INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1"

Transcriptie

1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting I. De fiscale soevereiniteit II. Het begrip rijksinwoner A. Woonplaats B. Zetel van fortuin C. Fiscale woonplaats van gehuwden en (vanaf aanslagjaar 2005) wettelijk samenwonenden D. Dubbele fiscale woonplaats E. Overlijden van de rijksinwoner III. Bewijslast IV. Bijzondere gevallen A. Op grond van internationale verdragen B. Op grond van het WIB C. Op grond van administratieve onderrichtingen Werknemers in een land zonder dubbelbelastingverdrag Buitenlandse kaderleden Buitenlandse sportbeoefenaars Hoofdstuk 2. Kenmerken van de personenbelasting I. Globalisatie van inkomsten II. Decumul bij een gemeenschappelijke aanslag III. Automatische indexering A. Bedragen andere dan onder B tot D B. Forfaitaire onkostenvergoeding kunstenaars C. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen D. Kadastraal inkomen Hoofdstuk 3. De berekening van de personenbelasting I. Schema II. Belasting als alleenstaande gemeenschap pelijke aanslag vii

2 A. Gemeenschappelijke aanslag B. Belasting als alleenstaande Principe Uitbreiding naar gehuwden en wettelijk samenwonenden Overlijden van de echtgenoot/wettelijk samenwonende Feitelijke scheiding III. Vaststellen van het totale netto-inkomen per belastingplichtige A. Inkomen van de belastingplichtige Gemeenschappelijke aanslag Gehuwden/wettelijk samenwonenden belast als alleenstaanden Inkomsten van kinderen B. Bijzondere figuren Gezinnen met één beroepsinkomen of twee beroepsinkomens maar waarvan één zeer laag is a. Gezinnen met één beroepsinkomen b. Gezinnen met twee beroepsinkomens maar waarvan één zeer laag is c. Huwelijksquotiënt: enkel wanneer in het voordeel van de belastingplichtigen d. Internationale ambtenaren Gezinnen met meewerkende echtgenoot zonder volledig sociaal statuut van zelfstandige a. Voorwaarden b. Bedrag van de toekenning IV. Van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen A. Voorwaarden Wettelijke verplichting Regelmatige storting Geen gezinslid B. Uitkeringen in natura C. Onderhoudsgeld bij compensatie D. Terugwerkend gedeelte van onderhouds uitkeringen Principe Maand waarin beslissing wordt genomen Betaald na het belastbare tijdperk waarop zij betrekking hebben E. Verschillende behandeling in hoofde van onderhoudsplichtige en onderhoudsgerechtigde F. Co-ouderschap G. Verdeling van de onderhoudsgelden over verschillende belastingplichtigen viii

3 V. Toepassing van de tarieven A. Progressieve aanslagvoeten B. Afzonderlijke aanslagvoeten Bestaande tarieven Enkel wanneer voordelig Berekening van de gemiddelde aanslagvoet VI. Vermindering ingevolge de belastingvrije sommen (art WIB) A. Basisbedrag van de belastingvrije som Belastingplichtige die als alleenstaande wordt belast Belastingplichtigen waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd Lage en middelgrote inkomens B. Verhoging van de belastingvrije som voor kinderen en andere personen ten laste Principe Personen die ten laste kunnen worden genomen a. Kinderen b. Andere personen Voorwaarden om als ten laste van de belastingplichtige te worden beschouwd a. Deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige b. Begrenzing bestaansmiddelen c. Geen bezoldigingen genieten die voor de belastingplichtige aftrekbare beroepskosten zijn Overheveling van kinderen en andere personen ten laste Verhoging van het basisbedrag van de belastingvrije som a. Bedrag b. Gehandicapte kinderen en andere personen ten laste c. Toevoeging aan het basisbedrag van de belastingvrije som C. Verhoging van de belastingvrije som omwille van de gezinssituatie Belast als alleenstaande met kinderlast Handicap van de belastingplichtige Jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning VII. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (art WIB) A. Pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere vervangings inkomsten (andere dan onder B) B. Wettelijke ziekte- en invaliditeits uitkeringen C. Volledige vrijstelling ix

4 VIII. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland (art WIB).. 81 A. Vrijgesteld krachtens een dubbelbelasting verdrag B. Niet vrijgesteld krachtens een dubbel belastingverdrag C. Opdeling van de belastbare inkomsten IX. Vermindering voor personeel van internationale organisaties/ Europese parlementsleden (art. 155 WIB) A. Vermindering voor personeel van internationale organisaties B. Vermindering voor Europese parlementsleden X. Berekening van de gereduceerde belasting Staat XI. Gewestelijke personenbelasting A. Bevoegdheden B. Gewestelijke opcentiemen C. Belastingvermeerderingen D. Kortingen E. Belastingverminderingen Vermindering voor uitgaven voor het verwerven of het behouden van de eigen woning (art WIB) a. Definitie eigen woning b. Uitgaven voor het verwerven of het behouden van de eigen woning c. Vermindering voor de woonbonus (art en WIB) d. Vermindering in het langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen en premies levensverzekering (art en WIB) e. Vermindering in het bouwsparen voor kapitaalaflossingen en premies levensverzekering (art en WIB) f. Vermindering voor de gewone interestaftrek en de aftrek van erfpacht- en opstalvergoedingen (art WIB) g. Vermindering voor de verrekening van onroerende voorheffing (art WIB) h. Vermindering voor de bijkomende interestaftrek (art WIB) Vermindering voor positief grootstedelijk beleid (art WIB) Vermindering voor vernieuwing van huurwoningen (art WIB) Vermindering voor beveiliging tegen inbraak of brand (art WIB) Vermindering voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen (art WIB) x

5 6. Vermindering voor energiebesparende uitgaven (art WIB) Vermindering voor PWA- en dienstencheques (art WIB) Belastingverminderingen Vlaams Gewest op basis van oud art. 6, 2, al. 1, 4 Bijzondere financieringswet a. Renovatieovereenkomst b. Win-winlening XII. Federale personenbelasting A. Vermindering voor ingehouden bijdragen voor een aanvullend pensioen (art , 1 WIB) Situering Toepassingsgebied Voorwaarden voor belastingvermindering a. Definitieve storting b. Wettelijke en extrawettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten: 80%-regel c. Laatste normale brutojaarbezoldiging d. Berekend naar de normale duur van een beroepswerkzaamheid e. Jaarlijkse toetsing van de 80%-grens B. Uitgaven voor het verwerven of behouden van een woning andere dan de eigen woning Vermindering voor de bijkomende interestaftrek (art. 526, 1 WIB) a. Toepassingsgebied b. Berekening van de belastingvermindering Vermindering voor de woonbonus (art. 539 WIB) Federale belastingvermindering in het langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen (art , 3 WIB) Vermindering in het bouwsparen voor kapitaalaflossingen en premies individuele levensverzekering (art. 526, 2 WIB). 156 a. Toepassingsgebied b. Begrenzingen c. Beperking in functie van het beroepsinkomen C. Overgedragen vermindering energiebesparende uitgaven (art , 1 WIB) Overdracht van belastingvermindering Terugbetaalbaar belastingkrediet D. Vermindering voor energiezuinige woningen (art. 535, al. 1 WIB) xi

6 E. Vermindering voor interesten van groene leningen (art , 3 WIB) F. Vermindering voor elektrische voertuigen (art WIB) G. Vermindering voor giften (art WIB) H. Vermindering voor bezoldigingen van een huisbediende (art WIB) I. Vermindering voor kinderoppas (art WIB) J. Vermindering inzake overwerk (art. 154bis WIB) K. Vermindering voor premies voor individuele levensverzekeringscontracten (art , 2 WIB) Voorwaarden voor belastingvermindering Begrenzing in functie van de beroepsinkomsten Tarief L. Vermindering voor werkgeversaandelen (art , 4 WIB) Voorwaarden voor belastingvermindering Begrenzing Tarief M. Vermindering voor pensioensparen (art , 5 WIB) Voorwaarden voor belastingvermindering Begrenzing Tarief N. Vermindering voor aandelen van een ontwikkelingsfonds (art WIB) XIII. Federale belastingvermeerdingen van de totale belasting A. Terugname belastingvoordeel werkgeversaandelen B. Terugname belastingvoordeel ontwikkelingsfonds C. Vermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen Toepassingsgebied Vooraf te betalen bedrag Belastingverhoging XIV. Federale verrekenbare niet terugbetaalbare bestanddelen A. Bonificatie voor voorafbetalingen Toepassingsgebied Grondslag waarop de bonificatie wordt berekend Bonificatie B. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting XV. Federale en gewestelijke terugbetaalbare belastingkredieten A. Federale belastingkredieten Belastingkrediet voor kinderen ten laste Belastingkrediet omwille van investeringen met eigen middelen xii

7 3. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten a. Belastingkrediet als bedoeld in art. 289ter WIB b. Belastingkrediet als bedoeld in art. 289ter/1 WIB B. Gewestelijke belastingkredieten XVI. Federale verrekenbare en terugbetaalbare bestanddelen A. Bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen B. Roerende voorheffing en fictieve roerende voorheffing C. Woonstaatheffing XVII. Aanvullende gemeente- en agglomeratiebelastingen Hoofdstuk 4. Inkomsten van onroerende goederen I. Belastbare personen II. Goederen die onroerende inkomsten opleveren A. Ongebouwde onroerende goederen B. Gebouwde onroerende goederen C. Materieel en outillage Onroerend uit hun aard Onroerend door bestemming III. Opbrengsten uit te sluiten als onroerend inkomen A. Meerwaarden B. Inkomsten uit mijnen, zand- en steengroeven C. Onroerende inkomsten met beroepskarakter IV. Kadastraal inkomen V. Vaststelling van het netto onroerend inkomen A. Vaststelling van het bruto onroerend inkomen Niet verhuurd a. Onroerende goederen gelegen in België b. Onroerende goederen gelegen in het buitenland Verhuurd a. Onroerende goederen gelegen in België b. Onroerende goederen gelegen in het buitenland c. Combinatie van onroerende en roerende verhuur Vestiging of overdracht van erfpacht, opstal of gelijkaardige zakelijke rechten a. Toepassingsgebied b. Bruto onroerend inkomen c. Verdeling tussen opstalgever en opstalhouder Bijzonderheden bij het vaststellen van het bruto onroerend inkomen a. Wijziging van de bestemming van een onroerend goed b. Verandering van eigenaar tijdens het belastbare tijdperk xiii

8 c. Vaststelling of wijziging van het kadastraal inkomen in de loop van het belastbare tijdperk d. Goederen in onverdeeldheid B. Van het bruto onroerend inkomen aftrekbare kosten Onderhouds- en herstellingskosten Interestaftrek a. Federale bevoegdheid b. Principes c. Invoering van de volledige decumul vanaf aanslagjaar Aftrek door erfpachter of opstalhouder VI. Herkwalificatie van het onroerend inkomen bij verhuring door bestuur ders, zaakvoerders en vereffenaars VII. Vrijgestelde inkomsten van onroe rende goederen en verminderingen A. Verhuring onder loopbaanpacht B. Onroerende goederen bestemd voor bepaalde doeleinden Afwezigheid van winstbejag Bestemming a. Rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik b. Het openbaar uitoefenen van een eredienst c. Het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening d. Onderwijs e. Vestiging van hospitalen, klinieken, dispensaria f. Rusthuizen g. Vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden h. Soortgelijke weldadigheidsinstellingen C. Eigen woning D. Onproductieve en vernielde onroerende goederen Niet-gemeubileerd gebouw a. Onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige b. Volstrekt niet in gebruik zijn genomen c. Volstrekt geen inkomsten opleveren d. Negentig dagen e. Bewijs Materieel en outillage die buiten werking zijn Vernielde onroerende goederen Onderzoek per kadastraal perceel VIII. De onroerende voorheffing A. Belastbare personen Algemeen Overdracht gedurende het belastbare tijdperk Ontbinding van de koopovereenkomst xiv

9 4. Onroerende goederen van de echtgenote B. Aanslagjaar C. Grondslag van de onroerende voorheffing D. Tarief Aandeel van het gewest Aandeel van de provincies, agglomeraties en gemeenten E. Vrijstellingen van onroerende voorheffing Onroerende goederen bestemd voor bepaalde doeleinden Onroerende goederen van vreemde Staten Nationale domeingoederen a. Nationale domeingoederen b. Onproductief zijn c. Gebruik voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut Materieel of outillage Bosdecreet Bestrijding van leegstand en verkrotting Monumenten Vrijstelling krachtens bijzondere wetten F. Verminderingen van onroerende voor heffing Bescheiden woning a. Woning b. Begrenzing van het kadastraal inkomen c. Overschrijden van de grens inzake kadastraal inkomen Vermindering voor kinderen en gehandicapte personen a. Vermindering ten voordele van een gezin met kinderen b. Vermindering ten voordele van gehandicapte personen c. Vermindering in functie van de bewoner-huurder Energiezuinige gebouwen Onproductieve of vernielde onroerende goederen Samenvoeging van verschillende verminderingen G. Belastingkrediet Hoofdstuk 5. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen I. Belastbare personen II. Belastbare roerende inkomsten A. Belastbare materie B. Dividenden Belastbare dividenden a. Eigenlijke inkomsten b. Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal xv

10 c. Aflossing van het maatschappelijk kapitaal d. Terugbetaling van uitgiftepremies e. Gehele of gedeeltelijke verdeling van een vennootschap of verkrijging van eigen aandelen f. Vergoeding voor ontbrekende coupon g. Interesten van voorschotten Niet-belastbare inkomsten uit aandelen Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting a. Tarief van 25% b. Tarief van 10% (15%, 10% of 5%) c. Tarief van 20% of 15% d. Tarief van 15% C. Interesten Inkomsten van leningen en van elke andere schuldvordering a. Belastbare interesten b. Niet-belastbare inkomsten c. Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting Inkomsten van gelddeposito s a. Belastbare inkomsten b. Niet-belastbare inkomsten c. Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting Inkomsten uit individuele levensverzekeringscontracten a. Belastbare inkomsten b. Belastbare grondslag c. Niet-belastbare inkomsten d. Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting D. Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Belastbare inkomsten Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting E. Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting F. Auteursrechten Belastbare inkomsten Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting G. Inkomsten van buitenlandse oorsprong Omschrijving Omzetting in euro xvi

11 III. Vaststelling van het belastbaar roerend inkomen A. Bruto roerend inkomen B. Netto roerend inkomen Algemeen a. Innings- en bewaringskosten b. Interesten Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten IV. Belastbaar tijdstip V. Roerende voorheffing A. Ontstaan van de belastingschuld Inkomsten van Belgische oorsprong a. Algemene regel b. Bijzondere gevallen Inkomsten van buitenlandse oorsprong B. Schuldenaars van de roerende voorheffing Uitkerende persoon Verkrijger C. Grondslag van de roerende voorheffing Grondslag Berekeningsmodaliteiten D. Inhouding/overhandiging roerende voorheffing E. Aangifte en betaling F. Vrijstelling van roerende voorheffing Verkrijging van eigen aandelen en gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen Toekenningen uit definitief belaste reserves of uit ten name van de vennoten belaste reserves Inkomsten toegekend door een beleggingsfonds G. Verzakingen van inning van roerende voorheffing Principe Categorieën van genieters Dividenden Interesten a. Geringe uitgiftepremies b. Hypothecaire schuldvorderingen Erfpacht-, opstal- en onroerende leasingcontracten c. Schuldvorderingen en leningen d. Deposito- en Consignatiekas Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Lijfrenten en tijdelijke renten xvii

12 VI. Aangifte van roerende inkomsten A. Aan te geven roerende inkomsten B. Tarieven van de personenbelasting VII. Verrekening van de roerende voorheffing A. Principe B. Coupon-stripping C. Bond-splitting D. Zakelijkezekerheidsovereenkomsten of leningen m.b.t. financiële instrumenten Hoofdstuk 6. Beroepsinkomsten I. Inkomsten uit een beroepsactiviteit II. Inkomsten uit vrijwilligerswerk A. Forfaitaire terugbetaling van kosten Sportieve, sociale of culturele activiteiten Amateurploegsporten B. Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever C. Vrijgesteld beroepsinkomen III. Categorieën beroepsinkomsten IV. Bepaling van het nettoberoeps inkomen V. Niet-belastbare beroepsinkomsten VI. Werkelijke beroepskosten A. Aftrekbare beroepskosten Voorwaarden van aftrekbaarheid a. De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen b. De kost moet zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden c. De echtheid en het bedrag van de kost moet worden bewezen Kosten met betrekking tot onroerende goederen Interesten van leningen a. Aftrekbare interesten b. Beperkingen inzake aftrekbaarheid van interesten Commissies, erelonen en vergoedingen toegekend aan niet-personeelsleden a. Bedoelde kosten b. Individuele fiches en samenvattende opgaven c. Landen met aanzienlijk gunstigere belastingregeling xviii

13 5. Bezoldigingen van het personeel, met inbegrip van de ermee verband houdende kosten a. Bezoldigingen b. Kosten die verband houden met de bezoldigingen Door de werkgever uitgekeerde pensioenen Afschrijvingen a. Definitie b. Afschrijfbare bestanddelen c. Afschrijfbare grondslag d. Afschrijvingsritme e. Uitzonderlijke en aanvullende afschrijvingen f. Werken aan gehuurde goederen Minderwaarden en waardeverminderingen a. Algemeen b. Bestanddelen waarop waardeverminderingen mogelijk zijn Persoonlijke sociale bijdragen a. Gewoon sociaal statuut b. Bijzonder sociaal statuut c. In het buitenland betaalde sociale bijdragen Bijdragen kleine risico s Bijdragen verzekering arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit Diverse uitgaven en lasten a. Studiekosten b. Vakbondsbijdragen c. Belastingen, voorheffingen en taksen B. Beroepskosten aftrekbaar voor 120% Gemeenschappelijk vervoer van werknemers Kosten van beveiliging Kosten ter bevordering van het fietsgebruik C. Met beroepskosten gelijkgestelde uitgaven D. Beroepskosten waarvan de aftrek wordt beperkt Restaurantkosten a. Principe b. Uitzonderingen c. Doorgerekende restaurantkosten Receptiekosten Relatiegeschenken Maaltijdcheques Autokosten a. Aftrek beperkt tot 75% b. Forfaitaire berekening van 0,15 per km xix

14 6. Woon-werkverkeer op een andere wijze dan met eigen personenauto, auto voor dubbel gebruik en minibus E. Niet-aftrekbare beroepskosten Kosten van persoonlijke aard Belastingen en boeten a. Belastingen b. Boeten Kledijkosten a. Specifieke beroepskleding b. Niet-specifieke beroepskleding Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Sociale voordelen a. Principe b. Kosten die niet in aanmerking komen als aftrekbare beroepskosten c. Kosten die in aanmerking komen als aftrekbare beroepskosten Sport-/cultuur- of ecocheques Toezeggingen medische kosten, afhankelijkheid, ernstige aandoeningen en andere persoonsverzekeringen Omkoping VII. Forfaitaire aftrek voor beroeps kosten A. Grondslag B. Percentage Baten en bezoldigingen van werknemers Bezoldigingen van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten C. Inkomsten belastbaar tegen progressieve tarieven en afzonderlijke aanslagvoeten D. Uitoefenen van meerdere beroepen Hoofdstuk 7. Winsten van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven I. Belastbare personen A. Algemeen B. Uitbreiding naar vennootschappen II. Het begrip winst A. Boekhoudkundige winst xx

15 B. Fiscale winst Realisatiebeginsel a. Zekere en vaststaande vordering b. Disconto in vorderingen c. Kapitaalsubsidies d. Abnormale en goedgunstige voordelen Eigenlijke exploitatiewinst a. Het loon van de ondernemer b. Voordelen van alle aard c. Inkomsten uit speculatie d. Terugbetalingen van ontleende kapitalen e. Sommen gebruikt voor de uitbreiding van de onderneming of om de waarde van activa te verhogen f. Reserves, voorzorgsfondsen, voorzieningen g. Compensatievergoedingen voor een vermindering van de werkzaamheid h. Compensatievergoedingen voor een tijdelijke winstderving Waardevermeerderingen van bedrijfsactiva en waardeverminderingen van passiva a. Principe b. Bedrijfsactiva c. Verwezenlijking of uitdrukking d. Latente meerwaarden e. Vrijgestelde meerwaarden f. Taxatieregime Onderwaarderingen van activa en overwaarderingen van passiva Vrijgestelde winsten a. Waardeverminderingen op handelsvorderingen voor waarschijnlijke verliezen b. Voorzieningen voor risico s en kosten c. Winst uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord d. Vrijstelling voor bijkomend personeel e. Vrijstelling bij verkrijging van stagebonus f. Sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut g. Investeringsaftrek h. Steun aan de landbouw Beroepskosten xxi

16 Hoofdstuk 8. Baten van vrije beroepen, ambten, posten en winstgevende bezigheden I. Belastbare personen A. Vrije beroepen B. Ambten of posten C. Winstgevende bezigheden D. Uitbreiding naar vennootschappen II. Belastbare baten A. Ontvangsten Principe Advocaten Geneesheren en paramedici Taxatieregime B. Voordelen van alle aard C. Verwezenlijkte meerwaarden D. Compensatievergoedingen voor een vermindering van de werkzaamheid E. Compensatievergoedingen voor een tijdelijke winstderving III. Vrijgestelde baten IV. Beroepskosten A. Werkelijke kosten Advocaten Gerechtsdeurwaarders Zelfstandige kinderopvang B. Forfaitaire kosten Hoofdstuk 9. Winsten en baten i.v.m. een voorheen uitgeoefende werkzaamheid I. Belastbare personen II. Belastbare inkomsten A. Bedoelde inkomsten B. Volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit Volledige stopzetting Gedeeltelijke stopzetting Inkrimping van de activiteit C. Retroactieve inbreng in een vennootschap III. Belastbare stopzettingsmeerwaarden A. Beroepsvermogen B. Uit hoofde of naar aanleiding van de stopzetting Principe Desaffectatie xxii

17 C. Verkregen meerwaarden Principe a. Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde b. Gedwongen verwezenlijkte meerwaarde Overdracht tegen een variabele prijs Overdracht tegen betaling van een lijfrente D. Vastgestelde meerwaarden E. Belastbaar bedrag van de stopzettings meerwaarde F. Taxatieregime Materiële vaste activa, financiële vaste activa en aandelen Immateriële activa Voorraden, bestellingen in uitvoering, vorderingen, geldbeleggingen en liquide middelen Uitsplitsing van de prijs IV. Vrijgestelde stopzettings meerwaarden A. Monetaire meerwaarden B. Het voortzettingsstelsel Principe Fiscale gevolgen in hoofde van de persoon die de beroepsactiviteit voortzet C. Inbreng in een vennootschap Principe Voorwaarden voor belastingvrijstelling a. Tak van werkzaamheid/algemeenheid van goederen b. Inbrengverkrijgende vennootschap c. Inbreng overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen d. Antirechtsmisbruikbepaling Fiscale gevolgen in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap Fiscale gevolgen in hoofde van de inbrenger D. De inbreng in een landbouwvennootschap Principe Fiscale gevolgen in hoofde van de inbrenggenietende landbouwvennootschap Fiscale gevolgen voor de inbrenger Latere optie voor de toepassing van de vennootschapsbelasting V. Nawinsten en nabaten A. Bedoelde inkomsten B. Toepassingen C. Taxatieregime xxiii

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie