Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim Van Kerchove, adviseur bij FOD Financiën Sophie Hugelier, adviseur bij FOD Financiën Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept WVH & SH 1

2 Inhoudstafel Deel 1 : Basisbegrippen inzake vennootschapsbelasting Wie is aan de vennootschapsbelasting onderworpen? Belastbare grondslag Soorten aanslagen in de vennootschapsbelasting Belastbaar tijdperk en aanslagjaar Belastbaar tijdperk Aanslagjaar Indiening aangifte... 4 Deel 2 : Bespreking van de belangrijkste rubrieken uit de aangifte Ven.B Belastbaar gereserveerde winst Zichtbare belastbare reserves... 6 A. Wettelijke, onbeschikbare, beschikbare reserves en overgedragen winst/verlies... 6 B. Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies... 6 C. Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden... 7 D. Belastbare voorzieningen... 7 E. Andere in de balans vermelde reserves... 7 F. Andere belastbare reserves Onzichtbare reserves... 9 A. Belastbare waardeverminderingen... 9 B. Overdreven afschrijvingen of afschrijvingsexcedenten... 9 C. Andere onderschattingen van activa...10 D. Overschattingen van passiva Aanpassingen van de begintoestand van de reserves...10 A. Meerwaarde op aandelen [1051]...10 B. Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen [1052]...11 C. Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken...11 D. Vrijstelling gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies...11 E. Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord F. Andere aanpassingen in meer van de begintoestand van de reserves De vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgedrukte niet verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkt meerwaarden Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa Andere verwezenlijkte meerwaarden : vrijstelling monetaire deel Vrijstelling verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Vrijstelling verwezenlijkte meerwaarden op binnenschepen Vrijstelling verwezenlijkte meerwaarden op zeeschepen Investeringsreserve Tax shelter erkende audiovisuele werken Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord Andere vrijgestelde bestanddelen...19 A. Vrijgestelde deel van kapitaalsubsidies (rek. 15 en rek. 168)...19 B. 120 % aftrek gemeenschappelijk woon-werkverkeer personeelsleden met minibussen, autobussen en autocars...19 C. 120% aftrek voor beveiligingskosten...20 D. 120 % aftrek op fietsen voor woon-werkverplaatsing + fietsstallingen...21 E. 120% aftrek voor kosten m.b.t. elektrische personenwagens, auto dubbel gebruik en minibussen Verworpen uitgaven...23 Code 1201 : Niet aftrekbare belastingen...23 Aftrekbare belastingen en taksen...24 Code 1202 : Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies...24 Code 1203 : Geldboeten, verbeurdverklaringen, straffen van alle aard...25 Code 1204 : Niet aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en premies...26 Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept WVH & SH I

3 Code 1205 : Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op personenwagens, auto s dubbel gebruik en minibussen...26 Code 1206 : Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard...33 Code 1207 : Niet aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken...33 Code 1208 : Niet aftrekbare restaurantkosten...34 Code 1209 : Niet aftrekbare beroepskledij...35 Code 1210 : Overdreven interesten...35 Code 1211 : Interesten m.b.t. een gedeelte van bepaalde leningen...36 Code 1212 : Abnormale of goedgunstige voordelen...36 Code 1214 : Sociale voordelen...37 Code 1215: Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- en ecocheques...38 Code 1216 : Liberaliteiten...40 Code 1217 : Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen...40 Code 1218 : Terugneming van vroegere vrijstellingen...40 Code 1219 : Werknemersparticipatie...40 Code 1220 : Vergoeding ontbrekende coupon...41 Code 1221 : Kosten tax-shelter erkende audiosvisuele werken...41 Code 1222 : Gewestelijke premies en kapitaal-en interestsubsidies...41 Code 1223 : niet aftrekbare betaling aan bepaalde Staten...41 Code 1239 : Andere verworpen uitgaven Uitgekeerde dividenden...43 Code 1301 : Gewone uitgekeerde dividenden ) Dividend n.a.v. resultaattoekenning ) Dividend n.a.v. regelmatige terugbetaling maatschappelijk kapitaal of uitgiftepremies ) Geherkwalificeerde interesten...46 Code 1202/1203/1204 : Speciale dividenden...48 Code 1202 : Dividenden uitgekeerd naar aanleiding van de verkrijging van eigen aandelen...48 Code 1203 : Dividenden n.a.v. het overlijden, de uittreding of uitsluiting van een vennoot...48 Code 1204 : Dividenden n.a.v. de verdeling van maatschappelijk vermogen Uiteenzetting van de winst...49 EERSTE BEWERKING : dit is het fiscaal resultaat...49 TWEEDE BEWERKING : omdeling volgens oorsprong aftrekverbod...49 DERDE BEWERKING : aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winsten en van de niet-belastbare bestanddelen...50 VIERDE BEWERKING: aftrek van DBI (definitief belaste inkomsten) en VRI (vrijgestelde roerende inkomsten)...53 VIJFDE BEWERKING : aftrek van octrooi-inkomsten...56 ZESDE BEWERKING : aftrek voor risicokapitaal of notionele interestaftrek...57 ZEVENDE BEWERKING : aftrek van vorige fiscaal overdraagbare verliezen...60 ACHTSTE BEWERKING : investeringsaftrek...61 NEGENDE BEWERKING : aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken Tarief van de gewone belastbare grondslag (code 1460) Basistarief Verminderd tarief = verlaagd opklimmend tarief Afzonderlijk tarief van 5% Afzonderlijk tarief van 25% Afzonderlijke aanslag van 300% Verrekenbare bestanddelen Niet-terugbetaalbare voorheffingen Terugbetaalbare voorheffingen...71 Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier II

4 Deel 1 : Basisbegrippen inzake vennootschapsbelasting 1. Wie is aan de vennootschapsbelasting onderworpen? Aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen: (1) de binnenlandse vennootschappen = alle vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen die: - rechtspersoonlijkheid bezitten, - in België hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer hebben, - en zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden. De wet vermeldt evenwel uitdrukkelijk een aantal uitzonderingen, waarvan de belangrijkste wordt gevormd door de intercommunales. Verenigingen zonder winstoogmerk zijn in beginsel niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen, voor zover hun activiteiten niet in strijd zijn met hun juridische vorm: inderdaad, het statuut van vzw bindt de fiscale administratie niet automatisch en deze laatste kan een vzw die daadwerkelijk winst nastreeft, aan de vennootschapsbelasting onderwerpen. (2) de gemeentespaarkassen als vermeld in artikel 124 van de nieuwe gemeentewet (3) de organismen voor de financiering van pensioenen (OFP s) bedoeld in artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, onderworpen aan de vennootschapsbelasting (art. 179 WIB92) weliswaar met een specifieke belastbare grondslag (art. 185 bis WIB92 ; zelfde belastbare basis als een bevek). 2. Belastbare grondslag Een vennootschap is principieel belastbaar op alles wat ze verkrijgt bovenop haar maatschappelijk kapitaal. De inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld zijn, zijn dezelfde als die welke inzake personenbelasting worden beoogd; het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toepassing zijn op winst. (art. 183 WIB1992). Gevolg: in de vennootschapsbelasting wordt geen onderscheid gemaakt tussen onroerende inkomsten, roerende inkomsten, beroepsinkomsten of diverse inkomsten (wat wel het geval is in de personenbelasting) omdat alle inkomsten toch als beroepsinkomsten winsten te beschouwen zijn. Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept WVH & SH 1

5 Winsten zijn belastbaar op het ogenblik waarop men over een zekere en vaststaande vordering beschikt (tenzij de wet er uitdrukkelijk van afwijkt zoals bv. bij het gebruik van overlopende rekeningen, bij kapitaalsubsidies en bij gespreide taxatie van meerwaarden) (art. 205, eerste lid,1 KB/WIB92). Gevolg : Een batenbehaler in de personenbelasting (en die belastbaar is volgens het kasprincipe ) die overgaat tot een vennootschapsvorm wordt een winstenbehaler en die vennootschap wordt belast volgens de principes van de winsten (datum waarop de vordering zeker en vaststaand is en niet meer volgens het kasprincipe). 3. Soorten aanslagen in de vennootschapsbelasting De klassieke belastbare grondslag De gewone belastbare grondslag van een vennootschap bestaat uit negen bewerkingen: 1 Fiscaal resultaat Beweging van de belastbare reserves + verworpen uitgaven + uitgekeerde dividenden = resultaat van het belastbaar tijdperk ( + / 0 / -) 2 Aftrekverbod en indeling volgens oorsprong Land met Land zonder Belgische verdrag verdrag 3 Aftrek van a) bij verdrag vrijgestelde winst - b) niet belastbare bestanddelen Aftrek voor DBI & VRI Aftrek voor octrooi inkomsten Aftrek van risicokapitaal Aftrek van vorige verliezen Investeringsaftrek - 9 Aftrek van risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken - - BELASTBARE GRONDSLAG XXX XXX Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 2

6 INDELING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG Belastbaar tegen gewoon tarief code 1460 Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25% code 1465 Belastbaar tegen exit tax tarief (16,5 %) code 1470 Kapitaal- en intrestsubsidies in het kader van de landbouwsteun, belastbaar tegen 5 % code 1481 Code 1460 : belastbaar tegen het gewoon tarief. Dat kan zijn aan het normale tarief van 33 % of aan het verminderd tarief (art. 215 WIB92) + aanvullende crisisbijdrage. De vraag omtrent welk tarief precies van toepassing is, wordt gesteld op blz. 8 van de aangifte vennootschapsbelasting onder de vorm van een stelling die men al dan niet dient te bevestigen. Afzonderlijke aanslagen Daarnaast bestaan er nog afzonderlijke aanslagen zoals bijvoorbeeld de 300% aanslag op nietverantwoorde kosten, niet-verantwoorde voordelen van alle aard of op verdoken meerwinsten of steekpenningen. Bepaalde vennootschappen hebben een eigen specifieke belastbare grondslag (dus niet gebaseerd op het stelsel van de negen bewerkingen): - beleggingsvennootschappen (ICB s) zoals bevek, bevak, VBS - organismen voor de financiering van pensioenen - reconversievennootschappen - zeescheepvaartvennootschappen (forfaitair tonnagetaks), 4. Belastbaar tijdperk en aanslagjaar 4.1 Belastbaar tijdperk In de Ven.B. komt het belastbaar tijdperk overeen met het boekjaar. Opgelet : een boekjaar is niet noodzakelijk gelijk aan een kalenderjaar! Fiscaal is er geen minimum noch een maximumduur opgelegd voor een boekjaar. Vennootschappen zijn volgens de boekhoudwetgeving wel verplicht om minstens eens per jaar een inventaris op te maken en vervolgens een jaarrekening op te stellen (art. 7 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen). Bijgevolg kan een boekjaar nooit langer zijn dan 2 jaar min één dag. Doorgaans bedraagt een boekjaar 12 maanden. 4.2 Aanslagjaar De datum van afsluiting van het boekjaar bepaalt het aanslagjaar. Indien een vennootschap haar jaarrekening afsluit op 31 december, dan wordt haar aanslagjaar genoemd naar het jaar dat volgt op het jaar van afsluiting [art. 200 b) en art. 201 KB/WIB 92]. Indien het boekjaar eindigt op N: Aanslagjaar = N+1 Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 3

7 Indien een vennootschap haar jaarrekening niet afsluit op 31 december, dan wordt haar aanslagjaar genoemd naar het jaar waarin de boekhouding werd afgesloten [art. 202 KB/WIB 92]. Indien het boekjaar niet eindigt op N : Aanslagjaar = N 5. Indiening aangifte Een aangifte in de Venb. dient ingediend te worden tegen het einde van de maand volgend op die van de algemene vergadering die de winstverdeling goedkeurde, zonder dat deze termijn meer bedraagt dan zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Voor aanslagjaar 2013 heeft de Minister de uiterste datum van de indieningstermijn verlengd tot 21 augustus 2013 voor de papieren aangiften en tot 1 oktober 2013 voor de elektronische indieners. Volgende bijlagen dienen samen met de aangifte Ven.B. (op straffe van ongeldigheid) toegevoegd te worden : 1 de jaarrekening (balans, resultatenrekening en eventuele toelichting) voor zover de belastingplichtige niet verplicht is deze neer te leggen bij Balanscentrale van de Nationale Bank. Dit is zo voor een VOF of een gewone commanditaire vennootschap waarvan de jaaromzet niet meer is dan ,00 EUR. 2 verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering 3 de documenten in geval van toepassing van de vrijstelling van de winst voortvloeiende uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord 4 de in de aangifte opgesomde 19 standaardformulieren (204.3, 275 B, 275 K, 276 K, 276 N, 276 P, 275 C, 275 F, 275 P, 275 R, 275 U, 275 W, 276 T, 276 W1, 276 W2, 276 W3, 276 W4, 328 K en 328 L) waarmee de vennootschap aanspraak kan maken op de toepassing van het desbetreffende fiscale voordeel. In de elektronische versie (biztax) zijn die bijlagen automatisch opgenomen. Daarnaast kan men in Biztax ook nog andere bijlagen in pdf toevoegen zoals bv. de interne jaarrekening, de detail van de verworpen uitgaven, afschrijvingstabellen, detail van de rekening-courant ed. 6. Grootte van de vennootschap Verschillende fiscale gunstmaatregelen uit de vennootschapsbelasting zijn voorbehouden aan de zgn. kleine vennootschappen conform art. 15 van de vennootschappenwet. Zo mogen kleine vennootschappen voor het aanslagjaar 2013: 1. een volledige jaarafschrijving toepassen in het eerste jaar van de investering; 2. de bijkomende aankoopkosten naar wens afschrijven (100% of ononderbroken lineair volgens eigen ritme of samen met hoofdbestanddeel); 3. het basistarief voor de notionele interestaftrek verhogen met 0,5% op jaarbasis; 4. de verhoogde investeringsaftrek vragen voor veiligheidsinvesteringen; % kostenaftrek toepassen voor beveiligingskosten 6. de vrijgestelde investeringsreserve aanleggen 7. voorafbetalingen achterwege laten gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting zonder dat zij daarvoor een belastingvermeerdering oplopen Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 4

8 Vanaf aanslagjaar 2014 zijn volgende bijkomende voordelen voorbehouden aan kleine vennootschappen: 1 ze hoeven niet meer te beschikken over een eigen onderzoekscentrum met het oog op de octrooi-aftrek; 2 ze kunnen genieten van de verlaagde tarieven roerende voorheffing in het kader van het nieuwe VVPR-bis regime voor inbrengen in geld sinds 1 juli 2013 waarvoor nieuwe aandelen op naam zijn uitgegeven; 3 ze genieten van een kortere wachtperiode voor de belastingvrije uitkering van hun tegen 10 % RV vastgeklikte reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de AV. Artikel 15 van de vennootschappenwet definieert een kleine vennootschap op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand. Een vennootschap is klein indien zij voor het laatst én het voorlaatst afgesloten boekjaar ten hoogste één van volgende criteria overschreed (art W.Venn.): - jaaromzet = ,00 EUR (exclusief BTW) - balanstotaal = ,00 EUR, - jaargemiddelde van het personeelsbestand = 50. tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand groter is dan 100. Als de vennootschap twee van de drie gestelde criteria overtrof in enig boekjaar van die dubbele referentieperiode, is ze een grote vennootschap voor het huidige jaar. Als de vennootschap in één van de vorige 2 boekjaren meer dan 100 personeelsleden telde is ze sowieso een grote vennootschap voor het huidige boekjaar. Voorbeeld boekjaar > één criterium NEE NEE NEE JA NEE NEE JA overschreden * Grootte van de KLEIN KLEIN GROOT GROOT KLEIN vennootschap * tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. Art. 15 van de vennootschappenwet bevat nog bijkomende voorschriften die moeten gevolgd worden bij de toepassing van de gestelde criteria inzake omzet, balans, personeel (paragrafen 2 t/m 5 art. 15 W.Venn.). Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11 W.Venn. (hetzij via controlebevoegdheid, hetzij via consortium), dan moet zij de omzet en het balanstotaal op geconsolideerde basis berekenen. Het personeel van al die groepsbedrijven wordt dan opgeteld. Overschrijden de verbonden vennootschappen op groepsniveau de criteria, dan zullen al deze verbonden vennootschappen uitgesloten worden van de gunstmaatregelen die gekoppeld zijn aan art.15 W.Venn. Om de omzet en balans van een vennootschap op geconsolideerde basis te beoordelen is een correcte consolidatieberekening vereist. Men moet dan onderlinge eliminaties in de resultatenrekening doorvoeren zoals bijvoorbeeld het weglaten van de onderlinge facturaties tussen groepsbedrijven. Ook eliminaties op balansniveau zijn nodig bijvoorbeeld voor onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsvennootschappen en voor de participatie bij de moedervennootschap versus het eigen vermogen van de dochtervennootschap. Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 5

9 Deel 2 : Bespreking van de belangrijkste rubrieken uit de aangifte Ven.B. 1.1 Belastbaar gereserveerde winst De belastbare reserves worden op het aangifteformulier onderverdeeld in zichtbare belastbare reserves en verdoken belastbare reserves Zichtbare belastbare reserves De zichtbare reserves vindt men terug bovenaan blz. 3 van de aangifte vennootschapsbelasting. Vak Belastbare gereserveerde winst: Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies (+)/(-); Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden; Wettelijke reserves; Onbeschikbare reserves; Beschikbare reserves; Overgedragen winst of verlies (+)/(-); Belastbare voorzieningen; Andere, in de balans vermelde reserves; Andere belastbare reserves (+)/(-) A. Wettelijke, onbeschikbare, beschikbare reserves en overgedragen winst/verlies Alle niet-uitgekeerde gereserveerde winsten (uit de winstverdeling van het huidige en vorige boekjaren) dragen in principe bij tot de vorming van de belastbare winst, ongeacht de benaming die eraan wordt gegeven: - wettelijke reserve - beschikbare reserve - onbeschikbare reserve - overgedragen resultaat B. Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies Wanneer de vennootschap een reserve incorporeert in het kapitaal, blijft die reserve haar kwalificatie behouden die ze had vóór de opname in het kapitaal. Als men wenst over te gaan tot een kapitaalverhoging door inlijving van belaste reserves, dan zou dit aanleiding geven tot een vermindering van belaste reserves op de balans. Het totale eigen vermogen van de vennootschap heeft evenwel geen wijzigingen ondergaan, zodat er dus ook geen sprake kan zijn van opneming van reserves. Om deze opneming teniet te doen creëert de vennootschap een compensatie: de zgn. belaste reserves in kapitaal. Niettegenstaande ze niet direct zichtbaar zijn op de balans, worden de belaste reserves die in het kapitaal geïncorporeerd zijn, toch onder de zichtbare belastbare reserves opgenomen op de aangifte in een aparte rubriek Belaste reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies. Hetzelfde kan gebeuren door belaste reserves in de uitgiftepremies te incorporeren. Ook hier zal de opneming van belaste reserves gecompenseerd moeten worden met de rubriek Belastbare gedeelte van uitgiftepremies. Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 6

10 C. Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden Boekhoudkundig mogen ondernemingen hun materiële en financiële vaste activa herwaarderen wanneer de werkelijke waarde hoger ligt dan de boekwaarde. Herwaarderen is het uitdrukken van een niet-gerealiseerde meerwaarde. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur, dan worden, volgens de boekhoudwetgeving, afschrijvingen geboekt op het bedrag van de herwaardering. Fiscaal zijn de afschrijvingen op de herwaardering niet als beroepskost aftrekbaar. Betreffende afschrijvingen moeten daarom worden opgenomen onder de rubriek Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden bij de belastbare gereserveerde winst - tenzij de nodige boekingen zijn gebeurd vb. overboeking van rekening 12 naar rekening 133 (art. 190, art. 44 1, 1 en art. 61 WIB 92). D. Belastbare voorzieningen Voorzieningen behoren in principe tot de belastbare winst (art. 25, 5 WIB 92). Een geboekte voorziening moet in principe vermeld worden onder de rubriek Belastbare voorzieningen bij de belastbare gereserveerde winst. Maar op grond van artikel 48 WIB 92 kan een vennootschap, onder bepaalde voorwaarden, voorzieningen aanleggen zonder deze in haar belastbare basis te moeten opnemen. Voor verdere details verwijzen wij naar de bespreking van de vrijgestelde reserves. E. Andere in de balans vermelde reserves De rubriek andere in de balans vermelde reserves dient om via de aangifte bedragen in de fiscale winst op te nemen die: - wel tot het fiscale (belastbare) vermogen bijdragen, en - wel in het eigen vermogen op de balans begrepen zijn, maar - in een andere rekening dan een rekening van belastbare reserves te vinden zijn (conform de voorschriften van de boekhoudwetgeving) Hieronder vallen o.a. het deel van belastingvrije reserves dat niet of niet meer aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet. VOORBEELD Een aangelegde investeringsreserve, geboekt op de rekening 132 Belastingvrije reserve die op grond van art. 194quater WIB 92 niet (langer) vrijgesteld is en die de vennootschap zelf niet spontaan heeft overgeboekt naar een belaste reserverekening, moet weergegeven worden onder andere in de balans vermelde reserves. VOORBEELD Bepaalde verwezenlijkte meerwaarden (art. 47 WIB 92) kunnen worden belast in verhouding tot de fiscaal aanvaarde afschrijvingen en waardeverminderingen van de wederbelegde activa en in voorkomend geval tot het bedrag van het nog niet belaste saldo bij de vervreemding of buitengebruikstelling van die wederbelegde activa. In de mate dat de vennootschap het deel van de verwezenlijkte meerwaarde niet in haar resultaat opneemt, moet zij de rekeningen 132 en 168 m.b.t. die verwezenlijkte meerwaarde vermelden onder de andere in de balans vermelde reserves. Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 7

11 F. Andere belastbare reserves Onder de rubriek andere belastbare reserves vallen onder meer de negatieve belastbare reserves. VOORBEELD Wanneer een vennootschap een vrijgestelde gewestelijke kapitaalsubsidie te snel in het boekhoudresultaat heeft overgeboekt, moet het deel dat te snel in het boekhoudresultaat is gekomen, rechtgezet worden door een negatieve belaste reserve te weerhouden teneinde het overdreven boekhoudresultaat te compenseren. (zie circulaire nr. CI.RH.421/ (AOIF 40/2009 dd. 4 augustus 2009). VOORBEELD Voor het bedrag van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat op het einde van het boekjaar niet kan worden verrekend met de vennootschapsbelasting (en geboekt wordt op het debetsaldo van de rekening 491) moet een negatieve belaste reserve weerhouden worden. (zie circulaire nr. Ci.RH.421/ (AOIF 60/2010) dd. 10 september 2010). Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 8

12 Onzichtbare reserves Onzichtbare of verdoken reserves zijn reserves die niet in de jaarrekening van de vennootschap zijn vermeld en die voortvloeien uit - onderwaarderingen van activa op de balans, d.w.z. waardeverminderingen van activa die niet overeenstemmen met een werkelijke minderwaarde of met een fiscaal aanvaarde afschrijving; - overwaarderingen van passiva op de balans, d.w.z. een verhoging van passiva die niet overeenstemmen met werkelijke schulden en verplichtingen van de vennootschap. Overeenkomstig art.24, 1 e lid, 4 WIB 1992 zijn zulke onderwaarderingen van activa en overwaarderingen van passiva belastbaar. Wanneer er tijdens een fiscale controle van de inkomsten van een bepaald belastbaar tijdperk ontdekt wordt dat sommige activa ondergewaardeerd en/of bepaalde passiva overgewaardeerd zijn, zoals vermeld in art. 24, eerste lid, 4 WIB 92, dan zullen de aangetroffen verdoken reserves worden aangemerkt als winsten, niet van het (de) belastbare tijdperk(en) waarin zij gevormd zijn en evenmin van het belastbare tijdperk waarin zij ontdekt zijn, maar wel van het belastbare tijdperk waarop het onderzoek sloeg dat ze aan het licht bracht (art. 361 WIB 92). A. Belastbare waardeverminderingen De vennootschap kan een waardevermindering uitdrukken op de actiefbestanddelen die niet afschrijfbaar zijn (bv. op vorderingen, op gronden en voorraden) als ze bij het afsluiten van het boekjaar minder waard zijn geworden. Als de vennootschap een waardevermindering heeft geboekt die fiscaal niet aanvaard wordt (omdat ze niet wordt beschouwd als een zeker en vaststaand verlies van het boekjaar), dan heeft zij haar boekhoudresultaat ten onrechte verminderd. De kosten die voortvloeien uit de geboekte waardevermindering die fiscaal niet wordt aanvaard, worden tenietgedaan door in evenredige mate een belastbare reserve aan de fiscale winst toe te voegen. Speciaal geval : waardevermindering op handelsvorderingen (zie 1.2.1) Speciaal geval : waardevermindering op aandelen (zie 2 code 1217) B. Overdreven afschrijvingen of afschrijvingsexcedenten Onder afschrijvingsexcedenten verstaat men het verschil tussen de door de vennootschap geboekte afschrijvingen en de overeenstemmende afschrijvingen die op fiscaal gebied als beroepskosten aanvaard kunnen worden. Afschrijvingsexcedenten kunnen ontstaan omwille van volgende redenen: - Er wordt fiscaal ten onrechte degressief afgeschreven. - Er wordt afgeschreven over een kortere periode dan de vermoedelijke gebruiksduur. - De proratering van de afschrijving van het eerste jaar van de investering door een grote vennootschap werd niet toegepast (art WIB92) - De bijkomende aankoopkosten bij het hoofdbestanddeel werden niet aan het zelfde ritme afgeschreven als het hoofdbestanddeel door een grote vennootschap (art WIB92) Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 9

13 C. Andere onderschattingen van activa Hieronder worden o.a. opgenomen: activa in kosten (investeringen die in principe dienen afgeschreven te worden maar rechtstreeks in kosten zijn geboekt) onderschattingen van grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product, handelsgoederen, bestellingen in uitvoering, portefeuillewaarden en, in het algemeen, van alle niet voor afschrijving vatbare activa; latente meerwaarden op effecten. D. Overschattingen van passiva Hieronder worden o.a. opgenomen: - schulden die in de balans als opeisbaar geboekt staan, terwijl het geen zekere en vaststaande schulden zijn (bv. fictieve schulden, het niet boeken van inkomende creditnota) - gedecreteerde maar niet-betaalbaar gestelde dividenden; - een voorziening voor vakantiegeld die niet aan de voorwaarden voldoet Aanpassingen van de begintoestand van de reserves De wijziging in de belastbare reserves wordt bepaald door de eindstand van de belastbare reserves te vergelijken met de beginstand ervan. Het is mogelijk dat de fiscale reserves tijdens het belastbare tijdperk wijzigingen hebben ondergaan, waarmee geen rekening mag worden gehouden bij de vaststelling van de in principe belastbare winst. Een van de mogelijkheden om inkomsten vrij te stellen/te belasten bestaat erin de beginstand van de belastbare reserves te corrigeren. Een verhoging van de beginstand van de belastbare reserves moet de beweging van de belastbare reserves afremmen, aangezien men het verschil tussen de beginstand en de eindstand doet verkleinen. Daarmee wil men bepaalde inkomsten vrijstellen. A. Meerwaarde op aandelen [1051] De verwezenlijkte meerwaarde op aandelen is vrijgesteld van vennootschapsbelasting als - de eventuele inkomsten beantwoorden aan de taxatievereiste van DBI-aftrek én - de aandelen gedurende een ononderbroken periode van één jaar in volle eigendom zijn. Ook de meerwaarden op aandelen die men vaststelt bij de toebedeling van aandelen aan de vennoten in het kader van een vereffening zijn te beschouwen als gerealiseerde meerwaarden op aandelen en komen dus in aanmerking voor vrijstelling als de twee voorwaarden zijn voldaan (art. 192, 1, 1 ste lid WIB92). Wat als de aandelen niet beantwoorden aan de taxatievereiste inzake DBI-aftrek? Dan zijn die meerwaarden belastbaar tegen het gewone tarief (met mogelijkheid van aftrekbewerkingen en verrekening met het verlies van het belastbare tijdperk zelf). Wat als de aandelen beantwoorden aan de taxatievereiste inzake DBI-aftrek maar niet gedurende een ononderbroken periode van één jaar in volle eigendom zijn geweest? Dan zijn die meerwaarden afzonderlijk belastbaar aan 25% + 3% ACB dus aan 25,75%. Let op : dit betreft enkel een apart tarief, het betreft geen afzonderlijke aanslag! Maw aftrekbewerkingen op die meerwaarden zijn mogelijk en verrekening met het verlies van het boekjaar is ook mogelijk. Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 10

14 ! Minderwaarden en waardevermindering op aandelen blijven niet aftrekbaar. Let op : afzonderlijke regeling voor tradingvennootschappen Aan de regeling m.b.t. verwezenlijkte meerwaarden op aandelen werd toegevoegd dat voor de aandelen verkregen in kader van een fiscale neutrale verrichting, deze voor de berekening van de bezitsduur worden geacht te zijn verkregen op datum van verkrijging door inbrenger of omgevormde, overgenomen of gesplitste vennootschap. De bezitsduur bij de overgenomen vennootschap telt dus mee om de minimumhoudperiode van één jaar vol te maken. B. Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen [1052] Verantwoorde waardeverminderingen op aandelen dienen in de verworpen uitgaven opgenomen te worden. Wanneer nadien de waarde zich herstelt, dienen de waardeverminderingen (deels) teruggenomen te worden. Deze boekhoudkundige opbrengst dient vrijgesteld te worden via aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves. C. Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken (art. 194ter, 4bis WIB 92) D. Vrijstelling gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies In afwijking van het algemene stelsel dat de gewestelijke steunmaatregelen in de belastbare basis opneemt, worden sommige door de gewesten aan vennootschappen toegekende steunmaatregelen, vrijgesteld. Volgende gewestelijke premies zijn vrij van de vennootschapsbelasting als ze toegekend werden vanaf 1 januari 2006 en in zoverre de toekenning verbonden is aan aanslagjaar 2007 (art 193bis 1 WIB 92): - de tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies die door de bevoegde gewestelijke instellingen worden toegekend aan vennootschappen en die beantwoorden aan de Europese regels inzake staatssteun voor tewerkstelling (die door de Europese Commissie aanvaard zijn). - kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving worden toegekend met het oog op de aanschaffing of totstandbrenging van immateriële en materiële vaste activa. In geval van vrijwillige vervreemding van gesubsidieerde activa die gedurende de eerste drie jaren van de investering plaatsvindt, wordt het bedrag van de voorheen vrijgestelde winst geacht een winst te zijn van het belastbaar tijdperk gedurende hetwelk de vervreemding heeft plaatsgevonden (behalve bij schadegeval, onteigening, enz.). Worden ook vrijgesteld: premies, kapitaal- en interestsubsidies op materiële en immateriële vaste activa, toegekend in het kader van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen, met inachtname van de Europese reglementering inzake staatssteun (voor zover toegekend vanaf 1 januari 2007 en in zoverre de toekenning verbonden is aan aanslagjaar 2008). Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 11

15 Let op: Wanneer een vennootschap teveel kapitaalsubsidie in een bepaald belastbaar tijdperk in het resultaat neemt, dan is er vrijstelling via verhoging van de begintoestand van de reserves ten belope van het fiscaal correcte deel dat de vennootschap in het boekhoudkundig resultaat had moeten opnemen. Er wordt dan een negatieve reserve weerhouden voor het deel dat fiscaal teveel in het boekhoudkundig resultaat werd genomen (Ci.RH. 421/ , AOIF Nr. 40/2009, dd ). E. Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord. De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen - afgekort de W.C.O - voorziet in de vrijstelling van de opbrengst voortvloeiende uit de boekhoudkundige verwerking van een kwijtgescholden schuld bij de schuldenaar (art WIB92). Maar die vrijstelling verloopt volgens twee fasen: de voorlopige en de definitieve vrijstelling. De voorlopige vrijstelling wordt behandeld in het vak vrijgestelde gereserveerde winst. De voorlopige vrijstelling wordt definitief als het reorganisatieplan of het minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd. In dat jaar mag de schuldenaar de winst die voortvloeit uit de schuldvermindering of schuldkwijtschelding definitief van belastingen vrijstellen ten gevolge van de wet op de continuïteit van de ondernemingen. In het boekjaar waarin het reorganisatieplan of het minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd, zal de vennootschap de vrijgestelde gereserveerde winst overhevelen naar de belastbare gereserveerde winst. De vennootschap boekt dan de volgende journaalpost: 132 belastingvrije reserves XXX aan 789 onttrekking aan de belastingvrije reserves XXX De toename van deze boekhoudkundige reserves wordt gecompenseerd in de aangifte vennootschapsbelasting door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves zoals is voorzien in art. 74, al.2, 1 KB/WIB92 (aangepast door KB van 09 juli 2010 B.S ). Let op : in geval van toepassing van de vrijstelling van de winst voortvloeiende uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord, moet de vennootschap de documenten hieromtrent als bijlage bij de aangifte toevoegen. F. Andere aanpassingen in meer van de begintoestand van de reserves Het betreft : - de opnemingen van werkelijk gestort kapitaal ter aanzuivering van een boekhoudkundig verlies of voor de aanleg van een onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen (Let op bij formele kapitaalvermindering voor eventueel aanpassing van de begintoestand van de reserves uitgekeerd dividend bij reële kapitaalvermindering) - de tijdens het belastbare tijdperk verkregen terugbetalingen van belastingen en regulariseringen van geraamde belastingschulden (geboekt op een 77-rekening) die voorheen Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 12

16 als verworpen uitgaven werden belast, in dat mate dat ze niet van de tijdens het belastbare tijdperk gedane en gedragen niet-aftrekbare belastingen, die onder de verworpen uitgaven werden opgenomen, kunnen worden afgetrokken - het niet-belastbare deel van de verwezenlijkte meerwaarde op personenwagens, wagens dubbel gebruik en minibussen (= een bepaald percentage van de gerealiseerde meerwaarde) - het gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde dat overeenstemt met de afschrijvingen en met de waardeverminderingen die voorheen als verworpen uitgaven werden belast op basis van art. 194ter, 6 WIB 92 in het kader van tax-shelter erkende audiovisuele werken. - het gedeelte van de terugnames tijdens het belastbare tijdperk, van waardeverminderingen en van voorzieningen die voorheen werden belast op basis van art. 194ter, 6 WIB 92 in het kader van tax-shelter erkende audiovisuele werken, in de mate waarin deze waardeverminderingen of deze voorzieningen niet meer verantwoord zijn op het einde van het belastbare tijdperk Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 13

17 1.2 De vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handelsvorderingen - Problematiek dubieuze debiteuren => zie steeds de link met de boekhouding - Onderscheid verlies is zeker en vaststaand versus verlies is waarschijnlijk Definitief verloren vorderingen (rek. 642) (art. 49 WIB1992) = verlies is zeker en vaststaand (art. 49 WIB 1992) ( bij de afsluiting van de vereffening van het faillissement van de debiteur of attest van de curator waaruit blijkt dat elke mogelijkheid tot betaling van de beoogde vordering bij de vereffening uitgesloten is) Verlies is waarschijnlijk (rek. 6340) (art. 48 WIB 1992 en art. 22 e.v. KB/WIB1992). Is het verlies waarschijnlijk dan kan de vennootschap ten belope van het vermoedelijke verlies een waardevermindering aanleggen (art. 48 WIB 92 en art. 22 e.v. KB/WIB92). Ze moet dan het formulier bij de aangifte voegen. Let op : vennootschap (btw-plichtig) : de btw is te recupereren vanaf datum faling klant => waardevermindering exclusief btw te boeken, zo niet belaste reserves voor het btwstuk - Speciaal geval : klanten in gerechtelijke reorganisatie De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) heeft de wet op het gerechtelijk akkoord vervangen en beoogt meer kansen te bieden aan ondernemingen die in moeilijkheden verkeren. Zo kan een schuldeiser onder toezicht van de rechtbank van koophandel een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld aan een klant toestaan. Bij de totstandkoming van zo n akkoord zal de schuldeiser zijn vordering overboeken naar de rekening dubieuze debiteuren en een waardevermindering boeken ten belope van de gehele of gedeeltelijk afstand van zijn vordering (als die nog niet was geboekt). Artikel 48, tweede lid WIB 92 voorziet in een expliciete fiscale vrijstelling voor waardeverminderingen op schuldvorderingen op medecontractanten, waarvoor krachtens de WCO door de rechtbank een reorganisatieplan is gehomologeerd of een minnelijk akkoord is vastgesteld. Op het moment van de definitieve afwikkeling moeten de vordering en de geboekte waardevermindering uitgeboekt worden. Desgevallend zal het resultaat geboekt worden als meer- of minderwaarde. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft de draagwijdte van zulke akkoorden via de wet op de continuïteit weergegeven in een advies- zowel bij de schuldeiser als bij de schuldenaar (Advies CBN 2011/9 van 6 april 2011). - Formulier bij de aangifte te voegen Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 14

18 1.2.2 Voorzieningen voor risico s en kosten - Problematiek voorzieningen => zie steeds de link met de boekhouding - Art. 48 WIB1992 en art KB/WIB Formulier bij de aangifte te voegen Let op! Art. 25 KB/WIB1992 wijkt uitdrukkelijk af van de boekhoudkundige voorschriften (fiscaal vrijstelling : risico bestaat nog steeds op datum afsluiting boekjaar boekhoudkundig : rekening houden met risico s tussen datum afsluiting boekjaar en datum algemene vergadering) Let op! Voorzieningen voor grote herstellingen aan gebouwen of materieel en outillage, die periodiek met regelmatige tussenpozen van maximaal 10 jaar worden uitgevoerd, mogen met vrijstelling van belasting geprovisioneerd worden. Als de maximumperiode van 10 jaar niet wordt gerespecteerd moet de voorziening in haar totaliteit worden belast in het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk blijkt dat de periodiciteit van de grote herstellingen 10 jaar overschrijdt. (PV 459 Claude Eerdekens ) Let op! Indien in een jaar geen of te weinig voorzieningen aangelegd werden, kunnen deze tekorten niet ingehaald worden in een later belastbaar tijdperk. Er moet m.a.w. gewacht worden tot de uitgave gedaan wordt om alsnog een fiscale aftrek te bekomen (PV 458 Claude Eerdekens ) Let op! Voorzieningen voor toekomstige investeringen zijn fiscaal niet vrijgesteld. Dus onderscheid investering versus grote herstelling van belang. Let op! Voorzieningen voor algemeen risico (= niet scherp omschreven) zijn fiscaal niet vrijgesteld. Let op! Interne pensioenvoorziening kan niet meer gestart worden, noch aangedikt worden vanaf 1 januari De interne pensioenvoorziening zoals die bestaat op het einde van het boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 kan wel in haar bestaande vorm behouden blijven Uitgedrukte niet verwezenlijkte meerwaarden Worden in die rubriek opgenomen : het vrijgestelde deel van herwaarderingsmeerwaarden op materiële en financiële vaste activa (art. 190, art. 44 1, 1 en art. 61 WIB 92) Verwezenlijkt meerwaarden Worden hier o.a. opgenomen : - gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden (onderverdeeld in gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten en gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa) - andere verwezenlijkte meerwaarden (o.a. het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden wordt hier bedoeld) - verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsvoertuigen - verwezenlijkte meerwaarden op binnenschepen - verwezenlijkte meerwaarden op zeeschepen Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 15

19 Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa - art. 47 WIB gespreide taxatie is een optie : formulier 276 K bij de aangifte voegen A. Welke meerwaarden? Luidens art. 47 WIB 92 kunnen zowel de gedwongen, als de vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op immateriële vaste activa en materiële vaste activa voorlopig vrijgesteld worden, mits er voldaan is aan een aantal voorwaarden, waaronder ook de onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190 WIB 92 ; dus verplichte overboeking naar rek. 168 uitgestelde belastingen en rekening 132 belastingvrije reserves). De verwezenlijkte meerwaarde wordt dan geleidelijk (gespreid) belast in verhouding tot de fiscaal aanvaarde afschrijvingen op de wederbeleggingen. Let op! Voor vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op immateriële vaste activa en materiële vaste activa geldt de vrijstelling van art. 47 WIB 92 slechts voor zover de vervreemde goederen sedert meer dan vijf jaar vóór hun vervreemding (dag op dag 5 jaar is ook ok) de aard van vaste activa hadden (art. 47, 1, tweede lid, 2 WIB 92). Voor vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op immateriële vaste activa geldt daarenboven de vrijstelling van art. 47 WIB 92 slechts voor zover er op die immateriële vaste activa fiscaal aanvaarde afschrijvingen werden geboekt (art. 47, 1, tweede lid, 2 WIB 92). Dus zelf opgebouwde cliënteel die men vervreemdt komt niet in aanmerking voor gespreide taxatie. De fiscale meerwaarde verwezenlijkt op personenwagens, auto s dubbel gebruik en minibussen is slechts belastbaar ten belope van het gewogen gemiddelde van fiscaal aanvaarde afschrijvingen tot de geboekte afschrijvingen. Voor zover de overige voorwaarden zijn vervuld, zal dus slechts dat % (in functie van het gewogen gemiddelde van fiscaal aanvaarde afschrijvingen tot de geboekte afschrijvingen) van de verwezenlijkte meerwaarde gespreid belast kunnen worden. B. Wederbeleggingsverplichting De verkoopwaarde (verkoopprijs, inbrengwaarde, ruilwaarde) of ontvangen vergoeding (en dus niet alleen de meerwaarde) zonder de vervreemdingskosten ervan in mindering te brengen, dient wederbelegd te worden (art. 47, 1, eerste lid WIB92). C. Wederbeleggingstermijn De termijn waarbinnen de vennootschap moet wederbeleggen, verschilt al naargelang het gaat om een gedwongen dan wel om een vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde. - bij gedwongen verwezenlijking : de herbelegging moet uiterlijk plaatsvinden binnen de stopzetting van de beroepswerkzaamheid en binnen een termijn van drie jaar na het einde van het belastbare tijdperk waarin de schadevergoeding is ontvangen (art. 47, 3, tweede lid, 1 WIB 92).Deze laatste is niet noodzakelijk het belastbaar tijdperk waarin het gedwongen feit zich heeft voorgedaan Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 16

20 - bij vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde : de herbelegging moet uiterlijk plaatsvinden binnen de stopzetting van de beroepswerkzaamheid en binnen de 3 jaar vanaf het begin van het boekjaar waarin de meerwaarde is verwezenlijkt (art. 47, 3, tweede lid, 2 WIB 92) Uitsluitend voor vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden wordt de termijn van drie op vijf jaar gebracht (art. 47, 4 WIB 92), als de herbelegging geschiedt in (volle eigendom): een gebouwd onroerend goed; een vaartuig; een vliegtuig. De verlengde termijn van vijf jaar vangt, naar keuze van de belastingplichtige, aan: - ofwel, op de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde verwezenlijkt is; - ofwel, op de eerste dag van het voorlaatste belastbare tijdperk dat de verwezenlijking van de meerwaarde voorafgaat. Zakelijke rechten op onroerende goederen zijn een geldige belegging voor de driejarige termijn maar niet voor de verlengde termijn van 5 jaar. Volgens de Minister van Financiën komen enkel in eigendom verworven goederen in aanmerking als wederbelegging binnen de verlengde termijn (Parl.Vraag nr van de Clippele dd. 25/07/2001). D. Het in aanmerking te nemen herbeleggingsbedrag Het in aanmerking te nemen herbeleggingsbedrag is de fiscaal afschrijfbare waarde van de in aanmerking komende vervangingsactiva die de belastingplichtige als zodanig heeft aangewezen. Herbeleggingen in voertuigen die aan de beperking ingevolge art. 66 WIB 92/ art. 198bis WIB92 zijn onderworpen, kunnen overigens slechts tot % in aanmerking worden genomen. Wanneer er als vervangingsactivum een gebouwd onroerend goed wordt aangewezen, mogen de prijs van de grond en de desbetreffende bijkomende aankoopkosten van de grond niet in het herbeleggingsbedrag inbegrepen worden. E. Verwerking op de aangifte Op het aangifteformulier moet het nog vrijgestelde gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde die gespreid belast zal worden, ingevuld worden in de rubriek Vrijgestelde gereserveerde winst bij Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa Andere verwezenlijkte meerwaarden : vrijstelling monetaire deel Het monetair gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde op immateriële, materiële en financiële vaste activa en andere portefeuillewaarden, kan vrijgesteld worden mits er voldaan is aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde (art. 190, eerste lid WIB 92; wat onder meer inhoudt dat het monetaire gedeelte overgeboekt moet zijn en behouden zijn op de rekening 132 Belastingvrije reserve ) Het monetaire gedeelte = aanschaffingswaarde van het actief x (revalorisatiecoëffiënt 1) In de praktijk slechts toepassing bij realisatie van ten laatste in 1949 verworven activa. Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting 21 sept Wim Van Kerchove & Sophie Hugelier 17

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011

BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel. Zaterdag 10 september 2011 BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 10 september 2011 Docenten : Wim

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 12 september 2015 Docenten : Wim

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 28 januari 2017 Wim Van Kerchove

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners Onderwerp Aangifte vennootschapsbelasting helemaal aangepast aan Biztax Datum 1 juni 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA Codes 31-12-2012 31-12-2011 VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 Materiële vaste activa 22/27

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

ACTUALIA VenB. aanslagjaar 2011. Blz.2 van de aangifte. 24 en 25 mei 2011. Van Kerchove Wim. Van Kerchove Wim 2

ACTUALIA VenB. aanslagjaar 2011. Blz.2 van de aangifte. 24 en 25 mei 2011. Van Kerchove Wim. Van Kerchove Wim 2 ACTUALIA VenB aanslagjaar 2011 24 en 25 mei 2011 Van Kerchove Wim Blz.2 van de aangifte Van Kerchove Wim 2 1 VAK RESERVES Van Kerchove Wim 3 Meerwaarden op aandelen Van Kerchove Wim 4 2 Wet op continuïteit

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2015 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december afgesloten) U moet de aangifte en de bijhorende formulieren langs elektronische

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte en de bijhorende formulieren ook elektronisch

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/23 Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Advies van 7 september

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie