HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009"

Transcriptie

1 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford

2 INHOUD WOORD VOORAF vii HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 I. Principe 1 II. Rechtspersoonlijkheid 1 A. Belgische vennootschappen 1 B. Buitenlandse vennootschappen 3 C. Fiscale draagwijdte van de rechtspersoonlijkheid 3 1. Vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid 3 3. Nietigheid van de rechtspersoonlijkheid 4 4. Doorbraak van de rechtspersoonlijkheid 5 5. Preconstitutieve verrichtingen 5 6. Retroactiviteitsclausule 6 III. Fiscale woonplaats in belgië 6 IV. Exploitatie van een onderneming of verrichtingen van winstgevende aard.. 8 A. Begrippen 8 B. Verenigingen zonder winstoogmerk 9 HOOFDSTUK 2. DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING. 11 I. De bronnen van de vennootschapsbelasting 11 A. Het legaliteitsbeginsel 11 B. De interpretatie van de belastingwet 11 C. belastingontduiking en belastingontwijking 12 D. De keuze van de minst belaste weg 12 E. Het realiteitsbeginsel Juridische versus economische werkelijkheid Werkelijkheid tegenover schijn 14 a. Simulatie of veinzing 14 b. Wetsontduiking oifraus legis Geoorloofde versus ongeoorloofde verrichtingen 15 F. Non bis in idem 15 Intersentia X1

3 xn Inhoud G. De algemene antirechtsmisbruikmaatregel De objectieve benadering De subjectieve benadering De klassieke interpretatie 17 H. Verhouding met het boekhoudrecht De primauteit van het boekhoudrecht Defiscaleneutraliteit van het boekhoudrecht De bindende kracht van de jaarrekening 18 II. De kenmerken van de vennootschapsbelasting 19 A. Het beroepskarakter van de verrichtingen 19 B. Een globaalfiscaalresultaat Nettoactiefbenadering: balanswinst Dynamische benadering: bedrijfswinst 21 C. Het entiteitsbeginsel 21 D. Het tijdsperspectief Belastbaar tijdperk en aanslagjaar De aangifte De aanslag 23 III. De bepaling van de belastbare grondslag 24 A. Het begrip 'fiscaal resultaat' Bestanddelen Bestemming van de winst Extracomptabel bestanddeel: verworpen uitgaven 25 B. Tweede bewerking: omdeling van de winst volgens oorsprong 25 C. Derde bewerking: vrijstelling van buitenlandse winsten uit een land met verdrag en aftrek van sommige niet-belastbare bestanddelen Aftrek van bij verdrag vrijgestelde winst Aftrek van niet-belastbare bestanddelen 27 D. Vierde bewerking: aftrek van definitief belaste inkomsten (D.B.I.) en van vrijgestelde roerende inkomsten (V.R.I.) 28 E. Bijzondere bewerkingen Aftrek van octrooi-inkomsten Aftrek voor risicokapitaal 28 F. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen 28 G. Zesde bewerking: aftrek van de investeringsaftrek 28 H. Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 29 I. Opsplitsing naar tarief 29 J. Voorbeeld 29

4 HOOFDSTUK 3. DE INKOMSTEN VAN VENNOOTSCHAPPEN 35 I. Inleiding 35 II. Het realisatieprincipe 35 A. Algemeen principe 35 B. Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde 36 C. Overeenkomst onder opschortende voorwaarde 36 D. Overeenkomst voor een éénmalige prijs Te innen opbrengsten en verkregen opbrengsten Over te dragen opbrengsten 37 E. Overeenstemming boekhouding - btw-aangiften 38 III. Inkomsten uit onroerende goederen 38 A. Belgische onroerende goederen Algemeen Vestiging of overdracht van een vruchtgebruik, recht van erfpacht of recht van opstal 39 a. Verkoop van het recht 39 b. Bezwaring van de volle eigendom 40 c. Probleemgebieden Onroerende voorheffing 41 B. Buitenlandse onroerende goederen 43 IV. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen 44 A. Inkomsten uit aandelen Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag 45 a. Principe 45 b. Tarief van de roerende voorheffing op dividenden 45 c. Moeder-dochterdividenden 49 d. Verrekening 50 e. Verwerking Definitief belaste inkomsten Vrijgestelde roerende inkomsten Dividenden van buitenlandse oorsprong 51 a. Belastbare grondslag 51 b. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 52 B. Interesten Bedoelde inkomsten Belastbaar bedrag Tarief van de roerende voorheffing op interesten Leasingcontracten 54 Intersentia Xlll

5 XIV Inhoud 5. Vrijgestelde roerende inkomsten Buitenlandse inkomsten 55 a. Belastbare grondslag 55 b. Het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 56 C. Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen 60 V. Beroepsinkomsten 62 A. Exploitatieverrichtingen 62 B. Bijzondere gevallen Disconto van langlopende vorderingen c.q. schulden 62 a. Toepassingsgebied 62 b. Discontotarief 63 c. Bedrag Subsidies (art. 362 W.I.B.) 67 a. Omschrijving 67 b. Taxatieregime van kapitaalsubsidies Abnormale of goedgunstige voordelen (art. 26 W.I.B.) 69 a. Toepassingsvoorwaarden 69 b. Aard van het voordeel 69 c. Ontsnappingsclausule (art. 26, lid 1 infinew.i.b.) 71 d. Draagwijdte 72 e. Voordelen aan niet-inwoners 74 f. Vaststelling van het abnormaal of goedgunstig voordeel 75 g. Defiscalebehandeling van een abnormaal of goedgunstig voordeel 76 h. Mogelijkheid tot een voorafgaand akkoord 76 i. Abnormale of goedgunstige voordelen i.h.v. de genieter 77 C. Meerwaarden Taxatieregime 77 a. Algemeen 77 b. Onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190, lid 2 W.I.B.) Verwezenlijkte meerwaarden 79 a. Definitie 79 b. Uitgestelde en gespreide belasting van verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa (art. 47 W.I.B.) 79 c. Overgangsregime m.b.t. vastrentende effecten Vrijgestelde meerwaarden 87 a. Niet-uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden 87 b. Uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden 87 c. Het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden 90 d. Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen en delen 92

6 e. Meerwaarden die voortkomen van de terugbetaling of van de ruil van aandelen 94 f. Meerwaarden naar aanleiding van de inbreng van één of meer takken van werkzaamheid of van de inbreng van een algemeenheid van goederen 95 g. Verwezenlijkte meerwaarden op personenwagens 96 h. Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 96 D. Verdoken reserves Begrip Tijdstip van belastbaarheid Activa verkregen tegen bezwarende titel Activa verkregen om niet 99 a. Eigenlijke verkrijging om niet 99 b. Gedeeltelijke verkrijging om niet Verdoken reserves: voorbeeld 100 E. Vrijgestelde investeringsreserve Toepassingsgebied Bedrag van de vrijstelling 102 a. Gereserveerde belastbare resultaat 102 b. Maximumgrens Beperking tot een aangroeisituatie Voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling 104 a. Investeringsverplichting 104 b. Onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 194quater, 2, lid 4 W.I.B.) Weerslag op de zes bewerkingen Niet-naleving der voorwaarden 105 F. Vrijstelling voor 'audiovisuele' vennootschappen 106 G. Forfaitaire winstbepaling in de zeescheepvaartsector 106 H. Vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op binnenschepen die bestemd zijn voor de commerciële vaart (art. 44ter W.I.B.) 107 a. Binnenschepen bestemd voor commerciële vaart 107 b. Herbeleggingsverplichting 107 c. Herbeleggingstermijn 107 d. Formele verplichtingen 108 I. Vrijstelling van kosten van collectief vervoer 108 VI. Verworpen uitgaven 108 VII. Uitgekeerde dividenden 108 Intersentia XV

7 xvi Inhoud HOOFDSTUK 4. VASTSTELLING VAN DE NETTOWINST 109 I. Inleiding 109 II. Waardeverminderingen op handelsvorderingen 110 A. Situering 110 B. Voorwaarden van vrijstelling Afbakening Voorwaarden m.b.t. de aard van de waarschijnlijke verliezen Formele voorwaarden 112 C. Onvermogen of faillissement van de klant Vorderingen op niet-handelaars Failliet verklaarde ondernemingen Afstand van vorderingen 115 a. Afstand onder voorbehoud van terugkeer naar betere toestand 115 b. Kwijtschelding naar aanleiding van een gerechtelijk akkoord 115 D. Bijzonderheden Btw Boekhoudkundige verwerking 116 a. Vorderingen waarvan de inning onzeker is 116 b. Vorderingen die definitief verloren zijn 117 c. Voorbeeld 117 III. Voorzieningen voor risico's en kosten 118 A. Principe Boekhoudrecht Fiscaal recht 118 B. Voorwaarden van vrijstelling Voorwaarden m.b.t. de aard van de kosten en verliezen 119 a. Beroepskost of beroepsverlies 119 b. Scherpe omschrijving 119 c. Oorsprong 120 d. Bedrag 120 e. Illustraties Formele voorwaarden Voorbeeld 125 IV. Beroepskosten 126 A. Voorwaarden van aftrekbaarheid De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen 126

8 a. Tijdstip van aftrekbaarheid 127 b. Over te dragen kosten 128 c. Toe te rekenen kosten 129 d. Onderscheid tussen een kost en een investering De kost moet zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden 130 a. Beroepsmatig karakter 130 b. Opportuniteit 131 c. Realiteit 131 d. Onredelijkheid De echtheid en omvang van de kost moet worden bewezen 132 a. Bewijsmiddelen 132 b. Individueel akkoord 133 c. Redelijk bedrag 134 B. Kosten m.b.t. onroerende goederen Huur en huurlasten (art. 52,1 W.I.B.) 134 a. Aftrek 134 b. Doorwerking naar de personenbelasting Kosten van onderhoud, verwarming, verlichting e.d.m Onroerende voorheffing Erfpacht- en opstalvergoedingen en gelijkaardige lasten Blote eigendom en vruchtgebruik 139 C. Interesten van leningen Aftrekbare interesten (art. 52,2 W.I.B.) Beperking inzake de aftrekbaarheid van interesten (art. 55 W.I.B.) 140 a. Marktrente 140 b. Bewijslast 140 c. Volledige aftrek Herkwalificatie van interesten van rentegevende voorschotten in dividenden 141 a. Draagwijdte 141 b. Begrip 'voorschotten' 141 c. Grenzen Interesten betaald aan buitenlandse personen 146 a. Toepassing 146 b. Bewijslast Interesten die een abnormaal en goedgunstig voordeel zijn Niet-aftrekbare interesten 148 D. Commissies, erelonen en vergoedingen aan niet-personeelsleden Beginsel 148 Intersentia

9 2. Voorwaarden van aftrekbaarheid 149 a. Toepassingsgebied 149 b. Afwijkingen 149 c. Gevolgen van het niet-indienen van defichesen opgaven Vergoedingen aan niet-inwoners Royalty's, commissies en andere vergoedingen betaald aan buitenlandse personen Toegelaten geheime commissielonen 153 E. Bezoldigingen van het personeel Aftrekbare bezoldigingen Sociale voordelen 155 a. Omschrijving 155 b. Aftrekbaarheid Verantwoording van de bezoldigingen 158 F. Sociale lasten en werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering van werknemers Sociale lasten (art. 52,3, a W.I.B.) Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom, vroegtijdige dood en de aanvullende verzekeringen (art. 52,3, b en 59 W.I.B.) 160 a. Algemeen 160 b. Aftrekbaarheid van de werkgeversbijdragen voor extralegale pensioenen 162 c. Begrenzing van de aftrek 163 d. Streefdoelplan versus Plan met vaste bijdrage 169 e. Voorschotten 170 f. Indexering van de lopende renten 170 g. Voorbeelden 170 h. Begrenzing van de aftrekbaarheid van sociale pensioenen en aanvullende verzekeringen 172 G. Pensioenen aan personeelsleden 172 H. Bezoldigingen en pensioenen aan bedrijfsleiders, bestuurders en werkende vennoten Het begrip bedrijfsleider Aftrekbaarheid der bezoldigingen 174 a. Het attractiebeginsel 175 b. Sociale voordelen Formele voorwaarden Stortingen voor pensioenvorming 176 a. Individuele pensioentoezegging 176 b. Extralegale pensioenen 177

10 c. Bijdragen inzake inkomensvervangende toezeggingen, medische kosten en afhankelijkheid Pensioenen 180 I. Management fees betaald aan managementvennootschappen 180 J. Afschrijvingen Definitie Afschrijfbare bestanddelen 182 a. Oprichtingskosten 182 b. Immateriële vaste activa 182 c. Materiële vaste activa Afschrijfbare grondslag 183 a. Aanschaffingswaarde 183 b. Vervaardigingsprijs 189 c. Inbrengwaarde 190 d. Geherwaardeerde activa Afschrijvingsritme 191 a. Lineaire methode 191 b. Degressieve methode 196 c. Stelsel van de dubbele lineaire afschrijving 199 d. Bijzondere gevallen 199 e. Afschrijvingsmodaliteiten 202 f. Afschrijvingsexcedenten 204 K. Minderwaarden en waardeverminderingen Minderwaarden Waardeverminderingen 205 a. Omschrijving 205 b. Waardeverminderingen op gronden 206 c. Waardeverminderingen op voorraden en goederen in bewerking 207 d. Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 207 e. Waardeverminderingen en minderwaarden op vorderingen 208 L. Andere uitgaven en kosten 209 M. Niet-bewezen kosten of uitgaven 209 HOOFDSTUK 5. DE MET-AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN 211 I. Niet-aftrekbare belastingen (art. 198, lid 1,1, 2 en 3 W.I.B.) en gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (art. 198, lid 1,5 W.I.B.) 211 Intersentia

11 XX Tntprcpntiü Inhoud A. Principe 211 B. Aftrekbare belastingen en voorheffingen 213 C. Bijzondere gevallen Buitenlandse belastingen Terugbetaling en regularisatie van vroeger betaalde of ten laste genomen belastingen Niet-geboekte verrekenbare bestanddelen Aansluiting met de boekhouding - de belastingcyclus 216 a. Terug te vorderen belastingen 216 b. Betaalde of gedragen belastingen 216 c. Geraamde belastingschulden 217 d. Voorziening voor belastingen 218 II. Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard (art. 53,6 W.I.B.) 218 A. Fiscale sancties Beginsel Afwijkingen 218 B. Andere sancties 219 C. Schadevergoedingen 220 D. Terugbetaling van boeten 221 III. Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies. 221 IV. Beperkingen inzake de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten 222 A. Autokosten (art. 66 W.I.B.) Bedoelde autovoertuigen Beoogde autokosten 224 a. Draagwijdte 224 b. Kosten aan derden terugbetaald 226 c. Kosten eigen aan de werkgever 226 d. Bijzondere gevallen Niet-beoogde kosten 227 a. Wettelijke uitsluitingen 227 b. Privégebruik Meer- en minderwaarden Voorbeeld 229 B. Receptiekosten en kosten van onthaal (art. 53,8 W.I.B.) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten 231 C. Relatiegeschenken (art. 53,8 W.I.B.) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten 233

12 D. Restaurantkosten (art. 53,8 bis W.I.B.) Beoogde kosten Niet-beoogde kosten 234 a. Wettelijke uitsluiting 234 b. Administratieve richtlijnen 234 c. Doorrekening van kosten 236 E. Beroepskledij (art. 53,7 W.I.B.) 237 V. Overdreven interesten 237 VI. Interesten in de mate dat de D.B.I.-vrijstelling wordt verkregen m.b.t. bepaalde dividenden 239 VII. Interesten betaald aan een Verdachte' kredietverstrekker in geval van 'onderkapitalisatie' 240 A. Hoedanigheid van de kredietverstrekker 240 B. Mate van niet-aftrekbaarheid 241 C. Voorbeeld 241 VIII. Abnormale of goedgunstige voordelen 242 IX. Commissielonen, makelaarslonen e.d.m. verstrekt in het kader van omkoping 242 X. Sociale voordelen 243 A. Beginsel 243 B. Sociale voordelen die in het geheel niet aftrekbaar zijn Maaltijd- of restaurantcheques 245 a. Sociaal voordeel 245 b. Aftrek in hoofde van de vennootschap Maaltijdtickets De verzekeringen voor hospitalisatie, ernstige ziekten, afhankelijkheid en andere persoonsverzekeringen 248 C. Sociale voordelen die volledig aftrekbaar zijn 249 D. Sociale voordelen die gedeeltelijk aftrekbaar zijn Bedrijfsrestaurant Combinatie bedrijfsrestaurant en maaltijdcheques Middagmaal bestaande uit soep en boterhammen 251 XI. Liberaliteiten 251 XII. Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 253 A. Beginsel 253 B. Uitzonderingen Verlies aan kapitaal Voorafgaandelijke waardevermindering Aanzuivering van verliezen 256 XIII. Terugneming van vroegere vrijstellingen 257 Intersentia

13 xxn Inhoud XIV. Werknemersparticipatie 258 A. Situering 258 B. Inkomstenbelastingen in hoofde van de vennootschap-werkgever XV. Vergoeding ontbrekende coupon 259 A. Situering 259 B. Niet aftrekbaar gedeelte van de vergoeding voor ontbrekende coupon (art. 198 lid 1,13 W.I.B.) 260 XVI. Tax shelter erkende audiovisuele werken 260 XVII. Andere verworpen uitgaven 261 A. Algemene beschouwingen 261 B. Kosten met betrekking tot de jacht, de visvangst, jachten, pleziervaartuigen en lusthuizen (art. 53,9 W.I.B.) 261 C. Overdreven uitgaven (art. 53,10 W.I.B.) 262 HOOFDSTUK 6. BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 263 I. Bepaling van de belastbare grondslag 263 II. Eerste bewerking: bepaling van het fiscaal resultaat 263 A. Belastbare gereserveerde winst Basisregels 263 a. Bepaalde boekhoudkundige reserves of voorzieningen zijn niet belastbaar en worden niet onder de belastbare reserves opgenomen 264 b. Bepaalde vermogensbestanddelen komen in de boekhouding niet als reserves voor, maar worden fiscaal als belastbare reserves behandeld Correcties aan de begintoestand der reserves 267 a. Aanpassingen in méér van de begintoestand der reserves b. Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves Globale aangroei der reserves Voorbeeld 273 B. Verworpen uitgaven 277 C. Uitgekeerde dividenden Algemeen Het belastbaar bedrag 278 III. Tweede bewerking: omdeling van de winst naar oorsprong 280 A. Algemene regel 280 B. Vaststelling van het resultaat van elke inrichting 281

14 C. Verliescompensatie Huidige verliezen Vorige verliezen Compensatie in een buitenlandse vaste inrichting van haar verliezen met haar winsten uit een voorafgaand belastbaar tijdperk 286 IV. Derde bewerking: aftrek van vrijgestelde en niet-belastbare bestanddelen 287 A. Aftrekvanbij verdrag vrijgestelde winst 287 B. Aftrek van niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften Vrijstelling aanvullend personeel voor wetenschappelijk onderzoek en uitvoer 288 a. Principe 288 b. Wetenschappelijk personeel 289 c. Bijkomend aantal personeelsleden 290 d. Terugneming van de vrijstelling 290 e. Formaliteiten Vrijstelling bijkomend personeel met laag loon in een KMO 291 a. Toepassingsgebied 291 b. Berekening van de vrijstelling 292 c. Terugneming van de vrijstelling Vrijstelling van stagebonus Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen van huisvestingskrediet Meerwaarden op bepaalde effecten, andere dan aandelen of delen (art. 513 W.I.B.) 295 a. In aanmerking komende meerwaarden 295 b. Aard van de vrijstelling 295 c. Voorwaarde van herbelegging 296 d. Voorbeeld Aftrek van het totaalbedrag en aftrekbeperkingen 296 V. Vierde bewerking: definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten 297 A. Ratio legis 297 B. Definitief belaste inkomsten Omschrijving In aanmerking komende inkomsten 298 a. Dividenden (art. 202,1 W.I.B.) 298 b. Liquidatie- en verkrijgingsboni (art. 202,2 W.I.B.) 298 c. Inkomsten van certificaten van beleggingsfondsen 299 Intersentia XXlll

15 3. De taxatievereiste De uitsluitingen 300 a. Uitsluiting wegens gunstigerfiscaalregime 300 b. Uitsluiting vanfinancierings-,thesaurie-, of beleggingsvennootschappen 303 c. Uitsluiting wegens 'offshore' activiteiten 307 d. Uitsluiting van 'offshore' vaste inrichtingen 308 e. Uitsluiting van intermediaire vennootschappen 310 f. Uitsluiting van vergoedingen van ontbrekende coupon 313 g. Uitsluiting van dividenden van intercommunales aan elektriciteitsproducenten De participatie- en permanentievereisten 314 a. Minimum participatiedrempel 314 b. Permanentievoorwaarde 314 c. Aard vanfinanciëlevaste activa Bedrag van de vrijstelling en aftrekbeperking 315 a. Dividenden 315 b. Liquidatie- en verkrijgingsboni 316 c. Aftrek ten belope van 95 % 316 d. Beperkingen van de aftrek Voorbeeld 320 C. Vrijgestelde roerende inkomsten Omschrijving Limitatieve opsomming Bedrag van de vrijstelling 322 VI. Bijzondere bewerkingen 323 A. Aftrek voor octrooi-inkomsten Toepassing van de aftrek Octrooien Octrooi-inkomsten Basisbedrag van octrooi-inkomsten Vaststelling van de aftrek Formele voorwaarden 325 B. Aftrek voor risicokapitaal Toepassing van de aftrek Basisbedrag van het risicokapitaal Verminderingen van het basisbedrag 326 a. Deelnemingen (art. 205ter, 1 W.I.B.) 326 b. Vaste inrichtingen (art. 205fer, 2 W.I.B.) 326 c. Buitenlandse onroerende goederen (art. 2O5ter, 3 W.I.B.) d. Andere verminderingen (art. 205ter, 4 W.I.B.) 327

16 4. Wijzigingen tijdens belastbaar tijdperk Vaststelling van de aftrek Overdracht van de aftrek (art. 205quinquies W.I.B.) Optiestelsel voor KMO-vennootschappen 329 a. Investeringsreserve gevolgd door aftrek risicokapitaal 329 b. Aftrek risicokapitaal gevolgd door investeringsreserve Formele verplichtingen (art. 205septies W.I.B.) 329 VII. Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen 329 A. Bedoelde verliezen 329 B. Principes Volledige en onbeperkte recupereerbaarheid Principe van de identiteit Bewijs van de vorige verliezen Uitzonderingen 331 a. Verliesrecuperatie in geval van controleverwerving of -wijziging 331 b. Aftrekbeperking bij belastingvrije fusie en inbreng 332 C. Aftrekverbod 333 D. Toepassing van de aftrek 334 E. Bewijs van vorige verliezen 334 VIII. Zesde bewerking: de investeringsaftrek 335 A. Begrip 335 B. In aanmerking komende investeringen Materiële en immateriële vaste activa Nieuwe vaste activa Afschrijfbare activa Uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt Gebruikin België 338 C. Berekening van de investeringsaftrek Grondslag 338 a. Aanschaffingswaarde 338 b. Bijkomende kosten Categorieën van investeringen De eenmalige investeringsaftrek 340 a. Principe 340 b. KMO en niet-kmo-vennootschappen 340 c. Percentage van de investeringsaftrek. 341 d. Overzicht van de eenmalige investeringsaftrek (aj. 2007) De gespreide investeringsaftrek 344 a. Toepassingsgebied 344 b. Percentages van de gespreide investeringsaftrek 344 Intersentia XXV

17 c. Overzicht van de gespreide investeringsaftrek (aj. 2007) 345 D. Toepassing van de aftrek en beperkingen 346 E. Formaliteiten 347 HOOFDSTUK 7. BEREKENING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 349 I. Basistarief 349 A. Vanaf aanslagjaar B. Vóór aanslagjaar II. Verlaagd basistarief. 350 A. Begrip Vanaf aanslagjaar Vóór aanslagjaar B. Bedoelde ondernemingen Het belastbaar inkomen van de vennootschap mag vanaf het aanslagjaar 2004 niet meer bedragen dan EUR (art. 215, lid 2 W.I.B.) Ze mag geenfinanciëlevennootschap zijn (art. 215, lid 3, 1 W.I.B.) 352 a. Definitie 352 b. Beleggingswaarde De aandelen van de vennootschap mogen niet voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen (art. 215, lid 3,2 W.I.B.) 354 a. Bezitcriterium 354 b. Bewijs De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13 % van het gestort kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk (art. 215, lid 3, 3 W.I.B.) De vennootschap moet vanaf het aanslagjaar 2004 ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan haar belastbare inkomen wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan EUR (art. 215, lid 3,4 W.I.B.) De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort (art. 215, lid 3,5 W.I.B.) Vennootschappen met eenfiscaalgunstregime 359

18 8. Beleggingsvennootschappen en organismen voor de financiering van pensioenen 359 III. Bijzondere tarieven 359 IV. Verminderd tarief voor bepaalde inkomsten van buitenlandse oorsprong 360 IV. Afzonderlijke aanslag op niet-verantwoorde kosten 361 A. Niet-bewezen kosten en verdoken meerwinsten 361 a. Niet-toepassing van de bijzondere aanvullende aanslag 361 b. Toepassing van de bijzondere aanvullende aanslag 361 B. Modaliteiten van de bijzondere aanslag 364 C. Geheime commissielonen ter bevordering van de export 365 V. Terugneming van vrijgestelde reserves 365 VI. Aanvullende crisisbijdrage 366 VII. Belastingkrediet 366 A. Vanaf aanslagjaar Belastingkrediet a rato van de toename van het eigen vermogen Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 367 a. Keuzestelsel 367 b. Eenmalig belastingkrediet voor octrooien en onderzoek en ontwikkeling 367 c. Gespreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 368 d. Latere meer- en minderwaarden 368 e. Formaliteiten 369 f. Invloed op de berekeningsbasis voor de 'aftrek voor risicokapitaal' 369 B. Vóór aanslagjaar Toepassingsgebied Omvang Uitzondering Formaliteiten 371 VIII. De verrekening van de voorheffingen en het belastingkrediet 371 A. Onroerende voorheffing 371 B. HetF.B.B Principe Verrekenbaar bedrag Beperkingen 373 C. Belastingkrediet Vanaf aanslagjaar 2007: Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 374 Intersentia XXV11

19 IX. 2. Vóór aanslagjaar 2007: Belastingkrediet a rato van de toename van het eigen vermogen: afgeschaft 375 D. Roerende voorheffing Algemeen Beperkingen 376 a. Beperkingen m.b.t. inkomsten van roerende goederen en kapitalen, andere dan dividenden 376 b. Beperkingen m.b.t. dividenden 377 E. Fictieve roerende voorheffing 378 F. Enkele praktische modaliteiten van de verrekening De niet-terugbetaalbare voorheffingen De terugbetaalbare voorheffingen 379 Vermeerdering van de vennootschapsbelasting bij gebrek aan voldoende voorafbetalingen 380 A. Principe 380 B. Aantal, bedrag en vervaldata van de voorafbetalingen 381 C. Vaststelling van de vermeerdering - principe 381 D. Berekening van de vermeerdering 383 E. Bijzondere gevallen Algemeen Het boekjaar telt 12 maanden maar valt niet samen met het kalenderjaar (art. 66, 2 KB W.I.B.) Het boekjaar loopt over meer dan 12 maanden (art. 66, 3 KB W.I.B.) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens de ontbinding of afsluiting van de vereffening (art. 66, 4, lid 1 KB W.I.B.) 385 a. Vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren 385 b. Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren 386 c. Berekening van de vermeerdering Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden ingevolge een wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar (art. 66, 4, lid 2 KB W.I.B.) Het boekjaar bedraagt minder dan 12 maanden wegens aanvang van de activiteit (art. 66, 5 KB W.I.B.) 386 a. Vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren 386 b. Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren 387

20 c. Berekening van de vermeerdering 387 F. Praktische uitvoering (art. 67 e.v. KB W.I.B.) 387 G. Wijzigingen van de bestemming Rechtzetting van materiële vergissingen (art. 70,1 KB W.I.B.) Terugbetaling, overdracht naar het volgend belastbaar tijdperk of andere aanwending (art. 70,2 KB W.I.B.) 388 X. Belastingverhoging 389 XI. Berekening van de vennootschapsbelasting - schema 390 OEFENINGENREEKS 391 BIJLAGEN 405 FORMULIERENBOEK 413 TREFWOORDENREGISTER 483 Intersentia XXIX

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen

Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen Voorheffingen en voorafbetalingen worden in mindering gebracht van de berekende basisbelasting Stadia in de berekening van de ven. B Berekening

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie