. Berekening van de vermeerdering 387 F. Praktische uitvoering (art. 67 e.v. KB W.I.B.) 387 G. Wijzigingen van de bestemming Rechtzetting van materiële vergissingen (art. 70,1 KB W.I.B.) Terugbetaling, overdracht naar het volgend belastbaar tijdperk of andere aanwending (art. 70,2 KB W.I.B.) 388 X. Belastingverhoging 389 XI. Berekening van de vennootschapsbelasting - schema 390 OEFENINGENREEKS 391 BIJLAGEN 405 FORMULIERENBOEK 413 TREFWOORDENREGISTER 483 Intersentia XXIX

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 INHOUD WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid... 1 A. Belgische vennootschappen... 1 B. Buitenlandse vennootschappen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING INHOUD WOORD VOORAF........................................................ vii HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING..... 1 I. Principe..............................................................

Nadere informatie

Prof. Dr. Paul Beghin

Prof. Dr. Paul Beghin Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. Paul Beghin Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk: 1994 Tweede, volledig geactualiseerde druk:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 Woord vooraf... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 I. Principe... 1 II. Rechtspersoonlijkheid........................................... 1 A. Belgische vennootschappen..................................

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015

HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 Fiscale Handboeken HANDBOEK vennootschapsbelasting 2014-2015 Prof. Dr. Paul Beghin Prof. Dr. Inge Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST

VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSBELASTING TOEGEPAST PAUL BEGHIN Volledig geactualiseerd tot 31 maart 2016 Antwerpen Cambridge Vennootschapsbelasting toegepast Paul Beghin 2016 Antwerpen

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1 INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................. 1 Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Tweede editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 Wettelijk kader 19 Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken 19 Belang van de boekhouding en de jaarrekening 20 Bindende

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen 34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden Cursus Ven. B 2008 2009 Docent K. Verkest Inleiding Wettelijk kader Basis = artikelen PB, specifiek Ven. B. art. 179 t/m art. 219bis WIB 92 Belang boekhouden Belastbare winst wordt vastgesteld volgens

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0877665797 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ADMIN LEUVEN Rechtsvorm: BVBA Adres: VISMARKT Nr: 10B Postnummer: 3000 Gemeente: Leuven Land: België

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21

INHOUDSOPGAVE. Redactie 3. Voorwoord 5. Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 INHOUDSOPGAVE Redactie 3 Voorwoord 5 Deel 1 Boekhouding en jaarrekening 21 I Ondernemingen en criteria 23 1. Criteria 23 2. Vereenvoudigde boekhouding 24 3. Volledige boekhouding 24 4. Jaarrekening 25

Nadere informatie

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard)

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) BVBA TESTA ( BALANS VAN 30-06-2017 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 476.405,00 462.495,00 Materiële

Nadere informatie

Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017

Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 Oplossing oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 BELASTBARE GERESERVEERDE WINST (art. 185 1 WIB 1992, art. 183 WIB 1992, art. 25, 5 WIB 1992) Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Derde editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap en de fiscus. Derde editie

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2014 BVBA TESTA ( BALANS VAN 2013 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 535.775,00 III. Materiële vaste

Nadere informatie

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 VOORAFGAAND 2 WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Intercommunales Wet van 22 december 1986 betreffende de

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Aangifte Ven.B. : epiloog

Aangifte Ven.B. : epiloog Aangifte Ven.B. : epiloog R. LASSAUX Aansluitend op de twee vorige nummers van deze nieuwsbrief, ronden wij nu onze tocht doorheen de nieuwe aangifte af. Denk eraan dat deze aangifte ten laatste op 30

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015 BVBA HUGELIER Codes Boekjaar 31.12.2014 Vorig boekjaar 31.12.2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 532.525,00 III. Materiële vaste activa 22/27 436.400,00

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie