Inleiding in het Belgische belastingrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding in het Belgische belastingrecht"

Transcriptie

1 in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992

2 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung l Inkomsten van onroerende goederen Opbrengsten Het onroerend goed wordt niet voor beroepswerkzaamheden gebruikt Onroerend goed wordt voor beroepswerkzaamheden gebruikt Verhuurd onroerend goed dat door de huurder niet voor een beroepswerkzaamheid wordt gebruikt Verhuurd onroerend goed dat door de huurder wel voor een beroepswerkzaamheid wordt gebruikt Enige bijzondere bepalingen Inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen Vrijgestelde inkomsten Aftrekbare kosten Interestaftrek De verruimd beperkte interestaftrek Woningaftrek Verkoopwinst op onroerend goed Onroerende voorheffing Samenvatting Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen Opbrengsten Inkomsten van aandelen (of delen) Inkomsten van obligaties en overheidsfondsen

3 Inkomsten van belegde kapitalen Inkomsten van hypothecaire en andere schuldvorderingen, van leningen en gelddeposito' s Inkomsten uit buitenlandse roerende waarden, uit schuldvorderingen op het buitenland en uit in het buitenland gedeponeerde geldsommen Opbrengsten van verhuring, verpachting e.d. van roerende goederen Inkomsten begrepen in sommige lijfrenten, of tijdelijke renten, pensioenen uitgezonderd Inkomsten toegerekend op de uitkomsten van Belgische inrichtingen van niet-verblijfhouders Vrijgestelde inkomsten Vaststelling van het nettobedrag van de belastbare inkomsten Inkomsten van roerende kapitalen Algemeen Werkelijke roerende voorheffing Fictieve roerende voorheffing Bevrijdende roerende voorheffing Bijzondere heffing op roerende inkomsten Enige bijzondere soorten dividend Inkomsten van roerende goederen Samenvatting Bedrijfsinkomsten Onroerende en roerende inkomsten Nijverheids-, handeis- en landbouwwinsten Winsten voortvloeiende uit verrichtingen Winsten voortvloeiende uit waardevermeerderingen van activa of waardeverminderingen van passiva Winsten voortvloeiende uit de onderwaardering van activa en uit de overwaardering van passiva Latente meerwaarden op deelnemingen en portefeuillewaarden Winstbestanddelen Voordelen toegestaan aan bepaalde buitenlandse ondernemingen Forfaitairewinstberekeningssystemen Vrijgestelde meerwaarden De nieuwe meerwaardenregeling Niet (geheel) vrijgestelde meerwaarden Meerwaarden waarvan de taxatie over verschillende jaren wordt gespreid 55 8

4 Meerwaarden die afzonderlijk zijn belast tegen 16,5% Progressief belaste meerwaarden Objectieve Verminderingen De investeringsaftrek Diverse winstvrijstellingen Samenloop investeringsaftrek en andere vrijstellingen Voorzieningen Voorziening dubieuze debiteuren Voorzieningen voor risico's en lasten Bedrijfs- en beroepskosten Kosten in verband met onroerende goederen Interest van geleende kapitalen Verzekeringspremies Personeelskosten Diverse aftrekbare kosten Afschrijvingen Verworpen uitgaven Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen Säle and lease back-constructies Relaties met buitenlandse ondernemingen Beperkte aftrek van beroepsmatige kosten Forfaitaire beroepskosten Staking van een onderneming Staking van afrekening Geruisloze doorschuiving Geruisloze inbreng in een rechtspersoon Samenvatting Werknemers, bestuurders en werkende vennoten Definitie van werknemer, bestuurder en werkend vennoot Belastbare inkomsten Vrijgestelde inkomsten Beroepskosten Pensioenen, renten en andere bijzondere toelagen Pensioenen en renten die niet in het kader van pensioensparen zijn verleend Ouderdomspensioenen Renten of pensioenen die het herstel van een bestendige derving van inkomsten vertegenwoordigen Renten en pensioenen voortkomend van levensverzekeringscontracten

5 4.16. Kapitalen, afkoopwaarden en andere eenmalige toelagen die niet in het kader van pensioensparen zijn verleend Belastbare inkomsten Wijze van heffing Enige bijzondere bepalingen Verliesverrekening Huwelijksquotient Van het totale beroepsinkomen aftrekbare uitgaven Individuelelevensverzekeringspremies Kapitaalaflossingen Begrenzing van de aftrek Samenvatting beroepsinkomsten exclusief winst Diverse inkomsten Inkomsten Toevallige winsten of baten Alimentatie-uitkeringen en vergelijkbare baten Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen Vervreemdingswinst op een deelneming Van het totale netto-inkomen aftrekbare lasten Aftrekbare lasten Bijkomende aftrek van hypothecaire interesten Onderhoudsuitkeringen en als zodanig geldende kapitalen Giften Pensioensparen De verwerving van aandelen in de werkgever Aanrekening van lasten op inkomsten van echtgenoten Techniek Berekening van de personenbelasting De berekeningstechniek Om te slane belasting Belastingvrije sommen Aanrekening belastingvrije sommen Het omslaan van belastingen De keuze tussen afzonderlijke belastingheffing of globalisatie Bijzondere regelingen HO Vermeerderingen, bonificaties en voorafbetalingen Verminderingen voor alternatieve beroepsinkomsten Gemeentelijkeopcentiemen

6 H00FDSTUK2 Vennootschapsbelasting Algemene bepalingen Toepassingsgebied Tariefstructuur Bestanddelen van de fiscale winst Vermogensvergelijking Bepaling van defiscalewinst door middel van specificatie Vrijstelling van buitenlandse winsten en niet belastbare bestanddelen Aftrek van "bij verdrag vrijgestelde winst" en van "niet belastbare bestanddelen" Aftrek Definitief Belaste Inkomsten Aftrek verliezen Investeringsaftrek Bijzondere bepalingen Definitief Belaste Inkomsten Deelnemingskosten Bereik van de DBI-regeling Divergentie DBI-regeling en systeem van roerende voorheffing Onderworpenheid Meerwaarden Aftrekbare deelnemingsverliezen Verliezen en DBI De Belgische kasgeldconstructie Inkoop en liquidatie-regime Algemeen De achterliggende techniek Systeem van voor 1990 De wet van 22 december 1989 De wet van 23 Oktober 1991 Verkrijging van aandelen AI dan niet regelmatig verkregen aandelen De genieter is een natuurlijk persoon

7 A. B De genieter is een rechtspersoon Liquidatie van een vennootschap Vennootschappen in vereffening Inbreng in een rechtspersoon gevolgd door liquidatie Zetelverplaatsing van een vennootschap Gedeeltelijke verdeling van het vermögen Fusie van vennootschappen Algemeen Aandelenruil Bedrijfsfusie Inbreng van activa in internationale verhoudingen Fusie met opslorping Vrijgestelde fusie Belaste fusie De gedeeltelijk belaste fusie Fusie met onderlinge deelnemingen Fusie met opleg Vennootschap en verliezen Spreiding verliesneming Fusie en verliezen Splitsing Geheime commissielonen Coördinatiecentra BEVEK en BEVAK Distributievennootschappen Kapitalisatievennootschappen Rulingbeleid in Belgie HOOFDSTUK3 Belastingheffmg der niet-verblijfhouders Belastingheffmg der niet-verblijfhouders-natuurlijke personen Algemeen Onroerende inkomsten Roerende inkomsten Bedrijfsinkomsten Winst uit onderneming Algemeen Enige bijzonderheden

8 A. B. C. D Vaste inrichting Onroerende goederen Artiesten, sporters e.d. B estuurdersmandaten Bezoldigingen Diverse inkomsten Vaststelling van het belastbaar inkomen DiscrimineertBelgiesommigeniet-verblijfhouders? 164 A. Art. 25 Verdrag Belgie-Nederland 165 B. Artt. 7 en 48 van het Europees Verdrag In de loop van 1992 te verwachten wetswijzigingen 166 H00FDSTUK4 Het Belgisch-Nederlands belastingverdrag Fiscale woonplaats Algemeen Natuurlijke personen Rechtspersonen Vaste inrichting (art. 5) Uitzonderingen op het OECD-modelverdrag 170 A. Bouwwerken 170 B. Vertegenwoordiger verzekeringen Art.5,lid Onroerende goederen (art. 6) Ondernemingswinst (art. 7) Algemeen Invloed van de nationaliteit van het hoofdhuis Willekeur door Belgische belastingadministratie 173 A. Belgisch hoofdhuis met Nederlandse vaste inrichting 174 B. Nederlands hoofdhuis met Belgische vaste inrichting Inkomsten uit zelfstandige arbeid (art. 14) Inkomsten uit onroerend goed Algemeen (art. 6) Hypothecaire interest (art. 11)

9 7.3. Vermogenswinsten (art. 13) Gelieerde ondernemingen (art. 9) Dividenden (art. 10) Algemeen Dividend en vaste inrichting Interesten (art. 11) Vermogenswinsten (art. 13) Vermijding van aanmerkelijk-belangheffing BNB 1989/ BNB 1991/ Zetelverplaatsing naar Belgie Veranderen van nationaliteit Inkoop van aandelen Niet zelfstandige arbeid (art. 15) Hoofdregel '183-dagen-regeling' Grensarbeidersregeling Een bijzonderheid opgeroepen door een recente wetswijziging in Belgie Beheerders, bestuurders- en commissarissen Algemeen Bestuurder-vennootschap Bestuurder-natuurlijkpersoon Artiesten Pensioenen (art. 18) Algemeen Afkoop van pensioenen Restartikel (art. 22) Vermijding van dubbele belasting (art. 24) Non-discriminatie (art. 25) 189 Literatuurlijst 191 Trefwoordenregister 192 Overeenstemmingstabel

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Beleggingen en fiscus

Beleggingen en fiscus Beleggingen en fiscus Anne Meyus Jurist & Belastingconsulent Vermogensadvies Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be e-mail: info@kluwer.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Maleisië. Hoofdstuk I. Reikwijdte van de Overeenkomst

Maleisië. Hoofdstuk I. Reikwijdte van de Overeenkomst Maleisië Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie